Reklame- og sponsorpolitik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reklame- og sponsorpolitik."

Transkript

1 Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne og regionerne bedre adgang til supplerende finansiering af de opgaver, som kommunerne og regionerne varetager, når dette sker under hensyntagen til den neutralitet og saglighed, der er gældende for en offentlig myndighed. Lovgrundlag Lov nr. 490 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, medmindre andet er bestemt i anden lovgivning trådte i kraft den 1. juli Lovens muligheder og begrænsninger Den nye lov giver kommunerne samme rettigheder til at anvende fast ejendom og løsøre til reklamering som private. Målet er at give kommunerne et større spillerum for lokale beslutninger. Loven giver adgang til opsætning af reklamer på alle kommunens faste aktiver såsom bygninger, grunde, køretøjer, inventar mv. Elektroniske medier f.eks. kommunens hjemmeside og intranet er derimod ikke omfattet. Reklamering kan ske på både fast ejendom og løsøre, som er ejet af kommunen, men ligeledes på lejet/leaset ejendom og løsøre. Reklamering er tilladt både ud- og indvendigt. Loven finder derimod ikke anvendelse på institutioner, selskaber, mv., som er organiseret på privatretligt grundlag f.eks. selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Der er ingen beløbsmæssige begrænsninger på kommuners reklameindtægter. Reklame- og sponsorindtægter administreres af kommunen efter egne ønsker. Kommunen bestemmer selv i hvilket omfang, de vil anvende reklamer. Der er ingen begrænsninger i loven på, hvilke faste ejendomme, køretøjer eller andet løsøre kommunen kan bruge som reklameplads. Loven indskrænker ikke den allerede tilladte reklamering, såsom -Reklameplads på bander i idrætsanlæg. -Reklamering på offentlige veje. -Trafikselskabers ret til reklamering på busser. Markedsføringsloven Kommunen har pligt til at sikre, at reklamen overholder lovgivningen herunder markedsføringslovens regler. Kommunen sikrer, at den private ikke overtræder markedsføringsloven. Kommunen kan til enhver tid opsige en kontrakt med ulovlig markedsføring. 1

2 Markedsføringsloven sætter en række begrænsninger på indholdet og udformningen af reklamer. Af de væsentligste kan nævnes. Markedsføringsloven kræver, at der ikke må anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde budskaber. Budskaber må ikke være utilbørlige overfor forbrugere eller andre erhvervsdrivende eks. på grund af privatliv, race, religion eller politisk holdning En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset i hvilket medium, den bringes. Skjulte reklamer er ikke lovlige. Markedsføringsloven indeholder særlige bestemmelser for markedsføring rettet mod børn og unge. Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed, manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke. Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med overholdelsen af de gældende regler. Anden lovgivning Udover markedsføringsloven kan der være særlige love, der begrænser reklameringsretten f.eks. Lov om forbud mod tobaksreklamer. Lov om etnisk ligestilling, hvorefter ingen må udsættes for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Lov om naturbeskyttelse, hvorefter det er forbudt at reklamere i åbent land. (bekendtgørelse 1328 fra 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg mv. er undtagelser fra loven om naturbeskyttelse) Herudover kan der i lokalplaner, byplanvedtægter eller lignende være fastsat bestemmelser om opsætning af skilte mv. Formålet med retningslinjer på området. At sikre at alle både ansatte, brugere og bestyrelser er bekendt med muligheder og begrænsninger i forhold til reklamering og sponsering. At der er en generel viden om, hvordan der skal ageres i forhold til reklamering og sponsering, herunder hvilke moralske og etiske hensyn, der skal tages. 2

3 Retningslinjer Idet kommunen har en pligt til at handle økonomisk forsvarligt, skal den til enhver tid gældende indkøbspolitiks principper anvendes ved salg af reklameplads. Kommunen skal gøre sig rimelige bestræbelser på at fastsætte markedsprisen. Markedsprisen er i lovens bemærkninger defineret som den højest opnåelige pris i handel og vandel. Kravet om markedspris skal sikre, at kommunen ikke via reklamen giver indirekte støtte til erhvervsdrivende. Hvis der i særlovgivningen er beskrevet, hvilken pris kommunen skal tage gælder kravet om markedspris ikke. Kommunen kan godt modtage fast ejendom eller løsøre som gave (vederlagsfrit) mod at disse anvendes til brug for reklamering for andre. Ydelse (gaven) og modydelse (reklameværdien) skal have et passende forhold til hinanden. Neutralitet og saglighed Indgåelse af reklame og sponsoraftaler må ikke påvirke kommunens neutralitet i forhold til borgere, leverandører mv. Kommunen må ikke i forbindelse med indgåelse af reklame- og sponsoraftaler varetage usaglige hensyn. Dette indebærer f.eks., at kommunen ikke må betinge indgåelse af en aftale om f.eks. levering af mad til ældre i kommunen af, at leverandøren køber reklameplads på kommunens idrætsanlæg. Ringsted kommune ønsker, at administrationsbygninger og løsøre, der anvendes i forbindelse med direkte borgerrelaterede opgaver, visuelt skal signalere den neutralitet og saglighed, som er kendetegnende for en offentlig myndighed. Definition på sponsorering og reklamering. Ved reklamering forstås i denne forbindelse en aftale om, at kommunen mod kontant betaling stiller reklameplads til rådighed for en ekstern part f.eks. i form af reklamer på biler, bygninger, institutioner, idrætshaller osv. Ved sponsorering forstås i denne forbindelse en aftale om direkte eller indirekte støtte fra erhvervslivet i form af materialer, penge eller andet f.eks. undervisningsmaterialer, legetøj eller andre materialer, økonomisk støtte til et arrangement eller andre former for serviceydelser. Modtagelse af sponsorater Sponsering må ikke medføre krav om modydelser udover en diskret angivelse af, hvem der har sponsoreret det pågældende aktiv. 3

4 Sponsering må ikke medføre, at der kan sættes spørgsmålstegn ved kommunens uvildighed i regulære udbudsforretninger. Der bør altid foretages en kritisk vurdering af eventuelt skjult reklameværdi. Undervisningsmateriale, legetøj og andre sponserede materialer til børn og unge bør i mindst muligt omfang anvende/påføres sponsors navn, logo, varemærke og lignende. Tilsvarende bør navn, logo, varemærke mv. nævnes og anvendes mindst muligt i forbindelse med undervisning og andre aktiviteter som lege, konkurrencer og lignende. Markedsføring i form af ophængning af plakater, brug af reklamestreamere, fremlæggelse af brochurer eller uddeling af vareprøver og smagsprøver er tilladt, men må kun finde sted, hvis der er indhentet tilladelse fra Ringsted kommune. Placering af reklamer Ringsted kommune ønsker at gøre brug af nogle af de muligheder i reklameloven, når nærværende politik og retningslinjer følges, og når kommunens egen skiltning ikke forsvinder i reklamerne. I praksis vil det betyde, at der er mulighed for opsætning af reklamer på kommunens løsøre samt fast ejendom, som f.eks. kommunalt benyttede køretøjer, busskure samt skøjtebanen. Opsætning af reklamer på busskure (så længe vejlovens 102 overholdes) Kommunen har fastlagt, at der ikke må opsættes reklamer følgende steder. Udvendigt og indvendigt på kommunalt benyttede bygninger. På beklædningen hos de ansatte, som i deres daglige arbejde har direkte kontakt med borgerne. Kommunens hjemmeside. Reklamering i hallerne kan ske efter de hidtil kendte retningslinjer. Reklamers indhold Samarbejdet med erhvervslivet skal hvile på et hæderligt og tillidsvækkende grundlag. Købere af reklameplads, der ikke lever op til disse forventninger, kan ikke forvente fortsat at oppebære retten til at reklamere. De almindelige kommunalretlige principper omkring neutralitet og saglighed gælder også i forhold til kommunens salg af reklameplads. Ringsted kommune vil derfor ikke reklamere for følgende og tilsvarende organisationer. Arbejdsgiverorganisationer. Fagforeninger. Religiøse bevægelser. Politiske partier og bevægelser, valgte medlemmer eller opstillede kandidater. 4

5 Ringsted kommune vil ikke reklamere for sundhedsskadelige produkter, som kan medvirke til en usund livsstil. F.eks. alkohol og tobak samt sukkerholdige læskedrikke og slik. Endvidere vil kommunen ikke acceptere reklamer med sprogbrug eller signaler, der kan virke stødende eks. skal reklamer med seksuelle undertoner undgås. Politisk målsætning At retningslinjerne vedrørende reklamering og sponsering kan give nogle muligheder, som ligger udover det, de normale driftsmidler vil kunne dække. (Man skal være opmærksom på, at almindelige driftsopgaver ikke må være afhængige af reklameindtægter, men kun må ses som et supplement dertil) Reklamering og sponsering skal altid være etisk i overensstemmelse med Ringsted kommunes målsætning. Kompetence Administrator varetager alle praktiske foranstaltninger i forbindelse med salget af reklamer på kommunens biler. Indkøbskontoret sikrer at administrator overholder kommunens retningslinjer på området. Økonomi Overskud fra salg af reklameplads konteres på central konto under økonomiudvalget. Sponsorater tilfalder de enkelte institutioner? Kontraktvilkår Kommunens reklamepolitik skal generelt afspejles i kontraktvilkårene, det være sig vilkårene for sponsering, reklamering, reklamernes indhold mv. Til formålet udarbejdes en standardkontrakt, som altid skal anvendes. Der indgås skriftlige aftaler med køberne af reklamepladsen, der omfatter antallet, størrelsen og placeringen af reklamerne, samt længden af perioden der reklameres. Hvis efterspørgslen efter reklameplads overstiger kapaciteten, tildeles pladsen efter først til mølle princippet. De objekter, der kan anvendes til reklamering er talrige, og der kan derfor ikke opstilles en udtømmende liste, over hvilke ejendomme og løsøre, der kan anvendes til reklamering. 5

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning Forbrugerombudsmandens vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil kan bruges som hjælp til at vurdere lovligheden af de mange Multi Level

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Retningslinjer for frivillige indsamlere... 4 1.1.1. Alder... 4

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

KAPITEL 22 SPONSORERING

KAPITEL 22 SPONSORERING KAPITEL 22 SPONSORERING DRs programvirksomhed er baseret på licensfinansiering, og udgangspunktet i lovgivningen er, at DR ikke må have sponsorerede programmer på tv, herunder på tekst-tv, i radio og på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere