Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier"

Transkript

1 Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk post 2.2 Facebook anden elektronisk kommunikation 2.3. Opfordring og præmiering af synes godt om m.v. 3. Reklameidentifkation / skjult reklame 4. Børn og unge 1. Indledning De nordiske forbrugerombudsmænd har i maj 2012 offentliggjort et fælles standpunkt om, hvad der gælder, når erhvervsdrivende markedsfører sig på de sociale medier. Et standpunkt er at ligestille med en vejledning og er udtryk for forbrugerombudsmændenes fortolkning af markedsføringslovens bestemmelser og indeholder endvidere anbefalinger, hvor kravet ikke følger direkte af de konkrete bestemmelser. Standpunktet er generelt og gælder alle sociale medier, uanset hvordan det sociale medie tilgås. Eksempler på sociale medier er onlinetjenester, chatrum, spil med onlinefunktionalitet og sociale netværkstjenester som fx Facebook, Twitter og LinkedIn. Standpunktet berører flere emner, men det mest centrale er spørgsmålet om, hvornår en uanmodet elektronisk henvendelse fra en erhvervsdrivende er omfattet af markedsføringslovens regler om spam og kravet om forudgående samtykke. Når man som erhvervsdrivende markedsfører sig via sociale medier, skal lovgivningens almindelige regler for markedsføring overholdes. Uanset at markedsføringsloven i princippet er teknologineutral, må det erkendes, at enkelte af markedsføringslovens bestemmelser, herunder særligt spam-forbuddet og begrebet elektronisk post, kommer til kort, når det drejer sig om de særlige kommunikationsformer på de sociale medier. Forbrugerombudsmændene har da også i det nuværende standpunkt anlagt en lidt mere forsigtig fortolkning af begrebet uanmodet elektronisk kommunikation i erkendelse af, at definitionen ikke er tidssvarende, men det ændrer ikke ved, at markedsføring via de sociale medier i visse henseender fortsat er i en gråzone. 1 1 Markedsføringslovens regler stammer fra et EU-direktiv, og Forbrugerombudsmændene har derfor henvendt sig til EU-Kommissionen med henblik på at drøfte fortolkningen af begrebet elektronisk post, og afhængig af drøftelsernes udfald, er det muligt, at standpunktet senere revideres. Indtil da er det imidlertid den fortolkning som forbrugerombudsmændene anlægger i standpunktet, som man som erhvervsdrivende skal være opmærksom på. 1

2 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet Standpunktet 2 skelner mellem begrebet elektronisk post og anden uanmodet elektronisk kommerciel kommunikation. I første tilfælde kræves der ifølge markedsføringslovens 6, stk. 1, et forudgående samtykke og i det andet, at modtageren/brugeren skal kunne frabede sig at få disse meddelelser i henhold til markedsføringslovens 6, stk. 3. elektronisk post 6. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det. Markedsføringslovens 6, stk. 1, indeholder det såkaldte spam-forbud og fastslår, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må rette henvendelse til nogen 3 ved brug af elektronisk post m.v. ( , sms, mms, automatisk opkaldesystem og fax) med henblik på reklame/markedsføring. Henvendelsen er kun lovlig, hvis modtageren har givet et forudgående samtykke (opt-in). 4 Forhåndsafkrydsede felter i bestillinger, kontrakter og lignende, hvoraf det fremgår, at kunden giver sit samtykke til at modtage reklame, vil fx som udgangspunkt ikke opfylde de krav, der efter markedsføringsloven stilles til et aktivt og informeret samtykke. anden uanmodet elektronisk kommunikation 6. Stk. 3. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til en bestemt fysisk person ved brug af andre midler til fjernkommunikation med henblik på afsætning som nævnt i stk. 1, hvis den pågældende over for den erhvervsdrivende har frabedt sig dette, hvis det fremgår af en fortegnelse, som udarbejdes af Det Centrale Personregister (CPR) hvert kvartal, at den pågældende har frabedt sig henvendelser, der sker i sådant markedsføringsøjemed, eller hvis den erhvervsdrivende ved undersøgelse i CPR er blevet bekendt med, at den pågældende har frabedt sig sådanne henvendelser. Ved telefonisk henvendelse til forbrugere gælder endvidere reglerne om uanmodet henvendelse i lov om visse forbrugeraftaler Markedsføringslovens 6, stk. 3, giver den erhvervsdrivende mulighed for at rette uanmodede reklamehenvendelser ved brug af andre fjernkommunikationsmidler 5 end elektronisk post m.v., medmindre den pågældende har frabedt sig dette (opt-out). På de sociale medier vil det ofte være svært for den erhvervsdrivende at indfri kravet om et forudgående og udtrykkeligt samtykke, og derfor er det vigtigt at kende forbrugerombudsmændenes fortolkning af, hvorvidt en besked eller henvendelse på de sociale medier betragtes som elektronisk (reklame) post og dermed af spam-forbuddet eller som anden uanmodet elektronisk kommunikation. 2 Afsnit 3 i standpunktet samt bilag I 3 Begrebet nogen fortolkes bredt. Alle er beskyttet, uanset om modtageren er erhvervsdrivende, forbruger eller en offentlig myndighed, og uanset om der er tale om en fysisk eller juridisk person. 4 Modtagerens samtykke skal endvidere være aktivt, frivilligt, udtrykkeligt, konkretiseret og informeret. 5 Såsom adresserede breve og telefoniske henvendelser. På de sociale medier vil det være meddelelser, som ikke anses for elektronisk post, fordi de enten ikke sendes til en bestemt modtagers elektroniske adresse eller fx ikke lagres i nettet m.v., indtil meddelelserne hentes af modtageren. Pop-up reklamer lagres fx ikke men forsvinder, hvis brugeren ikke er online. 2

3 2.1. Facebook - elektronisk post Da Facebook i dag er det sociale medie, som de fleste anvender, har forbrugerombudsmændene fortolket begrebet elektronisk post/elektronisk kommunikation i forhold til en række konkrete eksempler på kommercielle henvendelser på Facebook. Reglerne og vurderingen finder dog anvendelse på al markedsføring via de forskellige sociale medier. Det bemærkes, at vurderingen af, hvorvidt der kræves et forudgående samtykke eller ej, bl.a. er afhængig af, hvor meddelelserne sendes til/vises på Facebookbrugerens profil. Meddelelser til en Facebookbrugers indbakke Kommercielle meddelelser fra den erhvervsdrivende til brugerens indbakke er omfattet af definitionen af elektronisk post og kræver derfor den pågældende brugers forudgående samtykke. Begrundelsen er, at der er tale om beskeder, der sendes direkte til et mailsystem via det sociale medie ligesom s, der sammen med sms er udgør kernen i begrebet elektronisk post i markedsføringslovens 6, stk. 1. Uden det krævede samtykke vil denne type reklamehenvendelser blive betragtet som en klar overtrædelse af spam-forbuddet. Overtrædelse af spam-forbuddet er strafsanktioneret. Bødeniveauet for overtrædelser er kr. ved udsendelse af indtil 100 uanmodede reklamehenvendelser og 100 kr. pr. overtrædelse derover. Opslag på en Facebookbrugers væg eller Timeline Erhvervsdrivende må ifølge standpunktet ikke uden et forudgående samtykke - slå meddelelser op på en Facebookbrugers væg eller Timeline, da denne form for elektronisk uanmodet henvendelse ifølge forbrugerombudsmændene også er omfattet af begrebet elektronisk post og derved af spam-forbuddet. Det gælder også eventuelle opdateringer/beskeder/billeder, der vises på brugerens væg/timeline som følge af, at en erhvervsdrivende tagger en Facebookbruger på en annonce eller virksomhedsprofil, den pågældende har kigget på. Kommercielle opslag/beskeder på væggen, Timelinen og i mailboksen er således som udgangspunkt kun tilladt, hvis facebookbrugeren har givet den erhvervsdrivende et forudgående, udtrykkeligt samtykke. Uden samtykket betragtes meddelelserne på disse platforme, som spam. Indhentelse af et forudgående samtykke er afgørende for, hvorvidt et opslag eller en opdatering på en væg eller Timeline er tilladt, og det kan i den forbindelse være nærliggende at overveje, hvorvidt synes godt om kan betragtes som et gyldigt samtykke til at modtage elektronisk post? At en Facebookbruger på eget initiativ har klikket på synes godt om ikonet kan imidlertid - ifølge de nordiske forbrugerombudsmænd - ikke anses som værende et gyldigt og udtrykke- 3

4 ligt samtykke til placeringen af reklamemeddelelser på den pågældende brugers væg eller Timeline. Der skal efter forbrugerombudsmændene noget mere til for at opfylde kravet om et udtrykkeligt og konkretiseret samtykke. Dette synspunkt harmonerer næppe med den brug, accept og forventning som brugerne har til de sociale medier, herunder synes godt om funktionaliteten. En gennemsnitsforbruger af de sociale medier må fx antages at være opmærksom på, at en aktivering af synes godt om er lig med at modtage indhold i form af opdateringer/opslag. Det er dog vigtigt, at man som erhvervsdrivende er bekendt med standpunktets holdning, herunder muligheden for at sikre sig et gyldigt og udtrykkeligt samtykke, såfremt disse opslag/posteringer synliggøres på brugernes væg/timeline. Det er den erhvervsdrivende, der i tilfælde af en klage skal dokumentere, at der foreligger det fornødne samtykke. Hvis man har indhentet et forudgående udtrykkeligt spam-samtykke, er det i øvrigt vigtigt, at alle de meddelelser, som man som erhvervsdrivende sender den pågældende bruger indeholder et framelde link eller adresse, som modtageren kan henvende sig til for at tilbagekalde samtykke, såfremt han/hun ikke længere ønsker at modtage meddelelser i deres indbakke m.v Facebook anden uanmodet elektronisk kommunikation Nyheder (newsfeed) Er reklamer, kommercielle meddelelser og statusopdateringer fra erhvervsdrivende, der havner i Facebookbrugerens startside under nyheder (newsfeed) omfattet af definitionen af elektronisk post? Standpunktet giver ikke et endeligt svar, idet der er usikkerhed om, hvorvidt kommercielle henvendelser, der vises på brugerens newsfeed uden at brugeren på forhånd har anmodet om dem er uanmodet elektronisk post eller ej. Indtil en nærmere afklaring af dette spørgsmål er opnået gennem en drøftelse med EU- Kommissionen, er udgangspunktet, at disse statusopdateringer m.v., der fremsendes som følge af brugerens interaktion med den erhvervsdrivende, skal betragtes som anden uanmodet elektronisk kommunikation, der ikke kræver et forudgående samtykke fra modtageren. En Facebookbruger skal dog kunne frabede sig sådanne henvendelser fra den erhvervsdrivende, jf. markedsføringslovens 6, stk. 3. I Danmark kan personer generelt frabede sig direkte markedsføring ved andre fjernkommunikationsteknikker end elektronisk post m.v. ved at lade sig registre på Robinsonlisten 6, som den erhvervsdrivende har pligt til at tjekke ved direkte markedsføring. Denne ordning er dog svær at implementere i forhold til markedsføring via de sociale medier, hvor den erhvervsdrivende ikke kan vide, hvem en kommerciel henvendelse bliver videresendt til. 6 Det er CPR-registeret, der registrerer og udarbejder listen over personer, der ikke ønsker at modtage adresserede reklamer eller telefoniske salgshenvendelser. 4

5 Det man derfor i praksis må lægge vægt på er, om modtageren af newsfeeds har en mulighed for at frabede sig henvendelserne fremover, dvs. en opt-out. Her kan man som Facebookbruger fx vælge at unlike en erhvervsdrivende, eller gennem egne indstillinger at sortere i de meddelelser, der modtages fra ens vennekreds. Som det fremgår af standpunktet (se afsnit 2.1.) kræver interaktion med brugerne i form af opslag på brugernes væg og Timeline samt indbakke, at man som erhvervsdrivende har sikret sig et forudgående og udtrykkeligt samtykke. Dette kan i sagens natur være svært at opnå og risikoen for overtrædelser af markedsføringslovens spamregler er af samme grund stor. Ønsker man at mindske risikoen for overtrædelser af reglerne, kan det anbefales at begrænse interaktionen til posteringer og opdateringer på brugernes profil under nyheder/newsfeeds Opfordringer og præmiering af synes godt om m.v. Har en Facebookbruger på eget initiativ valgt at dele eller sprede kommercielle budskaber ved fx at aktivere synes godt om ikonet, vil disse nyhedsfeeds ikke blive betragtet som uanmodet kommerciel kommunikation, uanset at brugerens venner ikke har bedt om at få disse meddelelser på deres startside under nyheder. Det er således vigtigt at bemærke, at forbrugerombudsmændene ikke anser anvendelsen af delefunktioner for at være i strid med reglerne. Funktionen må således gerne være en del af den erhvervsdrivendes website, profil eller lignende på samme måde som den såkaldte tip en ven funktion er tilladt, så længe der alene er tale om, at den erhvervsdrivende stiller funktionen til rådighed og ikke opfordrer til eller præmierer forbrugere for at benytte den. Vælger en erhvervsdrivende derimod at præmiere eller belønne en bruger for at anvende en delefunktion med en særlig rabat, gave, en forøget vinderchance i en konkurrence eller lignende, vil de kommercielle meddelelser, der deles eller spredes af en bruger, blive anset som afsendt af den erhvervsdrivende, som derved får ansvaret for, at reglerne om uanmodet elektronisk kommunikation overholdes. Ønsker man som erhvervsdrivende at undgå sager med Forbrugerombudsmanden i forbindelse med markedsføringsaktiviteter på de sociale medier, kan det derfor generelt anbefales at afholde sig fra at præmiere eller på anden måde belønne brugere for at sprede og dele reklame/markedsføring til andre brugere. Må en erhvervsdrivende lave en konkurrence, hvor deltagelseskriteriet er, at man skal synes godt om den erhvervsdrivendes Facebook side og derved sprede meddelelsen om konkurrencen på Facebook? Problemstillingen er relevant, idet deltagelsen i konkurrencen i givet fald vil medføre, at brugerens venner modtager oplysning herom i form af newsfeeds. Det er som udgangspunkt ikke forbudt at betinge en deltagelse i en konkurrence af, at en bruger synes godt om den erhvervsdrivendes Facebook side (fan). Det man imidlertid skal være opmærksom på er, at man ifølge forbrugerombudsmændene derved har skabt et særligt incitament for brugeren til at sprede et kommercielt budskab. Dette incitament (som i standpunktet ligestilles med en belønning) medfører, at de nyhedsfeeds, der viser sig på vennernes startside, anses for at komme fra den erhvervsdrivende selv. 5

6 Det betyder, at vennerne skal have mulighed for at frabede sig fremtidige lignende meddelelser fra den erhvervsdrivende i henhold til reglerne om uanmodet elektronisk kommunikation 7. Spørgsmålet er herefter om en sådan funktion er til stede på det sociale medie, som konkurrencen er tilknyttet. Muligheden for at frabede sig alle henvendelser fra en bestemt erhvervsdrivende (som man ikke personligt har interageret med like ) ses ikke umiddelbart at være tilgængelig på Facebook. På Facebook kan man derimod fx gennem egne indstillinger sortere i og begrænse de meddelelser, der modtages fra ens vennekreds og derved undgå opdateringer i forbindelse med fx spil og anden interaktion m.v. Hvorvidt dette kan betragtes som en tilstrækkelig frameldingsmulighed i den givne situation, tages der dog ikke konkret stilling til i standpunktet. Såfremt denne sorterings-funktion giver vennerne en reel mulighed for at fravælge/ begrænse opdateringer i nyhedsstrømmen, der sendes som følge af en vens deltagelse i en konkurrence, bør dette efter omstændighederne - formentlig anses som en tilstrækkelig frameldingsmulighed. 8 Denne type af markedsføring er dog et konkret eksempel på en gråzone i standpunktet. Det bemærkes i øvrigt, at den erhvervsdrivende skal overholde de sociale mediers egne vilkår for konkurrencer og lignende promotions. Facebooks egne regler fastslår fx, at brugen af synes godt om, del, tilføj kommentar m.v. ikke må belønnes. Synes godt om knappen må heller ikke bruges til at registrere deltagelse i en konkurrence eller til at tjene som afstemningsmekanisme for en konkurrence, men det er tilsyneladende tilladt at stille krav om, at brugeren skal være fan af en given Facebook side ved at aktivere synes godt om. Til gengæld må man ikke betinge en deltagelse i en konkurrence af, om brugeren synes godt om et vægopslag eller kommentere eller overføre et billede på en væg. For yderligere information henvises til Facebooks promotion guidelines Reklameidentifikation / skjult reklame Skjulte reklamer er i strid med markedsføringsloven 10, og afsenderen af en reklame skal derfor tydeligt vise over for modtageren, at der er tale om en reklame. Dette gælder også i relation til kommerciel kommunikation på de sociale medier. Standpunktet indeholder et afsnit herom, hvor det understreges, at al markedsføring skal udformes og præsenteres på en måde, så det er klart og tydeligt for modtageren, at der er tale om markedsføring og ikke mindst på hvis vegne markedsføringen foretages. Det skal således tydeligt fremgå, hvis en privat profil bruges til markedsføring. Såfremt en person, fx en blogger, modtager betaling eller anden honorering for at omtale et produkt for en erhvervsdrivende, skal dette ligeledes oplyses klart og tydeligt. 7 Markedsføringslovens 6, stk Kan man derimod kun fravælge disse kommercielle nyhedsfeeds ved at udelukke den pågældende ven fra ens vennekreds, vil det næppe kunne anses som en frameldingsmulighed Markedsføringslovens 4. 6

7 Erhvervsdrivende, som opretter profiler, sider eller lignende om deres virksomhed, er desuden forpligtet til at opfylde en række oplysningskrav. Oplysningerne omfatter bl.a. virksomhedens navn, adresse og e-post adresse og eventuelt andre oplysninger, som gør det muligt at kontakte og kommunikere med den pågældende virksomhed. Der henvises til standpunktets afsnit Udvis omhu når målgruppen er børn og unge Standpunktet indeholder endvidere et afsnit om børn og unge. Markedsføringslovens 8 gælder naturligvis også ved markedsføring på de sociale medier, og kravet om at udvise omhu, når markedsføringen er rettet til børn og unge under 18 år, skal overholdes. Markedsføringen skal derfor udformes med behørig hensynstagen til børns naturlige godtroenhed og manglende erfaring, der gør dem lette at påvirke. Dette betyder i praksis, at reklamer, der er rettet til børn og unge ikke må være aggressive og fx opfordre eller tilskynde børn til at købe et produkt eller til at overtale deres forældre til at gøre dette. Det vil fx være en direkte opfordring i strid med standpunktet, hvis en reklame henvendt til børn indeholder følgende udsagn: Gå ud og køb filmen eller Bed din far om at købe den i den nærmeste Fona butik. Når der er tale om produkter, som ikke må markedsføres over for børn og unge fx alkohol, 11 har den erhvervsdrivende ifølge standpunktet pligt til at anvende tekniske foranstaltninger, som kan kontrollere alderen på brugeren af det sociale medie. Forbrugerombudsmandens vejledning om børn og unge giver en detaljeret beskrivelse af hvilken markedsføring, der er tilladt. Vejledningen findes på Forbrugerombudsmandens hjemmeside Markedsføringslovens 8, stk. 2: Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 AGENDA MARKEDSFØRINGSLOVENS 6, STK. 1 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2 MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK 3 FAKTA -Eksisteret siden 2004 -I 2010 den mest besøgte hjemmeside

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Markedsføringslovens 6

Markedsføringslovens 6 07-05-2015 NATIONALMUSEET Markedsføringslovens 6 Linda Christiansen, fuldmægtig, cand.jur. 6, stk. 1 Forbud mod spam En erhvervsdrivende må ikke uanmodet rette henvendelse til nogen via telefax, automatiske

Læs mere

Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier. Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013

Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier. Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013 w Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013 Agenda 1. Grundlæggende spilleregler 2. Brug af indhold på/fra sociale medier 3. Konkurrencer

Læs mere

Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook. Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23.

Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook. Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23. w Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23. maj 2013 Agenda 1. De markedsføringsretlige grænser på Facebook 2. Ansvar

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER

MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Skjult reklame.... 5 3. Spam...6 4. Børn og unge.... 8 5. Vildledende reklame.... 9 6. Ansvar for markedsføringens

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Konkurrencereglerne på Facebook

Konkurrencereglerne på Facebook Konkurrencereglerne på Facebook Guide udarbejdet af Komfo Marts 2012 " Konkurrencereglerne på Facebook Marts 2012 Hvorfor denne guide? Facebook ændrer løbende deres konkurrenceregler, hvilket de senest

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere.

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere. December 2013 1 Indhold 1. Markedsføringslovens 6 i korte træk... 3 1.1. Uanmodede henvendelser...

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 2012 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ 2012 De nordiske

Læs mere

Stigende krav til behandling af persondata

Stigende krav til behandling af persondata Stigende krav til behandling af persondata Forpligtelser i nuværende lovgivning Ny persondataforordning på vej Tilbud til mærkeforeningerne om gennemgang af de enkelte mærkers kontraktbestemmelser om kundedata

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016 Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder, leder eller jurist i en myndighed, og skal sikre,

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Bliv opdateret inden for markedsføringsretten Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Program Markedsføring via sociale medier Miljømarkedsføring Kønsrelateret reklame

Læs mere

Gode råd til influenter om skjult reklame

Gode råd til influenter om skjult reklame Gode råd til influenter om skjult reklame De sociale medier bruges ikke kun til at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation. De sociale medier anvendes

Læs mere

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK Heidi Højmark Helveg 1. februar 2017 PROGRAM side 2 1. Persondata - Hvem ejer brugerdata? - Markedsføring på Facebook: Custom Audience, Lookalike Audience 2. Konkurrencer

Læs mere

TYPER AF MARKEDSFØRING

TYPER AF MARKEDSFØRING TYPER AF MARKEDSFØRING Typer 1. Behavioral/location based marketing 2. Targeting banner / online tracking 3. Datamining 4. Permission marketing (MFL 10) 5. Direct marketing (MFL 10) Markedsføringsloven

Læs mere

JURA på sociale medier. tanyadick.dk

JURA på sociale medier. tanyadick.dk JURA på sociale medier TANYA DICK J U R A på sociale medier I N T E R N E T J U R A o Et begreb for al den jura der foregår på internettet o Der er mange regler som skal overholdes online o Jura en er

Læs mere

Seminar DIGITAL MARKEDSFØRING OG DE JURIDISKE GRÅZONER

Seminar DIGITAL MARKEDSFØRING OG DE JURIDISKE GRÅZONER Seminar DIGITAL MARKEDSFØRING OG DE JURIDISKE GRÅZONER Dagens program 8.00 8.15: Registrering og let morgenmad 8.15: Velkomst ved Dansk Kommunikationsforening og Advokatfirmaet Stokholm & Lindegaard 8.20:

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER KRISTIAN STORGAARD ADVOKAT KROMANN REUMERT

LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER KRISTIAN STORGAARD ADVOKAT KROMANN REUMERT LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER KRISTIAN STORGAARD ADVOKAT KROMANN REUMERT 2 1 LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER En kort rundtur i juraen på de sociale medier Markedsføringsret på sociale medier

Læs mere

UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM)

UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM) UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM) VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Uanmodede henvendelser.... 3 3. Nærmere om samtykke til henvendelse.... 7 3.1. Krav om forudgående samtykke...

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Tillykke med din Facebook-virksomhedsprofil. I denne vejledning finder du hjælp til hvordan du inviterer dit personlige netværk, hvordan du bliver administrator,

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 2012 DE NORDISKE FORBRUGEROMBUDSMÆNDS STANDPUNKT TIL MARKEDSFØRING VIA SOCIALE MEDIER AF 3. MAJ 2012 De nordiske

Læs mere

Juridiske aspekter af online marketing

Juridiske aspekter af online marketing Juridiske aspekter af online marketing Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om online marketing den 13. december 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi

Læs mere

at bestyrelsen tager orienteringen om reglerne for reklamer i og på busserne til efterretning.

at bestyrelsen tager orienteringen om reglerne for reklamer i og på busserne til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 19 Regler for reklamer i og på busserne Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Kundedata: Hvad siger loven og forhandlerkontrakten?

Kundedata: Hvad siger loven og forhandlerkontrakten? Kundedata: Hvad siger loven og forhandlerkontrakten? Indhold - Hvilke oplysninger må du registrere - Hvordan skal oplysningerne opbevares - Hvad må du bruge oplysningerne til - Hvordan må du videregive

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1. juli 2010 Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Markedsføring og mobil e-handel

Markedsføring og mobil e-handel Markedsføring og mobil e-handel IT Universitetet, 22. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Markedsføringsloven Formål Beskytte mod illoyal konkurrence Konkurrencehensyn, forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 10. Oktober 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Privatisering af forbrugerbeskyttelsen Kendetegn ved mobil

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

Seneste nyt indenfor markedsføringsretten. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jakob Heebøll

Seneste nyt indenfor markedsføringsretten. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jakob Heebøll Seneste nyt indenfor markedsføringsretten Uddannelsesdagen 2017 Ved Jakob Heebøll 2 Agenda Nyt fra Forbrugerombudsmanden 2016/2017 Den nye markedsføringslov Grundlæggende regler for direct marketing (spam

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK 10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK (223) Kommentarer21. maj 2012 Denice Brun underfacebook, Sociale medier Vi bruger i gennemsnittet 6 timer om måneden på Facebook, derfor kender de fleste nok de gængse

Læs mere

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos...

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos... Styr dit privatliv på Facebook Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige er gået fra kæresten? Hvorfor kan jeg lige pludselig optræde i en annonce for Anders Foghs fanside? Hvordan har

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Elektronisk aftaleindgåelse Jan Trzaskowski Copenhagen Business School IBC Euroforum, Kommercielle aftaler, 23. marts 2004 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning Funktionel ækvivalens og

Læs mere

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden Markedsføringslovens opbygning Generalklausulen Specialbestemmelser Generelle regler om adfærd på markedet Vildledningsbestemmelsen Reklameidentifikation Sammenlignende reklame Uanmodet henvendelse Vejldning

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Markedsføringslovens regler... 5 2.1. Markedsføringslovens 8...5 2.2. Markedsføringslovens 1... 9 2.3. Afsluttende

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere December 2013 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline

Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline Artiklen præsenterer de relevante lovbestemmelser, der findes i forbindelse med markedsføring

Læs mere

Kundedata og markedsføring

Kundedata og markedsføring Kundedata og markedsføring Hvordan er reglerne - i lovgivningen - i praksis Lovgivning Persondataloven Persondataforordningen Markedsføringsloven Lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven) 2 Persondataforordningen

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Gode råd til brug af sociale medier

Gode råd til brug af sociale medier 14. marts 2016 Gode råd til brug af sociale medier Hvorfor er det relevant at have en profil på Facebook eller Instagram? Facebook har lige nu omkring 3.476.000 månedlige brugere i Danmark, mens 1,2 millioner

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde God markedsføringsskik Lov om markedsføring 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens Vejledning. Børn, unge og markedsføring April 2002. Indhold:

Forbrugerombudsmandens Vejledning. Børn, unge og markedsføring April 2002. Indhold: Forbrugerombudsmandens Vejledning Børn, unge og markedsføring April 2002 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 3.0 Begreberne børn og unge 4.0 Identifikation af reklame 5.0 Børn som målgruppe 5.1 Generelt

Læs mere

Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring

Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring Vejledning 2016 BRUG AF KONKURRENCER MV. VED INDHENTELSE AF FORBRUGERNES SAMTYKKE TIL AT MODTAGE MARKEDSFØRING

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Reklamepolitik for Norddjurs Kommune. Loven Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners anvendelse af fast ejendom

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

Agenda. Direktivet om urimelig handelspraksis. Urimelig handelspraksis

Agenda. Direktivet om urimelig handelspraksis. Urimelig handelspraksis Agenda Ny lovgivning Urimelig handelspraksis Købsopfordringer Nye markedsføringsteknikker Computerspil og sociale netværk Viral markedsføring Andre emner 2 Direktivet om urimelig handelspraksis Urimelig

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700 Medlemmer Fravær Underskrift René Nordin Bloch - (formand) Carsten Scheibye - (næstformand) Bjarne Westerdahl Carsten

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Oplæg om den kommunale reklamelov.

Oplæg om den kommunale reklamelov. Nordfyns Kommune Jan Karnøe 3. oktober 2007 Oplæg om den kommunale reklamelov. 1. Loven og dens tilblivelse. På baggrund af forskellige svar fra tilsynsmyndighed og minister vedrørende tilladeligheden

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Danske IT Advokater, 15 May 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Trends i spilindustrien Kreativitet og interaktion Ingen foruddefineret

Læs mere

Rabatkuponer og social shopping

Rabatkuponer og social shopping Rabatkuponer og social shopping Liberalisering i markedsføringsloven Advokat Heidi Steen Jensen Den 9. oktober 2012 Program 1. Markedsføringsloven før lovændringen 2. Ophævelse af specialforbuddene hvad

Læs mere