Lokalplan nr For et område til vindmøller ved Holmen. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 278. For et område til vindmøller ved Holmen. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Lokalplan nr. 278 For et område til vindmøller ved Holmen Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010

2 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej Ringkøbing tlf Lokalplan nr. 278 for et område til vindmøller ved Holmen og tillæg nr. 3 til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing- Skjern Kommune (Kommuneplantillæg nr. 100) er udarbejdet af Plan, Udvikling og Kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Agraf Byplanlæggere og Birk Nielsen Landskabsarkitekter. Forsidebilledet viser en visualisering af opstilling med seks møller set fra syd ved Tarmvej.

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?...side 4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... side 5 Lokalplanområdet... side 6 Lokalplanområdets omgivelser... side 6 Lokalplanens indhold... side 8 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... side 9 Miljøvurdering... side 12 Landzoneadministration - bonusvirkning... side 12 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... side 13 Servitutter... side 13 Planbestemmelser Indledning... side Formål... side Område og zonestatus... side Arealanvendelse... side Udstykning... side Bebyggelsens placering og omfang... side Bebyggelsens udseende... side Ubebyggede arealer... side Veje, stier og parkering... side Tekniske anlæg... side Miljø... side Grundejerforening... side Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug... side Lokalplan og byplanvedtægt... side Servitutter... side Retsvirkninger... side 19 Vedtagelsespåtegning... side 21 Bilag Matrikelkort...Kortbilag 1 Eksisterende forhold...kortbilag 2 Arealanvendelseskort...Kortbilag 3 Visualiseringer... Bilag A Vedhæftet: Ikke-teknisk resumé af Miljørapport med VVM og miljøvurdering Vedhæftet Sammenfattende redegørelse som følge af 9, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer Ringkøbing-Skjern Kommune

4 Redegørelse Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne som er bindende. I tilfælde af, at der er uoverensstemmelse mellem kort og bestemmelserne, så er det teksten, der er bindende. Eksisterende forhold, der viser, hvorledes området er disponeret ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Tillæg nr. 3 til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg nr. 100) Der er udarbejdet tillæg til kommuneplanen, hvori der bl.a. udlægges et støjkonsekvensområde som konsekvens af miljørapporten. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Ikke teknisk resumé - Miljørapport med VVMredegørelse og miljøvurdering Et ikke-teknisk resumé af udarbejdet Miljørapport er vedhæftet. Miljørapporten bliver offentliggjort samtidig med kommuneplantillægget og lokalplanen. 4

5 Redegørelse Figur :. Lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opstille 5-6 vindmøller med en højde på op til 150 m på et areal ved Holmen, vest for Hemmet. Ønsket er i overensstemmelse med byrådets hensigter for kommunens vindmølleudbygning, der er fastlagt i kommunens vindmølleplan, som er vedtaget i april Copyright Ringkøbing-Skjern Kommune / Kort- og Matrikelstyrelsen Med denne lokalplan gives der mulighed for opstilling af 6 møller med en totalhøjde på op til 144 meter. Formålet med lokalplanen er at sikre arealer til ovennævnte projekt på en sådan måde, at vindmølleområdet udnyttes bedst muligt, og vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet. 5

6 Redegørelse Lokalplanen skal fastlægge bestemmelser for etablering af vindmøllerne, så der tages hensyn til landbrug, nabobeboelse og landskab. Ringkøbing-Skjern Kommune gennemførte i oktober 2009 en forudgående debatfase for projektet. De indkomne bemærkninger har indgået i udarbejdelse af Miljørapport med VVM og miljøvurdering, lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. Der er udarbejdet en Miljørapport med VVMredegørelse og miljøvurdering, hvor der redegøres for: - et hovedforslag bestående af 6 vindmøller med en totalhøjde på 143,5 meter fra fundament til vingespids i topposition. Møllerne opstilles i to parallelle rækker med 3 møller i hver. - et alternativ, bestående af 5 vindmøller med en totalhøjde på 149,9 meter, som opstilles i én række. Der har været offentliggjort to sæt planforslag: Lokalplan nr. 278a og kommuneplantillæg 15a giver mulighed for opstilling af 6 nye vindmøller. Lokalplan nr. 278b og kommuneplantillæg 15b giver mulighed for opstilling af 5 nye vindmøller. Ved den endelig behandling i byrådet vedtog man lokalplanforslaget nr. 278a. Den endelige lokalplan er herefter benævnt Lokalplan nr Kommuneplantillægget var tidligere benævnt: Tillæg nr. 15a til Kommuneplan tidligere Egvad Kommune. I mellemtiden er Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtaget som tillæg nr. 100 til kommuneplanen og nærværende tillæg er derfor endeligt vedtaget som Tillæg nr. 3 til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg nr. 100). Eksisterende møller i området Der bliver ikke nedtaget eksisterende møller i forbindelse med projektet. Lokalplanområdet Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Lokalplanområdet, som ligger i et åbent landskab vest for Hemmet og nord for Bork Havn, har en størrelse på ca. 20 ha. Langt størstedelen af lokalplanområdet vil dog fortsat være i anvendelse til landbrug. Lokalplanområdet har ikke naturlige eller matrikulære afgrænsninger. Afgrænsningen fremgår af kortbilagene 1 og 3. Landskab og beplantning Lokalplanens område har karakter af eng, der er gennemskæres af mindre afvandingskanaler og udrettede åløb. Området ligger helt åbent og fladt uden bebyggelse eller større bevoksning. Zonestatus Lokalplanområdet er i landzone. Områdets nuværende anvendelse Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse i anvendelse som landbrugsjord. Eksisterende bebyggelse og anlæg Der er ingen eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet. Trafikale forhold, veje, stier, parkering mv. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Bandsbølvej og Houmvej. Lokalplanområdets omgivelser Landskab og beplantning Holmen ligger ud for Hemmet og er en del af kystlandskabet i det sydøstlige hjørne af Ringkøbing Fjord. Området har karakter af et udstrakt, fladt slettelandskab, præget af plantager og hegn, med en meget ensartet struktur, og en stor landskabelig skala. Bebyggelse og anlæg Nærmeste bebyggelse er spredt landbrugsbebyggelse, mens nærmeste samlede bebyggelse er sommerhusområderne ved Bork Havn ca. 2 km sydvest for lokalplanområdet. 6

7 Redegørelse Tekniske anlæg I umiddelbar nærhed af projektet nord for området, øst for Hemmet Strand står syv mindre vindmøller i grupper på henholdsvis to og fem. Der er en afstand på ca. 2 km til den nærmeste af denne lokalplans møller. Disse møller vil primært kunne opfattes i sammenhæng med de nye møller fra Tarmvej (rute 423) lige syd for Vostrup. Sydøst for lokalplanens område er et mindre 60kW luftledningstracé. Figur :. Lokalplanområdets omgivelser ca. 1: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen / Ringkøbing-Skjern Kommune. 7

8 Redegørelse Lokalplanens indhold Anvendelse Lokalplanen udlægger areal til opstilling af seks vindmøller med tilhørende adgangsveje, fundament og arbejdsareal. Lokalplanen muliggør opstilling af vindmøller med en totalhøjde på op til 144 m. Møllerne vil ved områdets fulde udnyttelse have en forventet produktion på ca ,3 MWh/år. Lokalplanen udlægger desuden areal til en 60 kv station, ligesom der er mulighed for en mindre bygning el.lign., der er nødvendig for vindmøllernes drift. Landskab Vindmølleparken vil være meget synlig over store afstande i det åbne kystlandskab, hvor der kun er begrænset beplantning og spredt bebyggelse. På nært hold er de store møllers påvirkning visuelt meget dominerende. Den store skala i det flade landskab betyder imidlertid, at vindmøllerne fra større afstand opleves i harmoni med landskabet. Der er yderligere redegjort for møllens påvirkning af landskabet i Miljørapporten. Bebyggelse og anlæg Lokalplanen fastsætter bestemmelser for placering, højde og udformning af vindmøller i lokalplanområdet. Disse bestemmelser skal sikre, at vindmøllerne placeres og udformes, så de belaster det omgivende landskab mindst muligt. Møllerne i lokalplanområdet kan have en totalhøjde på op til 144 m. Totalhøjden måles fra terræn til øverste vingespids. For at sikre, at områdets vindressourcer udnyttes, kan der ikke opstilles vindmøller, der har mindre totalhøjde end 120 m. Lokalplanen fastlægger et opstillingsmønster for placering af seks vindmøller i to parallelle rækker. Nettilslutning Jævnfør Vindmøllebekendtgørelsen er det lokale netselskab forpligtet til at nettilslutte vindmølleparken. Selskabet bestemmer spændingsniveauet i tilslutningspunktet, der skal ligge Inden for lokalplanområdet. Sydenergi udfører tilslutning af vindmøllerne efter gældende lovgivning. Det vil sige, at Sydenergi udfører forsyning frem til vindmølleområdet. Elselskabet forventes i samarbejde med mølleproducent at træffe de nødvendige aftaler med de berørte Lodsejere. Der etableres en 60 kv station på en nedlagt ejendom (se kortbilag 3). Tilslutning af parken til stationen sker i form af jordkabler ligesom det lokale elnet, der forbinder møllerne indbyrdes. Kommunikationskabler fremføres ligeledes som jordkabler. Der skal etableres særskilt afregningsmåler for hver mølle. Denne placeres i møllen. Ubebygget areal Areal inden for lokalplanområdet, der ikke anvendes til vindmølleopstilling, arbejdsareal eller tilkørselsvej, skal i videst mulige omfang anvendes til landbrugsdrift. Er det ikke muligt, skal arealet med belægning, tilsåning eller beplantning gives et ordentligt udseende eller henligge som naturareal. Trafik Vindmøllerne får tilkørsel fra Bandsbølvej og Gl. Houmvej jf. opstillingsplan som vist på kortbilag 3 Tilkørselsveje til vindmøllerne udformes, så de muliggør tilkørsel med lastvogne, kraner m.v., som anvendes til opstilling og vedligeholdelse af vindmøllerne. Vejen bliver udbygget til mellem 5-7 meters bredde og forsynet med en egnet, kørefast grusbelægning. Miljø Vindmøllerne påvirker det omgivende miljø med hensyn til landskab, støj og skyggekast. Miljøloven har fastsat grænseværdier for vindmøllernes støjbelastning. Møllernes placering i landskabet er sket efter vurdering af landskab og naturinteresser i Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune samt i lokalplanen. Der vil i forbindelse med planlægningen blive stillet krav til den maksimale skyggepåvirkning af nabobebyggelse. I det større perspektiv gavner vindmøllerne miljøet, da de reducerer behovet for afbrænding af kul, olie og naturgas med mindre luftforurening og CO 2 - udslip til følge. Den årlige produktion fra møllerne svarer til en reduktion af det årlige udslip af CO 2 på ca ton. De miljømæssige forhold er beskrevet i en Miljørapporten, der ledsager lokalplanen. Fremtidig zonestatus Lokalplanområdet skal forblive i landzone. 8

9 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Vindmøllecirkulæret Lokalplanen er udarbejdet i henhold til cirkulære nr af 22/05/2009, om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (Vindmøllecirkulæret). Ifølge vindmøllecirkulæret skal to vindmøllegrupper kunne opfattes som selvstændige anlæg i landskabet, hvis disse står indenfor en afstand af 28 gange vindmøllernes totalhøjde, hvilket svarer til ca. 4 km for op til 144 meter høje møller. Det vurderes imidlertid, at den mindre afstand - ca. 2 km - ikke belaster landskabsoplevelsen væsentligt, da det dels primært er fra Tarmvej (rute 423), syd for Vostrup, at møllerne opleves i sammenhæng og dels, at de ny vindmøller er større og derfor opfattes som en selvstændig gruppe. Der indgår visualiseringer af forholdet mellem de tre vindmøllerområder i Miljørapporten. Landsplandirektiv/Regionplan 2005 for tidligere Ringkøbing Amt Efter amtets nedlæggelse har Ringkøbing-Skjern Kommune overtaget planlægningen for det åbne land, herunder vindmøller, og har i gennemført en planlægning med nye retningslinjer for vindmøller, jf. afsnittet Kommuneplanen. Regionplanens øvrige retningslinjer er fortsat gældende. Indtil kommunerne har vedtaget en kommuneplan, skal kommunerne overholde regionplanretningslinierne Den kommunale planlægning må derfor ikke stride mod regionplanretningslinierne, med mindre miljøministeren dispenserer derfra eller ophæver dem helt eller delvist. Vindmølleområdet er omfattet af 3 landskabsudpegninger i Regionplan 2005 fra det tidligere Ringkøbing Amt, som omfatter Landskabsområde, Kystnærhedszone og Områder friholdt for bebyggelse. Desuden er en mindre del af lokalplanområdet udlagt i Regionplan 2005 som potentielt område til for nyt deponeringsanlæg. Landskabsområde Landskabets særkende er dets flade, åbne karakter, Hvor vindmøllerne vil harmonere godt med og understrege landskabets skala. Vindmøllerne vil således ikke forringe landskabets karakteristika, men forventes derimod at ville styrke landskabets karakter. Placeringen af vindmøllerne vurderes således ikke at stride mod retningslinjerne i landskabsudpegningen. Kystnærhedszonen og områder friholdt for bebyggelse I Regionplan 2005 er der markeret områder, som skal friholdes for ny bebyggelse. Disse områder skal ifølge retningslinje 3 i afsnit 2.4 i Regionplan 2005 af landskabelige grunde friholdes for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse. Der kan således ikke etableres vindmøller indenfor disse områder uden en ophævelse af retningslinjen. Lokalplanområdet er beliggende indenfor et område, der ifølge Regionplan 2005 skal friholdes for bebyggelse. Områdets karakter som sammenhængende uberørt kystområde vil blive påvirket ved en placering af vindmøller, uanset om vindmøllerne placeres udenfor den del af kystnærhedszonen, der ønskes friholdt for bebyggelse. Hvor man ved placering af ferie- og fritidsanlæg, herunder sommerhusområder vil opleve en tydelig forskel indenfor den af amtet udpegede afgrænsning, vil der ikke kunne konstateres nogen væsentlig forskel i påvirkningen af landskabet ved placering af vindmøller, uanset om afgrænsningen overholdes eller ej. Idet vindmøllerne ikke forventes at påvirke landskabets karakter negativt, anbefales det derfor at ophæve den pågældende udpegning for området. Miljøcenter Århus har efter anmodning fra Ringkøbing-Skjern Kommune ved brev af 11 marts 2010 ophævet regionplanretningslinien om område, som skal friholdes for bebyggelse inden for lokalplanens område. Vedrørende forholdet til kynstnærhedszonen henvises til afsnittet Forholdet til kysten side 11. 9

10 Redegørelse større omfang, der kan hindre eller vanskeliggøre etableringen. En mindre del af lokalplanområdet er beliggende inden for området benævnt Bandsbøl- Vostrup, hvor den nordligste mølle er placeret indenfor det afgrænsede område. Det vurderes, at møllen ikke kan opstilles uden en ophævelse af regionplanretningslinjen for det berørte område. Det udlagte område Bandsbøl-Vostrup er ca ha. Det berørte areal er ca. 3,5 ha. Figur 3. Historisk kort over området.. Potentielt deponi I regionplan 2005 er der udlagt 6 områder i det tidligere Ringkøbing Amt som er potentielt areal til affaldsdeponering. Ifølge retningslinje 8 i afsnit 5.1 i Regionplan 2005 kan der etableres nyt deponeringsanlæg i ét af de 6 områder og der må ikke planlægges for eller etableres byggeri og anlæg i Det vurderes, at der siden udpegningen i Ringkøbing Amt er sket et fald i deponimængderne og at dette opvejer, at det potentielt udlagte areal reduceres. Samtidig vurderes, at arealet er så lille, at det vil være uden betydning at området reduceres, set i forhold til kapaciteten i det tilbageværende udlagte potentielle areal. På baggrund af denne vurdering anbefales at regionplanretningslinje ophæves. Miljøcenter Århus har efter anmodning fra Ringkøbing-Skjern Kommune ved brev af 11 marts 2010 ophævet regionplanretningslinier for deponi inden for lokalplanens område. Figur :. Beskyttet natur og strandbeskyttelseslinje 10 Copyright Ringkøbing-Skjern Kommune / Kort- og Matrikelstyrelsen.

11 Redegørelse Kommuneplanen Kommuneplantillæg nr. 100, der er en temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune, blev endeligt vedtaget i april Temaplanens retningslinjer erstatter retningslinjerne i Kommuneplan for den tidligere Egvad Kommune såvel som de overordnede retningslinjer i Regionplan 2005 for så vidt angår vindmølleplanlægning. I Temaplanen udlægges vindmølleområdet ved Holmen til maksimalt 6 nye møller med en totalhøjde på mellem 100 og 149,9 meter. Som følge af, at vindmølleprojektet er et VVMpligtigt anlæg, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 15a til Kommuneplan for den tidligere Egvad Kommune, der fastlægger rammebestemmelser som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. I kommuneplantillægget udlægges desuden et støjkonsekvensområde omkring møllerne. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidigt med lokalplanen. Kommuneplantillægget var tidligere benævnt: Tillæg nr. 15a til Kommuneplan tidligere Egvad Kommune. I mellemtiden er Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtaget som tillæg nr. 100 til kommuneplanen og nærværende tillæg er derfor endeligt vedtaget som Tillæg nr. 3 til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg nr. 100). Lokalplan eller byplanvedtægt Der er ingen eksisterende lokalplaner eller byplanvedtægter for området. Forholdet til kysten Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Placering af anlæg i kystnærhedszonen kræver blandt andet, at anlæggets visuelle påvirkning af kystlandskabet bliver nærmere vurderet, blandt andet gennem visualisering. Denne vurdering er foretaget i Miljørapporten, der ledsager lokalplanen. Endvidere må der inden for kystnærhedszonen kun planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær lokalisering. Anlægget er placeret kystnært for at opnå gode vindforhold. Der er desuden ikke fundet en så væsentlig uheldig påvirkning af kystlandskabet, at det står til hinder for opførelsen af vindmøller i området. Anlægget hindrer desuden ikke offentlighedens adgang til kystområderne. Natura 2000 Umiddelbart nord for mølleområdet (ca. 320 m) ligger det internationale beskyttelsesområde Ringkøbing Fjord. Beskyttelsesområdet er udpeget både som Habitatområde, nr. 62, Fuglebeskyttelsesområde, nr. 43, og Ramsarområde, nr. 2. Ca. 6 kilometer øst for mølleområdet ligger Habitatområde nr. 196 Lønborg Hede, der er udpeget af hensyn til 4 forskellige Habitatnaturtyper. Habitatområde nr. 61 Skjern Å, der er udpeget af hensyn til 5 Habitatnaturtyper og 6 dyrearter, ligger ca. 7 kilometer nordøst for mølleområdet. I Miljørapporten er det vurderet at mølleområdet ikke direkte vil påvirke de aktuelle Habitatnaturtyper. Heller ikke i forhold de arter, der indgår i Habitatområdernes udpegningsgrundlag, forekommer det sandsynligt, at møllerne med den foreslåede placering kan have en negativ effekt på arternes bevaringsstatus. Fredning og naturbeskyttelse Indenfor lokalplanområdets nordøstlige del er et engareal, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven. I opstillingsplanen ligger byggefeltet umiddelbart op til engarealet. Det vurderes, at byggefeltet kan udnyttes uden at berøre det beskyttede engareal. Øst for lokalplanområdet ligger et område med hede, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Dette område vil ikke blive påvirket af projektet. Vindmøllerne vil ikke, med den foreslåede placering, lægge beslag på 3 beskyttede naturtyper, og samtlige møller ligger udenfor strandbeskyttelseslinjen. Det vurderes desuden, at det foreslåede mølleområde generelt set ikke rummer botaniske interesser. Sammenfattende vurderes det, at arealet ved Holmen ikke rummer umiddelbart potentielle konflikter med Naturbeskyttelsesloven eller er i konflikt med andre arealrestriktioner. 11

12 Redegørelse Miljøforhold Renovation Ved anlægsarbejdet skal affald håndteres efter reglerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes affaldsregulativ. Støj fra vindmøllerne Der er i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om støj fra vindmøller fastsat følgende grænseværdier for støjpåvirkningen af naboers udendørs opholdsarealer: Vindstyrke 8 m/s 6 m/s Boliger i 44 db(a) 42 db(a) åbent land Støjfølsom anvendelse 39 db(a) 37 db(a) Grænseværdier for støjbelastning fra vindmøller I en VVM-tilladelse, som skal gives, før projektet kan realiseres, vil der blive fastlagt rammer for vindmøllernes miljøbelastning. Inden vindmøllerne bliver opført skal bygherren anmelde vindmøllerne til Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved anmeldelsen skal bygherren påvise, at støjgrænserne kan overholdes. Ringkøbing- Skjern kommune kan forlange en efterfølgende støjmåling for at sikre, at grænseværdierne ikke bliver overskredet. Skyggevirkninger og reflekser Skygger fra de roterende vinger er generende. Miljøministeriet anbefaler i Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, at ingen naboer udsættes for skyggekast i mere end 10 timer årligt. I VVM-redegørelsen/ miljørapporten er der redegjort for skyggekast ved naboer. Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt høje, kan der installeres et computerprogram i de vindmøller, som giver generne. Programmet stopper møllerne i de mest kritiske perioder. Der vil i VVM-tilladelsen blive stillet krav om, at naboer højst belastes med 10 timer med skyggekast om året, hvilket kun vil medføre et betydningsløst produktionstab. Moderne vindmøller er overfladebehandlet, så der ikke opstår generende reflekser fra vingerne, som tidligere har været et problem. Afstand til nabobeboelser Ifølge cirkulære nr af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (Vindmøllecirkulæret) skal vindmøller opstilles med en afstand til nærmeste nabobeboelse på mindst 4 gange vindmøllens højde. Ved en møllehøjde på op til 144 m svarer dette til et afstandskrav på 576 meter. I Miljørapporten er der redegjort for, at afstandskravet vil kunne overholdes i forhold til de omkringliggende nabobeboelser. Det forudsætter dog at ejendommen beliggende på Bandsbølvej 38, der befinder sig godt 550 meter fra nærmeste mølle, bliver nedlagt som helårsbeboelse. Jordforurening Inden for lokalplanområdet er der ikke arealer, der er kortlagt som forurenede, muligt forurenede eller under vurdering af Regionen jf. jordforureningsloven. Kommunen er heller ikke i besiddelse af oplysninger om aktiviteter i de aktuelle områder, der kunne give anledning til jordforurening. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Opsætning og drift af vindmøller skal ske på en sådan måde, at evt. forurening af jord og grundvand med f.eks. smøremidler og olie forebygges. Miljøvurdering Ringkøbing-Skjern Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr af ) vurderet, at planforslaget er omfattet af lovens krav om at der skal gennemføres en miljøvurdering. Miljørapporten med VVM-redegørelse og miljørapport foreligger som ét samlet og selvstændigt dokument, der er offentliggjort sammen med forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg. Landzoneadministration - bonusvirkning Lokalplanområdet er i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jævnfør planlo- 12

13 Redegørelse vens 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse på betingelse af, at arealet reetableres, når det ikke længere er i brug til vindmølleområde. Ved retablering skal møller og øvrige tekniske anlæg fjernes. Fundamenter skal fjernes ned til 1 meters dybde senest et år efter anvendelsen er ophørt. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ringkøbing-Skjern Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i en servitutoversigt. Omdannelse til vådområde Lokalplanområdet er i spil som fremtidigt vådområde. Lodsejere bør i aftalen med vindmølleejerne sikre sig, at vindmøller med tilhørende anlæg etableres, så de kan tåle oversvømmelse. Således at lodsejere holdes skadesløs, hvis pumpe- og landvindingslag nedlægges og området dermed vil oversvømmes. Jordbrugskommisionen Jordbrugskommisionen skal give tilladelse til opstilling af vindmøller med grundareal på mere end 25 m 2. Udstykning og arealoverførsel kan ske som led i landbrugets strukturudvikling. Ved udstykning og arealoverførsel af enkelte vindmølleparceller med et mindre jordtilliggende kræves tilladelse fra Jordbrugskommissionen jf. landbrugsloven. Museumsloven Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til kulturministeriet eller nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Statens Luftfartsvæsen Vindmøller med totalhøjde over 100 m skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen før opførelsen påbegyndes, jf. Lov om luftfart, 67a. Statens Luftfartsvæsen kan kræve vindmøllerne afmærket af hensyn til flysikkerheden. 13

14 Planbestemmelser Lokalplanområdets afgrænsning, mål ca. 1: Indledning I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. nr af 20. oktober 2008 med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre margen. Copyright Ringkøbing-Skjern Kommune / Kort- og Matrikelstyrelsen. Det fremgår af planlovens 15, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning navnlig byggeloven herunder bygningsreglementet. I højre margen med kursiv er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.. 14

15 Planbestemmelser 1. Formål 1.1 at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af vindmøller. 1.2 at sikre en harmonisk opstilling af vindmøllerne 1.3 at sikre, at der opstilles ensartede vindmøller indenfor området. 1.4 at minimere genevirkningerne af anlægget ved nabobeboelse og omgivelser, 1.5 at fastlægge adgangsveje til området, 1.6 at jordbrugets interesser tilgodeses mest muligt. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område er vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre: 5h, 11d, 15l, 55e, 76a, 76b samt dele af: 8e, 11c, 16d, 16e, 21f, 55a, 74a, alle Bandsbøl By, Hemmet og dele af 61 og 85 alle Nr. Bork By, Nr. Bork samt alle parceller eller delnumre, der efter den 10. november 2009 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i og forbliver i landzone. 2.3 Bonusvirkning Lokalplanen erstatter samtidig zonetilladelse efter 35, stk. 1, jfr. 15, stk. 4 og 36 stk. 1 nr. 5 i Planloven. Med denne bestemmelse skal der ikke søges om landzonetilladelse for at udføre byggeri og anlæg, som er beskrevet i lokalplanen. 2.4 Ophør Ophører brugen af vindmøllerne skal vindmøllerne, inkl. fundamenterne ned til 1 meters dybde under terræn og tekniske installationer fjernes af mølleejer inden ét år efter driften er ophørt. Arealerne skal af mølleejer retableres til landbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. 15

16 Planbestemmelser 3. Arealanvendelse 3.1 Lokalplanen udlægger området til vindmølleområde. 3.2 Lokalplanområdet kan anvendes til opstilling af højst seks vindmøller med tilhørende arbejdsarealer og tilkørselsveje. Desuden kan opføres en 60kV station samt én mindre bygning, el.lign., der er nødvendig for vindmøllernes drift. 3.3 Arealer, der ikke anvendes til det i 3.2 nævnte, må kun anvendes til landbrugsdrift eller henligge som natur. 4. Udstykning Ingen bestemmelser 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Der må i alt opføres 6 vindmøller i lokalplanområdet. Møllerne skal placeres i princippet som vist på kortbilag 3. Vindmøllernes vinger må ikke have overslag udenfor lokalplanområdet. Kommunen ønsker at vindressourcerne udnyttes optimalt i området ved at alle vindmøllerne opstilles. 5.2 Vindmøllerne skal placeres på to parallelle linjer med tilnærmelsesvis lige stor afstand. Der må maksimalt være en variation på 5 %. Vindmøllerne i den enkelte række skal opstilles i en ubrudt række. 5.3 Den enkelte mølle kan have en totalhøjde på max 144 m og en navhøjde på max 100 m. 5.4 Vindmøller i lokalplanområdet skal have en totalhøjde på mindst 120 m. Totalhøjden måles fra overkant af fundament til vingespids, når spidsen er højst over terræn. Denne bestemmelse skal sikre, at områdets vindressourcer udnyttes bedst muligt. 5.5 Uanset bestemmelser i medfør af byggeloven om bebyggelseshøjde i forhold til afstand til vej, naboskel, sti og anden bebyggelse må vindmøllerne opføres med den højde, der er anført i Der kan opføres en 60 kv-station på et areal der maksimalt udgør 1000 m 2 indenfor byggefeltet vist på kortbilag 3. I tilknytning til 60 kv-stationen kan opføres tekniske anlæg og bygninger på maksimalt 50 m 2 i alt, og med en maksimal højde på 4,5 meter. Derudover må der indenfor lokalplanområdet opføres en mindre bygning, til brug for vindmøllernes drift på maksimalt 30 m 2 og maksimalt 3 meter høj. 60 kv-stationen og den eventuelle bygning skal udføres i neutrale farver og afskærmes af beplantning i En bygning kan være en koblingsstation eller en bygning til andet teknisk udstyr, som er nødvendig for møllernes drift. En bygning kan også opstilles midlertidig i forbindelse med opstilling af møllerne. Vindmøllens transformere skal indbygges i selve møllekonstruktionen. 16

17 Planbestemmelser samme højde som byggeriet. Herudover må der ikke opføres bebyggelse indenfor lokalplanområdet 5.7 Fundamenterne til vindmøllerne skal tildækkes således, at højst 1 m af et fundament er synligt over terræn. 5.8 Laveste sokkelkote er fastsat til 1.25 DVR90. Kystdirektoratet anbefaler denne sokkelkote for at tage hensyn til fremtidig vandstandsstigning. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Der må kun opføres vindmøller med en ensartet ydre fremtræden og med samme mastetype, omdrejningsretning og -hastighed, således at vindmøllerne fremtræder som en helhed. Vindmøllernes rotor skal have samme omdrejningsretning med uret set med ryggen mod vinden. 6.2 Vindmøllernes rotor skal have omdrejningsretning med uret set med ryggen mod vinden. 6.3 Vindmølletårnene må kun opføres som koniske, lukkede rørtårne uden markerede indsnævringer. 6.4 Navhøjden i forhold til rotordiameteren på vindmøller i lokalplanområdet skal være 1:1 +/- max 25 %. Hvis det ved visualisering af vindmølleopstillingen kan påvises, at en større variation af dette vil være ubetænkelig i forhold til landskabet, kan byrådet tillade dette efter en konkret vurdering af projektet. En sådan tilladelse vil blive givet i form af en dispensation fra lokalplanen efter proceduren i planloven, som er beskrevet i 15 om lokalplanens retsvirkninger. 6.5 Vindmøllerne må kun farvesættes med den samme lysegrå farve. Af hensyn til flysikkerheden må farven ikke være mørkere end RAL Vindmøller skal til stadighed vedligeholdes, således at møllerne til enhver tid har et ordentligt udseende. 6.7 Vingerne skal være antirefleksbehandlede svarende til et glanstal på 30 for at undgå generende reflekser. 6.8 Der må ikke foretages skiltning og reklamering i forbindelse med vindmøllerne. Firmanavn og logoer 17

18 Planbestemmelser i begrænset størrelse for mølleproducenten vil dog kunne tillades på møllens nacelle (kabinehus). 6.9 Vindmøllerne kan af hensyn til lufttrafikken markeres med lavintensivt, fast rødt lys på minimum 10 Candela monteret øverst på møllehatten. Lyset skal være synligt 360 grader i vandret plan og skal afskærmes under vandret. Lyset må have en maksimal styrke på 30 Candela. Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt. Bestemmelsen skal sikre, at et eventuelt krav om afmærkning for lufttrafikken ikke generer på jorden. Candela er en enhed for lysstyrke. 10 Candela svarer til lyset fra en 8-9 Watts glødepære og 30 Candela svarer dermed til lyset fra en 25 W glødepære. På grund af slid, snavs m.v. vil lyset fra pæren erfaringsmæssigt reduceres efter en tids brug. For at sikre, at Statens Lufthavnsvæsens krav til min. 10 Candela til stadighed kan opfyldes, giver lokalplanen mulighed for at installere lys på op til 30 Candela. Synligheden i 360 grader i vandret plan kan kun opnås ved opsætning af 2 lamper på møllen. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Bortset fra permanente arbejdsarealer ved den enkelte mølle skal ubebyggede arealer fortsat i videst mulige omfang bruges til landbrugsformål. 7.2 Ubebyggede arealer, som ikke kan anvendes som i 7.1, skal gives et ordentligt udseende ved tilsåning, belægning, beplantning eller henligge som naturareal. 7.3 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m i forbindelse med opførelse af vindmøller må kun finde sted med byrådets tilladelse, og kun når det er nødvendigt for at opnå en god helhedsvirkning af vindmøllerne. Det kan for eksempel være, hvis et areal ligger, så det er svært at komme til med landbrugsredskaber En sådan tilladelse vil blive givet i form af en dispensation fra lokalplanen efter proceduren i planloven, som er beskrevet i 15 om lokalplanens retsvirkninger. 7.4 Terrænreguleringer skal udføres med bløde overgange, og således at de fremtræder som en naturlig del af landskabet. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Der udlægges areal til tilkørselsvej i princippet som vist på kortbilag 3. Der må kun etableres veje, som er nødvendige for driften af vindmølleparken eller for landbrugsdriften. 8.2 Tilkørselsveje for vindmøllerne som vist på kortbilag 3 må have en kørebanebredde på mellem 5-7 meter og skal forsynes med en kørefast grusbelægning. 18

19 Planbestemmelser 8.3 I tilknytning til de enkelte vindmøller må der anlægges et permanent arbejdsareal på 20x40 m med en principiel placering som vist på kortbilag 3. I anlægsfasen må der midlertidig anlægges et arbejdsareal på 70x70 m. Arealet skal reetableres til eksisterende anvendelse, når anlægsarbejdet er færdiggjort. Et arbejdsareal er et grusbelagt areal, som anvendes af større kraner i forbindelse med op og nedtagning af mølledele dels i anlægsfasen, dels i møllens driftsperiode. 8.4 Vendepladser og arbejdsarealer skal udføres med mindst muligt arealforbrug, og skal placeres og udformes, så landbrugsdriften tilgodeses bedst muligt. 8.5 Der må ikke etableres permanent belysning af vejene. Ingen bestemmelser om stier og parkering 9. Tekniske anlæg 9.1 Alle ledningsanlæg skal udføres som jordledninger. Det gælder også for tilslutning til højspændingsnettet. 10. Miljø Ingen bestemmelser 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Før nye vindmøller kan tages i brug, skal området være ryddet for byggeaffald og med tilsåning eller belægning være givet et ordentligt udseende. jf Lokalplan og byplanvedtægt 13.1 Der er ingen tidligere lokalplaner eller byplanvedtægter for området. 14. Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 15. Retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. En lokalplan medfører ikke handlepligt. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Men når ejerne eller brugerne ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, bygge om m.v. - så 19

20 Planbestemmelser skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere omfattende afvigelser kan kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, med mindre Byrådet skønner, at en sådan orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der skal orienteres. Som altovervejende hovedregel medfører en lokalplan ikke erstatningspligt for kommunen. Men, hvis en ejendom er udlagt til et offentligt formål i en lokalplan, så kan ejeren under visse forudsætninger forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlovens 47, kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. 20

21 Vedtagelsespåtegning Lokalpian 278 Vedtagelsespåtegning. Forslag til lokaiplan. Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning, den 10. november Iver Enevoldsen Niels Erik Kjærgaard Borgmester Komm*aldirektør Ringkøbing, den 3. maj 2010 Ringkøbing,den 3. maj 2010 Endelig lokaiplan. Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd i henhold til 27 i Lov om planlægning, den 20. april Iver Enevoldsen Borgmester Ne1s Erik Kjrgaar Kommuna41irktør Offentlig bekendtgørelse af lokaiplanen. Lokalplanen er i henhold til 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den 4. maj

22

23 Matrikelkort: Kortbilag 1 Copyright Ringkøbing-Skjern Kommune / Kort- og Matrikelstyrelsen.

24

25 Eksisterende forhold: Kortbilag 2 Copyright Ringkøbing-Skjern Kommune / Kort- og Matrikelstyrelsen.

26

27 Arealanvendelseskort: Kortbilag 3 Copyright Ringkøbing-Skjern Kommune / Kort- og Matrikelstyrelsen.

28

29 Visualiseringer: Bilag A Visualisering med 6 møller med totalhøjde på 143,5 meter set fra Hemmet: Fotostandpunkt 4 Hovedforslag - fra Miljørapporten.

30

31 Visualiseringer: Bilag A Visualisering med 6 møller med totalhøjde på 143,5 meter set fra Bork Havn: Fotostandpunkt 8 Hovedforslag - fra Miljørapporten.

32

33 Ikke Teknisk Resumé af Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober

34 Ikke teknisk resumé Miljørapport med VVM og Miljøvurdering 29

35 Ikke teknisk resumé Miljørapport med VVM og Miljøvurdering 1.1 Vindmølleprojektets samlede planlægning JKP Local Energy har ansøgt om opstilling af 5-6 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter ved Holmen. Området ved Holmen er i den nyligt vedtagne vindmølleplan for Ringkøbing-Skjern Kommune reserveret som vindmølleområde med mulighed for opstilling af op til 6 møller med en totalhøjde indtil 150 meter. I forbindelse med kommunalreformen er der trådt en ny planlov i kraft, jf. lovbekendtgørelse af lov om planlægning nr. 813 af 21/06/2007, hvilket har betydning for vindmølleplanlægningen. Vindmølleplanlægningen er efter 1. januar 2007 blevet en del af kommunernes planlægningsopgaver. Indtil kommunerne har vedtaget en kommuneplan, skal kommunerne overholde regionplanretningslinierne, som om de var udstedt efter planlovens 3, stk. 1. Den kommunale planlægning må derfor ikke stride mod regionplanretningslinierne, med mindre miljøministeren dispenserer derfra eller ophæver dem helt eller delvist. Planlægningen for vindmølleprojektet ved Holmen skal derfor omfatte følgende: 1: Et tillæg til kommuneplanen der indeholder: a: Retningslinjer for beliggenheden af vindmølleområdet og for udformningen af anlægget, jf. Planlovens 11 a, stk. 1, pkt. 7 og 11 g. Denne del af planlægningen skal udføres fordi planlægningen for VVM-pligtige vindmølleprojekter med op til 150 m totalhøjde er overført til kommunerne som følge af kommunalreformen. b: Rammerne for en lokalplan jf. Planlovens 11. Denne del af planlægningen skal udføres, fordi en lokalplan for de nye møller ikke vil være i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer for området. Forud for en sådan planlægning skal kommunen indkalde ideer og forslag til brug for planlægningsarbejdet, med mindre der er tale om uvæsentlige ændringer i forhold til kommuneplanens hovedprincipper. Denne indkaldelse foregik fra oktober 2009 og resulterede bl.a. i henvendelser vedr. de landskabelige forhold, som ønskedes vurderet i forbindelse med opstilling af så store møller. Kommunen besluttede på den baggrund at iværksætte det videre planarbejde for opstilling af op til 6 store møller ved Holmen. 2: En lokalplan med bestemmelser, der detaljeret fastlægger vindmølleområdet, antal møller, deres placering og udformning. Endvidere skal tillægget til kommuneplanen omfatte følgende: 3: En VVM-redegørelse. Forud for opstilling af vindmøller med totalhøjder over 80 m eller grupper med flere end tre vindmøller skal der udarbejdes en redegørelse med vurdering af virkninger på miljøet (VVM). Derfor er VVM-redegørelsen udarbejdet til kommuneplantillægget med retningslinierne for beliggenheden og udformningen af vindmølleområdet (pkt. 1 ovenfor). 4: En Miljøvurdering. Ifølge lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer skal planmyndigheden udarbejde en miljøvurdering (MV) af en plans sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet m.m., når planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til bl.a. anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker). Derfor er der udarbejdet en miljøvurdering til planerne nævnt i pkt Idet planlægningen omfatter et vindmølleprojekt, vil VVM og MV i alt væsentlighed være identiske, og er derfor udgivet som en samlet miljørapport med tilføjelse af afsnit om sundhed og overvågning. Derudover er de berørte myndigheder blevet hørt i forbindelse med projektets offentlighedsfaser i overensstemmelse med MV-kravene. Alle planerne offentliggøres sammen med Miljørapporten som forslag den til den , med afholdelse af et borgermøde d.9. december

36 Ikke teknisk resumé Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Indenfor er denne periode der mulighed for at komme med forslag og indsigelser til projektet. Indsigelser skal således være kommunen i hænde indenfor nævnte periode. På baggrund af offentlighedsfasen vil kommunen tage endelig stilling til projektet. Projektets realisering kræver desuden tilladelse eller dispensationer fra nedennævnte myndigheder og lovgivning. Anlægget må ikke opføres, før kommunalbestyrelsen har meddelt VVMtilladelse. VVM-tilladelsen kan først meddeles, når kommuneplanretningslinierne for anlægget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelserne. VVMtilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet, med en fire ugers frist for indgivelse af klagen fra offentliggørelse af VVM-tilladelsen. 1.2 Baggrund Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en planlægning for placering af kommende vindmølleområder med store vindmøller på over 100 meters totalhøjde, under inddragelse af ideer og forslag fra offentligheden. JKP Local Energy har i den forbindelse ansøgt om opstilling af 5-6 vindmøller på op til 150 meters totalhøjde ved Holmen. Det ansøgte område er et blandt flere potentielle vindmølleområder i projekt Greenland i den sydlige del af den gamle Egvad Kommune som omfatter Hemmet, Lønborg- Vostrup, Sdr. Vium og Lyne. Projektgruppen bag projekt Greenland ønsker at lokalområdet skal blive førende inden for udnyttelse og forsøg med vedvarende og alternative energiformer med lokalt engagement. Lokal accept og engagement for vindmølleprojekterne skal bl.a. opnås ved fordeling af midlerne fra vindmølleproduktionen til lokale aktiviteter, kompensation for nabogener, salg af anparter i vindmøllerne, samt friholdelse af arealerne umiddelbart udenfor landsbyerne for at sikre fortsat mulighed for udvikling og bosætning. Vindmølleprojektet ved Holmen indgår i en samlet strategi for lokalområdet, hvor der anvendes alternative energiformer som blandt andet rapsolie til opvarmning af skoler, biogas og elproduktion fra svineproduktion, flisfyret fjernvarmeværk i Hemmet og desuden findes flere vindmøller i området. Vindenergi tænkes udnyttet således, at der opnås en synergieffekt med de alternative energiprojekter i lokalområdet. Desuden tænkes vindenergi at fremme nye vedvarende eller alternative energiformer. Strategien er at udføre vindmølleprojekterne i samarbejde med lokalbefolkningen for at få så bred opbakning som muligt og dermed fremme projekternes udførelse. Tanken er at lade en del af produktionsoverskuddet gå til aktiviteter i lokalområdet (foreninger, aktivitetshuse, stisystemer mv.), ved at lade lokalbefolkningen have mulighed for at købe anparter i møllerne samt at sikre fortsat udvikling og øget bosætning i landsbyerne og dermed ikke opstille store vindmøller tæt på landsbyerne. Disse tiltag vil medvirke til en positiv indstilling til opsætning af vindmøller og undgå større konflikter med befolkningen og virksomheder i lokalområdet. Projektets lokale forankring med lokalt ejerskab og fonde til støtte for aktiviteter i lokalsamfundet er i overensstemmelse med energiforliget og den efterfølgende vedtagne VE-lov Global opvarmning FN s klimapanel, IPCC, har i februar 2007 konkluderet, at det nu er mere end 90% sikkert, at den globale opvarmning siden midten af det 20. århundrede skyldes menneskeskabte drivhusgasser. Samtidig står det klart, at den globale opvarmning foregår langt hurtigere nu, end man tidligere har observeret. Udviklingen kan kun bremses eller vendes ved at reducere udledningen af drivhusgasser markant og hurtigt. Den globale middeltemperatur vil uden politisk handling sandsynligvis stige 2-4 grader inden år 2100, og kloden har allerede oplevet en stigning på næsten 1 grad siden 1750, hvor mennesket for alvor begyndte at rydde skov og afbrænde kul, olie og gas. Samtidig slår IPCC fast, at ændringer i udbredelsen af havis og gletschere vil fortsætte og muligvis tiltage i styrke. Øget afsmeltning og opvarmning af havene vil bidrage til et stigende havniveau, og IPCC forudser desuden, at havniveauet vil stige 0,2-0,6 meter inden Regeringens energipolitiske mål og aftaler Den 19. januar 2007 præsenterede regeringen energiplanen En visionær dansk energipolitik. Planen beskriver målene for den danske energipolitik frem til Visionen er, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler - kul, olie og naturgas. Vedvarende energi skal mindst fordobles til at udgøre minimum 30% af det danske energi- 31

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 279 For et område til vindmøller ved Bindesbøl Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune Returadresse Planlægning Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 Sagsbehandler Pia Degn Eriksen Direkte telefon 99741184 E-post planlagning@rksk.dk

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum LOKALPLAN 24-001 og Kommuneplantillæg nr. 19 Vindmøller, Saltum Kær Saltum September 2007 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofoto BlomInfo,

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 281 For et område til vindmøller sydvest for Tim Ringkøbing-Skjern Kommune 15. november 2011 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Planlægger:

Læs mere

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 Lokalplan nr. 239 Vindmølleområde Lindum Teknisk Forvaltning - Vedtaget 21. december. 2011 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG ...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG Baggrund og formål Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Vindmølleområde Brorstrup Område A Ll. Binderup Smorupvej Brorstrup Kærvej Kirkevej Rodhøjvej Løgstørvej Kgs. Tisted Elbjergvej Tisbjergvej REBILD KOMMUNE HOBROVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Vindmølleområde ved Gilbjergvej Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område.

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76 LOKALPLAN NR. 76 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLEPARK VED GESTENGE I STAUNING ~TUFT~PN WflMMTTMT~ i LOKALPLAN NR. 76 Lokalplan for et område til vindmøllepark ved Gestenge i Stauning. Udarbejdet i oktober 1994

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lokalplan 1200-36 Vindmøller ved Turebylille Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Turebylille Turebyholmvej Sydmotorvejen Vordingborgvej Vindmøller ved Turebylille Offentlig

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 02.07.02 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 242 Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Lokalplan nr. 4-001 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag Lokalplan nr. 414 A Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Papirformat: A4 Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted MOTORVEJ HØGSTED VREJLEV KLOSTERVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Lokalplan 40.34 LOKALPLAN. Lokalplan for vindmølleområde 40.LV.47 - Sønder Herreds Plantage Juni 2012 Morsø Kommune

Lokalplan 40.34 LOKALPLAN. Lokalplan for vindmølleområde 40.LV.47 - Sønder Herreds Plantage Juni 2012 Morsø Kommune Lokalplan 40.34 LOKALPLAN Lokalplan for vindmølleområde 40.LV.47 - Sønder Herreds Plantage Juni 2012 Morsø Kommune ? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed for at

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Holbæk Marina. Holbæk Fjord

Holbæk Marina. Holbæk Fjord Lokalplan Nr. 3.32 Holbæk Marina Holbæk Fjord Skelbækvej Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Sofiesminde Alle Planafdelingen August 2008 Hvad

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan nr. 319. For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 319. For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 319 For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. januar 2012 Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag Lokalplan nr. 458 Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Lokalplan nr. 294b. For et område til vindmøller på Hvide Sande Nordhavn. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 294b. For et område til vindmøller på Hvide Sande Nordhavn. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 294b For et område til vindmøller på Hvide Sande Nordhavn Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 14. december 2010 Lokalplanen er udarbejdet af PlanEnergi

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 6.L7.9 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2005-2017

Lokalplan nr. 6.L7.9 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2005-2017 FLADSÅ KOMMUNE Lokalplan nr. 6.L7.9 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2005-2017 Genbrugsstation ved Bøgesøvej FORSLAG Juni 2005 2 Indhold Om lokalplanen 4 Hvornår skal der laves en lokalplan? 4 Offentlig høring

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 041-707 Område til offentlige formål i Gjerrild med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj Niels Christian Vedel Müller Tingvej 12 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere