!"# $ % & ' ("# $ ) * & +, -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"# $ % & ' ("# $ ) * & +, -"

Transkript

1 ! 1

2 !"# $ % & ' ("# $ ) & ' & ' * & +, - ). / 2

3 "# 0! * & 1 2& / 1 4 ' 75& 1 "4 & & "& 5 '"& & & & '& 1 " 1 & 7 & 1!* 1"5518& 7!& & 5"& "!* 45" & ''0 991: ;;/ 29 4 ;/ 370 & 177<"7 1& "&!* 4 <& < & = & =7 $ 5 4& 5 "1<4 5!* 45"& 7 ;/ <7 5<& & &

4 $#"! << & 1 70 & <5& 5 5"7 < "#% $#% &! &! '( '( 4

5 $#$)% % & % / "& 17* 4 "& 7& 51 <& 4 & 5 7 "#% * &! +,- % Specialet urinvejskirurgi eller urologi varetager udredning, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i urinvejene og de mandlige kønsorganer samt sygdomme i nyrerne, der kræver kirurgisk behandling. Det er et speciale med masser af muligheder både nationalt og internationalt. Specialet er bredt og omfatter blandt andet alle de urologiske cancere (blære, nyre, prostata, testes og penis), nyretraumer og vandladningsforstyrrelser. Specialet er i rivende udvikling med hensyn til minimalt invasive indgreb, herunder terapeutiske endoskopier, laparoskopiske indgreb, robotassisterede indgreb og cryo-, varme og shockbølgebehandlinger. Der er nært samarbejde med følgende specialer: nefrologi, onkologi, gynækologi, patologi, radiologi, neurologi og klinisk fysiologi. Afdelingen foretager nyretransplantationer i samarbejde med nyremedicinsk afdeling C og børneurologi i samarbejde med børneafdelingen. Afdelingen består af K-sengeafsnit, K-ambulatorium, K-operationsafsnit, K-modtagelse og Center for Vandladningsforstyrrelser samt K-forskningsenhed, som alle er beliggende i Skejby. Urologisk ambulatorium, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens drives også fra Urinvejskirurgisk afdeling K Urinvejskirurgisk afdeling K dækker urologi i den østlige del af regionen med et optageområde på ca personer. Vi har knapt ambulante besøg og operationer om året. Vi har 34 senge fordelt på et prostata-, blære- og urologiteam. Vi omfatter også landets største børneurologiske afsnit med senge på pædiatrisk afdeling A8. Der modtages gennemsnitligt mere end 12 patienter hver dag, hvoraf mere end 7 er akutte (okt. 2011) Lægebemandingen omfatter 24 speciallæger, heraf en ledende. Der er 6-10 læger i urologisk hoveduddannelse, 3-5 læger i urologisk introduktionsuddannelse og 2 i basisuddannelse. Vi har desuden læger i fokuserede ophold, fortrinsvis gynækologer og almenmedicinere. Vi dækker hele urologien og er en højt specialiseret enhed (HSE), men fungerer også som funktionsbærende enhed (FBE) i vores optageområde. Der er mulighed for at se patienter med kræft i nyrer, urinvejene, prostata og testes. Udredning og behandling af vandladningsforstyrrelser, urinvejsinfektioner, hæmaturi og meget andet. Der er også mulighed for at se børneurologi og nyretransplantationer. Afdelingen deltager i studenterundervisningen ved Aarhus Universitet. 5

6 Under ansættelsen varetager basislægen følgende kliniske funktioner: /* Du indgår i forvagtslaget, der består af 8 yngre læger. Det drejer sig om tilstedeværelsesvagt. Det nye rulleskema foreligger endnu ikke, men det forventes, at basislæger dækker vagten fra til Rulleskemaet vil fordele vagterne, så basislægen altid kan tilkalde en ældre kollega, som også er tilstede på sygehuset. Der er to bagvagtslag, begge er et-skiftede, det ene er også ansvarligt for transplantationer. Der er en børneurologisk telefonvagt. Vagtarbejde i forvagtslaget omfatter modtagelse af akutte patienter samt akut arbejde på sengeafdelingerne. Man går med forvagtstelefonen, hvor man bliver kontaktet af praktiserende læger og vagtlæger. De hyppigste patientkategorier er hæmaturi, urinretention, nyresten (akut abdomen), torsio testis, kateterproblemer, komplicerede urinvejsinfektioner og cancersmerter. Man modtager også patienter overflyttet fra andre afdelinger. * På sengeafdelingen ligger der mange patienter med forskellige akutte tilstande. Foruden alle de nyindlagte akutte patienter ligger også patienter, som netop har gennemgået større kirurgi, for eksempel nefrektomi eller cystektomi. Stuegangsfunktionen indledes med en fælles tavlekonference, hvor planen for hver enkelt patient opridses. Til stede ved konferencen er afdelingens speciallæger, yngre læger og sygeplejersker. Patienterne fordeles efter sygdommens sværhedsgrad og de tilstedeværende lægers kompetencer. Basislægen vil enten blive superviseret i stuegangsfunktionen ved speciallægen eller tilstedeværende senior yngre læge eller kunne kontakte en supervisor. * Et ambulatoriespor en hverdag om ugen varetages på skift af basislægerne, så den enkelte har et ambulatorium hver 14 dag. Man vil her blive superviseret, indtil man selvstændigt kan undersøge enkle problemstillinger (f.eks. phimosis), men også udføre kikkertundersøgelse af blæren (cystoskopi). Også her vil der altid være mulighed for supervision. * Morgenkonference kl alle hverdage. Alle læger og medicinske studenter deltager. Gårsdagens indlagte patienter refereres kort af forvagten. 5-minutters cases fremlægges - også af basislæger. Røntgenkonference kl alle hverdage undtagen onsdag. Alle læger deltager (dog ikke, hvis man opererer på dagkirurgisk afsnit). Tavlekonference kl alle hverdage undtagen onsdag. Konferencen holdes særskilt på de 3 sengeafsnit. Læger og sygeplejersker tilknyttet afdelingen deltager. Plan for hver patient opridses og kommenteres af de læger, som kender patienten herunder basislægen. Patolog konference kl om torsdagen. Blæreteamets læger deltager om muligt. 6

7 0* 1. og 4. onsdag i måneden kl Undervisning for YL. Fremlægning af case, gennemgang af artikel eller lign. Ansvarlig: ovl. Kasper Olsen 2. onsdag i måneden kl , auditorium A: Staffmeeting. Fællesundervisning for hele Skejby sygehus. De enkelte afdelinger afholder undervisningen på skift. 3. onsdag i måneden kl , konferencerum A: Undervisning for hele afdelingen. Fremlægning af case, gennemgang af artikel eller lign. Ansvarlig: ovl. Kasper Olsen Udover obligatoriske kurser kan ansøges om tjenestefri til relevant kursus- og kongresdeltagelse ved skriftlig (skema udfyldes) ansøgning til ledende overlæge. I samarbejde med hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge kan arrangeres korterevarende ophold (typisk af 1-2 dages varighed) på anden afdeling, hvis dette indgår i den personlige uddannelsesplan som en del af karrierevejledningen. 0 Der er to professorer og tæt samarbejde med klinisk institut, hvorfor der er gode muligheder for at deltage i eller selv starte et forskningsprojekt (se 1-# 7

8 $#% *&! + 2- % Specialet Intern medicin: Infektionsmedicin varetager udredning, behandling og kontrol af patienter med hjemlige og importerede infektionssygdomme herunder patienter med immundefekt. Infektionsmedicinsk Afdeling Q på AUH i Skejby modtager infektionsmedicinske specialepatienter fra hele Region Midt samt uselekterede intern medicinske patienter fra lokalområdet. Afdelingen er opbygget med to sengeafsnit, et ambulatorium, et parasitologisk laboratorium og et forskningsafsnit. Den ambulante funktion omfatter kontrol og behandling af patienter med HIV, hepatitis og immundefekt, et efterbehandlings-ambulatorium samt et ambulatorium, hvor patienter med infektionsmedicinske sygdomme henvises til primær udredning Det infektionsmedicinske speciale er fagligt bredt og modtager både patienter med akutte livstruende sygdomme og patienter med kroniske lidelser, som har behov for årelang ambulant kontrol og behandling. Infektionsmedicinsk afdeling Q er derfor opbygget med observationssenge, hvor akut respiratorisk og/eller cirkulatorisk ustabile patienter kan modtages, et sengeafsnit, hvor udredning og pleje af infektionsmedicinske patienter foregår på mere traditionel vis samt et ambulatorium med 4 daglige lægespor. Under sin ansættelse varetager basislægen følgende kliniske funktioner: * Basislægen er fast tilknyttet til et sengeafsnit og den daglige stuegang her varetages typisk af 1 speciallæge og 1-2 yngre læger under uddannelse (14-16 patienter). Stuegangsfunktionen indledes med en fælles tavlekonference, hvor planen for hver enkelt patient opridses. Ved konferencen er afdelingens speciallæger, yngre læger, sygeplejersker, fysioterapeut samt evt. farmaceut og diætist til stede. Patienterne fordeles efter sygdommens sværhedsgrad og de tilstedeværende lægers kompetencer. Basislægen superviseres i stuegangsfunktionen ved speciallægen eller tilstedeværende seniore yngre læger. Er der ikke en speciallæge til at gå selve stuegangen vil en speciallæge tilknyttet afdelingen - men med anden funktion den dag - være tilstede mellem kl. 11 og 12, således at patienterne kan konfereres med en speciallæge, der har kenskab til patientens kliniske forløb. Da basislægen ikke har nattevagter (se senere beskrivelse af vagtstruktur) er en stor del af lægens funktionstid henlagt til dagtid og i ca. 1/3 af arbejdstiden varetages stuegangsfunktion. * Et ambulatoriespor 4 hverdage om ugen varetages på skift af afdelings 8 reservelæger. Basislægen vil således selvstændigt varetage et ambulatoriespor 2 gange om måneden. I reservelægeambulatoriet ses patienter henvist på mistanke om infektionsmedicinske lidelser så som febris causa ignota, hypersedimentatio, tropelidelser efter udlandsrejser samt patienter med nykonstateret kronisk hepatitis. Herudover ses patienter, som har behov for et ambulant forløb efter indlæggelse i infektionsmedicinsk regi. Supervision af basislægen i den ambulante funktion varetages af speciallæger eller HU-læger i sidste del af hoveduddannelsen, der sideløbende med basislægen ser patienter i de øvrige ambulante spor. 8

9 /* Vagtfunktionen på infektionsmedicinsk afdeling Q er organiseret med 2 vagtlag - et 6-skiftet bagvagtslag og et 8-skiftet forvagtslag. Herudover er en overlæge i bag-bagvagt på dage, hvor bagvagten ikke dækkes af en speciallæge. Basislægen fungerer som forvagt. Forvagtslaget er et-skiftet mandag til søndag med dagvagt til I perioden til dækkes forvagten af nefrologisk reservelæge. Bagvagten er et-skiftet til med tilkald fra bolig efter kl Vagtarbejde i forvagtslaget omfatter modtagelse af såvel specialespecifikke patienter som uselekterede patienter med intern medicinske lidelser. Specialespecifikke patienter modtages direkte i afdelingen, mens hovedparten af de intern medicinske patienter overflyttes fra det medicinske visitationsafsnit (MVA) på AUH, Århus Sygehus, Nørrebrogade. Sidstnævnte patientkategori er som hovedregel gennemgået inden overflytningen af Q bagvagt, der tilser patienterne på MVA. Herudover skal vagthavende løse akut opståede problemer i sengeafsnittene, ligesom der i mindre omfang er arbejde i afdelingens parasitologiske laboratorium med udførelse af hurtigtest for streptokoktonsillitis, mononukleose og hiv. 3% * En gang om ugen har afdelingen tværfaglig konference vedrørende patienter med endokarditis på hjertemedicinsk afdeling B samt tværfaglig konference sammen med klinisk mikrobiologisk afdeling og intensiv afdeling vedrørende patienter indlagt i intensivt regi. Basislægen har ingen selvstændige funktioner i forbindelse med disse konferencer, men er velkommen til at deltage. * Morgenkonference kl alle hverdage. Alle læger og medicinske studenter deltager. Gårsdagens indlagte patienter refereres kort af forvagten. Tavlekonference kl alle hverdage undtagen onsdag. Konferencen holdes særskilt på de 2 sengeafsnit. Læger tilknyttet afdelingen, sygeplejersker, og fysioterapeut deltager. Plan for hver patient opridses og kommenteres af de læger, som kender patienten herunder basislægen. Middagskonference samt røntgenkonference kl alle hverdage undtagen onsdag. Vagtholdet og de stuegangsgående læger deltager. Formålet er primært overlevering til vagtholdet samt gennemgang af særligt komplicerede patienter, hvor der er behov for en vurdering ved flere speciallæger. Q-obs. konference kl i kaffestuen på afdeling Q1. Læger og sygeplejersker fra afd. Q1 deltager. Praktiske - specielt tværfaglige - problemstillinger diskuteres. Hepatitis og hiv konference kl hver onsdag. Læger og sygeplejersker fra ambulatoriet deltager. Ved hepatitiskonferencen deltager også speciallæger med ansvar for kontrol og behandling af kronisk hepatitis ved regionshospitalerne Silkeborg og Viborg. Web konference med Australien kl hver fredag. Konferencen foregår direkte med professor i Infektionsmedicin ansat ved universitetshospital i Melbourne. Afdelingen læger samt afhængig af tema læger fra tilgrænsende specialer deltager. HU-læge fremlægger case, som er udsendt til alle på forhånd. Problemstillingen diskuteres af alle tilstedeværende og foregår generelt på et højt fagligt niveau. 9

10 0* Mandage kl , konferencerum A: Fælles undervisning med Q forskningsafsnit. Her underviser læger fra andre specialer og afdelingens speciallæger om specifikke emner. Derudover fremlægges forskningsprojekter eller klinisk relevante videnskabelige artikler. Nye instrukser mv. fremlægges og diskuteres. Ansvarlig: UKYL Susanna Deutch 1. onsdag i måneden kl , konferencerum A: Q/KMA konference. HU-læger fra hhv. afdeling Q og Klinisk mikrobiologisk afdeling præsenterer sammen en case til diskussion. Ansvarlig: Afd. læge Søren Jensen-Fangel 2. onsdag i måneden kl , auditorium A: Stafmeeting. Fællesundervisning for hele Skejby sygehus. De enkelte afdelinger afholder undervisningen på skift onsdag i måneden kl , konferencerum A: YL undervisning for YL. Fremlægning af case, gennemgang af artikel eller lign. Ansvarlig: UKYL Susanna Deutch Fredage kl , konferencerum A: Web. konference med Melbourne (se konferencer). Ansvarlig: Uddannelsesansvarlig speciallæge Hanne Arildsen 2. onsdag i hver måned (fraset juli og august) kl , AUH, NBG. Intern medicinsk basisundervisning for læger i KBU- og I-stillinger. Afholdes af de enkelte specialer på skift. Tilmelding via Plan2Learn Udover obligatoriske kurser kan ansøges om tjenestefri til relevant kursus- og kongresdeltagelse ved skriftlig (skema udfyldes) ansøgning til ledende overlæge Lars Østergaard. I samarbejde med hovedvejleder og uddannelsesansvarlig speciallæge kan arrangeres korterevarende ophold (typisk af 1-2 dages varighed) på anden afdeling, hvis dette indgår i den personlige uddannelsesplan som en del af karrierevejledningen I det infektionsmedicinske speciale prioriteres forskning højt og afdeling Q har et selvstændigt forskningsafsnit med egen ledelse og budget. Der er intet krav om forskning i KBU, men for basislæger med ideer og interesse indenfor infektionsmedicinsk forskning er der gode muligheder for deltage i/ opstart af forskningsprojekter under ansættelsesforløbet på afdeling Q. 10

11 4#")!& '& 1" 5& 1 "< & < & '4 7> 1 < 42& 1 3 & 1< <1 & '& 1 7!& ' <" & & & 7: & & & 7!& '& & 5 7 / 1 & & 1 - & 1& <5& 1" 4& 7 & 17"7"7"7%" 7-7? < & 17 & 1 & & 7 1& 5& "8< Læringsmål og delmål Konkretisering af mål Læringsmetoder Kompetencevurderingsmetode Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse Afdeling K Måned Afdeling Q Måned 1. Medicinsk ekspert 1.1 Basislægen skal kunne foretage genoplivning svarende til intermediært niveau 1) initiere hjertestopbehandling, inkl. hjertemassage, ventilation og DC stød på relevant indikation 2) give livreddende primær medicinsk behandling obligatorisk kursus Bestået kursus 1 måned FV tilkaldes til hjertestop i afdelingen 1.2. Basislægen skal kunne udføre de væsentligste kliniske procedurer, der indgår i afdelingens/praksis daglige kliniske praksis Aflaste urinretention Klinisk arbejde Struktureret klinisk observation. Flexcystoskopi Lumbalkunktur 5-6 måned 1.3. Basislægen skal kunne applicere Hæmaturi Klinisk arbejde med lø- Vejledersamtaler med 11

12 den diagnostiske proces i forhold til konkrete patienter 1) foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse 2) ordinere relevante parakliniske undersøgelser 3) stille tentativ diagnose på baggrund heraf 4) iværksætte primær behandling 5) give en klar fremstilling heraf til journal 1.4. Basislægen skal kunne lægge og gennemføre en udredningsplan for patienter med afdelingens/praksis mest almindelig forekommende lidelser 1) reflektere diagnostisk på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater 2) journalføre udredningsplanen og de informationer, der er givet til patienten Basislægen skal kunne iværksætte relevant behandling og monitorere effekten heraf 1) iværksætte relevante behandlingstiltag på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater i overensstemmelse med afdelingens/praksis instrukser 2) følge patientens kliniske tilstand og parakliniske fund med henblik på at følge effekten af den iværksatte behandling 3) ændre eller justere behandlingen ud fra relevant vurdering af effekten 1.6. Basislægen skal kunne agere relevant i henhold til gældende lovgivning 1) overholde tavshedspligt 2) indhente informeret samtykke 3) foretage ligsyn Nyrestensanfald (akut abdomen) bende supervision og struktureret gennemgang Akut skrotum feedback af journaler Pneumoni CNS infektion 3-4 måned Hæmaturi Klinisk arbejde med løbende supervision og struktureret gennemgang Vejledersamtaler med Nyrestensanfald (akut abdomen) feedback af journaler Akut skrotum Struktureret observation Pneumoni af stuegang CNS infektion 3-4 måned Hæmaturi Klinisk arbejde med løbende supervision og struktureret gennemgang Vejledersamtaler med Nyrestensanfald (akut abdomen) feedback af journaler Akut skrotum Struktureret observation Pneumoni af stuegang CNS infektion 3-4 måned Overholde tavshedspligt Klinisk arbejde under Vejledersamtaler med 5-6 måned Indhente informeret samtykke løbende supervision og struktureret gennemgang feedback af forskellige indberetninger, 5-6 måned Foretage ligsyn dødsattester el. lign. 4-5 måned 12

13 4) udfærdige dødsattest 5) foretage indberetning til cancerregister og/eller kliniske databaser 6) udarbejde sygemeldinger og andre indberetninger til offentlige myndigheder m.v. Udfærdige dødsattest som basislægen har udarbejdet. 4-5 måned Udarbejde indberetninger (angiv hvilke nedenfor) Indberetninger til databaser (PROSBASE og DUCG) 3-6 måned Indberetning af smitsomme sygdomme 5-6 måned 1.7. Basislægen skal kunne erkende og reagere relevant i forhold til behandlingskomplikationer Postoperative komplikationer Klinisk arbejde med løbende Vejledersamtaler med 3-4 måned supervision og struktureret gennemgang feedback af journaler Medicin allergi 3-4 måned 1.8. Basislægen skal kunne modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling/visitation 1) patienten med sløret bevidsthedsniveau 2) patienten med vejrtrækningsproblemer 3) patienten med febertilstande 4) patienten med akutte smertetilstande 5) patienten med blødningstilstand 6) patienten med akut operationskrævende tilstand 7) patienten med depressive tilstande eller angstsymptomer 1.9. Basislægen skal kunne foretage kontrol og iværksætte relevant opfølgning for det kroniske patientforløb 1) overskue patientforløbet og udviklingen i sygdommen 2) foretage relevant justering af igangsat patienten med sløret bevidsthedsniveau Klinisk arbejde med løbende Vejledersamtaler med 3-4 måned supervision og struktureret gennemgang patienten med vejrtrækningsproblemer feedback ved modtagelsen af journaler af den akutte patient Samtale med klinisk vejleder patienten med febertilstande umiddelbart efter modtagelsen af den akutte patienten med akutte smertetilstande patient patienten med blødningstilstand patienten med akut operationskrævende tilstand patienten med depressive tilstande eller angstsymptomer Benigne blærepapillomer Klinisk arbejde med kroniske Vejledersamtaler med 3-4 måned patientforløb under struktureret gennemgang Dissemineret prostatacancer løbende supervision og af journaler feedback 5-6 måned 3-4 måned 13

14 behandling 3) diskutere, hvordan en afdelings /praksis indsats koordineres med øvrige behandlere, hjemmepleje, socialvæsen og andre relevante institutioner Patient med encephalitis el. cerebral absces 5-6 måned Patient med proteseinfektion 5-6 måned 2. Kommunikator 2.1 Basislægen skal demonstrere, at han/hun kan kommunikere med patienter, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere 1) informere relevant om diagnose og behandling til patienter og pårørende 2) fremlægge, videregive og diskutere en klinisk problemstilling klart og præcist med kolleger og andre samarbejdspartnere 3) udvise empati, respekt og situationsfornemmelse i dialogen med patient og/eller pårørende. 3. Sundhedsfremmer 3.1. Basislægen skal kunne inddrage sundhedsfremmende elementer i sit kliniske arbejde 1) afdække forhold i patientens aktuelle livs- og sygdomssituation og andre helbredsmæssige forhold som kan have betydning for prognose- og behandlingsmuligheder 2) informere om forebyggelse af væsentlige livsstilssygdomme 4. Samarbejder 4.1. Basislægen skal kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt for egen og andres roller 1) kunne indgå i og reflektere over samarbejdsrelationer med såvel lægekolleger somandet sundhedspersonale 2) demonstrere forståelse for samarbej- Sammenhæng mellem tobak og urothelsygdom, og heraf følgende rådgivning. Sammenhæng mellem alkohol og levercirrhose Selvstændigt klinisk arbejde og obligatorisk kommunikationskursus. Selvstændigt klinisk arbejde. Selvstændigt klinisk arbejde 360 graders evaluering og bestået obligatorisk kommunikationskursus Struktureret observation af kommunikation Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler Struktureret klinisk observation. 5 måned 3-4 måned 5-6 måned 360 graders evaluering 4-5 måned 14

15 det på tværs af specialer og sektorer som forudsætning for det gode patientforløb 5. Professionel 5.1. Basislægen skal agere professionelt i det kliniske arbejde 1) handle i henhold til gældende lov og etiske konventioner 2) reflektere over egen viden og evner samt erkende egne begrænsninger 3) demonstrere forståelse og lydhørhed overfor etiske problemstillinger i daglig praksis 6. Leder/administrator 6.1. Basislægen skal kunne varetage ledelse svarende til uddannelsestrin og funktion 1) strukturere og prioritere det kliniske arbejde 2) lede relevante behandlingsteams 7. Akademiker 7.1. Basislægen skal udvise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling i relation til klinisk arbejde 1) søge viden med relevans for det kliniske arbejde og forholde sig kritisk til kilder 2) undervise kollegaer og andre personalegrupper Selvstændigt klinisk arbejde Organisering og praktisk udførelse af medicinstuderendes kliniske ophold i afdelingen Faglige oplæg på afdelingskonferencer. Undervisning af medicinstuderende 360 graders evaluering 4-5 måned 5-6 måned 3-4 måned 15

16 4#$ % 8 ( % "#% * &! 7% * De i målbeskrivelse beskrevne læringsmetoder anvendes. Under ansættelsen vil man også blive pålagt at stå for noget morgenundervisning. Typisk vil man anvende hovedvejlederen som vejleder til dette. Hvis der er ønske om det, kan man blive oplært i laparoskopi (simuleret). * Allerede i 5. måned vil der blive gennemført en 360 graders evaluering. Den vil på den måde kunne være til inspiration ved udformning af uddannelsesplan i 2. ansættelse. I din portefølje findes skemaer, der anvendes til struktureret observation (skopi og procedurer). Der er også skemaer til gennemgang af journaler og behandlingsplaner (tilpasset kompetancemålene i 3.1) $#% *&! 7% * Da basisuddannelsens væsentligste formål er at lære at være læge er den gennemgående læringsmetode klinisk arbejde med mulighed supervision og feedback. Dette sikres via arbejdsplanlægningen samt mulighed for at dublere arbejdsfunktioner som ambulatorium og stuegangsfunktion. Rollen som leder og administrator (kompetence 6) udvikles ved undervisning af afdelingens medicinske studenter. Basislægen fungerer dels som vejleder for 1-2 studenter dels organiserer og gennemfører basislægen undervisningsdage for hele studentergruppen. Her undervises bed-side i undersøgelsesteknik, journaloptagelse, kliniske sygdomskategorier mv. * Struktureret klinisk observation og struktureret vejledersamtaler tilstræbes gennemført ved anvendelse af hjælpeskemaer beskrevet i porteføljen for Den Kliniske Basisuddannelse (portefølje). Struktureret observation ( fluen på væggen ) gennemføres både i ambulatoriet, i stuegangsfunktionen samt ved journaloptagelse. Kompetence 2-6 vurderes primært ved en 360 graders evaluering, der på AUH i Skejby foregår elektronisk. Evalueringen gennemføres i 1. delansættelse, hvorefter der i 2. delansættelse følges op på den udarbejdede handlingsplan. Basislægen skal min. 1 gang under ansættelsen undervise de øvrige læger i afdelingen ifm. den skemalagte morgenundervisning. Her vil fremlæggelsen blive evalueret af tilstedeværende HU-læge ud fra skemaet 5.13 i porteføljen eller lignende hjælpeskema. 16

17 4# & 1 7!& 5 7: <& 4 1" 1& 7 & + - #<7 7& 3 7% +7% - #< #<70 7A2 3 17

18 :# & 5& 1 2målbeskrivelsen3 "#% * &!. % < & & 74 " B:"& 4 <5 70 < & & C C"C C4 & 7 #<<& 1 7#5 & " 67 ; & & & & < & 7D & & 1 & & 7* < & & 7& <7#4 & 70 <" 5'"1& C C2& 1"& & '34 7 ; & 7;4 5& & << 7! 4"& 4& 7, 1 & & & ' & 6& 1 4 & 70 1& "<74 & ' 57 &

19 $#% *&!. % 0 ( & '4 " "' "14 & '& CC"& 4 1 & & ' 1 < & & 7" B:" & <5 4 7 : $ 4 & '& 4& '<4 7#5 & 4 " 67 ; & & & & < & 7D & & 1 & & 7* < & & 7& <7#4 & 70 <" 5'"1& C C2& 1"& & '34 7 ; & 7;4 5& & << 7! 4"& 4& ' 7, 1 & & & ' & 6& 1 '4 & 70 1& "<7 & ' 57 & 70 & C5& & & C2 & & & <1 3"& C( EC"< "' 5 & 1 & 7 & & & & & 7F& < 5& 1<F1 4'

20 <#6% <<7 0 & 1& 5< & 1& & & "1 5& <1& 57 << 70 & 1 & 7 1<<& & 2G G G <& 5& 7 $ 5 20

21 '=! % / ' "77""!2'H & 7 3 $ #"77"7( 2<H & 7 3 ) * 1<& & 2!:3!2<3 ;% ;/ 2/ 3 ;23 ;I 2I 3 :

!"#$ % &' ("#$ ) * & +, -

!#$ % &' (#$ ) * & +, - ! 1 !"#$ % &' ("#$ ) &' &' * & +, - ). / 2 "# 0! * &1 2&1 34 556525370 5 57/ 1 4 ' 75&1 "4 &&"&5 '"& & & &'&1 " 1 & 7 &1!*1"5518& 7!&& 5"& "!* 45" &''0 991: ;;/ 29 4 ;/ 370 &177

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Den Lægelige Videreuddannelse Udannelsesprogram for YL-navn Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESPLAN

GENEREL UDDANNELSESPLAN GENEREL UDDANNELSESPLAN FOR KLINISK BASISUDDANNELSE 2012 Medicinsk Afdeling, Sygehus Thy-Mors i kombination med Almen Medicin Højtoftevej 2 7700 Thisted Medicinsk Afdeling Overlæge Jens A. Juul Side 1

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Fælles AKUT Afdeling, Aarhus Universitetshospita / Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital 2009 målbeskrivelsen Godkendt 30. april 2014 af

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato Checkliste HUSK: o AT UDFYLDE NAVN OG CPR NUMMER o CHECKLISTEN FRA SUNDHEDSSTYRELSENS MÅBESKRIVELSE ER DELT I TO DELE, SÅDAN AT DU HAR ÉN TIL HVER ANSÆTTELSE SVARENDE TIL DE LÆRINGSMÅL, DER GÆLDER FOR

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. Aalborg Sygehus,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Medicinsk Endokrinologisk Afd. MEA, THG, Aarhus Universitetshospital / Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov 2009 målbeskrivelsen Godkendt 30.

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Grindsted Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse på

Læs mere

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus 1 Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus Ortopædkirurgisk afdeling ved Kolding Sygehus varetager diagnostik og behandling af lidelser og skader

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse Introduktion til Kirurgisk afdeling Holbæk-Kalundborg Sygehuse Juni 2010 Afdelingen har et aktivt undervisningsmiljø, ligesom afdelingen underviser studerende på 3. semester på kandidatuddannelsen. Der

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg / Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg / Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akutafdelingen Regionshospitalet Viborg / Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg 2009 Målbeskrivelsen Godkendt 23. oktober 2014 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM KLINISK BASISUDDANNELSE KIRURGISK AFDELING / MEDICINSK AFDELING / SYGEHUS THY MORS FOR. Regionshuset. Niels Bohrs Vej 30

UDDANNELSESPROGRAM KLINISK BASISUDDANNELSE KIRURGISK AFDELING / MEDICINSK AFDELING / SYGEHUS THY MORS FOR. Regionshuset. Niels Bohrs Vej 30 UDDANNELSESPROGRAM FOR KLINISK BASISUDDANNELSE KIRURGISK AFDELING / MEDICINSK AFDELING / SYGEHUS THY MORS 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning: den kliniske

Læs mere

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse

Uddannelsesprogram og Logbog for. lægen i Klinisk Basisuddannelse Uddannelsesprogram og Logbog for lægen i Klinisk Basisuddannelse Navn: i forløbet bestående af 6 måneders ansættelse i perioden fra. til ved... (afdeling) og 6 måneders ansættelse i perioden fra.. til

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Afdelingsledelsen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Maj 2012 1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002337 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 27-08-2014 Temaer

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Herlev-Roskilde-Herlev

Herlev-Roskilde-Herlev Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen til Speciallæge i Urologi Videreuddannelsesregion Øst Hoveduddannelsen til speciallæge i urologi varetages i Videreuddannelsesregion Øst af følgende afdelinger:

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akut og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital og Almen Medicin. Målbeskrivelse 2009

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akut og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital og Almen Medicin. Målbeskrivelse 2009 Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akut og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital og Almen Medicin Målbeskrivelse 2009 Godkendt 5. februar 2014 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIK FOR 2. SEMESTER STUDERENDE PÅ KIRURGISK AFDELING 11-29 JUNI 2012 Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Roskilde Herlev - Roskilde

Roskilde Herlev - Roskilde Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen til Speciallæge i Urologi Videreuddannelsesregion Øst Hoveduddannelsen til speciallæge i urologi varetages i Videreuddannelsesregion Øst af følgende afdelinger:

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Infektionsmedicin

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Infektionsmedicin Uddannelsesprogram hoveduddannelsesforløb i Infektionsmedicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital Og Medicinsk afdeling/regionshospitalet Randers Og Klinisk Mikrobiologi/Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Sygehus Lillebælt KBU-guide efterår 2016

Sygehus Lillebælt KBU-guide efterår 2016 Sygehus Lillebælt KBU-guide efterår 2016 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU. 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis? (afdelinger, opholdslængde

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Lungemedicinsk Afdeling (LUB) Aarhus Universitetshospital / Almen Medicin Region Midtjylland (Øst)

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Lungemedicinsk Afdeling (LUB) Aarhus Universitetshospital / Almen Medicin Region Midtjylland (Øst) Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Lungemedicinsk Afdeling (LUB) Aarhus Universitetshospital / Almen Medicin Region Midtjylland (Øst) 2009 målbeskrivelsen Godkendt den 7. januar 2015 af DRRLV

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Aarhus Universitet Center for Postgraduat Medicinsk Uddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Skottenborg 26 8800 Viborg 6. juni 2007/PC/chn Den kliniske basisuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis. Målbeskrivelse 2015

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis. Målbeskrivelse 2015 Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og Almen Praksis Målbeskrivelse 2015 Godkendt 29. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Intern Medicin Medicinsk afdeling Fredericia Fredericia og Kolding Sygehuse Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk afdeling K. Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk afdeling K. Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk afdeling K Regionshospitalet Randers Kære Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk afdeling, diagnostisk center. Besøgsdato 11-03-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk afdeling, diagnostisk center. Besøgsdato 11-03-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002342 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling, diagnostisk center Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere