RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07"

Transkript

1 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 Faktuelt notat til Statsrevisorerne om DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad I. Indledning 1. På mødet den 24. januar 2007 anmodede Statsrevisorerne mig om i et notat at redegøre for DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad. Undersøgelsen skulle omfatte følgende emner: om ruten fortsat drives med produktøkonomisk underskud og om regnskabet herfor omfatter både direkte og indirekte markedsføringsomkostninger ved ruten om ruten drives i overensstemmelse med kontrakten mellem det daværende trafikministerium og DSB om ruten drives i overensstemmelse med regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer for DSB status for Gråhundbus klager over DSB til EU-Kommissionen. Notatet omhandler en gennemgang af de ordninger, som har været og er gældende for trafikbetjeningen af jernbanestrækningen mellem København og Ystad. Notatet indeholder ikke en vurdering af reglerne, og Rigsrevisionen har heller ikke vurderet, om reglerne er i overensstemmelse med de EU-retlige regler, der gælder på området,

2 - 2 - også fordi EU-Kommissionen i øjeblikket overvejer, om man vil åbne en formel undersøgelsesprocedure af klagerne. II. Baggrund 2. Jeg har tidligere orienteret Statsrevisorerne om DSB s økonomi ved driften af jernbanestrækningen mellem København og Ystad i notat af 28. oktober Det fremgik bl.a. af notatet, at regnskabet for 2002 var udarbejdet i overensstemmelse med Akt 32 4/ og DSB s kontrakt med Transport- og Energiministeriet om togtrafikken mellem København og Ystad udført som offentlig service. 3. Siden mit sidste notat om jernbanestrækningen mellem København og Ystad, er denne rute blevet indarbejdet i den samlede, forhandlede trafikkontrakt mellem Transport- og Energiministeriet og DSB om fjern- og regionaltrafik udført som offentlig service i perioden Undersøgelsen af DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad vil fokusere på den nuværende drift, efter at ruten fra 2005 er blevet indarbejdet i den samlede 10-årige kontrakt mellem Transport- og Energiministeriet og DSB, men indledningsvis vil jeg beskrive de 3 ordninger, som har været anvendt for jernbanestrækningen mellem København og Ystad fra Transport- og Energiministeriet har redegjort for, at det har været en politisk prioritering at sikre en stabil og sikker trafikbetjeningen af Bornholm med en koordineret drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad og færgebetjeningen mellem Ystad og Rønne. De 3 ordninger: 1. ordning: Fri trafik (uden tilskud), gældende fra 2. juli 2000 til 4. december DSB s trafikbetjening af jernbanestrækningen mellem København og Ystad startede den 2. juli 2000, dagen efter Øresundsbroens åbning.

3 - 3 - Aktiviteten skulle udføres som fri trafik, idet DSB ikke var pålagt at betjene ruten København-Ystad. Dette indebar, at strækningen set over den samlede investeringsperiode skulle udvise overskud opgjort efter reglerne i Regnskabsreglement for DSB af 10. december Det var dog ikke et krav, at området skulle udvise overskud i det enkelte år. 7. På baggrund af erfaringerne fra Storebælt havde DSB forventet, at Øresundsbroen i kombination med hurtigfærgen til Bornholm ville medføre et trafikspring i DSB havde forventet ca. dobbelt så mange rejser som det antal, der rent faktisk blev foretaget i 2. halvår Ved driftens start var det DSB s vurdering, at ruten dermed isoleret set ville være rentabel efter de produktøkonomiske regnskabsregler, dvs. at ruten kunne generere en sådan omsætning, at både de omkostninger, der direkte var forbundet med rutens drift, og de forholdsmæssige omkostninger til DSB s administration mv. kunne dækkes, samtidig med at kun indtægter, der kom direkte fra ruten og ikke afledte merindtægter fra andre ruter, blev medregnet. 8. Produktøkonomiregnskabet for 2001 viste imidlertid underskud, hvilket var i strid med regnskabsreglementets krav til fri trafik. DSB vurderede dog, at ruten bidrog positivt til DSB s økonomi ud fra en marginaløkonomisk betragtning, bl.a. på grund af indtægterne i tilbringesystemet. I produktøkonomiregnskabet for ruten København-Ystad indgik alene indtægter, der kunne henføres direkte til ruten København-Ystad, hvorimod det ikke kunne godskrives ruten, at der fx ved rejsen Odense-Ystad var indtægter fra Odense til København, som kom til på grund af rejsen til Ystad ( tilbringesystemet ). 2. ordning: Vederlagsfri kontrakt om forhandlet offentlig servicetrafik på ruten København-Ystad (indirekte tilskud), gældende fra 4. december 2002 til 31. december I maj 2002 foreslog DSB Transport- og Energiministeriet, at ruten København- Ystad kunne videreføres inden for rammerne af en vederlagsfri, grænseoverskridende kontrakttrafik. Ved en vederlagsfri kontrakt om forhandlet offentlig servicetrafik kunne der ved beregningen af det forretningsmæssige resultat anlægges en marginaløkonomisk be-

4 - 4 - tragtning, hvilket medførte, at man indregnede de indtægter og omkostninger, som kom til som følge af den løbende drift af ruten, og som derfor ville falde bort ved en lukning af ruten. I det marginaløkonomiske regnskab var foruden de direkte indtægter på ruten København-Ystad derfor tillige medtaget billetindtægterne fra rejser i tilbringesystemet med relation til ruten København-Ystad. Grunden til, at hele indtægten fra tilbringesystemet blev medregnet, beroede på DSB s vurdering af, at de tilbageværende indtægter i tilbringesystemet ved en lukning af ruten ville være meget begrænsede. Omkostningerne fra tilbringesystemet blev ikke medregnet i det marginaløkonomiske regnskab for ruten København-Ystad, idet DSB skønnede disse til at være faste i relation til ruten. Løsningen med en marginaløkonomisk betragtning medførte ikke ændringer af de eksisterende økonomiske forhold mellem Transport- og Energiministeriet og DSB. DSB skulle ikke have særskilt betaling eller anden økonomisk kompensation for kørslen fra Transport- og Energiministeriet, men ved at ændre forretningsområdets karakter fra fri trafik til vederlagsfri, grænseoverskridende kontrakttrafik ville DSB blive frigjort fra kravet om, at ruten set over en samlet periode skulle udvise et overskud opgjort efter reglerne i regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer dvs. et produktøkonomisk overskud. Det var tilstrækkeligt, at ruten ud fra en marginaløkonomisk betragtning gav overskud. For at sikre politisk opbakning til indgåelse af en sådan kontrakt holdt transportog energiministeren i oktober 2002 møder med partiernes ordførere, og efterfølgende fik partiernes ordførere mulighed for at fremsende bemærkninger til udkast til aktstykke herom. 10. I november 2002 indgik DSB og Transport- og Energiministeriet en kontrakt om ruten København-Ystad udført som offentlig service (vederlagsfri, grænseoverskridende kontrakttrafik) med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse. 11. Transport- og energiministeren oplyste i november 2002 Folketingets Finansudvalg om, at der blev ydet indirekte støtte til denne rute, men at dette ikke adskilte sig

5 - 5 - fra, hvad der fandt sted ved DSB s indenlandske togforbindelser, som var omfattet af Transport- og Energiministeriets kontrakter med DSB og DSB S-tog a/s. Folketingets Finansudvalg gav ved Akt 32 4/ tilslutning til, at Transportog Energiministeriet indgik kontrakten for ruten København-Ystad, gældende fra 4. december 2002 til 31. december I Akt 32 4/ om driften af jernbanestrækningen mellem København og Ystad fremgår, at kontrakten byggede på følgende centrale forudsætninger: Transport- og Energiministeriet ydede ikke betaling for ruten. Ruten skulle med virkning fra regnskabsåret 2002 bidrage positivt til det samlede økonomiske driftsregnskab for DSB. Der blev anlagt en marginaløkonomisk betragtning af rutens rentabilitet. Kontrakten var uafhængig af bestemmelser i statens øvrige kontrakter med DSB. DSB skulle opretholde det eksisterende prisniveau i hele kontraktperioden, dog havde DSB i lighed med DSB s øvrige trafik i landet mulighed for at yde rabatter for at sælge ledig kapacitet (Orange-billetter). DSB måtte ikke udvide betjeningen til Ystad i forhold til det hidtil gældende omfang. Der blev ikke ydet sociale eller andre offentligt støttede rabatter til ruten. Foruden det marginale driftsregnskab skulle der som hidtil udarbejdes et produktøkonomiregnskab, som skulle forelægges Transport- og Energiministeriet. 13. De anførte forudsætninger var ifølge aktstykket begrundet i hensynet til ikke at påvirke konkurrencevilkårene i forhold til den eksisterende situation samt et ønske om at opnå den størst mulige regnskabsmæssige gennemsigtighed. Endelig fremgår det af aktstykket, at Finansudvalget og Trafikudvalget, efter udgangen af hvert kalenderår startende fra 2002, til fortrolig orientering ville modtage henholdsvis et marginaløkonomisk regnskab samt et produktøkonomisk regnskab for ruten med tilhørende bemærkninger, så den faktiske størrelse af det indirekte tilskud blev belyst for udvalgene.

6 Transport- og Energiministeriet har i september 2003 og i august 2004 sendt oplysninger om DSB s resultat for ruten København-Ystad for henholdsvis 2002 og 2003 til fortrolig orientering af Finansudvalget og Trafikudvalget med oplysninger om det marginaløkonomiske regnskab, det produktøkonomiske regnskab og det indirekte tilskud. Det fremgår af Transport- og Energiministeriets orientering, at driften af ruten København-Ystad ud fra en produktøkonomisk betragtning udviser underskud for henholdsvis regnskabsåret 2002 og regnskabsåret 2003, mens den ud fra en marginaløkonomisk betragtning udviser et overskud. 15. Transport- og Energiministeriet har oplyst, at produktøkonomiregnskabet og det marginaløkonomiske regnskab for 2004 ikke er blevet sendt til Trafikudvalget og Finansudvalget. DSB og Transport- og Energiministeriet har endvidere oplyst, at de ikke havde været opmærksomme herpå, hvilket de beklager. Transport- og Energiministeriet har tillige tilkendegivet, at den manglende fremsendelse af regnskaberne ikke har ændret ved det politiske beslutningsgrundlag for, at betjeningen af jernbanestrækningen mellem København og Ystad blev en del af den samlede forhandlede kontrakt mellem DSB og Transport- og Energiministeriet for perioden Ministeriet har oplyst, at dette for det første skyldes, at den politiske beslutning herom blev truffet, inden regnskaberne skulle være oversendt, og for det andet at DSB s produktøkonomiske regnskab for 2004 stadig udviste et underskud. 16. Det fremgår af regnskaberne for 2004, at driften af ruten København-Ystad ud fra en produktøkonomisk betragtning fortsat udviser underskud, mens den ud fra en marginaløkonomisk betragtning udviser et overskud. 3. ordning: Ruten indarbejdet i den 10-årige kontrakt (direkte tilskud til den samlede trafik omfattet af kontrakten), gældende fra 1. januar 2005 til 31. december Transport- og Energiministeriet har oplyst, at det fortsat har været en politisk prioritering at betjene Bornholm med en sikker og stabil offentlig trafik. Derfor blev det bestemt, at jernbanetrafikken mellem København og Ystad skal varetages som en

7 - 7 - offentlig serviceopgave i forbindelse med, at Transport- og Energiministeriet og DSB i 2004 indgik en ny kontrakt for perioden I februar og marts 2004 sendte Transport- og Energiministeriet 2 notater til partiernes ordførere, hvor der blev redegjort for den nye 10-årige kontrakt med DSB, herunder kontraktens bestemmelser om trafikbetjeningen af Bornholm. Af notatet fra marts 2004 fremgik, at ministeriet havde forelagt udkastets bestemmelser om togtrafikken mellem København og Ystad (Bornholm) for Konkurrencestyrelsen med anmodning om bemærkninger, herunder til det forhold, at der efter den forhandlede kontrakt ikke længere blev stillet krav om, at ruten skulle bidrage positivt til DSB s samlede resultat, opgjort som et marginaløkonomisk regnskab. Det fremgik videre, at Konkurrencestyrelsen bekræftede Trafikministeriets opfattelse af, at den forhandlede kontrakt ikke var omfattet af forbuddene i konkurrenceloven. Konkurrencestyrelsen så dog fortsat gerne, at der blev foretaget udbud af sådanne ruter, og at kontraktens varighed blev begrænset. Togtrafikken mellem København og Ystad er en del af den trafik, der kan besluttes udbudt, jf. trafikaftalen af 5. november 2003 og kontrakten. 19. Folketingets Finansudvalg gav ved Akt / tilslutning til, at jernbanetrafikken mellem København og Ystad i forbindelse med færgebetjeningen til Bornholm indgår som en del af den samlede 10-årige kontrakt med DSB. Ruten indgår herefter på samme vilkår som DSB s øvrige offentlige servicetrafik. Den anden ordning med en vederlagsfri kontrakt mellem DSB og Transport- og Energiministeriet, jf. Akt 32 4/ , og kravet om aflæggelse af særskilt regnskab for denne trafik bortfaldt derfor ved udgangen af 2004, ligesom de 7 centrale forudsætninger for ruten, jf. pkt. 12, ikke mere skulle opfyldes for ruten ved udgangen af 2004 som følge af den nye 10-årige kontrakt. 20. DSB modtager herefter et direkte tilskud til den samlede offentlig serviceopgave fra Transport- og Energiministeriet via den 10-årige kontrakt, hvori jernbanestrækningen mellem København og Ystad indgår. Der er ikke umiddelbart adgang til sociale eller andre offentligt støttede rabatter til ruten, men der er ligesom for de øvrige ruter mulighed for at indgå særskilte aftaler herom.

8 - 8 - III. Drives ruten fortsat med produktøkonomisk underskud, og omfatter regnskabet både direkte og indirekte markedsføringsomkostninger? 21. DSB har til og med 2004 udarbejdet både produktøkonomiske og marginaløkonomiske regnskaber. Fra 2005 er der alene udarbejdet produktøkonomiske regnskaber, hvilket er i overensstemmelse med Akt / om indgåelse af den 10- årige kontrakt for Siden oprettelsen af ruten København-Ystad er denne blevet drevet med produktøkonomisk underskud. For har DSB udarbejdet marginaløkonomiske regnskaber, hvoraf det fremgår, at der i disse år har været marginaløkonomiske overskud. 22. Omkostninger til den direkte markedsføring af ruten er indeholdt i de marginaløkonomiske regnskaber, hvorimod de indirekte markedsføringsomkostninger ved ruten ikke er indeholdt heri. I de produktøkonomiske regnskaber er både direkte og indirekte markedsføringsomkostninger ved ruten medtaget. 23. Jeg kan konstatere, at ruten København-Ystad fortsat drives med produktøkonomisk underskud, at både de direkte og indirekte markedsføringsomkostninger ved ruten er medtaget i det produktøkonomiske regnskab, og at de enkelte ruter inden for den 10-årige kontrakt kan drives med produktøkonomisk underskud. IV. Drives ruten i overensstemmelse med kontrakten mellem det daværende trafikministerium og DSB? 24. Den vederlagsfrie kontrakt mellem DSB og det daværende trafikministerium om ruten, jf. Akt 32 4/ , bortfaldt ved udgangen af I henhold til Akt / indgår trafikken mellem København og Ystad i forbindelse med færgebetjeningen til Bornholm herefter som en del af kontrakten med DSB for perioden Ved indgåelse af denne kontrakt indgår strækningen på samme vilkår som DSB s øvrige offentlige servicetrafik. Dette betyder, at ruten nu er en del af den samlede trafik, som DSB skal levere i henhold til den forhandlede kontrakt med Transport- og Energiministeriet. Der ydes ifølge kontrakten ikke særskilt vederlag for denne rute, dvs. hverken kompensation af merudgifter eller et beregnet kapitalaf-

9 - 9 - kast. Derimod yder Transport- og Energiministeriet et direkte tilskud for de i kontrakten definerede ydelser i form af en samlet kontraktbetaling, der omfatter alle ydelserne, herunder ruten København-Ystad. For denne trafik gælder ud over kontrakten tillige regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer. 25. Kontrakten indeholder alene specifikke krav til ruten København-Ystad for så vidt angår omfanget af togbetjeningen af denne. I henhold til kontrakten skal DSB sikre en direkte togforbindelse mellem København og Ystad i overensstemmelse med den til kontrakten vedlagte trafikeringsplan. Det følger af trafikeringsplanen, at frekvensen på ruten København-Ystad alle dage skal være 2 tog pr. døgn (hele året), og herudover skal der køres 1 ekstra tog fredage og søndage (hele året) samt 2 ekstra tog alle dage i højsæsonen. Køreplanen for disse afgange skal i henhold til kontraktens pkt koordineres med sejlplanen for færgeruten Ystad-Rønne. Transport- og Energiministeriet har oplyst, at vurderingen af DSB s trafikering af København-Ystad skal ses i sammenhæng med færgebetjeningen mellem Ystad og Rønne. DSB s standsningssted i Ystad ligger i tæt forbindelse med færgelejet til hurtigfærgen, hvorimod færgelejet til de øvrige færger ligger længere væk. DSB s togservice er på den baggrund lagt an på benyttelse af hurtigfærgen. Når denne ikke sejler, typisk på grund af værftseftersyn, indsætter DSB i stedet bus til og fra erstatningsfærgerne. DSB s togbetjening af jernbanestrækningen mellem København og Ystad og færgebetjeningen af Bornholm skal ifølge ministeriet ses som et samlet koncept i forhold til DSB s opfyldelse af kontrakten. Ministeriet har endvidere oplyst, at DSB i en række tilfælde har kørt både flere og færre tog end kontrakten foreskriver, og at det skyldes, at antallet af hurtigfærgens daglige afgange varierer i forhold til det antal daglige togture, som kontrakten fastsætter. På ovenstående baggrund er det Transport- og Energiministeriets vurdering, at DSB har opfyldt kontrakten i det omfang færgesejladsen har muliggjort det. I andre tilfælde har DSB stillet passende alternativ transport til rådighed. 26. Jeg kan konstatere, at kontrakten mellem det daværende trafikministerium og DSB for perioden frem til den 31. december 2004 er bortfaldet, og at ruten Køben-

10 havn-ystad nu indgår som en del af trafikkontrakten mellem Transport- og Energiministeriet og DSB for perioden Transport- og Energiministeriet har oplyst, at ruten ikke er blevet betjent med nøjagtigt det antal daglige togafgange, som fremgår af kontrakten, idet DSB i en række tilfælde har haft både flere og færre togafgange. Togafgangene er blevet tilpasset færgebetjeningen af Bornholm, og DSB har stillet alternativ transport busser til rådighed, når erstatningsfærger for hurtigfærgen har været i drift. Det er ministeriets vurdering, at DSB på den baggrund har opfyldt kontrakten, i det omfang færgesejladsen har muliggjort det. Det er min vurdering, at ruten på denne baggrund drives i overensstemmelse med kontrakten, i det omfang færgesejladsen har muliggjort det. V. Drives ruten i overensstemmelse med regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer for DSB? 27. Transport- og Energiministeriet har i Regnskabsreglement for DSB af 10. december 1999 fastsat nærmere regler for udarbejdelsen af interne virksomhedsregnskaber i DSB, herunder for hvilke forretningsområder der skal aflægges særskilt regnskab. I tilslutning til regnskabsreglementet har transport- og energiministeren fastlagt Konkurrenceretlige retningslinjer for DSB. Retningslinjerne vedrører bl.a. forbud mod krydssubsidiering mellem ikke-kommercielle aktiviteter og aktiviteter, som udføres på ren forretningsmæssig basis, regulering af forhold omkring dominerende stilling samt forhold vedrørende ikke-diskriminering. Regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer er udstedt af transport- og energiministeren i henhold til lov om jernbanevirksomhed, jf. lov nr. 289 af 18. maj 1998 med senere ændringer. 28. Transport- og Energiministeriets seneste udgaver af Regnskabsreglement for DSB og Konkurrenceretlige vilkår for DSB trådte i kraft den 15. juli 2006 med virkning for DSB s regnskabsaflæggelse for Ifølge lovgivningen for DSB revideres DSB af rigsrevisor og en statsautoriseret revisor. Det fremgår af regnskabsreglementet for DSB, at DSB senest 10 arbejdsdage

11 inden virksomhedsmødet i DSB skal sende en erklæring fra DSB s statsautoriserede revisor om, hvorvidt DSB s regnskabsførelse og forretningsvirksomhed er sket i overensstemmelse med regnskabsreglementets bestemmelser samt de tilhørende konkurrenceretlige vilkår for DSB. Herudover skal den statsautoriserede revisor udstede en erklæring om, hvorvidt produktøkonomimodellen overholder de principper og metoder, som er specificeret i Regnskabsreglement for DSB. Endvidere skal DSB s statsautoriserede revisor fra regnskabsåret 2006 afgive erklæringer om andre regnskabstekniske forhold i relation til regnskabsreglementet. 30. Transport- og Energiministeriet har oplyst, at Regnskabsreglement for DSB, de Konkurrenceretlige retningslinjer for DSB og Konkurrenceretlige vilkår for DSB, som trådte i kraft den 15. juli 2006 i stedet for Konkurrenceretlige retningslinjer for DSB, gælder for al den forhandlede trafik udført af DSB, der er omfattet af den 10- årige kontrakt med Transport- og Energiministeriet. Disse regler gælder derfor også for ruten København-Ystad. Det indebærer, at DSB s indtjening på den forhandlede trafikkontrakt ikke kan overflyttes til andre forretningsområder, og der er derfor ikke mulighed for krydssubsidiering til DSB s kommercielle forretninger. 31. Ruten København-Ystad er ikke længere en del af DSB s kommercielle forretninger, men derimod en del af den forhandlede trafik, og kan som sådan drives med et produktøkonomisk underskud. 32. Den statsautoriserede revisor har for regnskabsåret 2005 afgivet en erklæring om, at DSB s produktøkonomimodel overholder de principper og metoder, som er specificeret i regnskabsreglementets bestemmelser, samt en erklæring om, at DSB s regnskabsførelse og forretningsvirksomhed er sket i overensstemmelse med regnskabsreglementets bestemmelser samt de tilhørende konkurrenceretlige retningslinjer for DSB. Begge erklæringer er afgivet uden forbehold, men med en supplerende oplysning. Det fremgik af den supplerende oplysning, at DSB havde foretaget en række fortolkninger af regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer. Fortolkningerne var baseret på drøftelser med Transport- og Energiministeriet og på ministeriets udkast til det opdaterede Regnskabsreglement for DSB og Konkurrenceretlige

12 vilkår for DSB. Den supplerende oplysning vedrørte således generelle forhold i regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer og var ikke affødt af spørgsmål vedrørende ruten København-Ystad. For regnskabsåret 2006 har den statsautoriserede revisor afgivet erklæringer i relation til regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige vilkår for DSB uden forbehold eller supplerende oplysninger. 33. På baggrund heraf er det min vurdering, at ruten København-Ystad drives i overensstemmelse med regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer/vilkår for DSB. Endvidere kan jeg konstatere, at ruten er en del af den forhandlede trafik og som sådan kan drives med produktøkonomisk underskud. VI. Status for Gråhundbus klager over DSB til EU-Kommissionen 34. Europa-Kommissionen (herefter Kommissionen) modtog i februar 2003 en klage fra busselskabet Gråhundbus. Klagen vedrører spørgsmålet, om DSB har modtaget ulovlig statsstøtte, og er specielt rettet mod den kontrakt, der er indgået mellem Transport- og Energiministeriet og DSB om offentlig servicetrafik på ruten København- Ystad i henhold til Akt 32 4/ Kommissionen anmodede i marts 2004 de danske myndigheder om inden 20 arbejdsdage at forelægge Kommissionen deres bemærkninger til hvert enkelt klagepunkt, ledsaget af fuldstændige oplysninger, samt besvare en række spørgsmål. De danske myndigheder svarede på henvendelsen i juni I juli 2005 modtog den danske regering et brev fra Kommissionen, idet Kommissionen ikke mente at have modtaget svar på henvendelsen fra marts De danske myndigheder svarede Kommissionen den 25. juli 2005 og henviste til ministeriets svar fra juni Kommissionen foretog sig herefter ikke yderligere i denne anledning. 36. De danske myndigheder modtog i februar 2006 endnu en anmodning fra Kommissionen om at besvare en række spørgsmål inden for en frist på 20 arbejdsdage. Baggrunden for denne henvendelse var, at busselskabet Gråhundbus havde indsendt en yderligere klage vedrørende påstået ulovlig statsstøtte til DSB i forbindelse med

13 ruten København-Ystad, efter at denne rute ved Akt / var blevet overført til en ny ordning (den 3. ordning, jf. den forhandlede kontrakt mellem Transportog Energiministeriet og DSB om transport udført som offentlig service, gældende i perioden ). Ministeriet fik ad 2 omgange udsættelse af svarfristen, hvoraf den sidste var til den 28. april I mellemtiden blev der afholdt et møde mellem de danske myndigheder og Kommissionen i anledning af spørgsmålene. Efter mødet anmodede ministeriet om en udsættelse af svarfristen til den 22. maj Ministeriet svarede på henvendelsen fra Kommissionen den 30. maj Kommissionen anmodede herefter i oktober 2006 Transport- og Energiministeriet om en version af svaret fra maj 2006, hvor fortrolige oplysninger var udtaget. Baggrunden for Kommissionens henvendelse var, at Gråhundbus havde anmodet Kommissionen om en kopi af dette svar. Kommissionen havde ikke fastsat en tidsfrist for modtagelsen af den ikke-fortrolige version af ministeriets svar. Den 18. december 2006 bad Kommissionen ministeriet om at få tilsendt en ikkefortrolig udgave af ministeriets svar inden 10 arbejdsdage. Endelig fremgik det af brevet, at Kommissionen ville være nødt til at udlevere ministeriets svar fra maj 2006 i sin fulde ordlyd til Gråhundbus, hvis ministeriet ikke fremsendte den ikke-fortrolige udgave. Ministeriet har oplyst, at det normalt er tilbageholdende med at give indsigt i korrespondance med Kommissionen i denne type sager, idet det kan svække den danske regerings muligheder for at opnå en løsning igennem en forhandlings- og forligsproces med Kommissionen, og at dette også er Kommissionens holdning. Ifølge ministeriet er der derfor ikke præcedens for fremsendelse af ikke-fortrolige versioner i verserende sager med Kommissionen. Ministeriet har forklaret, at dette var baggrunden for, at ministeriet var afventende med at udlevere den ikke-fortrolige version. Ministeriet sendte den ikke-fortrolige udgave af ministeriets svar til Kommissionen den 19. december Ministeriet har oplyst, at der ikke er sket yderligere i denne sag. 38. Jeg kan konstatere, at Gråhundbus i februar 2003 forelagde sagen for Kommissionen, og at Gråhundbus efterfølgende i 2006 har indgivet en yderligere klage.

14 Status i sagen er, at det er op til Kommissionen at vurdere, hvad den vil foretage sig i anledning af de oplysninger, som den er i besiddelse af. Transport- og Energiministeriet har oplyst, at Kommissionen ikke har åbnet en formel undersøgelsesprocedure med henblik på at tage egentlig stilling til klagerne. Kommissionen har endnu ikke tilkendegivet, om man vil indlede en egentlig undersøgelse af klagesagerne. Det er på det foreliggende grundlag min vurdering, at Kommissionens sagsbehandling af klagerne fra Gråhundbus i 2003 og 2006 forekommer langsommelig. VII. Sammenfatning 39. Jeg kan konstatere, at ruten København-Ystad fortsat drives med produktøkonomisk underskud, og at både de direkte og indirekte markedsføringsomkostninger ved ruten er medtaget i det produktøkonomiske regnskab. Det er endvidere min vurdering, at ruten drives i overensstemmelse med kontrakten, i det omfang færgesejladsen har muliggjort det. Det er endelig min vurdering, at ruten København-Ystad drives i overensstemmelse med regnskabsreglementet og de konkurrenceretlige retningslinjer for DSB. Kommissionen overvejer i øjeblikket oplysningerne i sagen og har ikke åbnet en formel undersøgelsesprocedure af de nævnte klager. Den oprindelige klage fra Gråhundbus er indgivet til Kommissionen i februar 2003, og det er min vurdering, at Kommissionens sagsbehandling af klagerne fra Gråhundbus vedrørende påstået ulovlig statsstøtte til DSB i forbindelse med ruten København-Ystad forekommer langsommelig. Henrik Otbo

RIGSREVISIONEN København, den 28. oktober 2003 RN D202/03

RIGSREVISIONEN København, den 28. oktober 2003 RN D202/03 RIGSREVISIONEN København, den 28. oktober 2003 RN D202/03 Notat til statsrevisorerne om DSB's økonomi ved driften af jernbanestrækningen mellem København og Ystad (InterCity Bornholm) Indledning 1. På

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB August 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB 13. august

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Statens Luftfartsvæsens gebyrer (beretning nr. 4/01) I. Indledning 1. I mit notat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. december 2005 RN A608/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. december 2005 RN A608/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. december 2005 RN A608/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en undersøgelse af DSB s anskaffelse af IC4-tog Indledning 1. På statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002)

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Den fremtidige færgebetjening

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S. Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S. Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Metroselskabet I/S (beretning nr. 11/2009) 8. marts 2011

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Statens Ejendomsinformationssystem (SE) (beretning nr. 6/01) I. Indledning 1. I

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2. september 2016 2016-3618 Landgangspassagerer på Rønne-Ystad På baggrund af henvendelser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06

RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06 RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om grænsedragningen mellem byggeriet i Ørestad og DR s andre aktiviteter 1. På baggrund af en anmodning fra statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 1. september

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland Beretning til statsrevisorerne om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland April 2002 RB B202/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19.

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19. 1 Afgjort den 17. august 2006. Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19. oktober 2006 13 Trafik- og Energiministeriet.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

NOTAT. Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm

NOTAT. Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm NOTAT Dato J. nr. 18. december 2014 2014-5371 Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm Transportministeriet har i forlængelse

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Udenrigsministeriets privatsektor programmer i udviklingslande (beretning nr. 8/02)

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Svaret vedlægges i 80 eksemplarer. Spørgsmål nr. S 1449:

Svaret vedlægges i 80 eksemplarer. Spørgsmål nr. S 1449: 22. december 2005 003-406 Folketingsmedlem Rune Lund (EL) har den 13. december 2005 stillet mig følgende spørgsmål nr. S 1449, som jeg hermed skal besvare../. Svaret vedlægges i 80 eksemplarer. Spørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om DSB. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om DSB. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om DSB Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Faktuelt notat om DSB 18. oktober 2011 RN D201/11 I. Indledning 1. Rigsrevisionen afgav den 14. september

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W:

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W: Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 418 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm Side 1 af 16 Samrådsspørgsmål

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet April 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Jernbanetilsynet (beretning nr. 4/03) 31. marts 2008 RN

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere