Kvægbruget i Danmark gennemgår i disse år måske de største forandringer nogensinde, og disse forandringer påvirker også rådgivningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvægbruget i Danmark gennemgår i disse år måske de største forandringer nogensinde, og disse forandringer påvirker også rådgivningen."

Transkript

1 1.1RUGLVN NRQRPLVN.Y JDYO $NXUH\UL,VODQGMXOL %RQGHQVNUDYWLOQHWY UNHW 5nGJLYQLQJ 1LHOV%R.Y JDYOVIRUHQLQJHQ7$8586(EHOWRIWYHM$VVHQWRIW '.5DQGHUV'DQPDUN ZZZWDXUXVGNLQIR#WDXUXVGN,QGOHGQLQJ Kvægbruget i Danmark gennemgår i disse år måske de største forandringer nogensinde, og disse forandringer påvirker også rådgivningen. Ændringerne kan sammenfattes således: Mælkekvote på 4,5 mia. kg mælk - højere ydelse pr. ko er ensbetydende med færre køer Ændret besætningsstruktur fra små besætninger til meget store besætninger Større besætninger betyder ændret driftsledelse Større viden hos kvægbrugere Som dokumentation ses udviklingen indenfor landbrugets driftsgrene i figur 1. Figuren viser, at der er sket en specialisering, idet antallet af ejendomme med både svin og kvæg er faldet. Samtidig udgør ejendomme med kvæg og kun kvæg en større andel af det samlede antal ejendomme. %nghny JRJVYLQ.Y JPHQLNNHVYLQ 6YLQPHQLNNHNY J +YHUNHQVYLQHOOHUNY J )LJXU6WUXNWXUHQLODQGEUXJHW.LOGH6WDWLVWLVNnUVRYHUVLJW

2 YULJH QGULQJHURYHUnU Antallet af malkekøer: Fald på stk. Antallet af ammekøer (kødkvæg): Stigning på stk. Antallet er besætninger er halveret og er nu under Antallet af køer pr. besætning er steget voldsomt (knap 60 køer i gns. pr. besætning) Antallet af "udenlandske" kvægbrugere er stærkt stigende og inden længe er 20% af den danske mælkeproduktion på "hollandske hænder" Denne udvikling viser 2 ting. Den professionelle kvægbruger bliver større og færre (lad os kalde ham Bob Moneymaker) og den ikke-professionelle (hobbykvægbrugeren) bliver flere (lad os kalde hende Liza Green). Den ændrede besætningsstruktur og det faldende koantal vil også betyde ændringer i rådgivningen, og der vil være en meget stor segmentering i kvægbrugerne. Hvis prognoserne holder stik, vil besætninger med en størrelse på 100 køer været "det normale", og disse besætninger vil have driftsledere, der har en længere uddannelse end i dag. Det gælder fagligt som landmand, men også indenfor handel og ledelse. Mange kvægbrugere vil have en merkantil uddannelse og agere mere kommercielt overfor omgivelserne end tidligere. Herudover vil rådgivningen også blive udsat for stigende konkurrence både fra udlandet og fra private firmaer. Sammenfattende på disse strukturændringer er min påstand: IUDIRUHQLQJWLOYLUNVRPKHG samtidig kommer ændringen IUDERQGHWLONXQGH 5nGJLYQLQJVWMHQHVWHQ For at forstå baggrunden for rådgivningen i Danmark vil jeg kort omtale organisationerne. De 2 generelle hovedorganisationer er De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug. De danske Landboforeninger omfatter 81 landboforeninger, som driver 71 landbocentre. Disse landbocentre yder medlemmerne rådgivning og service på følgende områder: Planteproduktion, økonomi, kvægproduktion, svineproduktion, specialproduktion, bygninger og maskiner samt landboret og landboungdomsarbejde (4H). Landbocentrene beskæftiger i alt ca ansatte. Den største faggruppe (ca ) arbejder i økonomiafdelingerne med driftsøkonomi og regnskabsføring. Dansk Familielandbrug har ca. 30 lokale rådgivningskontorer, der ofte har til huse i et fælles landbocenter med landboforeningens rådgivningskontorer. På en del områder er der fællesudvalg mellem de to organisationer, og dermed også fælles ansættelse af medarbejderne. I det følgende vil jeg koncentrere mig om produktionsrådgivningen og avlsrådgivningen indenfor kvægbruget. 2

3 3URGXNWLRQVUnGJLYQLQJHQ Indenfor produktionsrådgivningen er opgaverne ofte præget af mange rutineopgaver hos kvægbrugeren eksempelvis: Produktionskontrol (periodefoderkontrol, endagsfoderkontrol) Almindelig foderplanlægning Budgetkontrol Ansøgninger om støtte (mælkekvoteansøgninger) Uden at gå i detaljer med disse tilbud er der tale om en blanding af en analyse af besætningsdata, og derudfra gennemføres en rådgivning. Rådgivningen kan spænde fra en kortsigtet justering af fodermidler, fodermængder m.v. til en mere langsigtet rådgivning om omlægning i produktionen eksempelvis økologi, køb/salg af mælkekvote m.v.. For knap to år siden gennemførte jeg en lille undersøgelse over kvægbrugerens ønsker og krav til rådgivningen (Christensen, 1998). I den forbindelse oplyste leder af produktionsrådgivningen Jørgen Wind, Varde, at fremtidens produktionsrådgivning går fra kontrol og her og nu rådgivning til mere langsigtet rådgivning. Produktionsrådgivningen bestod i 1999 for 60%'s vedkommende af "kontrol" og for 25%'s vedkommende af rådgivning eller sparring. Målsætningen er, at i år 2002 er det ændret således, at maksimalt 30% af tiden anvendes på kontrol og 60% på rådgivning og sparring. Denne rådgivning bliver mere helhedsrådgivning og strategisk fremfor den nuværende detaljerede analyse/kontrol opgave. I fremtiden er Jørgen Winds ønske også, at der mulighed for mere direkte markedsføring eller mere opsøgende arbejde eksempelvis med "drop-in " besøg, hvor en medarbejder kommer fra til en uforpligtende snak om, hvor rådgiverne eventuelt kan hjælpe..y JDYOVUnGJLYQLQJHQ Kvægavlsrådgivningen i Danmark er også præget af mange opgaver eksempelvis: Kåring af køer (classification) Udarbejdelse af edb-insemineringsplaner med forslag til valg af tyr (Mating plans) Selektion af tyremødre Dyrskuer (Cattle shows) Herudover er avlsrådgiverne ofte meget optaget af sekretærarbejdet for forskellige udvalg og bestyrelser med omfattende mødeaktivitet til følge. En undersøgelse blandt avlsrådgiverne viste, at avlsrådgiverne anvender en 65-80% af tiden til telefon, administrativt arbejde og møder, og den resterende del af tiden anvendes til "feltabejde". Fælles for såvel produktions- som avlsrådgivningen er bl.a. følgende: effektiv - rådgiverne har travlt præget af mange rutineopgaver også administrative opgaver mere reaktiv end proaktiv - rådgiverne har for lidt tid til opsøgende arbejde 3

4 )UHPWLGHQVNY JEUXJHU±KYHPHUKDQKDQRJKYDGIRUODQJHV" Fremtidens kvægbruger er en anden end han/hun er i dag. Nedenstående ses påstande om den fremtidige kvægbruger. Fra nutidens medlemmer til fremtidens kundegrupper. Større forskel på kundegrupper (segmentering). Fra fuldtidskvægbrugeren Bob Moneymaker med 500 køer til deltidskvægbrugeren Liza Green Fra et medlem, som er loyal og tro mod foreningen, til en kunde, der handler, hvor det er bedst og billigst. Kvægbrugerens uddannelse: Fra traktorkørekort til PC-kørekort - ét er sikkert, de stiller ikke samme krav!! Den helt overordnede påstand, som jeg vil fremlægge er, at fremtidens rådgivere skal være med opsøgende - Vi skal sælge mere i fremtiden end vi gør i dag, men vi skal sælge rådgivning, viden know how eller hvad vi vil kalde det på kvægbrugerens præmisser. +YRUGDQV OJHUPDQ" Når man skal sælge skal man lægge en markedsføringsplan. Målet er overordet at kende kundens behov og formålet med salget er naturligvis at opfylde kundens behov. At sælge rådgivning er ikke helt det samme som at sælge et industriprodukt f.eks. en vaskemaskine. Rådgivning er en serviceydelse og her gælder andre regler. Normann (1986) har sammenlignet de to "produkter". 7DEHO)RUVNHOOHQSnHWSURGXNWRJHQVHUYLFH\GHOVH1RUPDQQ 3URGXNWSURGXNWLRQ Produktet er som regel konkret Ejendomsretten overdrages, når et køb har funded sted Kan videre sælges Kan demonstreres før købet Kan oplagres af sælger og køber Forbrug følger efter produktion Produktion, salg og forbrug sker forskellige steder Kan transporteres Sælgeren producerer Indirekte kontakt mulig mellem virksomhed og kunde Aktiv i regnskabet - afskrivning af eventuel værdiforringelse er mulig 6HUYLFH\GHOVH Serviceydelsen er immateriel Som regel ingen overdragelse af ejendomsretten Kan ikke videre sælges Kan som regel ikke effektivt demonstreres (findes ikke før købet) Kan ikke oplagres "Produktion" og forbrug falder ofte sammen Produktion, salg og tit også forbrug sker på ét og samme sted Kan ikke transporteres Køberen deltager direkte i produktionen Direkte kontakt er som regel nødvendig Serviceydelse bogføres som regel som omkostning 4

5 Efter tabellen at dømme og min bedste overbevisning er rådgivning en serviceydelse. Rådgiverens situation er derfor, at han/hun skal ud at sælge sin viden, og som det fremgår af tabellen er det mere diffust at sælge en serviceydelse end det er at sælge et produkt. For rådgiveren ligger der derfor en stor opgave i at kende og forstå den rolle. Det svære er ligeledes hvordan afdækker man kundens behov for en serviceydelse eller kan udbyttet af en rådgivning måles?. Det er nemmere at finde ud af om kunden har brug for en vaskemaskine. Ligeledes er det sværere at måle værdien af en rådgivning end det er at måle værdien eller udbyttet af et konkret produkt som en vaskemaskine..dqxge\wwhwdihqungjlyqlqjpnohv" Salg af ethvert produkt kræver svar på spørgsmålet: Hvad får jeg ud af det?. Der er naturligvis metoder til at afdække kundens behov for rådgivning. Her vil jeg blot nævne spørgeundersøgelse (surveys) eller interviews med potentielle kunder. De samme metoder kan bruges til opfølgning for at måle resultaterne, men husk alle i samfundet også bønder er trætte af spørgeundersøgelser og interviews - det skal laves rigtigt. Et eksempel på en spørgeundersøgelse ses i figur 2. )LJXU 6S UJHXQGHUV JHOVH RYHU NY JEUXJHUHQV WLOIUHGVKHG PHG NY JUnGJLYQLQJ *U QE N 5

6 Ved anvendelse af interviews er der også mange forskellige værktøjer. Dette kan være mere eller mindre strukturerede interviews, hvor der tages udgangspunkt i en spørgeramme. Et eksempel ses i figur 3. +ROODQGVNHNY JEUXJHUHL'DQPDUN Baggrund for emigration til Danmark Introduktion i DK Hvorfor DK - hvorfor Vestjylland Fordele og ulemper ved DK Modtagelse i DK - fagligt, kulturelt/socialt Familie sociale forhold Landbruget Besætningsbaggrund Fordele og ulemper med besætningstruktur i DK Forening eller virksomhed - andelstanken Kontakt til offentlige myndigheder Hvad bruger du af rådgivning? Produkter fra Holland Fordele /ulemper ved DK rådgivning - bruges privat rådgivning Pris/produkt/kvalitet. I DK lægger vi vægt på uvildighed, nærhed, brugerbetaling m.v. Kontrolforening/kvægavlsforening Information/informationsteknologi IT, Internet Hvad savner du fra Holland? Hvad kan vi forbedre i DK? Hvis du havde en tryllestav hvad ville du lave om? )LJXU(NVHPSHOSnHWLQWHUYLHZ Ud fra de forskellige metoder kan man danne sig et billede af kvægbrugerens krav til fremtidens rådgivning. /DQJVLJWHWSURGXNWLRQVUnGJLYQLQJ Som beskrevet har produktionsrådgivningen ofte været præget af kortsigtet kontrol. Flere rådgivere har startet forskellige former for mere langsigtet rådgivning og totalrådgivning. Mogens Lund fra Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut har skrevet en rapport om Rådgivning i strategisk planlægning inden for landbruget. I rapporten argumenterer han for, at strategisk planlægning i den enkelte landbrugsbedrift er nødvendig: Strategisk planlægning er en aktivitet eller en proces, der har til formål at bidrage til løsningen af de komplekse problemer, som landmænd vil støde på gennem deres arbejde (citat Lund, 1998). Lund (1998) viser, at det er meget væsentligt, at rådgiveren forstår landmandsfamiliens situation til bunds, og at rådgivningen er individuel. I tabel 2 ses et eksempel på arbejdsfaserne i en rådgivningssituation. Som det ses af den første række i tabel 2 er det vigtigt, at få etableret et godt samarbejdsgrundlag med landbofamilien. Tabellen er i øvrigt tænkt som en vejledning og tjekliste for konsulentens arbejde med at gennemføre en helhedsorienteret rådgivning. 6

7 7DEHO(NVHPSHOSnDUEHMGVIDVHUQHLNRQVXOHQWHUQHVUnGJLYQLQJ/XQG Faser Formål Eksempler på indhold Kontakt Få etableret et godt samarbejde med landbofamilien Afdækning af familiens vision Afdækning af andre krav til bedriftens eksistensgrundlag Vurdering af stærke og svage side Problemformulering Få landmandens accept af problemformulering samt muligheder og trusler Problemformulering Udarbejdelse af rådgivningsaftale Sikre landmandens accept af rådgivningsaftalen Løsningsalternativer Få analyseret og afdækket relevante handlingsmuligheder Afdækning af handlemuligheder Afdækning af forudsætninger Forslag til problemløsninger Vurdering af løsningsmuligheder Valg Få valgt bedste beslutning Valg af handlingsalternativ Handling Opfølgning Få sikret at der sker forandringer i praksis Få revideret beslutningerne, når forudsætningerne ændrer sig Gennemførelse af fysiske og sociale transformationer Kontrol af handlingernes konsekvenser og forudsætninger Revision af forudsætninger Ser vi på tabellen er hele handlingsforløbet en langsigtet proces. Det er også en individuel proces Ikke alle kvægbrugere stiller de samme krav. $YOVUnGJLYQLQJHQ Indenfor produktionsrådgivningen gælder nødvendigvis ikke samme segmentering af kunderne som indenfor avlsrådgivningen. Avlsrådgivningen hænger meget sammen med interessen for kvægavl. Ofte kan kvægavl være en lidenskab. Eksempelvis er kåring og bedømmelse af dyr er en subjektiv handling. Nogle er meget interesserede andre ser det kun som et middel til at frembringe gode produktionsdyr - kundens behov er altså forskellige, og igen gælder det om at afdække bondens krav til avlsrådgivningen, men samtidig afdække forskellen mellem objektive behov og lidenskab. Ofte er situationen den, at kun få er meget interesseret i avl, men de samme få avlsinteresserede bønder forbruger meget avlsrådgivning. Dette er illustreret i figur 4. Medlemmernes ønsker Medlemmer, som efterspøger meget rådgivning og bruger alle hjælpemidler i tyrevalget Medlemmer, som følger godt med i de lokale foreninger og tyre )LJXU 0HGOHPPHUQHV QVNHU Medlemmer, som overlader tyrevalget til inseminøren 7

8 Avlsrådgivningen og avlsarbejdet er under pres i Danmark - ikke et alvorligt pres med tab af store markedsandele, men et pres er der fra udenlandske avlsselskaber. Et er, at der er andre firmaer inde og udbyder sæd, men når det er ungtyresæd (young sires) falder danske kvægavlsforenin-gers afprøvnings grundlag. De udenlandske selskaber satser meget på store "ikke-avlsinteresserede" besætninger samt på hollandske kvægbrugere i Danmark, og det stiller nye udfordringer til avlsrådgivningen i Danmark. Avlsrådgivningen er ikke så let at indplacere i en totalrådgivning som produktionsrådgivningen, men også avlsrådgivningen er en løbende proces, om end den er sværere at måle resultatet af end produktionsrådgivningen. 5nGJLYQLQJHQVRPSURFHV Umiddelbart er det en proces mellem den enkelte rådgiver og den enkelte kvægbruger eller landmandsfamilie, men der er også en proces med hele organisationen. Processen er som alle andre processer fortløbende og påvirker derfor alle led i organisationen. Denne situation er skitseret i figur 5. Folkevalgt ledelse Beslutninger -bevillinger Landmandens forventninger, krav og behov Rådgivning som proces Resultat Virksomhed: Udvikling, salg m.v. )LJXU5nGJLYQLQJHQVHWVRPHQSURFHVPHGHNVWHUQHSnYLUNQLQJHU Det er derfor nødvendigt at organisationen også tilpasses rådgivningssituationen og bondens krav til rådgivningen. Her vil der blive tale om en forandring mod mere opsøgende arbejde eller en mere proaktiv rådgivning. 8

9 9LVNDOIUDDWY UHUHDNWLYHWLODWY UHSURDNWLYH Denne teoretiske udtalelse kom på årsmødet for rådgivere i Danmark i Frit oversat betyder det, at vi skal ikke vente ved telefonen, men være mere på gaden, og besøge nye og gamle kunder, uden at de behøver at ringe. Det samme siger vores danske chefkonsulent Henrik Nygård.: Konsulenterne skal være frækkere. Sådan en forandring kræver planlægning, og her taler kloge mænd og kvinder bl.a. om følgende: 1. Strategisk ledelsesniveau (Vision, forretningsidé, målsætninger og hovedpolitikker) 2. Taktisk ledelsesniveau (ressourceallokering og delpolitikker) 3. Operationelle niveau (regler, rutiner og forretningsgange) De fremhæver også, at en organisation i stabil udvikling ikke gør meget ud af den overordnede strategiske planlægning, men let går over i det taktiske ledelsesniveau, og det er også meget logisk. En folkevalgt ledelse vil ofte tænke Hvorfor lave om på noget der går godt?. Det skal man nødvendigvis heller ikke, men det er vigtigt, at omgivelserne hele tiden analyseres, og at dette danner grundlag for at vurdere målsætninger og aktiviteter. For at det skal blive en succes, er det efter min opfattelse vigtigt, at man gør det simpelt, og får klarlagt Hvad er det vore medlemmer/kunder forventer, og kan og vil vi opfylde deres ønsker?. Denne sætning rummer faktisk mange af de facetter, der ligger i strategisk planlægning med intern - og ekstern analyse (medarbejdere, viden, økonomi, konkurrenter m.v.). På et område som rådgivning og service er den vigtigste ressource medarbejderne og deres kompetence. Det er essentielt for et rådgivningscenter, at kende den nuværende kompetence og sikre fremtidens kvægrådgivning. )RUDQGULQJHUHUQ GYHQGLJHGRQWEHWRRODWH" Utallige kloge mennesker har også sagt og skrevet om forandringer. Et af citaterne er: Forandring gennem tilpasning er en grundlæggende defensiv filosofi, hvor personen og virksomheden først og fremmest vil sikre sig mod at begå fejl. Når forandringen baserer sig på vision, så foretager personen eller virksomheden derimod et positivt valg om hvad man ønsker at få ud af tilværelsen (citat slut). Sidst men ikke mindst: 5nGJLYQLQJHQVNDOY UHIDJOLJNRUUHNWHIIHNWLYRJEHGVWPXOLJHRSI\OGHERQGHQVEHKRYRJ GHQVNDODOWLGJHQQHPI UHVSnERQGHQVSU PLVVHURJXGIUDERQGHQVPnO 6W UVWPXOLJLQGNRPVWPHGPLQGVWPXOLJWDUEHMGH 9

10 /LWWHUDWXUOLVWH Christensen N. B., 1998: Et eksempel på kortlægning af kvægbrugerens krav og ønsker til fremtidens kvægrådgivning. Seminaropgave, Handelshøjskolen Århus Grønbæk P. og Grønbæk G., 1998: Vision og Strategi for Landbogården. Hovedopgave HD, Handelshøjskole Syd, Kolding Lund M., 1998: Rådgivning i strategisk planlægning indenfor landbruget. Rapport nr. 94, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, København Løwendahl B.R., 1997: Strategic Managemnet of professional Service Firms. Handelshøjskolen Forlag, København Normann, R., 1986: Service Management ledelse og strategier i servicevirksomheder, Schultz Forlag 10

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Af Specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel er den tredje i rækken af artikler, der omhandler bestyrelsens rolle i

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Sindslidende og arbejdsmarkedet

Sindslidende og arbejdsmarkedet Sindslidende og arbejdsmarkedet Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk Sindslidende og arbejdsmarkedet Redigeret af

Læs mere