Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer"

Transkript

1 Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14. Januar 2014

2 Skovbrugets økonomi baggrund 1. Faldende priser på slutproduktet (tømmer/kævler) i de seneste år Svagere økonomi => krav om lavere plantningsomkostninger => krav om billigere planter og/eller færre planter i kulturerne 2. Gode priser på energitræ de seneste ca. 10 år og samfundsinteresse i bæredygtig energiproduktion Forventet øget efterspørgsel efter energitræ (i minimum 30 år) samt positivt dækningsbidrag på hugst af flis => basis for at øge produktionen i plantningerne => mulighed for flere planter i kulturerne??? - Kan øget plantetæthed bidrage til større produktion, og kan det i givet fald betale sig at øge plantetætheden i kulturerne -?? Træplantning - antal planter i kulturerne 2

3 Plantetæthedens (planter / ha) indflydelse på produktion og kvalitet i træplantninger => sammenligne driftsøkonomien ved forskellige plantetætheder => beregne den optimale plantetæthed => formidle viden til skovejerne Træplantning - antal planter i kulturerne 3

4 Tidligere undersøgelser og anbefalinger 1. Rødgran på heden (2002): 2% => optimal plantetæthed = ca planter/ha eller færre 2. Rødgran ved alder 34 år (1986): 3% => ca planter/ha 3. S&N anbefalinger (2003): Nål planter/ha. Løv planter/ha Obs. Eksemplerne fra før der var mulighed for flis-hugst med positivt dækningsbidrag Træplantning - antal planter i kulturerne 4

5 Kbm/ha Rødgran Produktion ved alder 23 år Planter / ha Vækst og kvalitet (rødgran) Stammemasse (kbm/ha): ca. 90 kbm i forskel Biomasse (tons/ha): Forskellen udbygges indtil 40 års alder. ca. 150 tons i forskel Tons/ha Rødgran biomasse (tons/ha) ved forskelligt plantetal Alder Træplantning - antal planter i kulturerne 5

6 Vækst og kvalitet (rødgran) Faldende diameter ved øget plantetæthed ved 23 år cm Rødgran Stammediameter Plantetal pr. ha Træplantning - antal planter i kulturerne 6

7 Vækst og kvalitet (rødgran) Grentykkelsen er (for samme stammediameter) mindst ved stor plantetæthed Grentykkelse mm Rødgran Stammediameter / grentykkelse 6.400/ha 950/ha Diameter Træplantning - antal planter i kulturerne 7

8 Vækst og kvalitet (rødgran) Sammenfatning: Stammemasse: Øget plantetæthed giver øget produktion de første 23 år Biomasse: produktionsforskellene mellem plantetætheder øges yderligere frem til 40 års alderen Større plantetæthed giver lavere middeldiameter Større plantetæthed giver bedre kvalitet (grentykkelse og rumtæthed) Træplantning - antal planter i kulturerne 8

9 Økonomi (Metode egne beregninger) Beregningsmetode: Beregning af kapitalværdien af omkostninger og indtægter i perioden fra plantning til sluthugst. Diskonteret til plantningstidspunktet ( nutidsværdien, Net Present Value (NPV)) Beregningerne omfatter kun de omkostninger og indtægter, som påvirkes af plantetæthed (det forudsættes at alle øvrige omkostninger og indtægter er uafhængige af plantetæthed) Diskonteringsrente = 2% Træplantning - antal planter i kulturerne 9

10 Økonomi (Metode egne beregninger) Delelementer som påvirkes af plantetæthed Delelementerne Indgår i beregningerne Plantekøb Plantning Efterbedring Renholdelse Tilvækst (volumen) Dimensionsudvikling Kvalitet Plantetæthedens indflydelse på omkostninger og indtægter En stykomkostning som er direkte afhængig af plantetallet. Køb af planter udgør en væsentlig del af kulturomkostningerne, og plantetallet får dermed stor betydning for den samlede driftsøkonomi En stykomkostning som afhænger af plantetallet. Omkostningen er dog ikke ligefrem proportional med plantetallet, da plantning af større plantetal / ekstra planter vil være billigere Behovet forventes at være størst ved lavt plantetal, hvor der ved plantedød kan opstå huller i kulturen, og evt. resultere i en mislykket kultur. Behovet vil være størst ved lavt plantetal, da der vil gå længere tid, før kulturen sluttes og dermed kan bortskygge opvækst mellem planterne Tilvæksten i de første år øges i takt med plantetallet i kulturen. En øget tilvækst vil have direkte indflydelse på driftsøkonomien (enten som hugst af flis eller som tømmer og løvtrækævler) Øget plantetal vil efter slutning af kulturen medføre en nedsat diameterudvikling og dermed, afhængig af hugstindgreb, en lavere middeldiameter i bevoksningen. En lavere middeldiameter vil medføre lavere pris på tømmer og løvtrækævler, da priserne varierer med diameteren I tætte plantninger udvikles (især i løvtræ) en bedre stammekvalitet (bulhøjde, stammeform o.l.) i forhold til åbne plantninger. Kvaliteten har stor betydning for den fremtidige indtjening Træplantning - antal planter i kulturerne 10

11 Økonomi, egne beregninger (rødgran) Kr / ha Rødgran NPV del-elementer relativt Planter / ha Tømmer Flis Kultur NPV relativt for delelementerne Kulturomkostninger, Merproduktion (flis) og Tømmer I forhold til plt./ha Samlet NPV i forhold til plt./ha Optimal plantetæthed : omkring planter/ha Kr / ha Rødgran NPV samlet relativt Planter / ha Træplantning - antal planter i kulturerne 11

12 Ændrede forudsætninger Hvor stor betydning har flis-netto på den optimale plantetæthed? Hvor stor indflydelse har planteprisen på den optimale plantetæthed? Træplantning - antal planter i kulturerne 12

13 Ændrede forudsætninger (flis-netto) Kr / ha Rødgran NPV samlet relativt Planter / ha Kr / ha Rødgran - NPV-ændringer ved varierende flispriser Std.pris plus 50 kr Std.pris minus 50 kr Std. pris Std.pris minus 100 kr Planter / ha Ændret flis-netto påvirker NPV-niveauerne og optimal plantetæthed Lavere netto => færre planter/ha Højere netto => flere planter/ha Træplantning - antal planter i kulturerne 13

14 Ændrede forudsætninger (plantepris) Ændring af planteprisen (+/- 1 kr) påvirker NPVniveauerne Med planteprisen forskydes den optimale plantetæthed : Lavere pris => flere planter/ha ( > 5.500) Højere pris => færre planter/ha ( > 2.500) Kr /ha Rødgran - NPV-ændringer ved varierende plantepriser Std.pris minus 1 kr Std. pris Std.pris plus 1 kr Planter / ha Træplantning - antal planter i kulturerne 14

15 Økonomi beregningseksempel (Lærk hjælpetræart over bøg) KBM/ha/år Lærk og bøg: Løbende tilvækst År Japansk lærk Bøg bon 2 Lærk og bøg har forskellige vækstrytmer (kan udnyttes i kulturer med lærk som hjælpetræ) Træplantning - antal planter i kulturerne 15

16 Økonomi (hvordan i praksis) Eksempel: Skovforeningens forslag til øget indplantning af hjælpetræer Hvordan i praksis? Er der tale om øget tæthed eller blot udskiftning af blivende art med hjælpeart? Hvilken indvirkning er der på kvalitet af blivende art? Træplantning - antal planter i kulturerne 16

17 Økonomi (Lærk over bøg) Kr / ha Lærk over bøg (NPV relativt) Planter (lærk) / ha Kr / ha Bøg - kævler Lærk - flis Lærk - kultur Beregningsmodel 1. NPV for delelementerne Lærk - kulturomkostninger, Lærk - produktion (flis) og Bøg - kævler. Lærk over bøg (NPV relativt, samlet) Beregningsmodel 1. Samlet NPV. => optimalt antal lærk omkring planter/ha Planter (lærk) / ha Træplantning - antal planter i kulturerne 17

18 Samfundsøkonomiske overvejelser Positive effekter af tættere plantninger = øget produktion Udnyttelse til energi, og dermed erstatte fossile brændstoffer => Begrænsning af netto-udledningen af CO2 til atmosfæren, da træ er en fornybar ressource. Større produktion (større vedmasse) øger bidingen af kulstof. Træplantning - flere planter i kulturerne 18

19 Samlet konklusion Produktionen kan øges (væsentligt) ved øget plantetæthed Den øgede produktion sker i de første år, hvor en tættere plantning bedre kan udnytte arealet Den øgede produktion er i forsøg dokumenteret frem til 20-års alderen, og for biomasse i rødgran frem til 40 års alderen Forøgelse af plantetætheden kan ske både i monokulturer og i blandingskulturer (eks. ved at indplante hjælpetræer) Træplantning - antal planter i kulturerne 19

20 Samlet konklusion Resultaterne viser (under de opstillede forudsætninger) optimale plantetætheder for rødgran på ca planter/ha og for lærk som hjælpeart ca planter/ha. Resultaterne kan variere betydeligt, hvis forudsætningerne ændres. Specielt flis-netto vil have indflydelse på den optimale plantetæthed. Træplantning - antal planter i kulturerne 20

21 Opfølgning hvor mangler vi viden? hvordan påvirker vi plantetætheden? Hvor mange planter plantes pr. ha? Hvad er praksis i dag? Hvad anbefaler konsulenterne? Hvilke overvejelser ligger der bag valg af plantetæthed? Træplantning - antal planter i kulturerne 21

22 Opfølgning hvor mangler vi viden? hvordan påvirker vi plantetætheden? Målgruppe og formidlingsmetode: Hvem er målgruppe(r) for formidlingen? Skovejerne, konsulenterne, myndigheder? Hvordan påvirke skovejerne (regler/krav, oplysning, tilskud)? Træplantning - antal planter i kulturerne 22

23 Opfølgning hvor mangler vi viden? hvordan påvirker vi plantetætheden? Kan Planteskolerne hægte sig på Skovforeningens kampagne om øget træproduktion? Kampagnen er meget generel, og den fokuserer på den nye skovdyrkningsmodel, som omfatter indplantning af hjælpetræer. Kampagnen giver ikke konkrete forslag til kulturmodeller (det overlades til den enkelte aktører, Skovdyrkerne og HedeDanmark). Kulturmodellerne (herunder plantetæthed) bliver dermed en konkurrenceparameter for aktørerne. Træplantning - antal planter i kulturerne 23

24 Opfølgning hvor mangler vi viden? hvordan påvirker vi plantetætheden? Planteskolernes egen direkte markedsføring : Medtage oplysninger om plantetæthed i kataloger, annoncer m.v. Henvis til Skovforeningens overordnede kampagne. Fremhæve plantetæthedens betydning både med hensyn til økonomi og kultursikkerhed. Evt. også de samfundsøkonomiske forhold. Lade dyrkning (herunder plantetæthed) blive en del af Danske Planteskolers overordnede markedsføringsstrategi? Træplantning - antal planter i kulturerne 24

25 Opfølgning hvor mangler vi viden? hvordan påvirker vi plantetætheden? Formidling via Skovplanteringens hjemmeside? Forbedre hjemmesiden generelt (mere aggressiv præsentation) De generelle plantningsvejledninger omtaler ikke plantetæthed. Træplantning - antal planter i kulturerne 25

26 Opfølgning hvor mangler vi viden? hvordan påvirker vi plantetætheden? Planteskolerne som rådgivere (kulturmodeller og økonomi): Indirekte markedsføring igennem formidling af forskellige kulturmodeller og beregninger, som indeholder optimalt plantetal Have præsentationsmateriale med kulturmodeller og beregninger, som viser sammenhæng mellem plantetæthed og økonomi. Træplantning - antal planter i kulturerne 26

27 Opfølgning hvor mangler vi viden? hvordan påvirker vi plantetætheden? Tilskudssystemerne: Privat skovrejsning: I dag er der minimumskrav til plantetæthed (efter kulturetablering): 2800/ha for nål (2000/ha for ekstensive kulturer). Flat rate systemet er et incitament til billigere kulturer => færre planter eller billigere planter. Systemet er relativt simpelt at administrere, men det fremmer ikke god kvalitet i kulturerne. Undersøge forholdene i andre lande (jfr. tidligere undersøgelser af provenienskrav). Arbejde for at ændre flat rate systemet (bliver svært!) eller stille krav om brug af optimalt plantetal i kulturerne. Evt. et mere fleksibelt tilskudssystem, hvor der giver ekstra tilskud for brug af optimalt plantetal. Træplantning - antal planter i kulturerne 27

28 Opfølgning hvor mangler vi viden? hvordan påvirker vi plantetætheden? Etablering af demo-plantninger. Langsigtet tiltag Samarbejde med interesserede kunder. Træplantning - antal planter i kulturerne 28

29 Opfølgning hvor mangler vi viden? hvordan påvirker vi plantetætheden? Plantning udenfor produktionsskovbruget Hvad betyder plantetætheden i landskabsplantninger, hækplantninger m.v.? Er der også her et ønske/behov for at øge plantetallet? Træplantning - antal planter i kulturerne 29

30 Opfølgning sammendrag 1. Hvor mange planter plantes pr. ha? 2. Målgruppe for formidling 3. Kan Planteskolerne hægte sig på Skovforeningens kampagne om øget træproduktion? 4. Planteskolernes egen direkte markedsføring 5. Formidling via Skovplanteringens hjemmeside? 6. Planteskolerne som rådgivere (kulturmodeller og plantningsøkonomi) 7. Tilskudssystemerne 8. Etablering af demo-plantninger. 9. Plantning udenfor produktionsskovbruget Træplantning - antal planter i kulturerne 30

Naturnær skovdrift idekatalog til konvertering. af Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen

Naturnær skovdrift idekatalog til konvertering. af Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen Naturnær skovdrift idekatalog til konvertering af Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen 5 1 K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G Indledning og læsevejledning Dette katalog er en del af handlingsplanen

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009 Markedet for kontorsoftware Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder Konkurrenceanalyse 03/2009 August 2009 Markedet for kontorsoftware August 2009 Oplag 500 Pris: Kr. 200,00 inkl. Moms

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET PARTER MILJØMINISTERIET KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE RINGBY KOMMUNERNE AARHUS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE BY & HAVN KILDEBJERG RY A/S KOLOFON Tekst

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Samlede danske drivhusgasudledninger

Samlede danske drivhusgasudledninger Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Samlede danske drivhusgasudledninger Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, 20/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Indenlandske drivhusgasudledninger

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Problemformulering... 2 3. Metodebeskrivelse... 3 3.1. Property Market - Lejefastsættelse... 3 3.2. Asset Market - Prisfastsættelse... 3 3.3. Asset

Læs mere

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Juni 2014 Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Baggrund Der er ofte store økonomiske besparelser at hente ved energioptimering af erhvervsbygninger. Ved at foretage en engangsinvestering,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere