Indholdsfortegnelse 1.1 INDLEDNING EVALUERINGSDESIGN 4 2. FRA KRISERAMT TIL VELFUNGERENDE MOR 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1.1 INDLEDNING 3 1.2 EVALUERINGSDESIGN 4 2. FRA KRISERAMT TIL VELFUNGERENDE MOR 6"

Transkript

1 Grobund for et bedre liv Evaluering af Bofællesskabet Rosenly på Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Pixi-notat mhtconsult April

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING INDLEDNING EVALUERINGSDESIGN 4 2. FRA KRISERAMT TIL VELFUNGERENDE MOR KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I RELATION TIL MÅLGRUPPETEMAET KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I RELATION TIL METODETEMAET KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I RELATION TIL VISITATIONS- OG SAMARBEJDSTEMAET KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I RELATION TIL FORANKRINGSTEMAET 12 2

3 1. Indledning 1.1 Indledning I foråret 2006 lød startskuddet for Bofællesskabet Rosenly. Rosenly blev etableret som et udviklings- og forsøgsprojekt delvist finansieret af puljemidler fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrer og Integration, delvist af midler fra Egmont Fonden og delvist af Sankt Lukas Stiftelsen, i hvis lokaler bofællesskabet fysisk er lokaliseret. Bofællesskabet blev etableret som et privat tilbud under servicelovens paragraf 85 med en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Boligfonden for enlige mødre og fædre, Boligfondens Krisecenter, Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen samt fra Gentofte Kommune. Pr. 31 marts 2009 ophører midlerne fra ministeriet, og bofællesskabet videreføres som et fast tilbud finansieret af brugerbetaling fra hele landets kommuner, som har borgere bosiddende i bofællesskabet samt af Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen. Rosenly er et tilbud til boligløse og kriseramte minoritetskvinder med eneansvar for børn, der er kendetegnet ved social isolation, manglende kontaktflader til det omgivende samfund samt risiko for hjemsendelse til oprindelseslandene. Formålet med et ophold på Rosenly er at give grobund for den selvstændiggørelse, som kvinderne har brug for at udvikle og konsolidere på vejen mod en uafhængig og selvreguleret tilværelse. Hensigten er at skabe et trygt, støttende og struktureret vækstmiljø både ift den personlige, sociale og kompetencemæssige vækst. Ideen til Projekt Rosenly opstod på baggrund af projektlederens og lederen af Boligfondens Krisecenters brede erfaring med målgruppen og dens behov. Efter idéudvikling og projektdesign blev der indledt et tværinstitutionelt samarbejde, hvor flere centrale aktører med en stærk kommunal repræsentation sad sammen om bordet i en positiv dialog. Der var bred enighed om, at der er et udækket behov for integrations- og udslusningstilbud til volds- og kriseramte minoritetskvinder med eneansvar for børn. Den fælles erfaring var også, at målgruppen vokser og bliver synligere dag for dag. Forventningen var således, at Rosenly fra starten ville imødekomme et omfattende behov. Trods den fælles opbakning og trods en positiv modtagelse blandt bevilgende myndigheder stod boligerne i Rosenly tomme måned efter måned i det første projektår. Mange kvinder blev henvist fra Krisecentre, dagtilbud for etniske minoritetskvinder, Herberg og sagsbehandlere fra forskellige kommuner, men den videre bevillingsprocedure forblev længe en bremseklods for kvindernes indflytning. Projekt Rosenly blev således også berørt af de generelle visitationsproblemer, der fulgte i kølvandet på strukturreformens ikrafttræden. Dette billede har siden ændret sig i positiv retning, men tilbage står stadig flere spørgsmål om, hvorvidt målgruppens behov har tilstrækkelig synlighed i den samlede integrationsindsats, og hvorvidt der er et solidt rodnet for finansieringen af et dækkende udslusningstilbud. 3

4 Set i tilbageblik har projektets treårige forsøgsperiode været turbulent. Men den har også givet anledning til erfaringer, der kan og bør nyttiggøres i en fremadrettet vurdering af mulighederne for at forankre og mainstreame integrations- og udslusningstilbud for en udsat målgruppe af kvinder uden større synlighed i den generelle integrationsdebat. Derfor har Rosenly iværksat en evaluering af tilbudet for at tilvejebringe en operativ erfaringsdannelse, formidling og italesættelse af denne samfundsopgave. 1.2 Evalueringsdesign Evalueringen har overordnet til formål at belyse, hvordan Rosenly har styrket integrationen, livskompetencen og forældrekompetencen blandt volds- og kriseramte etniske minoritetskvinder fra hele landet. Konkret er evalueringen struktureret efter 5 analysetemaer, som søger at belyse centrale spørgsmål og problemstillinger i tilbuddet. Temaerne er: Målgruppetemaet Metodetemaet Visitationstemaet Samarbejdstemaet Forankringstemaet Målgruppetemaet fokuserer på de forudsætninger og behov, der er karakteristiske for de kvinder, der er visiteret til Rosenly. Et hovedspørgsmål er, hvilke forskellige behovsprofiler der tegner sig blandt kvinderne, og hvilke krav det stiller til omfanget og karakteren af indsatsen herunder til en differentiering af indsatsen. Et andet spørgsmål er, hvor stor målgruppen skønnes at være, og hvordan målgruppens behov i dag er dækket af eksisterende tilbud. Metodetemaet belyser de metoder, som er de bærende led i opkvalificerings- og udslusningsmodellen i Rosenly. Et hovedspørgsmål er, hvordan der er skabt sammenhæng mellem kvindernes behovsprofiler på den ene side og struktureringen og helhedsorienteringen af aktiviteterne på den anden side. Et andet spørgsmål er, hvilke metodiske og læringsmæssige udfordringer der ligger i den dobbelte tilbudsmodel, hvor aktiviteterne både skal tilgodese kvinderne og deres børns behov. Et tredje spørgsmål er, hvorvidt og hvordan kvindernes etnisk-kulturelle tilhørsforhold spiller en rolle for deres læringsbehov og lærings- og udslusningsprocesser. Visitationstemaet sætter fokus på visitationen af målgrupperne til Rosenly og de barrierer, der jf. foregående afsnit har hæmmet tilgangen af kvinder. Et hovedspørgsmål er, hvilke organisatoriske og systemiske rammebetingelser der har haft betydning for visitationsprocessen i projektperioden. Et andet hovedspørgsmål er, hvilke rammer og aftaler der i det fremtidige perspektiv skal være til stede, for at rosenly effektivt kan nyttiggøres. Samarbejdstemaet sætter fokus på det tværinstitutionelle samarbejde, der er etableret i tilknytning til projektet. Det gælder både samarbejdet med visiterende myndigheder og de kontaktflader, der er etableret til krisecentre og andre relevante organisationer. Et hoved- 4

5 spørgsmål er, hvorvidt dette samarbejde systematisk styrker indsatsen i Rosenly, og hvilke behov der er for udvidelse og konsolidering. Forankringstemaet belyser Rosenlys organiseringsform og særlige forankring i et socialt og mangfoldigt aktivitetsmiljø med en beskyttende grænse udadtil. Et hovedspørgsmål er, hvordan lokaliseringen i Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen understøtter kvindernes opkvalificerings- og udslusningsproces og fremmer mulighederne for at skabe synergi mellem forskellige tilbud og aktiviteter i den samlede kvalificerings- og udslusningsmodel. Et andet spørgsmål er, hvilken betydning forankringen i Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen har for Rosenlys vækstmuligheder samt for den organisatoriske model og konstituering som driftsorganisation med et fast tilbud til målgruppen. Et tredje spørgsmål er, hvordan kommunerne ser på mulighederne for at støtte en systematisk indsats over for målgruppen som led i kommunens samlede beskæftigelses- og integrationsindsats over for minoritetsborgere. Nærværende notat er en pixi-udgave af den analyserapport, som er udarbejdet i forbindelse med evalueringen af Rosenly. Pixi-notatet indeholder en opsummering samt konklusioner og anbefalinger givet i analyserapporten, mens selve analyserapporten alene indeholder analysen og dermed baggrunden for konklusioner og anbefalinger. Evalueringen har fundet sted i perioden januar til marts 2009 og er tilrettelagt som en aktøranalyse, hvor relevante aktørgrupper fremlægger erfaringer, vurderinger og anbefalinger i relation til de opstillede temaer. Der er gennemført følgende dataindsamling: Personinterview med forstanderinden Gruppeinterview med projektleder og -medarbejder Personinterview med en nuværende beboer Personinterview med en tidligere beboer Gruppeinterview med to pædagoger fra børnehaven Personinterviews med ledere fra tre praktikarbejdspladser Telefoninterviews med visiterende myndigheder fra tre kommuner Kontakt til Kontoret for Integrationsservice, Københavns Kommune Telefoninterview med repræsentant fra LOKK Telefoninterview med leder af Boligfondens Krisecenter Deskresearch på lignende tilbudsmodeller Materiale udarbejdet af projektleder og -medarbejder som led i projektet. God læselyst, Tine Baatrup, Projektleder mhtconsult Marts

6 2. Fra kriseramt til velfungerende mor Opsummering, konklusioner og anbefalinger 2.1 Konklusioner og anbefalinger i relation til målgruppetemaet På grund af forskellige visitationsproblematikker har Rosenly udvidet sin målgruppe til at omfatte: Volds- og kriseramte minoritetskvinder med eneansvar for børn såvel som for boligløse, enlige mødre med minoritetsbaggrund også kendetegnet ved social isolation, manglende kontaktflader til det omgivende samfund samt risiko for hjemsendelse til oprindelseslandene. Udvidelsen har medført en mere heterogent sammensat beboergruppe end oprindeligt forventet, men på trods heraf har målgruppen visse fællestræk. Det gælder især parametrene: Kriseramt: De har alle været kriseramte i større eller mindre grad. Nogle få har oplevet psykisk og/eller fysisk vold eller på anden måde været traumatiserede. Boligproblemer: De har alle på optagelsestidspunktet haft boligproblemer af den ene eller anden art enten har de stået boligløse eller også har de ikke haft ressourcer til at klare hverdagen i egen bolig. Enlige mødre: Alle har enten været gravide eller haft eneansvar for mindre børn det ældste barn var på botidspunktet fire år gammelt. Udvisningstruet: Hovedparten af kvinderne har været udvisningstruede. Socioøkonomiske problemer: Ofte har kvinderne haft økonomiske og/eller sociale problemer samt er psykisk påvirkede af deres situation. Manglende netværk: De fleste er familiesammenførte med en mand og havde ikke på botidspunktet familie i landet. Kvindernes problemstillinger indenfor disse parametre varierer meget fra kvinde til kvinde, hvilket kræver en differentieret og individuel indsats. Fælles for kvindernes behov er overordnet, at de har brug for hjælp og støtte ift personlige og praktiske problemstillinger samt ift børnenes behov. De personlige behov omhandler hovedsageligt støtte ift deres personlige udvikling som mødre og selvstændige kvinder, hvor især hjælp til selvhjælp er i centrum. Det 6

7 handler om at udvikle nye overlevelsesstrategier og lære at klare sig selv som fraskilt og/eller enlig mor. Hertil har kvinderne brug for at udvikle deres sociale kompetencer. Deres praktiske behov omhandler alle praktiske forhold, der hører til et selvstændigt liv i egen bolig alt fra rengøring, madlavning, betaling af regninger og budgetlægning til kommunikation med myndigheder, samarbejde med institutioner, viden om samfundets muligheder og opbygning mv. Sidste overordnede indsatsområde er støtte og hjælp ift at varetage børnenes behov, hvilket hovedsageligt handler om opdragelse, voksenkontakt, hjælp til at udvikle børnenes evner til at etablere sociale relationer samt om tilfredsstillelse af børnenes praktiske behov, så som hensigtsmæssigt tøj, mad etc. Det kan således konkluderes, at målgruppen er meget bred og varieret, men kredser omkring samme problematikker hvordan klarer man en hverdag i Danmark som selvforsørgende, enlig mor med en to-kulturel identitet? Evalueringen peger på, at der er et stigende behov omkring denne problematik ift målgruppen. Skilsmissefrekvensen blandt etniske minoriteter er stigende, hvilket lader en voksende gruppe af enlige minoritetskvinder tilbage, der ofte har vanskeligt ved at klare sig selv som enlige mødre i et fremmed samfund, som de ofte har meget lille kendskab til. Vurderingen lyder derfor, at der er et stigende behov for et tilbud som Rosenly, hvor der er fokus på denne mellemgruppe af kvinder, som ikke hører til på et krisecenter, men som alligevel er karakteriseret ved en række sociale og psykosociale problemer, der kræver en ekstra indsats, før selvforsørgelse er en reel mulighed. Hertil spiller den etniske minoritetsbaggrund ligeledes ind: Der er brug for en indsats, der kan tilgodese de særlige behov, som minoritetskvinder har behov, som vil være anderledes end etnisk danske kvinders bl.a. pga. minoritetskvindernes høje grad af isolation, manglende dansksproglige kompetencer og manglende kendskab til samfundet. Her er Rosenly det eneste tilbud af sin slags i landet, hvor der er særskilt fokus på etniske minoritetskvinder. 2.2 Konklusioner og anbefalinger i relation til metodetemaet Rosenlys målsætning er overordnet at styrke integrationen af enlige, etniske minoritetsmødre og deres børn. Konkret er formålet: - At støtte voldsramte minoritetskvinder med børn, så de bliver i stand til at leve som eneforsørgere og enlige mødre i det danske samfund og dermed bliver integreret som aktive og selvforsørgende borgere. - At støtte kvinderne i en to-kulturel opdragelse af deres børn, så begge parter får mulighed for at trives og udvikle sig positivt. - At bryde risikoen for en negativ social arv. - At familien opbygger et stabilt netværk. Kilde: Internt notat udarbejdet af projektlederen. 7

8 Til opnåelse af denne målsætning benytter projektlederen og -medarbejderen en holistisk tilgang, hvor alle aspekter i kvindernes og børnenes liv inddrages i et forsøg på at styrke kvinden i rollen som selvstændig, selvforsørgende mor, der aktivt tager del i det omkringliggende samfund. Projektlederen og -medarbejderen arbejder hovedsageligt med udvikling af kvindernes personlige, sociale og sociokulturelle kompetencer. Indsatsområderne i relation hertil fremgår af figur 1. Figur 1: Det samlede læringsfelt. Sociokulturelle kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer - Kendskab til den danske samfundsstruktur - Børneopdragelse - Ressourcebevidsthed og historie - Samarbejde - Motivation og handlekraft - Kendskab til rettigheder, pligter, - Opbygge netværk - Læringslyst og udviklingsparathed muligheder mv. - Udvikle en to-kulturel identitet - Bruge samfundet aktivt og navigere heri - Forældrerollen - Arbejdsmarkedskendskab - Kendskab til uddannelsessystemet - Dialog - Selvstændighed - Planlægning - Ansvarlighed - Danskkundskaber Kilde: mhtconsult på baggrund af dataindsamlingen. I arbejdet med denne kompetenceudvikling anvender projektlederen og -medarbejderen begrebet anerkendelse som et grundlæggende princip i tilgangen til arbejdet med kvinderne. Herigennem opnår de tillid, tryghed og respekt, som er grundlæggende nødvendigt for at igangsætte en positiv udviklingsproces. Anerkendelse er et grundprincip og en konkret metodisk tilgang, når et individ skal empowers, hvilket netop er en proces, som projektlederen og -medarbejderen forsøger at igangsætte. Det kan konkluderes, at anvendelsen af denne holistiske tilgang med fokus på anerkendelse og empowerment som metodisk princip er særlig gunstig i arbejdet med denne målgruppe. Disse metoder til selvstændiggørelse og uafhængighed har gang på gang i forskellige integrationsprojekter vist sig frugtbare i arbejdet med socialt udsatte grupper med etnisk minoritetsbaggrund. Konkret udmønter disse metodiske principper og strategier sig i indsatsområder og metoder, der til sammen tjener til opnåelse af projektets mission og målsætninger og synliggør projektets røde tråd og indre sammenhængskraft. Figur 2 herunder illustrerer valg af konkrete metoder og indsatsområder i den holistiske tilgang. Figur 2: Sammenhæng mellem metodiske grundprincipper og konkrete metoder og indsatsområder. Holistisk tilgang med fokus på anerkendelse og empowerment Læringstemaer Børneopdragelse Socialisering Individuelle samtaler Metoder Praktik og sprog Bofællesskabet som socialiseringsrum Fællesundervisning og udflugter 8

9 Praktiske forhold Mor-rollen Fremtidsplanlægning Samfundsopbygning Selvforsørgelse mv. Kilde: mhtconsult. Disse områder og metoder er flettet ind i hinanden i dagligdagen og foregår såvel ad hoc og på tværs som skemalagt. Første indsatsområde drejer sig overordnet om aspekterne opdragelse, praktiske forhold og socialisering. Det opdragelsesmæssige fokuserer overordnet på at give kvinderne viden og forståelse for børns udvikling og behov på forskellige alderstrin. I forbindelse med de praktiske forhold fokuseres på alt praktisk vedrørende børnene lige fra hvilket tøj, der er hensigtsmæssigt, hvilken mad børn skal have til hvordan man gebærder sig med en barnevogn; dvs. helt basale forhold. Socialisering handler overordnet om at støtte børnene i at udvikle sociale relationer og lære, hvordan man etablerer venskaber. Det kan konkluderes, at såvel mødre som børn har gennemgået en stor udvikling på dette område, og evalueringen tyder således på, at projektlederen og -medarbejderen har formået at håndtere den dobbelte tilbudsmodel, hvor læringsbehov hos såvel kvinder som børn skal tilgodeses. Via fokus på forældreskab og opdragelse i den anerkendende optik har projektlederen og -medarbejderen formået at facilitere en udvikling hos både mødre og børn, som har styrket børnenes trivsel og mødrenes forældrekompetencer. Samtidig har miljøet i sig selv en gunstig indvirkning på mødrene blot det at komme væk fra et usundt miljø har formentlig i sig selv en positiv indvirkning på processen. Hertil har det vist sig som en god kombination at samarbejde med børnehavens pædagoger omkring børnenes trivsel og udvikling i de tilfælde, hvor det har været muligt. Andet indsatsområde omhandler individuelle vejledningssamtaler, hvor projektleder og - medarbejder tager udgangspunkt i kvindernes ressourcer og sammen med kvinderne sætter fokus på de evner og kompetencer, som de allerede besidder. Derefter lægges i fællesskab en realistisk fremtidsplan ud fra kvindernes ønsker. Dette ressourcesyn harmonerer med den anerkendende og empowermentbaserede tilgang fokus på ressourcer og kompetencer medfører en styrkelse af selvtilliden og troen på egne evner, hvilket er udgangspunktet for udvikling og læringslyst. Her anlægges både en uformel og familiær indfaldsvinkel, hvor samtalerne tages, når behovet opstår samt en mere struktureret tilgang, hvor der afholdes samtaler hver 14. dag. Denne kombination vurderes som frugtbar, idet projektleder og -medarbejder herved udviser fleksibilitet og rettidighed samt fastholder alle i en fremadrettet proces. Projektlederen og -medarbejderen oplever stor udvikling gennem de individuelle samtaler med de kvinder, som får mulighed for et længere ophold i Rosenly. Evalueringen giver grundlag for at konkludere, at medarbejdernes tilgang i samtalerne er frugtbar for kvindernes udviklingsproces. 9

10 Tredje indsatsområde omhandler en art fællesundervisning, hvor der sættes fokus på flere af de samme problemstillinger som i de individuelle samtaler, men her søges det at motivere kvinderne til at diskutere problemstillinger og give dem mere generel viden. Det er dog en stor udfordring for projektlederen og -medarbejderen at motivere til denne diskussionsform, og samtidig har det været svært at samle kvinderne på samme tid, fordi de har fri på forskellige dage. Projektleder og -medarbejder har derfor planlagt at indføre temaaftner to gange ugentligt med obligatorisk deltagelse, idet træning i dialog, refleksion og diskussion er et vigtigt indsatsområde ift såvel dannelse og indgåelse i sociale relation som i uddannelses- og arbejdsmæssig sammenhæng. Det vurderes som en hensigtsmæssige disponering, som det må anbefales at indføre og afprøve. Udflugterne supplerer temaundervisningens teoretiske viden med praksis, hvor kvinderne eksempelvis ser, hvordan det opgivende samfund kan benyttes. Disse udflugter er vigtige, idet kvinderne både bliver bekendt med landets historie og med alle de gratis kulturelle tilbud, der findes, og som kan hjælpe integrationsprocessen på vej. Samtidig trækker kvinderne paralleller mellem det danske samfund og det samfund, som de selv kommer fra. Derfor anbefales det at bibeholde disse udflugter. Det fjerde indsatsområde i kvindernes kompetenceudviklingsproces omhandler udvikling af de dansksproglige kompetencer via såvel deltagelse i undervisning på Sprogcenter Hellerup som via muligheden for deltagelse i snusepraktikker. Her får de således både en teoretisk og praktisk erfaring med sproget samtidig med, at de opnår afklaring omkring, hvilke brancher og jobfunktioner de skal arbejde hen imod. En kvinde har deltaget i praktik, mens alle har deltaget i undervisning på sprogcenteret. Alle ser tilegnelsen af det danske sprog som en vigtig dimension for deltagelse i samfundet såvel socialt som uddannelses- og arbejdsmæssigt, hvorfor udvikling af den dansksproglige kompetence er et afgørende element i Rosenlys tilbud. Praktikdelen vurderes ligeledes som vigtigt, men her lyder der samstemmende røster om et behov for at tydeliggøre formål med og indhold i praktikken. En anbefaling er derfor, at projektlederen ved fremtidige praktikker præciserer dette i samarbejde med praktikarbejdspladerne. Det anbefales ligeledes at tilbyde kontaktpersonen på praktikstedet en tættere støtte og sparring undervejs i praktikken eksempelvis via uformelle, uanmeldte besøg eller blot via telefonopkald. Det femte indsatsområde handler om bofællesskabsformen som metode, hvorigennem projektleder og -medarbejder søger at udvikle kvindernes sociale kompetencer ved at anspore dem til at bruge hinanden og etablere et netværk og etablere et familieliv præget af nærhed og samvær. Succesen på dette område har været meget varieret, hvilket for det første hænger sammen med kvindernes anderledes kultur, hvor der eksempelvis er andre traditioner for, hvordan man er sammen i spisesituationen. For det andet hænger det sammen med kvindernes personlighed og kemi. Indsatsområdet vurderes alligevel som vigtigt ift kvindernes netværksdannelse og udvikling af sociale kompetencer, og det anbefales at sætte forskellige uformelle sociale arrangementer på dagsordenen, eksempelvis at se film sammen, sy, spille mv. 1 Nogle af beboerne bruger dog de andre kvinder i en spejlingsproces, hvor de ved at tage afstand fra noget, de andre gør, heri også definerer sig selv. Dermed kan spejling og afstandstagen blive en positiv del af kvindernes socialise- 1 Projektleder og -medarbejder har siden dataindsamlingen til denne evaluering indført sådanne sociale arrangementer hver mandag og onsdag aften. 10

11 rings- og identitetsudviklingsproces, som også udvikler deres kompetencer. Således kan bofællesskabsformen anvendes på forskellig vis af kvinderne, ligesom de praktiske forhold omkring driften af et sådan fællesskab i form af fx rengøring og madlavning bidrager til kvindernes kompetenceudvikling og muligheder for senere at stå på egne ben. Således kan det konkluderes, at boformen giver kvinderne relevante erfaringer, uanset om de anvender fællesskabet som tiltænkt. 2.3 Konklusioner og anbefalinger i relation til visitations- og samarbejdstemaet Projekt Rosenly har på trods af over 50 henvendelser fra interesserede sagsbehandlere haft problemer med visitationen til projektet, hvilket tilsyneladende hænger sammen med følgende: Tilbuddets placering: Tilbuddet er placeret under Servicelovens paragraf 85, og de visiterende myndigheder er tilsyneladende i tvivl om, hvordan de kan anvende tilbuddet. Tilbuddets fravær på Tilbudsportalen: Hos flere kommuner er det praksis, at sagsbehandlerne alene må benytte tilbud fra Tilbudsportalen, fordi disse via godkendelses- og tilsynsprocedurer lever op til formelle krav og standarder. Det er en politisk beslutning, som den enkelte sagsbehandler har ringe indflydelse på og ingen beføjelser til at omgå uagtet om den enkelte finder et tilbud som Rosenly yderst givtigt for en borger. Tilstedeværelsen på portalen vil hertil gøre det nemmere for sagsbehandlerne at gøre brug af et sådan luksustilbud, som et forebyggelsestilbud kan betragtes som. Desuden er det rent praktisk nemmere for sagsbehandlerne at anvende portalen, idet den giver et hurtigt overblik over eksisterende tilbud i en travl arbejdsdag. Derfor må det anbefales at undersøge mulighederne for at Rosenly godkendes til og oprettes på Tilbudsportalen et forhold, der af flere visiterende myndigheder vurderes som nødvendigt for tilbuddets overlevelse. Markedsføringen af tilbuddet: I opstartsfasen og hele projektets første år blev der lagt meget energi i markedsføringen af projektet, som de over 50 henvendelser taget i betragtning har båret frugt. Pt. hersker der dog usikkerhed omkring tilbuddets indhold og målgruppe, hvilket for det første hænger sammen med behovet for en tydeligere kommunikation herom fra projektleder og -medarbejders side også omkring håndtering af problemstillinger om aftenen/natten, hvor der ikke er personale til stede. For det andet hænger det sammen med en stor personaleudskiftning hos kommunerne i kølvandet på strukturreformen. For det tredje hænger det sammen med, at den massive markedsføring hovedsageligt fandt sted i opstartsfasen. De sidste par år, hvor Rosenly har haft fuldt hus, har den direkte markedsføring via personlige mails været skåret ned. Dog har projektlederen løbende gennemført markedsføring og deltaget i diverse netværk med henblik på samme. Det anbefales på baggrund heraf at gennemføre en tydeligere formidling i form af informationsmateriale og besøg, hvor definition af målgrupper, indhold, metode mv. klart fremgår dette er især vigtigt i lyset af, at myndighederne ikke kan søge oplysningerne på Tilbudsportalen. 11

12 Det anbefales hertil at formidle procedurer omkring håndtering af alvorlige problemstillinger/kriser efter fyraften, således at visiterende myndigheder ikke af den årsag fravælger Rosenly allerede i udgangspunktet. Det anbefales videre at gennemføre en konstant og aktiv markedsføring, således at der til stadighed er opmærksomhed omkring tilbuddet også selvom der er fuldt hus. Dette vil ligeledes være medvirkende til at klarlægge behovet for Rosenly og pege på et eventuelt vækstbehov. Det anbefales i interviewrunden desuden, at Rosenly melder sig ind i LOKK for herved at få adgang til ledermøder, netværk mv. i organisationens regi og herved udbrede kendskabet til tilbuddet. Det har projektlederen arbejdet på i en lang periode, men eftersom Rosenly netop ikke er et krisecenter, er der visse formelle problemer hermed. Det anbefales at undersøge behovet og mulighederne for at tilknytte en konsulent til varetagelse af markedsføringen og en løbende evaluering og synliggørelse af tilbuddet. Samarbejdet med myndighederne, når kvinderne er bevilget ophold på Rosenly, fungerer derimod tilfredsstillende såvel den indledende introduktion som under selve opholdet. I samarbejdet med praktikpladserne har der vist sig et behov for en klarere formidling af målsætninger for praktikken, hvorfor det anbefales at projektlederen i udgangspunktet sikrer en meget tydelig afklaring af ønsker og forventning hos både kvinder og praktikpladser for herved at optimere udbyttet. Det er vigtigt, at denne afklaring foregår på ubureaukratisk vis som al anden samarbejde med Rosenly har gjort et forhold, som praktikpladserne sætter stor pris på. I tilknytning hertil kan det anbefales at tilbyde kontaktpersonerne på praktikpladserne en tættere støtte og sparring fra projektleder og -medarbejder undervejs i praktikken. Tilbagemeldingerne i interviewrunden tyder på sådant et behov især pga. arbejdets til tider diffuse karakter og målgruppens svage danskkundskaber. 2.4 Konklusioner og anbefalinger i relation til forankringstemaet Bofællesskabet Rosenly er lokaliseret i Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, der ligeledes huser forskellige institutioner og arbejdspladser, som Rosenly samarbejder med. Dette samarbejde har betydning for kvindernes opkvalificerings- og udslusningsproces på fire områder: 1. Lokaliseringen betyder, at kvinderne opholder sig på et delvist lukket område og således er forholdsvis beskyttede fra omverdenen. Det giver såvel kvinderne som børnene ro og tryghed til at udvikle sig, fordi de i dette såkaldte mini-samfund får en følelse af velkommenhed her hilser man på hinanden og mødes generelt med omsorg, interesse og medmenneskelighed i modsætning til den diskrimination, som flere af kvinderne oplever, når de i det daglige færdes i samfundet. 12

13 2. Lokaliseringen betyder tillige, at kvinderne bor tæt på relevante tilbud som eksempelvis sprogcenter og daginstitutioner til deres børn. Således skal kvinderne ikke bekymre sig om transporttider og har samtidig et støttenetværk tæt på, hvis et problem skulle opstå. 3. Hertil betyder lokaliseringen, at kvinderne via samarbejdet med de forskellige instanser på området bliver præsenteret for denne øvebane som forberedelse til at entrere samfundet på egen hånd senere. 4. Lokaliseringen betyder endvidere, at kvinderne har mulighed for let og smidig adgang til læger, psykologer og psykiatere, som har erhvervslejemål på området. Det kan således konkluderes, at der i høj grad eksisterer en synergieffekt mellem de forskellige tilbud og aktiviteter på Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen. I interviewrunden har der været bred enighed om, at lokaliseringen hovedsageligt er en fordel, fordi den netop giver kvinderne disse øgede muligheder i trygge og beskyttende rammer en synergi, som også sagsbehandlerne ser som en fordel, idet deres arbejde med at finde relevant bolig, børnehave, job eller uddannelse smidiggøres. Lokaliseringen har ligeledes betydning for Rosenlys vækstmuligheder og organisatoriske model, idet tilbuddet også organisatorisk hører under Sankt Lukas Stiftelsen. Også her spiller fire forhold ind: 1. Der spores ingen forbehold over for placeringen gennem interviewrunden. Omdrejningspunktet er hjælp til socialt udsatte medmennesker, og Stiftelsens værdigrundlag kommer til udtryk via denne medmenneskelige tilgang i et miljø, som er kendetegnet af en særlig mission omkring trivsel, medmenneskelighed og en ressourcetilgang til andre. 2. Dernæst spiller det ind på Rosenlys vækstpotentiale, at målgruppen er voksende og dermed ligeledes behovet for et tilbud som Rosenly. Her er fordelen ved placeringen, at Stiftelsen har de fysiske rammer til rådighed til at foretage en udvidelse af tilbuddet til at omfatte flere kvinder og eventuelt kvinder med mange børn. 3. Det har endvidere betydning for vækstpotentialet, at de visiterende myndigheder er positivt indstillet ift at benytte tilbuddet fremover under forudsætning for, at der opnås afklaring omkring tilbuddets status og adgangen lettes via oprettelse på Tilbudsportalen. 4. Sluttelig betyder den organisatoriske placering, at Rosenly er sikret økonomisk, hvilket har betydning for projektlederen og -medarbejderens muligheder for at arbejde langsigtet med udvikling af såvel tilbud som kvinder og dermed også for vækstpotentialet, idet de således kan fokusere på markedsføring frem for fundraising. Det kan afsluttende konkluderes, at Rosenlys forankringen under Sankt Lukas Stiftelsen såvel fysisk som organisatorisk udgør en stor fordel for tilbuddet både ift kvindernes opkvalificeringsproces, og ift projektets vækstpotentiale. Forankringen her udgør en unik værdi for det langsigtede perspektiv og det afspejler samtidig, at der tale om et stort udækket behov, der hverken tilgodeses institutionelt eller finansielt i resten af samfundet. Dermed kan det kun anbefales, at denne forankring bevares og styrkes, hvilket vil give Rosenly de bedste vækstbetingelser fremover. 13

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Notat. Center for Specialundervisning af Voksne Kultur- og samfundsforståelse på dansk for kvinder i Århus Vest - Projekt 80. Projekt nr.

Notat. Center for Specialundervisning af Voksne Kultur- og samfundsforståelse på dansk for kvinder i Århus Vest - Projekt 80. Projekt nr. Notat Projekt nr. 80 Konsulent Referent Dato for afholdelse Line Dybdal Nielsen Jeppe Ostersen 5. oktober 2007 Godkendt d. 12. november 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling 301112 En Ny Chance Indholdsfortegnelse: 1. En Ny Chance er en ny chance for familien 2. Hvem henvender En Ny Chance sig til? 3. Gruppesamtaler og ferieaktiviteter er kernen i En Ny Chance 4. Organisering

Læs mere

DGI Inklusion. Pixi udgave af S2020 for inklusion. dgi.dk/inklusion

DGI Inklusion. Pixi udgave af S2020 for inklusion. dgi.dk/inklusion DGI Inklusion Pixi udgave af S2020 for inklusion dgi.dk/inklusion 2 "Foreningslivet er vigtigt i forhold til at opbygge tillid og gensidighed. Foreningen er stedet, hvor vi mødes med ligesindede, men også

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp

Praktikstedsbeskrivelse. Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp Praktikstedsbeskrivelse Praktiksted Institutionstype Herningvej Skole Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp DUS (SFO) Børnegruppe Fysiske

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere