COSMETICS EUROPE RETNINGSLINIER FOR ANSVARLIG REKLAME OG MARKEDSKOMMUNIKATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COSMETICS EUROPE RETNINGSLINIER FOR ANSVARLIG REKLAME OG MARKEDSKOMMUNIKATION"

Transkript

1 COSMETICS EUROPE RETNINGSLINIER FOR ANSVARLIG REKLAME OG MARKEDSKOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Regelsæt Definitioner Anvendelsesområde Deltagelse i udarbejdelse af udkast til retningslinjer Implementering og håndhævelse Indberetning, overvågning og revision Retningslinjer Ærlig markedsføring Dokumentation for produktanprisninger Korrekt afbildning Erklæringer og anbefalinger fra fagfolk Generelle bestemmelser Erklæringer Anbefalinger fra fagfolk Miljørelaterede aspekter i markedsføring Generel præsentation Anvendelse af symboler/antydning af tredjemandscertificering Nøjagtighed af og relevans for miljøpåstanden Dokumentation Social ansvarlighed Grundprincipper Særlige principper Respekt for mennesket Udsatte befolkningsgrupper - børn

2 1. Indledning Disse retningslinjer omsætter de principper, den europæiske kosmetikindustri har forpligtet sig til at følge i det vedtagne kodeks for reklame og markedskommunikation, til konkrete bestemmelser. Dette dokument, der vedrører kosmetiske produkter samler de eksisterende principper og best practice og udgør et samlet regelsæt for reklame og markedskommunikation for kosmetik i Europa Regelsæt: Disse retningslinjer efterlever bestemmelserne i: a) Direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige/unfair handelspraksis b) Direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame. c) Artikel 20 i Forordning (EF) Nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (i det følgende kaldet kosmetikforordningen), hvoraf det fremgår, at produktanprisninger ikke må anvendes til at tillægge kosmetiske produkter egenskaber eller funktioner, som de ikke besidder og det kræver fastsættelse af fælles kriterier for anvendelsen af alle typer anprisninger. Disse kriterier er under udarbejdelse af Kommissionen i samarbejde med EU-medlemsstaterne og relevante interessenter. d) ICC's konsoliderede kodeks for reklame og markedskommunikation (The Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice) Definitioner: I disse retningslinier skal følgende ord og betegnelser forstås som defineret nedenfor: a) Ved kosmetisk produkt forstås ethvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i kontakt med dele af det menneskelige legemes overflade (hud, hovedhår og anden hårvækst, negle, læber og ydre kønsorganer) eller med tænderne og mundens slimhinder, udelukkende eller hovedsagligt med henblik på at rense og parfumere dem, at ændre deres udseende, at beskytte dem, holde dem i god stand eller korrigere kropslugt (Artikel 2 i kosmetikforordningen). b) Ved kosmetiske produktanprisninger forstås tekster, betegnelser, mærker, afbildninger eller andre figurer eller symboler, som anvendes med henblik på mærkning, markedsføring og reklame for kosmetiske produkter (Artikel 2 i kosmetikforordningen). c) Ved reklame forstås enhver form for mediebåret kommerciel kommunikation, sædvanligvis mod betaling eller anden modydelse (ICC's konsoliderede kodeks). Dette omfatter desuden digital markedskommunikation. d) Termen markedskommunikation omfatter reklame og andre teknikker, såsom kampagner, sponsering og direkte markedsføring; begrebet skal forstås i bred forstand som enhver form for kommunikation, der er produceret direkte af eller på vegne af annoncører med det primære formål at fremme salget af produkter eller påvirke forbrugernes adfærd (ICC's konsoliderede kodeks). e) Ved vildledende reklame forstås enhver reklame, som på nogen måde, herunder dens udformning, skaber eller er egnet til at skabe et urigtigt indtryk hos de personer, den er rettet til 2

3 eller når ud til, og som på grund af sin vildledende karakter kan antages at påvirke deres økonomiske adfærd, eller som af disse grunde skader eller er egnet til at skade en konkurrent (Direktiv 2006/114/EF). f) (f) Ved gennemsnits forbruger forstås enhver person der under hensyntagen til sociale, kulturelle og sproglige forhold er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og kritisk" (Punkt 18, Direktiv 2005/29/EF) Anvendelsesområde Retningslinierne sigter mod at fastlægge fælles regler for ansvarlig reklame for kosmetiske produkter i hele Europa. Som det er tilfældet med alle selvregulerende bestemmelser kan det være nødvendigt at tilpasse dem, så de afspejler lokale forhold i alle medlemsstater for at være effektive og troværdige. I praksis betyder det, at nationale regler, også godt kan overstige disse retningslinier efter behov Deltagelse i udarbejdelse af udkast til retningslinjer I overensstemmelsen med den vedtagne best practice-model for effektiv selvregulering 1 har Cosmetics Europe konsulteret en række interessenter i forbindelse med udfærdigelse af disse retningslinjer Implementering og håndhævelse Alle Cosmetics Europes medlemmer er forpligtet til at implementere og opfylde disse retningslinier i såvel bogstav som ånd. For at sikre den bedste effekt og afspejle den vedtagne europæiske best practice-model opfordres medlemmerne af nationale kosmetiksammenslutninger i Cosmetics Europe til at samarbejde med deres respektive selvreguleringsinstanser (SRO'er) på bedste vis med henblik på at få disse principper vedtaget på nationalt plan. I lande hvor en selvreguleringsinstans vedtager specifikke nationale retningslinjer, skal den pågældende selvreguleringsinstans behandle klager fra både konkurrenter og forbrugere og hjælpe med at sikre, at alle tilfælde af misligholdelse af sådanne retningslinier bliver afhjulpet. I så tilfælde kan selvreguleringsinstanserne også anvende deres eksisterende sanktioner i tilfælde af vedvarende og gentagne brud Indberetning, overvågning og revision Cosmetics Europe er forpligtet til løbende at rapportere og offentliggøre fremskridt med hensyn til at dele disse retningslinier med nationale selvreguleringsinstanser. Cosmetics Europe skal også bestræbe sig på at sikre, at overholdelse af bestemmelserne i disse retningslinier fra deres medlemmers side løbende bliver overvåget på en gennemsigtig og ansvarlig måde. På baggrund af implementeringsforløbet vedrørende retningslinierne, compliance-data, løbende dialog med relevante interessenter m.v. er Cosmetics Europe forpligtet til løbende at foretage revision af retningslinjerne. Dette skal ske for at sikre, at de hele tiden afspejler tendenser og forventninger i samfundet og for at ændre disse efter behov. 1 Jævnfør Kommissionens rapport om selvregulering i reklamebranchen i EU fra

4 2. Retningslinjer 2.1. Ærlig markedsføring Den europæiske kosmetikindustri er forpligtet til at udarbejde reklame og markedskommunikation, der er korrekt og ikke vildleder og misinformerer forbrugeren om produkters egenskaber. Ærlighed er grundlæggende for ansvarlig tilgang til reklamer for alle produkter Dokumentation for produktanprisninger Alle anprisninger, som anvendes for kosmetiske produkter, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede, skal understøttes af tilstrækkelig og relevant dokumentation for påvisning af produktets egenskaber. Der skal tages hensyn til den særlige kontekst og de omstændigheder, under hvilke anprisningen anvendes (herunder sociale og kulturelle forhold). Anprisninger skal anvendes i overensstemmelse med: a) Listen over fælles kriterier for anprisninger, som er vedtaget af Kommissionen 2 : a. overholdelse af lovkrav b. sandfærdighed c. understøttende dokumentation d. ærlighed e. rimelighed f. og give adgang til informerede valg. b) Best practice for dokumentation for anprisninger 3 gælder for: a. forsøg og undersøgelser b. forbrugerundersøgelser c. brugen af offentliggjorte oplysninger Korrekt afbildning Digitale teknikker kan anvendes til at forbedre udtrykket på et billede for at fremme brand personality og positionering eller andre særlige produktfordele. Men brug af før- og efterbehandlingsteknikker, såsom styling, retouchering, påsætning af kunstige øjenvipper, extensions m.v., skal ske i overensstemmelse med følgende principper: a. Annoncøren skal sørge for, at illustrationen af produktets egenskaber ikke er vildledende (se Produktanprisninger). 2 Liste over fælles kriterier for anprisninger, som kan anvendes for kosmetiske produkter i henhold til artikel 20 i Forordning (EF) Nr. 1223Nr. 1223/ Tillæg Best practice for dokumentation for anprisninger i Liste over fælles kriterier for anprisninger, som kan anvendes for kosmetiske produkter i henhold til artikel 20 i Forordning (EF) Nr. 1223/2009 4

5 b. Digitale teknikker må ikke ændre billeder af modeller, så deres kropsformer eller træk bliver urealistiske og vildledende med hensyn til de resultater, som kan opnås ved produktet. c. Før- og efterbehandlingsteknikker er tilladte, forudsat de ikke tillægger produktet egenskaber eller funktioner, som de ikke besidder. F.eks. ville følgende tilfælde ikke anses for vildledende: - Anvendelse af tydeligt overdrevne eller stiliserede billeder, der ikke er ment bogstaveligt. - Anvendelse af teknikker til at manipulere billeder, der er uafhængige af produktet eller den effekt, der reklameres for Erklæringer og anbefalinger fra fagfolk Generelle bestemmelser Erklæringer og anbefalinger fra fagfolk kan bruges til at understrege kosmetiske produkters egenskaber og skabe et brand image. Erklæringer og anbefalinger fra fagfolk: a. kan anvendes i form af skriftlige eller mundtlige udtalelser b. skal være ægte, pålidelige og verificerbare c. kan ikke erstatte dokumentation for en anprisning (se dokumentation for produktanprisninger). d. skal undlade enhver vildledende fremstilling og misinformation med hensyn til karakteren af det produkt, der reklameres for, dets egenskaber og de resultater, der kan opnås ved brug Erklæringer Erklæringer fra kendte personer, privatpersoner eller forbrugere m.v. må bruges, såfremt de præsenteres som en personlig vurdering eller et personligt indtryk af et produkt. Erklæringer anses ikke for dokumentation for produktets virkning, der kun kan bevises på baggrund af tilstrækkelig og passende dokumentation (se dokumentation for produktanprisninger) Anbefalinger fra fagfolk Anbefalinger foretaget af læger, paramedicinske eller videnskabelige eksperter (i det følgende kaldet ekspert(er) vedrørende en ingrediens, et produkt eller en generel udtalelse om hygiejne eller skønhedsmæssige forhold er tilladt, forudsat de er fremsat på baggrund af tilstrækkelig og passende dokumentation (se Dokumentation for produktanprisning). 5

6 Sådanne eksperter skal vælges på baggrund af deres kvalifikationer, ekspertise eller erfaring inden for et bestemt område Miljørelaterede aspekter i markedsføring Når der anvendes miljøpåstande, skal kosmetikfirmaerne overholde principperne om sandfærdig, tydelig, præcis, relevant og videnskabelig fremstilling (se Dokumentation for produktanprisninger). Hvis miljøpåstanden, som anvendes, ikke er sandfærdig, kan misfortolkes af forbrugerne eller er vildledende som følge af undladelse af relevante fakta, må miljøpåstanden ikke fremsættes. Opmærksomheden henledes særligt på: Generel præsentation: Den generelle præsentation af et kosmetisk produkt (farver, billeder m.v.) og individuelle anprisninger må ikke: a. Være baseret på urigtige oplysninger. b. Tillægge produktet en miljømæssig fordel, som produktet ikke besidder. c. Overdrive produktets miljømæssige aspekt, hvortil anprisningen er relateret. d. Fremhæve enkelte miljøfordele, samtidig med at de aspekter, som udgør en negativ miljøpåvirkning, er udeladt Anvendelse af symboler/antydning af tredjemandscertificering: a. Alle understøttende oplysninger, billeder eller symboler skal være tydeligt angivet og kunne forstås af en gennemsnitsforbruger. b. Symboler eller logoer må ikke anvendes på en sådan måde, at de antyder, at produktet har opnået officiel godkendelse eller tredjemandscertificering, når dette ikke er tilfældet Nøjagtighed og relevans ved miljøpåstanden: a. Miljøpåstanden skal fremsættes på en måde, hvoraf det klart fremgår, om påstanden angår hele produktet, en specifik bestanddel, dets emballage eller en service. b. Miljøpåstanden skal være relevant for det pågældende produkt og må kun anvendes i en relevant kontekst eller sammenhæng. c. Udsagnet skal være relevant for den miljømæssige fordel eller miljøforbedring, som påsås. Følgelig kan en miljømæssig fordel påstås. Forudsat der er foretaget en passende vurdering af produktets miljøbelastning. 6

7 Dokumentation: a. Miljøpåstande, som fremsættes om kosmetiske produkter, hvad enten de er eksplicitte eller implicitte, skal understøttes af tilstrækkelig og relevant videnskabelig dokumentation. b. Testmetoder og undersøgelser, der anvendes som dokumentation, skal være relevant for produktet og de miljømæssige fordele, der påstås. c. Miljøpåstande skal revurderes og opdateres efter behov i takt med den teknologiske udvikling, konkurrerende produkter eller andre forhold, som kan ændre påstandens nøjagtighed. d. I sammenhæng med naturlige og økologiske kosmetiske produkter er den internationale organisation for standardisering (International Organization for Standardization) ISO ved at udarbejde en række tekniske kriterier og definitioner vedrørende økologiske og naturlige kosmetiske ingredienser og produkter. Disse tekniske kriterier gælder ikke for påstande men kan bruges som reference til dokumentationen for påstandene naturlig og økologisk vedrørende kosmetiske ingredienser og produkter Social ansvarlighed Kosmetikindustrien er forpligtiget til at udforme ansvarlig reklame og markedskommunikation, der respekterer mennesket, det menneskelige legeme og den menneskelige værdighed Grundprincipper Al reklame og markedskommunikation for kosmetiske produkter skal overholde følgende grundprincipper: a. Smag og anstændighed: Reklame og markedskommunikation for kosmetiske produkter må ikke indeholde udsagn eller auditive eller visuelle fremstillinger, som støder fremherskende samfundsmæssige og kulturelle normer for anstændighed i den pågældende stat og kultur 4 b. Fremstilling af køn: Reklame og markedskommunikation for kosmetiske produkter må ikke indeholde seksuelt stødende materiale og skal udelade alt tekstmateriale eller verbale udsagn af seksuel karakter, der kan virke nedværdigende på kvinder eller mænd. Desuden må reklame og markedskommunikation ikke virke fjendtligt over for et bestemt køn. c. Stødende kommunikation: Ethvert udsagn eller enhver visuel fremstilling, som kan vække omfattende eller vidtrækkende anstød hos dem, der bliver ramt deraf, uanset om det er rettet direkte mod dem eller ej, er ikke tilladt. Dette omfatter chokerende billeder eller påstande, der udelukkende anvendes for at tiltrække opmærksomhed. d. Vold: Reklame og markedskommunikation for kosmetiske produkter må ikke give indtryk af at anspore til eller understøtte voldelig, ulovlig eller forkastelig adfærd 5. 4 Artikel 2 i ICCs kodeks 7

8 e. Spille på overtro: Markedskommunikation må ikke spille på overtro 6. f. Spille på frygt: Reklame og markedskommunikation for kosmetiske produkter må ikke uden forsvarlig grund spille på frygt eller udnytte ulykke eller lidelse 7. g. Udnyttelse af godtroenhed og manglende erfaring: Reklame og markedskommunikation for kosmetiske produkter må ikke udformes, så det misbruger forbrugernes tillid eller udnytter deres manglende erfaring eller viden. h. Diskrimination: Reklame og markedskommunikation for kosmetiske produkter skal respektere hensynet til menneskelig værdighed [og mangfoldighed] og må ikke anspore til eller understøtte nogen form for diskriminering, herunder diskrimination på grund af [...] [etnisk tilhørsforhold], national oprindelse, religion, køn, alder, handicap eller seksuel orientering 8. i. Nedsættende omtale: Reklame og markedskommunikation for kosmetiske produkter må ikke virke nedsættende over for nogen person eller gruppe af personer, nogen virksomhed, nogen organisation, industriel eller kommerciel aktivitet, profession eller noget produkt eller søge at gøre det til genstand for offentlig foragt eller latterliggørelse 9. j. Almen sikkerhed og sundhed: Reklame og markedskommunikation for kosmetiske produkter må ikke uden pædagogisk eller samfundsmæssig begrundelse indeholde nogen afbildning eller beskrivelse af potentielt farlig aktivitet eller af situationer, som viser tilsidesættelse af almene nationale normer for sikkerhed eller sundhed 10. Modeller, som anvendes i reklamer og efterproduktion må ikke fremstilles, som om de promoverer et særligt kropsideal i form af ekstrem magerhed. k. Humor må anvendes i reklame og markedskommunikation på en måde, som ikke stigmatiserer, ydmyger eller underminerer nogen person eller gruppe af personer Særlige principper Respekt for mennesket Som følge af den eventuelle påvirkning reklame og markedskommunikation for kosmetiske produkter kan have af forbrugernes selvværd, skal der tages følgende hensyn, når der anvendes modeller i reklamer: a. Der må ikke fokuseres på kroppe eller kropsdele som objekter, når det ikke er relevant for det produkt, der reklameres for. b. Der må ikke anvendes nøgenmodeller på en måde, som er nedværdigende, frastødende eller seksuelt fornedrende. Når der anvendes nøgenmodeller, skal det ske under hensyntagen til de anvendte medier og den tiltænkte målgruppe. 5 Artikel 4 i ICCs kodeks 6 Som ovenstående 7 Artikel 4 i ICCs kodeks 8 Som ovenstående 9 Artikel 12 i ICCs kodeks 10 Artikel 17 i ICC's kodeks 8

9 Udsatte befolkningsgrupper - børn Den europæiske kosmetikindustri er forpligtet til at udforme ansvarlig reklame og markedskommunikation rettet mod børn og unge. Der må reklameres for kosmetiske produkter, der er specielt rettet mod børn, på følgende vilkår: a. Reklamen skal fremhæve de hygiejniske og sanitære fordele ved kosmetiske produkter, der henvender sig til børn, herunder især solfaktorprodukter, tandplejeprodukter og rengøringsprodukter (herunder sæbe, shampoo og acne-produkter til teenagere). b. Reklame for kosmetik og parfume må ikke anspore børn til overdreven brug af sådanne produkter. c. Reklame for kosmetiske produkter, herunder billeder, må ikke anspore til tidlig sexualisering af unge. 9

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 webudgave Bogudgaven, som indeholder stikordsregister, kan bl.a. købes på www.extuto.com. ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 Oversat af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

EFRD s fælles standarder for ansvarlig. markedsføring. Revideret version november 2010

EFRD s fælles standarder for ansvarlig. markedsføring. Revideret version november 2010 EFRD s fælles standarder for ansvarlig 1 markedsføring Revideret version november 2010 Ind l e d n i n g a) EFRD European Forum for Responsible Drinking er en sammenslutning af Europas førende spiritusproducenter

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere