Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort."

Transkript

1 Projekt REJSEKORT af Projektchef Hans Holmgren, Hovedstadens Trafikselskab Projekt REJSEKORT er et fælles projekt mellem HT, DSB, Ørestadsselskabet og privatbanerne (Østbanen, Hornbækbanen, Gribskovbanen, Frederiksværkbanen og Lyngby Nærum Jernbane). Projektets formål er at etablere et nyt elektronisk billetteringssystem i hovedstadsområdet kort efter årtusindskiftet. Resume Der er store markedsmæssige muligheder for Trafikselskaberne i HT-området knyttet til at etablere et nyt, elektronisk billetsystem. Teknikken, der udgøres af kontaktfri chipkort (smartcard), er nu til stede og i fuld funktion i storbysystemer. Billetter kan gøres mere tilgængelige og fleksible for kunderne. Den enkelte kunde vil automatisk købe netop den rette billet til den aktuelle rejse, og trafikselskaberne vil kunne optimere såvel pris som trafikudbud. Der kan opnås effektiviseringsgevinster i salg og administration, ligesom der opnås et præcist billede af penge- og passagerstrømme til brug for indtægtsfordeling, markedsføring og udbudsoptimering. Samtidig er det eksisterende billetsystem ved at nå sin tekniske og økonomiske pensionsalder, så under alle omstændigheder ville der i de kommende år være et betydeligt reinvesteringsbehov på dette felt. Etablering af et nyt, elektronisk billetsystem kan være første skridt i retning af at skabe grundlaget for et fuldt sammenhængende billetsamarbejde over Øresund og til resten af Danmark på basis af det netop etablerede bus-tog-samarbejde. Takst- og billetsystem Den kollektive trafik i HT-området har siden 1970-erne været omfattet af et indgående samarbejde både på køreplan- og takstområdet, og mest omfattende blev der i 1979 etableret et fuldt integreret takst- og billetsystem for al kollektiv trafik i HT-området. Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort. Systemet er i sin grundform bevaret men udviklet over årene, væsentligst i 1992, hvor kort og billetter blev gjort mere differentierede. Differentieringen blev godt modtaget af kunderne, hvor især muligheden for kun at skulle købe til to zoner i stedet for tre, ledte til øget rejsemængde.

2 Systemet markerede i sin tid et meget afgørende løft for den kollektive trafik, og det fungerer fortsat. Men efter 20 års drift må det erkendes, at den maksimale tekniske levetid af det eksisterende maskinel er ved at være nået, og at en fortsættelse vil kræve en gennemgribende renovering/udskiftning af udstyr, der er ophørt med at blive fremstillet i almindelig serieproduktion. Samtidig har det eksisterende system sine begrænsninger i kraft af bl.a. følgende årsager: - uoverskuelighed for den rejsende i nye eller uvante relationer, - begrænset fleksibilitet, - en ofte uhensigtsmæssig prisstruktur, hvor rejser af tilsvarende længde er prissat vidt forskelligt, - en prisstruktur, der pga den indbyggede logik i zonesystemet kan give uforståelige resultater med forskellig pris på ud- og hjemtur, og klippekort kan være billigere end periodekort selv for den faste kunde, og - mulighederne for forfalskninger bliver stadig større pga let adgang til kopieringsfaciliteter af meget høj kvalitet. Endelig gør det eksisterende system, at selskabernes viden om rejsemønstre og belastningsgrader må opnås ved særskilte tællinger, og selv da kun er summarisk. Nye muligheder Trafikselskaberne har hidtil levet med det eksisterende systems svagheder. Der eksisterede ikke bedre alternativer. Men enkelhed for kunderne, differentierede billetprodukter, gode passagertællinger og effektiv barriere overfor snyd prioriteres højt af Trafikselskaberne. Ny teknologi baseret på kontaktfri "chipcard" på billetområdet er nu blevet defacto standard ved etablering af nye systemer. Det grundlæggende princip i et sådant system er, at kunden køber et personligt eller upersonligt "smartcard" (i format som et kreditkort). Kortet har ved købet en vis værdi, f eks 300 kr, og for hver rejse, der gennemføres, trækkes der penge fra kortet i overensstemmelse med den valgte pris-struktur (eventuelt med rabat og bonus). Kortet kan genoplades automatisk eller efter konkret behov i billetautomater eller kortsalg. Kunderne betaler automatisk præcis den rigtige pris. Ved helt ekstraordinære driftsforstyrrelser kan der modregnes vedrørende for stor betaling, automatisk eller manuelt. Kortet minder på mange måder om et Danmøntkort eller Telekort, men selve betalingen/udveksling af data foregår kontaktfrit på mindre end 1/10 sekund ved at føre kortet tæt hen til en føler, der dels læser kortet, dels skriver på kortet, samtidig med at data opsamles.

3 Den kontaktfri teknologi, der er meget hurtig, og som kan gennemføres med kortet liggende i en pung eller taske, giver sammen med effektive EDB-systemer helt nye muligheder for sikker, kundevenlig og fleksibel håndtering af billet- og takstforhold. Samtidigt er nye medier, som internet, blevet meget udbredte med mulighed for at tilbyde såvel salg som information direkte til kunderne. Målsætninger, overordnede krav og vision. De overordnede målsætninger (effektmål) for det nye billetteringsystem er, at systemet skal resultere i: - flere tilfredse kunder, - et øget passagertal, - øgede takstindtægter, - reducerede omkostninger. De overordnet krav (resultatmål) er, at systemet skal være: - enkelt, let forståeligt og nemt at bruge set fra kundernes synsvinkel, - let tilgængeligt (vifte af salgskanaler tilpasset kundernes behov, herunder en række selvbetjeningsmuligheder og automatiske betalingsordninger), - udformet med fornøden fleksibilitet og robusthed, så fremtidige tiltag ikke begrænses unødigt (f.eks. vedrørende nye takstprincipper). Visionen er, at så godt som hver borger i hovedstadsområdet skal have sit eget REJSEKORT, som altid er gyldigt og klar til brug. Hvis kunden har tegnet et abonnement med en automatisk betalingsordning, genoplades kortet automatisk hver gang kortets saldo når under en forudbestemt værdi Systemet. Projektet forestiller sig en systemløsning, hvor REJSEKORTET primært er udformet som et kontaktløst værdikort, der skal valideres både ved rejsens start og afslutning. Dette værdikort skal primært erstatte de nuværende klippekort og periodekort. Værdikortet vil kunne bruges overalt, og kunden behøver ikke at kende det bagvedliggende taktstsystem, da systemet beregner rejsens pris under hensyntagen til princippet om best price. Prisen beregnes på baggrund af fugleflugtsafstanden mellem start- og slutpunktet for rejsen. Hvis en rejse af længere varighed slutter tæt ved udgangspunktet beregnes prisen dog på baggrund af tidsforbruget. Rabatter og bonus vil være en funktion af rejseomfanget. For at kunne indgå i bonus- og loyalitetsprogrammer kræves at kortet er knyttet til en ejer. Bonus kan enten knyttes til en enkelt kunde eller til en gruppe, f.eks. en familie. Ved at den optjente bonus udløses ved

4 merkøb fremmes kundernes loyalitet over for de kollektive trafikselskaber i hovedstadsområdet. Salgssystemet etableres som en bred vifte af tilbud, betjent salg fra stationer og andre salgssteder, selvbetjent salg i automater og direkte salg via internet og voice responsesystemer. Fleksible abbonnementsordninger med tilknyttet automatisk betaling og kortopladning forventes at tiltrække mange kunder. Oplysninger om kundernes rejseveje kan via systemet indgå i trafikselskabernes planlægning og opfølgning samt evt i direkte markedsføring og information, hvis kunderne ønsker det. Systemet tilrettelægges således at det kan håndtere et samarbejde i Øresundsregionen. Benefits Følgende benefits påregnes for kunder og trafikselskaber: Markedstilpassede takster og rejsehjemler: - Flexible muligheder for takstdifferentiering over tid, afstand, rejserelation, transportmiddel og målgruppe. - Mængderabatter samt diverse bonus- og loyalitetsprogrammer. - Flexible og kundetilpassede korttyper, herunder flere korttyper i samme fysiske kort. - Mulighed for andre takstsystemer end det nuværende zonetakstsystem. Markedsføringstiltag: - Meget hurtig opfølgning på konsekvenserne af nye markedsføringstiltag. - Markedsføring over for udvalgte udsnit af kundemassen pba. systemets kortdatabase, der bl.a. vil indeholde oplysninger om kundernes rejsemønstre, brugshyppighed, adresser mv. Forbedret salgssystem: - Større tilgængelighed fos alle Bedre datagrundlag vedrørende: - Ledelsesinformation - Trafikplanlægning - Indtægtsfordeling - Økonomi/afregning - Markedsføring, jf. ovenfor.

5 Af øvrige benefits kan nævnes: - Reduktion af snyd og antallet af gratister - Driftsomkostninger i distributionsleddet ud over, hvad de igangværende projekter giver anledning til. - Delvis erstatning af de nuværende tællesystemer Strategiske perspektiver - Landsdækkende system. Hovedpunkterne i et landsdækkende system er blevet beskrevet i Bus/Tog-regi og er pt. udsendt til høring blandt landets trafikselskaber og DSB. Det forventes at der kan træffes beslutning herom mod årets slutning. Rejsekortsystemet i HT-området projekteres således at det kan indgå i et landsdækkende sammenhæng således at samme kort kan benyttes over hele landet. - Strategiske alliancer med relevante samarbejdsparter udenfor transportsektorn bliver muligt. - Multifunktionskort. Rejsekortet tænkes kunne sameksistere med andre ydelser på samme kort. Erfaringer med nye systemer Kollektiv trafik har gennem mange år benyttet sig af elektronisk billettering. Særligt har der i metro-systemer været benyttet små magnetstribe-kort til at komme ind og ud af perroner. Men indtil 1997 har der ikke været gode eksempler på større, fælles systemer af direkte relevans for HT-området. Fjernøsten Der er nu etableret to meget store billetsystemer med brug af kontaktløs teknologi - et i Seoul i Korea, og et i Hong Kong. Begge steder har de været i brug i godt et par år - og med meget overbevisende resultater. I Seoul omfatter systemet alle byens busser, mens det i Hong Kong omfatter både dele af bussystemet og alle tog, herunder et lokal-tog-system med åbne perroner, som det gælder for togene i Danmark. Afregning med kunden foregår i busserne ved indstigning, mens man på tog skal checke både ind og ud. Begge steder har der været en overordentlig høj grad af kundeaccept, der har vist sig ved en langt hastigere overgang til det nye system end forventet. Og tilsvarende har systemerne vist sig meget sikre i at håndtere betalingstransaktionerne overfor kunderne og den efterfølgende fordeling blandt de involverede selskaber. Det må således konstateres, at teknologien er til stede og fungerer i meget store og hårdt belastede systemer.

6 Europæiske erfaringer I Danmark er Sydbus, Vestsjællands Trafikselskab og Trafikselskaberne på Fyn på vej med nye systemer, der bygger på lignende teknologi, som vi påtænker. Man oplyser, at de nye kortsystemer forventes at blive taget i brug senere i år og næste år. I Storstrøms Amt hos STS tog man et nyt system i brug i 1992, dog baseret på en ældre teknologi. Realiseringen blev desværre gennemført forhastet med betydelige problemer for trafikselskabet til følge. Kunderne oplevede nyt udstyr, der ikke var driftsstabilt og "frontlinie"- personale, som ikke var tilstrækkeligt uddannet vedr. udstyr og takstsystem. Systemet oplyses i dag at være velfungerende og STS er nu ved at overveje en modernisering af systemet. I de andre nordiske lande har en del mindre byer allerede systemer i drift baseret på kontaktfri teknologi, herunder Uppsala og Østersund i Sverige, samt Turku og Tampere i Finland. Disse systemer meldes velfungerende. I Helsingfors er man ved at indføre et system, der i flere henseender er sammenligneligt, med et fælles takstsystem som i HT-området. I Oslo opstod betydelige problemer i forbindelse med at indføre et nyt system og projektet er stoppet. Kontraktindgåelse i 1992 blev efterfulgt af flere års tovtrækkeri med den valgte leverandør og kontrakten blev annulleret i Problemer opstod især i forbindelse med detailspecificeringen af leverancen. Herved viste det sig en betydelig uenighed mellem leverandør og trafikselskaber om kontraktens indhold, samt store meningsforskelle mellem de involverede trafikselskaber internt. De erfaringer man kan drage af dette er især vigtigheden af et præcist kontraktgrundlag samt en grundlæggende enighed og opbakning fra ejer-kredsen. Ude i Europa kan især nævnes følgende. London Transport har indgået en kontrakt om levering og drift af et nyt billetsystem for såvel bus som "underground". I Paris foretager RATP afprøvninger af et nyt system omfattende bus/metro/tog og påregner ibrugtagning i stor skale om få år. I Tyskland har Berlin indgået kontrakt vedr. et ambiøst pilotprojekt og i Italien har ROM har indgået kontrakt om levering og drift af et nyt system. De anførte projekter er et udvalg af særligt interessante projekter. Samlet er et betydeligt antal byer og regioner, verden over, ved at indføre ny teknologi indenfor billetteringsområdet. Interessen er, som hos os, fokuseret på den kontaktfri teknologi, der klart forventes at blive den dominerende. Men alle forhold kan ikke studeres hos andre. Vi påtænker f.eks. et særligt takstsystem, der ikke benyttes ret mange andre steder, men som har flere lighedspunkter med tankerne i Berlin. De fleste har enklere systemer og vælger at videreføre disse med mindre justeringer. Den største billetproduktændring er ofte, at der indføres et elektronisk værdikort, til erstatning for andre korttyper som f.eks. klippekort, kupon-hefter etc, samt kontantbetalinger. Mange benytter det nye kort til at indføre en fælles rejsehjemmel, der gælder på tværs af flere trafikselskaber, noget som blev etableret i HT-området i midten af erne. Ofte motiveres projekterne i et besparelsespotentiale vedrørende billetsalg samt reduceret snyd.

7 I HT-området har vi et andet udgangspunkt. Vi har et fælles takstsystem. Et takstsystem som dog opleves som komplekst, og et væsentligt element er at det nye system muliggør en forenkling (fugleflugtsprincippet), så det bliver enklere for kunderne. Risiko Indførelse af et nyt billetteringssystem er en stor og kompleks opgave. Der lægges vægt på, at systemet baseres på eksisterende, vel gennemprøvet teknologi, tilpasset vores særlige forhold. Driftsikkerhed vil blive et særdeles væsentligt krav, og systemet vil derfor i høj grad opbygges efter et decentralt koncept, der ikke hele tiden er afhængigt af en central computer, som det for eksempel er tilfældet med Dankortsystemet. Ved indføring af det nye system påtænkes risiciene minimeret ved en successiv introduktion, hvor kunderne gradvist skifter fra det bestående til det nye system over en periode. Ulempen herved er, at det gamle system skal holdes i drift parallelt med det nye i denne tid. Ved introduktion af et nyt takstsystem vil det tilstræbes, at priserne i gennemsnit er uændrede. Det vil ikke kunne undgås, at nogle får en prissænkning, og at andre får en prisforhøjelse, uanset vores bestræbelser på at effekterne heraf vil blive søgt begrænset. Dette er i øvrigt naturligt, da en af hensigterne er at skabe et system, hvor sammenhæng mellem ydelse og pris er klarere end det er tilfældet i dag. Selve overgangsperioden vil således formodentlig indebære såvel politisk som kundemæssige reaktioner, således som det også var tilfældet ved overgang til det netop indførte bus/tog samarbejde. Tilsvarende kom der kundereaktioner i forbindelse med den lille takstreform i 1992, hvor priserne blev mere differentierede. Kunderne modtog de nye tiltag positivt bla fordi formålet blev kommunikeret klart. Problemer i den forbindelse kan delvist imødegås ved at lade overgangsperioden være temmelig lang - med de deraf følgende omkostninger. Videre kan vi sikre, at de kommende års takst- og billetændringer afspejler de tanker som tænkes realiseret gennem etablering af Rejsekort. Kundernes vurdering Forudgående vurderinger og kvalitative kundetests viser, at et sådant system vil være et kundemæssigt meget attraktivt system, som vil løse de væsentligste af de problemstillinger, der eksisterer i det nuværende. Kunderne i testene har repræsenteret brugergrupperne bredt, idet vi har lagt vægt på, at såvel unge som ældre, faste som lejlighedsvise kunder har været inddraget. Videre har det været sikret, at såvel teknologi-skeptikere som teknologi-positive har været med. I alt har der været gennemført to testrunder, senest med syv grupper (med ca. 10 interviewpersoner pr. gruppe), der har fået præsenteret et konkret takst- og billetsystem, som beskrevet ovenfor.

8 Analysefirmaet Megafon, der har gennemført kundetestene, konkluderer på baggrund af den seneste testrunde: "Generelt modtages rejsekortet overordentlig positivt. Der er bred enighed om, at det er en god idé at indføre det nye billetteringssystem som erstatning for det nuværende. Trafikselskabernes initiativ til at indføre ny teknologi mødes generelt med en positiv holdning. Respondenternes imødekommende interesse og nysgerrighed over for det nye billetteringssystem afspejler, at de oplever trafikselskaberne som dynamiske, nyskabende og på forkant med udviklingen, idet de tager ny teknologi i anvendelse." Det grundlæggende alternativ: at beholde det eksisterende system Trafikselskaberne står som nævnt ikke med ryggen mod muren med det eksisterende billetsystem. Det nuværende system kan bibeholdes med de begrænsninger, dette indebærer. Udviklingsmulighederne vil uden teknologiskift være temmelig begrænsede. Der kan indføres nogle flere taksttrin f eks i form af et 7. og 8. zonetrin, mens andre differentieringsmuligheder/rabatsystemer kun vanskeligt lader sig gennemføre uden at gøre billetsystemet betydeligt mere uigennemskueligt for kunderne. Herudover sættes der snævre grænser for omfanget af takstsamarbejdet over Øresund og sammen med andre trafikselskaber i Danmark. I begge retninger har vi etableret grundlaget for enkle fælles billetformer, men de markedsmæssige muligheder er væsentlig større. Det nuværende udstyr, som er godt 20 år gammelt og ikke fremstilles længere i almindelig serieproduktion, er ved at nærme sig sin forventede levetidsgrænse med en stigende vedligeholdelsesindsats som konsekvens. Fejlmængden på klippekortmaskinerne er stigende, især på det perronbaserede udstyr. Problemet klares aktuelt ved øget kontrol og justering udført af togmedarbejdere. I løbet af en kortere årrække må en samlet renovering/udskiftning umiddelbart påregnes. Forarbejdet frem til 1995 HT og DSB har gennem en årrække fulgt udviklingen på billetteringsområdet, og et større udredningsarbejde blev afsluttet i Konklusionen her var, at den nye teknologi syntes at være ved at være moden, og at trafikselskaberne i HT-området derfor burde gøre sig klar til at udnytte de nye muligheder for herigennem at gøre den kollektive trafik mere attraktiv på en række afgørende punkter.

9 Forprojektering af "Rejsekort" HT og DSB besluttede i 1995 at etablere et fælles projekt sammen med Ørestadsselskaberne og privatbanerne med det formål at formulere et beslutningsgrundlag for etablering af et nyt billetsystem. Forprojekteringen afsluttedes medio 1998 og viste at: - at kundefordelene er store, - at projektet vil være teknisk velfunderet, - at økonomien er gunstig, - at projektet hensigtsmæssigt realiseres i fælles trafikselskabs regi, - at det vil være muligt nu at etablere et system, der er åbent overfor udbredelse uden for HT-området mod både vest og øst. Der er gennemført en cost-benefit beregning af det forventede projektforløb. Der knytter sig naturligvis betydelige usikkerheder til dette, men det vurderes samlet, at tilbagebetalingstiden for systemet vil være i størrelsesordenen 5 år efter fuld ibrugtagning, især baseret på merrejser og øgede differentieringsmuligheder. Projektering, udbud og implementering Et projekt af denne karakter er stort og komplekst. Samtidig er de mulige fordele betydelige. Disse forhold kalder på en meget grundig projektrealisering. Projektet har valgt at benytte en Hovedrådgiver i hele forløbet. Carl Bro blev efter udbud i efteråret 1998 valgt hertil. Projekteringen af systemet er pt. i gang og specifikationen forventes at foreligge ved årets slutning. Herefter udarbejdes selve udbudsmaterialet, der sendes til prækvalificerede bydere. Byderne udarbejder tilbud, der gennemgås og forhandles individuelt. Takst- og billetsystemet er sammenhængende i hele HT-området. Derfor må implementering af rejsekortsystemet også foregå i hele området på én gang. Men det vil være hensigtsmæssigt at indføre den nye teknologi trinvis med f.eks. et attraktivt alternativ til klippekortet, mens periodekortet i en overgangsperiode fungerer parallelt. Herved mindskes risikoen for indkøringsvanskeligheder. Selve systemet ventes at tages i brug fra år 2002 med en efterfølgende gradvis udvidelse til alle funktionaliteter. Finansieringen af investeringen er tænkt fordelt mellem de involverede selskaber på følgende måde:

10 - hvert enkelt selskab køber og installerer udstyr til egne køretøjer/stationer, - det centrale system og andre fælles projekt- omkostninger deles i forhold til de enkelte selskabers forventede økonomiske andel i det fremtidige billetsamarbejde. Organisering Erfaringer fra andre systemer viser, at det er nødvendigt at have en meget klar organisation, der står for udarbejde af udbudsmateriale, gennemførelse af udbud og efterfølgende implementering. For dette projekts vedkommende betyder det, at det er hensigtsmæssigt at etablere en slagkraftig enhed, der på trafikselskabernes vegne kan stå herfor. Denne enhed kunne i det længere perspektiv danne grundstammen i et grænseoverskridende system. Projektorganisationen består pt. af en direktørgruppe, en styregruppe, en projektledelse med med reference- og arbejdsgrupper i trafikselskaberne, samt med Carl Bro som hovedrådgiver. Den etablerede fælles enhed tænkes at skulle varetage driften af det overordnede centrale system.

Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003

Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003 Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003 Titel: Rejsekort Forfatter: Projektchef Hans Holmgren, Projekt Rejsekort Resume Rejsekortet er nu på vej. DSB, HUR, Ørestadsselskabet, STS, VT, VAT og NT stiftede Rejsekort

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012 Bilag B. NOTAT Til: Midttrafik Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Tlf. 33 43 24 00 Fax 33 43 24 01 Kopi til: RK- ledelse CVR 27 33 20 72 D-nummer 16078 v3 Initialer GEM Mobil 4030

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

77. Viden om - Rejsekortprojektet

77. Viden om - Rejsekortprojektet 1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2 08 2006 / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Forhistorie for denne business case... 3 2 Hvad er rejsekortet?... 4 2.1 Uddybende

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

1. Indledning 4. 3. Rejseregler og forretningsbetingelser 12 3.1 Forretningsbetingelser 12 3.2 Grundlag for forretningsbetingelser 12

1. Indledning 4. 3. Rejseregler og forretningsbetingelser 12 3.1 Forretningsbetingelser 12 3.2 Grundlag for forretningsbetingelser 12 Bilag 6 Salg og service Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Salg af rejser 5 2.1 Salgskanaler 5 2.1.1 Betjent salg 6 2.1.2 Krav til drift og vedligehold på stationer og ved betjent salg 7 2.2 Billettyper

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Det er forskellige behov, der afgør, hvad der betragtes som tilgængelighed før og under rejsen, men helt adskilles kan behovene ikke.

Det er forskellige behov, der afgør, hvad der betragtes som tilgængelighed før og under rejsen, men helt adskilles kan behovene ikke. TILGÆNGELIGHED FØR OG UNDER REJSEN af Mogens Kjøller, HT Manglende viden og negativ holdning er væsentlige årsager til, at mange ikke bruger den kollektive trafik. De vælger andre måder at transportere

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune Kollektiv Trafik Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 Hermed svar på 10-dages forespørgsel omkring dels kontantautomaterne i bybusserne og dels alternative muligheder

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015 25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE 25. marts 2015 25-03-2015 2 BAGGRUND FlexDanmark, et samarbejde Ydrepulje midler 2013, 15 mio. kr. Sammen med Rejseplanen, Rejsekortet Den samlede rejse, Den

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0258 Klageren: XX på vegne af YY 2740 Skovlunde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0023 Klageren: XX på vegne YY 1159 Kbh. K. Indklagede: Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende blækstempel på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0349 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 14. august 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport for første halvår 2013 indeholder 4 afsnit. I det første afsnit sætter Helle Fuhrmann fokus på, hvad

Læs mere