! Masterplan!for!Gråsten/området!2015!!/!2025!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! Masterplan!for!Gråsten/området!2015!!/!2025!!"

Transkript

1

2 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Indholdsfortegnelse Opsummering Forord Metode+og+definitioner Dataindsamling+og+bearbejdning Definitioner+for+Gråsten=området+og+den+vestlige+del+af+Sønderborg+Kommune Beskrivelse+og+analyse Gråsten=området+og+Gråsten+by Erhverv+og+arbejdspladser Anbefalingerindenfor Erhvervogarbejdspladser...13 Turisme Anbefalingerindenfor turisme...17 Bosætning Anbefalingerindenfor bosætning...20 Idræt+og+fritid Anbefalingerindenfor idrætogfritid...22 Kultur Anbefalingerindenfor kultur...24 Udfordringer+og+potentiale+for+fremtiden Sammenfatning+for+Gråstenområdet+i+dag Visionen+ +hvordan+ser+vi+gråsten=området+for+fremtiden? Bosætning...29 Turisme...29 De+særlige+fyrtårnsprojekter+og+indsatsområde A)OpgraderingafAhlmannsparkentilnytKultur/ogmultihus...29 B)OpgraderingafGråstenSlotsgartneri...30 C)Branding...30 Masterplanens+fokus+for+2015= Projekter2015/ Masterplanens+fokus+for Hvordan+kommer+vi+videre? Organisering+omkring+de+valgte+indsatsområder+og+aktiviteter Afslutning Bilag+1:+Idékatalog+for+fremtiden GråstenForum

3 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Opsummering Rapportensammenfatterdeinputoggodeideer,somvigennemenrækkeborgermøderog involverendeworkshopsharindsamletiseptemberogoktober2014.materialeerblevet analyseretogsammenlagtmedstyregruppensinput,oginputindsamletsomdatafraandet tilgængeligtmateriale.formåletharværetatbeskriveoggiveetkvalificeretbudpåen udviklingsstrategi enmasterplan forgråsten/området;tilerhverv,borgereogforeninger, ogtilsønderborgkommunespolitiskeogforvaltningsmæssigeledelse. Dererudfordringer,somskaladresseresherognu;aldersgennemsnittetstigerogdeunge følgerdengenerelleurbaniseringstrend;deflyttermodstorbyerneogkunenlilledel kommertilbageigen.områdetharoplevetskolelukningelleromdannelsetilfriskoler,men udenatdensikreskolevejfølgermed.detailhandelerudfordretafindkøbscentre,nethandel ognyeforbrugsmønstre,sombetyderatbutikkerlukkeroglokalernestårtommelidtfor længe ellerbliverafløstafpizzarieroggenbrugsbutikker.etafområdetsstoltheder, Gigthospitalet,derliggersmuktplaceretpåhavnen,flyttermuligvisvækogefterladeriværste faldentombygning menpåtrodsafdette,erderbefolkningstilgang-i-gråsten1området i modsætningtilsønderborgkommunesamletset. Vipegerpå,atGråsten/områdeteretressourcestærktområde,dererharetgodtfundament for,ogetpotentialetiludviklingogvækst/ogtilatmedvirketilatløftesønderborg Kommune.Merebosætninggennemnyebolig/ogfritidstilbud,ogflereturister/ogdermed arbejdspladser/gennemproduktudviklingafturismen,erbeggerealiserbaremålsætninger. Visioneneratskabe-den$ægte$følelse+af+Sønderjylland+AltdetgodefraSønderjyllandkan oplevesigråsten/områdetbådesombeboerogsombesøgende.derkanbyggesviderepåde stedbunderessourcerogherlighedsværdier,ogudvikledemtilglædeforborgereogturister. Samletbetyderdet,atderanbefales2strategiskefokusområder; 1. Bosætning /gennemflereejeroglejerboliger,primærtvedudstykningogsalgafparcelleri områdetmellemrinkenæsoggråsten.sammenbygningmedegernsundogf.eks. udvidelsemedstor/parcellerikværs.styrkelseafinfrastrukturogopgraderingaf rammerneforfritidogidræt.endvideretiltrækningafnyevirksomhedergennem udstykningogsalgafnyeerhvervsarealervedavnbøl. 2. Turisme /gennemvidereudviklingoginnovationafprodukter,pakkerogoplevelsermedafsæti naturen,egnsspecialiteter,ogområdetshistorieogkulturiettætsamspilmellemde frivilligeogdekommercielleaktører,kommunen,skov/ognaturstyrelsensamt StyrelsenforSlotteogKulturarv. 2 GråstenForum

4 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Mensflereborgereogflereturisterermålet,skaldettestøttesopafde2fyrtårnsprojekter; A. Opgradering$af$Ahlmannsparken$til$et$nyt$Kultur;$og$Multihus,derkanunderstøtte områdetsborgereogforeningermedbedremødefaciliteter,ogrammerforatdyrke foreningslivetindenforkultur,idrætogfritid. B. Opgradering$af$slotsgartneriettiletbesøgscenter,derf.eks.kanfungeresom omdrejningspunktforformidlingafgråstenæbletshistorie,ogdenstærketilknytning mellemgråsten/områdetogkongehuset. Påtværsafbosætningogturismeerderbehovforenmålrettetbranding$og$synliggørelseaf deattraktivetilbud,dereksistereriområdet,synliggørelsemodnuværendeogpotentielle borgerepåenborgerportal,ogenmarkedsføringafeksisterendeognyeturistprodukter;dels påvisitsønderborg/portalen,ogdelsvedekstradirektemarkedsføringiområdet. Foratfådettetilatske,erdenstoreudfordringatsikre,atderbliversammensaten slagkraftigorganisationtilbådeatværeansvarligforgennemførelsen,ogskabeklar rollefordeling,samtatfindederettekompetencerderskalværetilstede;detvilsige,atfinde depersonerogorganisationer,derkanindgåinvolveretogengageretideenkelte delprojekter.entværfagligorganisation/dersamlervirksomheder,borgere,foreninger, institutionerogkommune/medstyregruppeogprojektteamsskalsikreplanlægning, fremdriftogbudgetoverholdelse. SønderborgKommunesrolleeressentieliforholdtilatfådettilatske.Menderliggerganske megetvilje,energi,videnogressourceidefrivilligeorganisationer,sådeterviaenstyrkelse afdettværgåendesamarbejde,atdetsikres,atmasterplanenlykkes. Samletvilmasterplanengiveetboosttilområdet,oginvesteringernevilgiveafkastpålang sigt.mendetvilnetopkræverinvesteringerherognu,somefterenårrækkevilgivevækstfor Gråsten/områdetogforSønderborgKommune. EnkortoglæsevenligudgaveafMasterplan-for-Gråsten1området kanfindespå 3 GråstenForum

5 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Forord Visions/ogMasterplanenforGråsten/områdetopfyldergrundlæggende2behov; 1. EnvækstplanforhvordanGråsten/områdetkanudviklesigidekommendeår,med fokuspådestrategiskeområderogkonkreteprojekter,derkanværemedtilatsikre, atområdetfortsatudviklersigogerattraktivtatboi,atbesøgeogatdriveerhvervi. 2. Enprocesmedborgerinddragelseogidegenerering,hvorformåleteratsikre engagementforogindflydelsepådenretningvoresfælleslokalområdeudviklersigi. Detharværetenfornøjelseatmødesogdiskutere,hvorvigernevilhensammen.Dethar naturligvisogsåværetenproces,hvorkonstruktivemed/ogmodspilharværetiluften;men deterjonetop,nårvibrugertidpåatlyttetilhinandenogfrembringeholdningerogfølelser hverisær,atdenfællesmeningsdannelsebliverstyrket.sammenervistærkere Vihåber,atdennerapportkanværemedtilatsætteretningpåvoresfællesfremtid,ogkan samledeforskelligeaktøreromatrealiserevoresfællesfremtid ogskabedenkonstruktive debat,derskaltilforatfåprioriteretdeforhold,dergivermeningfordetlokalesamfund Godlæselyst, GråstenForum,december GråstenForum

6 MasterplanforGråsten/området2015/ GråstenForum Metodeogdefinitioner Dataindsamlingogbearbejdning Masterplanenerkommettilgennemenprocesmedhøjgradafborgerinddragelse,hvorderer afholdttemamødergennemseptemberogoktobermånedi2014.vihariarbejdetforsøgtat rammebådeungeogældre,fritidsforeningerogenkeltpersonersamtrepræsentanterforde professionelleerhverv;handel,håndværk,industriogturisme.detervigtigtatholdesigfor øje,atdennemetoderikkenødvendigvisgiverenfuldrepræsentativindsigtideidéerogden viden,dersamleteriområdet,mendensikrerdogenmulighedforataktørernekansætte sinefingeraftrykpådetudbytte,rapportengiver.foratsikresåbredopbakningsommulig,er rapportenskonklusionerkvalitetssikretenekstragang,vedendnuengangatspørge borgerne,omdekangenkendedekonklusioneroganbefalinger,somvibringervidere velvidende,atdererdetaljerogideer,deriprocessenmedatanalysereogopsummereer blevetsorteretfra,dadeentenikkevarnævntellerprioriteretafstyregruppenidet afsluttendearbejde.vimenerdog,atsamletsetgiverrapportenetvægtigtogklartbilledeaf, hvadderoptagerborgereoginteressenteriområdet,ogbagerstirapportenharvisamletalle forslagenefraborgermøderneiet idé/katalog. Ideerogvidenindsamletfraborgermøderneerblevetsupplereroganalyseretgennem inddragelseafdatamaterialefraalleredeeksisterendekilderfraregionsyddanmarksom Kontur2009ogKontur2013samtDeSmåByeriRegionSyddanmark,Statistikbankenfra DanmarksStatistik,materialefraSønderborgKommune,bl.a.Befolkningsprognose2014/ 2026,SønderborgsErhvervsfremmestrategi2014/2018samtdiverseturismematerialefra DestinationsudviklingSønderjyllandogSET. Foratanalysereogprioriteredemangeideer,kommentareroganalyseresultater,haren udvidetstyregruppebearbejdetmaterialetgennem2visions/workshops.såledesharden udvidedestyregruppehaft3perspektiveratforholdesigtil;detfraborgermøderne,detfra tidligereanalyserograpporter,samtstyregruppensegenindsigtogerfaringmedområdet. Fraworkshopserfremkommetde2strategiskefokusområderogdeudvalgte hovedindsatsområder,somvipræsentereirapporten.hovedindsatsområderneerså yderligerebearbejdetafkonsulentteametogpræsenteretvedetåbentborgermøde25. November2014ogherefterfinjusteretogendeliggodkendt. DefinitionerforGråsten;områdetogdenvestligedelafSønderborgKommune. Førvikasterosudianalyseogkonklusioner,erdetpåsinpladsatkiggepåhvordanvi definererdengeografi,somviprøveatbeskrive,forståogkommemedanbefalingertil. Gråsten/områdeterprimærtdefineretudfradentidligereGråstenKommune,der indbefattedealnor,adsbøl,kværs,rinkenæsogtørsbøl,samtegernsund,dertidligerelåi BroagerKommune,mensidenkommunalreformenerknyttettætteretilGråsten. ItillægerAvnbøl,UllerupsamtNybøl,dertidligerevarendelafSundevedKommune,blevet inddragetiendelafanalysenafdenvestligedelafsønderborgkommune,ligesomderer skelettilbroager,dertidligerevarselvstændigkommune,ogsomnaboområdeerennaturlig delafdengeografiskedefinitionaf denvestligedelafsønderborgkommune.

7 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Dogmåvisamtidigkonkludere,atderidenkulturelleopfattelseafhvilkeområdermanhører til,erderforavnbøl,ullerupogsottrupentætteretilknytningtilhinanden og postnummeretersåledes6400ogdermedknyttetoppåsønderborg.somområdeerdenne delafsønderborgkommuneogsåmerekarakteriseretvedatværeetområdeprægetafstore arealermedlandbrugsjord,ogorienterersigudmodlandevejen,derforbindersønderborgog Aabenraa,ogsamlersigomkringAlssund. Egernsund,RinkenæsogGråsteneriforholdtilSønderborgKommunesnyligeplanstrategi definerettilatværetættereforbundetendtidligere,ogtænkesidennesammenhængsom3 områder,derovertidvilsmeltetætteresammenietfællesby/bånd.broagerudgørsammen meddybbølområdetenandenalliance,sombeboelsesmæssigeforstædertilsønderborgby. Nybølliggeriprincippetogkandefineresmedtilbådedeteneogdetandetby/bånd; HovedvejenogNybølNorbindernaturligtNybøl,AdsbølogGråstensammenpådennordlige sideafnoret,mensnybøl,skodsbøl/broagerogegernsund(oggråsten)bindessammenaf dengamlelandevej8pådensydligesideafnoret.dereksistererdogenvæsentliggeografisk sammenhængomkring+nybølnor,somigennemmangeårkanværeoverset,fordinoretlåi3 afdetidligerekommuner,ogderforaldrigerblevettænktsomenhelhed;f.eks.gårderikke enstihelevejenrundtomnoret selvomdetpåallemådevilleværeoplagt,atmankunne følgenoretskyststrækning. Fraborgermøderneharvikunnetkonstatereenvæsentligstørredeltagelsefradentidligere GråstenKommuneogEgernsund.SåledesharbådeAvnbøl,Ullerup,Broagersamttildels Nybølstortsetikkeværetrepræsenteretveddeindbudteborgermøder.Detteernaturligvis etopmærksomhedspunkt,somskalmedtagesifortolkningenafkonklusionerne,ogsamtidig enindikationafdenkulturelleopfattelseaf,hvadderer Gråsten/området. Påbaggrundafovenståendeharvisåledesfundetdethensigtsmæssig,atinddeleområdeti flerezoner; Dennære,ogmesthomogenezoneerområdetdererdefineretafde4sogne 1 Kværs, Rinkenæs,Egernsund,ogGråsten/Adsbøl.Disseområdererbynæreogtildels sammenhængende. DenandenzoneinkludererNybøl,ogdermedsamlerområdetomkringNybølNor DentredjezoneinkludererligeledessogneneUllerup,SottrupogBroager(hele områdetvestfordybbølbanke). 1 Afstatistiskeårsageranvendes sogn dadanmarksstatistikoftehardettesomdenmindste enhediforholdtilgeografi.detmestestatistikmaterialeerikkemeredetaljeretend 6 GråstenForum

8 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Kort-baseret-på-internt-materiale-fra-Sønderborg-Kommune NårvigeografiskedefinereGråsten/områdettilføjesNybølNortilde4sogneizone1. LandskabsmæssigtharvifundetdethensigtsmæssigtatdefinereGråsten/områdetsomdet landskab,derdækkerbybåndslandskabetegernsund,gråstenogrinkenæs,nybølnor teglværkslandskab,fiskbækskovprægedehusmandslandskabogkværsisrandslinje/ landskab indrammetafkommunegrænsetilaabenraamodvest,motorvejenmodnord, kystlinjemodsydognøbølnor skystlinjenmodøst.denneinddelingkansesafvedlagtekort, hvorvejnetoglandskabermedtilatsættedisserammer.landskabsanalysenpågårpt.i SønderborgKommune,ogvililøbetaf2015kunneinddragesidetviderearbejde. GråstenForum 7

9 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Beskrivelseoganalyse Iarbejdetmedatidentificeredeindsatsområder,derskalarbejdesvideremed,hardetværet vigtigtbådeatfånyeideeridentificeret,menogsåatskabeetoverblikovereksisterende aktiviteter,projekterellerplaner,somderalleredearbejdesmed.vedatfådemfremilyset, hardetsåledesværetmuligtatfåafklaret,omdererensynergimellemflereallerede eksisterendeaktiviteter,ogdermedometenkeltprojektharkunnetgivestørrenyttevedat blivekobletsammenmedandreprojekter(ibilag1,idé/katalog,erallefremkomneideerfra borgermødernesamletogkategoriseret).bådeideerogalleredeeksisterendeaktiviteterhar væretafsætforrapporten,somdogikkekansigesatvære100%fyldestgørende.menveden analyseafomstændighederneidag,dertegnersigsåledesetstærktbilledeafdemulige indsatsområder,derkanbringeområdetivækstogudvikling. Foratsikrestruktur,harviførstbeskrevetoganalyseretGråsten/områdetogGråstenbyog derefterinddelt,beskrevetoganalyseretområdetudfrafølgendemuligeindsatsområder: Erhvervogarbejdspladser Turisme Bosætning Idrætogfritid Kultur Gråsten;områdetogGråstenby Derbor9031borgereiGråsten/området,idetvihardefineretsomzone1(setabelnedenfor). SåledesudgørbefolkningeniGråsten/områdetca.12%afSønderborgKommune. Handels1-og-erhvervsbyFraanalysenaf DemindrebyeriRegionSyddanmark blivergråsten2fremhævetsomenby medetaktivthandels/ogerhvervsliv,dererstørreendbyensindbyggerelæggeroptil der ersåledesflerearbejdspladseribyenenddererborgereidenerhvervsaktivealder.forhver 1borgerialderen25/64årerdersåledes1,33arbejdsplads3. 2I DemindrebyeriRegionSyddanmark, 2011,analysererGråstenby,ogvægterog sammenlignetmeddeøvrige45mindrebyeriregionenmedmellem2.000og5.000 indbyggere. 3 DemindrebyeriRegionSyddanmark,RegionSyddanmark2011 GråstenForum 8

10 MasterplanforGråsten/området2015/ GråstenForum Byenbetegnessomen rigtigby idetderbådeerhandelscentrummedmange specialbutikkerogdagligvarebutikker. Sammenlignesdettetalmedandrebyer,erdetetudtrykforenrelativhøjandelaf dagligvarehandel,ogaltsåetaktivthandelsmiljø.- - Byrum- Gråstenhardogreelt2bycentrum UlsnæsCentretogGråstenTorv,ogdetteharen indvirkenpåoplevelsenaf étbycentrum.herudoverdannerhavnepromenadenettredje byrum,derprimærtforbinderferiecentretmarinafiskenæsogboligarealetvedsildekulen medadgangtilhavn,handelvedogomkringgråstentorvellerhandeliulsnæscenteret. Byenstorvkangiveetblandetindtryk;delserdetprægetafmegetforskelligartedebutikker, hvorafmangepizzarieroggenbrugsbutikker,delsliggerbutikkernepåtorvetogpåde tilstødendegaderlidtspredtogafbrudtafkontorerogandenanvendelserafbutikslokalerne. Torveteråbnetopfortrafik,ogpladseneradskiltafpullerterogbeplantninger,derreeltgør torvetsværtatanvendetiludendørsaktivitetersomserveringogbespisning,ellertiletreelt markedstov,musiktorvm.m. Ulsnæscentreteretvelfungerendeogvelbesøgthandlestedmedgodadgang,gode parkeringsforholdogetgodtmiksafdagligvareogspecialbutikker centretsbygninger fremtræderdoglidtfor funktionelle ogerisigselvikkedenstoreoplevelse. De2handelscentrekannåsgåendeogpåcykel ogerreeltforbundetviahavnefrontenog pladsenvedhavnen,såledesmankangåfradenenetildenandenlangshavnogkystlinjeved SildekulenibundenafNybølNor.Dererdogenvisparallelitetidetocentre,ogdetkan derforværesandsynligt,atpublikumvælgerentendetenestedellerdetandetsted.ulsnæs CentretliggersåledesfintforarbejdspladserogborgereiRinkenæsogEgernsund(og Broager)samtdeleafGråsten menstorvetgiverandreborgereenkortvejtilindkøbog liggerideeltforturister,dersiverfraslottetnedtilbyen,langsslotssøen. Institutioner-i-Gråsten1området- Medtonyligtopførte/renoveredeintegrerededaginstitutioneriGråsten,integreret institutionirinkenæs,børnehaveikværsogbørnehaveiegernsund,folkeskoleigråstenog Rinkenæs,tyskskoleiAlnor,idrætsfriskoleiKværs,friskoleiAdsbølogefterskoleiRinkenæs erderetfintudbudafbørnepasningoggrundskole. AfvideregåendeuddannelseliggerGråstenLandbrugsskole,dererenerhvervsskolemedet godtomdømmeogstortilstrømningafelever.erhvervsuddannelseriøvrigtkannåsibåde SønderborgogAabenraa oguniversitetisønderborgogflensborgkannåsindenfor30 minutteribiloguniversitetetikoldingindenforentimeibil. Sundhedstilbudsomlæge,tandlægefysioterapeutogældreplejeerligeledestilstede. Derer2plejehjem;DeteneerGråstenPlejecentermed37boligerliggercentraltplaceretmed udkigtilvandetigråstenby,ervelfungerendeogkåretbandtdebedstearbejdspladseri 2013.Deterdogprægetaf,atkapacitetenervedatværeopbrugt.DetandeterPlejecenter DalsmarkiRinkenæsmed36boliger,derliggernaturskøntmedudkigoverFlensborgFjord.

11 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Byenharinfrastrukturmedbådetog,bus,ogmotorvej ogflerehavneanløbog lystbådehavnefindes 5ialt;dogerinfrastrukturenprægetaf,atisærbus/ogtogforbindelse harforholdsmæssigfåafgange,ogdermedikkeerheltsåfleksible,såmankanbetegne infrastrukturensomrigtiggod. Erhvervogarbejdspladser Antalletafarbejdspladserindikerer,atforholdeneforvirksomhederogdetailhandel grundlæggendeergunstige;såledeshargråsteniforholdtilindbyggertalet overnormalt antalarbejdspladser(1,33arbejdspladsper1indbyggeridenerhvervsaktivealderfra25/64 år 4 );ogiforholdtilbyensstørrelseindikererde126årsværkidetailhandlenligeledesenhøj aktivitetpådetailområdet. Deterisærfå,menmegetstorevirksomheder,derermedvirkendetilenhøj arbejdspladsbalance.generelterområdetdogprægetafmangemindrevirksomhedermed under50ansatte. Servipåfordelingenafbrancher,tegnerdersigfølgendebilledeafde425virksomheder,der erregistrereticvrregisteretunderpostnummer : Virksomheder+Gråsten+=+branchefordeling+ Handel Pådetailhandelsområdetudgørandelenafarbejdspladseridagligvarebutikkerne66%mod specialbutikker,derharenandelpå44%måltpåårsværk.samletplacererdetgråstensom enstærkhandelsby,mendognogetprægetafdagligvarebutikker. Påtrodsafetstærkthandelsliv,erdetiGråsten/områdetaktueltmegetprægetaftraditionelle specialbutikkerogdagligvarebutikkerherafetstortudbudafdiscountbutikker. 4 DemindrebyeriSyddanmark,RegionSyddanmark UdtrækfraCVRregistret GråstenForum

12 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Gennemdesenesteårerderhertilkommetendelpizzabareroggenbrugsbutikker,derikke nødvendigvismedvirkertilatløfteoplevelsenafethandelscentrum.handelslivetersåledes udfordretiforholdtil,atdesammetyperbutikkerfindesiøvrigehandelsbyer/indkøbscentre ogderforerdetnemt,atvælgealternativestederatgøresineindkøb.detegentlig konkurrenceparameterbliversåledesnærhedognemhed meddenrisiko,athvis forbrugernegårefteroplevelser,mono/brandbutikker,ellermereunikkespecialiteter så bliverandreindkøbsmulighedervalgt;borgenisønderborg,gågadenogindkøbscentrei FlensborgellerKoldingStorcenter.Endvidereerder,somforalandendetailhandelen udfordringmedstigendenethandel,derimangebranchernærmersig15/20%afalhandel. MedSønderborgKommunesaktuelleanalyseafdetailhandlenoghandelsbyerne,kander værekonkreteinputtilenvidereudviklingafhandelsbylivetogdefysiskerammer (adkomstveje,torv,overdækning,serveringssteder),hvorunderhandlenforegår. Industri)og)håndværk) Typiskerdertaleomvirksomheder,derservicerelokalområdet ogetflertalaf virksomhederneersåledesindenforhandel,landbrugoghåndværk. Mendetspeciellevedområdeterdefåstore-virksomheder,derermegetspecialiserede,og bl.a.inkludererdanmarksstørsteelektronikvirksomhed,danfosspowerelectronics,derbåde udvikleogproducereavanceredefrekvensomformere oggørbrugafpoweringeniører,der hørertilenafdevanskeligsttilgængeligeingeniørgrupperidanmarkogeuropa.herudover erflereafdestorevirksomheder,dererspecialiseretindenforfødevareforædling (fremstillingafenzymer,proteinerogdyrefoder,samtfødevaretilkonsumentmarkedet). Defåstørrevirksomhederbenyttersigafhøjtuddannede/højtspecialiseretarbejdskraft der krævertiltrækningafkandidaterudenforlokalområdet ogsåkandidatermeden internationalbaggrund.dissekandidaterkanværevanskeligeattiltrække,ogdeterikke unormalt,atmensdearbejderiområdet,såbordeiandredeleafregionenellerudenfor regionsyddanmark. Danfoss+Power+Electronics+harca.1250arbejdspladsercentraltiGråstenby nabotil Ulsnæscentret.Danfossalenetegnerdermedomkring37,5%afarbejdspladserne 6 oger dermedetstortbidragtillivetibyen.samtidigudgørdetenrisiko,hvisvirksomhedenskulle flyttesineaktiviteterheltellerdelvisvækfraområdet.deterdogenhjørnestenidanfoss Koncernen,ogGråstenudgørhovedkontorfunktionenfordetforretningsområde,sommedet størreopkøbafenfinskkonkurrenti2014,haryderligerevækstpotentiale.virksomhedenhar tidligerevurderetudvidelseafkontorfaciliteterneigråsten,ogderbørsikresenløbende dialogmedvirksomhedenforatafdækkemulighederoghurtigtkunneagerepådem.danfoss virksomhedenigråstenerklartimålgruppenfor GreenBrightBusiness satsningeniden nyeerhvervsstrategi,ogdetervigtigt,ataktiviteterpåuniversitetisønderborgkoblestættil virksomheden. BHJ+gruppen,+Vitfoss+(DLG),+Chr.+Hansen+og+Stryhns+(Gråsten+Salater)erallestørre virksomhederigråsten/området,derarbejdermed/indenforfødevarer.såledesbearbejdes ogfremstillesenzymer,proteinproduktertilkødindustrienogdyrefoder ellerfødevarer direktetilforbrugerne.påtværsafdissevirksomhedereksistereretkompetencefællesskab, sommanikkemåoverse,ogsomharrelationertilslagterietiblans(hvortilslagtningeni 6 DemindrebyeriSyddanmark,RegionSyddanmark GråstenForum

13 MasterplanforGråsten/området2015/ GråstenForum Gråstenblevflytteti1977/78)Manmåformodeatdenneerhvervsklyngeerudsprungetsom følgevirksomhedertilslagteriet.virksomhedernestyrkerhinandensomerhvervsklyngefor engivengruppespecialiseredemedarbejdere. Egernsund+Tegl+og+Petersen+Tegl+ Teglværkerneerenhistorieforsigselvogvirksomhederneogdereshistorie,detnære lerholdigelandskabomkringdemogderesfingeraftrykpåfantastiskebygningsværkerover heleverden,giverdemenkant,ogposition,dergørdeminteressanteimereend erhvervsmæssigforstand ogiforlængelseafdereskompetencefelterogsåandre specialvirksomhedersomsælgertegl,klinkerogbelægninger;kfnkeramikogtegulaz. IP+Nordic,med54ansatteernyesteskudpåstammenogeriefteråret2014flyttetfra PadborgtilGråstencentrum(dentidligereSydbankbygning).Envirksomhed,dermeden moderneipbaseretteknologiudfordretelemarkedet,ogforventeligvilbådetage markedsandeleogvokseistørrelsedekommendeår.envækstvirksomhedderplacerersigi Gråsten,erenbekræftelsepåområdetstiltrækningskraftpånyevirksomheder ogsamtidig understøtterbehovetforatsikreatkommunenserhvervsserviceogsårækkerudihjørnerne afkommunen. Sønderborg+Kommune,+det+gamle+rådhus+i+Gråsten,erenoffentligarbejdspladsmedca.55 ansatte.denoverordnedestrukturikommunensadministrationkanhaveindflydelsepå antalletafansatteifremtiden,ogderforkanderværeenvissårbarhed,hvisderpolitisk ændresidennuværendestrukturoghvisdetfårindflydelsepåantalletafarbejdspladser.det gamlerådhusliggercentraltplaceretienmarkantbygning,hvorforetalternativtbrug,skal væreendelafenandenløsning,enddendereksistereridag. Gråsten+Gigthospitalerligeledesblandtdestorearbejdspladsermedmangespecialisterog højtuddannedeansatblandtde134ansatte.planeromatflyttehospitaletsaktivitetertil hospitalsbygningerneisønderborgby,skaberusikkerhedogmanglendeafklaringaf,hvordan detpåvirkerhandelogbylivigråsten samtidigvildetefterladeenprivatejetbygning,der kanværesværatsælgeogvidereføretilandreformål.iværstefaldvilbygningenståtomi flereår,ogdermedforringeområdet.derbørderforpåbegyndesenkonstruktivdialog,hvor bådeby,ejerogkommuneafklarereffektenafeneventuelfraflytning ogafdækker bygningensfremtid. Aktuel)styrkeposition)og)potentiale) Samletseterdernoglestærkekoncentrationerafvirksomheder,derbådeerfagligt specialiseretogbenyttersigafhøjtuddannetoghøjtspecialiseretarbejdskraft.udoverdefå, menstorespecialiseredevirksomhedererderenhaleafsmåogmellemstorevirksomheder, deroperererindenformeretraditionelhåndværk,industriogservicefag.medmereend50 landbrugerdetteerhvervogsåstærkrepræsenteret ogmeddetkompetencefeltsom Landbrugsskolenudgør,erdetteetmarkanterhverviområdet. Dererenforholdsvisstoradgangtilarbejdspladserudenforkommunen isærhvisman tællerdemmed,derliggersydforgrænsen.ind/ogudpendlingindenfor1timeibilrækker tilkoldinginordogschleswigisyd. Demangestyrkeområderviserdogogså,atderikkeerenklarerhvervsmæssigprofilpå området hvilketmuligvisgørdetmindreklarthvilkestrategiskealliancer,derkanopbygges

14 MasterplanforGråsten/området2015/2025 omkringudviklingaferhvervslivet.detvigtigsteerdog,atfastholdedevirksomheder,derer tilstedeidag.afhængighedenogsårbarhedenerstorogderformåderfokuserespåatsikre, atrammerneogressourcerneertilstedefordeeksisterendevirksomheder. Somviberørerinæsteafsnit,Turisme,erogsåturisterhvervetvelrepræsenteretmedisær mangeovernatningsmuligheder,marinaerforlystsejlere,wellnesscenter,golfbane, papirmuseumm.m. Anbefalingerindenfor Erhvervogarbejdspladser Iforholdtilerhvervogarbejdspladserermulighedenforfortsatudviklingafdeeksisterende virksomhederiområdetessentiel.deerhvervspolitisketiltag,derliggeridetnyevækstråd, skalsikreenfastholdelseogfortsatudviklingafbådedevirksomheder,derfalderindenfor dennyerhvervsstrategi( BrightGreenBusiness,hvoreksempelvisDanfossPowerSolutions falderindunder,og BrightCityBusiness,derfokuserepåhandelogturisme). MENdeterogsåvigtigt,ikkeatoverseforeksempelfødevareforædlingsindustrien ogsom eksempelfokuserepåheleværdikædenfrajordtilmave.detområdetællervæsentlige spillereogkompetencerigråsten/området,oghvorenstyrkelseafblandtandet Landbrugsskolensuddannelserogsamarbejdetmedslagteri/fødevarevirksomhederkunne væreenmådeatskabeetfundamentfornyinnovation f.eks.underparaplyen;lokale egnsspecialiteterellermadoplevelser. Rammerneforatskabenyevirksomhederogudvideeksisterendeskalværetilstede.Detskal sikres,atnærhedentiluniversitetisønderborgpådenenesideognærhedentile45påden andensidegør,atnyevirksomhedernemtkanslåsignediområdet,ogatdeeksisterendekan udvidesogvokse.nyeerhvervsarealerskaludpegesoggøressalgsbare. Turisme Turismen-skaber-arbejdspladser- Turismensindflydelsepåbeskæftigelsenliggerlidtoverlands/ogregionsgennemsnittetoger dermedalleredeidagetvæsentligterhverv.pålandsplanudgørturisme3,4%af,mensdeti SønderborgKommuneudgør3,85%(2011) 7. Turismengenererebeskæftigelseudoverturistbranchen;AnalysenfraSyddanskTurisme, 2011viser,atbeskæftigelseskabtafturismefordelesmed 50%tildedirekteturist/forbundnebranchersomovernatningssteder(=18%), beværtninger,transportoglignende. 22%tildetailhandlenog 28%iøvrigebrancher,manikkeforbindermedturisterhvervet. Afdeprodukter,derkøbesafturisterneiSønderborgKommune,erderiforholdtil landsgennemsnitenstørreandelafprodukter,derikkeerdirekteturistproduktereller brancherelaterededetailhandelsprodukter.dettekanskyldes,atturistsammensætningener anderledesendrestenafdanmark;fordetførsteerdermange1/dagsturister.fordetandet stårgrænsehandlenforenvæsentligdelafdet,dertrækketuristerhertil.medandreord 7 TurismensøkonomiskebetydningforSønderborg2008,SyddanskTurisme GråstenForum

15 MasterplanforGråsten/området2015/2025 læggerdansketuristerendelafdetailvareindkøbitysklandistedetforiområdet.påden andensideerderogsåen omvendtgrænsehandel,derforegåridanmarkfradetyske turistersside;f.eks.afmøblerellerspecielleprodukter;hvilketpapirmuseet,dereren specialiserethobbyforretning,eretgodteksempelpå. Fordelingenafturisterviser,atca.50%afturisteriSønderborgKommuneerdanske,mens omkring40%ertyske.samtidigvisermaterialefradestinationsønderjylland 8 atdetyske turistervedforholdsvistlidtomsønderjyllandogsønderjyllandshistorie. Dereraltsåandreårsagertilatdekommerher/primærtafslapningog/elleraktivturisme. Hvisviforudsætterat enovernattendeturistigennemsnitlægger431,5,/kr.omdagen 9 og enendagsturistlægger336,/kr.omdagen 10 Oghvisvilidtkonservativtantager,atturismeniGråsten/områdetudgørmellem12/20%af kommunenstotaleturisme 11,såvilregnestykketendemedenårligværditilvækstfraturisme påmellem107og199mio.kr.forgråsten/området 12. Medandreord;kanområdetmedvirketilen5%årligvækstvildetsigemellem5,35og9,93 mio.kr. ellerirundetal >en5%årligvækstiantalbesøgendekanmedføreoptil10mio. kr.ekstraværditilvækstårligt. En-styrkelse-af-turismen-bør-således-kunne-samle-aktører-på-tværs-af-brancher.- 8 TNSGallupApril2013,DestinationSønderjylland 9 TurismensøkonomiskebetydningforDanmark2011,VisitDanmark2013,s65beregnet sometgennemsnitmellemdanskeogtysketuristersdøgnforbrug. 10 baseretpå2011/talogberegnetsometgennemsnitmellemdanskeogudenlandskeendags/ turistersforbrug 11 AntalovernattendeturisteriSønderborgKommune(allekategorier)ca (2012),tal fraset 12 Idetviforudsætter,atforhverovernattendeturisterder2endagsturister(talfraSET) 14 GråstenForum

16 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Områdetharendelattraktioner,somårligtbesøgestalrigtafturister.Påoversigtenfra DestinationsudviklingSønderjylland,seshvordanisæretparafattraktionernehar forholdsmæssigstorappeltilturisterne: GråstenSlot,derliggerligeefterSønderborgSlot.Mendabådedanskeogtyske turisterbesøgerslottet overgårbesøgstalletfaktiskhistoriskcenterveddybbøl Banke. PapirmussetiGråsten,somerenprivatvirksomhed,derbådefremstillerogsælger papirproduktertilhåndarbejde,harundervisningogworkshopsibutikken,og fastholderendelafsinekundergenneme/handelogmedlemskab,harenstor udstillingogetmindrepapirhistoriskmuseumibutikken. GråstenForum 15

17 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Iområdetfindesstærketuristaktører,medrelativtmangeovernatningsmulighederidag. Såledeshar Kommunensstørsteferiecentermedspaogwellnes;MarinaFiskenæsmed148 feriehuse+8lejligheder(ca.1200sengepladser),og228bådpladser. GråstenLystbådehavnharca.124bådpladser. BenniksgårdGolfhotelogBed Innhar64værelser/lejligheder LærkelundenCampingharca.250enheder HotelEgelyhar10værelser/lejligheder DetgamleApotekhar7værelser MindegårdsBed&Breakfasthar9værelser HerudoverkommerMarinaMinde(460bådpladser)ogsommerhusområderneiRendbjerg, VemmingbundogpåBroagerland. Aktuel)styrkeposition)og)potentiale) Gråsten/områdetpasser1:1iDestinationsudviklingSønderjyllandstrefyrtårne; Natur Historie Madoplevelser Gråsten/områdetharnoglesærdelesstærkekortatbyggeturismenopomkring; Dereringentvivlom,atGråstenSlot,somsommerresidensfordenroyalefamiliesiden1936, ogmedhaven,gartneriet,historienogdenomgivendenatur/eretstærktogvelkendtbrand forbådedanskeogtysketurister ogdermedbørværeicentrumforvidereudviklingaf turismenigråsten/området. HerudovererGråstenÆblet/Gravensteineretsignaturforområdet.Enstyrkelseaf fortællingenogsynlighedenomkringæbletliggerligefor.envidereudviklingafgråsten Æblefestival,ogengenoptagelseafÆblesejladstilFlensborg(f.eks.viaKollund)kanvære medtilatskabeøgetopmærksomhedogidentitetomgråsten/områdetbådenordogsydfor grænsen. Helenaturensomomkranserområdetlæggeroptiludelivogaktiviteter,derbådefor enkeltpersonerogfamilier/grupperkanværeendelafengenopladning,mensmanholder ferie ogaktivturismentalerfintsammenmedområdetsstoreferiecenter. Deterogsåinteressant,atenkommercielaktørsomPapirmuseetfaktiskkanlykkedesmedså storopmærksomhedogtiltrækningskraft,atdetplacerersigsåhøjtpålistenmed attraktioner.detbørtjenetilinspirationforandre,ogviserhvordanenkombinationaf forskelligemarkedsføringskanalerikombinationmedetgodtprodukt,kanskabeomvendt grænsehandel. AktiversomGråstenSlotsgartneriogNaturskolenpåGråstenLandbrugsskolekanindtænkes somudgangspunktfornyeprodukterogoplevelser;fortællingogforædlingafgråsten Æbletræer,mostafæblesaft,dyrkelseafhaveplanterogroyaleurter.Eller natursafari rundt ilandskab,faunaognatur,medfaglignaturvejledningsomendelafpakken. 16 GråstenForum

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Prioriteret område: Hartsø, Nr 20. Signaturforklaring. Års-havstigninger i 2050 Middelvandstand (0,57m)

Prioriteret område: Hartsø, Nr 20. Signaturforklaring. Års-havstigninger i 2050 Middelvandstand (0,57m) Prioriteret område: Hartsø, Nr 20 Højeste værdier tildelt område: Hartsø, Nr: 20 Befolkning: 4 Veje og infrastruktur: 4 By og bebyggelse: 3,5 Kultur og turisme: 2,625 Erhverv: Prioriteret område: Sønderby

Læs mere

Dialog på vestjysk. Tidlig dialog som en del af sagsbehandlingen. 27.08.2009 Koldkærgård. Planchef Hans Holt Poulsen

Dialog på vestjysk. Tidlig dialog som en del af sagsbehandlingen. 27.08.2009 Koldkærgård. Planchef Hans Holt Poulsen Dialog på vestjysk Tidlig dialog som en del af sagsbehandlingen. 27.08.2009 Koldkærgård. Planchef Hans Holt Poulsen Lokaliseringsplanlægning i Ringkøbing Skjern Kommune Indhold Realdania projekt - planlægning

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Børnehaven Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 BHAlssund@sonderborg.dk Birgit M. Olesen Tlf. 2790 5532 Børnehaven

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Idékatalog COLLIERS AWARD 2015

Idékatalog COLLIERS AWARD 2015 Idékatalog COLLIERS AWARD 2015 Forord Temaerne er udvalgt på baggrund af de værdier, som vi ønsker, Colliers Award skal sætte fokus på. Alfa omega for temaerne har været potentialet i aktuelle byudviklingsmuligheder.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler.

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler. Fiber i Husby? Fiber i Husby? Velkomst Hvad er fibernet Internettets betydning Situationen i Husby i dag Hvad kan fibernet få af betydning for vores lokalsamfund Forundersøgelse for interessen for fibernet

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Digitale læringsressourcer

Digitale læringsressourcer DREAM:DanishResearchCentreonAdvancedMediaMaterials og Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler Digitale læringsressourcer i folkeskolen og degymnasialeungdomsuddannelser! Januar2009 1 Digitalelæringsressourcer

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Analyse af potentiel tilflytning

Analyse af potentiel tilflytning Den dansk-tyske forbindelse: Analyse af potentiel tilflytning 11 CityDesign A/S Maj 2013 Notat 11CityDesign 1 of 18 Indhold: side 0. Formål, undersøgelse og sammenfatning 2 1. Tønder i sammenligning med

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22. Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen Arbejdsmøde for emnegrupperne Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.00 i Tapdrup Sognehus, Højtoften 1, 8800 Viborg Vi var 22 tilstedeværende

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur November 0 Kolofon Kommuneplanen er vedtaget af Sønderborg byråd. november 0. Kort: Sønderborg Kommune Foto: Kim Toft Jørgensen, Steen Rabjerg, m.fl. Planen kan rekvireres

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Branding af en region som fx Sy Fyn

Branding af en region som fx Sy Fyn Branding af en region som fx Sy Fyn hvad? hvorfor? hvordan? hvem skal gøre det? v/ Christian Majgaard www.majgaardbranding.com tlf 20308060 Svendborg, 12. marts 2013 1 logoer eller brands? brand = indtryk

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE?

Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE? FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE? 2 Realdania satte med konferencen om Business Improvement Districts fokus på de internationale erfaringer og lagde op til debat om perspektiverne ved at

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

DAGSORDEN. af møde i. Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole. Med uanmeldt forfald:

DAGSORDEN. af møde i. Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole. Med uanmeldt forfald: Sorø Kommune Dato 10092014 Sidenr 126 DAGSORDEN af møde i Dato: 16 september 2014 Lokale: Banevej 30 på lærerværelset Tidspunkt: Kl 1900 2100 Fraværende medlemmer: Med anmeldt forfald: Med uanmeldt forfald:

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening - fraværsregistrering Selvbetjening - fraværsregistrering... 3 Start selvbetjeningen... 4 Fraværsregistrering... 5 Årsag... 5 Start

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Green City Aarhus. Landsbyen i byen GREEN CITY AARHUS LANDSBYEN I BYEN

Green City Aarhus. Landsbyen i byen GREEN CITY AARHUS LANDSBYEN I BYEN Green City Aarhus Landsbyen i byen Vision for Green City Aarhus Europas første Smart City Intelligente huse Bæredygtig bystruktur Fremtidens forsyningsstruktur Selvbærende by som integrerer skole, tætåben

Læs mere

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Realdania Baggrundsrapport til Udviklingsstrategi 2030 August 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere