Samarbejdsaftale. mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. mellem"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og uddannelsesinstitutioner om aktiviteter i tilknytning til Uddannelsesby Herning Side 1 af 12

2 Indholdsfortegnelse 1. Om samarbejdsaftalen 1.1 Aftalens parter 1.2 Formålet med samarbejdsaftalen 1.3 Aktiviteter og succeskriterier 1.4 Retlige og økonomiske forhold m.v. 1.5 Markedsføring 2. Handlingsplan for Uddannelsesby Herning 2.1 Baggrund 2.2 Formål 2.3 Mål og ressourcefordeling 2.4 Organisering 2.5 Indsatsområder og konkrete aktiviteter for Uddannelsesby Herning Markedsføring af området som en attraktiv studieby Brobygning mellem erhvervsliv og studerende Livet i fritiden - i harmoni med studiet Uddannelsespolitiske temaer og strategier (Uddannelsesnetværk) 3. Budget Side 2 af 12

3 1.0 Om samarbejdsaftalen 1.1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune samt uddannelsesinstitutionerne AU Herning, VIA University College TEKO, Herning HF og VUC, Erhvervsakademi MidtVest, Ikast-Brande Gymnasium, Herning Gymnasium, LærDansk, Social- & Sundhedsskolen, Herningsholm Erhvervsskole, VIA University College Pædagoguddannelsen i Ikast og AgroSkolen. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande vælges som operatør efterfølgende benævnt projektleder på opgaven. Det er således Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, der sikrer, at de nedenfor beskrevne aktiviteter udføres. 1.2 Formålet med samarbejdsaftalen Samarbejdsparterne redegør i nærværende kontrakt for aktiviteter i projektet "Uddannelsesby Herning" herunder de vilkår, som den valgte projektleder Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande skal opfylde. For Herning og Ikast-Brande Kommuner specifikt gælder: Samarbejdsaftalen har til formål at regulere forholdet mellem aftalens parter vedrørende den uvildige kommunale erhvervsudvikling m.v. der ydes i henhold 13 i Lov om Erhvervsfremme 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer. Herning Kommune og Ikast- Brande Kommune forbeholder sig ret til at entrere med flere operatører til at løse opgaver omkring erhvervsudvikling generelt. Med denne samarbejdsaftale forpligter Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande sig til at understøtte de aftaler kommunerne indgår på erhvervsområdet i andre sammenhænge. 1.3 Aktiviteter og succeskriterier Samarbejdsparterne finansierer Uddannelsesby Herning i en to årig periode ( ). De aktiviteter, som Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande på baggrund af bidraget udvikler, skal stilles til rådighed for en åben kreds indenfor de to kommuner Herning og Ikast-Brande. De aktiviteter, som projektet indeholder, er nærmere beskrevet under punkt 2 Handlingsplan for Uddannelsesby Herning. I handlingsplanen er aktiviteter og disses mål og succeskriterier beskrevet. Der er knyttet budget til de enkelte handlinger. Samarbejdsaftalen forelægges relevante kommunale udvalg. Side 3 af 12

4 1.4 Retlige og økonomiske forhold m.v. Samarbejdsparterne finansierer projektet Uddannelsesby Herning med følgende: Herning Kommune Ikast-Brande Kommune AU Herning, VIA University College,TEKO Herning HF og VUC Erhvervsakademi MidtVest Ikast-Brande Gymnasium Herning Gymnasium LærDansk Social- & Sundhedsskolen Herningsholm Erhvervsskole VIA University College, Pædagoguddannelsen i Ikast Agroskolen I 2013 medfinansierer en række virksomheder Uddannelsesby Herning med et beløb på kr. pr. virksomhed. Der stilles følgende krav: Det er Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brandes opgave at sikre, at vilkår og aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med denne samarbejdsaftale, og at der aflægges årsregnskab og årlige resultatevalueringer. Herning og Ikast-Brande Kommuner forbeholder sig ret til at føre tilsyn med, at kommunernes tilskud anvendes i overensstemmelse med lovgivningens og Kommunalfuldmagtens rammer. Budgetåret følger kalenderåret, og en aktivitetsrapport samt årsregnskab (udarbejdet efter reglerne for kommunale regnskaber, alternativt årsregnskabsloven), skal foreligge inden udgangen af marts måned i det efterfølgende år. Side 4 af 12

5 Eventuelt uforbrugte midler ved projektets afslutning skal tilbageføres til samarbejdsparterne fordelt i henhold til medfinansieret andel af projektet. Det samme gælder, hvis projektet Uddannelsesby Herning opløses inden projektperioden udløber. I tilfælde af uenighed er hver af parterne berettiget til at lade dette afgøre ved voldgift af en voldgiftsret nedsat efter reglerne for det danske voldgiftsinstitut. Voldgiftsrettens afgørelse, herunder omkostningsspørgsmålet, er endelig og bindende for parterne. Samarbejdsparterne kan på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid forlange, at Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande fremkommer med oplysninger om status vedrørende de aftalte aktiviteter. Med henvisning til projektets finansiering disponerer Erhvervsrådet Herning- & Ikast Brande over disse midler efter forudgående godkendelse fra samarbejdsparterne. Samarbejdsparterne er berettiget til at føre kontrol hermed og kan forlange enhver oplysning i forbindelse hermed. Samarbejdsparterne kan kræve bidraget helt eller delvist tilbagebetalt, såfremt det ikke anvendes i overensstemmelse med vilkår i nærværende kontrakt, ligesom samarbejdsparterne kan opsige aftalen, såfremt bidraget ikke anvendes til det aftalte formål og ikke kommer en åben kreds indenfor branchen til gode. 1.5 Markedsføring Følgende sætning skal fremgå af projekt Uddannelsesby Hernings hjemmeside: "Uddannelsesby Herning finansieres af Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, AU Herning, VIA University College TEKO, Herning HF og VUC, Erhvervsakademi MidtVest, Ikast-Brande Gymnasium, Herning Gymnasium, LærDansk, Social- & Sundhedsskolen, Herningsholm Erhvervsskole, VIA University College Pædagoguddannelsen i Ikast og AgroSkolen. Endvidere skal de medfinansierende virksomheders logo fremgå. Den 1. april 2013: Herning Kommune Ikast-Brande Kommune AU Herning VIA University College TEKO Herning HF og VUC Erhvervsakademi MidtVest Ikast-Brande Gymnasium Herning Gymnasium LærDansk Social- & Sundhedsskolen Herningsholm Erhvervsskole VIA University College Pædagoguddannelsen i Ikast. AgroSkolen Projektleder Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande:... Side 5 af 12

6 2. Handlingsplan for Uddannelsesby Herning 2.1 Baggrund Kvalificeret arbejdskraft er en vigtig konkurrenceparametre for erhvervslivet. De unikke talenter efterspørges globalt, derfor er det vigtigt lokalt, at sætte fokus på tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft, uddannelse af unge, generel opkvalificering af befolkningen m.m. Disse initiativer kræver samarbejde og koordinering af en fælles indsats. De seneste år har Uddannelsesby Herning eksisteret som en forening med repræsentanter fra Herning og Ikast-Brande Kommuner, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet i lokalområdet. Foreningen er opløst pr. 30. marts 2013, men indsatsen fortsættes som et projekt med nærværende resultatkontrakt 2.2 Formål Formålet med Uddannelsesby Herning er at skabe et attraktivt uddannelsesområde, der er kendt for at levere kvalificeret arbejdskraft til hele Midt- og Vestjylland. Det sker blandt andet ved at sætte fokus på indsatsområder, der kan gøre Herning-området til et endnu mere attraktivt studiested. Uddannelsesby Herning sætter fokus på 4 indsatsområder: Markedsføring af området som et attraktivt studiested Brobygning mellem erhvervsliv og studerende Livet i fritiden - i harmoni med studiet Uddannelsespolitiske temaer og strategier (Uddannelsenetværk) Side 6 af 12

7 2.3 Mål og ressourcefordeling Indsatsområde Mål Succeskriterium Budgetramme Markedsføring af området som et attraktivt studieområde At markedsføre området som et godt sted at studere med mange uddannelsesmuligheder og aktiviteter i fritiden, således at området er i tankerne hos potentielle kommende studerende, når de står og skal tage deres uddannelsesvalg, samt nuværende studerende. Udarbejde og implementere en markedsføringsplan. Kendskabsgraden til Herning og Ikast-Brande som at attraktiv uddannelsesområde skal øges 20 % fra efteråret 2013 til efteråret % Brobygning mellem erhvervsliv og studerende At informere offentlige og private virksomheder om mulighederne og fordelene ved at samarbejde med studerende med henblik på at motivere flere til at indgå samarbejdsaftaler med studerende, herunder også motivere offentlige og private virksomheder til at ansætte dimittender. Der gennemføres 200 virksomhedskontakter 60% af disse skal føre til opgavebeskrivelser, der videreformidles til uddannelsesinstitutioner og/eller jobcentre. Tilfredshed hos uddannelsesinstitutionerne med samarbejdet med Uddannelsesby Herning 20 % Livet i fritiden - i harmoni med studiet At samarbejde med relevante aktører om at iværksætte initiativer målrettet studerende, der medvirker til et spændende fritidsliv for studerende - i harmoni med studiet. At sikre koordination af forskellige initiativer, så der opnås synergi. At sikre at aktiviteterne er synlige - både for nuværende studerende, men også potentielle kommende studerende med henblik på tiltrækning. Etablering af fælles DSR blandt uddannelsesinstitutionerne i Herning og Ikast-Brande Brobygger og katalysator for min. 25 aktiviteter 30% Side 7 af 12

8 Uddannelsespolitiske temaer og strategier At sætte fingeraftryk og skabe udvikling i Uddannelsesby Herning på det strategiske niveau. At italesætte relevante uddannelsespolitiske temaer. At erfaringsudveksle uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervsliv imellem. Gennemførsel af 6 tematiserede netværksmøder for lederne af uddannelsesinstitutionerne i Herning og Ikast-Brande 10% 2.4 Organisering Uddannelsesby Herning etableres som et projekt i tidsperioden 1. april december I projektet indgår en række samarbejdspartnere. Det er Herning og Ikast-Brande Kommuner, uddannelsesinstitutioner i Herning og Ikast-Brande (se 1.1 Aftalens parter) samt virksomheder, der ønsker at bakke op om initiativet. Samarbejdspartnerne organiseres i et Uddannelsesnetværk, som har fokus på uddannelsespolitiske temaer og strategier. Opgaven forankres hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Erhvervsrådet udpeger en projektleder og varetager den daglige projektledelse. Der etableres endvidere en styregruppe for projektet, som sammensættes af fire repræsentanter fra Uddannelsesnetværket. Styregruppen skal sikre, at projektet fastholder det rette fokus og budget. Formanden for styregruppen er udviklingschefen for Herning Kommune. Et operationelt netværk etableres med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og kommunerne. Opgaverne får mere driftmæssig karakter. Samtidig vil det operationelle netværk sikre en direkte kommunikation til de studerende i forbindelse med udvikling af Herning-området som studiested. Der afholdes møder efter behov. 2.5 Indsatsområder og konkrete aktiviteter for Uddannelsesby Herning Uddannelsesby Herning sætter fokus på 4 indsatsområder: Markedsføring af området som et attraktivt studiested Brobygning mellem erhvervsliv og studerende Livet i fritiden - i harmoni med studiet Uddannelsespolitiske temaer og strategier (Uddannelsenetværk) Alle indsatsområder kræver en stor grad af koordinering med andre, som arbejder med initaitiver, der har samme fokus. Indsatserne skal derfor løses i tæt dialog og i samarbejde med samarbejdspartnerne i projektet samt andre aktører, organisationer, foreninger etc., så der opnås størst mulig synergi. Side 8 af 12

9 De enkelte indsatsområder for Uddannelsesby Herning beskrives herunder: Markedsføring af området som et attraktivt studiested Denne indsats er direkte markedsføring af området som et attraktivt studiested. De enkelte samarbejdspartnere varetager deres egen individuelle markedsføring, men Uddannelsesby Herning supplerer med en markedsføring af området generelt, herunder de aktiviteter og indsatsområder, som iværksættes i regi af projektet. Ansvarlig: Uddannelsesby Herning/projektleder Mål: At markedsføre området som et godt sted at studere med mange uddannelsesmuligheder og aktiviteter i fritiden, således at området er i tankerne hos potentielle kommende studerende, når de står og skal tage deres uddannelsesvalg. At markedsføre aktiviteter for studerende som er i området. Initiativer/aktiviteter: Udvikling og vedligeholdelse af profilen Uddannelsesby Herning, herunder identitet, logo, slogan, punch lines, designmanual, visuel udtryk etc. Videreudvikling af herunder løbende vedligehold med nyheder, "pleje" af ansigtet udadtil Online strategi, herunder udvikling af Facebook og andre sociale medier (målgruppe, værktøjer, konkurrencer, mål ol.) Markedsføringsplan for kampagner og annoncering Pressestrategi, herunder udarbejdelse af redaktionelle tekster, annoncer ol. Benchmarking på andre studiebyer Nyhedsbreve Andet Brobygning mellem erhvervsliv og studerende En erhvervskontakt under studiet er med til at styrke fastholdelsen efter endt studie. Et kendetegn for en lang række uddannelser i vores område er samarbejdet mellem studerende og erhvervslivet. Der gøres i dag et stort stykke arbejde på den enkelte uddannelsesinstitution for at brobygge til erhvervslivet. Erfaringer viser, at et godt supplement til denne indsats kan leveres af Erhvervsrådet Herning & Ikast- Brande pga. den tætte kontakt til en lang række offentlige og private virksomheder. Uddannelsesby Herning sætter fokus på brobygning med følgende initaitiver: Ansvarlig: Uddannelsesby Herning/Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Mål: At informere offentlige og private virksomheder om mulighederne og fordelene ved at samarbejde med studerende med henblik på at motivere flere til at indgå samarbejdsaftaler med studerende, herunder også motivere offentlige og private virksomheder til at ansætte dimittender. At hjælpe offentlige og private virksomheder over eventuelle barrierer ifm. samarbejdet med studerende. Side 9 af 12

10 Initiativer/aktiviteter: Opsøgende virksomhedskontakt herunder motivering til samarbejde med studerende Udbrede kendskabet til samarbejdsformer med studerende (f. eks studiejobs, semesteropgaver, eller anden opgaveløsning, udviklingsprojekter, afgangsprojekter, praktikophold, lærepladser, mentorordninger, partnerskabsaftaler etc.) Bygge bro mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner ved at videreformidle opgaver fra virksomheder Samarbejde med jobcentre og anden aktør om dimittend job, herunder informere om diverse støtteordninger Italesætte muligheden for internationale studerende over for virksomhederne Medvirke til italesættelse af forskellige udfordringer for at unge får fodfæste i området. Arrangementer for virksomheder Andet Med udgangspunkt i den opstillede liste bliver det, i samarbejde med den enkelte uddannelsesinstitution, aftalt, hvilke aktiviteter der bedst supplerer brobygningsaktiviteten imellem erhvervslivet og de studerende på den pågældende uddannelsesinstitution Livet i fritiden - i harmoni med studiet Denne indsats er indirekte markedsføring af området som et attraktivt studieområde. Ud over en god uddannelse er det vigtigt, at de studerende trives, og at de under studiet har en god, sjov og spændende fritid - i harmoni med studiet. Der tilbydes aktiviteter af mange forskellige aktører, og det er vigtigt, at Uddannelsesby Herning bliver en aktiv medspiller. Ansvarlig: Uddannelsesby Herning/projektleder Mål: At samarbejde med relevante aktører om at iværksætte initiativer, der medvirker til et spændende fritidsliv for studerende - i harmoni med studiet. At sikre koordination af forskellige initiativer, så der opnås synergi. At sikre at aktiviteterne er synlige - både for nuværende studerende, men også potentielle kommende studerende med henblik på tiltrækning. Gennemføre aktiviteter rette mod alle studerende på samarbejdspartnernes uddannelsesinstitutioner. Indsatser/aktiviteter: "Opsnuse" og udbygge netværksskabende tiltag i området, herunder sikre en koordinering på tværs af initiativer Brobygger og facilitator - overlevering af ideer til mulige og oplagte samarbejdsparter, som f.eks. Eventsjælene, DFUNK (Dansk FlygtningehjælpsUngdomsnetværk), skiklub (Dansk skisport forening), Citylife, MCH, FCM, uddannelsesinstitutioner, studerende/frivillige o.l. (Med)arrangør af arrangementer, herunder velkommen til nye studerende Samarbejde med studerende i forskellige netværk Side 10 af 12

11 Ressourceperson ifm. indsatser som f.eks. studierabattiltag, indhentning af sponsorer, tilflytterinfo, velkomstpakker o.l. Synliggørelse og kommunikation af diverse tiltag i fritiden overfor de studerende via Facebook, udbygning af profil og kommunikationsplatform, vedligeholdelse af dialog med de studerende. Udbygning af digitalt netværk Italesættelse af Kulturlivet i Herning og Ikast-Brande kommuner overfor de studerende Tovholder på det operative netværk Andet Uddannelsespolitiske temaer og strategier (Uddannelsesnetværk) Der etableres et Uddannelsesnetværk bestående af alle samarbejdspartnere i projektet, som er uddannelsesinstitutionerne, kommunerne, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande samt virksomheder, som ønsker at bakke op om initiativet. Ansvarlig: Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande (sekretariatsfunktion) Mål: At sætte fingeraftryk og skabe udvikling i Uddannelsesby Herning på det strategiske niveau. At italesætte relevante uddannelsespolitiske temaer. At erfaringsudveksle uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervsliv imellem. Initiativer/aktiviteter: Strategisk netværk med gensidig lyst til sparring og erfaringsudveksling. Politisk italesættelse af hvad man gerne vil og ønsker, herunder rammebetingelser for de studerende(f.eks. boliger og transport) Anskuelse af udfordringerne fra helikopterperspektiv Understøtte aktiviteter i regi af Uddannelsesby Herning Sætte dagsordenen og sætte nye mål for initiativer der fremmer Herning området som et attraktivt sted at studere Positiv italesættelse af Uddannelsesby Herning. Uddannelsesnetværket mødes hvert kvartal. Møderne tematiseres fra gang til gang. Mødet i januar vil altid indeholde en afrapportering. Uddannelsesnetværket vælger en styregruppe for projektet, som beskrevet under 2.4. Organisering. Denne styregruppe afholder møde ca. tre uger før hvert møde i Uddannelsesnetværket. Der vil forelægge en slutevaluering ved udgangen ag Side 11 af 12

12 3. Budget Budget for Uddannelsesby Herning: Indtægt: Uddannelsesinstitutioner Kommuner Virksomheder Overførsel fra tidligere år Indtægter ialt: Udgift: Løn projektkoordinator Brobygning (virk/stud) EHIB* Strategisk sparring EHIB** Kontorhold*** Markedsføring (direkte/indirekte) Hensættelse til Kørsel Udgifter i alt: *1 dag om ugen. I 2013 dog først fra juni. ** 2 timer om ugen ***Husleje, telefon, internet, kontorartikler, revision, bogholderi, kurser o.l. Side 12 af 12

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dato: 11-05-2011 Tidspunkt: 17:00 Sted: Deltagere: B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christense

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere