Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Dansk Erhvervsret

3 Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret 10. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Indledning Af Bent Iversen 1. Erhvervsretten som fagområde Begrebet»retsregel« Det almindelige indhold Retsordenen Forskellige slags retsregler Indledning Pligtregler og kompetenceregler Skrevne og uskrevne regler Regler med forskellig rang Fravigelige og ufravigelige regler Præcise og upræcise regler Retskilder og retskildefaktorer Den retlige beslutning Kapitel 2. Nationale retskildefaktorer Af Bent Iversen 1. Indledning Forfatningen Lovgivning Tilblivelse og retskildemæssig betydning Findesteder Forarbejder til lovgivning Bekendtgørelser Tilblivelse og retskildemæssig betydning Findesteder Retspraksis Tilblivelse og retskildemæssige betydning Findesteder

6 6. Andre former for praksis Sædvaner og kutymer Brancheetiske regler o.l Forvaltningspraksis Praksis fra private tvistløsningsnævn Ombudsmandspraksis Forholdets eller sagens natur Om forholdets natur i almindelighed Retsøkonomiens mulige betydning Fortolkning af lovgivningen Om behovet for fortolkning og om udgangspunktet herfor Holdepunkter ved fortolkningen Indledning Sproglig analyse Forarbejders betydning Lovgivningens formål Særligt om modstrid mellem love Forskellige typer af tolkningsresultater Indledning Indskrænkende fortolkning Udvidende fortolkning Modsætningsslutninger Kapitel 3. EU-retten og andre internationale retskildefaktorer Af Bent Iversen 1. EU-retten. Retsgrundlagets karakter Nogle grundlæggende EU-retlige principper De centrale EU-organer og deres kompetence Om organerne generelt Det Europæiske Råd Rådet for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen Europa-Parlamentet Den Europæiske Unions Domstol EU-retten som retskildefaktor Indledning Skrevne kildefaktorer Traktaterne Forordninger Direktiver

7 Afgørelser Henstillinger og udtalelser Andre typer Regelhierarkiet. Sproget Uskrevne kildefaktorer Domstolens praksis Andre uskrevne faktorer Fortolkning af EU-retten Findesteder for EU-retten EU-rettens forrang og direkte virkning Begreberne»umiddelbar anvendelighed«og»direkte virkning« Hvilke EU-regler er umiddelbart anvendelige? Hvilke dele af EU-retten har direkte virkning? EU-rettens forrang Pligt til EU-konform fortolkning af national ret Samarbejde mellem medlemslandene uden for EU Andre internationale retskildefaktorer Indledning Den almindelige folkeret Folkerettens genstand og karakter Folkeretlige reglers inkorporering i dansk ret Den retskildemæssige betydning af ikke inkorporeret folkeret Anden modstrid mellem folkeretten og national ret Om fortolkning af regler med folkeretlig baggrund Internationale sædvaner (kutymer) Andet internationalt materiale Udenlandske retsafgørelser Nordisk lovsamarbejde Findesteder for internationale kildefaktorer Kapitel 4. Oversigt over det danske domstolssystem Af Bent Iversen 1. Indledning Domstolenes organisation Behandlingen af borgerlige retssager Sagens parter og deres påstande Principper for sagsbehandlingen

8 3.3. Hvor retssagen skal behandles Forløbet af sagens behandling i retten i første instans Appel Retshjælp og fri proces Voldgift Ankenævnsbehandling af forbrugersager Kapitel 5. Erstatning uden for kontraktforhold Af Bent Iversen 1. Indledning Erstatning uden for kontraktforhold Ansvarsgrundlaget Culpareglen Principalansvar Objektivt ansvar Præsumptionsansvar Børns erstatningsansvar og erstatningsansvar for personer, der ikke kan handle fornuftsmæssigt Objektive ansvarsfrihedsgrunde Skadelidtes tab Hvilke tab erstattes? Ikke alles tab erstattes Kan skadelidte få dækning både hos sit forsikringsselskab og hos skadevolderen? Skadelidtes medvirken egen skyld Flere skadevoldere Produktansvar Det i retspraksis udviklede produktansvar Produktansvarsloven Begrebet»Skade« Begrebet»Produkt« Begreberne»Producent«og»Mellemhandler« Begrebet»defekt« Ansvaret Ansvaret for producenter Ansvaret for mellemhandlere Flere erstatningsansvarlige og regres Forældelse Lovvalg

9 Kapitel 6. Forsikring Af Lars Lindencrone Petersen 1. Indledning Hvad er forsikring? Forskellige former for forsikring Forsikringsaftalelovens terminologi Forsikringsaftalen Parternes forpligtelser Selskabets forpligtelse Forsikringstagerens og den sikredes forpligtelser Pligten til at betale præmie Oplysningspligten ved forsikringens tegning Oplysningspligten ved fareforøgelse Pligten til at overholde sikkerhedsforskrifter Pligten til ikke selv at fremkalde forsikringsbegivenheden Pligten til at afværge/begrænse skaden Pligten til at anmelde forsikringsbegivenheden Forsikringserstatningen Forsikringserstatningens størrelse Totalskade Partiel skade Overforsikring Underforsikring Dobbeltforsikring Selvrisiko Særregler for livsforsikring og ulykkesforsikring Spørgsmålet om lovvalg Kapitel 7. Indgåelse af aftaler Af Bent Iversen 1. Indledning Nærmere om aftalers indgåelse Aftalelovens model for indgåelse af aftaler Tilbud Accept Hvad er en accept? Acceptfristen Forsinket accept Afslag på tilbud

10 Uoverensstemmende accept Hvem er medkontrahent? Andre mønstre end aftalelovens for indgåelse af aftaler Standardkontrakter vedtagelsesproblemet Kvasiaftaler Bliver man forpligtet ved sin passivitet? EDI Indgåelse af aftaler internationalt Indledning Løsning gennem indgåelse af konventioner Løsning gennem lovvalg Fortrydelsesret ved gyldige aftaler? Aftalers fortolkning og udfyldning Fortolkning Fortolkningsholdepunkter Fortolkningsregler Udfyldning Aftalers (løfters) ugyldighed Indledning Stærke og svage ugyldighedsgrunde Falsk og forfalskning Umyndighed Sindssygdom mv. manglende evne til at handle fornuftsmæssigt Tvang Voldelig, kompulsiv tvang og mekanisk tvang Anden tvang Svig Udnyttelse Uoverensstemmelse mellem løftegiverens vilje og den afgivne erklæring Reglen i aftalelovens 32, stk Reglen i aftalelovens 32, stk Pro forma løfter aftalelovens Urigtige forudsætninger Bristede forudsætninger Generalklausulen i aftalelovens Aftalelovens Aftalelovens 36 den aftaleretlige generalklausul Forudsætningslæren

11 4.11. Ugyldighed på grund af aftalens indhold specielt om tilsidesættelse af standardvilkår Konkurrenceklausuler Ugyldighedens retsvirkninger Forbrugeraftaleloven Lovens anvendelsesområde Forbud mod»dørsalg« Oplysningspligt ved fjernsalg mv Fortrydelsesret Andre bestemmelser i forbrugeraftaleloven Fortrydelsesregler uden for forbrugeraftaleloven Tredjemandsløfter Aftalers indgåelse gennem mellemmænd Indledning Fuldmagt Fuldmægtig uden særlig tilværelse Fuldmagt med særlig tilværelse Fuldmægtigens overskridelse af fuldmagt/bemyndigelse Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagt med særlig tilværelse Tilbagekaldelse af fuldmagt Retsforholdet mellem fuldmægtigen og tredjemand Retsforholdet mellem fuldmagtsgiveren og fuldmægtigen Kommission Retsstillingen over for tredjemand Hvem er forpligtet over for tredjemand? Ejendomsretten til gods, der befinder sig hos kommissionæren Ejendomsretten til fordringen mod tredjemand Ejendomsretten til de af tredjemand betalte penge Kommissionærens uberettigede videresalg af kommittentens gods Retsforholdet mellem kommittenten og kommissionæren Handelsagenter Indledning Har en handelsagent fuldmagt? Parternes pligt til loyalitet

12 Handelsagentens ret til provision Konkurrenceklausuler Agenturaftalens ophør I hvilket omfang kan handelsagentlovens regler fraviges? Retsforholdet mellem handelsagenten og tredjemand Handelsrejsende Mæglere Kapitel 8. Køb og salg af løsøre Af Bent Iversen 1. Indledning Reglerne om køb Købeloven Deklaratoriske og præceptive regler Specieskøb og genuskøb Bestillingskøb Handelskøb og andre køb Parternes forpligtelser Sælgerens forpligtelser (levering) Leveringsstedet Transportklausuler Leveringstid Sælgerens ydelse Risikoens overgang Køberens forpligtelser Den tidsmæssige sammenhæng mellem parternes forpligtelser Kontantkøb Særligt om remburs Misligholdelse fra sælgerens side Forsinkelse Beføjelsen til at fastholde købet Beføjelsen til at hæve købet Beføjelsen til at kræve erstatning Køberens reklamationspligt Mangler Forholdsmæssigt afslag Beføjelsen til at hæve købet

13 Beføjelsen til at kræve mangelfri ydelse Beføjelsen til at kræve erstatning Sælgerens ret til at afhjælpe en mangel Reklamationsregler Vanhjemmel Misligholdelse fra køberens side Forsinkelse Beføjelsen til at fastholde købet Beføjelsen til at hæve købet Retten til at kræve erstatning Køberens manglende betalingsevne Standsningsret Foregrebet (anteciperet) standsningsret Udtagelsesret Reklamationsregler Fordringshavermora Sælgerens fordringshavermora Køberens fordringshavermora Særligt om ophævelse mv Ejendomsrettens overgang Forholdet mellem køberen og sælgerens kreditorer Forholdet mellem sælgeren og køberens kreditorer Kontantkøb Køb under ejendomsforbehold Konsignation Vindikation af løsøre Når besiddelsen ikke støttes på et kontraktforhold Tyveri Tabte ting Når besiddelsen hviler på et ugyldigt eller omstødeligt kontraktforhold Stærke ugyldighedsgrunde Svage ugyldighedsgrunde Fuldmagt Omstødelse i konkurs Besiddelsen hviler på en gyldig aftale med enten ubetinget eller betinget tilbageleveringspligt Betroelse Håndpant Kommission

14 Ejendomsforbehold Kontantkøb Dobbeltoverdragelse Kapitel 9. Internationale køb Af Bent Iversen 1. Indledning Konventionens anvendelsesområde mv CISG Del II, Aftalens indgåelse Forslag eller tilbud CISG art Hvornår er tilbud bindende? Afslag og accept CISG Del III, Løsørekøb Almindelige bestemmelser Sælgerens pligter Levering af varen og overgivelse af dokumenter Mangler og tredjemandskrav Køberens beføjelser i tilfælde af sælgers misligholdelse Retten til at fastholde aftalen Retten til at hæve købet Retten til at kræve erstatning Køberens pligter Købesummens betaling Modtagelse af levering Sælgerens beføjelser i anledning af køberens misligholdelse Retten til at fastholde aftalen Retten til at hæve aftalen Risikoens overgang Regler som er fælles for sælgerens og køberens pligter Foregrebet misligholdelse og køb, hvor varen skal leveres efterhånden Retten til at kræve erstatning Renter Ansvarsfritagelse Virkningerne af aftalens ophævelse Sælgerens og køberens omsorgspligt Remburs Begreb Forskellige former for remburs Genkaldelig ctr. uigenkaldelig remburs

15 Bekræftet ctr. ubekræftet remburs Betalingsremburs ctr. negotieringsremburs A vista remburs ctr. lang remburs Rembursens dokumenter Eksportkreditordninger Incoterms Indledning Opbygningen af Incoterms E-klausulen F-klausuler C-klausuler D-klausuler Transportørens ansvar Forsikring af varer i internationale køb Valg af forsikringsform Forsikringsbetingelser Kapitel 10. Kreditaftaler Af Bent Iversen 1. Kreditaftaleloven Ejendomsforbeholds gyldighed Kreditgiverens fyldestgørelse Betingelser for tilbagetagelse Opgørelse af fordringen Opgørelse af det solgtes værdi Forbrugerens indløsnings- og udtagelsesret Fremgangsmåden ved tilbagetagelse Tilbagetagelse uden fogedrettens medvirken Erhvervsmæssige køb Fællesregler. Kreditaftalelovens Særregler om køb med ejendomsforbehold Særligt om kreditaftalelovens 2 og om kreditkonsignation. 285 Kapitel 11. Immaterialrettighederne Af Lars Lindencrone Petersen 1. Indledning Ophavsrettigheder Hvad beskyttes? Stiftelsen Hvem tilkommer beskyttelsen?

16 2.4. De ophavsretlige beføjelser Enerettens almindelige indhold Den ophavsretlige konsumption Særligt om fremførelsesretten Særligt om den ideelle ret Andre indskrænkninger i eneretten Kopiretten Citatretten Andre begrænsninger Krænkelse af eneretten ved efterligning Varighed De ophavsretlige naborettigheder Patenter Hvad beskyttes? Opfindelsesbegrebet Udelukkede områder Kravene om nyhed og opfindelseshøjde Retserhvervelsen Hvem tilkommer beskyttelsen? De patentretlige beføjelser Specielle indskrænkninger i patentretten Beskyttelsens varighed Omstødelse af patenter Grænseoverskridende patenter Brugsmodeller Begrebet Retserhvervelsen Enerettens omfang Enerettens varighed Design Hvad beskyttes? Designbegrebet Udelukkede områder De grundlæggende betingelser for designbeskyttelse Retserhvervelsen Enerettens omfang Beskyttelsens varighed EU-design og internationalt design Halvlederprodukter

17 7. Varemærker Hvad beskyttes? Varemærkebegrebet Særprægskravet mv Retserhvervelsen Hvem tilkommer beskyttelsen? De varemærkeretlige beføjelser Specielle indskrænkninger i varemærkeretten Krænkelse af varemærkeretten Varighed Særligt om EF-varemærker mv Særligt om domænenavne Særligt om knowhow Sanktioner over for immaterialretskrænkelser Kapitel 12. Markedsførings- og konkurrenceret Af Lars Lindencrone Petersen 1. Indledning Markedsføringsloven Anvendelsesområdet Forbrugerombudsmanden Generalklausulen. Det almindelige indhold Generalklausulen. Eksempler på praktisk anvendelse Illoyal markedsfortrængning Usømmelige o.l. markedsføringsforanstaltninger Pyramidesalg o.l Urimelige aftalevilkår Skjult reklame Vildledende og utilbørlig markedsføring Vejledningspligt Garantier Forretningskendetegn Erhvervshemmeligheder Markedsføringsforbud Direkte markedsføring Såkaldte»salgsfremmende foranstaltninger« Rabatmærker o.l Købsopfordringer Mærknings- og emballeringsforskrifter. Prismærkning

18 2.12. Særligt om e-handel Anvendelsesområdet De markedsføringsretlige krav til tjenesteyderen Andre regler Retshåndhævelse Straf Forbud og påbud Erstatning. Ugyldighed. Misligholdelse Konkurrenceloven Indledning. Lovens formål Lovens anvendelsesområde Hovedreglen vedrørende de omfattede aktiviteter Undtagelsen vedrørende visse følger af offentlig regulering Undtagelsen vedrørende løn- og arbejdsforhold Afgrænsningen i forhold til EU-retten Særligt om koncernforhold Lovens administration Konkurrencerådet og Konkurrencestyrelsen Klageregler og domstolsprøvelse Markedsafgrænsningens almindelige betydning og karakter Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler mv Hovedreglen i Aftalebegrebet mv Konkurrencebegrænsningsbetingelsen Eksempler på forbudte aftaler/aftalevilkår Påbud Ugyldighedsvirkning Bagatelgrænserne i Undtagelserne i 7, stk Modifikationerne i 7, stk Fritagelsesmulighederne efter 8 og Individuel fritagelse efter Gruppefritagelse efter Ikke-indgrebserklæring efter Den praktiske vej gennem systemet Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling Hvad er»dominerende stilling«? Hvornår foreligger»misbrug«? Misbrugsbegrebets almindelige indhold

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET 3. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag E-Handelsret Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen E-Handelsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Cand. jur. Kirsten Surlykke Lund, TREFOR A/S Advokat, cand. jur. Pernille Johannessen, TREFOR A/S Postdoc, ph.d.,

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

FORBRUGERKOMMISSIONENS BETÆNKNING III

FORBRUGERKOMMISSIONENS BETÆNKNING III FORBRUGERKOMMISSIONENS BETÆNKNING III Forbrugerens retsstilling og retsbeskyttelse BETÆNKNING NR. 738 KØBENHAVN 197 5 ISBN 87 503 1701 6 S. L. MØLLERS BOGTR. A/S KBHVN Indholdsfortegnelse Side I. Indledning

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse

Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse Pensum: IT-retten, 2. udg., Elektronisk aftaleret. Indledning Afgrænsning og begreber Her vil behandles elektronisk aftaleindgåelse, herunder: Retsgrundlag Formkrav

Læs mere

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Forkortelsesliste XXI Almindelig del 1 Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER

ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER MULIGHEDER ER IKKE NOGET MAN FÅR. DET ER NOGET MAN UDDANNER SIG TIL Jo flere muligheder du har, jo bedre ser din fremtid ud. Specielt i verden som den er lige nu.

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Revision af forsikringsaftaleloven

Revision af forsikringsaftaleloven NFT 2/2000 AIDA-seminar: Revision af forsikringsaftaleloven Referat fra seminaret udarbejdet af Birgitte Frank Uggerhøj, Pen-Sam, Danmark Birgitte Frank Uggerhøj Ved Folketingsbeslutning B12 af 18.12.1998

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder: Hans Henrik Edlund Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri - herunder retsstillingen

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere