LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014"

Transkript

1 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

2 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden, undtagen døden og skatterne Benjamin Franklin

3 AGENDA side 3 Generelt om beskatning for lønmodtagere A- og B-indkomst og betydningen heraf Personalegoder skattepligtige og skattefrie Bruttolønsordninger (lønomlægning) Fratrædelsesgodtgørelser Beskatningstidspunktet (periodisering) Danmark eller udland?

4 INDKOMSTBESKATNING FOR LØNMODTAGERE side 4 Der findes flere indkomstformer, herunder: 1. Personlig indkomst 2. Kapitalindkomst 3. Aktieindkomst Derudover findes begrebet skattepligtig indkomst, der matematisk kan opgøres som personlig indkomst +/ kapitalindkomst ligningsmæssige fradrag

5 PERSONLIG INDKOMST side 5 Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst (personskatteloven 3, stk. 1) Eksempler på personlig indkomst Lønindkomst, honorarer og lignende Indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed Løbende udbetalinger og rateudbetalinger fra pensionsordninger, der er indkomstskattepligtige efter pensionsbeskatningsloven Overskud af ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobby-virksomhed) Dagpenge, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, efterløn mv. SU og lignende Personlig indkomst kan enten være A-indkomst eller B-indkomst

6 KAPITALINDKOMST OG AKTIEINDKOMST side 6 Kapitalindkomsten omfatter kun de indkomster, der er oplistet i personskattelovens 4, stk. 1, herunder Renteindtægter og -udgifter Gevinster og tab efter kursgevinstloven Gevinster efter ejendomsavancebeskatningsloven (hvis skattepligtig) Aktieindkomsten opgøres for sig selv og er ikke omfattet af den skattepligtige indkomst (personskattelovens 4a). I aktieindkomst indgår bl.a. Udbytter fra aktier Gevinster og tab efter aktieavancebeskatningsloven

7 SKATTESATSER side 7 Arbejdsmarkedsbidrag udgør 8 % og betales af ethvert vederlag i penge eller naturalier, der kan henføres til et ansættelsesforhold, herunder den personlige indkomst Personlig indkomst beskattes med op til 51,95 % (ca. 56 % inkl. AM-bidrag), ofte betegnet marginalskatten eller skatteloftet, dvs. den højeste skat, man kan betale af indkomst Kapitalindkomst beskattes med op til 42 % Aktieindkomst beskattes med 27/42 % (satser for indkomståret 2015)

8 SKATTEBEREGNING OG FRADRAGSVÆRDI side 8 Skatten er sammensat på følgende måde (2015) Sats Beskatningsgrundlag Bundfradrag Bundskat 8,08 % Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst kr. Topskat 15,0 % Sundhedsbidrag 4,0 % Kommuneskat 24,9 % Kirkeskat 0,7 % Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst over kr. Skattepligtig indkomst kr kr. Lønmodtagerfradrag kan kun fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke ved opgørelsen af den personlige indkomst eller kapitalindkomsten. Fradragsværdien er derfor kun ca. 30 % Pensionsindbetalinger kan derimod fradrages i den personlige indkomst og fradragsværdien er derfor op til 51,95 % (skatteloftet)

9 A- OG B-INDKOMST, INDEHOLDELSE/INDBERETNING side 9 Enhver form for vederlag i penge eller naturalier for personligt arbejde i tjenesteforhold udgør A-indkomst (kildeskattelovens 43), herunder løn, feriegodtgørelse, honorar, provision, drikkepenge og lignende ydelser fri kost og logi fri bil fri telefon og internet mv. Indkomst, der ikke er A-indkomst, er B-indkomst Den, der udbetaler A-indkomst, er forpligtet til at indeholde foreløbig skat i A-indkomsten (kildeskattelovens 46) Den, der udbetaler B-indkomst, skal indberette indkomsten til SKAT (skattekontrolloven 7A)

10 LØNMODTAGER ELLER KONSULENT? side 10 Lønmodtager modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold og udfører arbejde efter arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko Selvstændig/konsulent for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå et overskud Kriterier ved sondring mellem lønmodtager og konsulent risiko, instruktionsbeføjelse, flere hvervgivere, opsigelsesvarsel, beregning og betaling af vederlag, omkostninger Sondringen har betydning for, om der er tale om A- eller B-indkomst Ved manglende indeholdelse i A-indkomst, hæfter udbetaleren (kildeskattelovens 69)

11 PERSONALEGODER side 11 Hvad kendetegner et personalegode? Et formuegode af pengeværdi, der ydes som led i en arbejdsaftale i en anden form end penge, herunder sparet privatforbrug Giver den ansatte et gode af privat karakter Personalegoder er som udgangspunkt skattepligtige (ligningslovens 16, stk. 1) Formuegoder, der udelukkende er stillet til rådighed på arbejdspladsen for arbejdets udførelse, betragtes derfor ikke skatteretligt som et personalegode Der betales arbejdsmarkedsbidrag af visse personalegoder, herunder fri bil og fri telefon/internet mv. (arbejdsmarkedsbidragslovens 2, stk. 2)

12 SKATTEFRIE PERSONALEGODER side Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder kr. (2014) 2. Bagatelgrænse for mindre personalegoder kr. (2014) 3. Personaleplejefritagelsen Personalegoder uden væsentlig værdi, der stilles til rådighed på arbejdspladsen som led i den almindelige personalepleje, f.eks. kaffe, kunstordninger mv., beskattes ikke 4. Rabat på virksomhedens egne produkter Rabat til ansatte på varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren udbyder til salg som led i sin virksomhed, beskattes kun, hvis rabatten overstiger arbejdsgiverens avance ved salget 5. Reklamegaver F.eks. kuglepenne, kalendere, nølgeringe, blokke mv., som den ansatte i begrænset omfang har modtaget, beskattes efter praksis ikke 6. Firmaarrangementer Firmafest, julefrokost og skovture, herunder deltagelse i DHL-løbet

13 ARBEJDSRELATEREDE PERSONALEGODER side 13 Skal i overvejende grad være ydet af hensyn til den ansattes arbejde direkte sammenhæng mellem personalegodet og udførelsen af arbejdet Beskattes, hvis den samlede værdi af personalegoderne overstiger kr. (2014) Overstiges beløbsgrænsen, bliver den ansatte skattepligtig af alle personalegoderne, dvs. ikke kun af det overskydende beløb Eksempler på arbejdsrelaterede goder Gratis mad og drikke i særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med overarbejde Fri avis til brug for arbejdet Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren Goder, der omfattes af særlige værdiansættelsesregler, omfattes ikke af bagatelgrænsen

14 MINDRE PERSONALEGODER side 14 Beskattes hvis den samlede værdi personalegoderne overstiger kr. (2014) Overstiges beløbsgrænsen, bliver den ansatte skattepligtig af alle personalegoderne, dvs. ikke kun af det overskydende beløb Eksempler på mindre personalegoder Mindre gaver, f.eks. blomster, vin, chokolade Deltagergebyr til motionsløb Adgang til svømmehal, museum, zoo Julegaver særlig bagatelgrænse på 800 kr. (2014) Undtaget herfra er gaver ved særlige lejligheder, f.eks. gaver i forbindelse med private mærkedag så som bryllup eller runde fødselsdage disse er skattefrie

15 VÆRDIANSÆTTELSE AF PERSONALEGODER side 15 Personalegoder værdiansættes til markedsværdien (ligningslovens 16, stk. 3) Anskaffelsespris i almindelig fri handel Er der tale om sparet privatforbrug, opgøres værdien til det beløb, som den ansatte sparer ved ikke selv af afholde udgiften F.eks. kost, el, telefon, transport, rejser og lignende Overdrages personalegodet til eje, opgøres værdien til det beløb, den ansatte kunne købe personalegodet til i fri handel Overdrages personalegodet til lån, opgøres værdien til det beløb, den ansatte kunne leje for personalegodet til i fri handel i låneperioden

16 SÆRLIGE VÆRDIANSÆTTELSESREGLER side 16 Ligningslovens 16, stk fastsat specielle regler for værdiansættelse af en lang række personalegoder 1. Bil 2. Sommerbolig og lystbåd 3. Bolig 4. Telefon og internet mv. 5. Computer 6. Parkeringsplads SKAT har desuden fastsat vejledende anvisninger for visse personalegoder, herunder 1. Personalelån 2. Måltider i personalekantiner med tilskud fra arbejdsgiver Standardmåltid med/uden drikkevarer: 20/15 kr. pr. måltid

17 TELEFON, INTERNET MV. OG COMPUTER side 17 NB! Multimedieskatten blev ophævet pr. 1. januar 2012 De nye regler kan i hovedtræk beskrives således Medarbejdere beskattes af fri telefon og fri internet mv. Dog beskattes fri internet mv. ikke, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk Privat benyttelse af computer, der stilles til rådighed til brug ved arbejdet, beskattes ikke

18 FRI TELEFON OG INTERNET MV. side 18 Den skattepligtige værdi af fri telefon og internet mv. udgør et samlet grundbeløb på kr. årligt (2014) uanset om der kun stilles telefon henholdsvis internet til rådighed En egentlig arbejdstelefon beskattes ikke skal være nødvendig for at kunne udføre arbejdet medarbejderen skal afgive tro og love-erklæring om, at telefonen kun benyttes erhvervsmæssigt arbejdsgiveren skal føre kontrol med brugen enkeltstående private opkald accepteres

19 PERSONALEGODER ADVOKATVIRKSOMHED side 19 Typiske personalegoder i advokatvirksomhed Fri telefon/internet og computer Julegaver mv. Kantine Firmafester og firmaarrangementer Avis Transport Parkeringsplads Massageordning (SKM SR) Kurser og uddannelse (ligningslovens 31)

20 PERSONALEGODER INDBERETNING side 20 Der er generelt indberetningspligt for arbejdsgiveren, når der ydes personalegoder, og der ikke modtages fuldt vederlagt herfor (skattekontrollovens 7A, stk. 3, og skattekontrolbekendtgørelsen 13) Indberetning skal ske senest den 10. i måneden efter tildeling (indkomstregisterlovens 4) Undtaget fra indberetningspligten er bl.a. Tildelinger ud over bagatelgrænserne Bonuspoint Parkeringsplads Bemærk at fri bil og telefon/internet mv. er A-indkomst og indeholdelsespligtig

21 BRUTTOLØNSORDNING (LØNOMLÆGNING) side 21 Bruttoløn betegner ordninger, hvor løn i goder finansieres ved nedgang i medarbejderens almindelige kontantløn eller ved ændring af andre dele af lønnen, eksempelvis pension eller bonus der er aftalefrihed om sammensætning af lønpakke Lønsammensætning/lønomlægning kan gennemføres ifm. nyansættelse nedgang i kontantlønnen i et forsat ansættelsesforhold tilbageholdenhed med forhøjelse af kontantlønnen i et forsat ansættelsesforhold en særlig del af lønnen, eksempelvis bonus, ændres til en løn i goder i et forsat ansættelsesforhold

22 LØNOMLÆGNING BETINGELSER side 22 SKAT har opstillet 3 generelle betingelser, der skal være opfyldt, for at SKAT accepterer aftalen om lønomlægning skattemæssigt 1. Aftalen om lønomlægningen skal være civilretlig gyldig 2. Aftaletidspunktet, hvor der sker ændring af lønnens sammensætning, skal ligge før det tidspunkt, hvor man får ret til den løn, som aftalen vedrører 3. Aftalen om lønomlægningen skal være en reel ændring af lønnens sammensætning og må ikke indebære en betaling for et rent privat gode med ubeskattede midler

23 CIVILRETLIG GYLDIG AFTALE side 23 Kan en aftale ikke indgås civilretligt, anerkendes den heller ikke skattemæssigt Vurderingen kan opdeles i to Det nedskrevne grundlag for aftalen Kan aftalens indhold dokumenteres, herunder aftalens vilkår, ydelser, varighed og eventuelle klausuler vedrørende aftalens ophør? Ligger aftalen inden for rammerne af de overenskomster, lokalaftaler mv., der er på området? Andet, der begrænser aftalefriheden Lovgivningen (løn fastsat ved lov) De faktiske forhold i øvrigt Normalt er denne betingelse uproblematisk

24 FREMADRETTEDE ORDNINGER side 24 Betingelsen følger af retserhvervelsesprincippet, idet skattepligten indtræder ved endelig retserhvervelse Aftaletidspunktet, hvor der sker ændring i lønnens sammensætning, skal ligge før det tidspunkt, hvor man får ret til den løn, som aftalen vedrører Det er typisk i sager, hvor det er en bonus eller en anden særlig del af lønnen, der ønskes omlagt til goder, at betingelsen kan være vanskellig at opfylde

25 REEL ÆNDRING AF LØNNEN side 25 En vurdering af om der faktisk er tale om betaling for et rent privat gode med ubeskattede midler Det er SKAT, der har ret til at vurdere, hvordan de faktiske forhold skal opfattes. Følgende fire momenter vil typisk tages i betragtning ved vurderingen: 1. Er godet stillet til rådighed af arbejdsgiveren? 2. Er lønnedgangen uafhængig af eventuelt varierende udgifter? 3. Hvor lang tid varer lønnedgangen? 4. Fremgår ændringen i lønnen som et fradrag på lønsedlen?

26 HVORNÅR ER LØNOMLÆGNING ATTRAKTIVT? side 26 Idet en lønmodtager beskattes uanset lønnens form, opstår spørgsmålet, hvornår det er attraktivt at indgå aftale om lønomlægning? kun attraktivt, når den skattepligtige værdi af personalegodet er mindre end den faktiske udgift (markedsværdien) Personalegoder beskattes på baggrund af markedsværdien Bl.a. følgende goder kan efter omstændighederne være attraktive telefon/internet mv. transport (pendlerkort) goder omfattet af bagatelgrænse, f.eks. erhvervsmæssig avis parkeringsplads uddannelse

27 LØNOMLÆGNING EKSEMPEL side 27 En medarbejder skal til lønforhandling og ønsker en erhvervsmæssig avis betalt af arbejdsgiveren (3.000 kr. årligt) Før lønforhandling Kontant lønforhøjelse Lønomlægning Bruttoløn Avis betalt af arbejdsgiver? nej nej ja Ny bruttoløn Skat (40%) Nettoløn Køb af avis Nettoløn efter køb af avis Forudsat avisen omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder sker ingen beskatning, når avisen betales af arbejdsgiveren derved sparer medarbejderen skatten af udgiften på kr. (1.200 kr. i eksemplet)

28 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE side 28 Godtgørelse, der ydes i forbindelse med fratræden af stilling, medregnes i den skattepligtige indkomst dog gælder et samlet bundfradrag på kr for hvert indkomstår (ligningslovens 7U) Fratrædelsesgodtgørelse, der består andre goder end kontanter, er også omfattet Den skattepligtige del af godtgørelsen medregnes i den personlige indkomst (Aindkomst) Bundfradraget er samlet for fratrædelsesgodtgørelser og jubilæer

29 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE side 29 Fratrædelsesgodtgørelse omfattes alene af ligningslovens 7 U, hvis modtageren står i tjenesteforhold til arbejdsgiveren, og er ansat som lønmodtager i den virksomhed, der foretager udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelsen Yderligere stilles der betingelse om, at 1. den ansatte fuldstændigt skal ophøre med at være ansat i den virksomhed, der foretager udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelsen 2. fratrædelsesgodtgørelsen udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen 3. fratrædelsesgodtgørelsen er fastlagt på forhånd 4. fratrædelsesgodtgørelsen reelt ikke udgør løn

30 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE BETINGELSER side 30 Ad. 1 Ansættelsen skal ophøre fuldstændigt Ansættelsesophøret anses f.eks. ikke for at være fuldstændigt, såfremt: den ansatte alene fratræder delvist den ansætte overgår til en anden stilling hos samme arbejdsgiver den ansatte overgår til en stilling, der omfattes af et andet overenskomstgrundlag Ad. 2 Den tidsmæssige tilknytning Fratrædelsesgodtgørelsen skal udbetales i tidsmæssig tilknytning til den ansattes fratræden, eksempelvis med udbetalingen af den sidste løn Retssag eller forlig omfattet efter praksis Udbetaling over flere år

31 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE BETINGELSER side 31 Ad. 3 Fastlagt på forhånd Fratrædelsesgodtgørelsen skal være fastlagt på forhånd. Løbende ydelser, der løber over en vis periode, er derfor omfattet Ad. 4 Må ikke reelt udgøre løn Træder fratrædelsesgodtgørelsen i stedet for den løn, som den ansatte vil havde fået i opsigelsesperioden, anses fratrædelsesgodtgørelsen som løn

32 BESKATNINGSTIDSPUNKTET (PERIODISERING) side 32 Beskatning af indkomst sker på det tidspunkt, hvor en skattepligtig person 1. får et formuegode i form af penge eller af pengeværdi, eller 2. opnår et retskrav på et formuegode uanset om personen rent faktisk får formuegodet/betalingen Retserhvervelsesprincippet udledes af statsskattelovens 4 og udgør fundamentet for al periodisering Hvad med betingede goder? Er der en reel usikkerhed omkring betingelsens opfyldelse? Kontantbonus betinget af fortsat ansættelse/performancemål?

33 AFKALD PÅ INDTÆGT side 33 Afkald på en indtægt efter retserhvervelsen? Der skal ske beskatning Afkald på en indtægt før retserhvervelsen? Der skal ikke ske beskatning, hvis afkaldet gives som et blankt afkald Der skal ske beskatning, hvis afkaldet gives som et dispositivt afkald, dvs. trods afkaldet træffer beslutning om, hvordan indtægten skal bruges

34 PERIODISERINGSREGLER LØN MV. side 34 Lønindkomst og anden A-indkomst Udbetalingstidspunktet = beskatningstidspunkt Udskydes udbetalingen, udskydes beskatningstidspunktet Dog beskattes senest 6 måneder efter retserhvervelsen (kildeskattebekendtgørelsens 20) Feriegodtgørelse Beskattes løbende For en lønmodtager, der har ret til ferie med løn, beskattes ferielønnen dog først i det indkomstår, hvor ferien holdes

35 DANMARK ELLER UDLAND? side 35 Normalt er der ikke tvivl om, om danske eller udenlandske skatteregler skal anvendes Danske lønmodtagere er normalt fuldt skattepligtige til Danmark Personer, der er begrænset skattepligtige til Danmark af lønindkomst, kan under visse betingelser opnå samme fradrag for udgifter vedrørende personlige og familiemæssige forhold som fuldt skattepligtige personer (grænsegængere) Den danske indkomst skal udgøre mindst 75 % af den samlede indkomst Der gives bl.a. fradrag i den danske indkomst for Udgifter vedrørende bolig i egen ejendom, herunder renteudgifter Indbetalinger til pensionsordninger og A-kasse Obligatoriske udenlandske sociale bidrag, når den pågældende er omfattet af social sikring i udlandet

36 Spørgsmål? side 36

37 PROFIL ULRIK HOLST HANSEN side 37 Ulrik Holst Hansen yder rådgivning om skatter og afgifter i bred forstand med speciale inden for blandt andet selskabs- og erhvervsbeskatning, M&A skat, skattestrukturering, beskatning af finansielle produkter, international beskatning og førelse af skatte- og afgiftssager. Han har gennem en årrække rådgivet både nationale og internationale kunder om danske skatte- og afgiftsforhold ved etablering, køb og salg af virksomhed. Ulrik Holst Hansen har bistået en række danske børsnoterede virksomheder med skattemæssig rådgivning i forbindelse med børsprospekter og har rådgivet både danske og udenlandske virksomheder om skattemæssige aspekter i forbindelse med overtagelsestilbud på danske børsnoterede selskaber. Ulrik Holst Hansen har indgående kendskab til beskatning i den finansielle sektor og beskatning af produkter inden for sektoren. Han rådgiver løbende om moms ved køb og salg af fast ejendom og beskatning af incitamentsprogrammer. Ulrik Holst Hansen Advokat Dir: Mob: Karriere Advokat, Horten, 2013 Advokatbeskikkelse, 2010 Advokatfuldmægtig og advokat, Gorrissen Federspiel, : Uddannelse Cand.jur., Københavns Universitet, 2007 Specialer Skatteret Selskabsret

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

medarbejderobligationer

medarbejderobligationer medarbejderobligationer Vil du fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere? giv dem et attraktivt personalegode med medarbejderobligationer. Spar dine medarbejdere for skat. alle virksomheder kan være

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Instruks om beskatning Sektion 8.8

Instruks om beskatning Sektion 8.8 Skattestyrelsen har udarbejdet nedenstående vejledning om: Hvordan personer ansat mindre end 6 måneder skal behandles skattemæssigt, og hvordan de pågældende skal indberettes til lønadministrationen. Hvordan

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater - 1 Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har den 29. maj 2015 offentliggjort en afgørelse fra 28. april

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Taxation of capital and wage income; Towards separated or more integrated personal tax systems? Danish legal national report

Taxation of capital and wage income; Towards separated or more integrated personal tax systems? Danish legal national report Taxation of capital and wage income; Towards separated or more integrated personal tax systems? Danish legal national report Adjunkt, ph.d. Inge Langhave Jeppesen Department of Law, University of Southern

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Arbejde i grænseregionen - udstationering - Tysklandsguide

Arbejde i grænseregionen - udstationering - Tysklandsguide Arbejde i grænseregionen - udstationering - Tysklandsguide 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Vi har i denne guide redegjort for de skattemæssige

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009

Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009 Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen V/ Jesper Demming, Kjeld Bergenfelt og Søren Thorvaldsen Keller 9. Juni 2009 Personer 2 Lavere skat på arbejde og omlægning

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love 2008/1 LSF 195 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-311-0027 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0027 Udkast 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0027 Udkast 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0027 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) 1 I lov om indkomstskat for personer

Læs mere

Personalegoder. Fra en medarbejders perspektiv. Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen. Vejleder Henrik Nielsen

Personalegoder. Fra en medarbejders perspektiv. Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen. Vejleder Henrik Nielsen Personalegoder Fra en medarbejders perspektiv Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen Vejleder Henrik Nielsen Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Indledning med beskrivelse af problemstilling...

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009 en v/ Bo Sponholtz Skattenedsættelser Afskaffelse af mellemskatten (6%) Bundskatteprocenten nedsættes med 1,5% Beskæftigelsesfradrag øges fra 4,25% til 5,6%, dog max. 17.900 kr. årligt Topskattegrænsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 29.01.2014 SKAT GODKENDER DANSK-TYSK INVESTERINGSSTRUKTUR I et nyligt bindende svar, har Skatterådet bekræftet, at et dansk selskab i en tysk investeringsstruktur var skattemæssigt

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren

Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD (R), 8. Semester Foråret 2009 Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren Udarbejdet af: Julija Otto Lene Andersen

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 1 2 3 4 5 6 INTRO SÅDAN BRUGER DU SKATTEHÅNDBOGEN Af chefredaktør SØREN VERUP mange danskere regner med, at Skat har fuldstændig styr

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

1 Skatteret spørgetime

1 Skatteret spørgetime Skatteret spørgetime 1 2 I behøver ikke at spørge. Plancherne er allerede lagt op og kan findes her: www.demant.info/plancher_sp-time.pdf Eksamensopgave 3 4 Opbygning: - Spotspørgsmål - Dybde -case - Bredde

Læs mere

Personalegoder. redmark.dk

Personalegoder. redmark.dk Personalegoder redmark.dk Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere