Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende."

Transkript

1 Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen deltager aktivt i arbejdet for flere praktikpladser. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler for elektrikere falder. I årets første seks måneder er der registreret ca. 47 % færre aftaler end på samme tidspunkt sidste år. Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Dansk El-Forbund og TEKNIQ er opmærksomme på udviklingen og har iværksat en række konkrete tiltag, som alle har til formål at sætte skub i antallet af praktikpladser. Det lokale uddannelsesudvalg har en central rolle i indsatsen for flere praktikpladser - det er her, at lokalt forankrede ideer kan iværksættes, og en aktiv påvirkning af kollegaer kan koordineres. Spørgsmål til debat Hvad er status for praktikpladser i lokalområdet? o Erhvervsskolen kan tilvejebringe oversigter over antal af elever på grundforløbet, der er søgende det vil sige mangler praktikplads. Hvilke praktikpladsopsøgende aktiviteter gennemfører skolen? Får eleverne undervisning i at søge praktikpladser? o Hvilke elementer indeholder denne undervisning? Bliver eleverne registreret som praktikpladssøgende på praktikpladsen.dk? Hvordan ser skolen, at LUU kan være behjælpelig? Med venlig hilsen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen Dansk El-Forbund og TEKNIQ

2 Debatoplæg - Flere praktikpladser i elbranchen Hvad siger bekendtgørelsen? side 2 Økonomiske rammer for praktikpladsopsøgende arbejde side 2 Idékatalog side 3-4 Aftaletyper side 4 Økonomiske tilskudsmuligheder for virksomhederne side 5 Mere information om temaet side 6 Uddrag fra Hovedbekendtgørelsen side 7 Hvad siger bekendtgørelsen? Uddrag af Hovedbekendtgørelsen BEK nr af 13/12/ Skolerne skal i samarbejde med de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og andre relevante samarbejdspartnere foretage opsøgende arbejde med henblik på tilvejebringelse af praktikpladser. Skolerne kan aftale en arbejdsdeling med samarbejdsparterne. Stk. 2. Skolernes opsøgende arbejde kan foregå gennem virksomhedsbesøg, information om de praktikpladssøgendes kvalifikationer og uddannelsesønsker, orienterende møder samt anden systematisk indsats. Stk. 3. Det opsøgende arbejde skal omfatte både godkendte og ikke-godkendte virksomheder. For de ikke-godkendte virksomheder omfatter arbejdet med de lokale uddannelsesudvalgs medvirken tillige undersøgelse af mulighederne for at opnå det faglige udvalgs godkendelse af virksomheden som praktikplads og mulighederne for efterfølgende uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler m.v. De økonomiske rammer for skolernes praktikpladsopsøgende arbejde Regeringen og forligsparterne har umiddelbart før sommerferien vedtaget en praktikpladspakke. Praktikpladspakken betyder bl.a.: - at skolernes praktikpladsopsøgende arbejde som minimum kan udløse kr pr. aftale, - at praktikpladstaxameteret hæves fra kr til kr pr. aftale. Måltallet fastlægges fremover som en procent af sidst kendte års antal indgåede aftaler og kan på fremtidige finanslove enten fastholdes eller justeres alt afhængigt af udviklingen. Måltallet sættes ved 75 pct., og aftaler ud over dette måltal udløser en takst på kr. Puljer Erhvervsskoler kan fx i samarbejde med LUU søge økonomisk støtte fra AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion) til forskellige udgifter til det praktikpladsopsøgende arbejde fra AER. Ansøgningsfristen er to gange om året: - den 1. april - den 1. september Størstedelen af puljen uddeles i foråret. I september 2009 søger det faglige udvalg om midler til at iværksætte et projekt, som skal understøtte skolernes praktikpladsopsøgende arbejde. 2

3 Idékatalog - Flere praktikpladser i elbranchen Praktikpladsopsøgende arbejde Det praktikpladsopsøgende arbejde er en vigtig opgave for erhvervsskolerne og bliver landet over planlagt og udført på mange forskellige måder. De bedste erfaringer er opnået ved personlig henvendelse til virksomhederne, medbringende information om de enkelte elever, evt. suppleret med foto. En personlig henvendelse giver både skolen et ansigt udadtil, der gør kontakten lettere, og giver et netværk, der kan trækkes på. Derudover kan installatører inviteres til åbent-hus arrangementer, fyraftensmøder eller lignende, hvor arrangementet bliver kombineret med salg af elever. Praktikpladsstatistik på dagsordnen For at følge praktikpladssituationen nøje kan erhvervsskolen udarbejde en statistik, som viser, hvor mange elever som står uden praktikplads. En sådan statistik bør være et fast punkt på dagsordenen, således at fokus på problemet fastholdes, og grundlaget for evt. at iværksætte konkrete praktikfremmende tiltag er til stede. Praktik i en virksomhed som del af grundforløbet Enkelte erhvervsskoler har haft stor succes med virksomhedspraktik i grundforløbet. Her møder de unge elbranchen (måske) for første gang, og virksomheden får mulighed for at se en eventuelt kommende lærling an. Typisk har disse perioder en varighed af 1 til 2 uger, som grundforløbet forlænges med. Direkte markedsføring præsentation af unge uden aftale Udarbejd en liste med foto og en kort beskrivelse af de unge, som endnu ikke har en uddannelsesaftale, og send den ud til samtlige elvirksomheder i lokalområdet. Vedlæg eventuelt information om præmieringsordningen. Kontakt til lokalpressen den gode historie Kontakt lokalpressen - eventuelt med en god historie om det gode læreforhold i virksomheden. Den gode historie skal bæres frem som en succes og få andre virksomheder i lokalområdet til at få mod på at indgå uddannelsesaftaler. Regionale mesterskaber for unge elektrikere, jobmesser/åbent-hus-arrangementer møde mellem unge og virksomheder Det vil være en oplagt mulighed at benytte de regionale mesterskaber for unge elektrikere til at invitere virksomhederne på besøg. Ligeledes kan åbent-hus-arrangementer, jobmesser og lignende på erhvervsskolen være en god mulighed til at invitere. LUU kan fx stå som indbyder over for de lokale virksomheder, og de unge uden praktikpladser får mulighed for at præsentere sig selv ved disse arrangementer. Registrering af praktikpladssøgende Det er erhvervsskolens opgave at registrere elever uden uddannelsesaftale som praktikpladssøgende allerede i grundforløbet. Derved bliver eleverne synlige på praktikpladsen.dk, og antallet af reelt søgende vil fremgå af statistikkerne. 3

4 Praktikpladsen.dk møde mellem unge og virksomheder Praktikpladsen.dk er Undervisningsministeriets internet-mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan man bl.a. fremsøge godkendte virksomheder, samt hvilke specialer de er godkendt til. Virksomheder kan via brugernavn og adgangskode fremsøge elever og vurdere disse ud fra deres beskrevne profiler. Virksomheder kan også annoncere efter elever. (Bemærk: EVU kan være behjælpelig med brugernavn og adgangskode til virksomhederne) Træning i praktikpladssøgning Tilbyd eleverne et job/praktikpladssøgning. Det kan gøres enten som en del af den almindelige undervisning eller som en del af en grundforløbspakke. Elever bidrager effektivt til det opsøgende arbejde, når de er velforberedte og motiverede for at få en læreplads derfor er Træning i praktikpladssøgning et meget vigtigt element af skolens ansvar. Det er en stor fordel, hvis eleverne har et godt kendskab til elfagets fem specialer samt aftaletyper og tilskudsmuligheder. Der findes gode informationsmaterialer på Aftaletyper alternativer til ordinære uddannelsesaftaler Kombinationsaftaler Har en virksomhed ikke arbejdsopgaver nok til at beskæftige en lærling i hele uddannelsesforløbet, kan virksomheden indgå kombinationsaftale med en anden eller flere virksomheder. Der findes principielt to former for kombinationsaftaler: 1. To eller flere virksomheder deles om ansvaret for lærlingens uddannelse og fordeler praktikperioderne imellem sig. 2. En virksomhed forpligter sig til at lade en del af lærlingens uddannelse gennemføre i en anden virksomhed. Forpraktik En forpraktik er en aftale mellem en ung under 18 år og en virksomhed om, at den unge arbejder i virksomheden i en periode på højst 6 måneder med op til 37 timer pr. uge og til en løn, der svarer til lønsatsen for ungarbejdere. Arbejdet i virksomheden kan eventuelt kombineres med sproglig eller almen faglig opkvalificering på klasses niveau. Hvis samarbejdet fungerer, kan aftalen danne basis for en uddannelsesaftale, som betyder, at den unge kan gå i gang med en lærlingeuddannelse, og at virksomheden får en afklaret lærling, som er kendt med virksomhedens sociale og arbejdsmæssige forhold. Læretiden kan forkortes med en måned i praktikdelen, hvis forpraktikanten har været ansat i 6 måneder med en gennemsnitlig arbejdstid på 25 timer pr. uge. 4

5 Økonomiske tilskudsmuligheder for virksomhederne En ny præmieringsordning kan udløse op til kr til virksomheden for alle nye uddannelsesaftaler indgået den 1. juni 2009 eller senere. Præmieringsordningen består af en præmie i prøvetiden og en bonus, når prøvetiden afsluttes med fastansættelse. Konkret udgøres præmieringsordningen af: En månedlig præmie på kr i prøvetiden, dvs. op til tre gange kr , såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens tre måneder En bonus efter prøvetidens udløb på kr Bemærk: Ordningen omfatter ikke voksenlærlinge, der får løntilskud efter voksenlærlingeordningen. Præmieringsordningen er tidsbegrænset til og med Voksenlærlinge Der er ligeledes mulighed for at få udløst et forhøjet AER-tilskud til voksenlærlinge. Kravet er, at vokseneleven skal være fyldt 25 år, når de begynder deres uddannelse, og de skal have en løn, der ifølge overenskomsten ikke er lavere end lønnen til en ufaglært på området. Virksomheden kan i 2009 få refunderet op til kr. pr. uge, når eleven er på skole. Herudover er der mulighed for at søge tilskud fra jobcentrene. Tilskudsordningen til voksenlærlinge administreres af landets driftsregioner og jobcentre. Ordningen er pr. 1. januar 2009 gjort permanent og indebærer, at virksomheder, som ansætter en voksenlærling, under visse betingelser har ret til at modtage tilskud på kr. 30,00 pr. time i praktiktiden. Tilskuddet kan maksimalt ydes i 2 år. Der er følgende betingelser for at kunne modtage tilskuddet: Lærlingen skal i hele uddannelsesperioden modtage mindstebetalingssatsen for arbejdsmænd, som pr. 1. marts 2009 udgør kr. 103,15 for elektrikere og kr. 103,10 for vvs'ere. Uddannelsen skal være opført på Det regionale arbejdsmarkedsråds positivliste - det vil sige den aktuelle liste over, hvilke uddannelser/medarbejdere der er mangel på i regionen. Ansøgningsskemaet skal være modtaget i driftsregionen senest en måned, efter at uddannelsesaftalen er påbegyndt Alle uden en erhvervsuddannelse eller derover kan påbegynde et voksenlærlingeforløb med arbejdsgivertilskud for ledige stilles ikke forudgående krav til ledighedens længde. For voksenlærlinge med en erhvervsuddannelse eller derover gælder, at de kun kan påbegynde et voksenlærlingeforløb med arbejdsgivertilskud, hvis de ikke har anvendt uddannelsen de seneste 5 år eller har været ledige i mindst 6 måneder (personer under 30 år) eller 9 måneder (personer over 30 år). 5

6 Mere information om temaet UVM s internet-mødested for virksomheder og elever (AER) læs mere om præmieringsordningen informationsmaterialer om praktikpladssøgning for elever skema til ansøgning om godkendelse af virksomheder download brochuremateriale, fx fakta om elektrikeruddannelsen for virksomheder regler for forpraktik, kombinationsaftaler med mere statistikker over indgåede uddannelsesaftaler 2003 til 2009 Alle spørgsmål om praktikpladsopsøgende arbejde, virksomhedsgodkendelse og lignende kan rettes til EVU på eller telefon

7 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen) BEK nr af 13/12/2007 Uddrag af Kapitel 7, Formidling af praktikpladser (LUU s rolle) 44. Skolerne skal til brug for praktikpladsformidlingen og til belysning af praktikpladssituationen tilvejebringe fornødne oplysninger vedrørende: 1) Praktikpladssøgende, deres uddannelsesmæssige baggrund og ønsker om uddannelse, geografiske fordeling og andre relevante oplysninger vedrørende de praktikpladssøgende. 2) Godkendte praktikpladser, deres uddannelsesmæssige muligheder, geografiske fordeling og andre relevante oplysninger. 3) Praktikpladsmuligheder i virksomheder, der ikke er godkendt, men som kan antages at opfylde betingelserne for hel eller delvis godkendelse. Oplysningerne indhentes i samarbejde med de faglige udvalg eller de lokale uddannelsesudvalg, hvis de er bemyndiget hertil af de faglige udvalg. Uddrag af Kapitel 15, Praktikpladssøgning (registrering på praktikpladsen.dk) 103. Praktikpladssøgende, som ønsker det, skal af skolen registreres som tilmeldte praktikpladssøgende, jf. tillige Til brug for elever og virksomheder driver Undervisningsministeriet det elektroniske mødested praktikpladsen.dk. På praktikpladsen.dk skal oplysninger om praktikpladssøgende elever være offentligt tilgængelige. Stk. 2. Skolen overfører oplysninger om eleverne fra de administrative systemer. Der overføres oplysninger om elevens navn og uddannelsesønsker. Eleven kan kræve, at navnet ikke oplyses. Stk. 3. Praktikpladsen.dk indrettes sådan, at den enkelte elev kan oprette yderligere oplysninger om sig selv. Stk. 4. Det er en betingelse for fortsat registrering på praktikpladsen.dk, at eleven senest ved afslutningen af sit grundforløb indlægger oplysninger, der er egnet til at give virksomheder, der ønsker at ansætte elever, en mulighed for at træffe beslutning, om en given ansøger er en mulig kommende elev i virksomheden (elevprofil). 7

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

El-nyhedsbrev - september 2014

El-nyhedsbrev - september 2014 El-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen knoklet løs med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006.

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006. Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Lise Pontoppidan Sagsnr. 14.02-06-18 Vores ref. HBØ/kfr Deres ref. Den 22. november 2006 /2 VEHP UNQLQJHUWLOK ULQJYHGUORYIRUVODJRP9HOI UGVDIWD

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere