Jernbanen og arealforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernbanen og arealforhold"

Transkript

1 Jernbanen og arealforhold

2 Jernbanen og arealforhold ISBN Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø

3 Jernbanen og arealforhold Indhold Side Indledning 4 Sådan er reglerne 5 Grundloven 5 Projekteringslov og anlægslov 5 Finansloven 5 Jernbaneloven 6 Sådan foregår det 7 Forlods overtagelse 7 Besigtigelse 7 Linjebesigtigelse 7 Detailbesigtigelse 8 Jordfordeling 9 Ekspropriationer 10 Total ekspropriation 10 Delvis ekspropriation 10 Midlertidig ekspropriation 11 Øvrige forhold 12 Byggelinjer 12 Kolonihaveområder 12 Servitutter og lignende 13 Ulemper for naboer 13 Ny registrering 13 Sagkyndig bistand 14 Klagemuligheder 14 Domstolene 14 Hvem er hvem 15 Ekspropriationskommissionen 15 Taksationskommissionen 15 Banedanmark 15 Kontakt nærmere oplysninger 16

4 Indledning Banedanmark kan i forbindelse med bygning af nye eller udvidelse af eksisterende jernbaneanlæg få behov for at erhverve arealer, som Banedanmark ikke selv ejer. For at skaffe den nødvendige plads til anlægget skal der gennemføres ekspropriationer, og det betyder, at ejeren må afstå sin ejendom eller dele af den mod fuld erstatning. Ekspropriation kan være ubehagelig for en grundejer, hvad enten det er en privatperson eller en erhvervsvirksomhed. Indgrebet kan opleves som et voldsomt indgreb i den private ejendomsret, og for den enkelte grundejer kan det være vanskeligt at acceptere, at han eller hun må forlade sin ejendom eller afstå dele af den. Reglerne for ekspropriation kan være svære at overskue, derfor udgiver Banedanmark denne pjece. Pjecen fortæller i store træk om forløbet af en ekspropriation, hvor Banedanmark er anlægsmyndighed, og om de forskellige former for ekspropriationer, der gennemføres for arealer, der specielt skal anvendes til jernbaneformål. Ekspropriationskommisionen gennemgår sammen med den enkelte grundejer anlægget, og grundejeren har mulighed for at komme med ændringsforslag til projektet. Jernbanen og arealforhold 4 Indledning

5 Sådan er reglerne Grundlaget for at foretage ekspropriation findes i forskellige love, som gennemgås nedenfor. Grundloven Ejendomsretten er ifølge den danske grundlov ukrænkelig. Det fremgår af Grundlovens 73, at Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Grundloven giver således mulighed for, at staten eller andre offentlige myndigheder kan overtage - ekspropriere arealer og rettigheder fra private, hvis det sker til gavn for samfundet med baggrund i en lov, og mod fuld erstatning. Projekteringslov og anlægslov Ved større ændringer af en jernbanestrækning, eller ved anlæg af en helt ny jernbane, vedtager Folketinget en projekteringslov, som udgør det retlige grundlag for finansiering og forberedelse af projektet. Når projektering og miljøundersøgelser er tilendebragt, vil en anlægslov blive fremsat for Folketinget. Først når anlægsloven er vedtaget kan de egentlige anlægsarbejder gå i gang. Statens bemyndigelse til at overtage en ejendom ved ekspropriation fremgår af anlægsloven. I forbindelse med projektering af større anlæg kan projekteringsloven i særlige tilfælde desuden give staten bemyndigelse til at overtage en ejendom ved forlods overtagelse. Læs mere om forlods overtagelse på s. 7. Lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder giver bemyndigelse til mindre ekspropriationer. Denne lov anvendes normalt ved mindre ændringer af en jernbanestrækning, f.eks. hvis en overkørsel skal nedlægges, hvis en bro skal ændres, eller hvis der skal opsættes master og ledninger til elektrisk drift. Finansloven På den årlige finanslov bevilger Folketinget penge til at betale alle omkostninger til et vedtaget baneanlæg inklusive de erstatninger, som fastsættes ved ekspropriation. Erstatningsbeløbene indgår som en del af de samlede omkostninger for baneanlægget. Jernbanen og arealforhold 5 Sådan er reglerne

6 Jernbaneloven Med til lovgrundlaget hører også retten til at færdes på fremmed mands jord. Banedanmark har denne adgangsret, når det sker i forbindelse med generelt planlægningsarbejde. Banedanmark skal varsle opmålinger, jordprøvetagning og andre undersøgelser ved direkte skriftlig henvendelse til ejeren senest otte dage før, undersøgelserne foretages. Jernbanen og arealforhold 6 Sådan er reglerne

7 Sådan foregår det Inden en ekspropriation gennemføres, foregår der sagsbehandling, herunder besigtigelse af berørte arealer og bebyggelser. På transportministerens vegne sender Banedanmark et vedtaget anlægsprojekt til ekspropriationskommissionen, der arbejder uafhængigt af Banedanmark. Læs mere om ekspropriationskommisionen på side 14. I det konkrete projekt gennemføres ekspropriationerne af kommissionen, og derefter overtager Banedanmark de eksproprierede arealer og bebyggelser. Ekspropriationskommissionen kan pålægge Banedanmark at undersøge andre, lokale løsninger, hvis den ikke finder de fremlagte forslag hensigtsmæssige. Forlods overtagelse I særlige tilfælde kan Banedanmark overtage en ejendom, inden anlægsprojektet er vedtaget. En sådan forlods overtagelse kan kun ske efter anmodning fra grundejeren, hvis særlige, personlige forhold hos ejeren gør sig gældende, og hvis ejendommen skønnes at blive berørt i væsentligt omfang. Grundejeren skal kontakte Banedanmark, som afgør sagen og videresender den til ekspropriationskommissionen. Hvis Banedanmark giver afslag på en ansøgning om forlods overtagelse, kan grundejeren klage over afgørelsen til Transportministeriet. Besigtigelse Første led i kommissionens arbejde er en besigtigelse af de berørte arealer. Der skelnes mellem linjebesigtigelse og detailbesigtigelse. Linjebesigtigelse Med hjælp fra den ledende landinspektør indkalder ekspropriationskommissionen alle parter, dvs. Banedanmark, ejere og brugere af de berørte ejendomme, samt lokale myndigheder til en linjebesigtigelse. Tid og sted for de enkelte møder meddeles alle de berørte parter skriftligt og annonceres i den lokale presse senest fire uger før, besigtigelsen finder sted. Forud for besigtigelsen fremlægges det relevante dokumentationsmateriale om projektet. Det sker på rådhuse og biblioteker, ligesom materialet kan rekvireres hos Banedanmark. Ved linjebesigtigelsen fremlægger Banedanmark desuden projektet. Jernbanen og arealforhold 7 Sådan foregår det

8 Grundejeren kan på dette tidspunkt endnu ikke få oplyst de helt præcise konsekvenser af det nye anlæg, altså om og hvor meget den enkelte ejendom bliver berørt. På baggrund af linjebesigtigelsen og de indkomne kommentarer fastlægger ekspropriationskommissionen banens linjeføring og ændrede placering af veje og stier Detailbesigtigelse Der skal en endnu mere detaljeret projektering til, inden ekspropriationskommissionen på ny indkalder bygherre, ejere og brugere, denne gang til en detailbesigtigelse. Her fremlægger bygherren anlæggets helt præcise konsekvenser for den enkelte ejendom. På mødet gennemgår kommissionen, sammen med den enkelte grundejer, det afmærkede anlæg på stedet, og grundejeren har mulighed for at komme med ændringsforslag til projektet. Kommissionen beslutter herefter, hvilke ændringer, der eventuelt skal indarbejdes i projektet, inden den godkender det detaljerede projekt. Ændringsforslagene kan f.eks. handle om placeringen af indkørsler, korte omveje, adgangsveje til landbrugsarealer og etablering af hegn og lignende. De berørte parter skal også ved denne lejlighed indkaldes skriftligt og ved annoncering senest fire uger før. Ekspropriationskommisionen på arbejde. Alle relevante forhold i vurderingen lægges frem. Jernbanen og arealforhold 8 Sådan foregår det

9 Jordfordeling I landbrugsområder kan ekspropriationskommissionen træffe beslutning om en hensigtsmæssig fordeling af de jordarealer, der hører til eksproprierede ejendomme. Formålet er at mindske de gener, som banen påfører driften af den enkelte ejendom. Det kan f.eks. ske ved, at to eller flere grundejere får omfordelt en del af deres jordarealer, og dermed ikke kommer til at eje mindre arealer, der ikke ligger i tilknytning til hovedejendommen. Ved store nyanlæg udarbejder en jordfordelingskonsulent fra Direktoratet for FødevareErhverv forslag til, hvordan jordfordelingen bedst kan gennemføres. Ekspropriationskommissionen skal godkende konsulentens forslag til jordfordeling ved detailbesigtigelsen. Jernbanen og arealforhold 9 Sådan foregår det

10 Ekspropriationer Ved arealinddragelse skelnes mellem permanente og midlertidige ekspropriationer, og de kan omfatte hele eller dele af en ejendom. Ekspropriationerne gennemføres ved en ekspropriationsforretning. Her beslutter ekspropriationskommissionen omfanget af indgrebet og datoen for ekspropriationens virkning. Det sker efter endnu en gang at have gennemgået alle de berørte arealer sammen med de enkelte grundejere. Desuden fastlægger kommissionen erstatningens størrelse til den enkelte grundejer. Det sker ud fra en konkret vurdering af indgrebets omfang og karakter samt ud fra aktuelle priser i lokalområdet. I langt de fleste tilfælde accepterer grundejerne erstatningens størrelse. Det sker enten ved selve ekspropriationsforretningen eller efter, at grundejerne har haft et par ugers betænkningstid. Total ekspropriation Total ekspropriation af en ejendom vil sige, at en grundejer må afstå hele sin ejendom til staten. Her får grundejeren en erstatning, der svarer til den pris, som et salg under normale forhold vil indbringe. Derudover ydes en skønsmæssig erstatning for ekstraomkostninger, til f.eks. flytning eller nødvendig, sagkyndig bistand i forbindelse med sagens behandling ved kommissionen. Ved ekspropriation af en udlejningsbolig får ejeren af ejendommen erstatning. Lejemålene opsiges, og kommunen har pligt til at fremskaffe erstatningsboliger til lejerne. Erstatningsboligerne skal stort set svare til de boliger, som skal fraflyttes. Lejerne har krav på erstatning til flytteomkostninger. Ved opsigelse af et erhvervslejemål som følge af ekspropriation, er der ikke mulighed for at kræve genhusning. Det er derimod muligt at få erstatning. Delvis ekspropriation I de fleste tilfælde eksproprieres kun dele af en ejendom. Ved en delvis ekspropriation får grundejeren erstatning for de arealer, som han eller hun må afgive, og for de ulemper, som ekspropriationen fører med sig. Grundejeren kan i denne situation fremsætte krav om fuldstændig ekspropriation, hvis han eller hun mener, at restejendommen bliver ubrugelig efter indgrebet. Ekspropriationskommissionen tager stilling til grundejerens ønske. Jernbanen og arealforhold 10 Ekspropriationer

11 Midlertidig ekspropriation Mange arealer eksproprieres kun midlertidigt, f.eks. til en arbejdsvej over en mark, så bygherren kan få adgang til de arealer, hvor der skal bygges, eller til en arbejdsplads nær byggepladsen. Når anlægsarbejdet er færdigt, leveres arealerne genoprettede tilbage til ejerne. Ved midlertidige ekspropriationer tilbyder bygherren en erstatning, der skønnes at dække det tab, som grundejeren lider ved ikke at kunne bruge arealet i en periode. Hvis der ikke opnås enighed med grundejeren, forelægges sagen for ekspropriationskommissionen, der herefter træffer en afgørelse. Ekspropriationskommisionen på arbejde. Her behandles en sag om forlods overtagelse. Jernbanen og arealforhold 11 Ekspropriationer

12 Øvrige forhold Nedenfor gennemgås en række øvrige, vigtige forhold i forbindelse med jernbaneprojekter. Byggelinjer Transportministeren kan pålægge byggelinjer langs en eksisterende jernbane eller langs en ny linjeføring, når det er nødvendigt for at sikre den fornødne plads til et projekteret anlæg. Denne beføjelse skal gives i forbindelse med et konkret projekt og fremgå af projekteringsloven. På ejendomme, som ligger inden for en byggelinje, eller som kan blive berørt af et projekteret anlæg, må der ikke uden Banedanmarks tilladelse opføres ny bebyggelse, bygges til eller foretages væsentlige forandringer i den eksisterende bebyggelse. Grundejeren skal ved en byggesagsbehandling rette henvendelse til sin kommune, som indberetter sagen til Banedanmark, der i hvert enkelt tilfælde foretager en konkret vurdering. En byggelinje skal tinglyses og kan pålægges i en længere periode, normalt i år med mulighed for forlængelse. Den berørte grundejer kan klage til Transportministeriet over pålægget. Kolonihaveområder De fleste kolonihaver ligger på lejede arealer, der er ejet af kommuner eller andre, offentlige instanser. Brugsretten til et havelod beskrives i en lejeaftale, og en eventuel inddragelse af arealet sker derfor som ekspropriation over for ejeren. Kolonihaveområder, der har varig karakter, må som hovedregel kun nedlægges, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt, og kun når der samtidig kan anvises et erstatningsområde. Denne bestemmelse gælder dog ikke, hvis området skal inddrages som følge af et statsligt anlægsarbejde, der vedtages i Folketinget ved anlægslov. I forbindelse med at anlægsloven forberedes, udarbejder Banedanmark derfor i samarbejde med de berørte kolonihaveforeninger forslag til, hvordan de problemer, der opstår i forbindelse med planlægning af et nyt jernbaneanlæg, bedst kan løses. Løsningsforslaget fremsættes i anlægsloven. Jernbanen og arealforhold 12 Øvrige forhold

13 Servitutter og lignende I nogle tilfælde giver jernbanen og tilhørende tekniske anlæg anledning til, at der lægges servitutter på naboejendomme til banen. Et eksempel er eldrift-servitutten, der af sikkerhedshensyn tinglyses på ejendomme langs jernbaner med elektrisk drift. Servitutten sætter begrænsninger med hensyn til beplantning, bebyggelse og lignende på ejendommene der ligger i en given afstand fra kørestrømsanlægget højspændingsledninger mv. En grundejer, der får pålagt en servitut, er berettiget til erstatning, da servitutten indskrænker ejerens rådighed over sin ejendom. Ulemper for naboer Støj og andre ulemper fra jernbanedriften eller baneanlægget kan give anledning til erstatning, hvis disse gener går ud over, hvad man må være forberedt på at skulle tåle som led i den almindelige samfundsudvikling på trafikområdet. Ulemper af denne karakter søges i øvrigt begrænset ved tekniske foranstaltninger. Støjen søger man f.eks. at begrænse ved at etablere støjskærme langs banen eller ved at isolere facaden på bygninger. Som ejer af en ejendom ved en eksisterende jernbane må man acceptere, at der kommer øget støj, fordi trafikken stiger som følge af en ændring af de trafikale forhold eller som følge af en generel stigning i jernbanetrafikken. I de tilfælde, hvor eksisterende veje ombygges, f.eks. i forbindelse med nedlæggelse af overkørsler eller anlæg af ny jernbane, ydes der erstatning for eksproprierede arealer. Der ydes også en ulempeerstatning for øvrige gener, f.eks. tab af beplantning, ombygning af garager, haveomlægning mv. Det er ekspropriationskommissionen, der tager stilling til, om tålegrænsen for støj er overskredet, og hvordan de øvrige erstatninger skal ydes. Ny registrering Efter ekspropriationen registreres indgrebene af ejendommen foreløbigt i tingbogen. Når anlægget er helt færdigt, opmåler og afmærker Banedanmark de nye skel. De nye mål registreres af Kort- og Matrikelstyrelsen, som ændrer matrikelkortene, og kommissarius giver SKAT besked, så der kan foretages nye ejendomsvurderinger. Herefter bliver ændringerne registreret endeligt i tingbogen. Jernbanen og arealforhold 13 Øvrige forhold

14 Sagkyndig bistand I forbindelse med en ekspropriation eller forlods overtagelse kan den enkelte grundejer hente hjælp hos f.eks. en advokat, revisor eller landbrugskonsulent. Ved ekspropriationsforretningen kan grundejeren få tilkendt et skønsmæssigt beløb til hjælp til betaling af sagkyndig bistand. Der ydes dog kun godtgørelse for de omkostninger, som ekspropriationskommissionen har fundet nødvendige. Klagemuligheder Det er muligt at klage over størrelsen af den erstatning, ekspropriationskommissionen har fastlagt. En klage over erstatningens størrelse behandles af taksationskommissionen. Denne kommission er ligesom ekspropriationskommissionen uafhængig af anlægsmyndigheden. Taksationskommissionen kan stadfæste ekspropriationskommissionens afgørelse, eller den kan afgøre, at erstatningen skal være større eller mindre end den erstatning, ekspropriationskommissionen har tilkendt. Taksationskommissionen kan ikke tage stilling til placeringen af det fysiske anlæg, men udelukkende til erstatningens størrelse. Det er dog også muligt at klage til taksationskommissionen, hvis der ikke er foretaget total ekspropriation. I sådanne tilfælde kan taksationskommissionen træffe afgørelse om, at en delvis ekspropriation skal ændres, således at hele ejendommen bliver eksproprieret. Domstolene Hvis grundejeren fortsat er utilfreds med erstatningens størrelse, er det muligt at indbringe taksationskommissionens afgørelse for domstolene. I første omgang skal sagen indbringes for byretten. Herefter kan den indbringes for landsretten. I særlige tilfælde er der også mulighed for at gå videre til Højesteret. Grundejeren skal selv betale omkostningerne ved at indbringe sagen. Jernbanen og arealforhold 14 Øvrige forhold

15 Hvem er hvem En række forskellige instanser er involveret, når der gennemføres ekspropriationer og forlods overtagelser i forbindelse med anlægsprojekter. Ekspropriationskommissionen Ekspropriationskommissionen har ansvaret for, at ekspropriationerne gennemføres i henhold til lovgivningen, herunder at fastsætte erstatningernes størrelse. Kommissionen ledes af Kommissarius. Der er to kommissarier i landet: én for Jylland og én for Øerne. Kommissarius er uddannet jurist og formand for kommissionen. Kommissarius udpeger yderligere fire medlemmer. To medlemmer udtages fra en liste af personer, som er udpeget af Transportministeren. De andre to medlemmer udtages fra en liste over medlemmer, der er udpeget af kommunerne i henholdsvis Jylland og på Øerne. Desuden deltager en repræsentant uden stemmeret fra den pågældende kommune, hvor ekspropriationsforretningen finder sted. Kommissionen får bistand af en ledende landinspektør, der optræder som teknisk sagkyndig. Kommissionen og den ledende landinspektør har viden om og erfaring med prissætning af jord og bygninger på ejendomsmarkedet både generelt og lokalt. Taksationskommissionen Taksationskommissionens fem medlemmer er sammensat på samme måde som ekspropriationskommissionen med en formand, der skal være uddannet jurist. To medlemmer er udpeget af staten og to medlemmer fra en kommunal liste. Taksationskommissionen bistås også af den ledende landinspektør som teknisk sagkyndig. Banedanmark Banedanmark driver og vedligeholder det statslige jernbanenet og skal i den forbindelse overholde de gældende sikkerhedsforskrifter. Banedanmark tildeler banekapacitet til de enkelte togselskaber og opkræver de tilhørende baneafgifter. Banedanmark er bygherre/anlægsmyndighed for om- og nybygninger på det statslige jernbanenet og kommer i den forbindelse i kontakt med de berørte grundejere, når der skal eksproprieres. Jernbanen og arealforhold 15 Hvem er hvem

16 Kontakt nærmere oplysninger Hvis du vil vide mere eller har konkrete spørgsmål om arealforholdene i et jernbaneprojekt, hvor Banedanmark er anlægsmyndighed, kan du kontakte: Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø Telefon: eller Jernbanen og arealforhold 16 Kontakt nærmere oplysninger

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation. Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen. 2. udgave

Jernbanen og ekspropriation. Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen. 2. udgave Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen 2. udgave Hjørring Frederikshavn Aalborg Thisted Struer Holstebro Langå Grenaa Skjern Bramming Esbjerg Herning Vejle Taulov Fredericia

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NIELS KORSGAARD PROJEKTLEDER - VEJDIREKTORATET PROGRAM Kl. 19.00-19.10: Velkomst v/ Projektleder Niels Korsgaard Kl. 19.10-19.20 : Procedurer

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE UDGIVET AF Vejdirektoratet Marts 2013 ISBN 9788770603119 WEB ISBN 9788770603133 OPLAG 100 stk. NÅR VEJEN NÆR DIG SKAL UDBYGGES På de næste sider finder du

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Energinet.dk Energinet.dk Energinet.dk

Energinet.dk Energinet.dk Energinet.dk Informationsmøde om Storebæltsforbindelsen Tid onsdag 30. juni kl. 19-21 Sted Skipperkroen - Mullerup Strand Deltagere 30 veloplagte og spørgelystne borgere Inviterede naboer til den nye elektriske Storebæltsforbindelse

Læs mere

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Da programmet blev fastlagt, håbede vi, at den nye lov var vedtaget inden dages indlæg. I stedet vil lovforslaget blive kommenteret specielt

Læs mere

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt.

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt. Hvis du skal opsætte, ændre eller vedligeholde et hegn mellem din og din nabos grund er det vigtigt at have et overblik over reglerne. Det samme gælder i den situation, hvor beplantning på nabogrunden

Læs mere

KL mener: Bliver jordejerne snydt? Af KL

KL mener: Bliver jordejerne snydt? Af KL Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 * 2008 Dato: 8. May. 2008 KL mener: Bliver jordejerne snydt? Af KL Med jævne mellemrum bobler ekspropriation op som et varmt emne i debatten. Ofte er det statens

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg 1. hæfte Besigtigelsesforretningen den 3.-4.

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27. december 2014 Transportministeriet LF 20 14/15 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Hjørring Frederikshavn Thisted Aalborg På arealer hvor Banedanmark ikke tidligere har foretaget anlægsarbejder, er der

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

EKSPROPRIATION OG TAKSATION

EKSPROPRIATION OG TAKSATION L 2014-12-27 nr 1520 Offentlige veje m.v. Kapitel 10 EKSPROPRIATION OG TAKSATION Ekspropriationsmyndigheder 94 Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette kapitel. Transportministeren

Læs mere

Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni 2011.

Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni 2011. 27.02.12 Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Mødereferat for informationsmøde den 21. februar 2012 på Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby. Mødedeltagere Brøndby Haveforening Afdeling

Læs mere

Ekspropriation. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Afdelingsleder for Arealerhvervelse Sofie Faarup Britze, Vejdirektoratet

Ekspropriation. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Afdelingsleder for Arealerhvervelse Sofie Faarup Britze, Vejdirektoratet 1 Ekspropriation Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Afdelingsleder for Arealerhvervelse Sofie Faarup Britze, Vejdirektoratet 2 Dagens fokusområder Grundlovens 73, stk. 1 Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen

Læs mere

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven)

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Lov nr. 1520 om offentlige veje m.v. af 27. december 2014 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale

Læs mere

Hegnsynet i Aabenraa Kommune

Hegnsynet i Aabenraa Kommune Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn? Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet

Læs mere

Vedrørende etablering af en Letbane på Ring 3. Hermed følger bekendtgørelse om fremrykket ekspropriation vedrørende oveimævnte projekt

Vedrørende etablering af en Letbane på Ring 3. Hermed følger bekendtgørelse om fremrykket ekspropriation vedrørende oveimævnte projekt ved Statens Ekspropriationer på Øerne Herlev Kommune Herlev Bygade 90, 2730 Herlev Dato 5. februar 2016 J.nr. 835-6- Deres Ref. Vedrørende etablering af en Letbane på Ring 3. Hermed følger bekendtgørelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Praktisk information

Praktisk information Hegn og Hegnsyn i Aabenraa Kommune Praktisk information Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Ledninger og ekspropriation. Vejforum 2017 A8 Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun

Ledninger og ekspropriation. Vejforum 2017 A8 Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Ledninger og ekspropriation Vejforum 2017 A8 Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun 2 Dagens emne Nye fremmede ledninger Ingen aftale Privat ejendom 1. Kan man ekspropriere? 2. Hvilke vilkår får ledningen?

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt.

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt. Sætter man sig for at undersøge, hvem der ejer vejene i Grundejerforening Fogedmarkens område, dvs. Lupinvej og Rosenvej, opdager man, at Grundejerforeningen ejer det meste; men at der sandelig også er

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Værdien af arealer til tekniske anlæg hvornår er de billigst?

Værdien af arealer til tekniske anlæg hvornår er de billigst? Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning, Årg. 122, Nr. 47, 1-7 (2014) Finn Kjær Christensen og Martin Korgaard Værdien af arealer til tekniske anlæg hvornår er de billigst? Finn Kjær Christensen

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015 Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd Informationsmøde den 25. august 2015 Program Velkomst til mødet borgmester Jørgen Gaarde Præsentation af projekt Vejdirektoratet Påvirkning af trafik på Vroldvej

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI

EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. oktober 2010 09/00775 EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI Vejdirektoratet har behandlet din klage af 5. januar 2009

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr.

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis V /advokat Henrik Rise Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 7. juni

Læs mere

Pga. høje afgrøder, kan det være nødvendigt at strippe to flag sammen således at markeringen kan ses på afstand.

Pga. høje afgrøder, kan det være nødvendigt at strippe to flag sammen således at markeringen kan ses på afstand. Rammeaftale AD-AG.R03 Bilag 1: Ydelsesbekrivelser (YB) Ydelsesbeskrivelser (YB) Der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser for størstedelen af de opgaver som skal udføres under denne rammeaftale. Nedenfor er

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Miljøredegørelse Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Juli 2013

Miljøredegørelse Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Juli 2013 Miljøredegørelse Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Juli 2013 Forord Med den politiske aftale Elektrificering af jernbanen mv. af d. 7. februar 2012 er elektrificering af strækningen mellem Esbjerg og

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. "Ministeren bedes oplyse

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Ministeren bedes oplyse Trafikudvalget L 11 - Offentlig Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 6. januar 2005 SJ 400-2 Trafikudvalget har i brev af 10. december 2004 stillet mig følgende spørgsmål

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

Peter Mortensen, professor, dr.jur., seniorjurist, Areal & Rettigheder

Peter Mortensen, professor, dr.jur., seniorjurist, Areal & Rettigheder Åben høring om perspektiverne i en Ring 5-motorvej og en ophævelse af transportkorridoren Transportkorridorer og borgeres retsstilling Peter Mortensen, professor, dr.jur., seniorjurist, Areal & Rettigheder

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

Cityringen. Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011

Cityringen. Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011 l Cityringen Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011 Formål med mødet > At fortælle om ændring > At besvare jeres spørgsmål om Metro-arbejdet Informationsmøde 6. april 2011 Velkommen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen I denne pjece kan du læse om de almindelige klageregler

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 78

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 78 Titel Lov om offentlige veje m.v. Status Gældende Ikrafttrådt 01-07-2015 Type Lov Nummer 1520 Publiceret 27-12-2014 Udgiver Transportministeriet Udskrevet af Sti Herman Stisen Dato 26-05-2016 EG Kommuneinformation

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse

Afgørelse Landzonetilladelse Haderslev Golfklub v. Lars Seide Olesen Viggo Carstenssensvej 7 6100 Haderslev 19. maj 2014 Sagsident: 14/15349 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således:

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således: 1 Ekspropriation Pålæg af dyrkningsrestriktioner Ekspropriation betyder grundlæggende, at en offentlig myndighed helt eller delvist overtager ejendomsretten til en ejendom fra en borger imod erstatning.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej, Ålsgårde, i Helsingør

AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej, Ålsgårde, i Helsingør Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2015 J.nr.: NMK-33-02454 Ref.: macos AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej,

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481 KORSHAGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER Paragraf 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Korshage Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Medlemmerne Medlemmer af

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere