Øresundsmetro i relation til turisme og kultur samt i relation til Øresundsudviklingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øresundsmetro i relation til turisme og kultur samt i relation til Øresundsudviklingen"

Transkript

1 16. Januar 2013 Lise Lyck Mellemvejsudkast til drøftelse 18. Januar 2013 (viser den igangværende proces pr.16/1 2013) Øresundsmetro i relation til turisme og kultur samt i relation til Øresundsudviklingen Baggrund I 2011 blev det meddelt, at EU vil give match-finansiering til en forundersøgelse af mulige samfundsmæssige konsekvenser af en etablering af en Øresundsmetro, det vil sige EU vil matche finansieringen fra Københavns Kommune og Malmø Stad. Forundersøgelsen omfatter en række delrapporter med relation til Visionsrapporten: Øresundsmetro mellem København og Malmö en shuttle, der gør København og Malmö til bydele i samme by (Palludan fremtidsforskning, 2012). Visionsrapporten skal ses i sammenhæng med den vækstdagsorden, der er blevet præsenteret i Københavns Kommuneplan og Malmøs oversigtplan, hvor intentionen er, at København og Malmø skal blive en sammenhængende metropol, hvor vækst og livskvalitet går hånd i hånd (Københavns kommuneplan og Malmø oversigtplan, 2012), og hvor København og Malmøs målsætning er et godt hverdagsliv, grøn vækst samt en økonomisk udvikling baseret på viden og erhverv. En etablering af en Øresundsmetro tænkes besluttet omkring 2025 og klar til anvendelse Der er med andre ord tale om et projekt, der ligger et stykke ud i fremtiden og om et projekt, hvortil der knytter sig en række usikkerhedsfaktorer. Visionsrapporten opererer derfor med scenarier, da der ikke meningsfuldt kan skønnes en udvikling, der kan baseres på ekstrapolation. De valgte scenarier tager udgangspunkt i to hovedvariable: 1) en økonomisk vækst med Øresundsintegration og en økonomisk lavvækst med desintegration. 2) en udvikling med og uden en Øresundsmetro. I Visionsrapporten er der på den baggrund beskrevet fire scenarier: Scenarie 1: Grøn højvækst og Øresundsintegration uden metro Scenarie 2: Stagnation og desintegration uden metro Scenarie 3: Grøn højvækst og Øresundsintegration med metro 1

2 Scenarie 4: Stagnation og desintegration med metro Scenarie 1 og 2 udgør et todimensionalt nulalternativ men med en kraftig forøget pendling i scenarie 1. I scenarie 3 og 4 indgår bygningen af en Øresundsmetro, men Øresundsmetroen har en forskellig funktion i de to scenarier. I scenarie 3 er Øresundsmetroen et integreret led i integrationsprocessen, men i scenarie 4 er Øresundsmetroen set som en strategisk driver, der kan selvstændigt kan fremme integration og økonomisk grøn vækst. Der er skitseret forskellige anlægsforudsætninger, hvor det centrale er: En kraftig reduktion af transporttiden til en rejsetid på 15 minutter fra downtown København til downtown Malmø En frekvens på 10 minutter En samlet strækning på 20 kilometer Pris for passagerer svarende til den danske metrotakst Anlægsomkostninger mellem 13 og 20 milliarder danske kroner I Visionsrapporten er anført en række positive perspektiver som kan skabes gennem sammenhæftningen af København og Malmø til et fælles byområde. Der skal dog udtrykkeligt gøres opmærksom på, at Visionsrapporten anfører en lang række forhold, som der ikke er taget direkte stilling til og som kræver videre undersøgelse. Forbeholdende drejer sig især om: Usikkerhed med hensyn til langtidsvækst, som følge af økonomi og finanskrise Usikkerhed om udviklingen i regionaliseringsprocessen Usikkerhed om adfærd hos Øresundsboere og turister i Øresundsregionen Nærværende undersøgelse har følgende hovedformål: at analysere, hvordan en Øresundsmetro kan forventes at påvirke Øresundsintegrationen i relation til turisme og kultur samt i relation til udviklingen i regionen, hvor ovennævnte forhold adresseres. En belysning af disse spørgsmål kræver først en begrebsafklaring i relation til turisme og kultur og dernæst en analyse baseret på ny primær data samt på foreliggende sekundære data, der relaterer sig til problemstillingen. Begrebsafklaring: Turisme, kultur, integration og assimilation. Turisme 2

3 Begrebet skifter over tid tæt knyttet til transportudviklingen og tilgængelighedsdimensionen. Et centralt spørgsmål bliver, hvor langt man kan komme på hvor kort tid. Herved kommer også logistik til at få en central rolle, herunder hvor mange forskellige ting kan nås således at pakning af forskellige oplevelsesmuligheder får stor betydning. Det afgørende i turismebegrebet har været overnatning, bespisning og attraktioner samt en tidsmæssig dimension. Der gik derfor mange år, før endagsturisme blev en del af turismebegrebet. Siden 1993 afgrænses turismebegrebet (UNWTO) som rejseaktiviteter uden for vante omgivelser af mindre end et års varighed, hvad enten det drejer sig om fritidsturisme eller erhvervsturisme. Pendling, skolegang og militærtjeneste er ikke inkluderet i turismebegrebet. I forbindelse med tilgængelighed indgår priser og tid samt logistik i almindelighed. Efterhånden som anvendelse af Tourism Satellite Account er blevet udbredt, er det blevet almindeligt, at det ikke mere er tilstrækkeligt alene at se på de direkte virkninger, men også de indirekte og afledede virkninger skal inddrages. Det indebærer, at turisme indebærer overnatning, bespisning, attraktioner inkl. events og sport, shopping samt transport både for fritidsrejsende og for business turisme inkl. møder mv, og området mødeturisme er et selvstændigt og vigtigt område i relation til Øresundsturisme. Det udvidede turismebegreb indebærer normalt, at turismens andel i relation til bruttonationalproduktet bliver dobbelt så stor som målt i relation til det snævre turismebegreb. Det er det udvidede turismebegreb, der anvendes i EU Lisboa traktaten paragraf 195, 2008, og det er også dette begreb G20 landene har brugt, da de for første gang juli 2012 inddrog turisme som middel til at skabe økonomisk vækst, skabe flere job og som instrument i recovery politikken for at komme ud af den finansielle og økonomiske krise efter september Kultur Kultur skal forstås i bred forstand, ikke blot som finkultur, men omfattende sport, events og dagligdagens brug af kultur i form af biblioteker, kulturhuse, film, TV og musik etc. Under sport indgår også fitness, da det for mange er et alternativ til sport. Anvendelse af det her præsenterede kulturbegreb vinder mere og mere frem nationalt og internationalt. Det er en følge af den fortsatte demokratisering af kulturområdet, hvor smagsdommerbegrebet ofte diskuteres, og hvor willingness to pay problematikken spiller en stadig mere central rolle. Armslængdeproblematikken mellem det politiske niveau og bevilling af penge til kultur spiller også stadig en rolle, men demokratiseringsdimensionen og betalingsvilligheden har fået afgørende betydning i de fleste tilfælde. Konkret betyder det, at områder som borgere tillægger stor vægt prioriteres, mens smalle kulturområder bliver vanskeligere at finansiere og markedsføre. 3

4 Integration og assimilation Integration kan ske på varemarkedet, tjenestemarkedet, det finansielle marked, boligmarkedet og arbejdsmarkedet og kulturområdet mv. Integration indebærer, at der opstår noget nyt ved sammensætning og udvikling af elementer fra forhold i de involverede lande. Der er med andre ord ikke tale om assimilation, hvor systemet i et land indføres i de andre lande. Inden for arbejdsmarkedet mellem Danmark og Sverige er ønsket klart integration, hvor styrkerne på det danske og svenske arbejdsmarked kan smelte sammen. Der er altså ikke tale om assimilation, sådan som det kendes på hotelområdet, hvor personale fra Filippinerne eller Malaysia IKKE skal ændre adfærd, men hvor de tværtimod skal fungere, som de plejer, hvor de kommer fra (selektivt) på Øresundsarbejdsmarkedet. Integration, hvor der sker en sammensmeltning til noget nyt er ofte et mål for regionalisering. Nyskabelserne kan føre til innovationer, og skalaeffekten kan også bidrage til større konkurrenceevne gennem en sænkning af omkostningsniveauet som følge af større arbejdsdeling. Sammenfatning vedr. begreber i relation til nærværende undersøgelse Der er i udgangsanalysen tale om det brede kulturbegreb i relation til dagliglivets integration og de traditionelle UNWTO definerede turismebegreber. Turisme omfatter her endagsturisme for personer i regionen samt turisme af folk uden for regionen, der gæster regionen, dvs. internationale ankomster og besøg fra andre dele af Sverige og Danmark. På sigt kan der forekomme forandringer i form af befolkningsudvikling og regionalisering, hvilket kan betyde, at arbejdsmarkederne på begge sider af Øresund bliver mere integrerede. Herved vil endagsturismen såvel som turisme i form af væsentligst folk uden for regionen skifte. Derved vil brugen af Øresundsmetroen blive påvirket af regionaliseringen, befolkningsudviklingen samt af ændringerne i turismen. Disse dynamiske effekter er en hovedårsag til at bruge scenarie metoden, se nærmere herom nedenfor. På et sparringsmøde med udvalget for Øresundsmetroen drøftedes metoder for undersøgelsen, og udvalget blev anmodet om at præsentere relevante erfaringer fra deres arbejde med inden for kultur, turisme og regionaliseringsområdet, som kunne indgå i rapporten. Det har ført til 1) forslag til inddragelse af konkrete attraktioner/events i Øresundsområdet, 2) en udbudsanalyse i form af interview med udbydere af attraktioner og events i Øresundsområdet, hvor udbyderne er blevet spurgt om deres forventninger til effekten af en etablering af en Øresundsmetro. 3) inddragelse af mulige erfaringer i Danmark inden for kultur og turisme området i forbindelse med metroetableringen i København. Her er 4

5 relevante udbydere med før-efter metro erfaringer i København blevet identificeret og interviewet med henblik på en vurdering af tidsbesparelsen ved etableringen af en metro. 4) En omfattende gennemgang af eksisterende undersøgelser af relevans for problemstillingen, herunder omfattende langtids undersøgelser som det danske kulturministeriums omfattende undersøgelse af kulturområdets udvikling i Danmark og den svenske langtids undersøgelse af kulturområdets udvikling. 5) Ny data er fremskaffet i form af semi-strukturede interviews med personer i Københavnsområdet med henblik på at identificere deres rejseadfærd til Sverige og deres præferencer med henblik på ændringer i adfærd ved etableringen af en Øresundsmetro. 6) En datafremskaffelse gennem semi-strukturede interviews er også blevet gennemført i Malmø med henblik på at finde frem til rejseadfærd mellem Malmø og København og mulige påvirkning heraf ved etablering af en Øresundsmetro. 7) Øresundsbroen er kontaktet og interviewet for at finde ud af, hvilke temaer, der har været de stærkeste drivkræfter til turisme på begge sider af sundet. Dette er sket ud fra en vurdering af, at prioriteringen af temaer for bilister også kan implicere turismepræferencer generelt. 8) Endvidere er der gennemført en egentlig spørgeskemaundersøgelse til afdækning af effekten af en Øresundsmetro i relation til turisme og kultur anvendelse. Hver af de otte nævnte undersøgelser er udført og analyseret, og resultaterne heraf fremgår af analysedelen i denne undersøgelse. Herudover er befolkningsudviklingen i Øresundsregionen de kommende år vurderet på baggrund af diverse foreliggende kilder. Dette er sket af hensyn til scenariekonstruktionen til vurdering af konsekvenserne af en Øresundsmetro. Scenarier har den fordel, at de kan inddrage væsentlige samfundsmæssige ændringer, således at fremtiden kan forudses, før den indtræffer, baseret på forskellige sandsynligheder. Det er et fremtidsværktøj, som blev introduceret af Shell for ca. 40 år siden. Det skabes et mulighedsrum, således at endimensionale fremskrivninger f eks. ved hjælp af extrapolation undgås. Scenarier rammer selvfølgelig ikke altid præcist, men deres fordel er, at tendenser, udviklinger og holdningsændringer ofte har en stor træfsikkerhed. Scenarier omfatter som regel de to mest usikre faktorer, hvilket resulterer i 4 scenarier, sådan som det ses af Visionsrapporten. Efter opstilling af scenarierne vurderes sandsynligheden for scenarierne og, hvordan sandsynligheden kan påvirkes, og dette udgør rapportens konklusion. Herefter analyseres government/governance-problematikken i Øresundsregionen, således som den har fungeret fra broens bygning og frem til i dag. Ud fra analysedelen vurderes turisme- og kulturområdets integrationsvirkning for den samlede Øresundsregionalisering. 5

6 Resultaterne af analysedelen vurderes, og instrumenter til styrkelse af regionaliseringsudviklingen i relation til præsenteres. Det fører til en afsluttende scenariepræsentation med intensiv regionalisering og med uændret regionalisering. Disse to scenarier for turisme, kultur og integrationsområdet sættes i relation til visionsrapportens scenarier 3 og 4, jf. side 1. På baggrund heraf fremkommer en samlet konklusion baseret på undersøgelsens resultater. Analysedelen Den nuværende situation for kultur, turisme og regionaludvikling i Øresundsområdet Øresundsbron har transportmæssigt været en stor succes, se venligst hovedtal herfor i tabel 1. (INDSÆTTES) Også på det regionaliseringsmæssige område og inden for turismen og kulturen er der sket en del, men det er karakteristisk, at der stadig er store potentialer for skabelse af positive virkninger, hvilket bl.a. er baggrunden for etablering af en Øresundsmetro. Den største drivkraft for bevægelser over Øresund har ubetinget været prisforskelle inkl. valutakurs. Det gælder prisforskelle på varer, service, arbejdskraft og boliger. For varernes vedkommende foregår transaktionerne let og gennemsigtigt, uden store transaktionsomkostninger og usikkerheder/risici. Der var derfor tale om et vældigt ryk ind af danske endagsturister især i Malmø i den tid, hvor den danske valuta var stærk i forhold til den svenske, se f eks. L Lyck (2006), For serviceydelser gælder, at de ikke er materielle, hvorfor tillid spiller en væsentlig rolle. Udover lavere priser skal en tillidsfaktor etableres, og ydelserne er som sådan mindre gennemsigtige. Det har derfor vist sig, at selv på områder, hvor der er betydelige prisforskelle (f.eks. tandlæge ydelser og bilservice) har det været vanskeligt at etablere en tillidsfaktor til serviceydelsens kvalitet, om end der har været tale om en vis vækst, se f. eks. L Lyck (2006). For arbejdskraft bliver barriererne særligt tydelige, fordi arbejdsmarkederne er så forskelligt indrettet i Danmark og Sverige. Det gælder barselsregler, pensionsforhold, aftaler om løn- og arbejdsforhold, skatteforhold etc. Fra 2000 til nu har det væsentligst været svenskere som havde et incitament til at arbejde i Danmark pga. af højere lønninger i Danmark. Barriererne har betydet, at det især har været yngre svenskere uden børn, der har benyttet sig af muligheden. 6

7 Selv om unge svenskere i nogle tilfælde har taget uddannelse i Danmark og herefter fundet beskæftigelse, har den manglende regularitet og de mange forsinkelser i Øresundstogene været en idel kilde til problemer, og ganske mange klarer ikke presset i det lange løb, se f.eks. Job Ø Magt, Oktober 2012, side 8-9, hvor en frisøruddannet fortæller sin historie om arbejdsmarkedserfaringer igennem 10 år. Eksemplet er meget illustrativt mht. problemet vedrørende forsinkelser i transporttid som vanskeliggør varetagelse af job. På boligområdet har det især været danskere, der under boligprisernes himmelflugt i Danmark flyttede til Sverige, købte bil i Sverige og fortsatte med at arbejde i Danmark. Disse tider er forbi, og flere vender tilbage til Danmark. Det kan konkluderes, at prisforskelle har været en afgørende drivkraft, og at konjunkturfølsomheden i de grænseoverskridende aktiviteter har været større end i de nationale aktiviteter, se Job Ø Magt, oktober 2012, side 6-7. Prisforskelle fremover må forventes at spille en mindre rolle for Øresundsregionaliseringen, eftersom de skandinaviske kroneværdier (DKK, SVK, NK) har nærmet sig hinanden, og der ikke ses faktorer, der skulle få store prisforskelle til at opstå de kommende år. Udviklingen af et fælles arbejdsmarked rummer positive muligheder, men det kræver, at barriererne nedbrydes, se nærmere herom i afsnittet om government og governance. Udover de nævnte stærke drivkraftfaktorer gælder, at der er en række motivationsfaktorer, der er styret af nysgerrighed og interesser med rod i turisme og kultur. Det er i høj grad disse faktorer, der fører til endagsturisme af spontan karakter og til gentagne besøg i forbindelse med udvikling af interessefællesskab. Turisme og pendling Endagsturismeudviklingen i Øresundsregionen fremgår af tabel 2. Pendlingen vises i tabel 3. (TABEL 2 og 3 INDSÆTTES). Med hensyn til tabel 2 er der uoverensstemmelse i tallene. Analysedel 1: De attraktioner og events i Øresundsområdet der indgår. Input vedrørende Malmø fra Anna Wittgren og Marie Holmberg (Malmö Turisme). 7

8 1. Aquakul 2. Malmø Opera 3. VisitSkåne 4. Visit Lund 5. Handelsstandsforeningen i Malmø 6. Kunsthallen i Malmø 7. Garaget i Malmø (Bibliotek) 8. Hovedbiblioteket i Malmø 9. Malmömässan 10. Malmö Arena 11. Malmö Konserthus 12. Stadionmässan 13. Nöjesteatern 14. Slagthuset 15. Malmø Museer 16. Malmø Festivalen 17. Casino Cosmopol 18. Jägersro Travet 19. European Song Contest 20. Malmö Turisme Danmark Input baseret på ønsker fra Rasmus Møller fra Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt på attraktionslisten fra København (del af VisitDenmarks Attraktionsliste, jf. VisitDenmark 2012a. 21. Tivoli 22. Zoo 23. Glyptoteket 24. Statens Museum for Kunst 25. Louisiana 26. ARKEN Museum for moderne kunst 27. City-Center (Københavns handelsstadsforening) 28. WOCO 29. Biblioteket i Nordvest 8

9 30. Hovedbiblioteket 31. Grøndal Multicenter 32. Det Kongelige Bibliotek 33. Københavns museum 34. Østerbro Stadion 35. Chr. Havns bibliotek Analysedel 2: Udbudsanalyse i form af interview af attraktioner og events i Øresundsområdet De fra analysedel 1 listede er blevet anmodet om interview. På nuværende tidspunkt foreligger der interview fra 2-8, 11, 14, 15, 20 fra Sverige og fra Danmark 23, 26, 27, 29, 30, og 35. De resterende er i en proces for opnåelse af data. Analysedel 3: Metroerfaringer fra attraktioner i København beliggende tæt på ny metrostationer (Efter ide fra Andreas Egense, Metroselskabet) Analysen omfatter to attraktioner, Forum og Det Kongelige Teater. På nuværende tidspunkt er Forum interviewet og Det Kongelige Teater er i interviewfasen. Analysedel 4: Gennemgang af sekundære data i form af diverse publikationer, se liste På nuværende tidspunkt henvises til litteraturlisten. Al litteratur er gennemgået, men sammenskrivningen er ikke færdig. Stor vægt på langtidsvirkninger på basis af kapitel 27 i Kulturministeriets rapport om danskernes kulturvaner samt på Kulturvanor i Sverige Analysedel 5: Ny data i form af semi-strukturede interview af personer i Københavnområdet 150 interviews er foretaget med henblik på at identificere rejseadfærd til Sverige og præferencer samt forventet adfærdsændringer ved etablering af en Øresundsbro. Materialet er under behandling. På baggrund af spørgerammen i oversigt 1 er der udformet et spørgeskema, der har været anvendt ved de semi-strukturede interviews. 9

10 Oversigt 1: Spørgeramme for semi-strukturede interviews: Navn (frivilligt) Køn Alder Malmø eller København-området? Hvor mange gange har du været i Sverige/Danmark 2012? Hvor mange af disse gange var i Malmø/København-området? Har du været oftere i Danmark/Sverige i 2012 end tidligere? Hvorfor har du været Danmark/Sverige? - Shopping? - Events og attraktioner? - Arbejde? - Andet? Er der særlig kulturbegivenheder, der for dig til at rejse til den anden side? - Sport - Teater - Festival - Museumsbesøg - Shopping - Andet En Øresundsmetro vil betyde, at du kan komme fra det centrale København til det centrale Malmø på 15 minutter og at der vil være en frekvens på 10 minutter mellem afgangene. Vil det betyde, at du vil tage oftere over på den anden side? Ja / Nej / Ved ikke Kunne du tænke dig at arbejde på den anden side? Analysedel 6: Ny data i form af semi-strukturede interview af personer i Malmømrådet Der er blevet gennemført 43 interviews i Malmøområdet (Ekonomihøgskolan og Centralstationen). Disse interviews er baseret samme spørgeramme som i Analysedel 5. Analysedelen er under bearbejdning. Analysedel 7: Interview og data fra Øresundsbroen Øresundsbroen er kontaktet og interviewet for at finde ud af hvilke temaer, der har været de stærkeste drivkræfter på begge sider af sundet. Heri indgår bl.a. interview med Karsten Längerich (Head of Consumers Market, Øresundsbroen). De tilsendte data indeholder fortrolige data, og en bearbejdning af materialet, som skal godkendes af Karsten Längerich, er i gang. Analysedel 8: Spørgeskemaundersøgelse, internetbaseret For at få flere data er en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse igangsat. Områdemæssigt dækker den samme område som analysedel 5 og 6, men her i form af en ren spørgeskemaundersøgelse. 10

11 Befolkningsudviklingen En vurdering på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Københavns Kommune og Statistiska Centralbyrån viser entydigt en befolkningstilvækst i Øresundsregionen med koncentration omkring storbyområdet. I København forventes en årlig befolkningstilvækst på personer, og der forventes også en befolkningstilvækst i Malmøområdet. Det leder til en befolkning på 2,5 millioner i Københavnsområdet og 1,2 millioner i Malmøområdet, svarende til en samlet storbybefolkning 3,7 millioner. I den forbindelse må det forventes, at logistik og transportproblematikken bliver central, hvilket vil skabe en betydelig efterspørgsel i transport over Øresund og formentlig også i en højhusbygning nær de centrale trafikmuligheder. Såfremt Øresundsintegrationen kan styrkes vil en Øresundsmetro være en vældig fordel til løsning af det kommende transportbehov. I de foreliggende beregninger er passagertallet på Øresundsmetroen skønnet til Den resterende del af undersøgelsen omfatter de nedenfor nævnte områder. Disse dele kan først skrives, når den øvrige del af undersøgelsen er færdigudarbejdet. Government og governance i Øresundsudviklingen (Nærværende afsnit er kun skitsemæssigt udformet). Problematikken er grundigt behandlet i Government og governance i Øresundsintegrationen (Lyck og Nielsen, 2006) og endvidere i Grænseoverskridende kommunalt samarbejde i Øresundsregionen (Levring og Lyck red, 2005). I korthed kan anføres, at perioden op til beslutningen af Øresundsbroen samt de kommende følgende år var domineret af government processer med staten som den stærke drivkræft. Efterfølgende er meget sket inden for Øresundskomiteens rammer som et mellemkommunalt samarbejde i form af governance processer. Den seneste udvikling er en ny form for styring gennem governance netværk, men hvor ledelsen både på den svenske og danske side har erfaringer fra statsadministrationen i henholdsvis Sverige og Danmark. Et betydeligt problem har igennem de sidste 10 år været, hvordan de mange barrierer for integration mellem Sverige og Danmark har kunnet mindskes. Først blev det forsøgt gennem nordisk ministerråd via tidligere statsministers Poul Schlüters indsats i Nordisk Råd både under dansk formandskab og efterfølgende gennem islandsk formandskab, og herved kom en del barrierer væk. Senest har den ny netværksmodel med direktør Finn Lauritzen, som direktør for Øresundskomiteen, og Johan Tiedemann, som ny Senior Advisor for Øresundskomiteen, præsenteret et prætentiøst program for fjernelse af barriererne. Scenarier Turisme 11

12 Her indgår de forskellige former for turisme og deres påvirkning af en Øresundsmetro under henholdsvis uændret øresundsintegration og intensiv øresundsintegration. Kultur Kulturpåvirkningen af en Øresundsmetro under henholdsvis uændret øresundsintegration og intensiv øresundsintegration. Pendling Pendlingens udvikling af en Øresundsmetro under henholdsvis uændret øresundsintegration og intensiv øresundsintegration. Scenariernes relation til visionsrapportens scenarie 3 og 4 Konklusion Litteraturliste 12

13 Marianne Levinsen og Jesper Bo Jensen, 2001: Kapitel 2. Familien det faste holdepunkt forandres, i Midt i en mellemtid, Institut for fremtidsforskning Als, 2011: Byudvikling, baner og trafik, Per Als, Center for Bydudvikling, Københavns Kommune, August 2011 Bilstrup, Lasse og Markussen, Mille, 2012: OEC resultater fra borgersurvey, WoCo, 2012 Catinét, 2009: Tilbud og faciliteter i Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltning, Københavns Kommune, 2009, Panelundersøgelse Epinion og Pless Leadership, 2012: Danskerne Kulturvaner, 2012, Kulturministeriet Förening Øresund, 2007: Öresund Social Innovation Zone? Foreningsliv, frivilligkraft och innovativ regional utveckling, Förening Øresund, støttet af Interreg III A Øresundsregionen Handelskammaren, 2011: Den kreativa potentialen kring Öresundsregionen, Handelskammaren, Docent Charlotta Mellander, Maj 2011 Helsingør Dagblad, 2012: Billedet af Øresundsregionen i Dansk og Svenske meider, Forskningsrapport vedrørende svenske og danske mediers rapportering om Øresundsregionen, Media Research Øresund, Interreg IVA, 2012: Øresundsmetro forbedret skinnekapacitet på tværs af Øresundsregionens centrum, Interreg IVA Öks, Klas Nydahl, 2012 Job Ø Magt, Oktober 2012: Øresundsinstituttet gjenmem Øi Service AB Job Ø Magt, September 2012: Øresundsinstituttet gjenmem Øi Service AB Julius Production, 2012: Danskarna gillar Tutankhamun-utställningen i Malmö, pressemeddelse, 2012 Kulturstyrelsen, 2012: Danske museer i tal baseret på oplysninger fra 2010, 2012 Københavns Kommune, 2012: Cityringen Metro til Nordhavn, Hvidbog 1, Københavns Kommune, sagsnr , dokumentnr Københavns kommuneplan, 2012 Levring, Peter og Lyck, Lise (red.) 2005: Grænseoverskridende kommunalt samarbejde i Øresundsregionen, Øresundsinstituttet, delvist finansieret af Interreg IIIA Lyck, Lise og Nielsen, Jens, 2006: Government og governance i Øresundsintegrationen, Frederiksberg Bogtrykkeri, København 13

14 Lyck, Lise, 2006: Øresundshandel og service, Copenhagen Business School, Frederiksberg Bogtrykkeri, København Malmø oversigtplan, 2012: Malmö Turism, 2011: Utveckling av turismnäringen i Malmø 2011, Malmö 2011, Malmö Turism MalmöLäget, 2012: Årsrapport MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö, Malmö stad, 2012 Nillson, Åsa, 2011: Kulturvanor i Sverige Palludan Fremtidsforskning, 2012: Visionsrapporten: Øresundsmetro mellem København og Malmö en shuttle, der gør København og Malmö til bydele i samme by Skåne Analysen, 2012: Förandringar i pendlingen över Öresund, En kort analys om Skånes tillväxt och utveckling, oktober Strategi2020, 2010; Nationell strategi för svensk besöksnäring hållbar tllväxt för företag och distinationer, Svensk Turism, November Sydsvenskan, 2011: Förstudie: Metro under Sundet utreds, Sydsvenskan Styrelsen for biblioteker og medier, 2010: Folkebibliotekerne i vidensamfundet, rapport om folkebibliotekerne i vidensamfundet, VisitDenmark, 2012: Attraktionslisten 2011, maj 2012, ISBN VisitDenmark, 2012: Internationalt kenskab til danske attraktioner og seværdigheder sammenfattende rapport, februar 2011, ISBN: Wonderful Copenhagen, 2000: Copenhagen Eventures Oplevelsesregnskab og pejlemærker for København, 2000 Øresund Event Center, 2012: Foranalyse 2012 Öresundsbrev, 2012: Öresundsbrev, september 2012, Øresundskomiteen, Nørregade 7B, 1165 Kbh K. Øresundsbron Priser, 2013: Øresundsbron Smuttur,2013: Øresundsbron, 2010: Derfor rejser vi over Øresund, April 2010, Øresundsbro Konsortiet Øresundsbron, 2011: BroPas undersøgelse efterår

15 Øresundskomiteen, 2010: Tendens Øresund 2010, Øresundskomiteen m.f. Øresundskomiteen, 2012a: Øresundskomiteens kulturundersøgelse, 2012 Øresundskomiteen, 2012b: Kultur Öresund, Örus, 2010: Örus ÖresundsRegional Udviklingsstrategi/UtvecklingsStrategi, Öresundskomiteen 15

KØBENHAVN MALMÖ EFFEKTER PÅ KULTUR OG TURISME COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

KØBENHAVN MALMÖ EFFEKTER PÅ KULTUR OG TURISME COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KØBENHAVN MALMÖ EFFEKTER PÅ KULTUR OG TURISME COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Turisme (besöksnäring) og kultur i Øresundsregionen ved bygning af en Øresundsmetro i perspektiv

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ AFLEDTE ØKONOMISKE EFFEKTER DAMVAD

KØBENHAVN MALMÖ AFLEDTE ØKONOMISKE EFFEKTER DAMVAD KØBENHAVN MALMÖ AFLEDTE ØKONOMISKE EFFEKTER DAMVAD ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 April 2013 Øresundsmetro fase II Analyse af afledte økonomiske effekter For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Kommunal turismepolitik som kommunal erhvervspolitik

Kommunal turismepolitik som kommunal erhvervspolitik Kommunal turismepolitik som kommunal erhvervspolitik hvorfor og hvordan? Lise Lyck Centerleder, Center for Tourism and Culture Management Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, C2.35, 2000 Frederiksberg

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 1 Om denne rapport Denne rapport indeholder resultater fra to rapporter, som Öresundskomiteen og Øresund Direkt er bestillere af, samt beregninger foretaget

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp.

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp. Det talte ord gælder Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2015 28. august 2014 Verdens bedste by. Det er København. For tredje år i træk har magasinet

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere