! Masterplan!for!Gråsten/området!2015!!/!2025!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! Masterplan!for!Gråsten/området!2015!!/!2025!!"

Transkript

1

2 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Indholdsfortegnelse Opsummering Forord Metode+og+definitioner Dataindsamling+og+bearbejdning Definitioner+for+Gråsten=området+og+den+vestlige+del+af+Sønderborg+Kommune Beskrivelse+og+analyse Gråsten=området+og+Gråsten+by Erhverv+og+arbejdspladser Anbefalingerindenfor Erhvervogarbejdspladser...13 Turisme Anbefalingerindenfor turisme...17 Bosætning Anbefalingerindenfor bosætning...20 Idræt+og+fritid Anbefalingerindenfor idrætogfritid...22 Kultur Anbefalingerindenfor kultur...24 Udfordringer+og+potentiale+for+fremtiden Sammenfatning+for+Gråstenområdet+i+dag Visionen+ +hvordan+ser+vi+gråsten=området+for+fremtiden? Bosætning...29 Turisme...29 De+særlige+fyrtårnsprojekter+og+indsatsområde A)OpgraderingafAhlmannsparkentilnytKultur/ogmultihus...29 B)OpgraderingafGråstenSlotsgartneri...30 C)Branding...30 Masterplanens+fokus+for+2015= Projekter2015/ Masterplanens+fokus+for Hvordan+kommer+vi+videre? Organisering+omkring+de+valgte+indsatsområder+og+aktiviteter Afslutning Bilag+1:+Idékatalog+for+fremtiden GråstenForum

3 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Opsummering Rapportensammenfatterdeinputoggodeideer,somvigennemenrækkeborgermøderog involverendeworkshopsharindsamletiseptemberogoktober2014.materialeerblevet analyseretogsammenlagtmedstyregruppensinput,oginputindsamletsomdatafraandet tilgængeligtmateriale.formåletharværetatbeskriveoggiveetkvalificeretbudpåen udviklingsstrategi enmasterplan forgråsten/området;tilerhverv,borgereogforeninger, ogtilsønderborgkommunespolitiskeogforvaltningsmæssigeledelse. Dererudfordringer,somskaladresseresherognu;aldersgennemsnittetstigerogdeunge følgerdengenerelleurbaniseringstrend;deflyttermodstorbyerneogkunenlilledel kommertilbageigen.områdetharoplevetskolelukningelleromdannelsetilfriskoler,men udenatdensikreskolevejfølgermed.detailhandelerudfordretafindkøbscentre,nethandel ognyeforbrugsmønstre,sombetyderatbutikkerlukkeroglokalernestårtommelidtfor længe ellerbliverafløstafpizzarieroggenbrugsbutikker.etafområdetsstoltheder, Gigthospitalet,derliggersmuktplaceretpåhavnen,flyttermuligvisvækogefterladeriværste faldentombygning menpåtrodsafdette,erderbefolkningstilgang-i-gråsten1området i modsætningtilsønderborgkommunesamletset. Vipegerpå,atGråsten/områdeteretressourcestærktområde,dererharetgodtfundament for,ogetpotentialetiludviklingogvækst/ogtilatmedvirketilatløftesønderborg Kommune.Merebosætninggennemnyebolig/ogfritidstilbud,ogflereturister/ogdermed arbejdspladser/gennemproduktudviklingafturismen,erbeggerealiserbaremålsætninger. Visioneneratskabe-den$ægte$følelse+af+Sønderjylland+AltdetgodefraSønderjyllandkan oplevesigråsten/områdetbådesombeboerogsombesøgende.derkanbyggesviderepåde stedbunderessourcerogherlighedsværdier,ogudvikledemtilglædeforborgereogturister. Samletbetyderdet,atderanbefales2strategiskefokusområder; 1. Bosætning /gennemflereejeroglejerboliger,primærtvedudstykningogsalgafparcelleri områdetmellemrinkenæsoggråsten.sammenbygningmedegernsundogf.eks. udvidelsemedstor/parcellerikværs.styrkelseafinfrastrukturogopgraderingaf rammerneforfritidogidræt.endvideretiltrækningafnyevirksomhedergennem udstykningogsalgafnyeerhvervsarealervedavnbøl. 2. Turisme /gennemvidereudviklingoginnovationafprodukter,pakkerogoplevelsermedafsæti naturen,egnsspecialiteter,ogområdetshistorieogkulturiettætsamspilmellemde frivilligeogdekommercielleaktører,kommunen,skov/ognaturstyrelsensamt StyrelsenforSlotteogKulturarv. 2 GråstenForum

4 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Mensflereborgereogflereturisterermålet,skaldettestøttesopafde2fyrtårnsprojekter; A. Opgradering$af$Ahlmannsparken$til$et$nyt$Kultur;$og$Multihus,derkanunderstøtte områdetsborgereogforeningermedbedremødefaciliteter,ogrammerforatdyrke foreningslivetindenforkultur,idrætogfritid. B. Opgradering$af$slotsgartneriettiletbesøgscenter,derf.eks.kanfungeresom omdrejningspunktforformidlingafgråstenæbletshistorie,ogdenstærketilknytning mellemgråsten/områdetogkongehuset. Påtværsafbosætningogturismeerderbehovforenmålrettetbranding$og$synliggørelseaf deattraktivetilbud,dereksistereriområdet,synliggørelsemodnuværendeogpotentielle borgerepåenborgerportal,ogenmarkedsføringafeksisterendeognyeturistprodukter;dels påvisitsønderborg/portalen,ogdelsvedekstradirektemarkedsføringiområdet. Foratfådettetilatske,erdenstoreudfordringatsikre,atderbliversammensaten slagkraftigorganisationtilbådeatværeansvarligforgennemførelsen,ogskabeklar rollefordeling,samtatfindederettekompetencerderskalværetilstede;detvilsige,atfinde depersonerogorganisationer,derkanindgåinvolveretogengageretideenkelte delprojekter.entværfagligorganisation/dersamlervirksomheder,borgere,foreninger, institutionerogkommune/medstyregruppeogprojektteamsskalsikreplanlægning, fremdriftogbudgetoverholdelse. SønderborgKommunesrolleeressentieliforholdtilatfådettilatske.Menderliggerganske megetvilje,energi,videnogressourceidefrivilligeorganisationer,sådeterviaenstyrkelse afdettværgåendesamarbejde,atdetsikres,atmasterplanenlykkes. Samletvilmasterplanengiveetboosttilområdet,oginvesteringernevilgiveafkastpålang sigt.mendetvilnetopkræverinvesteringerherognu,somefterenårrækkevilgivevækstfor Gråsten/områdetogforSønderborgKommune. EnkortoglæsevenligudgaveafMasterplan-for-Gråsten1området kanfindespå 3 GråstenForum

5 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Forord Visions/ogMasterplanenforGråsten/områdetopfyldergrundlæggende2behov; 1. EnvækstplanforhvordanGråsten/områdetkanudviklesigidekommendeår,med fokuspådestrategiskeområderogkonkreteprojekter,derkanværemedtilatsikre, atområdetfortsatudviklersigogerattraktivtatboi,atbesøgeogatdriveerhvervi. 2. Enprocesmedborgerinddragelseogidegenerering,hvorformåleteratsikre engagementforogindflydelsepådenretningvoresfælleslokalområdeudviklersigi. Detharværetenfornøjelseatmødesogdiskutere,hvorvigernevilhensammen.Dethar naturligvisogsåværetenproces,hvorkonstruktivemed/ogmodspilharværetiluften;men deterjonetop,nårvibrugertidpåatlyttetilhinandenogfrembringeholdningerogfølelser hverisær,atdenfællesmeningsdannelsebliverstyrket.sammenervistærkere Vihåber,atdennerapportkanværemedtilatsætteretningpåvoresfællesfremtid,ogkan samledeforskelligeaktøreromatrealiserevoresfællesfremtid ogskabedenkonstruktive debat,derskaltilforatfåprioriteretdeforhold,dergivermeningfordetlokalesamfund Godlæselyst, GråstenForum,december GråstenForum

6 MasterplanforGråsten/området2015/ GråstenForum Metodeogdefinitioner Dataindsamlingogbearbejdning Masterplanenerkommettilgennemenprocesmedhøjgradafborgerinddragelse,hvorderer afholdttemamødergennemseptemberogoktobermånedi2014.vihariarbejdetforsøgtat rammebådeungeogældre,fritidsforeningerogenkeltpersonersamtrepræsentanterforde professionelleerhverv;handel,håndværk,industriogturisme.detervigtigtatholdesigfor øje,atdennemetoderikkenødvendigvisgiverenfuldrepræsentativindsigtideidéerogden viden,dersamleteriområdet,mendensikrerdogenmulighedforataktørernekansætte sinefingeraftrykpådetudbytte,rapportengiver.foratsikresåbredopbakningsommulig,er rapportenskonklusionerkvalitetssikretenekstragang,vedendnuengangatspørge borgerne,omdekangenkendedekonklusioneroganbefalinger,somvibringervidere velvidende,atdererdetaljerogideer,deriprocessenmedatanalysereogopsummereer blevetsorteretfra,dadeentenikkevarnævntellerprioriteretafstyregruppenidet afsluttendearbejde.vimenerdog,atsamletsetgiverrapportenetvægtigtogklartbilledeaf, hvadderoptagerborgereoginteressenteriområdet,ogbagerstirapportenharvisamletalle forslagenefraborgermøderneiet idé/katalog. Ideerogvidenindsamletfraborgermøderneerblevetsupplereroganalyseretgennem inddragelseafdatamaterialefraalleredeeksisterendekilderfraregionsyddanmarksom Kontur2009ogKontur2013samtDeSmåByeriRegionSyddanmark,Statistikbankenfra DanmarksStatistik,materialefraSønderborgKommune,bl.a.Befolkningsprognose2014/ 2026,SønderborgsErhvervsfremmestrategi2014/2018samtdiverseturismematerialefra DestinationsudviklingSønderjyllandogSET. Foratanalysereogprioriteredemangeideer,kommentareroganalyseresultater,haren udvidetstyregruppebearbejdetmaterialetgennem2visions/workshops.såledesharden udvidedestyregruppehaft3perspektiveratforholdesigtil;detfraborgermøderne,detfra tidligereanalyserograpporter,samtstyregruppensegenindsigtogerfaringmedområdet. Fraworkshopserfremkommetde2strategiskefokusområderogdeudvalgte hovedindsatsområder,somvipræsentereirapporten.hovedindsatsområderneerså yderligerebearbejdetafkonsulentteametogpræsenteretvedetåbentborgermøde25. November2014ogherefterfinjusteretogendeliggodkendt. DefinitionerforGråsten;områdetogdenvestligedelafSønderborgKommune. Førvikasterosudianalyseogkonklusioner,erdetpåsinpladsatkiggepåhvordanvi definererdengeografi,somviprøveatbeskrive,forståogkommemedanbefalingertil. Gråsten/områdeterprimærtdefineretudfradentidligereGråstenKommune,der indbefattedealnor,adsbøl,kværs,rinkenæsogtørsbøl,samtegernsund,dertidligerelåi BroagerKommune,mensidenkommunalreformenerknyttettætteretilGråsten. ItillægerAvnbøl,UllerupsamtNybøl,dertidligerevarendelafSundevedKommune,blevet inddragetiendelafanalysenafdenvestligedelafsønderborgkommune,ligesomderer skelettilbroager,dertidligerevarselvstændigkommune,ogsomnaboområdeerennaturlig delafdengeografiskedefinitionaf denvestligedelafsønderborgkommune.

7 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Dogmåvisamtidigkonkludere,atderidenkulturelleopfattelseafhvilkeområdermanhører til,erderforavnbøl,ullerupogsottrupentætteretilknytningtilhinanden og postnummeretersåledes6400ogdermedknyttetoppåsønderborg.somområdeerdenne delafsønderborgkommuneogsåmerekarakteriseretvedatværeetområdeprægetafstore arealermedlandbrugsjord,ogorienterersigudmodlandevejen,derforbindersønderborgog Aabenraa,ogsamlersigomkringAlssund. Egernsund,RinkenæsogGråsteneriforholdtilSønderborgKommunesnyligeplanstrategi definerettilatværetættereforbundetendtidligere,ogtænkesidennesammenhængsom3 områder,derovertidvilsmeltetætteresammenietfællesby/bånd.broagerudgørsammen meddybbølområdetenandenalliance,sombeboelsesmæssigeforstædertilsønderborgby. Nybølliggeriprincippetogkandefineresmedtilbådedeteneogdetandetby/bånd; HovedvejenogNybølNorbindernaturligtNybøl,AdsbølogGråstensammenpådennordlige sideafnoret,mensnybøl,skodsbøl/broagerogegernsund(oggråsten)bindessammenaf dengamlelandevej8pådensydligesideafnoret.dereksistererdogenvæsentliggeografisk sammenhængomkring+nybølnor,somigennemmangeårkanværeoverset,fordinoretlåi3 afdetidligerekommuner,ogderforaldrigerblevettænktsomenhelhed;f.eks.gårderikke enstihelevejenrundtomnoret selvomdetpåallemådevilleværeoplagt,atmankunne følgenoretskyststrækning. Fraborgermøderneharvikunnetkonstatereenvæsentligstørredeltagelsefradentidligere GråstenKommuneogEgernsund.SåledesharbådeAvnbøl,Ullerup,Broagersamttildels Nybølstortsetikkeværetrepræsenteretveddeindbudteborgermøder.Detteernaturligvis etopmærksomhedspunkt,somskalmedtagesifortolkningenafkonklusionerne,ogsamtidig enindikationafdenkulturelleopfattelseaf,hvadderer Gråsten/området. Påbaggrundafovenståendeharvisåledesfundetdethensigtsmæssig,atinddeleområdeti flerezoner; Dennære,ogmesthomogenezoneerområdetdererdefineretafde4sogne 1 Kværs, Rinkenæs,Egernsund,ogGråsten/Adsbøl.Disseområdererbynæreogtildels sammenhængende. DenandenzoneinkludererNybøl,ogdermedsamlerområdetomkringNybølNor DentredjezoneinkludererligeledessogneneUllerup,SottrupogBroager(hele områdetvestfordybbølbanke). 1 Afstatistiskeårsageranvendes sogn dadanmarksstatistikoftehardettesomdenmindste enhediforholdtilgeografi.detmestestatistikmaterialeerikkemeredetaljeretend 6 GråstenForum

8 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Kort-baseret-på-internt-materiale-fra-Sønderborg-Kommune NårvigeografiskedefinereGråsten/områdettilføjesNybølNortilde4sogneizone1. LandskabsmæssigtharvifundetdethensigtsmæssigtatdefinereGråsten/områdetsomdet landskab,derdækkerbybåndslandskabetegernsund,gråstenogrinkenæs,nybølnor teglværkslandskab,fiskbækskovprægedehusmandslandskabogkværsisrandslinje/ landskab indrammetafkommunegrænsetilaabenraamodvest,motorvejenmodnord, kystlinjemodsydognøbølnor skystlinjenmodøst.denneinddelingkansesafvedlagtekort, hvorvejnetoglandskabermedtilatsættedisserammer.landskabsanalysenpågårpt.i SønderborgKommune,ogvililøbetaf2015kunneinddragesidetviderearbejde. GråstenForum 7

9 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Beskrivelseoganalyse Iarbejdetmedatidentificeredeindsatsområder,derskalarbejdesvideremed,hardetværet vigtigtbådeatfånyeideeridentificeret,menogsåatskabeetoverblikovereksisterende aktiviteter,projekterellerplaner,somderalleredearbejdesmed.vedatfådemfremilyset, hardetsåledesværetmuligtatfåafklaret,omdererensynergimellemflereallerede eksisterendeaktiviteter,ogdermedometenkeltprojektharkunnetgivestørrenyttevedat blivekobletsammenmedandreprojekter(ibilag1,idé/katalog,erallefremkomneideerfra borgermødernesamletogkategoriseret).bådeideerogalleredeeksisterendeaktiviteterhar væretafsætforrapporten,somdogikkekansigesatvære100%fyldestgørende.menveden analyseafomstændighederneidag,dertegnersigsåledesetstærktbilledeafdemulige indsatsområder,derkanbringeområdetivækstogudvikling. Foratsikrestruktur,harviførstbeskrevetoganalyseretGråsten/områdetogGråstenbyog derefterinddelt,beskrevetoganalyseretområdetudfrafølgendemuligeindsatsområder: Erhvervogarbejdspladser Turisme Bosætning Idrætogfritid Kultur Gråsten;områdetogGråstenby Derbor9031borgereiGråsten/området,idetvihardefineretsomzone1(setabelnedenfor). SåledesudgørbefolkningeniGråsten/områdetca.12%afSønderborgKommune. Handels1-og-erhvervsbyFraanalysenaf DemindrebyeriRegionSyddanmark blivergråsten2fremhævetsomenby medetaktivthandels/ogerhvervsliv,dererstørreendbyensindbyggerelæggeroptil der ersåledesflerearbejdspladseribyenenddererborgereidenerhvervsaktivealder.forhver 1borgerialderen25/64årerdersåledes1,33arbejdsplads3. 2I DemindrebyeriRegionSyddanmark, 2011,analysererGråstenby,ogvægterog sammenlignetmeddeøvrige45mindrebyeriregionenmedmellem2.000og5.000 indbyggere. 3 DemindrebyeriRegionSyddanmark,RegionSyddanmark2011 GråstenForum 8

10 MasterplanforGråsten/området2015/ GråstenForum Byenbetegnessomen rigtigby idetderbådeerhandelscentrummedmange specialbutikkerogdagligvarebutikker. Sammenlignesdettetalmedandrebyer,erdetetudtrykforenrelativhøjandelaf dagligvarehandel,ogaltsåetaktivthandelsmiljø.- - Byrum- Gråstenhardogreelt2bycentrum UlsnæsCentretogGråstenTorv,ogdetteharen indvirkenpåoplevelsenaf étbycentrum.herudoverdannerhavnepromenadenettredje byrum,derprimærtforbinderferiecentretmarinafiskenæsogboligarealetvedsildekulen medadgangtilhavn,handelvedogomkringgråstentorvellerhandeliulsnæscenteret. Byenstorvkangiveetblandetindtryk;delserdetprægetafmegetforskelligartedebutikker, hvorafmangepizzarieroggenbrugsbutikker,delsliggerbutikkernepåtorvetogpåde tilstødendegaderlidtspredtogafbrudtafkontorerogandenanvendelserafbutikslokalerne. Torveteråbnetopfortrafik,ogpladseneradskiltafpullerterogbeplantninger,derreeltgør torvetsværtatanvendetiludendørsaktivitetersomserveringogbespisning,ellertiletreelt markedstov,musiktorvm.m. Ulsnæscentreteretvelfungerendeogvelbesøgthandlestedmedgodadgang,gode parkeringsforholdogetgodtmiksafdagligvareogspecialbutikker centretsbygninger fremtræderdoglidtfor funktionelle ogerisigselvikkedenstoreoplevelse. De2handelscentrekannåsgåendeogpåcykel ogerreeltforbundetviahavnefrontenog pladsenvedhavnen,såledesmankangåfradenenetildenandenlangshavnogkystlinjeved SildekulenibundenafNybølNor.Dererdogenvisparallelitetidetocentre,ogdetkan derforværesandsynligt,atpublikumvælgerentendetenestedellerdetandetsted.ulsnæs CentretliggersåledesfintforarbejdspladserogborgereiRinkenæsogEgernsund(og Broager)samtdeleafGråsten menstorvetgiverandreborgereenkortvejtilindkøbog liggerideeltforturister,dersiverfraslottetnedtilbyen,langsslotssøen. Institutioner-i-Gråsten1området- Medtonyligtopførte/renoveredeintegrerededaginstitutioneriGråsten,integreret institutionirinkenæs,børnehaveikværsogbørnehaveiegernsund,folkeskoleigråstenog Rinkenæs,tyskskoleiAlnor,idrætsfriskoleiKværs,friskoleiAdsbølogefterskoleiRinkenæs erderetfintudbudafbørnepasningoggrundskole. AfvideregåendeuddannelseliggerGråstenLandbrugsskole,dererenerhvervsskolemedet godtomdømmeogstortilstrømningafelever.erhvervsuddannelseriøvrigtkannåsibåde SønderborgogAabenraa oguniversitetisønderborgogflensborgkannåsindenfor30 minutteribiloguniversitetetikoldingindenforentimeibil. Sundhedstilbudsomlæge,tandlægefysioterapeutogældreplejeerligeledestilstede. Derer2plejehjem;DeteneerGråstenPlejecentermed37boligerliggercentraltplaceretmed udkigtilvandetigråstenby,ervelfungerendeogkåretbandtdebedstearbejdspladseri 2013.Deterdogprægetaf,atkapacitetenervedatværeopbrugt.DetandeterPlejecenter DalsmarkiRinkenæsmed36boliger,derliggernaturskøntmedudkigoverFlensborgFjord.

11 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Byenharinfrastrukturmedbådetog,bus,ogmotorvej ogflerehavneanløbog lystbådehavnefindes 5ialt;dogerinfrastrukturenprægetaf,atisærbus/ogtogforbindelse harforholdsmæssigfåafgange,ogdermedikkeerheltsåfleksible,såmankanbetegne infrastrukturensomrigtiggod. Erhvervogarbejdspladser Antalletafarbejdspladserindikerer,atforholdeneforvirksomhederogdetailhandel grundlæggendeergunstige;såledeshargråsteniforholdtilindbyggertalet overnormalt antalarbejdspladser(1,33arbejdspladsper1indbyggeridenerhvervsaktivealderfra25/64 år 4 );ogiforholdtilbyensstørrelseindikererde126årsværkidetailhandlenligeledesenhøj aktivitetpådetailområdet. Deterisærfå,menmegetstorevirksomheder,derermedvirkendetilenhøj arbejdspladsbalance.generelterområdetdogprægetafmangemindrevirksomhedermed under50ansatte. Servipåfordelingenafbrancher,tegnerdersigfølgendebilledeafde425virksomheder,der erregistrereticvrregisteretunderpostnummer : Virksomheder+Gråsten+=+branchefordeling+ Handel Pådetailhandelsområdetudgørandelenafarbejdspladseridagligvarebutikkerne66%mod specialbutikker,derharenandelpå44%måltpåårsværk.samletplacererdetgråstensom enstærkhandelsby,mendognogetprægetafdagligvarebutikker. Påtrodsafetstærkthandelsliv,erdetiGråsten/områdetaktueltmegetprægetaftraditionelle specialbutikkerogdagligvarebutikkerherafetstortudbudafdiscountbutikker. 4 DemindrebyeriSyddanmark,RegionSyddanmark UdtrækfraCVRregistret GråstenForum

12 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Gennemdesenesteårerderhertilkommetendelpizzabareroggenbrugsbutikker,derikke nødvendigvismedvirkertilatløfteoplevelsenafethandelscentrum.handelslivetersåledes udfordretiforholdtil,atdesammetyperbutikkerfindesiøvrigehandelsbyer/indkøbscentre ogderforerdetnemt,atvælgealternativestederatgøresineindkøb.detegentlig konkurrenceparameterbliversåledesnærhedognemhed meddenrisiko,athvis forbrugernegårefteroplevelser,mono/brandbutikker,ellermereunikkespecialiteter så bliverandreindkøbsmulighedervalgt;borgenisønderborg,gågadenogindkøbscentrei FlensborgellerKoldingStorcenter.Endvidereerder,somforalandendetailhandelen udfordringmedstigendenethandel,derimangebranchernærmersig15/20%afalhandel. MedSønderborgKommunesaktuelleanalyseafdetailhandlenoghandelsbyerne,kander værekonkreteinputtilenvidereudviklingafhandelsbylivetogdefysiskerammer (adkomstveje,torv,overdækning,serveringssteder),hvorunderhandlenforegår. Industri)og)håndværk) Typiskerdertaleomvirksomheder,derservicerelokalområdet ogetflertalaf virksomhederneersåledesindenforhandel,landbrugoghåndværk. Mendetspeciellevedområdeterdefåstore-virksomheder,derermegetspecialiserede,og bl.a.inkludererdanmarksstørsteelektronikvirksomhed,danfosspowerelectronics,derbåde udvikleogproducereavanceredefrekvensomformere oggørbrugafpoweringeniører,der hørertilenafdevanskeligsttilgængeligeingeniørgrupperidanmarkogeuropa.herudover erflereafdestorevirksomheder,dererspecialiseretindenforfødevareforædling (fremstillingafenzymer,proteinerogdyrefoder,samtfødevaretilkonsumentmarkedet). Defåstørrevirksomhederbenyttersigafhøjtuddannede/højtspecialiseretarbejdskraft der krævertiltrækningafkandidaterudenforlokalområdet ogsåkandidatermeden internationalbaggrund.dissekandidaterkanværevanskeligeattiltrække,ogdeterikke unormalt,atmensdearbejderiområdet,såbordeiandredeleafregionenellerudenfor regionsyddanmark. Danfoss+Power+Electronics+harca.1250arbejdspladsercentraltiGråstenby nabotil Ulsnæscentret.Danfossalenetegnerdermedomkring37,5%afarbejdspladserne 6 oger dermedetstortbidragtillivetibyen.samtidigudgørdetenrisiko,hvisvirksomhedenskulle flyttesineaktiviteterheltellerdelvisvækfraområdet.deterdogenhjørnestenidanfoss Koncernen,ogGråstenudgørhovedkontorfunktionenfordetforretningsområde,sommedet størreopkøbafenfinskkonkurrenti2014,haryderligerevækstpotentiale.virksomhedenhar tidligerevurderetudvidelseafkontorfaciliteterneigråsten,ogderbørsikresenløbende dialogmedvirksomhedenforatafdækkemulighederoghurtigtkunneagerepådem.danfoss virksomhedenigråstenerklartimålgruppenfor GreenBrightBusiness satsningeniden nyeerhvervsstrategi,ogdetervigtigt,ataktiviteterpåuniversitetisønderborgkoblestættil virksomheden. BHJ+gruppen,+Vitfoss+(DLG),+Chr.+Hansen+og+Stryhns+(Gråsten+Salater)erallestørre virksomhederigråsten/området,derarbejdermed/indenforfødevarer.såledesbearbejdes ogfremstillesenzymer,proteinproduktertilkødindustrienogdyrefoder ellerfødevarer direktetilforbrugerne.påtværsafdissevirksomhedereksistereretkompetencefællesskab, sommanikkemåoverse,ogsomharrelationertilslagterietiblans(hvortilslagtningeni 6 DemindrebyeriSyddanmark,RegionSyddanmark GråstenForum

13 MasterplanforGråsten/området2015/ GråstenForum Gråstenblevflytteti1977/78)Manmåformodeatdenneerhvervsklyngeerudsprungetsom følgevirksomhedertilslagteriet.virksomhedernestyrkerhinandensomerhvervsklyngefor engivengruppespecialiseredemedarbejdere. Egernsund+Tegl+og+Petersen+Tegl+ Teglværkerneerenhistorieforsigselvogvirksomhederneogdereshistorie,detnære lerholdigelandskabomkringdemogderesfingeraftrykpåfantastiskebygningsværkerover heleverden,giverdemenkant,ogposition,dergørdeminteressanteimereend erhvervsmæssigforstand ogiforlængelseafdereskompetencefelterogsåandre specialvirksomhedersomsælgertegl,klinkerogbelægninger;kfnkeramikogtegulaz. IP+Nordic,med54ansatteernyesteskudpåstammenogeriefteråret2014flyttetfra PadborgtilGråstencentrum(dentidligereSydbankbygning).Envirksomhed,dermeden moderneipbaseretteknologiudfordretelemarkedet,ogforventeligvilbådetage markedsandeleogvokseistørrelsedekommendeår.envækstvirksomhedderplacerersigi Gråsten,erenbekræftelsepåområdetstiltrækningskraftpånyevirksomheder ogsamtidig understøtterbehovetforatsikreatkommunenserhvervsserviceogsårækkerudihjørnerne afkommunen. Sønderborg+Kommune,+det+gamle+rådhus+i+Gråsten,erenoffentligarbejdspladsmedca.55 ansatte.denoverordnedestrukturikommunensadministrationkanhaveindflydelsepå antalletafansatteifremtiden,ogderforkanderværeenvissårbarhed,hvisderpolitisk ændresidennuværendestrukturoghvisdetfårindflydelsepåantalletafarbejdspladser.det gamlerådhusliggercentraltplaceretienmarkantbygning,hvorforetalternativtbrug,skal væreendelafenandenløsning,enddendereksistereridag. Gråsten+Gigthospitalerligeledesblandtdestorearbejdspladsermedmangespecialisterog højtuddannedeansatblandtde134ansatte.planeromatflyttehospitaletsaktivitetertil hospitalsbygningerneisønderborgby,skaberusikkerhedogmanglendeafklaringaf,hvordan detpåvirkerhandelogbylivigråsten samtidigvildetefterladeenprivatejetbygning,der kanværesværatsælgeogvidereføretilandreformål.iværstefaldvilbygningenståtomi flereår,ogdermedforringeområdet.derbørderforpåbegyndesenkonstruktivdialog,hvor bådeby,ejerogkommuneafklarereffektenafeneventuelfraflytning ogafdækker bygningensfremtid. Aktuel)styrkeposition)og)potentiale) Samletseterdernoglestærkekoncentrationerafvirksomheder,derbådeerfagligt specialiseretogbenyttersigafhøjtuddannetoghøjtspecialiseretarbejdskraft.udoverdefå, menstorespecialiseredevirksomhedererderenhaleafsmåogmellemstorevirksomheder, deroperererindenformeretraditionelhåndværk,industriogservicefag.medmereend50 landbrugerdetteerhvervogsåstærkrepræsenteret ogmeddetkompetencefeltsom Landbrugsskolenudgør,erdetteetmarkanterhverviområdet. Dererenforholdsvisstoradgangtilarbejdspladserudenforkommunen isærhvisman tællerdemmed,derliggersydforgrænsen.ind/ogudpendlingindenfor1timeibilrækker tilkoldinginordogschleswigisyd. Demangestyrkeområderviserdogogså,atderikkeerenklarerhvervsmæssigprofilpå området hvilketmuligvisgørdetmindreklarthvilkestrategiskealliancer,derkanopbygges

14 MasterplanforGråsten/området2015/2025 omkringudviklingaferhvervslivet.detvigtigsteerdog,atfastholdedevirksomheder,derer tilstedeidag.afhængighedenogsårbarhedenerstorogderformåderfokuserespåatsikre, atrammerneogressourcerneertilstedefordeeksisterendevirksomheder. Somviberørerinæsteafsnit,Turisme,erogsåturisterhvervetvelrepræsenteretmedisær mangeovernatningsmuligheder,marinaerforlystsejlere,wellnesscenter,golfbane, papirmuseumm.m. Anbefalingerindenfor Erhvervogarbejdspladser Iforholdtilerhvervogarbejdspladserermulighedenforfortsatudviklingafdeeksisterende virksomhederiområdetessentiel.deerhvervspolitisketiltag,derliggeridetnyevækstråd, skalsikreenfastholdelseogfortsatudviklingafbådedevirksomheder,derfalderindenfor dennyerhvervsstrategi( BrightGreenBusiness,hvoreksempelvisDanfossPowerSolutions falderindunder,og BrightCityBusiness,derfokuserepåhandelogturisme). MENdeterogsåvigtigt,ikkeatoverseforeksempelfødevareforædlingsindustrien ogsom eksempelfokuserepåheleværdikædenfrajordtilmave.detområdetællervæsentlige spillereogkompetencerigråsten/området,oghvorenstyrkelseafblandtandet Landbrugsskolensuddannelserogsamarbejdetmedslagteri/fødevarevirksomhederkunne væreenmådeatskabeetfundamentfornyinnovation f.eks.underparaplyen;lokale egnsspecialiteterellermadoplevelser. Rammerneforatskabenyevirksomhederogudvideeksisterendeskalværetilstede.Detskal sikres,atnærhedentiluniversitetisønderborgpådenenesideognærhedentile45påden andensidegør,atnyevirksomhedernemtkanslåsignediområdet,ogatdeeksisterendekan udvidesogvokse.nyeerhvervsarealerskaludpegesoggøressalgsbare. Turisme Turismen-skaber-arbejdspladser- Turismensindflydelsepåbeskæftigelsenliggerlidtoverlands/ogregionsgennemsnittetoger dermedalleredeidagetvæsentligterhverv.pålandsplanudgørturisme3,4%af,mensdeti SønderborgKommuneudgør3,85%(2011) 7. Turismengenererebeskæftigelseudoverturistbranchen;AnalysenfraSyddanskTurisme, 2011viser,atbeskæftigelseskabtafturismefordelesmed 50%tildedirekteturist/forbundnebranchersomovernatningssteder(=18%), beværtninger,transportoglignende. 22%tildetailhandlenog 28%iøvrigebrancher,manikkeforbindermedturisterhvervet. Afdeprodukter,derkøbesafturisterneiSønderborgKommune,erderiforholdtil landsgennemsnitenstørreandelafprodukter,derikkeerdirekteturistproduktereller brancherelaterededetailhandelsprodukter.dettekanskyldes,atturistsammensætningener anderledesendrestenafdanmark;fordetførsteerdermange1/dagsturister.fordetandet stårgrænsehandlenforenvæsentligdelafdet,dertrækketuristerhertil.medandreord 7 TurismensøkonomiskebetydningforSønderborg2008,SyddanskTurisme GråstenForum

15 MasterplanforGråsten/området2015/2025 læggerdansketuristerendelafdetailvareindkøbitysklandistedetforiområdet.påden andensideerderogsåen omvendtgrænsehandel,derforegåridanmarkfradetyske turistersside;f.eks.afmøblerellerspecielleprodukter;hvilketpapirmuseet,dereren specialiserethobbyforretning,eretgodteksempelpå. Fordelingenafturisterviser,atca.50%afturisteriSønderborgKommuneerdanske,mens omkring40%ertyske.samtidigvisermaterialefradestinationsønderjylland 8 atdetyske turistervedforholdsvistlidtomsønderjyllandogsønderjyllandshistorie. Dereraltsåandreårsagertilatdekommerher/primærtafslapningog/elleraktivturisme. Hvisviforudsætterat enovernattendeturistigennemsnitlægger431,5,/kr.omdagen 9 og enendagsturistlægger336,/kr.omdagen 10 Oghvisvilidtkonservativtantager,atturismeniGråsten/områdetudgørmellem12/20%af kommunenstotaleturisme 11,såvilregnestykketendemedenårligværditilvækstfraturisme påmellem107og199mio.kr.forgråsten/området 12. Medandreord;kanområdetmedvirketilen5%årligvækstvildetsigemellem5,35og9,93 mio.kr. ellerirundetal >en5%årligvækstiantalbesøgendekanmedføreoptil10mio. kr.ekstraværditilvækstårligt. En-styrkelse-af-turismen-bør-således-kunne-samle-aktører-på-tværs-af-brancher.- 8 TNSGallupApril2013,DestinationSønderjylland 9 TurismensøkonomiskebetydningforDanmark2011,VisitDanmark2013,s65beregnet sometgennemsnitmellemdanskeogtysketuristersdøgnforbrug. 10 baseretpå2011/talogberegnetsometgennemsnitmellemdanskeogudenlandskeendags/ turistersforbrug 11 AntalovernattendeturisteriSønderborgKommune(allekategorier)ca (2012),tal fraset 12 Idetviforudsætter,atforhverovernattendeturisterder2endagsturister(talfraSET) 14 GråstenForum

16 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Områdetharendelattraktioner,somårligtbesøgestalrigtafturister.Påoversigtenfra DestinationsudviklingSønderjylland,seshvordanisæretparafattraktionernehar forholdsmæssigstorappeltilturisterne: GråstenSlot,derliggerligeefterSønderborgSlot.Mendabådedanskeogtyske turisterbesøgerslottet overgårbesøgstalletfaktiskhistoriskcenterveddybbøl Banke. PapirmussetiGråsten,somerenprivatvirksomhed,derbådefremstillerogsælger papirproduktertilhåndarbejde,harundervisningogworkshopsibutikken,og fastholderendelafsinekundergenneme/handelogmedlemskab,harenstor udstillingogetmindrepapirhistoriskmuseumibutikken. GråstenForum 15

17 MasterplanforGråsten/området2015/2025 Iområdetfindesstærketuristaktører,medrelativtmangeovernatningsmulighederidag. Såledeshar Kommunensstørsteferiecentermedspaogwellnes;MarinaFiskenæsmed148 feriehuse+8lejligheder(ca.1200sengepladser),og228bådpladser. GråstenLystbådehavnharca.124bådpladser. BenniksgårdGolfhotelogBed Innhar64værelser/lejligheder LærkelundenCampingharca.250enheder HotelEgelyhar10værelser/lejligheder DetgamleApotekhar7værelser MindegårdsBed&Breakfasthar9værelser HerudoverkommerMarinaMinde(460bådpladser)ogsommerhusområderneiRendbjerg, VemmingbundogpåBroagerland. Aktuel)styrkeposition)og)potentiale) Gråsten/områdetpasser1:1iDestinationsudviklingSønderjyllandstrefyrtårne; Natur Historie Madoplevelser Gråsten/områdetharnoglesærdelesstærkekortatbyggeturismenopomkring; Dereringentvivlom,atGråstenSlot,somsommerresidensfordenroyalefamiliesiden1936, ogmedhaven,gartneriet,historienogdenomgivendenatur/eretstærktogvelkendtbrand forbådedanskeogtysketurister ogdermedbørværeicentrumforvidereudviklingaf turismenigråsten/området. HerudovererGråstenÆblet/Gravensteineretsignaturforområdet.Enstyrkelseaf fortællingenogsynlighedenomkringæbletliggerligefor.envidereudviklingafgråsten Æblefestival,ogengenoptagelseafÆblesejladstilFlensborg(f.eks.viaKollund)kanvære medtilatskabeøgetopmærksomhedogidentitetomgråsten/områdetbådenordogsydfor grænsen. Helenaturensomomkranserområdetlæggeroptiludelivogaktiviteter,derbådefor enkeltpersonerogfamilier/grupperkanværeendelafengenopladning,mensmanholder ferie ogaktivturismentalerfintsammenmedområdetsstoreferiecenter. Deterogsåinteressant,atenkommercielaktørsomPapirmuseetfaktiskkanlykkedesmedså storopmærksomhedogtiltrækningskraft,atdetplacerersigsåhøjtpålistenmed attraktioner.detbørtjenetilinspirationforandre,ogviserhvordanenkombinationaf forskelligemarkedsføringskanalerikombinationmedetgodtprodukt,kanskabeomvendt grænsehandel. AktiversomGråstenSlotsgartneriogNaturskolenpåGråstenLandbrugsskolekanindtænkes somudgangspunktfornyeprodukterogoplevelser;fortællingogforædlingafgråsten Æbletræer,mostafæblesaft,dyrkelseafhaveplanterogroyaleurter.Eller natursafari rundt ilandskab,faunaognatur,medfaglignaturvejledningsomendelafpakken. 16 GråstenForum

Masterplan for Gråsten-området 2015-2025

Masterplan for Gråsten-området 2015-2025 Indholdsfortegnelse Opsummering... 2 Forord... 4 Metode og definitioner... 5 Dataindsamling og bearbejdning... 5 Definitioner for Gråsten-området og den vestlige del af Sønderborg Kommune.... 5 Beskrivelse

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Cecilie 21632821. Trine 30292562. Rikke 28292189 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 10-17.30 12-17.30 10-17-30 12-17.

Cecilie 21632821. Trine 30292562. Rikke 28292189 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 8-16 11-17 17-21.15 17-21.15 10-17.30 12-17.30 10-17-30 12-17. Uge 17 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 10-17-30 12-17.30 Uge 18 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 Uge 19 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 9/5 Uge 20 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 Uge 21 24/5 25/5 26/5 27/5

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land Kulturarv i Hjørring Kommune Plan09 Netværk om det åbne land Visionen Tænk hvis.. Kulturministeren i 2015 indledte konferencen Kulturarv identitet og oplevelser med: Hjørring Kommune har vist hvordan kulturarv

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

KUNST og KULTUR som byprofil?

KUNST og KULTUR som byprofil? KUNST og KULTUR som byprofil? Kenneth A. Balfelt KRISTOFFER l. WEISS bording i et NYT perspektiv stationsby - erhvervsby - bosætningsby NY rolle - det regionale hvad betyder e15 bording i et regionalt

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

GRÆNSEPANEL OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA. Regional Udviklingsplan

GRÆNSEPANEL OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan Grænseområdet prioriterer anerledes Grænseområdets særlige kvaliteter Kontakter på den anden side af grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Velkommen UDVIKLING VONGE-KOLLEMORTEN SOM RINGE I VANDET 1

Velkommen UDVIKLING VONGE-KOLLEMORTEN SOM RINGE I VANDET 1 Velkommen INFORMATION OM UDVIKLING VONGE -KOLLEMORTEN SAMT NEDSÆTTELSE AF PROJEKTGRUPPE UDVIKLING VONGE-KOLLEMORTEN SOM RINGE I VANDET 1 Aftenens program Kl. 19.00 19.45 Information om hvad der er søgt

Læs mere

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum en hilsen fra Helsingør Kulturpolitik for Helsingør Kommune mål og handleplaner Find kulturpolitikken her: http://www.helsingor.dk/politik-og-indflydelse/strategier-og-politikker/vores-vej/

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL Regional Udviklingsplan JUNI 2013 Arbejdsliv i grænselandet Fordomme om danske og tyske arbejdsgivere Usikkerhed om konsekvenser ved grænsearbejde OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER

Læs mere

Forslag til Landsplanredegørelse Sven Koefoed-Hansen, Vicedirektør, Naturstyrelsen

Forslag til Landsplanredegørelse Sven Koefoed-Hansen, Vicedirektør, Naturstyrelsen Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Sven Koefoed-Hansen, Vicedirektør, Naturstyrelsen Debatmøde om forslag til Landsplanredegørelse 2013 den 9. september 2013 En globaliseret verden Udefrakommende forhold

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fremtidige udfordringer og eksisterende erfaringer med kommunal arealplanlægning

Fremtidige udfordringer og eksisterende erfaringer med kommunal arealplanlægning Enhedens navn Fremtidige udfordringer og eksisterende erfaringer med kommunal arealplanlægning Lone Søderkvist Kristensen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU Det åbne land udfordringer i

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD LANDSKABET I BYEN RÅDGIVERGRUPPEN ADEPT Totalrådgiver Strategisk Byudvikling Urbant design Arkitektur og Miljø Bygningsdesign Klimatilpasning TOPOTEK1 Underådgiver Byudvikling

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Kultur er en væsentlig drivkraft, når vi skal skabe fremtidig udvikling i Struer Kommune.

Kultur er en væsentlig drivkraft, når vi skal skabe fremtidig udvikling i Struer Kommune. KULTUR I STRUER KULTUR I STR UER KULTUR I STRUER KULTUR I STRUER KULTUR I STRUER KULT UR I STRUER KULTUR I STRUER K ULTUR I STRUER KULTUR I STRU ER KULTUR I STRUER KULTUR I S TRUER KULTUR I STRUER KULTU

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

S2017 borgerundersøgelse, aug. 12

S2017 borgerundersøgelse, aug. 12 1 Sønderborg, aug. 12 Borgerpanelundersøgelse om S2017 Gennemført august 2012 overfor 1291 borgere 444 R Dataindsamling og analyse ved Promonitor www.promonitor.net telefon 4444 9100 2 Indhold Deltagelse...

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater:

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater: AN ALYSEN OTAT Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger Urbaniseringen pågår både på det overordnede niveau med vandringer mod de største byer, og på det lokale niveau indenfor

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Identitet og stedbundne ressourcer - mere end modeord? Stedsbaseret udvikling eksempler fra Tyskland

Identitet og stedbundne ressourcer - mere end modeord? Stedsbaseret udvikling eksempler fra Tyskland Stedsbaseret udvikling eksempler fra Tyskland Oplæggets fokus Politikker, strategier og projekter for stedsbaseret udvikling af skrumpende byer og egne: Foregangsinitiativet IBA Emscher Park Kort om fænomenet

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Præsentation af Byens Havn

Præsentation af Byens Havn Præsentation af Byens Havn KTC Årsmøde i Sønderborg 27. oktober 2016 Direktør Inge Olsen Byrådets 8 visioner! Kultur og turisme Uddannelsesbyen Det gode liv Vækst og jobskabelse Indsats for beskæftigelsen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

som element i planlægningen

som element i planlægningen Oplevelsesværdier som element i planlægningen for sundhed og grønne områder Hvordan understøtter vi planlægning og forvaltning, således at befolkningens livskvalitet og sundhed styrkes? Ole Hjorth Caspersen

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Prioriteret område: Hartsø, Nr 20. Signaturforklaring. Års-havstigninger i 2050 Middelvandstand (0,57m)

Prioriteret område: Hartsø, Nr 20. Signaturforklaring. Års-havstigninger i 2050 Middelvandstand (0,57m) Prioriteret område: Hartsø, Nr 20 Højeste værdier tildelt område: Hartsø, Nr: 20 Befolkning: 4 Veje og infrastruktur: 4 By og bebyggelse: 3,5 Kultur og turisme: 2,625 Erhverv: Prioriteret område: Sønderby

Læs mere

Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen

Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen Indhold Hvorfor blev eksempelsamlingen til? Præsentation af eksempelsamlingens

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE

Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE Udfordringsbilledet Serviceplan Mors 2020 / Faldende befolkningstal / Befolkningssammensætning ændrer sig markant Resultat / Udviklingsdagsorden

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj 2013 - KU Småøernes udviklingsplaner mere end et katalog af enkeltprojekter? v/kirsten Malling Olsen Småøernes udviklingsplaner

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Mit Fredensborg / Analyse og vision

Mit Fredensborg / Analyse og vision Mit Fredensborg / Analyse og vision Identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Bymøde den 12. december 2013 METODE PROCES 3 workshops med byambassadørgruppe 3 byvandringer PRODUKT Stedsansanalyse

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia Agenda 1. BRT vs. Letbane 2. +Way er Movias bud på byudvikling og kollektiv trafik 3. En tur til den mellemstore

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Pia Feldstedt fra Adsbøl repræsenterer lokalrådene i Gråsten området.

Pia Feldstedt fra Adsbøl repræsenterer lokalrådene i Gråsten området. Borgermøde i Rinkenæs Torsdag den 31 marts var der borgermøde i Rinkenæs. Det var Samspils bestyrelse der havde taget initiativet til et møde om hvordan Rinkenæs fremadrettet skal udvikle sig. Egentlig

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Referat fra. Udvalget for Klima og Miljø. Torsdag den , kl. 16:30

Referat fra. Udvalget for Klima og Miljø. Torsdag den , kl. 16:30 Referat fra Udvalget for Klima og Miljø Torsdag den 01-12-2016, kl. 16:30 i Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Udvalget for Klima og Miljø består af: Parti: Medlemmer:

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere