Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)"

Transkript

1 Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål 5. Datakvalitet og proportionalitet 6. Enkeltpersoners rettigheder 7. Overholdelse af lokal lovgivning 8. Automatiseret beslutningsproces 9. Direkte markedsføring 10. Sikkerhed, fortrolighed og brugen af tredjeparter 11. Overførsler mellem lande i og uden for Europa 12. Kontrol af overensstemmelse via intern revision 13. Samarbejde med databeskyttelsesmyndigheder 14. Uoverensstemmelse med national lovgivning 15. Klager og forespørgsler 16. Specifikke rettigheder for europæiske enkeltpersoner 17. Reglernes ikrafttrædelsesdato, ændringer af Reglerne og offentliggørelse deraf 1

2 1. Introduktion Disse bindende regler for beskyttelse af personoplysninger (herefter "Regler") skitserer, hvordan Johnson Controls koncernen behandler personoplysninger om nuværende, tidligere og kommende medarbejdere og konsulenter, kunder, forbrugere, leverandører og underleverandører (herefter betegnet "enkeltperson(er)") og definerer, hvordan virksomheden forholder sig til beskyttelse af personoplysninger og overholdelse af regler for databeskyttelse. En oversigt over Johnson Controls-koncernens selskaber, der har forpligtet sig til at respektere nærværende Regler (under ét betegnet som "JCI", "vi", "vores" eller "JCI-virksomheder" og individuelt som "JCIvirksomhed") findes i Bilag I til Reglerne. Alle JCI-virksomheder og deres medarbejdere skal overholde nærværende Regler, når personlige data behandles eller videregives. Personlige data er enhver oplysning i relation til en identificeret eller identificerbar person; en identificerbar person er en person, som kan identificeres direkte eller indirekte, navnlig ved hjælp af et ID-nummer eller ved hjælp af en eller flere faktorer, som er særegne for denne persons fysiske, psykologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. JCI s mission for beskyttelse af personoplysninger er: I overensstemmelse med de forretningsmæssige behov at sikre tilstrækkelig kontrol af personoplysninger og sikkerhedsrisici i forbindelse med indsamling, brug, beskyttelse, opbevaring, videregivelse og sletning af personlige data ("behandling", "behandle" eller "behandlede"). Denne mission understøtter JCI s vision for beskyttelse af personoplysninger: Rimelig og legitim behandling af personlige data, som virksomheden er blevet overdraget. 2

3 JCI har et Privacy Office, der består af et fagligt bredt team, der opererer over hele verden. Privacy Office har til opgave at håndhæve nærværende Regler og sikre, at der opretholdes effektive kommunikationsformer, som muliggør en ensartet styring af Reglerne på tværs af JCI, uanset hvilken forretningsenhed eller hvilket geografisk område det drejer sig om. Gennem et træningsprogram, som JCI har oprettet, skal alle medarbejdere over hele verden og inden for alle forretningsområder trænes i, informeres og gøres bevidste om beskyttelse af personoplysninger. Vi gennemfører også træning, der er målrettet bestemte funktioner, som har adgang til persondata, er involveret i indsamlingen eller udviklingen af værktøjer eller systemer, der benyttes i behandlingen. 2. Område og anvendelse Som global virksomhed behandler og overfører JCI personlige data mellem JCI-virksomheder til almindelige forretningsmæssige formål, herunder planlægning af arbejdsstyrke, tiltrækning af talenter, ansættelse, præstationsvurdering, successionsplanlægning, læring og udvikling, løn og personalegoder, lønadministration, vedligeholdelse af medarbejderdata og andre driftsprocesser inden for HR-området. Derudover behandler JCI kunde-, forbruger-, leverandør- og underleverandørdata med henblik på styring og administration af samarbejde og kontraktlige forpligtelser. JCI behandler også personlige data for at varetage sine rapporteringspligter og facilitere intern kommunikation. JCI vil respektere nærværende Regler ved behandling og overførsel af enkeltpersoners personlige data over alt i verden. Dette sikrer, at personlige data er beskyttet på samme niveau over alt i 3

4 verden, når der overføres personlige data mellem JCI-virksomheder. Nærværende Regler gælder også, når en JCI-virksomhed behandler personlige data på vegne af andre JCI-virksomheder. Johnson Controls International NV/SA, et belgisk aktieselskab, fungerer som den virksomhed, som har ansvaret for JCI s databeskyttelse. Derfor er dette firma ansvarligt for at tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at JCI virksomheder overholder Reglerne. 3. Gennemsigtighed og underretning Vi udarbejder og giver gennemsigtig underretning til enkeltpersoner om, hvorfor og hvordan vi indsamler og behandler deres personlige data. Disse meddelelser omfatter klare oplysninger om brugen af personlige data, herunder formålene med behandlingen af personlige data. I overensstemmelse med gældende juridiske krav kan meddelelser også omfatte andre oplysninger for at bekræfte, at behandlingen er rimelig, f.eks. identiteten af den JCI-virksomhed, der bruger de personlige data, andre modtagere, rettigheder og praktiske anvisninger i, hvordan enkeltpersoner kontakter os eller håndhæver deres rettigheder. Hvis vi ikke giver underretning på indsamlingstidspunktet, vil vi gøre det, så hurtigt som muligt derefter, medmindre der i den gældende lov er fritagelse herfor. 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål Personlige data vil blive behandlet rimeligt og lovligt. Personlige data indsamles til specifikke og legitime formål og undergår ikke behandlinger, der ikke er forenelige med disse formål. I bestemte tilfælde kan yderligere samtykke fra enkeltpersoner være påkrævet. JCI behandler personlige data til brug for legitime forretningsmæssige formål som f.eks. administration af personale, kunder, forbrugere, underleverandører og leverandører eller med henblik på at overholde lovkravene. 5. Datakvalitet og proportionalitet Personlige data, som behandles af JCI, vil: Være tilstrækkelige, relevante og ikke for omfattende i forhold til de formål, hvortil de indsamles og bruges. Være præcise, fuldstændige og opdaterede i det omfang, det er nødvendigt. Ikke blive behandlet eller opbevaret i et identificerbart format i længere tid end nødvendigt for at opfylde formålet. 4

5 6. Enkeltpersoners rettigheder Foruden vores forpligtelse til gennemsigtighed og til at underrette enkeltpersoner, respekterer og overholder JCI enkeltpersoners rettigheder til at få adgang til egne personlige data. Dette omfatter bekræftelse af, hvorvidt personlige data for enkeltpersonen bliver behandlet, formålene med behandlingen, omfattede kategorier af personlige data, alle modtagere eller kategorier af modtagere, som de personlige data videregives til, letforståelig kommunikation til ham/hende om de behandlede personlige data og enhver tilgængelig information om oplysningernes kilde. Enkeltpersoner har også ret til at anmode om rettelse af upræcise personlige data og bede om sletning eller blokering af deres personlige data, når det er relevant. Enkeltpersoner kan uden begrænsning håndhæve deres rettigheder, såfremt det sker med rimelige intervaller og uden urimelige forsinkelser eller omkostninger. Yderligere information om, hvordan enkeltpersoner kan kontakte JCI og håndhæve deres rettigheder, findes i afsnit 15 i nærværende Regler. 7. Overholdelse af lokal lovgivning JCI bruger kun personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning om personlige data, herunder eventuelle supplerende love for behandling af personlige data. Når gældende lovgivning kræver et højere beskyttelsesniveau for de personlige data end Reglerne, har lovgivningen forrang for Reglerne. Følsomme eller særlige personlige data er personlige data, der afdækker racemæssig eller etnisk baggrund, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, og informationer om helbredsforhold eller seksuelle forhold. JCI behandler kun følsomme eller særlige personlige data med enkeltpersonens udtrykkelige samtykke, medmindre JCI med lovlig grund, tilladelse eller krav i henhold til gældende lovgivning kan foretage sådan behandling uden samtykke. 8. Automatiseret beslutningsproces Hvis JCI implementerer behandling, der anvender automatiseret beslutningsproces, vil virksomheden tage de relevante forholdsregler for at beskytte enkeltpersoners legitime interesser og give enkeltpersoner mulighed for at få information om de anvendte logiske principper. 5

6 9. Direkte markedsføring Ved behandling af personlige data med henblik på direkte markedsføring tager JCI sådanne forholdsregler, at enkeltpersoner uden omkostninger kan fravælge modtagelse af markedsføring. Dette kan gøres ved at klikke på relevante link på et websted, ved at følge de anvisninger, der er indeholdt i en eller ved at kontakte Privacy Office på 10. Sikkerhed, fortrolighed og brugen af tredjeparter JCI træffer relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personlige data mod tilfældig eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, især hvis personlige data overføres via et netværk, og mod alle andre ulovlige former for behandling. Vi har et omfattende sikkerhedsprogram til databeskyttelse, som modsvarer de risici, der er forbundet med behandling af data. Programmet tilpasses løbende for at begrænse driftsmæssige risici og sikre beskyttelse af personlige data under hensyntagen til bedste praksis. JCI vil også træffe ekstra sikkerhedsforanstaltninger ved behandling af eventuelle personfølsomme data. Vi gennemfører kontrol af sikkerheden hos tredjeparter for at sikre, at de tredjeparter, som vi videregiver personlige data til, yder den tilstrækkelige beskyttelse. Når JCI er afhængig af sådanne tredjeparter, som kan få adgang personlige data, indgår vi kontraktlige aftaler med dem for at sikre, at de træffer tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at varetage sikkerheden og opretholde fortroligheden af de personlige data. Vi kræver også, at de altid retter sig efter vores anvisninger. Når en JCI-virksomhed behandler personlige data på vegne af en anden JCI-virksomhed, er den underlagt nærværende Regler og retter sig efter anvisningerne fra den JCI-virksomhed, på hvis vegne behandlingen udføres. JCI har etableret procedurer for at sikre, at inden personlige data overføres til en anden JCI-virksomhed, så er den JCI-virksomhed, som modtager oplysningerne underlagt Reglerne og vil rette sig efter den gældende lov om beskyttelse af personlige data. 11. Overførsler mellem lande i og uden for Europa JCI fører en fortegnelse over centrale behandlingssystemer, lagringssteder, tredjeparters serviceudbydere og datastrømme. Vi sørger for, at disse informationer er opdateret, så de afspejler enhver ændring i behandlingsaktiviteterne. Vi har også oprettet procedurer for at sikre, 6

7 at overførte personlige data bliver behandlet i overensstemmelse med nærværende Regler, uanset placeringen. Desuden har vi også, når vi er afhængige af tredjeparter uden for JCI, oprettet procedurer for at sikre at personlige data beskyttes og gældende lovgivning overholdes for de overførte personlige data. Hvis personlige data videregives til tredjeparter uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz ("Europa"), tager vi eksempelvis gennem kontraktlige klausuler de nødvendige forholdsregler for at sikre, at de overførte personlige data beskyttes tilstrækkeligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning for persondatabeskyttelse. 12. Kontrol af overensstemmelse via intern revision Ud over det arbejde, Privacy Office udfører, opretholder vi sammen med JCI s interne revisionsafdeling procedurer for regelmæssig kontrol af overholdelsen af vores bindende virksomhedsregler (BCR). Resultatet af den interne revisions arbejde rapporteres til vores ledelse og til Privacy Office og omfatter en opfølgning i forhold til handleplaner, der sikrer, at der tages de rette forholdsregler. På anmodning gøres revisionens resultater tilgængelige for de kompetente databeskyttelsesmyndigheder. 13. Samarbejde med databeskyttelsesmyndigheder JCI samarbejder med de relevante databeskyttelsesmyndigheder og håndterer anmodninger og spørgsmål om overholdelse af gældende lovgivning om beskyttelse af personlige data og om Reglerne. Når personlige data overføres mellem JCI-virksomheder, vil den importerende og eksporterende virksomhed sammen besvare de spørgsmål og kontroltjek, der kommer fra den databeskyttelsesmyndighed, som er ansvarlig for den eksporterende enhed. JCI vil også søge rådgivning fra databeskyttelsesmyndigheder med den rette kompetence, såfremt der er problemstillinger omkring databeskyttelse eller omkring lovgivningen om databeskyttelse, som kan påvirke Reglerne. Derudover vil JCI overholde enhver formel afgørelse om anvendelsen og fortolkningen af Reglerne, som den kompetente databeskyttelsesmyndighed har truffet, og som er endelig og ikke kan ankes. 14. Uoverensstemmelse med national lovgivning Hvis JCI har grund til at tro, at der er uoverensstemmelse mellem den nationale lovgivning og Reglerne, og at dette med en vis sandsynlighed kan forhindre JCI i at overholde Reglerne, skal den relevante JCI-virksomhed underrette Privacy Office eller den lokale kontaktperson for 7

8 databeskyttelse, medmindre den lokale lovgivning forbyder en sådan underretning. Privacy Office eller den lokale kontaktperson for databeskyttelse skal tage en ansvarlig beslutning om, hvilke tiltag der skal gøres, og skal i tvivlstilfælde konsultere den kompetente databeskyttelsesmyndighed. 15. Klager og forespørgsler Enhver enkeltperson, hvis personlige data er underlagt nærværende Regler, kan ved at kontakte Privacy Office for at indhente oplysninger om JCI s procedurer for håndtering af klager, indgive klage over, at JCI ikke overholder Reglerne eller gældende lovgivning om databeskyttelse: Via til: Eller skriftligt til: Johnson Controls' Privacy Office c/o Johnson Controls International NV/SA, De Kleetlaan 7b, 1831 Diegem Belgien Privacy Office vil behandle alle klager som en uafhængig instans. Desuden er alle enkeltpersoner velkomne til at kontakte JCI pr. mail eller brev, som angivet ovenfor, vedrørende problemer med beskyttelse af personlige data (herunder hvordan individuelle rettigheder til adgang, rettelse, sletning eller blokering af data håndhæves) eller med spørgsmål eller kommentarer. Alle JCImedarbejdere er ansvarlige for at rapportere enhver klage eller hændelse omkring databeskyttelse, som de bliver bekendt med. 16. Specifikke rettigheder for europæiske enkeltpersoner Rettigheder for begunstigede trejdemænd Enkeltpersoner, hvis personlige data (i) er underlagt EU-direktivet 95/46/EC om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personlige data og den fri bevægelighed for sådanne data eller Schweiz' føderale lov om databeskyttelse (som ændret eller erstattet fra tid til anden) og (ii) overført til en JCI-virksomhed uden for Europa (samlet betegnet som: begunstigede og individuelt betegnet som: begunstiget ), kan som begunstigede tredjemænd søge håndhævelse af Reglerne (bortset fra afsnit 12 i Reglerne omhandlende intern revision) ved at: 8

9 indgive en klage hos hver JCI-virksomhed, der behandler deres personlige data, eller ved at kontakte JCI s Privacy Office, sådan som det er anført i afsnit 15 i nærværende Regler; indgive en klage hos den kompetente nationale databeskyttelsesmyndighed, eller anlægge sag (i) mod Johnson Controls International NV/SA ved domstolen i Belgien eller (ii) mod den JCI-virksomhed i Europa, som har overført personlige data inden for egen jurisdiktion. Ansvarlighed, jurisdiktion og bevisbyrde Som et af de retsmidler, der er anført i afsnit 16 i nærværende Regler, kan begunstigede hos domstolen i Belgien søge passende oprejsning fra Johnson Controls International NV/SA for at afhjælpe enhver overtrædelse af Reglerne i en ikke-europæisk JCI-virksomhed, og såfremt det er relevant, modtage kompensation for skader som følge af en sådan overtrædelse i overensstemmelse med domstolens afgørelse. Hvis en sådan begunstiget dokumenterer, at han/hun har lidt skade, og at sådan skade sandsynligvis er opstået som følge af en ikke-europæisk JCI-virksomheds overtrædelse af Reglerne, påhviler bevisbyrden for, at denne enhed ikke er ansvarlig for overtrædelsen, eller at der ingen overtrædelse har fundet sted, Johnson Controls International NV/SA. 17. Reglernes ikrafttrædelsesdato, ændringer af Reglerne og offentliggørelse deraf Reglerne trådte i kraft den 6. januar 2015 og gælder for al behandling af personlige data hos JCIvirksomheder på eller efter denne dato. Reglerne kan blive ændret efter behov, f.eks. for at sikre overholdelse af lokale love og bestemmelser, bindende formelle afgørelser truffet af databeskyttelsesmyndigheder foruden ændringer af JCI s procedurer eller interne organisation. Ved enhver afgørende ændring af Reglerne vil JCI som minimum en gang om året underrette den belgiske kommission for databeskyttelse og enhver anden relevant europæisk databeskyttelsesmyndighed, når dette kræves. Administrative ændringer eller ændringer som følge af en ændring i ethvert europæisk lands lovgivning om databeskyttelse vil ikke blive rapporteret, 9

10 medmindre sådanne ændringer har en betydelig indvirkning på Reglerne. Ved ændringer af Reglerne vil JCI underrette alle JCI-virksomheder, der er underlagt disse. JCI tager de nødvendige forholdsregler for at sikre, at nye JCI-virksomheder bliver underlagt Reglerne, og Privacy Office fører en fortegnelse over JCI-virksomhederne. Overførsler af personlige data til nye JCI-virksomheder foretages ikke, før de officielt er underlagt Reglerne og er i stand til at overholde dem. Den opdaterede fortegnelse over JCI-virksomheder vil med jævne mellemrum blive sendt til de JCI-virksomheder, der er underlagt Reglerne, og til databeskyttelsesmyndighederne, når dette kræves. Nærværende Regler vil blive gjort offentligt tilgængelige. For yderligere oplysninger henvises til Enkeltpersoner kan indhente en kopi af den koncerninterne aftale for implementering af Reglerne ved at kontakte Privacy Office som anført i afsnit 15 ovenfor. 10

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger Johnson Controls, Inc. og dets associerede selskaber (under ét betegnet som Johnson Controls, vi, os eller vores) varetager beskyttelsen

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGERE

VIRKSOMHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGERE Disse Virksomhedsregler vedrørende brugere er tilgængelige for Brugere til hver en tid via et link i den gældende Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesten. I. FORMÅL ebays mål er

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Det skal du have styr pa inden 2018

Det skal du have styr pa inden 2018 Det skal du have styr pa inden 2018 Nedenfor kan du få et overblik over, hvad din virksomhed skal have styr på inden den ny persondataforordning træder i kraft. Dataansvarlig eller databehandler I persondatalovens

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN L 181/19 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her: P RIVATLIVSPOLITIK Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Dansk Fuels A/S (samlet betegnet Dansk Fuels, vi, os eller vores i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Almindelig viden om persondataforordningen

Almindelig viden om persondataforordningen Almindelig viden om persondataforordningen Hvad er persondata? En Personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ( den registrerede ). Dette gælder

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

September Indledning

September Indledning September 2016 Eksempel fra KOMBIT: Vejledning til gennemførelse af indledende overordnet kortlægning af it-løsningers parathed i forhold til efterlevelse af kendte krav i Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

CNH INDUSTRIALS PRIVATLIVSPOLITIK

CNH INDUSTRIALS PRIVATLIVSPOLITIK CNH INDUSTRIALS PRIVATLIVSPOLITIK Generelle vilkår CNH Industrial værdsætter din interesse i virksomhedens produkter og dine besøg på denne hjemmeside. Beskyttelsen af dit privatliv i forbindelse med bearbejdningen

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Personoplysninger. Jens Hørlück

Personoplysninger. Jens Hørlück Personoplysninger Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) Vi bør have kontrol over vores personoplysninger. Det er vigtigt at skabe den tillid,

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Lichen Sclerosus Foreningen behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S.

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED?

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? WEBCRM, SEPTEMBER 2017 Indholdsfortegnelse Overblik 3 Hvad indebærer GDPR? 4 Hvorfor er GDPR så vigtigt for alle virksomheder? 7 Hvordan skal

Læs mere

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS.

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Bivirkning betyder en uønsket, utilsigtet eller skadelig hændelse i forbindelse med brug

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos databehandler. Databehandlerens adresse Weidekampsgade 6, 2300 København S

Oplysningerne opbevares hos databehandler. Databehandlerens adresse Weidekampsgade 6, 2300 København S Benyt anmeldelse som kladde. Afkryds de felter, du ønsker at genbruge, eller genbrug hele blanketten. 1.Dataansvarlig myndighed Navn Haderslev Kommune Adresse Gåskærgade 26-28 Kommunekode (For kommuner

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Persondatapolitik for VIAVANA.COM 1 Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt 1.1. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 Side 1/19 Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med gul er aftaletekst,

Læs mere

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Brancheorganisationen Mathilde Øelund Jensen Konsulent cand. Jur. Direkte: 35 300 422 msj@danskenergi.dk Agenda

Læs mere

Oplysninger om databeskyttelse

Oplysninger om databeskyttelse Oplysninger om databeskyttelse Beskyttelse af dine data er et væsentligt anliggende for os Hvad er personoplysninger? Princippet om anonym behandling Vi byder dig velkommen til vores hjemmeside og sætter

Læs mere

Workshop om persondataforordningen

Workshop om persondataforordningen ARBEJDET MED PERSONDATA Workshop om persondataforordningen Den 14. november 2016 Af Birthe Boisen, Juridisk konsulent ARBEJDET MED FORORDNINGEN 25. maj 2018 Forordningen træder i kraft i hele EU 1.kvartal

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig... INTERN PERSONDATAPOLITIK FOR FRIVILLIGE I MUSKELSVINDFONDEN INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 3 3 De personlige oplysninger, som vi behandler om

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Lars Japp Haslund Advokat (CIPM/CIPP/E) Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.10 Persondataforordningen

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning www.centex.dk Ny persondataforordning Flere virksomheder betragter ikke deres persondata som et must. Det kan være at det ikke er set som et forretningskritisk område, og derfor

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Persondataforordningen Overblik over initiativer og ansvar Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Rasmus Lund Advokat, partner Leder af persondata team Agenda Henning Mortensen, DI har givet overblik

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU.

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn: Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Institut og fakultets navn: Fx Klinisk

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016

Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016 Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016 Introduktion 2016 Deloitte 2 Introduktion: Den nye EU-persondataforordning Rationale Forskelle i hastigheden af lovgivningsmæssige

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning GUIDE Hvorfor? Ny persondataforordning Den eksisterende persondatalov gennemfører direktiver fra 1995 en tid, som digitaliseringen for længst har overhalet. En ny persondataforordning

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere