Øresundsmetro i relation til turisme og kultur samt i relation til Øresundsudviklingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øresundsmetro i relation til turisme og kultur samt i relation til Øresundsudviklingen"

Transkript

1 16. Januar 2013 Lise Lyck Mellemvejsudkast til drøftelse 18. Januar 2013 (viser den igangværende proces pr.16/1 2013) Øresundsmetro i relation til turisme og kultur samt i relation til Øresundsudviklingen Baggrund I 2011 blev det meddelt, at EU vil give match-finansiering til en forundersøgelse af mulige samfundsmæssige konsekvenser af en etablering af en Øresundsmetro, det vil sige EU vil matche finansieringen fra Københavns Kommune og Malmø Stad. Forundersøgelsen omfatter en række delrapporter med relation til Visionsrapporten: Øresundsmetro mellem København og Malmö en shuttle, der gør København og Malmö til bydele i samme by (Palludan fremtidsforskning, 2012). Visionsrapporten skal ses i sammenhæng med den vækstdagsorden, der er blevet præsenteret i Københavns Kommuneplan og Malmøs oversigtplan, hvor intentionen er, at København og Malmø skal blive en sammenhængende metropol, hvor vækst og livskvalitet går hånd i hånd (Københavns kommuneplan og Malmø oversigtplan, 2012), og hvor København og Malmøs målsætning er et godt hverdagsliv, grøn vækst samt en økonomisk udvikling baseret på viden og erhverv. En etablering af en Øresundsmetro tænkes besluttet omkring 2025 og klar til anvendelse Der er med andre ord tale om et projekt, der ligger et stykke ud i fremtiden og om et projekt, hvortil der knytter sig en række usikkerhedsfaktorer. Visionsrapporten opererer derfor med scenarier, da der ikke meningsfuldt kan skønnes en udvikling, der kan baseres på ekstrapolation. De valgte scenarier tager udgangspunkt i to hovedvariable: 1) en økonomisk vækst med Øresundsintegration og en økonomisk lavvækst med desintegration. 2) en udvikling med og uden en Øresundsmetro. I Visionsrapporten er der på den baggrund beskrevet fire scenarier: Scenarie 1: Grøn højvækst og Øresundsintegration uden metro Scenarie 2: Stagnation og desintegration uden metro Scenarie 3: Grøn højvækst og Øresundsintegration med metro 1

2 Scenarie 4: Stagnation og desintegration med metro Scenarie 1 og 2 udgør et todimensionalt nulalternativ men med en kraftig forøget pendling i scenarie 1. I scenarie 3 og 4 indgår bygningen af en Øresundsmetro, men Øresundsmetroen har en forskellig funktion i de to scenarier. I scenarie 3 er Øresundsmetroen et integreret led i integrationsprocessen, men i scenarie 4 er Øresundsmetroen set som en strategisk driver, der kan selvstændigt kan fremme integration og økonomisk grøn vækst. Der er skitseret forskellige anlægsforudsætninger, hvor det centrale er: En kraftig reduktion af transporttiden til en rejsetid på 15 minutter fra downtown København til downtown Malmø En frekvens på 10 minutter En samlet strækning på 20 kilometer Pris for passagerer svarende til den danske metrotakst Anlægsomkostninger mellem 13 og 20 milliarder danske kroner I Visionsrapporten er anført en række positive perspektiver som kan skabes gennem sammenhæftningen af København og Malmø til et fælles byområde. Der skal dog udtrykkeligt gøres opmærksom på, at Visionsrapporten anfører en lang række forhold, som der ikke er taget direkte stilling til og som kræver videre undersøgelse. Forbeholdende drejer sig især om: Usikkerhed med hensyn til langtidsvækst, som følge af økonomi og finanskrise Usikkerhed om udviklingen i regionaliseringsprocessen Usikkerhed om adfærd hos Øresundsboere og turister i Øresundsregionen Nærværende undersøgelse har følgende hovedformål: at analysere, hvordan en Øresundsmetro kan forventes at påvirke Øresundsintegrationen i relation til turisme og kultur samt i relation til udviklingen i regionen, hvor ovennævnte forhold adresseres. En belysning af disse spørgsmål kræver først en begrebsafklaring i relation til turisme og kultur og dernæst en analyse baseret på ny primær data samt på foreliggende sekundære data, der relaterer sig til problemstillingen. Begrebsafklaring: Turisme, kultur, integration og assimilation. Turisme 2

3 Begrebet skifter over tid tæt knyttet til transportudviklingen og tilgængelighedsdimensionen. Et centralt spørgsmål bliver, hvor langt man kan komme på hvor kort tid. Herved kommer også logistik til at få en central rolle, herunder hvor mange forskellige ting kan nås således at pakning af forskellige oplevelsesmuligheder får stor betydning. Det afgørende i turismebegrebet har været overnatning, bespisning og attraktioner samt en tidsmæssig dimension. Der gik derfor mange år, før endagsturisme blev en del af turismebegrebet. Siden 1993 afgrænses turismebegrebet (UNWTO) som rejseaktiviteter uden for vante omgivelser af mindre end et års varighed, hvad enten det drejer sig om fritidsturisme eller erhvervsturisme. Pendling, skolegang og militærtjeneste er ikke inkluderet i turismebegrebet. I forbindelse med tilgængelighed indgår priser og tid samt logistik i almindelighed. Efterhånden som anvendelse af Tourism Satellite Account er blevet udbredt, er det blevet almindeligt, at det ikke mere er tilstrækkeligt alene at se på de direkte virkninger, men også de indirekte og afledede virkninger skal inddrages. Det indebærer, at turisme indebærer overnatning, bespisning, attraktioner inkl. events og sport, shopping samt transport både for fritidsrejsende og for business turisme inkl. møder mv, og området mødeturisme er et selvstændigt og vigtigt område i relation til Øresundsturisme. Det udvidede turismebegreb indebærer normalt, at turismens andel i relation til bruttonationalproduktet bliver dobbelt så stor som målt i relation til det snævre turismebegreb. Det er det udvidede turismebegreb, der anvendes i EU Lisboa traktaten paragraf 195, 2008, og det er også dette begreb G20 landene har brugt, da de for første gang juli 2012 inddrog turisme som middel til at skabe økonomisk vækst, skabe flere job og som instrument i recovery politikken for at komme ud af den finansielle og økonomiske krise efter september Kultur Kultur skal forstås i bred forstand, ikke blot som finkultur, men omfattende sport, events og dagligdagens brug af kultur i form af biblioteker, kulturhuse, film, TV og musik etc. Under sport indgår også fitness, da det for mange er et alternativ til sport. Anvendelse af det her præsenterede kulturbegreb vinder mere og mere frem nationalt og internationalt. Det er en følge af den fortsatte demokratisering af kulturområdet, hvor smagsdommerbegrebet ofte diskuteres, og hvor willingness to pay problematikken spiller en stadig mere central rolle. Armslængdeproblematikken mellem det politiske niveau og bevilling af penge til kultur spiller også stadig en rolle, men demokratiseringsdimensionen og betalingsvilligheden har fået afgørende betydning i de fleste tilfælde. Konkret betyder det, at områder som borgere tillægger stor vægt prioriteres, mens smalle kulturområder bliver vanskeligere at finansiere og markedsføre. 3

4 Integration og assimilation Integration kan ske på varemarkedet, tjenestemarkedet, det finansielle marked, boligmarkedet og arbejdsmarkedet og kulturområdet mv. Integration indebærer, at der opstår noget nyt ved sammensætning og udvikling af elementer fra forhold i de involverede lande. Der er med andre ord ikke tale om assimilation, hvor systemet i et land indføres i de andre lande. Inden for arbejdsmarkedet mellem Danmark og Sverige er ønsket klart integration, hvor styrkerne på det danske og svenske arbejdsmarked kan smelte sammen. Der er altså ikke tale om assimilation, sådan som det kendes på hotelområdet, hvor personale fra Filippinerne eller Malaysia IKKE skal ændre adfærd, men hvor de tværtimod skal fungere, som de plejer, hvor de kommer fra (selektivt) på Øresundsarbejdsmarkedet. Integration, hvor der sker en sammensmeltning til noget nyt er ofte et mål for regionalisering. Nyskabelserne kan føre til innovationer, og skalaeffekten kan også bidrage til større konkurrenceevne gennem en sænkning af omkostningsniveauet som følge af større arbejdsdeling. Sammenfatning vedr. begreber i relation til nærværende undersøgelse Der er i udgangsanalysen tale om det brede kulturbegreb i relation til dagliglivets integration og de traditionelle UNWTO definerede turismebegreber. Turisme omfatter her endagsturisme for personer i regionen samt turisme af folk uden for regionen, der gæster regionen, dvs. internationale ankomster og besøg fra andre dele af Sverige og Danmark. På sigt kan der forekomme forandringer i form af befolkningsudvikling og regionalisering, hvilket kan betyde, at arbejdsmarkederne på begge sider af Øresund bliver mere integrerede. Herved vil endagsturismen såvel som turisme i form af væsentligst folk uden for regionen skifte. Derved vil brugen af Øresundsmetroen blive påvirket af regionaliseringen, befolkningsudviklingen samt af ændringerne i turismen. Disse dynamiske effekter er en hovedårsag til at bruge scenarie metoden, se nærmere herom nedenfor. På et sparringsmøde med udvalget for Øresundsmetroen drøftedes metoder for undersøgelsen, og udvalget blev anmodet om at præsentere relevante erfaringer fra deres arbejde med inden for kultur, turisme og regionaliseringsområdet, som kunne indgå i rapporten. Det har ført til 1) forslag til inddragelse af konkrete attraktioner/events i Øresundsområdet, 2) en udbudsanalyse i form af interview med udbydere af attraktioner og events i Øresundsområdet, hvor udbyderne er blevet spurgt om deres forventninger til effekten af en etablering af en Øresundsmetro. 3) inddragelse af mulige erfaringer i Danmark inden for kultur og turisme området i forbindelse med metroetableringen i København. Her er 4

5 relevante udbydere med før-efter metro erfaringer i København blevet identificeret og interviewet med henblik på en vurdering af tidsbesparelsen ved etableringen af en metro. 4) En omfattende gennemgang af eksisterende undersøgelser af relevans for problemstillingen, herunder omfattende langtids undersøgelser som det danske kulturministeriums omfattende undersøgelse af kulturområdets udvikling i Danmark og den svenske langtids undersøgelse af kulturområdets udvikling. 5) Ny data er fremskaffet i form af semi-strukturede interviews med personer i Københavnsområdet med henblik på at identificere deres rejseadfærd til Sverige og deres præferencer med henblik på ændringer i adfærd ved etableringen af en Øresundsmetro. 6) En datafremskaffelse gennem semi-strukturede interviews er også blevet gennemført i Malmø med henblik på at finde frem til rejseadfærd mellem Malmø og København og mulige påvirkning heraf ved etablering af en Øresundsmetro. 7) Øresundsbroen er kontaktet og interviewet for at finde ud af, hvilke temaer, der har været de stærkeste drivkræfter til turisme på begge sider af sundet. Dette er sket ud fra en vurdering af, at prioriteringen af temaer for bilister også kan implicere turismepræferencer generelt. 8) Endvidere er der gennemført en egentlig spørgeskemaundersøgelse til afdækning af effekten af en Øresundsmetro i relation til turisme og kultur anvendelse. Hver af de otte nævnte undersøgelser er udført og analyseret, og resultaterne heraf fremgår af analysedelen i denne undersøgelse. Herudover er befolkningsudviklingen i Øresundsregionen de kommende år vurderet på baggrund af diverse foreliggende kilder. Dette er sket af hensyn til scenariekonstruktionen til vurdering af konsekvenserne af en Øresundsmetro. Scenarier har den fordel, at de kan inddrage væsentlige samfundsmæssige ændringer, således at fremtiden kan forudses, før den indtræffer, baseret på forskellige sandsynligheder. Det er et fremtidsværktøj, som blev introduceret af Shell for ca. 40 år siden. Det skabes et mulighedsrum, således at endimensionale fremskrivninger f eks. ved hjælp af extrapolation undgås. Scenarier rammer selvfølgelig ikke altid præcist, men deres fordel er, at tendenser, udviklinger og holdningsændringer ofte har en stor træfsikkerhed. Scenarier omfatter som regel de to mest usikre faktorer, hvilket resulterer i 4 scenarier, sådan som det ses af Visionsrapporten. Efter opstilling af scenarierne vurderes sandsynligheden for scenarierne og, hvordan sandsynligheden kan påvirkes, og dette udgør rapportens konklusion. Herefter analyseres government/governance-problematikken i Øresundsregionen, således som den har fungeret fra broens bygning og frem til i dag. Ud fra analysedelen vurderes turisme- og kulturområdets integrationsvirkning for den samlede Øresundsregionalisering. 5

6 Resultaterne af analysedelen vurderes, og instrumenter til styrkelse af regionaliseringsudviklingen i relation til præsenteres. Det fører til en afsluttende scenariepræsentation med intensiv regionalisering og med uændret regionalisering. Disse to scenarier for turisme, kultur og integrationsområdet sættes i relation til visionsrapportens scenarier 3 og 4, jf. side 1. På baggrund heraf fremkommer en samlet konklusion baseret på undersøgelsens resultater. Analysedelen Den nuværende situation for kultur, turisme og regionaludvikling i Øresundsområdet Øresundsbron har transportmæssigt været en stor succes, se venligst hovedtal herfor i tabel 1. (INDSÆTTES) Også på det regionaliseringsmæssige område og inden for turismen og kulturen er der sket en del, men det er karakteristisk, at der stadig er store potentialer for skabelse af positive virkninger, hvilket bl.a. er baggrunden for etablering af en Øresundsmetro. Den største drivkraft for bevægelser over Øresund har ubetinget været prisforskelle inkl. valutakurs. Det gælder prisforskelle på varer, service, arbejdskraft og boliger. For varernes vedkommende foregår transaktionerne let og gennemsigtigt, uden store transaktionsomkostninger og usikkerheder/risici. Der var derfor tale om et vældigt ryk ind af danske endagsturister især i Malmø i den tid, hvor den danske valuta var stærk i forhold til den svenske, se f eks. L Lyck (2006), For serviceydelser gælder, at de ikke er materielle, hvorfor tillid spiller en væsentlig rolle. Udover lavere priser skal en tillidsfaktor etableres, og ydelserne er som sådan mindre gennemsigtige. Det har derfor vist sig, at selv på områder, hvor der er betydelige prisforskelle (f.eks. tandlæge ydelser og bilservice) har det været vanskeligt at etablere en tillidsfaktor til serviceydelsens kvalitet, om end der har været tale om en vis vækst, se f. eks. L Lyck (2006). For arbejdskraft bliver barriererne særligt tydelige, fordi arbejdsmarkederne er så forskelligt indrettet i Danmark og Sverige. Det gælder barselsregler, pensionsforhold, aftaler om løn- og arbejdsforhold, skatteforhold etc. Fra 2000 til nu har det væsentligst været svenskere som havde et incitament til at arbejde i Danmark pga. af højere lønninger i Danmark. Barriererne har betydet, at det især har været yngre svenskere uden børn, der har benyttet sig af muligheden. 6

7 Selv om unge svenskere i nogle tilfælde har taget uddannelse i Danmark og herefter fundet beskæftigelse, har den manglende regularitet og de mange forsinkelser i Øresundstogene været en idel kilde til problemer, og ganske mange klarer ikke presset i det lange løb, se f.eks. Job Ø Magt, Oktober 2012, side 8-9, hvor en frisøruddannet fortæller sin historie om arbejdsmarkedserfaringer igennem 10 år. Eksemplet er meget illustrativt mht. problemet vedrørende forsinkelser i transporttid som vanskeliggør varetagelse af job. På boligområdet har det især været danskere, der under boligprisernes himmelflugt i Danmark flyttede til Sverige, købte bil i Sverige og fortsatte med at arbejde i Danmark. Disse tider er forbi, og flere vender tilbage til Danmark. Det kan konkluderes, at prisforskelle har været en afgørende drivkraft, og at konjunkturfølsomheden i de grænseoverskridende aktiviteter har været større end i de nationale aktiviteter, se Job Ø Magt, oktober 2012, side 6-7. Prisforskelle fremover må forventes at spille en mindre rolle for Øresundsregionaliseringen, eftersom de skandinaviske kroneværdier (DKK, SVK, NK) har nærmet sig hinanden, og der ikke ses faktorer, der skulle få store prisforskelle til at opstå de kommende år. Udviklingen af et fælles arbejdsmarked rummer positive muligheder, men det kræver, at barriererne nedbrydes, se nærmere herom i afsnittet om government og governance. Udover de nævnte stærke drivkraftfaktorer gælder, at der er en række motivationsfaktorer, der er styret af nysgerrighed og interesser med rod i turisme og kultur. Det er i høj grad disse faktorer, der fører til endagsturisme af spontan karakter og til gentagne besøg i forbindelse med udvikling af interessefællesskab. Turisme og pendling Endagsturismeudviklingen i Øresundsregionen fremgår af tabel 2. Pendlingen vises i tabel 3. (TABEL 2 og 3 INDSÆTTES). Med hensyn til tabel 2 er der uoverensstemmelse i tallene. Analysedel 1: De attraktioner og events i Øresundsområdet der indgår. Input vedrørende Malmø fra Anna Wittgren og Marie Holmberg (Malmö Turisme). 7

8 1. Aquakul 2. Malmø Opera 3. VisitSkåne 4. Visit Lund 5. Handelsstandsforeningen i Malmø 6. Kunsthallen i Malmø 7. Garaget i Malmø (Bibliotek) 8. Hovedbiblioteket i Malmø 9. Malmömässan 10. Malmö Arena 11. Malmö Konserthus 12. Stadionmässan 13. Nöjesteatern 14. Slagthuset 15. Malmø Museer 16. Malmø Festivalen 17. Casino Cosmopol 18. Jägersro Travet 19. European Song Contest 20. Malmö Turisme Danmark Input baseret på ønsker fra Rasmus Møller fra Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt på attraktionslisten fra København (del af VisitDenmarks Attraktionsliste, jf. VisitDenmark 2012a. 21. Tivoli 22. Zoo 23. Glyptoteket 24. Statens Museum for Kunst 25. Louisiana 26. ARKEN Museum for moderne kunst 27. City-Center (Københavns handelsstadsforening) 28. WOCO 29. Biblioteket i Nordvest 8

9 30. Hovedbiblioteket 31. Grøndal Multicenter 32. Det Kongelige Bibliotek 33. Københavns museum 34. Østerbro Stadion 35. Chr. Havns bibliotek Analysedel 2: Udbudsanalyse i form af interview af attraktioner og events i Øresundsområdet De fra analysedel 1 listede er blevet anmodet om interview. På nuværende tidspunkt foreligger der interview fra 2-8, 11, 14, 15, 20 fra Sverige og fra Danmark 23, 26, 27, 29, 30, og 35. De resterende er i en proces for opnåelse af data. Analysedel 3: Metroerfaringer fra attraktioner i København beliggende tæt på ny metrostationer (Efter ide fra Andreas Egense, Metroselskabet) Analysen omfatter to attraktioner, Forum og Det Kongelige Teater. På nuværende tidspunkt er Forum interviewet og Det Kongelige Teater er i interviewfasen. Analysedel 4: Gennemgang af sekundære data i form af diverse publikationer, se liste På nuværende tidspunkt henvises til litteraturlisten. Al litteratur er gennemgået, men sammenskrivningen er ikke færdig. Stor vægt på langtidsvirkninger på basis af kapitel 27 i Kulturministeriets rapport om danskernes kulturvaner samt på Kulturvanor i Sverige Analysedel 5: Ny data i form af semi-strukturede interview af personer i Københavnområdet 150 interviews er foretaget med henblik på at identificere rejseadfærd til Sverige og præferencer samt forventet adfærdsændringer ved etablering af en Øresundsbro. Materialet er under behandling. På baggrund af spørgerammen i oversigt 1 er der udformet et spørgeskema, der har været anvendt ved de semi-strukturede interviews. 9

10 Oversigt 1: Spørgeramme for semi-strukturede interviews: Navn (frivilligt) Køn Alder Malmø eller København-området? Hvor mange gange har du været i Sverige/Danmark 2012? Hvor mange af disse gange var i Malmø/København-området? Har du været oftere i Danmark/Sverige i 2012 end tidligere? Hvorfor har du været Danmark/Sverige? - Shopping? - Events og attraktioner? - Arbejde? - Andet? Er der særlig kulturbegivenheder, der for dig til at rejse til den anden side? - Sport - Teater - Festival - Museumsbesøg - Shopping - Andet En Øresundsmetro vil betyde, at du kan komme fra det centrale København til det centrale Malmø på 15 minutter og at der vil være en frekvens på 10 minutter mellem afgangene. Vil det betyde, at du vil tage oftere over på den anden side? Ja / Nej / Ved ikke Kunne du tænke dig at arbejde på den anden side? Analysedel 6: Ny data i form af semi-strukturede interview af personer i Malmømrådet Der er blevet gennemført 43 interviews i Malmøområdet (Ekonomihøgskolan og Centralstationen). Disse interviews er baseret samme spørgeramme som i Analysedel 5. Analysedelen er under bearbejdning. Analysedel 7: Interview og data fra Øresundsbroen Øresundsbroen er kontaktet og interviewet for at finde ud af hvilke temaer, der har været de stærkeste drivkræfter på begge sider af sundet. Heri indgår bl.a. interview med Karsten Längerich (Head of Consumers Market, Øresundsbroen). De tilsendte data indeholder fortrolige data, og en bearbejdning af materialet, som skal godkendes af Karsten Längerich, er i gang. Analysedel 8: Spørgeskemaundersøgelse, internetbaseret For at få flere data er en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse igangsat. Områdemæssigt dækker den samme område som analysedel 5 og 6, men her i form af en ren spørgeskemaundersøgelse. 10

11 Befolkningsudviklingen En vurdering på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Københavns Kommune og Statistiska Centralbyrån viser entydigt en befolkningstilvækst i Øresundsregionen med koncentration omkring storbyområdet. I København forventes en årlig befolkningstilvækst på personer, og der forventes også en befolkningstilvækst i Malmøområdet. Det leder til en befolkning på 2,5 millioner i Københavnsområdet og 1,2 millioner i Malmøområdet, svarende til en samlet storbybefolkning 3,7 millioner. I den forbindelse må det forventes, at logistik og transportproblematikken bliver central, hvilket vil skabe en betydelig efterspørgsel i transport over Øresund og formentlig også i en højhusbygning nær de centrale trafikmuligheder. Såfremt Øresundsintegrationen kan styrkes vil en Øresundsmetro være en vældig fordel til løsning af det kommende transportbehov. I de foreliggende beregninger er passagertallet på Øresundsmetroen skønnet til Den resterende del af undersøgelsen omfatter de nedenfor nævnte områder. Disse dele kan først skrives, når den øvrige del af undersøgelsen er færdigudarbejdet. Government og governance i Øresundsudviklingen (Nærværende afsnit er kun skitsemæssigt udformet). Problematikken er grundigt behandlet i Government og governance i Øresundsintegrationen (Lyck og Nielsen, 2006) og endvidere i Grænseoverskridende kommunalt samarbejde i Øresundsregionen (Levring og Lyck red, 2005). I korthed kan anføres, at perioden op til beslutningen af Øresundsbroen samt de kommende følgende år var domineret af government processer med staten som den stærke drivkræft. Efterfølgende er meget sket inden for Øresundskomiteens rammer som et mellemkommunalt samarbejde i form af governance processer. Den seneste udvikling er en ny form for styring gennem governance netværk, men hvor ledelsen både på den svenske og danske side har erfaringer fra statsadministrationen i henholdsvis Sverige og Danmark. Et betydeligt problem har igennem de sidste 10 år været, hvordan de mange barrierer for integration mellem Sverige og Danmark har kunnet mindskes. Først blev det forsøgt gennem nordisk ministerråd via tidligere statsministers Poul Schlüters indsats i Nordisk Råd både under dansk formandskab og efterfølgende gennem islandsk formandskab, og herved kom en del barrierer væk. Senest har den ny netværksmodel med direktør Finn Lauritzen, som direktør for Øresundskomiteen, og Johan Tiedemann, som ny Senior Advisor for Øresundskomiteen, præsenteret et prætentiøst program for fjernelse af barriererne. Scenarier Turisme 11

12 Her indgår de forskellige former for turisme og deres påvirkning af en Øresundsmetro under henholdsvis uændret øresundsintegration og intensiv øresundsintegration. Kultur Kulturpåvirkningen af en Øresundsmetro under henholdsvis uændret øresundsintegration og intensiv øresundsintegration. Pendling Pendlingens udvikling af en Øresundsmetro under henholdsvis uændret øresundsintegration og intensiv øresundsintegration. Scenariernes relation til visionsrapportens scenarie 3 og 4 Konklusion Litteraturliste 12

13 Marianne Levinsen og Jesper Bo Jensen, 2001: Kapitel 2. Familien det faste holdepunkt forandres, i Midt i en mellemtid, Institut for fremtidsforskning Als, 2011: Byudvikling, baner og trafik, Per Als, Center for Bydudvikling, Københavns Kommune, August 2011 Bilstrup, Lasse og Markussen, Mille, 2012: OEC resultater fra borgersurvey, WoCo, 2012 Catinét, 2009: Tilbud og faciliteter i Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltning, Københavns Kommune, 2009, Panelundersøgelse Epinion og Pless Leadership, 2012: Danskerne Kulturvaner, 2012, Kulturministeriet Förening Øresund, 2007: Öresund Social Innovation Zone? Foreningsliv, frivilligkraft och innovativ regional utveckling, Förening Øresund, støttet af Interreg III A Øresundsregionen Handelskammaren, 2011: Den kreativa potentialen kring Öresundsregionen, Handelskammaren, Docent Charlotta Mellander, Maj 2011 Helsingør Dagblad, 2012: Billedet af Øresundsregionen i Dansk og Svenske meider, Forskningsrapport vedrørende svenske og danske mediers rapportering om Øresundsregionen, Media Research Øresund, Interreg IVA, 2012: Øresundsmetro forbedret skinnekapacitet på tværs af Øresundsregionens centrum, Interreg IVA Öks, Klas Nydahl, 2012 Job Ø Magt, Oktober 2012: Øresundsinstituttet gjenmem Øi Service AB Job Ø Magt, September 2012: Øresundsinstituttet gjenmem Øi Service AB Julius Production, 2012: Danskarna gillar Tutankhamun-utställningen i Malmö, pressemeddelse, 2012 Kulturstyrelsen, 2012: Danske museer i tal baseret på oplysninger fra 2010, 2012 Københavns Kommune, 2012: Cityringen Metro til Nordhavn, Hvidbog 1, Københavns Kommune, sagsnr , dokumentnr Københavns kommuneplan, 2012 Levring, Peter og Lyck, Lise (red.) 2005: Grænseoverskridende kommunalt samarbejde i Øresundsregionen, Øresundsinstituttet, delvist finansieret af Interreg IIIA Lyck, Lise og Nielsen, Jens, 2006: Government og governance i Øresundsintegrationen, Frederiksberg Bogtrykkeri, København 13

14 Lyck, Lise, 2006: Øresundshandel og service, Copenhagen Business School, Frederiksberg Bogtrykkeri, København Malmø oversigtplan, 2012: Malmö Turism, 2011: Utveckling av turismnäringen i Malmø 2011, Malmö 2011, Malmö Turism MalmöLäget, 2012: Årsrapport MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö, Malmö stad, 2012 Nillson, Åsa, 2011: Kulturvanor i Sverige Palludan Fremtidsforskning, 2012: Visionsrapporten: Øresundsmetro mellem København og Malmö en shuttle, der gør København og Malmö til bydele i samme by Skåne Analysen, 2012: Förandringar i pendlingen över Öresund, En kort analys om Skånes tillväxt och utveckling, oktober Strategi2020, 2010; Nationell strategi för svensk besöksnäring hållbar tllväxt för företag och distinationer, Svensk Turism, November Sydsvenskan, 2011: Förstudie: Metro under Sundet utreds, Sydsvenskan Styrelsen for biblioteker og medier, 2010: Folkebibliotekerne i vidensamfundet, rapport om folkebibliotekerne i vidensamfundet, VisitDenmark, 2012: Attraktionslisten 2011, maj 2012, ISBN VisitDenmark, 2012: Internationalt kenskab til danske attraktioner og seværdigheder sammenfattende rapport, februar 2011, ISBN: Wonderful Copenhagen, 2000: Copenhagen Eventures Oplevelsesregnskab og pejlemærker for København, 2000 Øresund Event Center, 2012: Foranalyse 2012 Öresundsbrev, 2012: Öresundsbrev, september 2012, Øresundskomiteen, Nørregade 7B, 1165 Kbh K. Øresundsbron Priser, 2013: Øresundsbron Smuttur,2013: Øresundsbron, 2010: Derfor rejser vi over Øresund, April 2010, Øresundsbro Konsortiet Øresundsbron, 2011: BroPas undersøgelse efterår

15 Øresundskomiteen, 2010: Tendens Øresund 2010, Øresundskomiteen m.f. Øresundskomiteen, 2012a: Øresundskomiteens kulturundersøgelse, 2012 Øresundskomiteen, 2012b: Kultur Öresund, Örus, 2010: Örus ÖresundsRegional Udviklingsstrategi/UtvecklingsStrategi, Öresundskomiteen 15

KØBENHAVN MALMÖ EFFEKTER PÅ KULTUR OG TURISME COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

KØBENHAVN MALMÖ EFFEKTER PÅ KULTUR OG TURISME COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KØBENHAVN MALMÖ EFFEKTER PÅ KULTUR OG TURISME COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Turisme (besöksnäring) og kultur i Øresundsregionen ved bygning af en Øresundsmetro i perspektiv

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen Ø-analysE N R 1 J U N I 2 1 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund Sammenfatning Beslutningstagerne og

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 Fondens formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferie-/fritidsturismen

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Indhold Status på Øresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om initiativer og barrierer

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling og trafik 18. juni 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3 cykel trafik Minimum 1/3 kollektiv

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen & Martin HH Bender, adm. direktør i VisitSydsjælland-Møn KKR SJÆLLAND Sorø, 25. april 2017 NYT WOCO NY BESTYRELSE

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

Boligmarkedet i Øresundsregionen

Boligmarkedet i Øresundsregionen Boligmarkedet i Øresundsregionen Et integreret boligmarked er en af de vigtigste forudsætninger for, at Øresundsregionen skal kunne forankres som en samlet region. For regionens indbyggere indebærer et

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Billigere boliger på den anden side af Øresund

Billigere boliger på den anden side af Øresund Ø-analyse N R. 1 m a r t s 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Billigere boliger på den anden side af Øresund Siden åbningen af Øresundsbron i 2000 er stadig flere danskere

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Formål Midtjysk Turisme og Jysk Analyse har i samarbejde med 25 attraktioner og events i Midtjylland i løbet

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ AFLEDTE ØKONOMISKE EFFEKTER DAMVAD

KØBENHAVN MALMÖ AFLEDTE ØKONOMISKE EFFEKTER DAMVAD KØBENHAVN MALMÖ AFLEDTE ØKONOMISKE EFFEKTER DAMVAD ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 April 2013 Øresundsmetro fase II Analyse af afledte økonomiske effekter For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Prioritet 1- Innovation: Specifikt mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede styrkepositioner

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Af økonom Agnete E. Fich Øresundskonsortiet, analyseafdelingen aef@oresundskonsortiet.com 1. INDLEDNING Øresundsmodellen beskriver den

Læs mere

Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser

Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser Spørgeskema Øresundsindeks marts 2006 Hvordan har udviklingen på følgende områder været for Deres virksomhed? Omsætning og handel Svar DK DK (=139) S (=253) 1a. Sammenlignet

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 13-05-2011 Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia Sagsnr. 2010-184725 Dokumentnr. 2011-346077 Sagsbehandler Mads Kamp Hansen Kultur-

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED 56 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET Sammenfatning Den økonomiske krise, der startede i 2008, er i aftagende og afløst

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere