Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet Indkaldelse og foreløbig dagsorden til mødet i Repræsentantskabet 9. maj 2014 Ændring af do for repræsentantskabsmøde i november Ændret takst for Flextur i Randers Kommune 8 6 Pulje til Yderområder 9 7 Oplæg til app med realtid 12 8 Transport i Flextrafik af kunder med el-scooter 14 9 Kontrakter i bustrafikken - øget brug af incitamenter Orientering om incitamentsforsøg Orientering om Rejsekort i Midttrafik Orientering om Prisberegner på Midttrafik.dk Orientering om forsøgsrute 901X Silkeborg - Aarhus N Orientering om evaluering af Trafikplan Aarhus Orientering om lukning af Randers Busterminal Orientering om den fremtidige varetagelse af billetkontrolopgaven på Lemvigbanen Orientering om aktindsigt i udbud af billetkontrol m.v Orientering om udbudsvilkår i Flextrafik, herunder pauser og princippet om 1-årigt udbud i Flextrafik Orientering om prækvalifikion - trafikdrift Aarhus Letbane Orientering om ombygning af Aarhus Nærbane Orientering om medarbejdertilfredshedsmåling i Midttrafiks administrion Orientering om trivselsmålinger i Busselskabet Aarhus Sporveje Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Eventuelt 48

3 Driftsregnskab for 2013 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter er der udarbejdet et driftsregnskab for På alle væsentlige forretningsområder er der tale om mindreforbrug i forhold til budgettet. Sagsfremstilling I det følgende sammenlignes de væsentligste områder i driftsregnskabet for Midttrafik med det af bestyrelsen vedtagne budget for /. Budgetafvigelserne for de enkelte forretningsområder er gennemgået i vedlagte "Not driftsregnskab 2013", mens budgetafvigelser for de enkelte bestillere fremgår af de vedlagte oversigter til notet. I hovedtræk er der følgende budgetafvigelser for forretningsområderne. På busområdet er der en netto mindreudgift på 27,5 mio. kr. Mindreudgifterne er sammens af merindtægter på 39,2 mio. kr., og merudgifter på 11,7 mio. kr. De samlede udgifter er på 1.432,0 mio. kr. Størstedelen af merudgiften på 11,7 mio. kr. vedrører Region Midtjylland og skyldes primært effekten af 33. og 34. udbud med højere priser. Indtægterne er på 728,0 mio. kr. Merindtægter i 2013 forklares hovedsageligt ved fremgang i passagerindtægter, salget af HyperCard/Ungdomskort og ved flere indtægter fra Bus & Tog omstigere. På handicapområdet er der netto mindreudgifter på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et fald i antal ture i forhold til det budgetterede. Kan-kørsel viser merudgifter i forhold til det budgetterede på ca. 11,9 mio. kr. Størsteparten af merudgifterne vedrører regionen samt kørslen for Fynbus og Sydtrafik. Disse tegner sig alene for merudgifter på 10,3 mio. kr. Hovedparterne af kommunerne har haft mindreudgifter. Baggrunden herfor er generelt andet kørselsomfang end foruds. På togdriften er der netto mindreudgifter til driften på 4,0 mio. kr., mens anlæg balancerer. Der er et akkumuleret mindreforbrug i Trafikselskabet administrion og fællesaktiviteter i 2013 på 15,1 mio. kr. Mindreforbruget ønskes anvendt til realtidsinformion og rejsekortprojektet i Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udekukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i nettoudgifterne på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet, men

4 3 samlet set er der merindtægter til Aarhus Kommune, da stigningen i overførsler af kontrolafgifter til kommunen, er større end stigning i nettoudgifterne. Udgifterne til Letbanesekretari balancerer i forhold til budgettet. Udgifterne til operørudbuddet er overført til det nyoprettede Driftsselskab Aarhus Letbane ved udgangen af Udgifterne til Rejsekort finansieres i 2013 delvist som udgangspunkt af Midttrafiks opsparede midler fra 2012-regnskabet, således bestillerne ikke får udgifter til projektet i Undtaget herfra er Silkeborg og Horsens kommuner, som har ønsket indbetale i alt 12,9 mio. kr. i 2013, finansieret af midler i kommunerne. Der har været renteindtægter på 0,3 mio. kr. som foreslås overført til rejsekortprojektet. Direktøren indstiller, bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning bestyrelsen godkender overførsel af renteindtægter på 0,3 mio. kr. til rejsekortprojektet bestyrelsen godkender bestillerne får tilbageført mindreforbrug og bliver opkrævet for merforbrug vedrørende busdrift, togdrift, handicap- og kan-kørsel. Bilag Not driftsregnskab 2013

5 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet Resumé Der er et akkumuleret mindreforbrug på 15,1 mio. kr. i Trafikselskabet som søges overført til 2014 til en række formål. Sagsfremstilling Administrionen har afsluttet regnskabsåret 2013 med et samlet mindreforbrug i Trafikselskabet på 15,1 mio. kr. ud af et samlet budget på 127,1 mio. kr. Fra tidligere år var der overført 7,2 mio. kr., hvorfor det reelle mindreforbrug i 2013 er på 7,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes ikke forbrugte uddannelsesmidler, udskudte projekter, opsagt serviceaftale på køreplansystem i forbindelse med overgang til nyt system samt gennemførelse øvrige af besparelser indført i administrionen og salgsstrukturen med henblik på opsparing til realtidsinformion til kunderne, ekstraudgifter til rejsekort og zoneomlægning i hele regionen. Overførslen på 7,2 mio. kr. fra 2012 har ligeledes været reserveret til rejsekortet og rejsekortrelerede opgaver med forventning om, de udmøntes i Mindreforbruget foreslås overført til 2014 til en række initiiver, som er beskrevet i nedenstående oversigt: Formål Udgift i mio. kr. Realtidsinformion 5,3 Indskud til ansvarligt lån Rejsekort A/S 2,0 Incitamentsforsøg for øge kundetilfredsheden 1,0 Omskiftere til billetteringsudstyr i forbindelse med overgang til rejsekort 1,3 Zoneomlægning i hele Region Midtjylland så den tilpasses rejsekortet 2,5 Rejsekortprojekt og lager til rejsekortudstyr 3,0 I alt 15,1 Direktøren indstiller, mindre forbruget overføres til 2014 til de angivne formål

6 Indkaldelse og foreløbig dagsorden til mødet i Repræsentantskabet 9. maj 2014 Resumé Midttrafik afholder møde i Repræsentantskabet 9. maj Bestyrelsen forelægges hermed de emner, som administrionen anbefaler sætte på dagsordenen til det møde. Sagsfremstilling Midttrafik afholder 2 repræsentantskabsmøder om året. Hidtil har det været praksis, indholdet på møderne overordnet skulle være således, i foråret afholdes et møde med orientering om regnskabet og indledende drøftelse af budgetforudsætninger for det følgende år, og i efteråret afholdes et møde med godkendelse af byrdefordelingen for det kommende budgetår samt drøftelse af overordnede temaer, aktiviteter og handlingsplaner for det kommende år inden for det vedtagne budget. På mødet i Repræsentantskabet, 2. november 2012, blev det foreslået, Midttrafik bruger møderne i Repræsentantskabet til temadrøftelser, der vedrører den kollektive trafik på en bredere måde. Mødet 9. maj 2014 Næste møde i Repræsentantskabet afholdes 9. maj 2014 kl på Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens. Forslag til program Administrionen vil foreslå, emnerne på mødet i Repræsentantskabet 9. maj 2014 bliver et kort orienteringspunkt samt en længere temadrøftelse. Korte punkter Valg af dirigent Formandens beretning for 2013 inkl. regnskab Temadrøftelse Hvilken rolle skal Midttrafik spille i forhold til effektivisering af kommunal kørsel. Baggrunden er, sten og kommunerne har indgået aftale om effektiviseringer på 400 mio. kr. over de næste år. Konsekvenserne for taxabranchen vil også blive berørt. Indkaldelse til mødet Ifølge forretningsordenen for Repræsentantskabet for Midttrafik, skal formanden for Bestyrelsen sørge for indkaldelse til møder i Repræsentantskabet med 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden. Indkaldelse til mødet 9. maj 2014 skal derfor foretages senest 11. april 2014.

7 6 Administrionen sender indkaldelse med angivelse af en foreløbig dagsorden svarende til de emner, Bestyrelsen godkender. Direktøren indstiller, de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet 9. maj 2014 godkendes.

8 Ændring af do for repræsentantskabsmøde i november 2014 Resumé Formandsskabet i Midttrafiks bestyrelse foreslår, repræsentantskabsmødet i november 2014 flyttes til fredag den 21. november Sagsfremstilling På det seneste møde i formandskabet blev der ytret ønske om flytte repræsentantskabsmødet i efteråret 2014 fra fredag den 14. november 2014 til fredag den 21. november Direktøren indstiller, repræsentantskabsmødet den 14. november 2014 flyttes til den 21. november 2014.

9 Ændret takst for Flextur i Randers Kommune Resumé Randers Kommune ønsker 1. maj 2014 ændre taksterne for støttet Flextur, så der kan køres til 7 kr. pr. km min. 35 kr. i oplandet. Kørsel internt i Randers by skal koste 14 kr. pr. km min. 70 kr. Hidtil har kunderne i Randers Kommune kunne køre støttet Flextur til 7 kr. pr. km min. 35 kr. i hele kommunen. Sagsfremstilling Randers Kommune ønsker finde besparelser på ca kr. årligt på Flextur bl.a. begrundet i kommunens merudgifter til Rejsekortet. Det er baggrunden for, de ønsker ændre taksterne pr. 1. maj Kommunen ønsker indført støttet Flextur på en måde, så kunderne kan køre for 7 kr. pr. km min. 35 kr. fra Randers by til oplandet, fra oplandet til Randers by samt mellem destinioner i oplandet. Kørsel inden for Randers by skal koste 14 kr. pr. km min. 70 kr. I 2012 blev der i Randers Kommune gennemført støttede Flexture til en gns. pris på 64 kr. I 2013 blev der gennemført støttede Flexture til en gns. pris på 56 kr., hvilket svarer til en stigning på 14,4 %. Randers Kommune har en forventning om, kunne spare ca kr. årligt ved ændre taksten for støttet Flextur i Randers by, da en meget stor andel af Flexturene bliver udført i Randers by. Midttrafik følger løbende udviklingen, og evaluerer ordningen med Randers Kommune efter 3 måneder. Hvis ovenstående ændringer ikke får den ønskede økonomiske effekt, så ønsker Randers Kommune indføre 3 faste punkter i Randers by, hvortil/fra der kan køres til 7 kr. pr. km min. 35 kr. Randers Kommune har bedt Midttrafik bidrage til udarbejdelse af lokal markedsføring. Direktøren indstiller, ændre takst for Flextur i Randers Kommune pr. 1. maj 2014 godkendes.

10 Pulje til yderområder Resumé I finansloven er der i perioden afs 57 mio. kr. årligt til pulje til yderområder. De 2 første ansøgningsrunder er afsluttet. Ved ansøgningen i 2014 var der få ansøgninger og "kun" ansøgt om 38 mio. kr. Der gives forslag til hvorledes Midttrafiks administrion kan forbedre bestillernes kendskab til puljen, og derigennem søge øge antallet af ansøgninger fra Midttrafiks område. Sagsfremstilling I perioden er der i Finansloven afs 57 mio. kr. hvert år til projekter, der kan forbedre den kollektive trafik i yderområder. I Midttrafik er alle kommuner (undtaget Silkeborg, Randers, Horsens og Aarhus kommuner) omftet af den gruppe af kommuner, der indgår i begrebet Yderområde og derfor kan søge. I forhold til tidligere projekter, gives der i pulje til Yderområder støtte til drift. Dette betyder ansøgers driftsomkostninger til forsøg med nye ruter, kan blive delvist dækket i en forsøgsperiode. Det fremgår klart defineret hvilke områder, der kan søges støtte til. Disse områder er: Udvikling af nye ruter, herunder driftsstøtte i op til 2 år, samt opstartsomkostninger. Investeringer i infrastruktur, der bidrager til gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre, dvs. i forbindelse med ændringer i køreplaner. Hvis der i et projekt er andre omkostninger, skal der argumenteres herfor, f.eks. hvis en kommune ønsker lave en større markedsføring. Derudover skal følgende krav være opfyldt: projektet skal udmøntes i tyndt befolkede områder(ovennævnte kommuner) projektet skal fremme den kollektive trafik i yderområderne projektet skal afprøve nye ideer og innovive tiltag i yderområderne projektet bør styrke grønne løsninger flest muligt får gavn af projektet de relevante myndigheders engagement og bidrag til processen indgår som et vigtigt element i ansøgningen. Finansieringen af et projket er 50 / 50, mellem ansøger og Trafikstyrelsen, men kun af det beløb der godkendes. Hvis der fx i et projekt er indkøb af en ny bus, er det ikke givet omkostningen til bussen kan indgå. Der kan gives støtte i op til 2 år. Ansøgningsfristen er 1. februar hvert år. Puljen har eksisteret siden 2013 og der har således været 2 ansøgningsrunder:

11 10 Ansøgningsrunden 1. februar Inden udmøntningen af de 57 mio. kr. i 2013 var der forlods afs 20 mio. kr. til ny havn på Samsø. Puljen var således på 37. mio. kr. Midttrafik deltog i følgende ansøgninger: FlexDanmark søgte til "den sammenhængende rejse" og fik tildelt 15,6 mio. kr. Ringkøbing-Skjern kommune søgte om midler til forbedring af stoppesteder, men fik afslag Sammen med Struer, Holstebro og Viborg kommune søgtes om forsøg med bedre betjening af Karup lufthavn, men fik afslag. Ansøgningsrunden 2014: Ved ansøgningen i 2014 er der indsendt 18 ansøgninger til ialt 38 mio. kr. til puljen på 57 mio. kr. Midttrafik har deltaget i følgende ansøgninger: Forbedring af bybusnettet i Grenå som en forberedelse til Letbanen. Norddjurs kommune er projektansvarlig og der er søgt om driftstilskud på 2,6 mio. kr. incl. ønske om indsættelse af 2 minibusser. Vesterhavnsruten, der er et forsøg med en sommerbus mellem Blåvand (Varde kommune) og Søndervig (Ringkøbing - Skjern kommune). Sydtrafik er projektansvarlig sammen med Varde og Ringkøbing - Skjern kommune. Der er søgt om driftstilskud på 1,3 mio. kr. Derudover har Favrskov kommune indsendt ansøgning til etablering af trinbræt ved Laurbjerg stion med et ansøgt beløb på 5,4 mio. kr. Midttrafik har hjulpet Hedensted kommune med et forslag om etablering af en Borgerservice bus i Hedensted kommune, der skulle køre på tværs af kommunen. Hedensted kommune valgte dog ikke sende ansøgningen, pga. kravet om 50 / 50 finansiering. Tiltag til ansøgningsrunden 2015: Med baggrund i de afslag der blev givet i 2013, en opstramningen af tildelingskriterier og kravet om en 50/50 % finansiering, har det været vanskeligt finde egnede projekter til ansøgningen i Administrionen ønsker være proaktiv i forhold til ansøgningen i Det er bestillerne, der skal finansiere et projekt og derfor er det administrionens opgave dels sikre bestillerne er godt bekendt med mulighederne for projekter og dels komme med forslag til projekter til bestillerne. Dette tænkes udført med følgende handlinger: Midttrafik afholder 2 årlige møder med alle bestillere i Fagligt Forum. Her vil mulighederne blive highlightet ved næste møde, der afholdes 13. maj, Administrionen afholder i forbindelse med Trafikplanen, stregiske møder med alle bestillere. På disse møder vil mulighedene for projekter og ansøgninger blive vendt

12 11 Midttrafiks køreplanlæggere vil i forbindelse med køreplanlægningen for K15, påpege og komme med forslag til projekter til de enkelte bestiller. Dette vil ske tidligt i processen, således finansieringen kan behandles ved budgetlægningen for Direktøren indstiller, Midttrafiks administion øger bestillernes viden om puljen gennem de foreslåede tiltag.

13 Oplæg til app med realtid Resumé Midttrafik ønsker forbedre rejseoplevelsen, ved give kunderne bredere muligheder for, søge og modtage informioner før og under rejsen. Gennem medejerskab af Rejseplanen A/S har Midttrafik adgang til, distribuere informion til kunden gennem en lang række kanaler bla. web, App & skærme. Midttrafik har i dag den nødvendige teknik i 178 busser fordelt over regionen, og antallet af busser som kan levere realtidsinformion til kunden ønskes øget. I første fase etableres der et projekt for realtid i Aarhusområdet, som senere udbredes til resten af Midtjylland. Sagsfremstilling En af Midttrafiks stregiske målsætninger er, øge antallet af tilfredse kunder. Til understøtte indfrielsen af denne målsætning, ønsker Midttrafik forbedre kundeoplevelsen ved, tilbyde kunden aktuel trafikinformion og realtidsinformion før og under rejsen. Realtid i busserne giver kunden mulighed for se om bussen er rettidig eller forsinket. Kundeundersøgelser viser tryghed i rejsen er et vigtigt parameter for det vælge bus frem for f.eks. bil. Kan Midttrafik give kunderne informion om busserne er rettidige eller forsinkede før og under rejsen, giver det kunderne en tryghed. Derfor er der et ønske om give kunderne realtidsoplysninger. Derudover vil et realtidssystem også give busselskaberne og Midttrafik bedre muligheder for tilpasse og optimere køreplaner. Desuden giver systemet en række muligheder for, understøtte chaufførens arbejde bl.a. vise ruteforløb og køretid, ligesom busselskaberne kan sende driftsinformioner mm. direkte til chaufførens skærm. Distribution af informion til kunden./. Midttrafik er medejer af Rejseplanen A/S, og har her igennem adgang til, distribuere køreplansinformion, trafikinformion og realtidsinformion direkte til kunden via forskellige kanaler, fx rejseplanen.dk. Rejseplanens mobilapp, infoskærme, digitale stoppestedstavler, midttrafik.dk mv. For skabe enkelhed for kunden ønsker Midttrafik udover midttrafik.dk, generelt anvende Rejseplanens plform i den digitale kommunikion med kunden. Principskitse for distribution af realtids- & trafikinformion er vedlagt. Midttrafik har allerede 178 busser i Midttrafiks område, som via Rejseplanens plform leverer realtid og anden informion til kunden.

14 13 Bus Realtid Infotainment Antal i alt X Bus x x 31 Bybus Silkeborg x x 23 Bybus Herning x x 20 Bybus Viborg x x 15 Bybus Skive x 5 Busser, der betjener Bjerringbro rutebilstion x x 3 Busser, der betjener Bjerringbro rutebilstion x 20 Busser der betjener Viborg rutebilstion x 61 I alt 178 Udbredelse af realtid i Midttrafiks område Midttrafik ønsker gradvist udvide antallet af busser, som har installeret udstyr som kan levere realtidsinformion til distribution via Rejseplanen. Første fase som vedrører busser i Aarhusområdet planlægges igangs ved bestyrelsens godkendelse, og forventes, kunne være implementeret i løbet af Omkostningerne til etablering i dette område vil andrage 3,0 mio. kr. og finansieres via Midttrafiks mindreforbrug i budgetåret De løbende driftsomkostninger til systemet indarbejdes i de respektive driftsbudgetter for buskørsel. Midttrafik vil i kommende udbud indarbejde krav om, den nødvendige infrastruktur til levere da til Rejseplanen er til stede i bussen. Direktøren indstiller, Midttrafik anvender Rejseplanens plform til distribuere informion som realtid, trafikinformion etc. til kunderne i Midttrafiks område. der etableres et projekt med formål, implementere realtid i busserne i Aarhusområdet projektet finansieres ved, Midttrafiks mindreforbrug i budgetåret den løbende drift herefter finansieres via driftsbudgettet for buskørsel. Bilag Principskitse for distribution af realtids- & trafikinformion

15 Transport i Flextrafik af kunder med el-scooter Resumé TV2 Østjylland bragte den 23. februar 2014, et indslag om fastspænding af en handicapkørsels kunde på el-scooter under transporten. Af indslaget fremgår det, Midttrafik kræver en lægeerklæring for, kunden må sidde på el-scooteren under transporten. Midttrafik har fundet ud af, der er andre regler på området, hvorfor retningslinjerne på området er ændret med virkning fra uge 10. Sagsfremstilling Midttrafik har sammen med øvrige trafikselskaber krævet, kunderne af Midttrafik kørselsordninger, med hjælpemidlet el-scooter, skal flyttes til et sæde under transporten. Dette for sikre, kunden er korrekt fastspændt under transporten. Midttrafik har vurderet, det ikke har været muligt, fastspænde en kunde forsvarligt med 3 punkts sikkerhedssele, på en el-scooter under transporten, på grund af denne indretning. Kunder der benytter el-scooter, som ikke har mulighed for flytte sig til et sæde, har hidtil ved fremvise en lægeerklæring for fritagelse for sele, kunne forblive siddende på el-scooteren under transporten. Efter indslaget i TV2 Østjylland har Midttrafik været i kontakt med Trafikstyrelsen, som oplyser ifølge Færdselsloven, er en el-scooter kegoriseret som kørestol. Dermed gælder der samme regler for fastspænding af el-scooter samt kunder, som for øvrige kørestolsbrugere. El-scooteren skal fastspændes til vognens gulv med 4 punkts bespænding Kunden skal fastspændes med 3 punkts bespænding på el-scooteren, hvor hofteselen skal være fastgjort til vognens gulv. Det er ikke tilladt, anvende den integrerede hoftesele på el-scooteren, som eneste bespænding. Chaufføren er forpligtiget til kontakte Midttrafik, hvis det ikke er muligt fastspænde kunde, el-scooter eller kørestol efter gældende regler. Midttrafik kontakter efterfølgende visitor med henblik på, få foretaget ændringer på hjælpemidlet så sikkerheden er i orden. Midttrafik har udsendt en skriftlig orientering til samtlige leverandører samt visitorer i Region Midtjylland. Alle trafikselskaber er efterfølgende informeret om Trafikstyrelsens anvisning af reglerne på området. Direktøren indstiller, kunden kan forblive siddende på el-scooteren under transporten, når gældende regler for bespænding er efterlevet.

16 Kontrakter i bustrafikken - øget brug af incitamenter Resumé En ministeriel arbejdsgruppe har udarbejdet rapporten Kontrakter i bustrafikken øget brug af incitamenter. Administrionen har vurderet, hvordan rapportens anbefalinger kan benyttes i Midttrafik. Sagsfremstilling På baggrund af Produktivitetskommissionens Analyserapport Konkurrence, internionalisering og regulering besluttede regeringen i efteråret 2013 igangsætte en række analyser, herunder en analyse af potentialet for brugen af nettokontrakter i bustrafikken. Med nettokontrakter forstås kontrakter, hvor trafikselskabet indgår aftale med en leverandør, som varetager både drift, planlægning, takstfastsættelse og den samlede kundekontakt, såsom markedsføring, kampanger mv. Leverandørens indtjening består dels af offentlige tilskud, dels billetindtægterne../. Der har været neds et udvalg, der fik til opgave analysere potentialet for nettokontrakter. Resultet er blevet rapporten "Kontrakter i bustrafikken - øget brug af incitamenter", der vedlægges. Fra Trafikselskaberne i Danmark deltog underdirektør hos NT, Ole Schleemann. Midttrafik har bidraget med viden til analysen. Analysen Kontrakter i bustrafikken øget brug af incitamenter har haft til formål : Kortlægge hovedtyper af bruttokontrakter i Danmark Afdække begrundelserne for de forskellige bruttokontrakter og anvendelse af dem i forskellige sammenhænge, herunder såvel geografiske overvejelser samt overvejelser omkring påvirkningen af det samlede trafiknet. Afdække de svenske erfaringer med forskellige kontraktformer Belyse fordele og ulemper ved forskellige kontraktformer i forskellige regier Vurdere potentiale ved nettokontrakter Analysen mundende ud i en anbefaling af, om der er potentiale for indgåelse af nettokontrakter i Danmark. Hovedkonklusion Udvalget anbefaler på baggrund af erfaringerne fra Sverige og de danske særprojekter, trafikselskaber, regioner, kommuner og leverandører arbejder videre med

17 16 partnerskabsaftaler og øget brug af incitamenter i kontrakterne, fremfor egentlige nettokontrakter. Indføres der øget leverandørinvolvering i bruttokontrakter med incitament er det vigtigt have fokus på, hvilke effekter leverandørerne har mulighed for påvirke. Konsulentbureauet, der er medforfter på rapporten, vurderer, leverandørerne med det nuværende danske set-up vil have svært ved påvirke passagervæksten. Leverandørerne vil derimod kunne have indflydelse på forbedre kundetilfredsheden samt minimere omkostningerne ved friere kørselstilrettelæggelse, friere busvalg mv. Endvidere bør bruttokontrakter med incitament alene anvendes på trafik, hvor effekterne kan mærkes. Ud fra konsulentbureauets vurdering vil brug af bruttokontrakter med incitament være relevant anvende på de passager-tunge trafikårer, med en selvfinansieringsgrad på 55 % eller derover. Konsulentbureauet peger bl.a. på bybuskontrakterne i større byer; i Midttrafiks område nævnes konkret Århus, Randers, Silkeborg, Horsens og Herning, samt de regionale linjer omkring de samme byer. Incitament i kontrakter hos Midttrafik På flere måder understøtter rapporten de områder, som Midttrafik i forvejen arbejder målrettet med; nemlig incitamenter i større kontrakter rettet direkte mod kundernes tilfredshed. Udover Aarhus og Silkeborg har de nævnte byer indarbejdet bonusmodeller for brændstofforbrug i deres respektive kontrakter. Dette gælder tillige Skanderborg og Holstebro (fra 2014). Brændstofbonussen har tre hensigter; kundevenlig kørsel, miljøvenlig kørsel og bedre arbejdsmiljø for chaufføren. Det kan vurderes, om brændstofbonussen skal udvides til også omfte større regionale ruter. Herudover gør Midttrafik det fra 2014 obligorisk for alle busselskaber i A-kontrakter deltage i incitamentsordninger, hvori der direkte måles på kundernes tilfredshed. Deltagelsen er en forlængelse af et krav om obligorisk oplæring af chauffører på Fly High-kurserne. Et busselskab har ved sin deltagelse mulighed for vinde op til kr. pr. kontraktperiode - se andet dagsordenspunkt. Endelig er der indgået en enkelt partnerskabsaftale i Randers mellem kommune, Nobina og Midttrafik. Vurderingen er, indgåelse af partnerskabsaftaler i højere grad fordrer investering af fælles midler, klarere mål og strammere styring, end tilfældet har været i Randers. Ønsker Midttrafik i højere grad samarbejdsaftaler indarbejdet i kontrakterne, bør der derfor forinden evalueres på samarbejdet i Randers for skabe en mere effektiv model.

18 17 Direktøren indstiller, sagen drøftes. Bilag rapporten "Kontrakter i bustrafikken - øget brug af incitamenter"

19 Orientering om incitamentsforsøg Resumé I august 2012 blev Midttrafiks Bestyrelse orienteret om, det er Midttrafiks mål, en del af buskørslen skal udbydes på incitamentskontrakter. Administrionen foreslog derfor et forsøg med incitament, hvor busselskaberne fik kontant bonus, hvis de opnåede en given fremgang i kundetilfredsheden. Forsøget skulle give Midttrafik og busselskaberne praktiske erfaringer og viden om, hvordan modellen virkede. Sagsfremstilling Der var 7 af Midttrafiks leverandører, der tilmeldte sig til incitamentsforsøget, og der indgik i alt 60 ruter i stikprøven: Busselskabet Aarhus Sporveje De Blaa Busser De Grønne Busser Holstebro Turistbusser Malling Turistbusser Nobina Thykjær De tilmeldte leverandører var fordelt på både bybusser og regional busser, fra forskellige dele af Midttrafiks område. Fælles for de tilmeldte ruter var, de skulle være på en A- kontrakt. Forud for tilmeldingen til forsøget, stillede Midttrafik krav om størstedelen af chaufførerne på de tilmeldte ruter skulle have deltaget i Fly High I og/eller Fly High II, inden starten på bonusrunden. I februar 2013 blev der gennemført en førmåling og i december 2013, blev der gennemført en eftermåling. Målingerne bestod af følgende spørgsmål: Generel tilfredshed med denne rejse Chaufførens venlighed og vejledning Chaufførens kørsel Tryghed i bussen Målingerne blev gennemført af et uvildigt analysebureau, som gennemførte personlige interviews i busserne. Der er blevet gennemført stikprøver og der er således ikke gennemført interviews på samtlige tilmeldte ruter. De tilmeldte busselskaber dystede i 3 kegorier, og om en samlet pengepræmie på kr.:

20 19 Højeste kundetilfredshed i slutmålingerne: kr. Næsthøjeste kundetilfredshed i slutmålingerne: kr. Højeste stigning i kundetilfredsheden mellem før- og eftermålingerne: kr. Ved præmieoverrækkelsen i marts 2014, redegjorde de vindende busselskaber for, hvad de betragtede som god service og, hvordan de ville bruge præmiepengene sammen med chaufførerne. Nogle ville bl.a. tage på en studietur. Erfaringerne fra forsøget viser, det for størstedelen af busselskaberne er svært opretholde en høj tilfredshed over en længere periode. De busselskaber, der har oplevet den største positive udvikling mellem før- og eftermålingerne, har typisk ikke haft en meget høj tilfredshed fra begyndelsen, og ender, på trods af den positive udvikling, stadig ikke blandt dem, med den højeste tilfredshed. Erfaringerne viser således, der er behov for målrette busselskabernes og chaufførernes indss til øge kundetilfredsheden. Det er nødvendigt med nogle klare rammer for, hvordan tilfredsheden øges. Midttrafik ønsker derfor bl.a. gøre det obligorisk for chaufførerne deltage i efteruddannelse på Fly High I, II og III, ligesom Midttrafik ønsker gøre det obligorisk for busselskaberne deltage i Fly High bonusprogram, hvor den bedste buschauffør kåres af kunderne to gange årligt, samt hvor kundetilfredsheden måles en gang årligt. Erfaringerne fra incitamentsforsøget viser, der er god viden hente, ved spørge om 3-5 spørgsmål, som chauffører og busselskab har direkte indflydelse på. Direktøren indstiller, orienteringen tages til efterretning

21 Orientering om Rejsekort i Midttrafik Resumé Indtil nu har udrulning af rejsekort fulgt udrulningsplanen, som blev godkendt på bestyrelsens møde 21. juni, med åbning af Odderbanen og busruterne 918X og 960X i januar I starten var der fejl i prissystemet, som gjorde 918X og 960X ikke kunne give korrekte priser i Midtjylland. Dette er rettet sammen med en prissætningsfejl på Århus nærbane. Sagsfremstilling På Odderbanen er der ikke ops rejsekortudstyr på Kongsvang, Vilhelmsborg, Egelund og Assedrup stioner. Kunderne er orienteret om benytte de billetter, de plejer bruge. Der er ops rejsekortautomer på 4 stioner, men de sættes først i drift når Midttrafik senere bliver konfigureret på rejsekortsystemet. Næste skridt er Horsens Bybusser. Installion af rejsekortudstyr startes i uge 13 og forventes afsluttet inden for planen. Ibrugtagningsmåned for Horsens bybusser Prøvedrift er s til maj I aftalen med rejsekort og East West om udrulning er det en forudsætning Midttrafik sættes i drift i forbindelse med en større systemopdering. Denne opdering, som var s til den 28. marts i aftalen om Midttrafik s tilslutning til rejsekort, har rejsekorts leverandør East West (Thales) annonceret ikke kan nås. Nuværende plan fra East West viser opdering af system til næste version sker i weekenden maj. Idet der var afs en måned til komme ind i rejsekort administrion og økonomirutiner forventes ibrugtagningsdo for Horsens uds, således ibrugtagning i stedet forventes ultimo juni Opderingsdoen maj for ny version på rejsekortsystemet er behæftet med en risiko for yderligere forsinkelser, hvis man f.eks. ikke er tryg ved opdering og efterfølgende drift kan sikres med den kvalitet, performance og stabilitet systemet har på opderingstidspunkt. Installion af busser forventes følge den lagte plan. Udfordringen kan blive hvornår det teknisk er muligt for os åbne for kunders brug af rejsekort i et område. Når rejsekortsystemet er opderet til næste version starter prøvedrift Horsens en måned senere og samtidig revurderes den samlede ibrugtagningsplan. Berørte områder orienteres løbende, hvis forsinkelsen bliver så stor, det påvirker den planste ibrugtagningsdo. I nogle områder af Midttrafik sælges der i dag klippekort og fornyes månedskort i bussen bl.a. i Horsens og på regionale ruter. Udstyret hertil fjernes når rejsekort sættes i drift. Der kan forts sælges fortrykte klippekort i bussen, men fornyelse af månedskort vil ikke længere kunne ske i bussen.

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-2-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.12.2014 Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Fra administrionen deltog direktør Jens

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. marts 2015 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud Dagsorden 10.

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. oktober 2012 Mads Lund Larsen 06 Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

FLEXTUR OG TELETAXA I SKANDERBORG KOMMUNE - OGSÅ FOR DIG

FLEXTUR OG TELETAXA I SKANDERBORG KOMMUNE - OGSÅ FOR DIG FLEXTUR OG TELETAXA I SKANDERBORG KOMMUNE - OGSÅ FOR DIG Hvad er Flextur? Flextur er en del af den kollektive trafik, og kan benyttes af alle - også dig! Flextur er et dør til dør tilbud til alle. Med

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Det aflyste møde 12. september

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 14. september 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Budget 2013 1 2 Regionens ønsker om besparelser

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. april 2009 kl. 12:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revisionsberetning nr. 4 af 13. marts 2009 1 2 Resultopgørelse

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015 25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE 25. marts 2015 25-03-2015 2 BAGGRUND FlexDanmark, et samarbejde Ydrepulje midler 2013, 15 mio. kr. Sammen med Rejseplanen, Rejsekortet Den samlede rejse, Den

Læs mere