Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked KOM (2011)128 Resumé: Kommissionen har den 24. marts 2011 udsendt en grønbog om on-line spil i det indre marked. Baggrunden for grønbogen er, at den teknologiske udvikling skaber et stadigt øget on-line spil med deraf følgende grænseoverskridende problemstillinger på spillemarkedet, som blandt andet er karakteriseret ved forskellige former for regulering m.v. i medlemslandene. I grønbogen rejser Kommissionen en række spørgsmål i relation til on-line spil, herunder til en definition af on-line spil, til licenssystemer og anden form for regulering, til spiludbydernes ydelser samt til forhold vedrørende hensynene bag spillelovgivningen (forbrugerbeskyttelse, ludomani, svigbekæmpelse og spils bidrag til finansiering af gode formål). Kommissionen ønsker med grønbogen at få belyst væsentlige problemstillinger omkring on-line spil med henblik på at skabe et fundament for udveksling af bedste praksis blandt medlemsstaterne, samt grundlag for en vurdering af muligheder og hensigtsmæssigheder for konkrete tiltag på EU-plan. Der er iværksat en bred europæisk høringsproces, som er åben for alle interesserede parter, og som løber frem til 31. juli Baggrund Der er stor forskel på medlemslandenes regulering af on-line spil. I nogle lande er udbud af on-line spil begrænset eller endda forbudt, mens andre har mere åbne markeder. Dette kombineret med stigende on-line spil har resulteret i både et øget lovligt og ulovligt udbud af on-line spil. Det ulovlige marked består Side 1 af 13

2 af et sort marked af udbydere fra EU og tredjelande uden spiltilladelser overhovedet i EU, og et såkaldt gråt marked, hvor spiludbyderne har tilladelse til udbud i ét EU-land, men ikke i alle lande, hvori der udbydes spil. Det ulovlige spil er relativt let tilgængeligt for forbrugerne, idet de fleste medlemslande har svært ved at håndhæve deres spillelovgivning ved effektivt at udelukke disse ulovlige udbydere. Siden juli 2008 har medlemslandene i Rådets arbejdsgruppe for etablering og tjenesteydelser drøftet emner af fælles interesse på spilleområdet. Flere gange har formandskaberne opfordret Kommissionen til at tage aktivt del i arbejdet. Senest har Rådet i december 2010 i et sæt konklusioner hilst det velkomment, at Kommissionen vil udsende en grønbog og foretage en brede konsultation af alle interesserede parter, således at der kan skabes baggrund for dybdegående drøftelser af spørgsmål i relation til on-line spil. I konklusionerne gav Rådet desuden udtryk for ønske om mere samarbejde mellem medlemslandene, og noterede sig, at IMI (Indre Markeds Informationssystem) kan blive et væsentligt værktøj i den forbindelse. Europa-Parlamentet har også i en resolution fra marts 2009 opfordret Kommissionen til i nært samarbejde med medlemslandene og andre interesserede parter, at undersøge forskellige - herunder økonomiske - virkninger af det grænseoverskridende spil. 2. Formål og indhold Kommissionens hensigt er, gennem grønbogen og den brede høring, samt en aktiv medvirken fra medlemslandene, Rådet og Europa-Parlamentet, at medvirke til lovgivning om on-line spil i medlemslandene, som giver alle parter større retssikkerhed. Efter at have studeret alle bidrag, der er indkommet i grønbogens høringsperiode, vil Kommissionen tage stilling til, hvad den vurderer som værende den mest hensigtsmæssige opfølgning på grønbogen. Selve grønbogen er bygget op omkring en række emner, hvortil der er knyttet i alt 51 spørgsmål til mulig besvarelse fra interessenterne. De første spørgsmål (1-6) vedrører data m.v. i relation til omfanget af on-line spil, samt til gældende retspraksis. I forbindelse med retspraksis anfører Kommissionen at EF- Domstolen anser spilydelser for at have en særlige karakter, der tillader medlemslandene at have nationale begrænsninger og særlige regler for regulering af udbuddet af ydelser via internettet med henblik på at begrænse spilafhængighed og beskytte forbrugerne mod risiko for svig og kriminalitet. Kommissionen nævner blandt andet, at hensynene til spillerne betyder, at medlemslandene kan fastsætte egne krav om tilladelse til udbud af online spil, således at udbyderne ikke kan anvende tilladelser opnået i andre lande. Domstolen har desuden anført, at online spil kan medføre andre og større problemer i relation til forbrugerbeskyttelse end traditionelle markeder for spil. Side 2 af 13

3 EF-Domstolens domme på spilleområdet, og spillereformer i medlemslande har betydet, at Kommissionen har lukket nogle tidligere påbegyndte sager om traktatkrænkelse. Det nævnes dog, at Kommissionen med basis i EU s regler om statsstøtte har åbnet en sag mod Danmark om, hvorvidt lavere afgifter på online kasinospil i forhold til spil i traditionelle kasinoer er i overensstemmelse med traktatens regler. Kommissionen har udvalgt følgende emner, som den anser for centrale i relation til on-line spil: 1. Definitioner og organisering af on-line spilleydelser, jf. grønbogens afsnit 2.1 A. Definition af on-line spil og organisering af spillene, jf. rapportens afsnit 2.1 (spørgsmål 7-9) Kommissionen finder det hensigtsmæssigt, at man enes om én fælles definition af on-line spil. Kommissionen foreslår, at man bruger e-handelsdirektivets relativt brede definition af spil, hvor der gøres en indsats med penge, og spørger, hvordan den stemmer overens med gældende national definition. I relation til organisering af spillene spørges til, om udbud af grænseoverskridende on-line spil sker fra landbaserede spillesteder (f.eks. fra kasinoer eller spillehaller) B. Etablering og tildeling af tilladelser til on-line spiludbydere, jf. rapportens afsnit 2.1 (spørgsmål 10) Kommissionen anfører, at en udbyder anses for etableret det sted, hvor virksomheden udøver sin erhvervsmæssige virksomhed. Det understreges, at f.eks. placering af en server ikke nødvendigvis i sig selv kan anses for at udgøre en etablering. I relation til tilladelser anfører Kommissionen, at medlemslandene har forskellige systemer for tilladelser. For eksempel anerkender nogle lande tilladelser givet i andre EU-lande, mens der i andre lande kræves national tilladelse til udbud af spil. Kommissionen ønsker med spørgsmål 10 at få belyst fordele og ulemper ved systemer for tilladelser, og problemer ved uens systemer. C. On-line udbyderes brug af tilknyttede ydelser, jf. rapportens afsnit 2.2 (spørgsmål 11-14) Der er en række ydelser, herunder reklame- og betalingsydelser, der anvendes for at tilskynde til eller gøre det lettere at spille. Hvor regler om spil i hovedsagen alene skal overholde selve Traktatens regler, er nogle af disse tilknyttede ydelser omfattet af afledte fællesskabsretsakter (direktiver, forordninger m.v.). Side 3 af 13

4 For så vidt angår reklameydelser ønsker Kommissionen at fokusere på følgende former for kommerciel kommunikation: - On-line kommunikation, som bannere og pop-ups på ikke spillesider. Kommissionen mener, at disse ydelser er omfattet af direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EU), og i visse tilfælde databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF) og direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (2002/58/EF). - Salgsfremmende foranstaltninger, herunder direkte markedsføring (via mail, telefon, internet) og alle former for bonusser, hvoraf den mest anvendte er at give en sum penge/et antal frie spil til nye spillere. Kommissionen mener, at de salgsfremmende foranstaltninger er omfattet af direktivet om urimelig handelspraksis, databeskyttelsesdirektivet og direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation. Herudover er direkte markedsføring omfattet af direktivet for forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg (2005/29/EU). - Sponsorater hovedsagelig indenfor sport. For så vidt angår betalingsydelser o.lign. anfører Kommissionen blandt andet, at verifikation af spillernes identitet oftest udføres i forbindelse med spillernes registrering, oprettelse af spillekonto og angivelse af betalingsform. Kommissionen finder verifikationen nødvendig navnlig med henblik på beskyttelse af mindreårige samt forebyggelse af svig og hvidvaskning af penge. 2. Hensyn i offentlighedens interesse bag spillelovgivningen, jf. grønbogens afsnit 2.3 Kommissionen fokuserer i grønbogen på 3 hensyn bag spillelovgivningen, som spiller en rolle i de fleste af medlemslandenes nationale lovgivninger. Der er tale om forbrugerbeskyttelse (jf. punkt A nedenfor), offentlig orden (jf. punkt B nedenfor) og finansiering af aktiviteter i almennyttig og offentlig interesse og af begivenheder om hvilke, der arrangeres online væddemål (jf. punkt C nedenfor). A. Forbrugerbeskyttelse, jf. grønbogens afsnit (spørgsmål 15-26) Spillere med problemer med spil Kommissionen anfører, at der i flere medlemslande (bl.a. DK) er foretaget undersøgelser over udvikling af spilafhængighed. I 4 undersøgelser er der fokuseret specielt på on-line spil. Undersøgelserne viser, at visse faktorer øger risikoen for at udvikle problemer i relation til spil, f.eks. hurtig spilafvikling og gevinstudbetaling, høj tilbagebetalingsprocent, stort element af færdighed (i forhold til tilfældighed) og Side 4 af 13

5 stort brug af salgsfremmende foranstaltninger. F.eks. vurderes spil på gevinstgivende spilleautomater med hurtig spilafvikling at udgøre et større problem end spil på lotteri med langsom spilafvikling. Medlemslandene bruger forskellige instrumenter til at mindske risikoen, f.eks. regler om aldersbegrænsninger, muligheder for at spillerne kan sætte grænser for fremtidigt spil samt undladelse af at give kredit mv. Kommissionen ønsker med spørgsmål 15 og 16 oplyst, om der findes nogen form for dokumentation af, hvilke faktorer og instrumenter der ved on-line spil er de mest centrale i relation til at spilleproblemer. Spilleafhængighed (ludomani) Det anføres i grønbogen, at tilgængelig information om spilafhængighed viser, at mellem 0,3 % og 3,1 % af en befolkning er decideret afhængige af spil. Kommissionen efterspørger dokumentation, der viser omfanget af afhængighed af on-line spil, om on-line spil skaber mere eller mindre afhængighed end andre spilformer, og om der er dokumentation der viser, at nogle on-line spil er mere afhængighedsskabende end andre on-line spil (spørgsmål 17-19) Kommissionen ønsker endvidere oplyst, hvad der nationalt gøres for at forebygge spilafhængighed (spørgsmål 20), om og i givet fald hvilke behandlingsmuligheder, der er findes i medlemslandene (spørgsmål 21), samt om, hvilke krav der stilles i den nationale lovgivning til spiludbydernes opmærksomhed og reaktion på problemspillere (spørgsmål 22). Mindreårige og andre udsatte grupper Kommissionen anfører, at alle medlemslande søger at beskytte mindreårige fra spil. Kommissionen spørger i den forbindelse, om de nationale aldersgrænser vurderes i tilstrækkeligt omfang at forhindre mindreårige i at spille on-line, og om hvilke kontrolforanstaltninger, der er (spørgsmål 23 og 24). Det anføres i grønbogen, at betalingssystemer kan være nyttige i forbindelse med beskyttelse af mindreårige, blandt andet som følge af, at personer under 18 år normalt hverken får tilladt overtræk på bankkonti eller får udstedt kreditkort. Imidlertid bliver det mere og mere udbredt, at der kan spilles og betales via mobiltelefon, og dette synes at skabe nye kontrolmæssige udfordringer. Både medlemslandenes myndigheder og spiludbyderne har endvidere regler eller normer for markedsføring, der er designet til at beskytte de mindreårige fra spil. Ud over mindreårige er der er også andre grupper, der må betegnes som særligt udsatte for at få problemer med spil. Det kan være personer med økonomiske Side 5 af 13

6 problemer, personer der tidligere har været afhængige af stoffer eller off-line spil, unge uden erfaring med spil, og personer, der arbejder med spil. Kommissionen ønsker information om, hvilke af sådanne beskyttende regler for markedsføring af spil der findes i medlemslandene, herunder regler i forbindelse med markedsføringsspil, sportssponsorater og salg af souveniers m.v. med trykte logoer for on-line spiludbydere (spørgsmål 25 og 26). B. Offentlig orden, jf. grønbogens afsnit (spørgsmål 27-37) Forebyggelse og bekæmpelse af svig i forbindelse med spillet Kommissionen fokuserer i grønbogen på svig i forbindelse med udbetaling af gevinster til spillerne, tyveri af spilleres identifikation og manipulation af et spils udfald. I relation hertil efterlyses undersøgelser eller andet materiale om svig i forbindelse med on-line spil. Endvidere spørges, om der er nationale regler om kontrol, standardisering og certificering af spilleudbydernes udstyr, tilfældighedsgenerator eller andet software. Kommissionen ønsker desuden at høre, hvilke svigtyper der bør gives højeste prioritet i det svigbekæmpende arbejde, og om der er erfaringer med særlige effektive måde at bekæmpe en svigtype på (spørgsmål 27-31). Herudover spørges i spørgsmål 32 om, hvor stor risiko der er for, at en udbyder af on-line væddemål, som har en sponsorkontrakt med en sportsklub eller -organisation, vil forsøge at påvirke udfaldet af en sportskamp. Forebyggelse af hvidvask af penge Både personer inden for den velorganiserede kriminelle verden og enkeltpersoner kan anvende spil i forbindelse med hvidvask af penge. Tilgængelig information på området tyder på, at hvidvask af penge hovedsagelig er et problem i forbindelse med ulovlige udbydere uden spilletilladelser i EU, og Kommissionen angiver forskellige metoder hertil. Kommissionen spørger om, hvilke konkrete sager der har været, som viser, hvordan on-line spil kan benyttes til hvidvask, og om der er betalingssystemer, der kræver særlig kontrol for at undgå, at de anvendes til hvidvask (spørgsmål 33 og 34). Det 3. hvidvaskdirektiv (2005/60/EF) gælder for den finansielle sektor og blandt andet også kasinoer (både landbaserede og on-line). Imidlertid er det forbundet med nogle vanskeligheder at håndhæve direktivets bestemmelser i relation til on-line kasinoer, idet spiludbyderne ofte har spilletilladelser i flere lande og desuden indeholder deres hjemmesider for det meste udbud af andre spilleydelser (f.eks. udbud af sportsspil). Kommissionen anfører, at den er bekendt med, at såvel myndigheder som spiludbydere har taget en række praktiske metoder i brug til bekæmpelse af Side 6 af 13

7 hvidvask. For eksempel kan visse regler og procedurer omkring spilleregistrering og gevinstudbetaling være nyttige. I grønbogen efterlyses erfaringer med tiltag, der kan dokumentere en effekt på området (spørgsmål 35 og 36). Forebyggelse af anden kriminalitet I grønbogen nævnes andre former for svig i forbindelse med on-line spil. Af en fransk rapport fremgår blandt andet, at der er omkring tusind spillehjemmesider, der direkte er opereret af kriminelle grupper. Hertil kommer uautoriserede spil udbudt af udbydere med spilletilladelse. Som en tredje form for svig, nævnes skatteunddragelser, hvor for eksempel gevinster vundet i spil i 3. lande ikke angives til beskatning. Kommissionen ønsker med spørgsmål 37 at vide, om der er nationale regler for gennemsigtighed i on-line spil, om sådanne regler gælder for grænseoverskridende spil, og om reglerne i givet fald vurderes at blive håndhævet effektivt. C. Finansiering af aktiviteter i almennyttig og offentlig interesse og af begivenheder, om hvilke der arrangeres online væddemål, jf. grønbogens afsnit (spørgsmål 38-45) I grønbogen anføres, at et af hensynene bag de nationale spillelovgivninger oftest er at sikre midler til finansiering af aktiviteter i almennyttig og offentlig interesse, herunder kultur, sport, kunst, ungdoms- eller uddannelsesprogrammer og sundhedsrelaterede aktiviteter. I henhold til EF-Domstolen kan dette hensyn dog ikke udgøre den egentlige begrundelse for at have restriktioner på spilleområdet. Desuden anføres i grønbogen, at reglerne for denne finansiering skal være i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Der er forskellige modeller for en sådan finansiering, herunder direkte ved krav til spiludbyderne om at støtte bestemte organisationer m.v., ved at midler fordeles fra en statslig spiludbyder, eller indirekte via statens budget. Kommissionen ønsker belyst, om der i medlemslande er andre måde at skabe finansiering på, og om der i medlemslandene findes en særlig mekanisme en fond eller andet som sørger for at omfordele midler fra udbyderne (spørgsmål 38 og 39). Desuden ønsker Kommissionen med spørgsmål 40 at få belyst, om der sker tilbagebetaling eller fordeling af midler til forebyggelse og behandling af ludomani. Kommissionen ønsker herudover med grønbogen at sætte særlig fokus på følgende områder: Side 7 af 13

8 - Eventuelt princip om modydelse til fordel for arrangører af begivenheder. Når spiludbydere udbyder væddemål på sportsbegivenheder udnytter de disse begivenheder, og det er Kommissionens opfattelse, at der er en bred enighed om, at sådanne begivenheder, bør få en rimelig modydelse for den spilaktivitet, der er knyttet til dem. En tydelig sammenhæng mellem udnyttelse af sport til væddemål og betaling til sport herfor ses oftest inden for hestesporten. Der er flere medlemslande, der for at sikre denne sport gode vilkår, giver en spiludbyder eneret til at udbyde væddemål på hestevæddeløb mod, at udbyderen giver hestesporten en vis del af overskuddet. I mange lande er disse midler hestesportens væsentligste indtægtskilde. Andre sportsgrene har ofte flere indtægtsmuligheder, men netop fordi de udnyttes i forbindelse med udbud af væddemål, er spørgsmålet, hvordan og hvor stor en betaling de skal modtage derfor. I nogle lande er udbydere af sportsvæddemål derfor nødt til at kanalisere en del af deres overskud tilbage til sporten. Kommissionen ønsker at vide, hvor stor en del af on-line udbydernes overskud fra sportsvæddemål, der kanaliseres tilbage til sporten i de enkelte medlemslande (spørgsmål 41). Herudover spørges til, om al professionel sport tilgodeses af udnyttelsesrettigheder for on-line spil på linje med hestesporten, og om disse rettigheder udnyttes (spørgsmål 42). Kommissionen nævner desuden, at sportsbegivenheder der væddes på, er udsat for større risiko for svig med resultatet ( match-fixing ) end begivenheder, der ikke væddes på. Med spørgsmål 43 ønsker Kommissionen belyst, om der er betalinger for udnyttelsesrettigheder for on-line spil, der er øremærket til at sikre sportsbegivenheders integritet. Risiko for fribillet Nationale systemer for finansiering af gode formål varierer alt efter kulturelle forskelle, traditioner og andet. Nogle steder kommer finansieringen direkte fra udbydernes overskud, mens den andre steder sker hovedsagelig indirekte gennem beskatning. Kommissionen anfører, at det vil have en effekt på de nationale systemer for finansiering af aktiviteter i almennyttig og offentlig interesse, når spillere vædder på sportsbegivenheder i andre lande eller bruger udbydere i andre lande. Udbydere med høje tilbagebetalingsprocenter og gevinster må antages at betale relativt lidt til gode formål, men tiltrækker spillere, der kun går efter det for dem selv potentielt økonomiske bedste spil. Spillerne undgår derved at give penge til gode formål altså får de en fribillet. Omvendt mener Kommissionen også, at det kan tiltrække nogle spillere, hvis spiludbyderen er kendt for at give mange penge til gode formål. Kommissionen spørger i spørgsmål 44, om der er nogen dokumentation for, at den grænseoverskridende risiko for gratis ridt reducerer midlerne til finansiering af gode formål. Desuden ønsker Kommissionen med spørgsmål 45 Side 8 af 13

9 at få oplyst, om der er en sådan gennemsigtighed, at spillerne ved, hvor meget spiludbydere kanaliserer tilbage til gode formål. 3. Håndhævelse m.v., jf. grønbogens afsnit 2.4 Spillemyndigheder At håndhæve en national spillelovgivning og undgå spiludbud fra uautoriserede udbydere er vigtigt for medlemslandenes muligheder for at sikre hensynene bag spillelovgivningen. Kommissionen anfører, at der er forskelle på, hvilke opgaver medlemslandenes spillemyndigheder har. Eksempler på opgaver er arbejde i forbindelse med spilletilladelser, kontrol og tilsyn (bl.a. med udstyr, software og spilleaktiviteter) samt håndhævelse af reglerne. Kommissionen ønsker oplysninger om de nationale myndigheder og disses beføjelser i relation til on-line spil (spørgsmål 46). Kommissionen ønsker desuden oplysninger om, hvorvidt der føres et register over udbydere med spilletilladelser, om det i givet fald er offentligt tilgængelige, og hvem der er ansvarlige for at holde det ajour (spørgsmål 47). Administrativt samarbejde Det administrative samarbejde mellem myndighederne på spilleområdet er i dag baseret på ad-hoc samarbejde mellem et begrænset antal medlemslande. Kommissionen nævner en række af disse samarbejdsfora, herunder det nordiske. Herudover har spillemyndigheder fra hele Europa et forum, hvor de mødes, udveksler oplysninger og drøfter problemstillinger vedrørende spil (GREF). Kommissionen ønsker oplysninger om de eksisterende former for grænseoverskridende samarbejde, og om de emner der drøftes (spørgsmål 48). Samarbejde med andre interessenter Spillemyndigheder i medlemslandene arbejder også sammen med nationale/europæiske sportsorganisationer og/eller offentlige/ private udbydere af væddemål med henblik på, at udvikle f.eks. undervisningsprogrammer, kampagner eller early warning systemer til hindring af, at kampes udfald aftales. Kommissionen ønsker oplysninger om sådanne samarbejder (spørgsmål 49). Betalings- og internetblokeringer Kommissionen anfører, at betalings- og kommunikationsudbydere muliggør udbud af on-line spil. For at udelukke ulovligt udbud af spil bruges i dag flere metoder, der stiller krav til disse betalings- og kommunikationsudbydere. A. Hjemmesider (DNS-blokering) Side 9 af 13

10 Ulovlige udbyderes hjemmesider kan blokeres, og der kan eventuelt samtidig henvises til mulige lovlige udbyderes hjemmesider. B. IP blokering Alle computere koblet til internettet har et unikt nummer (IP adresse). Der kan blokeres for en eller flere IP adressers adgang til en given server/hjemmeside. C. Betalingsblokering Baseret på sektorkode (spiludbydere har kode 7995) kan der blokeres for betalinger til en udbyder. Kommissionen anfører, at effekten af blokeringer i stor udstrækning afhænger af opdaterede registre over emner, der skal blokeres, samt af effektivt software løsninger. Kommissionen spørger om, hvilke blokeringsformer der anvendes nationalt, og den skønnede effekt heraf. Endvidere spørges, om der findes grænseoverskridende initiativer, som har til formål at gøre blokeringer effektive (spørgsmål 50). Endvidere ønskes betragtninger over blokeringernes mulige effektivitet m.v. (spørgsmål 51). 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har ligesom andre interesserede parter mulighed for at afgive høringssvar. Europa-Parlamentet har ikke på nuværende tidspunkt afgivet høringssvar. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmål om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Hjemmelsgrundlag Spørgsmål om hjemmelsgrundlag er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant på nuværende tidspunkt 7. Konsekvenser Grønbogen skal danne baggrund for eventuelle senere forslag fra Kommissionens side til konkrete handlinger. Den har ikke i sig selv lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske Side 10 af 13

11 konsekvenser og medfører ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. Høring Grønbogen har været i høring hos relevante organisationer m.v. De indkomne høringssvar er kort beskrevet og kommenteret i skemaet nedenfor. Senere indkomne høringssvar vil blive sendt til udvalget. Høringsskema Høringspart Høringssvar Skatteministeriets kommentar Akademikernes Centralorganisation (AC) Ingen bemærkninger Divisionsforeningen I grønbogens afsnit fokuseres på, om der findes et princip om en modydelse til fordel for arrangører af begivenheder. Foreningen anfører, at der i nogle lande er regler for sportsklubbers rettigheder, herunder for at brugen af disse til online spil ikke kan ske uden vederlag. Foreningen mener, at de immaterielle rettigheder skal beskyttes, og brugen af disse ikke bør ske uden vederlag. Foreningen opfordrer til, at skabes klarhed over sådanne rettigheder ved, at disse indskrives i de nationale love, som regulerer online spil. Foreningens bemærkninger vil indgå i overvejelserne i relation til et eventuelt kommende konkret udspil på dette område fra Kommissionens side. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Ingen bemærkninger Side 11 af 13

12 ISOBRO ISOBRO anfører, at de danske svar på grønbogen ikke foreligger endnu, og håber senere at få mulighed for at kommentere på de enkelte svar. ISOBRO anfører, at den nye spillelovgivning endnu ikke er trådt i kraft, hvorfor det ikke er muligt at besvare visse af spørgsmålene i grønbogen, blandt andet nr. 4 og 6. ISOBRO er af den opfattelse, at ulovligt udbud af spil hidtil har påvirket Danske spils overskud i negativt retning, jf. spørgsmål 3. ISOBRO anfører, at det er uvist, hvordan den nye lovgivning vil påvirke overskuddet og dermed det beløb, der fremover skal udloddes. Regeringen vil formentlig svare på en række af spørgsmålene i grønbogen. Der vil hovedsagelig være tale om svar på spørgsmål vedrørende de nationale regler, og vil ske ud fra den nye spillelovgivning. Da den nye lovgivning ikke er trådt i kraft, vil spørgsmål vedrørende effekten af lovgivningen ikke blive besvaret. Regeringens svar vil ikke blive sendt i høring. Ønsker organisationer m.v. at sikre, at deres holdning til konkrete spørgsmål i grønbogen kommer til Kommissionens kendskab er der mulighed for at organisationerne selv at afgive høringssvar til Kommissionen inden høringsfristens udløb den 31. juli For at undgå gratis adfærd Spillemyndigheden udarbejder anføreres, at et velfungerende og og ajourfører en liste over offentligt register over lovlige udbydere med dansk udbydere er vigtigt, jf. spørgsmål spilletilladelse ISOBRO anfører, at håndhævelse af reglerne er væsentligt, og mener hovedlinjerne i den danske model for håndhævelse af de nye regler bør beskrives over for Kommissionen. Regeringen har ikke taget stilling til, hvilke spørgsmål den vil besvare i høringsbrevet til Kommissionen. Vil ISOBRO sikre sig, at Kommissionen gøres opmærksom på særlige forhold, kan dette ske ved, at organisationen selv indgiver høringssvar. Side 12 af 13

13 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger På nuværende tidspunkt foreligger der ikke holdninger fra andre lande. 10. Foreløbig dansk holdning Reguleringen af spil, herunder on-line spil, er reguleret meget forskellig i EU-landene. Imidlertid er on-line spil grænseoverskridende i natur, hvilket giver særlige udfordringer blandt andet i form af begrænsning af ulovligt udbud. Regeringen finder det positivt, at Kommissionen har påtaget sig et aktivt ansvar i relation til problemstillinger på on-line spillemarkedet, og hilser derfor grønbogen velkommen. Grønbogen behandler en lang række emner, og stiller i den forbindelse en lang række spørgsmål, herunder en række spørgsmål til den nationale lovgivning og praksis. Folketinget har i juni 2010 vedtaget en række nye spillelove, som blandt andet liberaliserer on-line udbud af væddemål og kasinospil. Uanset at lovene endnu ikke er trådt i kraft på grund af et uafklaret statsstøttespørgsmål i relation til de vedtagne afgifter, påtænkes det fra dansk side at svare på en række af de af grønbogens spørgsmål, der vedrører den nationale lovgivning. Spørgsmålene vil blive besvaret med baggrund i den nye vedtagne lovgivning. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Grønbogen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Side 13 af 13

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0596 Bilag 2 Offentligt Notat Supplerende grundnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 4 Offentligt 1 Den danske regerings bemærkninger til Kommissionens grønbog om onlinespil i det indre marked (KOM (2011) 128) Indledende bemærkninger Den danske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: 28.04.2010 Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr. 13-0127997 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af XXX

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX C(2014) 4630/2 KOMMISSIONENS HENSTILLING af XXX om principper for at beskytte forbrugere og spillere i forbindelse med onlinespiltjenester og for at forhindre mindreåriges

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Formål og metode Formål Afdække spilomfanget af sportsvæddemål blandt udbydere som ikke har dansk licens.

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark DK Odense, 19.07. 11 Center for Ludomani Michael Bay Jørsel Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark I forbindelse med udsendt offentlig høring om alle

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere