Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort."

Transkript

1 Projekt REJSEKORT af Projektchef Hans Holmgren, Hovedstadens Trafikselskab Projekt REJSEKORT er et fælles projekt mellem HT, DSB, Ørestadsselskabet og privatbanerne (Østbanen, Hornbækbanen, Gribskovbanen, Frederiksværkbanen og Lyngby Nærum Jernbane). Projektets formål er at etablere et nyt elektronisk billetteringssystem i hovedstadsområdet kort efter årtusindskiftet. Resume Der er store markedsmæssige muligheder for Trafikselskaberne i HT-området knyttet til at etablere et nyt, elektronisk billetsystem. Teknikken, der udgøres af kontaktfri chipkort (smartcard), er nu til stede og i fuld funktion i storbysystemer. Billetter kan gøres mere tilgængelige og fleksible for kunderne. Den enkelte kunde vil automatisk købe netop den rette billet til den aktuelle rejse, og trafikselskaberne vil kunne optimere såvel pris som trafikudbud. Der kan opnås effektiviseringsgevinster i salg og administration, ligesom der opnås et præcist billede af penge- og passagerstrømme til brug for indtægtsfordeling, markedsføring og udbudsoptimering. Samtidig er det eksisterende billetsystem ved at nå sin tekniske og økonomiske pensionsalder, så under alle omstændigheder ville der i de kommende år være et betydeligt reinvesteringsbehov på dette felt. Etablering af et nyt, elektronisk billetsystem kan være første skridt i retning af at skabe grundlaget for et fuldt sammenhængende billetsamarbejde over Øresund og til resten af Danmark på basis af det netop etablerede bus-tog-samarbejde. Takst- og billetsystem Den kollektive trafik i HT-området har siden 1970-erne været omfattet af et indgående samarbejde både på køreplan- og takstområdet, og mest omfattende blev der i 1979 etableret et fuldt integreret takst- og billetsystem for al kollektiv trafik i HT-området. Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort. Systemet er i sin grundform bevaret men udviklet over årene, væsentligst i 1992, hvor kort og billetter blev gjort mere differentierede. Differentieringen blev godt modtaget af kunderne, hvor især muligheden for kun at skulle købe til to zoner i stedet for tre, ledte til øget rejsemængde.

2 Systemet markerede i sin tid et meget afgørende løft for den kollektive trafik, og det fungerer fortsat. Men efter 20 års drift må det erkendes, at den maksimale tekniske levetid af det eksisterende maskinel er ved at være nået, og at en fortsættelse vil kræve en gennemgribende renovering/udskiftning af udstyr, der er ophørt med at blive fremstillet i almindelig serieproduktion. Samtidig har det eksisterende system sine begrænsninger i kraft af bl.a. følgende årsager: - uoverskuelighed for den rejsende i nye eller uvante relationer, - begrænset fleksibilitet, - en ofte uhensigtsmæssig prisstruktur, hvor rejser af tilsvarende længde er prissat vidt forskelligt, - en prisstruktur, der pga den indbyggede logik i zonesystemet kan give uforståelige resultater med forskellig pris på ud- og hjemtur, og klippekort kan være billigere end periodekort selv for den faste kunde, og - mulighederne for forfalskninger bliver stadig større pga let adgang til kopieringsfaciliteter af meget høj kvalitet. Endelig gør det eksisterende system, at selskabernes viden om rejsemønstre og belastningsgrader må opnås ved særskilte tællinger, og selv da kun er summarisk. Nye muligheder Trafikselskaberne har hidtil levet med det eksisterende systems svagheder. Der eksisterede ikke bedre alternativer. Men enkelhed for kunderne, differentierede billetprodukter, gode passagertællinger og effektiv barriere overfor snyd prioriteres højt af Trafikselskaberne. Ny teknologi baseret på kontaktfri "chipcard" på billetområdet er nu blevet defacto standard ved etablering af nye systemer. Det grundlæggende princip i et sådant system er, at kunden køber et personligt eller upersonligt "smartcard" (i format som et kreditkort). Kortet har ved købet en vis værdi, f eks 300 kr, og for hver rejse, der gennemføres, trækkes der penge fra kortet i overensstemmelse med den valgte pris-struktur (eventuelt med rabat og bonus). Kortet kan genoplades automatisk eller efter konkret behov i billetautomater eller kortsalg. Kunderne betaler automatisk præcis den rigtige pris. Ved helt ekstraordinære driftsforstyrrelser kan der modregnes vedrørende for stor betaling, automatisk eller manuelt. Kortet minder på mange måder om et Danmøntkort eller Telekort, men selve betalingen/udveksling af data foregår kontaktfrit på mindre end 1/10 sekund ved at føre kortet tæt hen til en føler, der dels læser kortet, dels skriver på kortet, samtidig med at data opsamles.

3 Den kontaktfri teknologi, der er meget hurtig, og som kan gennemføres med kortet liggende i en pung eller taske, giver sammen med effektive EDB-systemer helt nye muligheder for sikker, kundevenlig og fleksibel håndtering af billet- og takstforhold. Samtidigt er nye medier, som internet, blevet meget udbredte med mulighed for at tilbyde såvel salg som information direkte til kunderne. Målsætninger, overordnede krav og vision. De overordnede målsætninger (effektmål) for det nye billetteringsystem er, at systemet skal resultere i: - flere tilfredse kunder, - et øget passagertal, - øgede takstindtægter, - reducerede omkostninger. De overordnet krav (resultatmål) er, at systemet skal være: - enkelt, let forståeligt og nemt at bruge set fra kundernes synsvinkel, - let tilgængeligt (vifte af salgskanaler tilpasset kundernes behov, herunder en række selvbetjeningsmuligheder og automatiske betalingsordninger), - udformet med fornøden fleksibilitet og robusthed, så fremtidige tiltag ikke begrænses unødigt (f.eks. vedrørende nye takstprincipper). Visionen er, at så godt som hver borger i hovedstadsområdet skal have sit eget REJSEKORT, som altid er gyldigt og klar til brug. Hvis kunden har tegnet et abonnement med en automatisk betalingsordning, genoplades kortet automatisk hver gang kortets saldo når under en forudbestemt værdi Systemet. Projektet forestiller sig en systemløsning, hvor REJSEKORTET primært er udformet som et kontaktløst værdikort, der skal valideres både ved rejsens start og afslutning. Dette værdikort skal primært erstatte de nuværende klippekort og periodekort. Værdikortet vil kunne bruges overalt, og kunden behøver ikke at kende det bagvedliggende taktstsystem, da systemet beregner rejsens pris under hensyntagen til princippet om best price. Prisen beregnes på baggrund af fugleflugtsafstanden mellem start- og slutpunktet for rejsen. Hvis en rejse af længere varighed slutter tæt ved udgangspunktet beregnes prisen dog på baggrund af tidsforbruget. Rabatter og bonus vil være en funktion af rejseomfanget. For at kunne indgå i bonus- og loyalitetsprogrammer kræves at kortet er knyttet til en ejer. Bonus kan enten knyttes til en enkelt kunde eller til en gruppe, f.eks. en familie. Ved at den optjente bonus udløses ved

4 merkøb fremmes kundernes loyalitet over for de kollektive trafikselskaber i hovedstadsområdet. Salgssystemet etableres som en bred vifte af tilbud, betjent salg fra stationer og andre salgssteder, selvbetjent salg i automater og direkte salg via internet og voice responsesystemer. Fleksible abbonnementsordninger med tilknyttet automatisk betaling og kortopladning forventes at tiltrække mange kunder. Oplysninger om kundernes rejseveje kan via systemet indgå i trafikselskabernes planlægning og opfølgning samt evt i direkte markedsføring og information, hvis kunderne ønsker det. Systemet tilrettelægges således at det kan håndtere et samarbejde i Øresundsregionen. Benefits Følgende benefits påregnes for kunder og trafikselskaber: Markedstilpassede takster og rejsehjemler: - Flexible muligheder for takstdifferentiering over tid, afstand, rejserelation, transportmiddel og målgruppe. - Mængderabatter samt diverse bonus- og loyalitetsprogrammer. - Flexible og kundetilpassede korttyper, herunder flere korttyper i samme fysiske kort. - Mulighed for andre takstsystemer end det nuværende zonetakstsystem. Markedsføringstiltag: - Meget hurtig opfølgning på konsekvenserne af nye markedsføringstiltag. - Markedsføring over for udvalgte udsnit af kundemassen pba. systemets kortdatabase, der bl.a. vil indeholde oplysninger om kundernes rejsemønstre, brugshyppighed, adresser mv. Forbedret salgssystem: - Større tilgængelighed fos alle Bedre datagrundlag vedrørende: - Ledelsesinformation - Trafikplanlægning - Indtægtsfordeling - Økonomi/afregning - Markedsføring, jf. ovenfor.

5 Af øvrige benefits kan nævnes: - Reduktion af snyd og antallet af gratister - Driftsomkostninger i distributionsleddet ud over, hvad de igangværende projekter giver anledning til. - Delvis erstatning af de nuværende tællesystemer Strategiske perspektiver - Landsdækkende system. Hovedpunkterne i et landsdækkende system er blevet beskrevet i Bus/Tog-regi og er pt. udsendt til høring blandt landets trafikselskaber og DSB. Det forventes at der kan træffes beslutning herom mod årets slutning. Rejsekortsystemet i HT-området projekteres således at det kan indgå i et landsdækkende sammenhæng således at samme kort kan benyttes over hele landet. - Strategiske alliancer med relevante samarbejdsparter udenfor transportsektorn bliver muligt. - Multifunktionskort. Rejsekortet tænkes kunne sameksistere med andre ydelser på samme kort. Erfaringer med nye systemer Kollektiv trafik har gennem mange år benyttet sig af elektronisk billettering. Særligt har der i metro-systemer været benyttet små magnetstribe-kort til at komme ind og ud af perroner. Men indtil 1997 har der ikke været gode eksempler på større, fælles systemer af direkte relevans for HT-området. Fjernøsten Der er nu etableret to meget store billetsystemer med brug af kontaktløs teknologi - et i Seoul i Korea, og et i Hong Kong. Begge steder har de været i brug i godt et par år - og med meget overbevisende resultater. I Seoul omfatter systemet alle byens busser, mens det i Hong Kong omfatter både dele af bussystemet og alle tog, herunder et lokal-tog-system med åbne perroner, som det gælder for togene i Danmark. Afregning med kunden foregår i busserne ved indstigning, mens man på tog skal checke både ind og ud. Begge steder har der været en overordentlig høj grad af kundeaccept, der har vist sig ved en langt hastigere overgang til det nye system end forventet. Og tilsvarende har systemerne vist sig meget sikre i at håndtere betalingstransaktionerne overfor kunderne og den efterfølgende fordeling blandt de involverede selskaber. Det må således konstateres, at teknologien er til stede og fungerer i meget store og hårdt belastede systemer.

6 Europæiske erfaringer I Danmark er Sydbus, Vestsjællands Trafikselskab og Trafikselskaberne på Fyn på vej med nye systemer, der bygger på lignende teknologi, som vi påtænker. Man oplyser, at de nye kortsystemer forventes at blive taget i brug senere i år og næste år. I Storstrøms Amt hos STS tog man et nyt system i brug i 1992, dog baseret på en ældre teknologi. Realiseringen blev desværre gennemført forhastet med betydelige problemer for trafikselskabet til følge. Kunderne oplevede nyt udstyr, der ikke var driftsstabilt og "frontlinie"- personale, som ikke var tilstrækkeligt uddannet vedr. udstyr og takstsystem. Systemet oplyses i dag at være velfungerende og STS er nu ved at overveje en modernisering af systemet. I de andre nordiske lande har en del mindre byer allerede systemer i drift baseret på kontaktfri teknologi, herunder Uppsala og Østersund i Sverige, samt Turku og Tampere i Finland. Disse systemer meldes velfungerende. I Helsingfors er man ved at indføre et system, der i flere henseender er sammenligneligt, med et fælles takstsystem som i HT-området. I Oslo opstod betydelige problemer i forbindelse med at indføre et nyt system og projektet er stoppet. Kontraktindgåelse i 1992 blev efterfulgt af flere års tovtrækkeri med den valgte leverandør og kontrakten blev annulleret i Problemer opstod især i forbindelse med detailspecificeringen af leverancen. Herved viste det sig en betydelig uenighed mellem leverandør og trafikselskaber om kontraktens indhold, samt store meningsforskelle mellem de involverede trafikselskaber internt. De erfaringer man kan drage af dette er især vigtigheden af et præcist kontraktgrundlag samt en grundlæggende enighed og opbakning fra ejer-kredsen. Ude i Europa kan især nævnes følgende. London Transport har indgået en kontrakt om levering og drift af et nyt billetsystem for såvel bus som "underground". I Paris foretager RATP afprøvninger af et nyt system omfattende bus/metro/tog og påregner ibrugtagning i stor skale om få år. I Tyskland har Berlin indgået kontrakt vedr. et ambiøst pilotprojekt og i Italien har ROM har indgået kontrakt om levering og drift af et nyt system. De anførte projekter er et udvalg af særligt interessante projekter. Samlet er et betydeligt antal byer og regioner, verden over, ved at indføre ny teknologi indenfor billetteringsområdet. Interessen er, som hos os, fokuseret på den kontaktfri teknologi, der klart forventes at blive den dominerende. Men alle forhold kan ikke studeres hos andre. Vi påtænker f.eks. et særligt takstsystem, der ikke benyttes ret mange andre steder, men som har flere lighedspunkter med tankerne i Berlin. De fleste har enklere systemer og vælger at videreføre disse med mindre justeringer. Den største billetproduktændring er ofte, at der indføres et elektronisk værdikort, til erstatning for andre korttyper som f.eks. klippekort, kupon-hefter etc, samt kontantbetalinger. Mange benytter det nye kort til at indføre en fælles rejsehjemmel, der gælder på tværs af flere trafikselskaber, noget som blev etableret i HT-området i midten af erne. Ofte motiveres projekterne i et besparelsespotentiale vedrørende billetsalg samt reduceret snyd.

7 I HT-området har vi et andet udgangspunkt. Vi har et fælles takstsystem. Et takstsystem som dog opleves som komplekst, og et væsentligt element er at det nye system muliggør en forenkling (fugleflugtsprincippet), så det bliver enklere for kunderne. Risiko Indførelse af et nyt billetteringssystem er en stor og kompleks opgave. Der lægges vægt på, at systemet baseres på eksisterende, vel gennemprøvet teknologi, tilpasset vores særlige forhold. Driftsikkerhed vil blive et særdeles væsentligt krav, og systemet vil derfor i høj grad opbygges efter et decentralt koncept, der ikke hele tiden er afhængigt af en central computer, som det for eksempel er tilfældet med Dankortsystemet. Ved indføring af det nye system påtænkes risiciene minimeret ved en successiv introduktion, hvor kunderne gradvist skifter fra det bestående til det nye system over en periode. Ulempen herved er, at det gamle system skal holdes i drift parallelt med det nye i denne tid. Ved introduktion af et nyt takstsystem vil det tilstræbes, at priserne i gennemsnit er uændrede. Det vil ikke kunne undgås, at nogle får en prissænkning, og at andre får en prisforhøjelse, uanset vores bestræbelser på at effekterne heraf vil blive søgt begrænset. Dette er i øvrigt naturligt, da en af hensigterne er at skabe et system, hvor sammenhæng mellem ydelse og pris er klarere end det er tilfældet i dag. Selve overgangsperioden vil således formodentlig indebære såvel politisk som kundemæssige reaktioner, således som det også var tilfældet ved overgang til det netop indførte bus/tog samarbejde. Tilsvarende kom der kundereaktioner i forbindelse med den lille takstreform i 1992, hvor priserne blev mere differentierede. Kunderne modtog de nye tiltag positivt bla fordi formålet blev kommunikeret klart. Problemer i den forbindelse kan delvist imødegås ved at lade overgangsperioden være temmelig lang - med de deraf følgende omkostninger. Videre kan vi sikre, at de kommende års takst- og billetændringer afspejler de tanker som tænkes realiseret gennem etablering af Rejsekort. Kundernes vurdering Forudgående vurderinger og kvalitative kundetests viser, at et sådant system vil være et kundemæssigt meget attraktivt system, som vil løse de væsentligste af de problemstillinger, der eksisterer i det nuværende. Kunderne i testene har repræsenteret brugergrupperne bredt, idet vi har lagt vægt på, at såvel unge som ældre, faste som lejlighedsvise kunder har været inddraget. Videre har det været sikret, at såvel teknologi-skeptikere som teknologi-positive har været med. I alt har der været gennemført to testrunder, senest med syv grupper (med ca. 10 interviewpersoner pr. gruppe), der har fået præsenteret et konkret takst- og billetsystem, som beskrevet ovenfor.

8 Analysefirmaet Megafon, der har gennemført kundetestene, konkluderer på baggrund af den seneste testrunde: "Generelt modtages rejsekortet overordentlig positivt. Der er bred enighed om, at det er en god idé at indføre det nye billetteringssystem som erstatning for det nuværende. Trafikselskabernes initiativ til at indføre ny teknologi mødes generelt med en positiv holdning. Respondenternes imødekommende interesse og nysgerrighed over for det nye billetteringssystem afspejler, at de oplever trafikselskaberne som dynamiske, nyskabende og på forkant med udviklingen, idet de tager ny teknologi i anvendelse." Det grundlæggende alternativ: at beholde det eksisterende system Trafikselskaberne står som nævnt ikke med ryggen mod muren med det eksisterende billetsystem. Det nuværende system kan bibeholdes med de begrænsninger, dette indebærer. Udviklingsmulighederne vil uden teknologiskift være temmelig begrænsede. Der kan indføres nogle flere taksttrin f eks i form af et 7. og 8. zonetrin, mens andre differentieringsmuligheder/rabatsystemer kun vanskeligt lader sig gennemføre uden at gøre billetsystemet betydeligt mere uigennemskueligt for kunderne. Herudover sættes der snævre grænser for omfanget af takstsamarbejdet over Øresund og sammen med andre trafikselskaber i Danmark. I begge retninger har vi etableret grundlaget for enkle fælles billetformer, men de markedsmæssige muligheder er væsentlig større. Det nuværende udstyr, som er godt 20 år gammelt og ikke fremstilles længere i almindelig serieproduktion, er ved at nærme sig sin forventede levetidsgrænse med en stigende vedligeholdelsesindsats som konsekvens. Fejlmængden på klippekortmaskinerne er stigende, især på det perronbaserede udstyr. Problemet klares aktuelt ved øget kontrol og justering udført af togmedarbejdere. I løbet af en kortere årrække må en samlet renovering/udskiftning umiddelbart påregnes. Forarbejdet frem til 1995 HT og DSB har gennem en årrække fulgt udviklingen på billetteringsområdet, og et større udredningsarbejde blev afsluttet i Konklusionen her var, at den nye teknologi syntes at være ved at være moden, og at trafikselskaberne i HT-området derfor burde gøre sig klar til at udnytte de nye muligheder for herigennem at gøre den kollektive trafik mere attraktiv på en række afgørende punkter.

9 Forprojektering af "Rejsekort" HT og DSB besluttede i 1995 at etablere et fælles projekt sammen med Ørestadsselskaberne og privatbanerne med det formål at formulere et beslutningsgrundlag for etablering af et nyt billetsystem. Forprojekteringen afsluttedes medio 1998 og viste at: - at kundefordelene er store, - at projektet vil være teknisk velfunderet, - at økonomien er gunstig, - at projektet hensigtsmæssigt realiseres i fælles trafikselskabs regi, - at det vil være muligt nu at etablere et system, der er åbent overfor udbredelse uden for HT-området mod både vest og øst. Der er gennemført en cost-benefit beregning af det forventede projektforløb. Der knytter sig naturligvis betydelige usikkerheder til dette, men det vurderes samlet, at tilbagebetalingstiden for systemet vil være i størrelsesordenen 5 år efter fuld ibrugtagning, især baseret på merrejser og øgede differentieringsmuligheder. Projektering, udbud og implementering Et projekt af denne karakter er stort og komplekst. Samtidig er de mulige fordele betydelige. Disse forhold kalder på en meget grundig projektrealisering. Projektet har valgt at benytte en Hovedrådgiver i hele forløbet. Carl Bro blev efter udbud i efteråret 1998 valgt hertil. Projekteringen af systemet er pt. i gang og specifikationen forventes at foreligge ved årets slutning. Herefter udarbejdes selve udbudsmaterialet, der sendes til prækvalificerede bydere. Byderne udarbejder tilbud, der gennemgås og forhandles individuelt. Takst- og billetsystemet er sammenhængende i hele HT-området. Derfor må implementering af rejsekortsystemet også foregå i hele området på én gang. Men det vil være hensigtsmæssigt at indføre den nye teknologi trinvis med f.eks. et attraktivt alternativ til klippekortet, mens periodekortet i en overgangsperiode fungerer parallelt. Herved mindskes risikoen for indkøringsvanskeligheder. Selve systemet ventes at tages i brug fra år 2002 med en efterfølgende gradvis udvidelse til alle funktionaliteter. Finansieringen af investeringen er tænkt fordelt mellem de involverede selskaber på følgende måde:

10 - hvert enkelt selskab køber og installerer udstyr til egne køretøjer/stationer, - det centrale system og andre fælles projekt- omkostninger deles i forhold til de enkelte selskabers forventede økonomiske andel i det fremtidige billetsamarbejde. Organisering Erfaringer fra andre systemer viser, at det er nødvendigt at have en meget klar organisation, der står for udarbejde af udbudsmateriale, gennemførelse af udbud og efterfølgende implementering. For dette projekts vedkommende betyder det, at det er hensigtsmæssigt at etablere en slagkraftig enhed, der på trafikselskabernes vegne kan stå herfor. Denne enhed kunne i det længere perspektiv danne grundstammen i et grænseoverskridende system. Projektorganisationen består pt. af en direktørgruppe, en styregruppe, en projektledelse med med reference- og arbejdsgrupper i trafikselskaberne, samt med Carl Bro som hovedrådgiver. Den etablerede fælles enhed tænkes at skulle varetage driften af det overordnede centrale system.

Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003

Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003 Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003 Titel: Rejsekort Forfatter: Projektchef Hans Holmgren, Projekt Rejsekort Resume Rejsekortet er nu på vej. DSB, HUR, Ørestadsselskabet, STS, VT, VAT og NT stiftede Rejsekort

Læs mere

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008 Rejsekortet kommer til Sjælland i 2008 Nemt og trygt Indhold Trafikselskabernes mål med det kommende rejsekort er, at kunder nemt og trygt kan rejse med bus, tog og Metro til hver en tid - uden først at

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

5 Takst og billettering

5 Takst og billettering 5 Takst og billettering 5.1 Takstpolitik De fleste trafikselskaber har målsætninger, som indebærer, at man ønsker flest mulige passagerer. Takstpolitikken er et vigtigt instrument til at få opfyldt denne

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

1. Hvad er rejsekortet?

1. Hvad er rejsekortet? Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 137 Offentlig Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 30. november 2004 Rejsekortet i den kollektive trafik I nedenstående notat redegøres der for planerne for udvikling

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Kortlæsere og automater Prototyper

Kortlæsere og automater Prototyper Kortlæsere og automater Prototyper Hans Ege, Hovedstadens Udviklingsråd 4. sept 2006 1 Visionen: Enkelt at bruge Kort til al kollektiv trafik i Danmark (inklusiv Øresund) Samme system i hele landet Ensartede

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING DET SKAL VÆRE NEMT Det skal være nemt at rejse med FynBus. Det er visionen i FynBus nye strategi for årene 2018-2020. FynBus ledelse har i samarbejde med trafikselskabets mange interessenter og medarbejdere

Læs mere

5 Takst og billettering

5 Takst og billettering 5 Takst og billettering 5 Takst og billettering... 1 5.1 Takstpolitik... 1 5.1.1 Elementer i takstsystemerne... 1 5.1.2 Prisberegning... 2 5.1.3 Takststruktur... 2 5.1.4 Billetter og rabatter... 3 5.1.5

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Temadrøftelse om Rejsekortet Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Hvad er rejsekortet? Betalingskort og elektronisk billet, som kan bruges i alle kollektive trafikmidler i hele landet Hver rejse har

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Resume Midttrafik besluttede at gå med i rejsekortsamarbejdet i april 2013. I Juni 2013 indgik Midttrafik en leveranceaftale med Rejsekort

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016 Møde med IDA Rail 7. december 2016 Administrerende direktør Bjørn Wahlsten Status: Der er solgt over 2,4 mio rejsekort, heraf er næsten 2 mio rejsekort i brug Rejsekort systemet har 320 mio rejser på rejsekort

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012 Bilag B. NOTAT Til: Midttrafik Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Tlf. 33 43 24 00 Fax 33 43 24 01 Kopi til: RK- ledelse CVR 27 33 20 72 D-nummer 16078 v3 Initialer GEM Mobil 4030

Læs mere

Af områdechef Analyser og Indtægter Peter Rosbak Juhl og centerchef Eskil Thuesen, Movia

Af områdechef Analyser og Indtægter Peter Rosbak Juhl og centerchef Eskil Thuesen, Movia Udvidet resumé Takst Sjælland 2016 Et enkelt takstsystem øst for Storebælt Af områdechef Analyser og Indtægter Peter Rosbak Juhl og centerchef Eskil Thuesen, Movia Abstrakt 10 år efter kommunalreformen

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Banekonferencen Takst Sjælland. Forretningchef Eskil Thuesen

Banekonferencen Takst Sjælland. Forretningchef Eskil Thuesen Banekonferencen 2017 Takst Sjælland 1 Forretningchef Eskil Thuesen Dagens tekst - seks spørgsmål 1. Hvorfor Takst Sjælland? 2. Hvad er Takst Sjælland? 3. Hvad betød det for passagererne? 4. Hvordan reagerede

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Rejsens pris på rejsekort afviger fra prisen på en 65-billet

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Rejsens pris på rejsekort afviger fra prisen på en 65-billet AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0111 Klageren: XX på egne vegne og ægtefællens vegne 4900 Nakskov Indklagede: DSB Fjern-og Regionaltog CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører:

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

77. Viden om - Rejsekortprojektet

77. Viden om - Rejsekortprojektet 1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2 08 2006 / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0256 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Glemt at stemple. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Status for Takst Sjælland

Status for Takst Sjælland Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 205 Offentligt Status for Takst Sjælland Møde med medlemmer af Transportudvalget 22. februar 2017 1 Movia og Incentive Agenda Baggrunden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Movia Design/M. Malling Fotos: Movia/ Ulrik Jantzen, DSB, Metroselskabet/ Peter Sørensen. Sjælland samles i ét stort pendlingsområde

Movia Design/M. Malling Fotos: Movia/ Ulrik Jantzen, DSB, Metroselskabet/ Peter Sørensen. Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Movia Design/M. Malling 06.16. Fotos: Movia/ Ulrik Jantzen, DSB, Metroselskabet/ Peter Sørensen Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Takst Sjælland 16 er

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Manglende mulighed for køb af mobil 10-turskort på Windows Phoneenheder

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Manglende mulighed for køb af mobil 10-turskort på Windows Phoneenheder AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0108 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Parternes krav: Manglende mulighed for køb af

Læs mere

Udkast 23. oktober 2015

Udkast 23. oktober 2015 Udkast 23. oktober 2015 Takst Sjælland 2016 Banekonferencen 17. maj 2016 Centerchef i Movia Eskil Thuesen Områdechef i Movia Peter Rosbak Juhl Hvorfor takstharmonisering? Kritik af manglende takstharmonisering

Læs mere

Status for rejsekort i Danmark. Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Status for rejsekort i Danmark. Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Trafikkonference f 2011 Status for rejsekort i Danmark Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Trafikkonference 5. maj 2011 Rejsekort er i drift Siden 1. februar 2011 har

Læs mere

At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne på linje 600S.

At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne på linje 600S. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2009 JKP 11 Forsøg med medtagning af cykler på 600S Indstilling: Det indstilles At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab Forslag til organisationsplan for et trafikselskab 1. januar 2007 skal der være (mindst) 1 trafikselskab i funktion i Region Midtjylland. Der er tale om en ny myndighed, som på vegne af regionen og kommunerne

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter. TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør

DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter. TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør DSB s fremtidige rolle En jernbane i udvikling Signalsystem Fremtidens Tog Timemodellen Dobbelt

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0035 Klageren: XX på vegne YY 4300 Holbæk Indklagede: Lokalbanen A/S (Movia) Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling.

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

mobil billet Nordjylland

mobil billet Nordjylland resumé mobil billet Nordjylland ansøgning til passagerpuljen Nye og flere passagerer i den kollektive trafik kræver et effektivt og let tilgængeligt produkt. Rejsekortet introduceres i Nordjylland i 2010/2011,

Læs mere

Sjælland samles i ét stort pendlingsområde

Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 367 Offentligt Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Movia Design/M. Malling 05.16. Fotos: Movia/ Ulrik Jantzen DSB/René Starndbygaard Metroselskabet/

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

5HMVHSODQO JJHU'DQPDUN

5HMVHSODQO JJHU'DQPDUN 5HMVHSODQO JJHU'DQPDUN &KULVWLDQ%/HJDUWK%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW %DJJUXQG Siden 1993 har DSB, HT og NT samarbejdet om udviklingen af elektronisk køreplan for både bus og tog - det såkaldte Projekt Rejseplanlægger.

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Klageren ønsker prisen beregnet efter rejseafstand i luftlinje.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Klageren ønsker prisen beregnet efter rejseafstand i luftlinje. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0070 Klageren: Indklagede: XX 6760 Ribe Rejsekort Kundecenter v/dsb Klagen vedrører: Parternes krav: Beregningen af prisen på klagerens

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0135 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0266 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 346 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 346 Offentligt Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 346 Offentligt Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DNP, ADU, HSN, RBI Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@MOVIATRAFIK.DK CVR nr: 29

Læs mere

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner.

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0274 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Test af ny takstpolitik. Side: 1. 1. Projekttitel: Projektnummer: Projekttype: Forprojekt: Hovedprojekt: x. Midt -004. 2.

Projektbeskrivelse. Test af ny takstpolitik. Side: 1. 1. Projekttitel: Projektnummer: Projekttype: Forprojekt: Hovedprojekt: x. Midt -004. 2. Projektbeskrivelse 1. Projekttitel: Test af ny takstpolitik Projektnummer: Midt -004 Projekttype: Forprojekt: Hovedprojekt: x Side: 1 2. Resumé Projektet omfatter en række takstinitiativer som skal supplere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2014 om harmonisering

Læs mere

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Rejsekortet Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Hvad og hvorfor rejsekort? Elektronisk billet og betalingskort til busser og tog i hele landet. Rabatkort billigst for de

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Ét takstområde på Sjælland

Ét takstområde på Sjælland Ét takstområde på Sjælland - Oplæg ved Trafikstyrelsen d. 08. oktober 2013 - Kontorchef Jan Albrecht Opgaven Kan der laves et sammenhængende takstsystem for Sjælland? Hvad bliver: - Kundekonsekvenser?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0296 Klageren: Indklagede: XX 3050 Humlebæk DSB S-tog a/s Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner.

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. december 2007 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. december 2007 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 14. december 2007 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. december 2007 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 Business case - rejsekortet

Læs mere

RUC Om rejsekort. Gregers Mogensen, Rejsekort A/S. 19-11-2015 RUC projekt

RUC Om rejsekort. Gregers Mogensen, Rejsekort A/S. 19-11-2015 RUC projekt RUC Om rejsekort Gregers Mogensen, Rejsekort A/S 19-11-2015 RUC projekt 1 DK Public transport tickets in 2000 Side 2 Rejsekort A/S - Payment Card conference, Riga 05-11-2015 2 Hvorfor rejsekort? Modernisering

Læs mere

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet R A M M E A F T A L E version 1.1 Behandlet på Bus & Tog styregruppen 4. december 2007 Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet A. Formål og afgrænsning 1. Formålet med denne aftale er at opretholde og udbygge

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0041 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser ansøgning til passagerpuljen resumé Realtidsinformation er et vigtigt element i bestræbelserne på at gøre den kollektive trafik attraktiv

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Kontrolafgift på kr. 750, idet klippekort først blev stemplet samtidigt med, at kontrolløren kom ind i bussen. Straksbillettering.

Kontrolafgift på kr. 750, idet klippekort først blev stemplet samtidigt med, at kontrolløren kom ind i bussen. Straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0051 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus C Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på kr. 750, idet klippekort først blev stemplet

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere