RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07"

Transkript

1 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 Faktuelt notat til Statsrevisorerne om DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad I. Indledning 1. På mødet den 24. januar 2007 anmodede Statsrevisorerne mig om i et notat at redegøre for DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad. Undersøgelsen skulle omfatte følgende emner: om ruten fortsat drives med produktøkonomisk underskud og om regnskabet herfor omfatter både direkte og indirekte markedsføringsomkostninger ved ruten om ruten drives i overensstemmelse med kontrakten mellem det daværende trafikministerium og DSB om ruten drives i overensstemmelse med regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer for DSB status for Gråhundbus klager over DSB til EU-Kommissionen. Notatet omhandler en gennemgang af de ordninger, som har været og er gældende for trafikbetjeningen af jernbanestrækningen mellem København og Ystad. Notatet indeholder ikke en vurdering af reglerne, og Rigsrevisionen har heller ikke vurderet, om reglerne er i overensstemmelse med de EU-retlige regler, der gælder på området,

2 - 2 - også fordi EU-Kommissionen i øjeblikket overvejer, om man vil åbne en formel undersøgelsesprocedure af klagerne. II. Baggrund 2. Jeg har tidligere orienteret Statsrevisorerne om DSB s økonomi ved driften af jernbanestrækningen mellem København og Ystad i notat af 28. oktober Det fremgik bl.a. af notatet, at regnskabet for 2002 var udarbejdet i overensstemmelse med Akt 32 4/ og DSB s kontrakt med Transport- og Energiministeriet om togtrafikken mellem København og Ystad udført som offentlig service. 3. Siden mit sidste notat om jernbanestrækningen mellem København og Ystad, er denne rute blevet indarbejdet i den samlede, forhandlede trafikkontrakt mellem Transport- og Energiministeriet og DSB om fjern- og regionaltrafik udført som offentlig service i perioden Undersøgelsen af DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad vil fokusere på den nuværende drift, efter at ruten fra 2005 er blevet indarbejdet i den samlede 10-årige kontrakt mellem Transport- og Energiministeriet og DSB, men indledningsvis vil jeg beskrive de 3 ordninger, som har været anvendt for jernbanestrækningen mellem København og Ystad fra Transport- og Energiministeriet har redegjort for, at det har været en politisk prioritering at sikre en stabil og sikker trafikbetjeningen af Bornholm med en koordineret drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad og færgebetjeningen mellem Ystad og Rønne. De 3 ordninger: 1. ordning: Fri trafik (uden tilskud), gældende fra 2. juli 2000 til 4. december DSB s trafikbetjening af jernbanestrækningen mellem København og Ystad startede den 2. juli 2000, dagen efter Øresundsbroens åbning.

3 - 3 - Aktiviteten skulle udføres som fri trafik, idet DSB ikke var pålagt at betjene ruten København-Ystad. Dette indebar, at strækningen set over den samlede investeringsperiode skulle udvise overskud opgjort efter reglerne i Regnskabsreglement for DSB af 10. december Det var dog ikke et krav, at området skulle udvise overskud i det enkelte år. 7. På baggrund af erfaringerne fra Storebælt havde DSB forventet, at Øresundsbroen i kombination med hurtigfærgen til Bornholm ville medføre et trafikspring i DSB havde forventet ca. dobbelt så mange rejser som det antal, der rent faktisk blev foretaget i 2. halvår Ved driftens start var det DSB s vurdering, at ruten dermed isoleret set ville være rentabel efter de produktøkonomiske regnskabsregler, dvs. at ruten kunne generere en sådan omsætning, at både de omkostninger, der direkte var forbundet med rutens drift, og de forholdsmæssige omkostninger til DSB s administration mv. kunne dækkes, samtidig med at kun indtægter, der kom direkte fra ruten og ikke afledte merindtægter fra andre ruter, blev medregnet. 8. Produktøkonomiregnskabet for 2001 viste imidlertid underskud, hvilket var i strid med regnskabsreglementets krav til fri trafik. DSB vurderede dog, at ruten bidrog positivt til DSB s økonomi ud fra en marginaløkonomisk betragtning, bl.a. på grund af indtægterne i tilbringesystemet. I produktøkonomiregnskabet for ruten København-Ystad indgik alene indtægter, der kunne henføres direkte til ruten København-Ystad, hvorimod det ikke kunne godskrives ruten, at der fx ved rejsen Odense-Ystad var indtægter fra Odense til København, som kom til på grund af rejsen til Ystad ( tilbringesystemet ). 2. ordning: Vederlagsfri kontrakt om forhandlet offentlig servicetrafik på ruten København-Ystad (indirekte tilskud), gældende fra 4. december 2002 til 31. december I maj 2002 foreslog DSB Transport- og Energiministeriet, at ruten København- Ystad kunne videreføres inden for rammerne af en vederlagsfri, grænseoverskridende kontrakttrafik. Ved en vederlagsfri kontrakt om forhandlet offentlig servicetrafik kunne der ved beregningen af det forretningsmæssige resultat anlægges en marginaløkonomisk be-

4 - 4 - tragtning, hvilket medførte, at man indregnede de indtægter og omkostninger, som kom til som følge af den løbende drift af ruten, og som derfor ville falde bort ved en lukning af ruten. I det marginaløkonomiske regnskab var foruden de direkte indtægter på ruten København-Ystad derfor tillige medtaget billetindtægterne fra rejser i tilbringesystemet med relation til ruten København-Ystad. Grunden til, at hele indtægten fra tilbringesystemet blev medregnet, beroede på DSB s vurdering af, at de tilbageværende indtægter i tilbringesystemet ved en lukning af ruten ville være meget begrænsede. Omkostningerne fra tilbringesystemet blev ikke medregnet i det marginaløkonomiske regnskab for ruten København-Ystad, idet DSB skønnede disse til at være faste i relation til ruten. Løsningen med en marginaløkonomisk betragtning medførte ikke ændringer af de eksisterende økonomiske forhold mellem Transport- og Energiministeriet og DSB. DSB skulle ikke have særskilt betaling eller anden økonomisk kompensation for kørslen fra Transport- og Energiministeriet, men ved at ændre forretningsområdets karakter fra fri trafik til vederlagsfri, grænseoverskridende kontrakttrafik ville DSB blive frigjort fra kravet om, at ruten set over en samlet periode skulle udvise et overskud opgjort efter reglerne i regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer dvs. et produktøkonomisk overskud. Det var tilstrækkeligt, at ruten ud fra en marginaløkonomisk betragtning gav overskud. For at sikre politisk opbakning til indgåelse af en sådan kontrakt holdt transportog energiministeren i oktober 2002 møder med partiernes ordførere, og efterfølgende fik partiernes ordførere mulighed for at fremsende bemærkninger til udkast til aktstykke herom. 10. I november 2002 indgik DSB og Transport- og Energiministeriet en kontrakt om ruten København-Ystad udført som offentlig service (vederlagsfri, grænseoverskridende kontrakttrafik) med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse. 11. Transport- og energiministeren oplyste i november 2002 Folketingets Finansudvalg om, at der blev ydet indirekte støtte til denne rute, men at dette ikke adskilte sig

5 - 5 - fra, hvad der fandt sted ved DSB s indenlandske togforbindelser, som var omfattet af Transport- og Energiministeriets kontrakter med DSB og DSB S-tog a/s. Folketingets Finansudvalg gav ved Akt 32 4/ tilslutning til, at Transportog Energiministeriet indgik kontrakten for ruten København-Ystad, gældende fra 4. december 2002 til 31. december I Akt 32 4/ om driften af jernbanestrækningen mellem København og Ystad fremgår, at kontrakten byggede på følgende centrale forudsætninger: Transport- og Energiministeriet ydede ikke betaling for ruten. Ruten skulle med virkning fra regnskabsåret 2002 bidrage positivt til det samlede økonomiske driftsregnskab for DSB. Der blev anlagt en marginaløkonomisk betragtning af rutens rentabilitet. Kontrakten var uafhængig af bestemmelser i statens øvrige kontrakter med DSB. DSB skulle opretholde det eksisterende prisniveau i hele kontraktperioden, dog havde DSB i lighed med DSB s øvrige trafik i landet mulighed for at yde rabatter for at sælge ledig kapacitet (Orange-billetter). DSB måtte ikke udvide betjeningen til Ystad i forhold til det hidtil gældende omfang. Der blev ikke ydet sociale eller andre offentligt støttede rabatter til ruten. Foruden det marginale driftsregnskab skulle der som hidtil udarbejdes et produktøkonomiregnskab, som skulle forelægges Transport- og Energiministeriet. 13. De anførte forudsætninger var ifølge aktstykket begrundet i hensynet til ikke at påvirke konkurrencevilkårene i forhold til den eksisterende situation samt et ønske om at opnå den størst mulige regnskabsmæssige gennemsigtighed. Endelig fremgår det af aktstykket, at Finansudvalget og Trafikudvalget, efter udgangen af hvert kalenderår startende fra 2002, til fortrolig orientering ville modtage henholdsvis et marginaløkonomisk regnskab samt et produktøkonomisk regnskab for ruten med tilhørende bemærkninger, så den faktiske størrelse af det indirekte tilskud blev belyst for udvalgene.

6 Transport- og Energiministeriet har i september 2003 og i august 2004 sendt oplysninger om DSB s resultat for ruten København-Ystad for henholdsvis 2002 og 2003 til fortrolig orientering af Finansudvalget og Trafikudvalget med oplysninger om det marginaløkonomiske regnskab, det produktøkonomiske regnskab og det indirekte tilskud. Det fremgår af Transport- og Energiministeriets orientering, at driften af ruten København-Ystad ud fra en produktøkonomisk betragtning udviser underskud for henholdsvis regnskabsåret 2002 og regnskabsåret 2003, mens den ud fra en marginaløkonomisk betragtning udviser et overskud. 15. Transport- og Energiministeriet har oplyst, at produktøkonomiregnskabet og det marginaløkonomiske regnskab for 2004 ikke er blevet sendt til Trafikudvalget og Finansudvalget. DSB og Transport- og Energiministeriet har endvidere oplyst, at de ikke havde været opmærksomme herpå, hvilket de beklager. Transport- og Energiministeriet har tillige tilkendegivet, at den manglende fremsendelse af regnskaberne ikke har ændret ved det politiske beslutningsgrundlag for, at betjeningen af jernbanestrækningen mellem København og Ystad blev en del af den samlede forhandlede kontrakt mellem DSB og Transport- og Energiministeriet for perioden Ministeriet har oplyst, at dette for det første skyldes, at den politiske beslutning herom blev truffet, inden regnskaberne skulle være oversendt, og for det andet at DSB s produktøkonomiske regnskab for 2004 stadig udviste et underskud. 16. Det fremgår af regnskaberne for 2004, at driften af ruten København-Ystad ud fra en produktøkonomisk betragtning fortsat udviser underskud, mens den ud fra en marginaløkonomisk betragtning udviser et overskud. 3. ordning: Ruten indarbejdet i den 10-årige kontrakt (direkte tilskud til den samlede trafik omfattet af kontrakten), gældende fra 1. januar 2005 til 31. december Transport- og Energiministeriet har oplyst, at det fortsat har været en politisk prioritering at betjene Bornholm med en sikker og stabil offentlig trafik. Derfor blev det bestemt, at jernbanetrafikken mellem København og Ystad skal varetages som en

7 - 7 - offentlig serviceopgave i forbindelse med, at Transport- og Energiministeriet og DSB i 2004 indgik en ny kontrakt for perioden I februar og marts 2004 sendte Transport- og Energiministeriet 2 notater til partiernes ordførere, hvor der blev redegjort for den nye 10-årige kontrakt med DSB, herunder kontraktens bestemmelser om trafikbetjeningen af Bornholm. Af notatet fra marts 2004 fremgik, at ministeriet havde forelagt udkastets bestemmelser om togtrafikken mellem København og Ystad (Bornholm) for Konkurrencestyrelsen med anmodning om bemærkninger, herunder til det forhold, at der efter den forhandlede kontrakt ikke længere blev stillet krav om, at ruten skulle bidrage positivt til DSB s samlede resultat, opgjort som et marginaløkonomisk regnskab. Det fremgik videre, at Konkurrencestyrelsen bekræftede Trafikministeriets opfattelse af, at den forhandlede kontrakt ikke var omfattet af forbuddene i konkurrenceloven. Konkurrencestyrelsen så dog fortsat gerne, at der blev foretaget udbud af sådanne ruter, og at kontraktens varighed blev begrænset. Togtrafikken mellem København og Ystad er en del af den trafik, der kan besluttes udbudt, jf. trafikaftalen af 5. november 2003 og kontrakten. 19. Folketingets Finansudvalg gav ved Akt / tilslutning til, at jernbanetrafikken mellem København og Ystad i forbindelse med færgebetjeningen til Bornholm indgår som en del af den samlede 10-årige kontrakt med DSB. Ruten indgår herefter på samme vilkår som DSB s øvrige offentlige servicetrafik. Den anden ordning med en vederlagsfri kontrakt mellem DSB og Transport- og Energiministeriet, jf. Akt 32 4/ , og kravet om aflæggelse af særskilt regnskab for denne trafik bortfaldt derfor ved udgangen af 2004, ligesom de 7 centrale forudsætninger for ruten, jf. pkt. 12, ikke mere skulle opfyldes for ruten ved udgangen af 2004 som følge af den nye 10-årige kontrakt. 20. DSB modtager herefter et direkte tilskud til den samlede offentlig serviceopgave fra Transport- og Energiministeriet via den 10-årige kontrakt, hvori jernbanestrækningen mellem København og Ystad indgår. Der er ikke umiddelbart adgang til sociale eller andre offentligt støttede rabatter til ruten, men der er ligesom for de øvrige ruter mulighed for at indgå særskilte aftaler herom.

8 - 8 - III. Drives ruten fortsat med produktøkonomisk underskud, og omfatter regnskabet både direkte og indirekte markedsføringsomkostninger? 21. DSB har til og med 2004 udarbejdet både produktøkonomiske og marginaløkonomiske regnskaber. Fra 2005 er der alene udarbejdet produktøkonomiske regnskaber, hvilket er i overensstemmelse med Akt / om indgåelse af den 10- årige kontrakt for Siden oprettelsen af ruten København-Ystad er denne blevet drevet med produktøkonomisk underskud. For har DSB udarbejdet marginaløkonomiske regnskaber, hvoraf det fremgår, at der i disse år har været marginaløkonomiske overskud. 22. Omkostninger til den direkte markedsføring af ruten er indeholdt i de marginaløkonomiske regnskaber, hvorimod de indirekte markedsføringsomkostninger ved ruten ikke er indeholdt heri. I de produktøkonomiske regnskaber er både direkte og indirekte markedsføringsomkostninger ved ruten medtaget. 23. Jeg kan konstatere, at ruten København-Ystad fortsat drives med produktøkonomisk underskud, at både de direkte og indirekte markedsføringsomkostninger ved ruten er medtaget i det produktøkonomiske regnskab, og at de enkelte ruter inden for den 10-årige kontrakt kan drives med produktøkonomisk underskud. IV. Drives ruten i overensstemmelse med kontrakten mellem det daværende trafikministerium og DSB? 24. Den vederlagsfrie kontrakt mellem DSB og det daværende trafikministerium om ruten, jf. Akt 32 4/ , bortfaldt ved udgangen af I henhold til Akt / indgår trafikken mellem København og Ystad i forbindelse med færgebetjeningen til Bornholm herefter som en del af kontrakten med DSB for perioden Ved indgåelse af denne kontrakt indgår strækningen på samme vilkår som DSB s øvrige offentlige servicetrafik. Dette betyder, at ruten nu er en del af den samlede trafik, som DSB skal levere i henhold til den forhandlede kontrakt med Transport- og Energiministeriet. Der ydes ifølge kontrakten ikke særskilt vederlag for denne rute, dvs. hverken kompensation af merudgifter eller et beregnet kapitalaf-

9 - 9 - kast. Derimod yder Transport- og Energiministeriet et direkte tilskud for de i kontrakten definerede ydelser i form af en samlet kontraktbetaling, der omfatter alle ydelserne, herunder ruten København-Ystad. For denne trafik gælder ud over kontrakten tillige regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer. 25. Kontrakten indeholder alene specifikke krav til ruten København-Ystad for så vidt angår omfanget af togbetjeningen af denne. I henhold til kontrakten skal DSB sikre en direkte togforbindelse mellem København og Ystad i overensstemmelse med den til kontrakten vedlagte trafikeringsplan. Det følger af trafikeringsplanen, at frekvensen på ruten København-Ystad alle dage skal være 2 tog pr. døgn (hele året), og herudover skal der køres 1 ekstra tog fredage og søndage (hele året) samt 2 ekstra tog alle dage i højsæsonen. Køreplanen for disse afgange skal i henhold til kontraktens pkt koordineres med sejlplanen for færgeruten Ystad-Rønne. Transport- og Energiministeriet har oplyst, at vurderingen af DSB s trafikering af København-Ystad skal ses i sammenhæng med færgebetjeningen mellem Ystad og Rønne. DSB s standsningssted i Ystad ligger i tæt forbindelse med færgelejet til hurtigfærgen, hvorimod færgelejet til de øvrige færger ligger længere væk. DSB s togservice er på den baggrund lagt an på benyttelse af hurtigfærgen. Når denne ikke sejler, typisk på grund af værftseftersyn, indsætter DSB i stedet bus til og fra erstatningsfærgerne. DSB s togbetjening af jernbanestrækningen mellem København og Ystad og færgebetjeningen af Bornholm skal ifølge ministeriet ses som et samlet koncept i forhold til DSB s opfyldelse af kontrakten. Ministeriet har endvidere oplyst, at DSB i en række tilfælde har kørt både flere og færre tog end kontrakten foreskriver, og at det skyldes, at antallet af hurtigfærgens daglige afgange varierer i forhold til det antal daglige togture, som kontrakten fastsætter. På ovenstående baggrund er det Transport- og Energiministeriets vurdering, at DSB har opfyldt kontrakten i det omfang færgesejladsen har muliggjort det. I andre tilfælde har DSB stillet passende alternativ transport til rådighed. 26. Jeg kan konstatere, at kontrakten mellem det daværende trafikministerium og DSB for perioden frem til den 31. december 2004 er bortfaldet, og at ruten Køben-

10 havn-ystad nu indgår som en del af trafikkontrakten mellem Transport- og Energiministeriet og DSB for perioden Transport- og Energiministeriet har oplyst, at ruten ikke er blevet betjent med nøjagtigt det antal daglige togafgange, som fremgår af kontrakten, idet DSB i en række tilfælde har haft både flere og færre togafgange. Togafgangene er blevet tilpasset færgebetjeningen af Bornholm, og DSB har stillet alternativ transport busser til rådighed, når erstatningsfærger for hurtigfærgen har været i drift. Det er ministeriets vurdering, at DSB på den baggrund har opfyldt kontrakten, i det omfang færgesejladsen har muliggjort det. Det er min vurdering, at ruten på denne baggrund drives i overensstemmelse med kontrakten, i det omfang færgesejladsen har muliggjort det. V. Drives ruten i overensstemmelse med regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer for DSB? 27. Transport- og Energiministeriet har i Regnskabsreglement for DSB af 10. december 1999 fastsat nærmere regler for udarbejdelsen af interne virksomhedsregnskaber i DSB, herunder for hvilke forretningsområder der skal aflægges særskilt regnskab. I tilslutning til regnskabsreglementet har transport- og energiministeren fastlagt Konkurrenceretlige retningslinjer for DSB. Retningslinjerne vedrører bl.a. forbud mod krydssubsidiering mellem ikke-kommercielle aktiviteter og aktiviteter, som udføres på ren forretningsmæssig basis, regulering af forhold omkring dominerende stilling samt forhold vedrørende ikke-diskriminering. Regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer er udstedt af transport- og energiministeren i henhold til lov om jernbanevirksomhed, jf. lov nr. 289 af 18. maj 1998 med senere ændringer. 28. Transport- og Energiministeriets seneste udgaver af Regnskabsreglement for DSB og Konkurrenceretlige vilkår for DSB trådte i kraft den 15. juli 2006 med virkning for DSB s regnskabsaflæggelse for Ifølge lovgivningen for DSB revideres DSB af rigsrevisor og en statsautoriseret revisor. Det fremgår af regnskabsreglementet for DSB, at DSB senest 10 arbejdsdage

11 inden virksomhedsmødet i DSB skal sende en erklæring fra DSB s statsautoriserede revisor om, hvorvidt DSB s regnskabsførelse og forretningsvirksomhed er sket i overensstemmelse med regnskabsreglementets bestemmelser samt de tilhørende konkurrenceretlige vilkår for DSB. Herudover skal den statsautoriserede revisor udstede en erklæring om, hvorvidt produktøkonomimodellen overholder de principper og metoder, som er specificeret i Regnskabsreglement for DSB. Endvidere skal DSB s statsautoriserede revisor fra regnskabsåret 2006 afgive erklæringer om andre regnskabstekniske forhold i relation til regnskabsreglementet. 30. Transport- og Energiministeriet har oplyst, at Regnskabsreglement for DSB, de Konkurrenceretlige retningslinjer for DSB og Konkurrenceretlige vilkår for DSB, som trådte i kraft den 15. juli 2006 i stedet for Konkurrenceretlige retningslinjer for DSB, gælder for al den forhandlede trafik udført af DSB, der er omfattet af den 10- årige kontrakt med Transport- og Energiministeriet. Disse regler gælder derfor også for ruten København-Ystad. Det indebærer, at DSB s indtjening på den forhandlede trafikkontrakt ikke kan overflyttes til andre forretningsområder, og der er derfor ikke mulighed for krydssubsidiering til DSB s kommercielle forretninger. 31. Ruten København-Ystad er ikke længere en del af DSB s kommercielle forretninger, men derimod en del af den forhandlede trafik, og kan som sådan drives med et produktøkonomisk underskud. 32. Den statsautoriserede revisor har for regnskabsåret 2005 afgivet en erklæring om, at DSB s produktøkonomimodel overholder de principper og metoder, som er specificeret i regnskabsreglementets bestemmelser, samt en erklæring om, at DSB s regnskabsførelse og forretningsvirksomhed er sket i overensstemmelse med regnskabsreglementets bestemmelser samt de tilhørende konkurrenceretlige retningslinjer for DSB. Begge erklæringer er afgivet uden forbehold, men med en supplerende oplysning. Det fremgik af den supplerende oplysning, at DSB havde foretaget en række fortolkninger af regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer. Fortolkningerne var baseret på drøftelser med Transport- og Energiministeriet og på ministeriets udkast til det opdaterede Regnskabsreglement for DSB og Konkurrenceretlige

12 vilkår for DSB. Den supplerende oplysning vedrørte således generelle forhold i regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer og var ikke affødt af spørgsmål vedrørende ruten København-Ystad. For regnskabsåret 2006 har den statsautoriserede revisor afgivet erklæringer i relation til regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige vilkår for DSB uden forbehold eller supplerende oplysninger. 33. På baggrund heraf er det min vurdering, at ruten København-Ystad drives i overensstemmelse med regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer/vilkår for DSB. Endvidere kan jeg konstatere, at ruten er en del af den forhandlede trafik og som sådan kan drives med produktøkonomisk underskud. VI. Status for Gråhundbus klager over DSB til EU-Kommissionen 34. Europa-Kommissionen (herefter Kommissionen) modtog i februar 2003 en klage fra busselskabet Gråhundbus. Klagen vedrører spørgsmålet, om DSB har modtaget ulovlig statsstøtte, og er specielt rettet mod den kontrakt, der er indgået mellem Transport- og Energiministeriet og DSB om offentlig servicetrafik på ruten København- Ystad i henhold til Akt 32 4/ Kommissionen anmodede i marts 2004 de danske myndigheder om inden 20 arbejdsdage at forelægge Kommissionen deres bemærkninger til hvert enkelt klagepunkt, ledsaget af fuldstændige oplysninger, samt besvare en række spørgsmål. De danske myndigheder svarede på henvendelsen i juni I juli 2005 modtog den danske regering et brev fra Kommissionen, idet Kommissionen ikke mente at have modtaget svar på henvendelsen fra marts De danske myndigheder svarede Kommissionen den 25. juli 2005 og henviste til ministeriets svar fra juni Kommissionen foretog sig herefter ikke yderligere i denne anledning. 36. De danske myndigheder modtog i februar 2006 endnu en anmodning fra Kommissionen om at besvare en række spørgsmål inden for en frist på 20 arbejdsdage. Baggrunden for denne henvendelse var, at busselskabet Gråhundbus havde indsendt en yderligere klage vedrørende påstået ulovlig statsstøtte til DSB i forbindelse med

13 ruten København-Ystad, efter at denne rute ved Akt / var blevet overført til en ny ordning (den 3. ordning, jf. den forhandlede kontrakt mellem Transportog Energiministeriet og DSB om transport udført som offentlig service, gældende i perioden ). Ministeriet fik ad 2 omgange udsættelse af svarfristen, hvoraf den sidste var til den 28. april I mellemtiden blev der afholdt et møde mellem de danske myndigheder og Kommissionen i anledning af spørgsmålene. Efter mødet anmodede ministeriet om en udsættelse af svarfristen til den 22. maj Ministeriet svarede på henvendelsen fra Kommissionen den 30. maj Kommissionen anmodede herefter i oktober 2006 Transport- og Energiministeriet om en version af svaret fra maj 2006, hvor fortrolige oplysninger var udtaget. Baggrunden for Kommissionens henvendelse var, at Gråhundbus havde anmodet Kommissionen om en kopi af dette svar. Kommissionen havde ikke fastsat en tidsfrist for modtagelsen af den ikke-fortrolige version af ministeriets svar. Den 18. december 2006 bad Kommissionen ministeriet om at få tilsendt en ikkefortrolig udgave af ministeriets svar inden 10 arbejdsdage. Endelig fremgik det af brevet, at Kommissionen ville være nødt til at udlevere ministeriets svar fra maj 2006 i sin fulde ordlyd til Gråhundbus, hvis ministeriet ikke fremsendte den ikke-fortrolige udgave. Ministeriet har oplyst, at det normalt er tilbageholdende med at give indsigt i korrespondance med Kommissionen i denne type sager, idet det kan svække den danske regerings muligheder for at opnå en løsning igennem en forhandlings- og forligsproces med Kommissionen, og at dette også er Kommissionens holdning. Ifølge ministeriet er der derfor ikke præcedens for fremsendelse af ikke-fortrolige versioner i verserende sager med Kommissionen. Ministeriet har forklaret, at dette var baggrunden for, at ministeriet var afventende med at udlevere den ikke-fortrolige version. Ministeriet sendte den ikke-fortrolige udgave af ministeriets svar til Kommissionen den 19. december Ministeriet har oplyst, at der ikke er sket yderligere i denne sag. 38. Jeg kan konstatere, at Gråhundbus i februar 2003 forelagde sagen for Kommissionen, og at Gråhundbus efterfølgende i 2006 har indgivet en yderligere klage.

14 Status i sagen er, at det er op til Kommissionen at vurdere, hvad den vil foretage sig i anledning af de oplysninger, som den er i besiddelse af. Transport- og Energiministeriet har oplyst, at Kommissionen ikke har åbnet en formel undersøgelsesprocedure med henblik på at tage egentlig stilling til klagerne. Kommissionen har endnu ikke tilkendegivet, om man vil indlede en egentlig undersøgelse af klagesagerne. Det er på det foreliggende grundlag min vurdering, at Kommissionens sagsbehandling af klagerne fra Gråhundbus i 2003 og 2006 forekommer langsommelig. VII. Sammenfatning 39. Jeg kan konstatere, at ruten København-Ystad fortsat drives med produktøkonomisk underskud, og at både de direkte og indirekte markedsføringsomkostninger ved ruten er medtaget i det produktøkonomiske regnskab. Det er endvidere min vurdering, at ruten drives i overensstemmelse med kontrakten, i det omfang færgesejladsen har muliggjort det. Det er endelig min vurdering, at ruten København-Ystad drives i overensstemmelse med regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer for DSB. Kommissionen overvejer i øjeblikket oplysningerne i sagen og har ikke åbnet en formel undersøgelsesprocedure af de nævnte klager. Den oprindelige klage fra Gråhundbus er indgivet til Kommissionen i februar 2003, og det er min vurdering, at Kommissionens sagsbehandling af klagerne fra Gråhundbus vedrørende påstået ulovlig statsstøtte til DSB i forbindelse med ruten København-Ystad forekommer langsommelig. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Hvad siger undersøgelserne?

Hvad siger undersøgelserne? Hvad siger undersøgelserne? I indeværende uge har pressen bl.a. refereret en opfattelse blandt nogle af de bornholmske lokalpolitikere om, at»de borgerundersøgelser, som kommunen har foretaget, viser,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om misbrug af bistandsmidler under programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma (kanaliseret via Den Danske Burma Komité) Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere