Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked KOM (2011)128 Resumé: Kommissionen har den 24. marts 2011 udsendt en grønbog om on-line spil i det indre marked. Baggrunden for grønbogen er, at den teknologiske udvikling skaber et stadigt øget on-line spil med deraf følgende grænseoverskridende problemstillinger på spillemarkedet, som blandt andet er karakteriseret ved forskellige former for regulering m.v. i medlemslandene. I grønbogen rejser Kommissionen en række spørgsmål i relation til on-line spil, herunder til en definition af on-line spil, til licenssystemer og anden form for regulering, til spiludbydernes ydelser samt til forhold vedrørende hensynene bag spillelovgivningen (forbrugerbeskyttelse, ludomani, svigbekæmpelse og spils bidrag til finansiering af gode formål). Kommissionen ønsker med grønbogen at få belyst væsentlige problemstillinger omkring on-line spil med henblik på at skabe et fundament for udveksling af bedste praksis blandt medlemsstaterne, samt grundlag for en vurdering af muligheder og hensigtsmæssigheder for konkrete tiltag på EU-plan. Der er iværksat en bred europæisk høringsproces, som er åben for alle interesserede parter, og som løber frem til 31. juli Baggrund Der er stor forskel på medlemslandenes regulering af on-line spil. I nogle lande er udbud af on-line spil begrænset eller endda forbudt, mens andre har mere åbne markeder. Dette kombineret med stigende on-line spil har resulteret i både et øget lovligt og ulovligt udbud af on-line spil. Det ulovlige marked består Side 1 af 13

2 af et sort marked af udbydere fra EU og tredjelande uden spiltilladelser overhovedet i EU, og et såkaldt gråt marked, hvor spiludbyderne har tilladelse til udbud i ét EU-land, men ikke i alle lande, hvori der udbydes spil. Det ulovlige spil er relativt let tilgængeligt for forbrugerne, idet de fleste medlemslande har svært ved at håndhæve deres spillelovgivning ved effektivt at udelukke disse ulovlige udbydere. Siden juli 2008 har medlemslandene i Rådets arbejdsgruppe for etablering og tjenesteydelser drøftet emner af fælles interesse på spilleområdet. Flere gange har formandskaberne opfordret Kommissionen til at tage aktivt del i arbejdet. Senest har Rådet i december 2010 i et sæt konklusioner hilst det velkomment, at Kommissionen vil udsende en grønbog og foretage en brede konsultation af alle interesserede parter, således at der kan skabes baggrund for dybdegående drøftelser af spørgsmål i relation til on-line spil. I konklusionerne gav Rådet desuden udtryk for ønske om mere samarbejde mellem medlemslandene, og noterede sig, at IMI (Indre Markeds Informationssystem) kan blive et væsentligt værktøj i den forbindelse. Europa-Parlamentet har også i en resolution fra marts 2009 opfordret Kommissionen til i nært samarbejde med medlemslandene og andre interesserede parter, at undersøge forskellige - herunder økonomiske - virkninger af det grænseoverskridende spil. 2. Formål og indhold Kommissionens hensigt er, gennem grønbogen og den brede høring, samt en aktiv medvirken fra medlemslandene, Rådet og Europa-Parlamentet, at medvirke til lovgivning om on-line spil i medlemslandene, som giver alle parter større retssikkerhed. Efter at have studeret alle bidrag, der er indkommet i grønbogens høringsperiode, vil Kommissionen tage stilling til, hvad den vurderer som værende den mest hensigtsmæssige opfølgning på grønbogen. Selve grønbogen er bygget op omkring en række emner, hvortil der er knyttet i alt 51 spørgsmål til mulig besvarelse fra interessenterne. De første spørgsmål (1-6) vedrører data m.v. i relation til omfanget af on-line spil, samt til gældende retspraksis. I forbindelse med retspraksis anfører Kommissionen at EF- Domstolen anser spilydelser for at have en særlige karakter, der tillader medlemslandene at have nationale begrænsninger og særlige regler for regulering af udbuddet af ydelser via internettet med henblik på at begrænse spilafhængighed og beskytte forbrugerne mod risiko for svig og kriminalitet. Kommissionen nævner blandt andet, at hensynene til spillerne betyder, at medlemslandene kan fastsætte egne krav om tilladelse til udbud af online spil, således at udbyderne ikke kan anvende tilladelser opnået i andre lande. Domstolen har desuden anført, at online spil kan medføre andre og større problemer i relation til forbrugerbeskyttelse end traditionelle markeder for spil. Side 2 af 13

3 EF-Domstolens domme på spilleområdet, og spillereformer i medlemslande har betydet, at Kommissionen har lukket nogle tidligere påbegyndte sager om traktatkrænkelse. Det nævnes dog, at Kommissionen med basis i EU s regler om statsstøtte har åbnet en sag mod Danmark om, hvorvidt lavere afgifter på online kasinospil i forhold til spil i traditionelle kasinoer er i overensstemmelse med traktatens regler. Kommissionen har udvalgt følgende emner, som den anser for centrale i relation til on-line spil: 1. Definitioner og organisering af on-line spilleydelser, jf. grønbogens afsnit 2.1 A. Definition af on-line spil og organisering af spillene, jf. rapportens afsnit 2.1 (spørgsmål 7-9) Kommissionen finder det hensigtsmæssigt, at man enes om én fælles definition af on-line spil. Kommissionen foreslår, at man bruger e-handelsdirektivets relativt brede definition af spil, hvor der gøres en indsats med penge, og spørger, hvordan den stemmer overens med gældende national definition. I relation til organisering af spillene spørges til, om udbud af grænseoverskridende on-line spil sker fra landbaserede spillesteder (f.eks. fra kasinoer eller spillehaller) B. Etablering og tildeling af tilladelser til on-line spiludbydere, jf. rapportens afsnit 2.1 (spørgsmål 10) Kommissionen anfører, at en udbyder anses for etableret det sted, hvor virksomheden udøver sin erhvervsmæssige virksomhed. Det understreges, at f.eks. placering af en server ikke nødvendigvis i sig selv kan anses for at udgøre en etablering. I relation til tilladelser anfører Kommissionen, at medlemslandene har forskellige systemer for tilladelser. For eksempel anerkender nogle lande tilladelser givet i andre EU-lande, mens der i andre lande kræves national tilladelse til udbud af spil. Kommissionen ønsker med spørgsmål 10 at få belyst fordele og ulemper ved systemer for tilladelser, og problemer ved uens systemer. C. On-line udbyderes brug af tilknyttede ydelser, jf. rapportens afsnit 2.2 (spørgsmål 11-14) Der er en række ydelser, herunder reklame- og betalingsydelser, der anvendes for at tilskynde til eller gøre det lettere at spille. Hvor regler om spil i hovedsagen alene skal overholde selve Traktatens regler, er nogle af disse tilknyttede ydelser omfattet af afledte fællesskabsretsakter (direktiver, forordninger m.v.). Side 3 af 13

4 For så vidt angår reklameydelser ønsker Kommissionen at fokusere på følgende former for kommerciel kommunikation: - On-line kommunikation, som bannere og pop-ups på ikke spillesider. Kommissionen mener, at disse ydelser er omfattet af direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EU), og i visse tilfælde databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF) og direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (2002/58/EF). - Salgsfremmende foranstaltninger, herunder direkte markedsføring (via mail, telefon, internet) og alle former for bonusser, hvoraf den mest anvendte er at give en sum penge/et antal frie spil til nye spillere. Kommissionen mener, at de salgsfremmende foranstaltninger er omfattet af direktivet om urimelig handelspraksis, databeskyttelsesdirektivet og direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation. Herudover er direkte markedsføring omfattet af direktivet for forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg (2005/29/EU). - Sponsorater hovedsagelig indenfor sport. For så vidt angår betalingsydelser o.lign. anfører Kommissionen blandt andet, at verifikation af spillernes identitet oftest udføres i forbindelse med spillernes registrering, oprettelse af spillekonto og angivelse af betalingsform. Kommissionen finder verifikationen nødvendig navnlig med henblik på beskyttelse af mindreårige samt forebyggelse af svig og hvidvaskning af penge. 2. Hensyn i offentlighedens interesse bag spillelovgivningen, jf. grønbogens afsnit 2.3 Kommissionen fokuserer i grønbogen på 3 hensyn bag spillelovgivningen, som spiller en rolle i de fleste af medlemslandenes nationale lovgivninger. Der er tale om forbrugerbeskyttelse (jf. punkt A nedenfor), offentlig orden (jf. punkt B nedenfor) og finansiering af aktiviteter i almennyttig og offentlig interesse og af begivenheder om hvilke, der arrangeres online væddemål (jf. punkt C nedenfor). A. Forbrugerbeskyttelse, jf. grønbogens afsnit (spørgsmål 15-26) Spillere med problemer med spil Kommissionen anfører, at der i flere medlemslande (bl.a. DK) er foretaget undersøgelser over udvikling af spilafhængighed. I 4 undersøgelser er der fokuseret specielt på on-line spil. Undersøgelserne viser, at visse faktorer øger risikoen for at udvikle problemer i relation til spil, f.eks. hurtig spilafvikling og gevinstudbetaling, høj tilbagebetalingsprocent, stort element af færdighed (i forhold til tilfældighed) og Side 4 af 13

5 stort brug af salgsfremmende foranstaltninger. F.eks. vurderes spil på gevinstgivende spilleautomater med hurtig spilafvikling at udgøre et større problem end spil på lotteri med langsom spilafvikling. Medlemslandene bruger forskellige instrumenter til at mindske risikoen, f.eks. regler om aldersbegrænsninger, muligheder for at spillerne kan sætte grænser for fremtidigt spil samt undladelse af at give kredit mv. Kommissionen ønsker med spørgsmål 15 og 16 oplyst, om der findes nogen form for dokumentation af, hvilke faktorer og instrumenter der ved on-line spil er de mest centrale i relation til at spilleproblemer. Spilleafhængighed (ludomani) Det anføres i grønbogen, at tilgængelig information om spilafhængighed viser, at mellem 0,3 % og 3,1 % af en befolkning er decideret afhængige af spil. Kommissionen efterspørger dokumentation, der viser omfanget af afhængighed af on-line spil, om on-line spil skaber mere eller mindre afhængighed end andre spilformer, og om der er dokumentation der viser, at nogle on-line spil er mere afhængighedsskabende end andre on-line spil (spørgsmål 17-19) Kommissionen ønsker endvidere oplyst, hvad der nationalt gøres for at forebygge spilafhængighed (spørgsmål 20), om og i givet fald hvilke behandlingsmuligheder, der er findes i medlemslandene (spørgsmål 21), samt om, hvilke krav der stilles i den nationale lovgivning til spiludbydernes opmærksomhed og reaktion på problemspillere (spørgsmål 22). Mindreårige og andre udsatte grupper Kommissionen anfører, at alle medlemslande søger at beskytte mindreårige fra spil. Kommissionen spørger i den forbindelse, om de nationale aldersgrænser vurderes i tilstrækkeligt omfang at forhindre mindreårige i at spille on-line, og om hvilke kontrolforanstaltninger, der er (spørgsmål 23 og 24). Det anføres i grønbogen, at betalingssystemer kan være nyttige i forbindelse med beskyttelse af mindreårige, blandt andet som følge af, at personer under 18 år normalt hverken får tilladt overtræk på bankkonti eller får udstedt kreditkort. Imidlertid bliver det mere og mere udbredt, at der kan spilles og betales via mobiltelefon, og dette synes at skabe nye kontrolmæssige udfordringer. Både medlemslandenes myndigheder og spiludbyderne har endvidere regler eller normer for markedsføring, der er designet til at beskytte de mindreårige fra spil. Ud over mindreårige er der er også andre grupper, der må betegnes som særligt udsatte for at få problemer med spil. Det kan være personer med økonomiske Side 5 af 13

6 problemer, personer der tidligere har været afhængige af stoffer eller off-line spil, unge uden erfaring med spil, og personer, der arbejder med spil. Kommissionen ønsker information om, hvilke af sådanne beskyttende regler for markedsføring af spil der findes i medlemslandene, herunder regler i forbindelse med markedsføringsspil, sportssponsorater og salg af souveniers m.v. med trykte logoer for on-line spiludbydere (spørgsmål 25 og 26). B. Offentlig orden, jf. grønbogens afsnit (spørgsmål 27-37) Forebyggelse og bekæmpelse af svig i forbindelse med spillet Kommissionen fokuserer i grønbogen på svig i forbindelse med udbetaling af gevinster til spillerne, tyveri af spilleres identifikation og manipulation af et spils udfald. I relation hertil efterlyses undersøgelser eller andet materiale om svig i forbindelse med on-line spil. Endvidere spørges, om der er nationale regler om kontrol, standardisering og certificering af spilleudbydernes udstyr, tilfældighedsgenerator eller andet software. Kommissionen ønsker desuden at høre, hvilke svigtyper der bør gives højeste prioritet i det svigbekæmpende arbejde, og om der er erfaringer med særlige effektive måde at bekæmpe en svigtype på (spørgsmål 27-31). Herudover spørges i spørgsmål 32 om, hvor stor risiko der er for, at en udbyder af on-line væddemål, som har en sponsorkontrakt med en sportsklub eller -organisation, vil forsøge at påvirke udfaldet af en sportskamp. Forebyggelse af hvidvask af penge Både personer inden for den velorganiserede kriminelle verden og enkeltpersoner kan anvende spil i forbindelse med hvidvask af penge. Tilgængelig information på området tyder på, at hvidvask af penge hovedsagelig er et problem i forbindelse med ulovlige udbydere uden spilletilladelser i EU, og Kommissionen angiver forskellige metoder hertil. Kommissionen spørger om, hvilke konkrete sager der har været, som viser, hvordan on-line spil kan benyttes til hvidvask, og om der er betalingssystemer, der kræver særlig kontrol for at undgå, at de anvendes til hvidvask (spørgsmål 33 og 34). Det 3. hvidvaskdirektiv (2005/60/EF) gælder for den finansielle sektor og blandt andet også kasinoer (både landbaserede og on-line). Imidlertid er det forbundet med nogle vanskeligheder at håndhæve direktivets bestemmelser i relation til on-line kasinoer, idet spiludbyderne ofte har spilletilladelser i flere lande og desuden indeholder deres hjemmesider for det meste udbud af andre spilleydelser (f.eks. udbud af sportsspil). Kommissionen anfører, at den er bekendt med, at såvel myndigheder som spiludbydere har taget en række praktiske metoder i brug til bekæmpelse af Side 6 af 13

7 hvidvask. For eksempel kan visse regler og procedurer omkring spilleregistrering og gevinstudbetaling være nyttige. I grønbogen efterlyses erfaringer med tiltag, der kan dokumentere en effekt på området (spørgsmål 35 og 36). Forebyggelse af anden kriminalitet I grønbogen nævnes andre former for svig i forbindelse med on-line spil. Af en fransk rapport fremgår blandt andet, at der er omkring tusind spillehjemmesider, der direkte er opereret af kriminelle grupper. Hertil kommer uautoriserede spil udbudt af udbydere med spilletilladelse. Som en tredje form for svig, nævnes skatteunddragelser, hvor for eksempel gevinster vundet i spil i 3. lande ikke angives til beskatning. Kommissionen ønsker med spørgsmål 37 at vide, om der er nationale regler for gennemsigtighed i on-line spil, om sådanne regler gælder for grænseoverskridende spil, og om reglerne i givet fald vurderes at blive håndhævet effektivt. C. Finansiering af aktiviteter i almennyttig og offentlig interesse og af begivenheder, om hvilke der arrangeres online væddemål, jf. grønbogens afsnit (spørgsmål 38-45) I grønbogen anføres, at et af hensynene bag de nationale spillelovgivninger oftest er at sikre midler til finansiering af aktiviteter i almennyttig og offentlig interesse, herunder kultur, sport, kunst, ungdoms- eller uddannelsesprogrammer og sundhedsrelaterede aktiviteter. I henhold til EF-Domstolen kan dette hensyn dog ikke udgøre den egentlige begrundelse for at have restriktioner på spilleområdet. Desuden anføres i grønbogen, at reglerne for denne finansiering skal være i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Der er forskellige modeller for en sådan finansiering, herunder direkte ved krav til spiludbyderne om at støtte bestemte organisationer m.v., ved at midler fordeles fra en statslig spiludbyder, eller indirekte via statens budget. Kommissionen ønsker belyst, om der i medlemslande er andre måde at skabe finansiering på, og om der i medlemslandene findes en særlig mekanisme en fond eller andet som sørger for at omfordele midler fra udbyderne (spørgsmål 38 og 39). Desuden ønsker Kommissionen med spørgsmål 40 at få belyst, om der sker tilbagebetaling eller fordeling af midler til forebyggelse og behandling af ludomani. Kommissionen ønsker herudover med grønbogen at sætte særlig fokus på følgende områder: Side 7 af 13

8 - Eventuelt princip om modydelse til fordel for arrangører af begivenheder. Når spiludbydere udbyder væddemål på sportsbegivenheder udnytter de disse begivenheder, og det er Kommissionens opfattelse, at der er en bred enighed om, at sådanne begivenheder, bør få en rimelig modydelse for den spilaktivitet, der er knyttet til dem. En tydelig sammenhæng mellem udnyttelse af sport til væddemål og betaling til sport herfor ses oftest inden for hestesporten. Der er flere medlemslande, der for at sikre denne sport gode vilkår, giver en spiludbyder eneret til at udbyde væddemål på hestevæddeløb mod, at udbyderen giver hestesporten en vis del af overskuddet. I mange lande er disse midler hestesportens væsentligste indtægtskilde. Andre sportsgrene har ofte flere indtægtsmuligheder, men netop fordi de udnyttes i forbindelse med udbud af væddemål, er spørgsmålet, hvordan og hvor stor en betaling de skal modtage derfor. I nogle lande er udbydere af sportsvæddemål derfor nødt til at kanalisere en del af deres overskud tilbage til sporten. Kommissionen ønsker at vide, hvor stor en del af on-line udbydernes overskud fra sportsvæddemål, der kanaliseres tilbage til sporten i de enkelte medlemslande (spørgsmål 41). Herudover spørges til, om al professionel sport tilgodeses af udnyttelsesrettigheder for on-line spil på linje med hestesporten, og om disse rettigheder udnyttes (spørgsmål 42). Kommissionen nævner desuden, at sportsbegivenheder der væddes på, er udsat for større risiko for svig med resultatet ( match-fixing ) end begivenheder, der ikke væddes på. Med spørgsmål 43 ønsker Kommissionen belyst, om der er betalinger for udnyttelsesrettigheder for on-line spil, der er øremærket til at sikre sportsbegivenheders integritet. Risiko for fribillet Nationale systemer for finansiering af gode formål varierer alt efter kulturelle forskelle, traditioner og andet. Nogle steder kommer finansieringen direkte fra udbydernes overskud, mens den andre steder sker hovedsagelig indirekte gennem beskatning. Kommissionen anfører, at det vil have en effekt på de nationale systemer for finansiering af aktiviteter i almennyttig og offentlig interesse, når spillere vædder på sportsbegivenheder i andre lande eller bruger udbydere i andre lande. Udbydere med høje tilbagebetalingsprocenter og gevinster må antages at betale relativt lidt til gode formål, men tiltrækker spillere, der kun går efter det for dem selv potentielt økonomiske bedste spil. Spillerne undgår derved at give penge til gode formål altså får de en fribillet. Omvendt mener Kommissionen også, at det kan tiltrække nogle spillere, hvis spiludbyderen er kendt for at give mange penge til gode formål. Kommissionen spørger i spørgsmål 44, om der er nogen dokumentation for, at den grænseoverskridende risiko for gratis ridt reducerer midlerne til finansiering af gode formål. Desuden ønsker Kommissionen med spørgsmål 45 Side 8 af 13

9 at få oplyst, om der er en sådan gennemsigtighed, at spillerne ved, hvor meget spiludbydere kanaliserer tilbage til gode formål. 3. Håndhævelse m.v., jf. grønbogens afsnit 2.4 Spillemyndigheder At håndhæve en national spillelovgivning og undgå spiludbud fra uautoriserede udbydere er vigtigt for medlemslandenes muligheder for at sikre hensynene bag spillelovgivningen. Kommissionen anfører, at der er forskelle på, hvilke opgaver medlemslandenes spillemyndigheder har. Eksempler på opgaver er arbejde i forbindelse med spilletilladelser, kontrol og tilsyn (bl.a. med udstyr, software og spilleaktiviteter) samt håndhævelse af reglerne. Kommissionen ønsker oplysninger om de nationale myndigheder og disses beføjelser i relation til on-line spil (spørgsmål 46). Kommissionen ønsker desuden oplysninger om, hvorvidt der føres et register over udbydere med spilletilladelser, om det i givet fald er offentligt tilgængelige, og hvem der er ansvarlige for at holde det ajour (spørgsmål 47). Administrativt samarbejde Det administrative samarbejde mellem myndighederne på spilleområdet er i dag baseret på ad-hoc samarbejde mellem et begrænset antal medlemslande. Kommissionen nævner en række af disse samarbejdsfora, herunder det nordiske. Herudover har spillemyndigheder fra hele Europa et forum, hvor de mødes, udveksler oplysninger og drøfter problemstillinger vedrørende spil (GREF). Kommissionen ønsker oplysninger om de eksisterende former for grænseoverskridende samarbejde, og om de emner der drøftes (spørgsmål 48). Samarbejde med andre interessenter Spillemyndigheder i medlemslandene arbejder også sammen med nationale/europæiske sportsorganisationer og/eller offentlige/ private udbydere af væddemål med henblik på, at udvikle f.eks. undervisningsprogrammer, kampagner eller early warning systemer til hindring af, at kampes udfald aftales. Kommissionen ønsker oplysninger om sådanne samarbejder (spørgsmål 49). Betalings- og internetblokeringer Kommissionen anfører, at betalings- og kommunikationsudbydere muliggør udbud af on-line spil. For at udelukke ulovligt udbud af spil bruges i dag flere metoder, der stiller krav til disse betalings- og kommunikationsudbydere. A. Hjemmesider (DNS-blokering) Side 9 af 13

10 Ulovlige udbyderes hjemmesider kan blokeres, og der kan eventuelt samtidig henvises til mulige lovlige udbyderes hjemmesider. B. IP blokering Alle computere koblet til internettet har et unikt nummer (IP adresse). Der kan blokeres for en eller flere IP adressers adgang til en given server/hjemmeside. C. Betalingsblokering Baseret på sektorkode (spiludbydere har kode 7995) kan der blokeres for betalinger til en udbyder. Kommissionen anfører, at effekten af blokeringer i stor udstrækning afhænger af opdaterede registre over emner, der skal blokeres, samt af effektivt software løsninger. Kommissionen spørger om, hvilke blokeringsformer der anvendes nationalt, og den skønnede effekt heraf. Endvidere spørges, om der findes grænseoverskridende initiativer, som har til formål at gøre blokeringer effektive (spørgsmål 50). Endvidere ønskes betragtninger over blokeringernes mulige effektivitet m.v. (spørgsmål 51). 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har ligesom andre interesserede parter mulighed for at afgive høringssvar. Europa-Parlamentet har ikke på nuværende tidspunkt afgivet høringssvar. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmål om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Hjemmelsgrundlag Spørgsmål om hjemmelsgrundlag er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant på nuværende tidspunkt 7. Konsekvenser Grønbogen skal danne baggrund for eventuelle senere forslag fra Kommissionens side til konkrete handlinger. Den har ikke i sig selv lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske Side 10 af 13

11 konsekvenser og medfører ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. Høring Grønbogen har været i høring hos relevante organisationer m.v. De indkomne høringssvar er kort beskrevet og kommenteret i skemaet nedenfor. Senere indkomne høringssvar vil blive sendt til udvalget. Høringsskema Høringspart Høringssvar Skatteministeriets kommentar Akademikernes Centralorganisation (AC) Ingen bemærkninger Divisionsforeningen I grønbogens afsnit fokuseres på, om der findes et princip om en modydelse til fordel for arrangører af begivenheder. Foreningen anfører, at der i nogle lande er regler for sportsklubbers rettigheder, herunder for at brugen af disse til online spil ikke kan ske uden vederlag. Foreningen mener, at de immaterielle rettigheder skal beskyttes, og brugen af disse ikke bør ske uden vederlag. Foreningen opfordrer til, at skabes klarhed over sådanne rettigheder ved, at disse indskrives i de nationale love, som regulerer online spil. Foreningens bemærkninger vil indgå i overvejelserne i relation til et eventuelt kommende konkret udspil på dette område fra Kommissionens side. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Ingen bemærkninger Side 11 af 13

12 ISOBRO ISOBRO anfører, at de danske svar på grønbogen ikke foreligger endnu, og håber senere at få mulighed for at kommentere på de enkelte svar. ISOBRO anfører, at den nye spillelovgivning endnu ikke er trådt i kraft, hvorfor det ikke er muligt at besvare visse af spørgsmålene i grønbogen, blandt andet nr. 4 og 6. ISOBRO er af den opfattelse, at ulovligt udbud af spil hidtil har påvirket Danske spils overskud i negativt retning, jf. spørgsmål 3. ISOBRO anfører, at det er uvist, hvordan den nye lovgivning vil påvirke overskuddet og dermed det beløb, der fremover skal udloddes. Regeringen vil formentlig svare på en række af spørgsmålene i grønbogen. Der vil hovedsagelig være tale om svar på spørgsmål vedrørende de nationale regler, og vil ske ud fra den nye spillelovgivning. Da den nye lovgivning ikke er trådt i kraft, vil spørgsmål vedrørende effekten af lovgivningen ikke blive besvaret. Regeringens svar vil ikke blive sendt i høring. Ønsker organisationer m.v. at sikre, at deres holdning til konkrete spørgsmål i grønbogen kommer til Kommissionens kendskab er der mulighed for at organisationerne selv at afgive høringssvar til Kommissionen inden høringsfristens udløb den 31. juli For at undgå gratis adfærd Spillemyndigheden udarbejder anføreres, at et velfungerende og og ajourfører en liste over offentligt register over lovlige udbydere med dansk udbydere er vigtigt, jf. spørgsmål spilletilladelse ISOBRO anfører, at håndhævelse af reglerne er væsentligt, og mener hovedlinjerne i den danske model for håndhævelse af de nye regler bør beskrives over for Kommissionen. Regeringen har ikke taget stilling til, hvilke spørgsmål den vil besvare i høringsbrevet til Kommissionen. Vil ISOBRO sikre sig, at Kommissionen gøres opmærksom på særlige forhold, kan dette ske ved, at organisationen selv indgiver høringssvar. Side 12 af 13

13 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger På nuværende tidspunkt foreligger der ikke holdninger fra andre lande. 10. Foreløbig dansk holdning Reguleringen af spil, herunder on-line spil, er reguleret meget forskellig i EU-landene. Imidlertid er on-line spil grænseoverskridende i natur, hvilket giver særlige udfordringer blandt andet i form af begrænsning af ulovligt udbud. Regeringen finder det positivt, at Kommissionen har påtaget sig et aktivt ansvar i relation til problemstillinger på on-line spillemarkedet, og hilser derfor grønbogen velkommen. Grønbogen behandler en lang række emner, og stiller i den forbindelse en lang række spørgsmål, herunder en række spørgsmål til den nationale lovgivning og praksis. Folketinget har i juni 2010 vedtaget en række nye spillelove, som blandt andet liberaliserer on-line udbud af væddemål og kasinospil. Uanset at lovene endnu ikke er trådt i kraft på grund af et uafklaret statsstøttespørgsmål i relation til de vedtagne afgifter, påtænkes det fra dansk side at svare på en række af de af grønbogens spørgsmål, der vedrører den nationale lovgivning. Spørgsmålene vil blive besvaret med baggrund i den nye vedtagne lovgivning. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Grønbogen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Side 13 af 13

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0596 Bilag 2 Offentligt Notat Supplerende grundnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 4 Offentligt 1 Den danske regerings bemærkninger til Kommissionens grønbog om onlinespil i det indre marked (KOM (2011) 128) Indledende bemærkninger Den danske

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 4 Offentligt 2010 Overblik over de italienske for onlinespil rammevilkår Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009 MAG Marts 2010 Sammenfatning

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 om sikkerhed ved online-spil (2008/2215(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 om sikkerhed ved online-spil (2008/2215(INI)) P6_TA(2009)0097 Sikkerhed ved online-spil Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 om sikkerhed ved online-spil (2008/2215(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til EF-traktatens artikel 49,

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 13. juli 2016 Ændring af direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe, KOM(2016)

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2322(INI) 29.4.2013. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2322(INI) 29.4.2013. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 29.4.2013 2012/2322(INI) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om onlinespil

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: 28.04.2010 Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere