Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienttilfredsundersøgelse November 2009"

Transkript

1 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009

2 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens fysiske rammer... 8 Receptionen... 9 Atmosfæren på klinikken Personalets kompetencer Information og behandling Tilfredshed med den udførte behandling

3 Resumé Patienttilfredsundersøgelsen er gennemført fra 28. september til 28. oktober 2009 som en anonymt besvaret spørgeskemaundersøgelse. Svarprocenten er på 59,9 %, idet 190 patienter ud af 317 mulige har besvaret skemaet. 58,1 % af klinikkens patienter er kvinder og 41,9 % er mænd. Aldersmæssigt ligger størsteparten af patienterne mellem år, efterfulgt af en stor gruppe årige. Mindste gruppe er patienter over 70 år. Hovedparten af patienterne i undersøgelsesperioden benytter klinikken, fordi de er blevet den anbefalet af andre. Næststørste gruppe benytter klinikken, fordi de altid har benyttet den, det vil sige, at de er fulgt med ved klinikovertagelsen, og endelig er 10 % af patienterne henvist til behandling fra andre tandlæger. Rent markedsføringsmæssigt kunne klinikken udnytte potentialet som henvisningsklinik yderligere gennem forskellige markedsføringstiltag. Langt hovedparten af patienterne oplever klinikkens fysiske rammer som hyggelige og velindrettede, idet 82,6 % af patienterne tilkendegiver dette. De resterende patienter er enten delvist enige eller delvist uenige i udsagnet om lokalerne. Dermed opfyldes klinikkens kvalitetsmål vedrørende lokalerne ikke helt. Derimod indfrier klinikken målet vedr. patienternes opfattelse af lokalernes renhed og hygiejne, idet 95,8 % af patienterne er helt enige i, at klinikken virker hygiejnisk og ordentligt rengjort. Vedrørende patienternes tilfredshed med klinikkens reception og modtagelsen af patienter føler 97, 8 % sig venligt betjent ved telefonisk henvendelse til klinikken, ligesom 97,1 % af patienterne føler sig kyndigt og kvalificeret betjent af personalet i receptionen. Lidt færre patienter, 93,7 %, oplever en venlig og personlig betjening i receptionen ved ankomst til klinikken. Eventuelt medvirker den fysiske indretning af receptionen til dette resultat. Samlet indfrier klinikken dog sit mål for dette område. Ud over de fysiske rammer indvirker medarbejderens adfærd og opførsel også på patienternes oplevelse af klinikken. Hovedparten af patienterne, svarende til 91,6 % oplever, at personalets måde at opføre sig på, medvirker til at gøre tandlægebesøget trygt og rart. Ligeledes er 93,2 % af patienterne fuldt enige i, at der er en god og uformel og stemning personalet imellem. Samlet viser resultaterne vedrørende atmosfæren på klinikken en meget høj grad af patienttilfredshed, og kun få patienter har en negativ opfattelse. Det er klinikkens målsætning, at hele personalet skal opleves som velkvalificerede og kompetente til det arbejde, de udfører. Resultaterne viser, at klinikkens personale i høj grad formår at afspejle dette overfor patienterne, idet 95,3 % af patienterne føler sig i fagligt kompetente hænder under behandlingen. Når det vedrører patienternes opfattelse af, hvorvidt behandlerne benytter de nyeste behandlingsmetoder kniber det lidt mere for klinikkens medarbejdere at etablere dette indtryk hos patienterne, idet 78,4 % af patienterne har dette indtryk. En del patienter har svaret ved ikke til dette spørgsmål, og dette kunne tyde på, at personalet i nogle situationer ikke formår at bibringe patienterne dette indtryk. Klinikken har en klar politik om, at den nødvendige behandling skal kunne iværksættes ved første besøg. Her viser resultaterne at ingen af de tre behandlere helt opfylder kvalitetsmålet, selv om 3

4 målopfyldelsesgraden er høj. Det kan i øvrigt diskuteres, om dette kvalitetsmål skal ændres under hensyntagen til praktiske forhold vedr. booking. En væsentlig del af patienttilfredsheden beror på kommunikation og information, og klinikkens kvalitetsmål fokuserer også på informationen til kunderne. Vedrørende informationen om hvilke behandlingsmuligheder, der er for den enkelte, indfrier ingen af behandlerne kvalitetsmålet fuldt ud, og det samme gælder ligeledes for den information patienten modtager om den konkrete behandling inden den iværksættes. Også informationen om prisen lever ikke op til klinikkens kvalitetsmål, og de tre resultater tilsammen peger i retning af en forbedret informationsindsats med henblik på at opfylde kvalitetsmålet. Hvad angår patienternes opfattelse af, om det færdige resultat svarer til patientens forventninger, kniber det en lille smule med at indfri kvalitetsmålet på 95 %, idet resultaterne svinger mellem 86,1 % og 90 %, og der ses således ikke nævneværdige udsving behandlerne imellem. Personalet bør i den sammenhæng arbejde med den side af informationen, som omhandler patienternes forventninger til det færdige resultat, og hvordan man kan afstemme disse til et måske mere realistisk niveau. Tilliden til klinikken er stor, idet 93,7 % af patienterne gerne anbefaler klinikken til andre, hvilket indikerer en høj grad af tillid fra patienternes side. Konkluderende kan resultaterne sammenfattes således, at der trods høj grad af målopfyldelse er en indsats at gøre for klinikkens medarbejdere. Ikke mindst indenfor det vitale område der omhandler kommunikationen med og informationen til kunderne. Det vil sige, at kundekommunikationen fortsat skal være i højsædet. 4

5 Indledning Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Denne rapport indeholder resultaterne fra en patienttilfredsundersøgelse gennemført anonymt som spørgeskemaundersøgelse hos patienter hos. Undersøgelsen gennemføres med henblik på at undersøge patienttilfredsheden, herunder i hvilken grad klinikken og dens personale formår at opfylde klinikkens kvalitetspolitik og de hertil knyttede mål. Kvalitetspolitik og målene fremgår af klinikkens kvalitetshåndbog, version 1b, august 2009: Vores kvalitetspolitik kan sammenfattes meget simpelt: Hos os er patienten altid i centrum. Derfor lægger vi vægt på, at hele personalet har de bedste faglige kompetencer og løbende tilegner sig de nyeste dokumenterede metoder indenfor moderne tandbehandling, så vi kan tilbyde hver eneste patient den optimale behandling og tandsundhed. Vi tilbyder vores patienter behandling i en hyggelig og tryg atmosfære, hvor vi tager hensyn til den enkelte patients behov herunder eventuel tandlægeskræk. Vi planlægger patientbehandlingen med så få, korte og smertefri behandlinger som muligt gennem effektiv behandling, koordinering og tidsbestilling. Vi bestræber os på altid at tilbyde patienten er behandling, der om muligt sikrer patienten faste og naturligt udseende tænder. Behandlingsplanlægningen sker altid sammen med patienten og sker under yderste hensyntagen til tandsættets æstetik og funktion samt patientens økonomi. Gennem grundig information om behandlingsmuligheder og om selve behandlingen sikres det, at patienterne er velinformerede om, hvad der skal ske på såvel kort som lang sigt. Vores patienter tilbydes alle former for moderne tandbehandling herunder også implantatbehandling og avanceret kirurgi. Vi tilbyder ligeledes at udføre implantat- og kirurgiske behandlinger for kolleger, som ikke udfører disse typer behandling. Derfor arbejder vi kontinuerligt og målrettet med at udvikle klinikkens samlede kompetencer og ekspertise, herunder i særlig grad at øge kompetencerne og ekspertisen til at kunne tilbyde mere avancerede behandlingsformer. Vi er en moderne ledet tandlægeklinik, hvor hele teamet udstråler overskud og sundhed. Alle medarbejdere bidrager til kvaliteten og arbejder for at øge den i forvejen høje kvalitet, ligesom vi arbejder for at hver enkelt medarbejder kan udfolde sit fulde potentiale. Gennem fokus på kvaliteten indenfor alle funktionsområder sikres det, at klinikkens præstationer forbedres, og ligeledes medvirker klinikkens dynamiske kvalitetsledelsessystem også til at øge fokus på patienternes tilfredshed med klinikkens samlede præstationer. Med henblik på at opfylde klinikkens kvalitetspolitik er følgende kvalitetsmål opstillet: Kvalitetsmål 1: Patienterne skal have et godt indtryk af klinikkens samlede præstationer, og de skal være tilfredse med den udførte behandling. Målopfyldelseskrav: 95 % Kvalitetsmål 2: Patienterne skal have en god oplevelse af atmosfæren på klinikken, hvor klinikkens hyggelige og trygge ramme skal medvirke til at gøre tandlægebesøget mere behageligt. Målopfyldelseskrav: 95 % 5

6 Kvalitetsmål 3: Patienterne skal opleve, at den nødvendige behandling kan iværksættes ved første besøg, så der bliver så få behandlingsseancer som muligt. Undtaget er behandlinger, der kræver præmedicinering eller hvor medicinske forhold spiller ind. Målopfyldelseskrav: 95 % Kvalitetsmål 4: Patienterne skal opleve hele personalet som velkvalificerede og kompetente til det arbejde, de udfører. Målopfyldelseskrav: 95 % Kvalitetsmål 5: Patienterne skal opleve sig omhyggeligt informerede om behandlingsmuligheder og om den konkrete behandling herunder også om behandlingens pris. Målopfyldelseskrav: 95 % Kvalitetsmål 6: Inden udgangen af 2009 skal klinikken have udviklet sit potentiale som henvisningspraksis og have etableret samarbejde med mindst 5 nye klinikker, konkret at der skal være henvist mindst to patienter fra hver klinik. Målopfyldelseskrav: 100 % Kvalitetsmål 7: Inden udgangen af 2009 skal klinikken have gennemført mindst 2 åbne patientarrangementer rettet mod patienter i aldersgruppen over 55 år. Målopfyldelseskrav: 100 % Data Data er indsamlet i perioden fra den 28. september til 28. oktober Kvantitativt svarer dataindsamlingsperioden ikke til fire fulde arbejdsuger, da der har været afholdt ferie og fridage i løbet af perioden. Dataindsamlingen i forbindelse med patienttilfredshedsundersøgelsen er sket ved hjælp at et anonymt spørgeskema (bilag 1), som patienterne har fået udleveret af klinikpersonalet, og som de har udfyldt direkte efter behandlingens afslutning. Spørgeskemaet indeholder 15 lukkede spørgsmål med fastlagte svarkategorier samt oplysninger om patientens alder og køn, måden patienten er kommet i kontakt med klinikken på og behandlernes navne. Efter skemaet er udfyldt, har patienterne selv lagt skemaerne i en lukket kasse. Af 317 patienter har 190 patienter udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 59,9 %. Der vides ikke noget om årsagen til bortfaldet. Patienter, der har haft mere end ét besøg på klinikken i undersøgelsesperioden, har kun udfyldt skemaet én gang. Alle data er indtastet i SPSS og derefter analyseret af konsulentfirmaet Isodent. Resultater I det følgende præsenteres undersøgelsens resultater i tabelform med umiddelbart følgende analyse. Hvor det er relevant at fordele resultaterne på den enkelte behandler, gøres dette. 6

7 Køns- og aldersfordeling Tabel 1 viser, at i undersøgelsesperioden har 51,1 % af de behandlede patienter været kvinder, 36,8 % mænd og 12,1 % af patienterne har ikke oplyst om køn. Sorteres de uoplyste svar (bortfaldet) fra, viser der sig en fordeling med 58,1 % kvinder og 41,9 % mænd (tabel 2). Patientens køn Tabel 1 Antal Procent Kvinde 97 51,1 Mand 70 36,8 Uoplyst 23 12,1 Patientens køn (uden uoplyst) Tabel 2 Antal Procent Kvinde 97 58,1 Mand 70 41,9 I alt ,0 Patienternes fordeler sig aldersmæssigt som vist i tabel 3 og i den tilknyttede figur. (Bortfaldet på 19 uoplyste er sorteret fra). Største gruppe patienter er de 50 til 69 årige, som udgør 42,7 % af alle patienter. Næstestørste gruppe er patienter mellem 30 og 49 år, som udgør 30,4 %. Tabellen og illustrationen viser endvidere, at der er en lille overvægt af patienter over 50 år, idet 53,2 % af klinikken patienter er over 50 år. Aldersfordeling Tabel 3 Antal Procent årige 28 16, årige 52 30, årige 73 42, årige 18 10,5 I alt ,0 Mangler 19 I alt 190 Aldersfordeling 10,5% 16,4% 42,7% 30,4% årige årige årige årige Hvordan finder patienterne frem til klinikken Med udgangspunkt i klinikkens interesse for, hvilke medier / måder potentielle patienter anvender for at finde frem til klinikken, indeholdt spørgeskemaet et spørgsmål om, hvorledes patienten har fundet frem til lige netop denne tandlægeklinik. Her viser tabel 4, at en tredjedel af klinikkens patienter i undersøgelsesperioden benytter klinikken, fordi de har fået den anbefalet af andre. Næstestørste gruppe på 21,1 % er patienter, som tandlægerne har overtaget i forbindelse med, at de købte klinikken. En gruppe på 10 % er patienter, som er henvist til klinikken fra andre tandlægeklinikker, idet klinikken tilbyder kirurgiske behandlinger og annoncerer dette under kollegiale henvisninger i Tandlægebladet. Klinikken har endvidere et konkret mål om, at øge andelen af såvel henvisende tandlæger som henviste patienter. 7

8 Hvordan har pt. fundet frem til klinikken Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Tabel 4 Antal Procent Anbefaling fra andre 63 33,2 Henvist fra anden tandlæge 19 10,0 Har altid benyttet klinikken 40 21,1 Telefonbog 3 1,6 Klinikkens hjemmeside 3 1,6 Google 9 4,7 De gule sider på nettet 1,5 Andet 32 16,8 Uoplyst 20 10,5 Det ses endvidere, at relativt få patienter benytter medier som telefonbog, internet og klinikkens hjemmeside, når de skal finde en ny tandlæge. På spørgsmålet om, hvorvidt det er patientens første besøg på klinikken (tabel 5), har otte patienter svaret ja til, at det er deres første besøg på klinikken, mens 121 patienter ikke er nye patienter, og 61 patienter har ikke besvaret spørgsmålet. Analyseres de otte svar fra nye patienter, viser tabel 6, at seks ud af de otte nye patienter har valgt klinikken, idet de har fået den anbefalet af andre. Er det patientens første besøg på klinikken Tabel 5 Antal Procent Ja 8 4,2 Nej ,7 Uoplyst 61 32,1 Første besøg, klinikken er fundet via: Tabel 6 Antal Procent Anbefaling fra andre 6 75,0 Henvist fra anden tandlæge 1 12,5 Uoplyst 1 12,5 I alt 8 100,0 Iagttages resultaterne i et markedsføringsperspektiv, kunne klinikken med fordel gøre mere ud af markedsføringen vedrørende udførelse af kirurgiske behandlinger, så andelen af henviste patienter øges. Dette kunne ske gennem forskellige tiltag ud over annonceringen i Tandlægebladet. F.eks. gennem kursusundervisning, hvorved klinikkens kompetencer eksponeres, og gennem direkte markedsføring overfor klinikker i Trekantsområdet. Klinikkens fysiske rammer Det er klinikkens mål, at patienterne skal have en god oplevelse af atmosfæren på klinikken, ligeledes skal klinikkens fysiske rammer medvirke til at gøre tandlægebesøget mere behageligt. Patienterne har svaret på to spørgsmål om de fysiske rammer. Patienterne blev bedt om at vurdere, hvorvidt lokalerne fremstår hyggelige og velindrettede, resultaterne fremgår af tabel 7. 8

9 Lokalerne fremstår hyggelige og velindrettede Tabel 7 Antal Procent Helt enig ,6 Delvis enig 24 12,6 Delvis uenig 6 3,2 Ved ikke 2 1,1 Uoplyst 1,5 Som det ses er 82,6 % af patienterne helt enige i, at klinikkens lokaler fremstår hyggelige og velindrettede, mens 12,6 % er delvist enige og 3,2 % svarende til seks patienter er delvist uenige i, at lokalerne fremstår hyggelige og velindrettede. Nogle få patienter har kommenteret klinikkens indretning, og kommentarerne bringes her: 1. Musik - billeder i loftet 2. Stolene i receptionen er for lave, når man er dårlig 3. Svært ved at komme op af trappen, ønsker gelænder på begge sider af trappen 4. Der mangler en elevator til gangbesværede eller folk i kørestol Som det ses vedrører de få kommentarer stolene i venterummet og adgangsforholdene til klinikken. I relation til klinikkens mål om, at patienterne skal have en god oplevelse af atmosfæren på klinikken, herunder at klinikkens hyggelige og trygge ramme skal medvirke til at gøre tandlægebesøget mere behageligt, indfris det opstillede kvalitetsmål ikke helt, idet en gruppe på 15,5 % svarende til 30 patienter ikke er helt enige eller delvist uenige i, at lokalerne fremstår hyggelige og velindrettede. Det andet spørgsmål vedrørende klinikkens fysiske rammer omhandler, hvorvidt patienterne oplever klinikken hygiejnisk og ordentligt rengjort. Resultaterne fremgår af tabel 8. Klinikken virker hygiejnisk og ordentligt rengjort Tabel 8 Antal Procent Helt enig ,8 Delvis enig 6 3,2 Delvis uenig 1,5 Uoplyst 1,5 Som det ses er langt hovedparten af patienterne helt enige i, at klinikken virker rengjort og hygiejnisk, mens 3,7 % svarende til syv patienter er enten delvist enige eller delvist uenige i udsagnet om rengøring og hygiejne. Derved opfylder klinikken den del af kvalitetsmålet, der omfatter den patientoplevede hygiejne og rengøring. Receptionen Patienterne blev bedt om at besvare tre spørgsmål vedrørende den service de oplever, når de henvender sig enten telefonisk eller personligt til klinikkens reception / modtagelse. 9

10 I de følgende to tabeller er kun medtaget svar, hvor patienterne har besvaret spørgsmålet, idet der kan være patienter, som ikke har prøvet at henvende sig personligt til klinikken, men som blot bliver indkaldt skriftligt til eftersyn. Når jeg henvender mig telefonisk til klinikken, er personalet altid venlige og imødekommende Tabel 9 Antal Procent Helt enig ,8 Delvis enig 4 2,2 I alt ,0 Når jeg henvender mig telefonisk til klinikken, får jeg altid kvalificeret og kyndig betjening Tabel 10 Antal Procent Helt enig ,1 Delvis enig 5 2,9 I alt ,0 Både tabel 9 og 10 fremgår det med stor tydelighed, at patienterne oplever både venlig og kompetent betjening ved telefonisk henvendelse. 97,8 % af patienterne er helt enige i, at personalet er både venligt og imødekommende, når man henvender sig telefonisk, og 97,1 % af patienterne, som har henvendt sig telefonisk, er helt enige i, at man får kvalificeret og kyndig telefonbetjening. Hvad angår telefonbetjeningen indfrier klinikken for fuldt ud sit mål om, at patienterne skal opleve personalet som kompetente og kvalificerede. Hvad angår den personlige betjening ved ankomst til klinikken er lidt færre patienter helt enige i, at den betjening de får ved ankomsten til klinikken, er venlig og personlig, idet 93,7 % af patienterne er helt enige i dette. Det ses også af tabel 11, at 5,3 % af patienterne svarende til 10 patienter kun er delvist enige i udsagnet mens en enkelt patient er delvist uenig. Jeg får altid venlig og personlig betjening i receptionen ved ankomst til klinikken Tabel 11 Antal Procent Helt enig ,7 Delvis enig 10 5,3 Delvis uenig 1,5 Uoplyst 1,5 En 44 årig kvindelig patient udtrykker sig i en kommentar således: Oplever aldrig sur betjening af receptionist eller tandlæge. Jeg føler mig altid velkommen og jeg tror, I kunne score topkarakter i at smile. Herligt. Bliv ved med det! På dette måleområde er klinikken tæt på at opfylde sit kvalitetsmål på 95 %, og som drøftet med klinikkens ledelse kan alene den fysiske placering af receptionsskranken eventuelt medvirke til den negative side af resultatet, idet personalet sidder med ryggen til patienterne, når disse kommer ind på klinikken. Atmosfæren på klinikken Det er et mål at patienterne skal opleve en god atmosfære på klinikken, idet ikke blot de fysiske rammer men også personalets adfærd påvirker tandlægebesøget. For patienter med odontofobi er det vigtigt, at 10

11 både de fysiske rammer og ikke mindst personalets adfærd medvirker til at gøre tandlægebesøget og behandlingen så behageligt som muligt. Tabel 12 viser, at 91,6 % af patienterne er helt enige i udsagnet om, at personalets måde at opføre sig på, medvirker til at gøre besøget trygt og rart. Der er 7,9 % af patienterne, svarende til 15 patienter, som er delvist enige i udsagnet, og endeligt er en enkelt patient helt uenig i, at personalets adfærd medvirker til at gøre tandlægebesøget trygt og rart. Jeg oplever, at personalets måde, at opføre sig på, medvirker til at gøre tandlægebesøget trygt og rart Tabel 12 Antal Procent Helt enig ,6 Delvis enig 15 7,9 Helt uenig 1,5 Det positive resultat understøttes nogle af patientkommentarerne: Personalet gør, hvad de kan, men et tandlægebesøg vil for mig aldrig kunne blive rart og hyggeligt, da jeg har tandlægeskræk og er rædselsslagen bare ved et eftersyn og en anden udtrykker det således: "Tandlæger er aldrig hyggelige", jeg er glad for at gå inde hos Ane, hun gør mig meget mere tryg, når jeg er her, selv om jeg hader at gå til tandlæge. Det er endvidere tydeligt, at patienterne opfatter en god og uformel stemning personalet imellem. Resultaterne i tabel 13 viser, at 93,2 % af patienterne er helt enige i, at der altid er en god og uformel stemning på klinikken. Jeg oplever altid en god og uformel stemning personalet imellem Tabel 13 Antal Procent Helt enig ,2 Delvis enig 7 3,7 Ved ikke 6 3,2 3,7 % af patienterne svarende til 3,7 % er delvist enige i denne opfattelse, og seks patienter har valgt at svare ved ikke. Fem af disse seks patienter er blevet behandlet hos tandplejeren, hvor der kun er behandleren til stede, og de har måske ud fra dette vanskeligt ved at bedømme stemningen personalet imellem. Samlet viser resultaterne vedrørende atmosfæren på klinikken en meget høj grad af patienttilfredshed, og kun få patienter har en negativ opfattelse. Det vil antageligt ikke være muligt at gøre alle patienter tilfredse med kvaliteten på dette område, da dét, som af en patient kan opfattes som trygt og rart, af en anden kan opfattes som grænseoverskridende. Under alle omstændigheder kræver det et godt kendskab til patienternes særlige behov, idet nogle patienter kan opleve for megen uformel samtale mellem behandlerne som ubehagelig, så det stiller krav om stor situationsfornemmelse hos alle behandlere, 11

12 ligesom samtale om private forhold er udelukket. Personalets kompetencer Det er en klar målsætning at klinikkens patienter skal opleve hele personalet som velkvalificerede og kompetente til det arbejde, de udfører, og det er målet at 95 % patienterne skal have denne oplevelse af personalets faglige indsats. I spørgeskemaet er der to spørgsmål, som direkte vedrører patienternes opfattelse af medarbejdernes kompetencer og kyndighed. Det kan være vanskeligt for patienterne at bedømme behandlernes kompetencer, da patienterne ikke umiddelbart kan efterprøve det udførte arbejdes kvalitet, det er i høj grad et spørgsmål om tillid. Derfor er det særdeles vigtigt, at medarbejderne både i tale og handling udstråler faglig kyndighed og formår at skabe tillid til fagligheden gennem sikker optræden. Dette gælder naturligvis både selve behandleren som den assisterende medarbejder. Tabel 14 vedrører patienternes oplevelse af at være i fagligt kyndige hænder under behandlingen. Her viser resultaterne, at dette i høj grad lykkes klinikkens medarbejdere, idet 95,3 % af patienterne føler sig i fagligt kompetente hænder under behandlingen. Jeg føler mig altid i fagligt kompetente hænder, når jeg bliver behandlet Tabel 14 Antal Procent Helt enig ,3 Delvis enig 8 4,2 Uoplyst 1,5 Der er 8 patienter, som er delvist enige i udsagnet, heraf er to patienter aktuelt blevet behandlet af tandlæge Ane Boe-Hansen og seks af tandplejer Heidi Jensen. En enkelt har svaret ved ikke. Resultaterne af det andet spørgsmål vedrørende medarbejdernes kompetencer ses i tabel 15. Ifølge kvalitetspolitikken lægger klinikken vægt på, at hele personalet har de bedste faglige kompetencer og løbende tilegner sig de nyeste dokumenterede metoder indenfor moderne tandbehandling. Denne politik skal i praksis kunne opleves af patienterne i forbindelse med behandlingen, således at de reelt har det indtryk, at behandlerne altid benytter sig af de nyeste behandlingsmetoder. Jeg har indtryk af, at klinikkens behandlere altid bruger de nyeste behandlingsmetoder Tabel 15 Antal Procent Helt enig ,4 Delvis enig 8 4,2 Ved ikke 32 16,8 Uoplyst 1,5 12

13 Som det ses af tabel 15, har 78,4 % af patienterne, svarende til 149 personer, det indtryk. Otte patienter, svarende til 4,2 % er delvist enige i udsagnet, og endelig har 16,8 %, svarende til 32 patienter svaret ved ikke. Trods en relativ høj enighed i udsagnet, tyder de 16,8 % ved ikke -svar på, at behandlerne ikke altid formår at formidle patienten en opfattelse af, at de nyeste behandlingsmetoder anvendes på klinikken. I tabel 16 fordeles de 32 patienters svar i forhold til den behandler, som aktuelt har behandlet dem. Behandler hvis pt. har svaret ved ikke ift. behandlernes brug af nyeste behandlingsmetoder Tabel 16 Antal Procent Ane Boe-Hansen 16 50,0 Alex Hartmann 2 6,3 Heidi Jensen 14 43,8 I alt ,0 Når patienterne vælger at svare ved ikke på spørgsmålet, hvor de kunne have benyttet de andre svarmuligheder, hvis de havde en fornemmelse af, at behandleren ikke var opdateret i forhold til de nyeste behandlingsmetoder, kan dette eventuelt tolkes som en tvivl hos patienten. Forholder det sig sådan, bør klinikkens behandlere drøfte, hvordan flere patienter kan bibringes indtrykket af, at behandleren arbejder med de nyeste metoder. Information og behandling Spørgeskemaet indeholdt en række spørgsmål knyttet til selve behandlingen. Et af klinikkens kvalitetsmål er, at patienterne skal opleve, at den nødvendige behandling kan iværksættes ved første besøg, så der bliver så få behandlingsseancer som muligt. I den sammenhæng er behandlinger, der kræver præmedicinering eller hvor medicinske forhold spiller ind, undtaget. Tabel 17 viser resultatet af spørgsmålet om, hvorvidt patienterne oplever, at den nødvendige behandling altid kan påbegyndes med det samme. Resultaterne er fordelt på den enkelte behandler. Som det ses, er der ikke store udsving de tre behandlere imellem, idet alle tre i høj grad formår at tilbyde patienten den nødvendige behandling med det samme. Dog opfylder ingen af behandlerne det opstillede kvalitetsmål på 95 %. Jeg oplever, den nødvendige behandling altid påbegyndes med det samme. Ane Boe-Hansen Alex Hartmann Heidi Jensen Tabel 17 Antal % Antal % Antal % Helt enig 63 88,7 % 35 87,5 % 70 88,6 % Delvis enig 6 8,5 % 2 5,0 % 8 10,1 % Delvis uenig 1 1,4 % 1 1,3 % Ved ikke 1 1,4 % Uoplyst 3 7,5 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % 13

14 Resultatet indikerer, at langt hovedparten af patienterne umiddelbart får den nødvendige behandling tilbudt med det samme, og undersøgelsens resultater kan ikke uddybes med hensyn til belysning af den relativt lille gruppe patienter, som ikke er helt enige i, at den nødvendige behandling iværksættes med det samme. Hvis klinikken ønsker dette forhold uddybet yderligere, kan dette ske ved næste patienttilfredshedsundersøgelse. Da det kan være vanskeligt, at booke alle patienter til den for dem optimale tid, og da andre forhold også spiller ind på planlægningen, kunne det på grund af den høje grad af målopfyldelse anbefales eventuelt at slette dette kvalitetsmål eller alternativt at justere målopfyldelsesgraden til et lavere niveau. En væsentlig del af patienttilfredsheden på en tandklinik beror på god information. Det er klinikkens mål, at 95 % af patienterne skal opleve sig omhyggeligt informerede om behandlingsmulighederne, om den konkrete behandling og om behandlingens pris. Tabel 18 omhandler patienternes oplevelse af, hvorvidt de er blevet grundigt informeret om, hvilke behandlingsmuligheder der aktuelt er for dem, inden behandlingen er påbegyndt. Jeg får altid god information om, hvilke behandlingsmuligheder der er for mig, før behandlingen påbegyndes Tabel 18 Ane Boe-Hansen Alex Hartmann Heidi Jensen Antal % Antal % Antal % Helt enig 62 87,3 % 30 75,0 % 59 74,7 % Delvis enig 6 8,5 % 5 12,5 % 9 11,4 % Delvis uenig 2 2,8 % 2 2,5 % Ved ikke 1 1,4 % 3 7,5 % 6 7,6 % Uoplyst 2 5,0 % 3 3,8 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Ingen af behandlerne indfrier kvalitetsmålet fuldt ud, idet resultaterne fordeler sig således, at 87,3 % af Ane Boe-Hansens patienter, 75 % af Alex Hartmanns patienter og 74,7 % af Heidi Jensens patienter er helt enige i udsagnet. Resultatet indikerer nødvendigheden af at øge informationen om patientens behandlingsmuligheder, inden behandling påbegyndes, herunder at sikre at patienten har forstået de behandlingsmuligheder, der er, samt at patienten har haft et reelt valg, hvis der er flere muligheder. Et andet relateret emne er informationen om den konkrete behandling. Her er patienterne blevet spurgt, hvorvidt de har fået god information om den konkrete behandling, inden den blev påbegyndt. Resultaterne ses i tabel 19. Jeg får altid god information om den konkrete behandling, før behandlingen påbegyndes Ane Boe-Hansen Alex Hartmann Heidi Jensen Tabel 19 Antal % Antal % Antal % Helt enig 59 83,1 % 35 87,5 % 63 79,7 % Delvis enig 10 14,1 % 3 7,5 % 9 11,4 % Delvis uenig 1 1,4 % Ved ikke 1 1,4 % 1 2,5 % 5 6,3 % Uoplyst 1 2,5 % 2 2,5 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % 14

15 Ingen af behandlerne indfrier det opstillede kvalitetsmål på 95 %, idet 87,5 % af Alex Hartmanns, 83,1 % af Ane Boe-Hansens og 79,7 % af Heidi Jensens patienter erklærer sig helt enige i, at de har god information om den konkrete behandling, inden den blev påbegyndt. Resultaterne tydeliggør, at der er brug for en mere målrettet information til patienterne om den konkrete behandling, hvis flere patienter skal føle sig godt informeret, og hvis det opstillede kvalitetsmål skal kunne indfries. Sidste tabel om informationen til patienterne forud for behandlingen vedrører informationen om priserne for behandling. Jeg får altid fyldestgørende information om priser forud for behandlingen Ane Boe-Hansen Alex Hartmann Heidi Jensen Tabel 20 Antal % Antal % Antal % Helt enig 28 39,4 % 23 57,5 % 39 49,4 % Delvis enig 31 43,7 % 7 17,5 % 23 29,1 % Delvis uenig 4 5,6 % 3 7,5 % 7 8,9 % Helt uenig 5 7,0 % 1 2,5 % 3 3,8 % Ved ikke 3 4,2 % 4 10,0 % 5 6,3 % Uoplyst 2 5,0 % 2 2,5 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Som tabel 20 viser, indfrier ingen af behandlerne det opstillede kvalitetsmål, og resultatet peger ligesom de to ovenstående resultater i retning af en forbedret informationsindsats. Et par patienter har kommenteret informationsniveauet, og den ene patient skriver: Ved forrige besøg fik jeg ikke fyldestgørende information om priser, tandplejeren (ny?)udførte behandlingen hen over hovedet på mig. Ane ved besked. Det er trods alt positivt, at patienten vælger at give udtryk for sin utilfredshed og kommer igen. Den anden patients lidt mere kryptiske kommentar lyder: Det sædvanlige - kroner i Flensborg til 3500 pr. stk. incl. garanti. Kommentaren antageligt tolkes således, at den pågældende har hørt om billigere kroner syd for grænsen. Ikke desto mindre vælger den pågældende patient at få behandlingen udført på klinikken, og udtrykker i øvrigt stor enighed i de mange udsagn om kvaliteten. Samlet peger ovenstående resultater på, at kundekommunikationen og informationsindsatsen på disse områder bør forbedres. I den sammenhæng bør det overvejes, hvornår og hvordan informationen gives, ligesom skriftlig information om priser under kr bør overvejes som fast standard, uanset om patienten giver udtryk for ønske herom. At undlade eller tilsidesætte at give patienten grundig og udtømmende information om forskellige behandlingsmuligheder, den konkrete behandling og prisen inden behandlingen påbegyndes, kan få stor betydning for kundetilfredsheden, også selv om patienten egentlig er godt tilfreds med det færdige resultat. Netop økonomiske aftaler er et ømtåleligt punkt, som kræver stor klarhed og tydelig kommunikation for at undgå efterfølgende uenighed om aftalens størrelse. Irritationen over mangelfuld information kan nemt overskygge tilfredsheden med behandlingen, og dermed resultere i en utilfreds patient som kunne have været en tilfreds patient gennem en bedre information. Derfor kan klinikkens behandlere med fordel drøfte hvilke rutiner, der kunne sættes i værk for at sikre, at patienten føler sig grundigt informeret om de forskellige forhold, inden behandlingen påbegyndes. 15

16 Tilfredshed med den udførte behandling Patienternes tilfredshed med den udførte behandling er naturligvis vigtig for klinikken. Det er klinikkens mål, at 95 % af patienterne både skal have et godt indtryk af klinikkens samlede præstationer, og de skal være tilfredse med den udførte behandling. Receptionen, personalets samarbejde og atmosfæren på klinikken er berørt tidligere i denne undersøgelsesrapport, og de sidste tabeller vedrørende emnet omfatter henholdsvis patienternes forventninger til det færdige resultat er indfriet og det samlede billede af klinikken. I tabel 21 rapporteres resultatet af spørgsmålet om, hvorvidt det færdige resultat lever op til patientens forventninger. Her ses det, at 87,4 % af patienterne får deres forventninger fuldt indfriet, mens 8,4 % er delvist enige heri. 2,6 % af patienterne, svarende til fem patienter har svaret ved ikke og tre patienter har udeladt at svare. Det færdige resultat svarer til mine forventninger Tabel 21 Antal Procent Helt enig ,4 Delvis enig 16 8,4 Ved ikke 5 2,6 Uoplyst 3 1,6 Fordeles patienternes respons på de enkelte behandlere ser resultatet således ud: Det færdige resultat svarer til mine forventninger fordelt på behandlere. Ane Boe-Hansen Alex Hartmann Heidi Jensen Tabel 22 Antal % Antal % Antal % Helt enig 62 87,3% 36 90,0% 68 86,1% Delvis enig 7 9,9% 2 5,0% 7 8,9% Ved ikke 1 1,4% 1 2,5% 3 3,8% Uoplyst 1 1,4% 1 2,5% 1 1,3% I alt ,0% ,0% ,0% Som tabel 22 viser, er der ikke de store udsving behandlerne imellem, og ingen af behandlerne indfrier fuldt ud den side af kvalitetsmålet, som omhandler tilfredsheden med den udførte behandling. Denne tilbagemelding fra patienterne kan tolkes på to måder. Enten er kvaliteten af det udførte arbejde ikke i orden, eller også har patienten ikke modtaget den fornødne information om kvaliteten af det færdige arbejde. Da patienterne formodentligt ikke har den fornødne kompetence til fagligt at vurdere kvaliteten af det udførte arbejde, må forklaringen på den manglende målopfyldelse derfor antageligt søges i den information, patienten har modtaget forud for behandlingen. Der er ingen tvivl om, at afstemning af patientens forventninger til det færdige arbejde har betydning for, hvorledes patienten opfatter det færdige resultat. Det er derfor særdeles vigtigt for patienternes tilfredshed, at der informeres grundigt om, hvad patienten kan forvente sig af det færdige resultat, hvor man nok hellere må underdrive resultatets kvalitet og æstetik end love for meget. 16

17 Sidste tabel giver et billede af patienternes generelle tilfredshed med klinikken, idet patienternes tillid til klinikken blandt andet kan måles i, om de har lyst til at anbefale klinikken til andre. Jeg anbefaler gerne klinikken til andre Tabel 23 Antal Procent Helt enig ,7 Delvis enig 5 2,6 Ved ikke 2 1,1 Uoplyst 5 2,6 Der er 178 patienter ud af de 190, der blev behandlet på klinikken i undersøgelsesperioden, som er helt enige i, at de gerne anbefaler klinikken til andre. Kun fem patienter svarende til 2,6 % er delvist enige i udsagnet, mens henholdsvis to og fem patienter enten svarede ved ikke eller slet ikke svarede. Hermed giver resultaterne i tabel 24 et klart billede af en stor tillid til klinikken og dens personale. En tillid som klinikken fortsat kan opretholde og øge ved dels at forsætte det gode arbejde, som klinikkens medarbejdere allerede gør, dels fortsat arbejde med løbende at forbedre kvaliteten herunder kundekommunikationen og den konkrete information. 17

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. HØJESTERET 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført i

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Dokumentationsrapport 2014

Dokumentationsrapport 2014 Dokumentationsrapport 2014 Ventilens tilbud Nogle af de der sociale færdigheder, dem får man bare ikke altid med i manualen til livet. (Jakob, 23 år) 1 1 Indledning... 4 Centrale resultater... 4 Opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Der kommer først en række afkrydsningsspørgsmål. Derefter får du mulighed for med egne ord at uddybe evt. ris eller ros.

Der kommer først en række afkrydsningsspørgsmål. Derefter får du mulighed for med egne ord at uddybe evt. ris eller ros. I dette spørgeskema har du mulighed for at fortælle om din oplevelse som kunde hos virksomhed X. På denne måde kan virksomheden se, hvad der er gået godt galt hos dig. Ledelsen får således mulighed for

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Dokumentationsrapport 2013

Dokumentationsrapport 2013 Dokumentationsrapport 2013 Arbejdet med de unge i mødestederne Jeg har fået nogle nye venner. Fået et sted at komme, hvor jeg kan være mig selv. Fundet ud af, hvad min ensomhed er, og kommet videre med

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

PROFESSIONEL MARKEDSFØRING AF DIN TANDLÆGEKLINIK

PROFESSIONEL MARKEDSFØRING AF DIN TANDLÆGEKLINIK PROFESSIONEL MARKEDSFØRING AF DIN TANDLÆGEKLINIK FIRMA NAVN OG LOGO Tandlæge Jensen Der er mange hensyn at tage når du skal vælge eller udskifte dit navn til klinikken. Er det nemt at huske, er dk-domænet

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere