Kvægbruget i Danmark gennemgår i disse år måske de største forandringer nogensinde, og disse forandringer påvirker også rådgivningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvægbruget i Danmark gennemgår i disse år måske de største forandringer nogensinde, og disse forandringer påvirker også rådgivningen."

Transkript

1 1.1RUGLVN NRQRPLVN.Y JDYO $NXUH\UL,VODQGMXOL %RQGHQVNUDYWLOQHWY UNHW 5nGJLYQLQJ 1LHOV%R.Y JDYOVIRUHQLQJHQ7$8586(EHOWRIWYHM$VVHQWRIW '.5DQGHUV'DQPDUN ZZZWDXUXVGNLQIR#WDXUXVGN,QGOHGQLQJ Kvægbruget i Danmark gennemgår i disse år måske de største forandringer nogensinde, og disse forandringer påvirker også rådgivningen. Ændringerne kan sammenfattes således: Mælkekvote på 4,5 mia. kg mælk - højere ydelse pr. ko er ensbetydende med færre køer Ændret besætningsstruktur fra små besætninger til meget store besætninger Større besætninger betyder ændret driftsledelse Større viden hos kvægbrugere Som dokumentation ses udviklingen indenfor landbrugets driftsgrene i figur 1. Figuren viser, at der er sket en specialisering, idet antallet af ejendomme med både svin og kvæg er faldet. Samtidig udgør ejendomme med kvæg og kun kvæg en større andel af det samlede antal ejendomme. %nghny JRJVYLQ.Y JPHQLNNHVYLQ 6YLQPHQLNNHNY J +YHUNHQVYLQHOOHUNY J )LJXU6WUXNWXUHQLODQGEUXJHW.LOGH6WDWLVWLVNnUVRYHUVLJW

2 YULJH QGULQJHURYHUnU Antallet af malkekøer: Fald på stk. Antallet af ammekøer (kødkvæg): Stigning på stk. Antallet er besætninger er halveret og er nu under Antallet af køer pr. besætning er steget voldsomt (knap 60 køer i gns. pr. besætning) Antallet af "udenlandske" kvægbrugere er stærkt stigende og inden længe er 20% af den danske mælkeproduktion på "hollandske hænder" Denne udvikling viser 2 ting. Den professionelle kvægbruger bliver større og færre (lad os kalde ham Bob Moneymaker) og den ikke-professionelle (hobbykvægbrugeren) bliver flere (lad os kalde hende Liza Green). Den ændrede besætningsstruktur og det faldende koantal vil også betyde ændringer i rådgivningen, og der vil være en meget stor segmentering i kvægbrugerne. Hvis prognoserne holder stik, vil besætninger med en størrelse på 100 køer været "det normale", og disse besætninger vil have driftsledere, der har en længere uddannelse end i dag. Det gælder fagligt som landmand, men også indenfor handel og ledelse. Mange kvægbrugere vil have en merkantil uddannelse og agere mere kommercielt overfor omgivelserne end tidligere. Herudover vil rådgivningen også blive udsat for stigende konkurrence både fra udlandet og fra private firmaer. Sammenfattende på disse strukturændringer er min påstand: IUDIRUHQLQJWLOYLUNVRPKHG samtidig kommer ændringen IUDERQGHWLONXQGH 5nGJLYQLQJVWMHQHVWHQ For at forstå baggrunden for rådgivningen i Danmark vil jeg kort omtale organisationerne. De 2 generelle hovedorganisationer er De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug. De danske Landboforeninger omfatter 81 landboforeninger, som driver 71 landbocentre. Disse landbocentre yder medlemmerne rådgivning og service på følgende områder: Planteproduktion, økonomi, kvægproduktion, svineproduktion, specialproduktion, bygninger og maskiner samt landboret og landboungdomsarbejde (4H). Landbocentrene beskæftiger i alt ca ansatte. Den største faggruppe (ca ) arbejder i økonomiafdelingerne med driftsøkonomi og regnskabsføring. Dansk Familielandbrug har ca. 30 lokale rådgivningskontorer, der ofte har til huse i et fælles landbocenter med landboforeningens rådgivningskontorer. På en del områder er der fællesudvalg mellem de to organisationer, og dermed også fælles ansættelse af medarbejderne. I det følgende vil jeg koncentrere mig om produktionsrådgivningen og avlsrådgivningen indenfor kvægbruget. 2

3 3URGXNWLRQVUnGJLYQLQJHQ Indenfor produktionsrådgivningen er opgaverne ofte præget af mange rutineopgaver hos kvægbrugeren eksempelvis: Produktionskontrol (periodefoderkontrol, endagsfoderkontrol) Almindelig foderplanlægning Budgetkontrol Ansøgninger om støtte (mælkekvoteansøgninger) Uden at gå i detaljer med disse tilbud er der tale om en blanding af en analyse af besætningsdata, og derudfra gennemføres en rådgivning. Rådgivningen kan spænde fra en kortsigtet justering af fodermidler, fodermængder m.v. til en mere langsigtet rådgivning om omlægning i produktionen eksempelvis økologi, køb/salg af mælkekvote m.v.. For knap to år siden gennemførte jeg en lille undersøgelse over kvægbrugerens ønsker og krav til rådgivningen (Christensen, 1998). I den forbindelse oplyste leder af produktionsrådgivningen Jørgen Wind, Varde, at fremtidens produktionsrådgivning går fra kontrol og her og nu rådgivning til mere langsigtet rådgivning. Produktionsrådgivningen bestod i 1999 for 60%'s vedkommende af "kontrol" og for 25%'s vedkommende af rådgivning eller sparring. Målsætningen er, at i år 2002 er det ændret således, at maksimalt 30% af tiden anvendes på kontrol og 60% på rådgivning og sparring. Denne rådgivning bliver mere helhedsrådgivning og strategisk fremfor den nuværende detaljerede analyse/kontrol opgave. I fremtiden er Jørgen Winds ønske også, at der mulighed for mere direkte markedsføring eller mere opsøgende arbejde eksempelvis med "drop-in " besøg, hvor en medarbejder kommer fra til en uforpligtende snak om, hvor rådgiverne eventuelt kan hjælpe..y JDYOVUnGJLYQLQJHQ Kvægavlsrådgivningen i Danmark er også præget af mange opgaver eksempelvis: Kåring af køer (classification) Udarbejdelse af edb-insemineringsplaner med forslag til valg af tyr (Mating plans) Selektion af tyremødre Dyrskuer (Cattle shows) Herudover er avlsrådgiverne ofte meget optaget af sekretærarbejdet for forskellige udvalg og bestyrelser med omfattende mødeaktivitet til følge. En undersøgelse blandt avlsrådgiverne viste, at avlsrådgiverne anvender en 65-80% af tiden til telefon, administrativt arbejde og møder, og den resterende del af tiden anvendes til "feltabejde". Fælles for såvel produktions- som avlsrådgivningen er bl.a. følgende: effektiv - rådgiverne har travlt præget af mange rutineopgaver også administrative opgaver mere reaktiv end proaktiv - rådgiverne har for lidt tid til opsøgende arbejde 3

4 )UHPWLGHQVNY JEUXJHU±KYHPHUKDQKDQRJKYDGIRUODQJHV" Fremtidens kvægbruger er en anden end han/hun er i dag. Nedenstående ses påstande om den fremtidige kvægbruger. Fra nutidens medlemmer til fremtidens kundegrupper. Større forskel på kundegrupper (segmentering). Fra fuldtidskvægbrugeren Bob Moneymaker med 500 køer til deltidskvægbrugeren Liza Green Fra et medlem, som er loyal og tro mod foreningen, til en kunde, der handler, hvor det er bedst og billigst. Kvægbrugerens uddannelse: Fra traktorkørekort til PC-kørekort - ét er sikkert, de stiller ikke samme krav!! Den helt overordnede påstand, som jeg vil fremlægge er, at fremtidens rådgivere skal være med opsøgende - Vi skal sælge mere i fremtiden end vi gør i dag, men vi skal sælge rådgivning, viden know how eller hvad vi vil kalde det på kvægbrugerens præmisser. +YRUGDQV OJHUPDQ" Når man skal sælge skal man lægge en markedsføringsplan. Målet er overordet at kende kundens behov og formålet med salget er naturligvis at opfylde kundens behov. At sælge rådgivning er ikke helt det samme som at sælge et industriprodukt f.eks. en vaskemaskine. Rådgivning er en serviceydelse og her gælder andre regler. Normann (1986) har sammenlignet de to "produkter". 7DEHO)RUVNHOOHQSnHWSURGXNWRJHQVHUYLFH\GHOVH1RUPDQQ 3URGXNWSURGXNWLRQ Produktet er som regel konkret Ejendomsretten overdrages, når et køb har funded sted Kan videre sælges Kan demonstreres før købet Kan oplagres af sælger og køber Forbrug følger efter produktion Produktion, salg og forbrug sker forskellige steder Kan transporteres Sælgeren producerer Indirekte kontakt mulig mellem virksomhed og kunde Aktiv i regnskabet - afskrivning af eventuel værdiforringelse er mulig 6HUYLFH\GHOVH Serviceydelsen er immateriel Som regel ingen overdragelse af ejendomsretten Kan ikke videre sælges Kan som regel ikke effektivt demonstreres (findes ikke før købet) Kan ikke oplagres "Produktion" og forbrug falder ofte sammen Produktion, salg og tit også forbrug sker på ét og samme sted Kan ikke transporteres Køberen deltager direkte i produktionen Direkte kontakt er som regel nødvendig Serviceydelse bogføres som regel som omkostning 4

5 Efter tabellen at dømme og min bedste overbevisning er rådgivning en serviceydelse. Rådgiverens situation er derfor, at han/hun skal ud at sælge sin viden, og som det fremgår af tabellen er det mere diffust at sælge en serviceydelse end det er at sælge et produkt. For rådgiveren ligger der derfor en stor opgave i at kende og forstå den rolle. Det svære er ligeledes hvordan afdækker man kundens behov for en serviceydelse eller kan udbyttet af en rådgivning måles?. Det er nemmere at finde ud af om kunden har brug for en vaskemaskine. Ligeledes er det sværere at måle værdien af en rådgivning end det er at måle værdien eller udbyttet af et konkret produkt som en vaskemaskine..dqxge\wwhwdihqungjlyqlqjpnohv" Salg af ethvert produkt kræver svar på spørgsmålet: Hvad får jeg ud af det?. Der er naturligvis metoder til at afdække kundens behov for rådgivning. Her vil jeg blot nævne spørgeundersøgelse (surveys) eller interviews med potentielle kunder. De samme metoder kan bruges til opfølgning for at måle resultaterne, men husk alle i samfundet også bønder er trætte af spørgeundersøgelser og interviews - det skal laves rigtigt. Et eksempel på en spørgeundersøgelse ses i figur 2. )LJXU 6S UJHXQGHUV JHOVH RYHU NY JEUXJHUHQV WLOIUHGVKHG PHG NY JUnGJLYQLQJ *U QE N 5

6 Ved anvendelse af interviews er der også mange forskellige værktøjer. Dette kan være mere eller mindre strukturerede interviews, hvor der tages udgangspunkt i en spørgeramme. Et eksempel ses i figur 3. +ROODQGVNHNY JEUXJHUHL'DQPDUN Baggrund for emigration til Danmark Introduktion i DK Hvorfor DK - hvorfor Vestjylland Fordele og ulemper ved DK Modtagelse i DK - fagligt, kulturelt/socialt Familie sociale forhold Landbruget Besætningsbaggrund Fordele og ulemper med besætningstruktur i DK Forening eller virksomhed - andelstanken Kontakt til offentlige myndigheder Hvad bruger du af rådgivning? Produkter fra Holland Fordele /ulemper ved DK rådgivning - bruges privat rådgivning Pris/produkt/kvalitet. I DK lægger vi vægt på uvildighed, nærhed, brugerbetaling m.v. Kontrolforening/kvægavlsforening Information/informationsteknologi IT, Internet Hvad savner du fra Holland? Hvad kan vi forbedre i DK? Hvis du havde en tryllestav hvad ville du lave om? )LJXU(NVHPSHOSnHWLQWHUYLHZ Ud fra de forskellige metoder kan man danne sig et billede af kvægbrugerens krav til fremtidens rådgivning. /DQJVLJWHWSURGXNWLRQVUnGJLYQLQJ Som beskrevet har produktionsrådgivningen ofte været præget af kortsigtet kontrol. Flere rådgivere har startet forskellige former for mere langsigtet rådgivning og totalrådgivning. Mogens Lund fra Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut har skrevet en rapport om Rådgivning i strategisk planlægning inden for landbruget. I rapporten argumenterer han for, at strategisk planlægning i den enkelte landbrugsbedrift er nødvendig: Strategisk planlægning er en aktivitet eller en proces, der har til formål at bidrage til løsningen af de komplekse problemer, som landmænd vil støde på gennem deres arbejde (citat Lund, 1998). Lund (1998) viser, at det er meget væsentligt, at rådgiveren forstår landmandsfamiliens situation til bunds, og at rådgivningen er individuel. I tabel 2 ses et eksempel på arbejdsfaserne i en rådgivningssituation. Som det ses af den første række i tabel 2 er det vigtigt, at få etableret et godt samarbejdsgrundlag med landbofamilien. Tabellen er i øvrigt tænkt som en vejledning og tjekliste for konsulentens arbejde med at gennemføre en helhedsorienteret rådgivning. 6

7 7DEHO(NVHPSHOSnDUEHMGVIDVHUQHLNRQVXOHQWHUQHVUnGJLYQLQJ/XQG Faser Formål Eksempler på indhold Kontakt Få etableret et godt samarbejde med landbofamilien Afdækning af familiens vision Afdækning af andre krav til bedriftens eksistensgrundlag Vurdering af stærke og svage side Problemformulering Få landmandens accept af problemformulering samt muligheder og trusler Problemformulering Udarbejdelse af rådgivningsaftale Sikre landmandens accept af rådgivningsaftalen Løsningsalternativer Få analyseret og afdækket relevante handlingsmuligheder Afdækning af handlemuligheder Afdækning af forudsætninger Forslag til problemløsninger Vurdering af løsningsmuligheder Valg Få valgt bedste beslutning Valg af handlingsalternativ Handling Opfølgning Få sikret at der sker forandringer i praksis Få revideret beslutningerne, når forudsætningerne ændrer sig Gennemførelse af fysiske og sociale transformationer Kontrol af handlingernes konsekvenser og forudsætninger Revision af forudsætninger Ser vi på tabellen er hele handlingsforløbet en langsigtet proces. Det er også en individuel proces Ikke alle kvægbrugere stiller de samme krav. $YOVUnGJLYQLQJHQ Indenfor produktionsrådgivningen gælder nødvendigvis ikke samme segmentering af kunderne som indenfor avlsrådgivningen. Avlsrådgivningen hænger meget sammen med interessen for kvægavl. Ofte kan kvægavl være en lidenskab. Eksempelvis er kåring og bedømmelse af dyr er en subjektiv handling. Nogle er meget interesserede andre ser det kun som et middel til at frembringe gode produktionsdyr - kundens behov er altså forskellige, og igen gælder det om at afdække bondens krav til avlsrådgivningen, men samtidig afdække forskellen mellem objektive behov og lidenskab. Ofte er situationen den, at kun få er meget interesseret i avl, men de samme få avlsinteresserede bønder forbruger meget avlsrådgivning. Dette er illustreret i figur 4. Medlemmernes ønsker Medlemmer, som efterspøger meget rådgivning og bruger alle hjælpemidler i tyrevalget Medlemmer, som følger godt med i de lokale foreninger og tyre )LJXU 0HGOHPPHUQHV QVNHU Medlemmer, som overlader tyrevalget til inseminøren 7

8 Avlsrådgivningen og avlsarbejdet er under pres i Danmark - ikke et alvorligt pres med tab af store markedsandele, men et pres er der fra udenlandske avlsselskaber. Et er, at der er andre firmaer inde og udbyder sæd, men når det er ungtyresæd (young sires) falder danske kvægavlsforenin-gers afprøvnings grundlag. De udenlandske selskaber satser meget på store "ikke-avlsinteresserede" besætninger samt på hollandske kvægbrugere i Danmark, og det stiller nye udfordringer til avlsrådgivningen i Danmark. Avlsrådgivningen er ikke så let at indplacere i en totalrådgivning som produktionsrådgivningen, men også avlsrådgivningen er en løbende proces, om end den er sværere at måle resultatet af end produktionsrådgivningen. 5nGJLYQLQJHQVRPSURFHV Umiddelbart er det en proces mellem den enkelte rådgiver og den enkelte kvægbruger eller landmandsfamilie, men der er også en proces med hele organisationen. Processen er som alle andre processer fortløbende og påvirker derfor alle led i organisationen. Denne situation er skitseret i figur 5. Folkevalgt ledelse Beslutninger -bevillinger Landmandens forventninger, krav og behov Rådgivning som proces Resultat Virksomhed: Udvikling, salg m.v. )LJXU5nGJLYQLQJHQVHWVRPHQSURFHVPHGHNVWHUQHSnYLUNQLQJHU Det er derfor nødvendigt at organisationen også tilpasses rådgivningssituationen og bondens krav til rådgivningen. Her vil der blive tale om en forandring mod mere opsøgende arbejde eller en mere proaktiv rådgivning. 8

9 9LVNDOIUDDWY UHUHDNWLYHWLODWY UHSURDNWLYH Denne teoretiske udtalelse kom på årsmødet for rådgivere i Danmark i Frit oversat betyder det, at vi skal ikke vente ved telefonen, men være mere på gaden, og besøge nye og gamle kunder, uden at de behøver at ringe. Det samme siger vores danske chefkonsulent Henrik Nygård.: Konsulenterne skal være frækkere. Sådan en forandring kræver planlægning, og her taler kloge mænd og kvinder bl.a. om følgende: 1. Strategisk ledelsesniveau (Vision, forretningsidé, målsætninger og hovedpolitikker) 2. Taktisk ledelsesniveau (ressourceallokering og delpolitikker) 3. Operationelle niveau (regler, rutiner og forretningsgange) De fremhæver også, at en organisation i stabil udvikling ikke gør meget ud af den overordnede strategiske planlægning, men let går over i det taktiske ledelsesniveau, og det er også meget logisk. En folkevalgt ledelse vil ofte tænke Hvorfor lave om på noget der går godt?. Det skal man nødvendigvis heller ikke, men det er vigtigt, at omgivelserne hele tiden analyseres, og at dette danner grundlag for at vurdere målsætninger og aktiviteter. For at det skal blive en succes, er det efter min opfattelse vigtigt, at man gør det simpelt, og får klarlagt Hvad er det vore medlemmer/kunder forventer, og kan og vil vi opfylde deres ønsker?. Denne sætning rummer faktisk mange af de facetter, der ligger i strategisk planlægning med intern - og ekstern analyse (medarbejdere, viden, økonomi, konkurrenter m.v.). På et område som rådgivning og service er den vigtigste ressource medarbejderne og deres kompetence. Det er essentielt for et rådgivningscenter, at kende den nuværende kompetence og sikre fremtidens kvægrådgivning. )RUDQGULQJHUHUQ GYHQGLJHGRQWEHWRRODWH" Utallige kloge mennesker har også sagt og skrevet om forandringer. Et af citaterne er: Forandring gennem tilpasning er en grundlæggende defensiv filosofi, hvor personen og virksomheden først og fremmest vil sikre sig mod at begå fejl. Når forandringen baserer sig på vision, så foretager personen eller virksomheden derimod et positivt valg om hvad man ønsker at få ud af tilværelsen (citat slut). Sidst men ikke mindst: 5nGJLYQLQJHQVNDOY UHIDJOLJNRUUHNWHIIHNWLYRJEHGVWPXOLJHRSI\OGHERQGHQVEHKRYRJ GHQVNDODOWLGJHQQHPI UHVSnERQGHQVSU PLVVHURJXGIUDERQGHQVPnO 6W UVWPXOLJLQGNRPVWPHGPLQGVWPXOLJWDUEHMGH 9

10 /LWWHUDWXUOLVWH Christensen N. B., 1998: Et eksempel på kortlægning af kvægbrugerens krav og ønsker til fremtidens kvægrådgivning. Seminaropgave, Handelshøjskolen Århus Grønbæk P. og Grønbæk G., 1998: Vision og Strategi for Landbogården. Hovedopgave HD, Handelshøjskole Syd, Kolding Lund M., 1998: Rådgivning i strategisk planlægning indenfor landbruget. Rapport nr. 94, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, København Løwendahl B.R., 1997: Strategic Managemnet of professional Service Firms. Handelshøjskolen Forlag, København Normann, R., 1986: Service Management ledelse og strategier i servicevirksomheder, Schultz Forlag 10

Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK

Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK Introduktion: Indlægget vil tage udgangspunkt i mine erfaringer som rådgiver

Læs mere

Håndbog for Kunderelationer (customer relation management) Vejle Amts Familielandbrug

Håndbog for Kunderelationer (customer relation management) Vejle Amts Familielandbrug Håndbog for Kunderelationer (customer relation management) Vejle Amts Familielandbrug Formål: Vi lever i en konkurrencebetonet verden, og god service er en del af den vare vi sælger, -en del, der bliver

Læs mere

ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE

ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE SEGES, Agro Food park 15 26 juni 2015 v/ projektleder Ulrik Toftegaard Jensen Journalnr 14-0546959 ST. GRUPPE MØDE DEN 26. JUNI 2015 ARBEJDSPAKKE 5 - FORANDRINGSLEDELSE DAGSORDEN STYREGRUPPEMØDE 1. Formål

Læs mere

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014 Landbruget om 10 år Ved Nørresundby Bank Kristian Skov d. 17. juni 2014 Hvordan ser landbruget ud i 2050? Ifølge bogen 2050 Der bli r et yndigt land Hvordan ser landmanden ud i 2050? - Kompetencer, ejerformer

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

BESTYRELSESPROFIL. Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark

BESTYRELSESPROFIL. Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark BESTYRELSESPROFIL Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark August 2017 DISPOSITION: - Indledning - Kort om VikingDanmark - Beskrivelse - Organisation - Bestyrelsesmedlemmernes primære fokusområder. - - - - Kompetencer

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ET BUD PÅ HVOR DER SKAL SÆTTES IND

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ET BUD PÅ HVOR DER SKAL SÆTTES IND REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ET BUD PÅ HVOR DER SKAL SÆTTES IND Chefkonsulent Susanne Clausen SEGES Kvæg KVÆGKONGRES 2016 INDHOLD Danske mælkeproducenter sammenlignet med EU-kolleger Mælkepris Omkostninger

Læs mere

Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010

Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010 Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010 Medlemsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til alle VikingDanmarks medlemmer med 30 første insemineringer med malkekvæg samt alle ejerinseminører Dette

Læs mere

Årets prisvindere Tine og Henrik Terkelsen

Årets prisvindere Tine og Henrik Terkelsen Årets prisvindere Tine og Henrik Terkelsen Landbrugets Landbrugets Idé og formål Dansk Landbrugsrådgivning uddeler hvert år en pris til en landmandsfamilie, som har gjort en særlig indsats for at skabe

Læs mere

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK Vingsted 25. november 2015 Arne Munk SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK STØTTET AF mælkeafgiftsfonden PROGRAM Introduktion og kort om projektet Konsulent Arne Munk, SEGES Økologi

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby

Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby Beslutningsgrundlag, Dansk Landbrugsrådgivning Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby Ændring af bedriften fra konventionel produktion til økologisk produktion Indhold Vurdering

Læs mere

Beskrivelse af produkter i ReproTjek

Beskrivelse af produkter i ReproTjek Beskrivelse af produkter i ReproTjek ReproTjek består af ReproTjek - Basis plus nogle tilvalg. Tilvalgene er produkter, kvægbrugeren skal betale ekstra for, mens alle produkter under ReproTjek - Basis

Læs mere

Anne-Lise og. Landbrugets. Arbejdsmiljøpris 2009

Anne-Lise og. Landbrugets. Arbejdsmiljøpris 2009 Anne-Lise og Hans Juul Jessen Landbrugets Landbrugets Idé og formål Dansk Landbrugsrådgivning uddeler hvert år Landbrugets Arbejdsmiljøpris til en landmandsfamilie, der gør en særlig indsats for at skabe

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Landmænds erfaringer med omlægningstjek

Landmænds erfaringer med omlægningstjek Landmænds erfaringer med omlægningstjek I 2011 valgte 20 konventionelle landmænd at få deres bedrift undersøgt for muligheden for omlægning til økologisk drift. Efter omlægningstjekket fik hver landmand

Læs mere

Trim dit AMS system. 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse. V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening

Trim dit AMS system. 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse. V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening Trim dit AMS system 1: Biologiske parametre 2: Tekniske løsninger 3: Driftsledelse V/ Mads Nielsen, AMS profilkonsulent, Sydvestjysk Landboforening Hvad forstår vi ved kapacitet i AMS Høj produktion pr.

Læs mere

LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD

LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD Peter Sandøe IPH, FOI & CeBRA www. Københavns Universitet, LIFE bioethics.kvl.dk BAGGRUND For tre år siden samme sted fremlagde Det Dyreetiske Råd

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder NYETABLERET - med succes! FORÅRSKONFERENCE 2014 v. virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Hvem er Heden & Fjorden? Rådgivningscenter

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING 18. april 216 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING FORDELING AF RESPONDENTER I alt er 17 besvarelser blevet indleveret Blandt disse er 983 beskæftiget som selvstændig

Læs mere

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Møde med bank, realkredit eller investorer Have din egen dagsorden Være klædt på - vær

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Modul 1: KO og GLM - Billund

Modul 1: KO og GLM - Billund KURSUS Opkvalificering af bedriftsrådgivere: Modul 1: KO og GLM - Billund Er du ny bedriftsrådgiver, eller har du brug for som nuværende bedriftsrådgiver at få repeteret reglerne om KO og GLM, så får du

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Udvikling i landbrugets produktion og struktur

Udvikling i landbrugets produktion og struktur Udvikling i landbrugets produktion og struktur Indlæg ved jens Ejner Christensen Verdens befolkning fremskrevet i mia. personer Befolkningsvækst og fødevareefterspørgsel, pct. pr. år 1979-99 2000-15* 2015-30*

Læs mere

Prioriter indsatsområde

Prioriter indsatsområde Kapitel 3 Prioriter indsatsområde Baggrund Et indsatsområde er et problem af en vis størrelse og betydning. Hvis det skal give mening, at arbejde med et bestemt indsatsområde, skal man være sikker på,

Læs mere

Hidtil mange sejre i nordisk kvægavl

Hidtil mange sejre i nordisk kvægavl Mandag den 28. juli Hvorledes skabes en effektiv nordisk organisation på tværs af landegrænser rfaringer fra VikingGenetics og Nordisk Avlsværdivurdering Lars-Inge Gunnarsson Hidtil mange sejre i nordisk

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Fra min faglighed - til din forretning

Fra min faglighed - til din forretning Fra min faglighed - til din forretning Den 8. juni v/ Lotte Lüscher Cand. Psych. Aut. PhD www.clavis.dk Hvis det du gør ikke virker så prøv noget andet! To indfaldsvinkler til udviklingsprocesser - vi

Læs mere

Få styr på Grovfoderproduktionen

Få styr på Grovfoderproduktionen Få styr på Grovfoderproduktionen Dansk Kvæg Kongres 2010 Konsulent Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avlsmaskinen Input: - Racen - Biologiske omstændigheder

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau Nye muligheder i insemineringsplan Anders Glasius, Dansk Kvæg Sumberegning på avlsstrateginiveau Ideen til ændring af sumberegningen i insemineringsplanprogrammet kom af de begrænsninger der er i den nuværende

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Fremtidens Mælkeproduktion Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Global Hvor står konkurrence vi? Hvor står vores konkurrenter? Vores Afregningspris styrker = Hvad Højværdiprodukter udfordringen

Læs mere

LANDMÆNDS SYN PÅ NYE RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER, KOMMUNIKATION OG KONKURRENCE

LANDMÆNDS SYN PÅ NYE RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER, KOMMUNIKATION OG KONKURRENCE LANDMÆNDS SYN PÅ NYE RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER, KOMMUNIKATION OG KONKURRENCE PhD, Seniorrådgiver, Anne Braad Kudahl, Aarhus Universitet PhD, Post. Doc. Inger Anneberg, Aarhus Universitet PhD, Konsulent, Jehan

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi?

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 1992K1

Læs mere

LM FOKUSGRUPPE 2 DMS BUDGET MODUL

LM FOKUSGRUPPE 2 DMS BUDGET MODUL Mødereferat: LM FOKUSGRUPPE 2 DMS BUDGET MODUL Dato Torsdag 11.marts 2010 kl. 09:00-13:00 inkl. let frokost fra 12:15-13:00 Mødet blev holdt på Til stede Afbud - Comwell, Middelfart LM Henrik Kongsdal,

Læs mere

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Årsmøde for svineproducenter på Gefion. 25. februar 2015 F R I I S & P A R T N E R S ApS Virksomhedsrådgivning. Forretningsudvikling. Turnaround. Turn

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

En miljøstrategi kan få lugten til at fordufte. Læs mere på Miljostrategi.dk

En miljøstrategi kan få lugten til at fordufte. Læs mere på Miljostrategi.dk Ikke ALLE elsker lugten af landbrug En miljøstrategi kan få lugten til at fordufte. Læs mere på Miljostrategi.dk Hvad skal vi med en miljøstrategi? Inddragelse af myndighederne Specialkonsulent Irene Wiborg

Læs mere

20.02 2015 Kristian V. Skov Pedersen samt William S. Andersen SÆT OMVERDENSANALYSEN I SPIL - ET BLIK PÅ FREMTIDENS UDVIKLINGSPARAMETER

20.02 2015 Kristian V. Skov Pedersen samt William S. Andersen SÆT OMVERDENSANALYSEN I SPIL - ET BLIK PÅ FREMTIDENS UDVIKLINGSPARAMETER 20.02 2015 Kristian V. Skov Pedersen samt William S. Andersen SÆT OMVERDENSANALYSEN I SPIL - ET BLIK PÅ FREMTIDENS UDVIKLINGSPARAMETER PROJEKTET: SÆT OMVERDENSANALYSEN I SPIL Projektets formål: Flere landmænd

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG Nationalmuseets festsal Fredag den 27. februar 2015 Økologichef Kirsten Holst DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG OVERBLIK OVER PRODUKTIONSØKONOMIEN INDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG Jeg vil

Læs mere

Styring af bedriften med ny teknologi

Styring af bedriften med ny teknologi Styring af bedriften med ny teknologi Velkomst og introduktion til temaet En ny tid for styring og overvågning af bedriften Dansk Kvægs Kongres 2007 Herning kongrescenter v/ Ole Kristensen Landscentret,

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Projekt Virksomhedsrådgivning

Projekt Virksomhedsrådgivning Projekt Virksomhedsrådgivning Jakob Lave Udviklingschef 2... 19. juni 2012 1 VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OVERORDNEDE MÅL Landmanden er på vej gennem en udvikling fra: bonde landmand driftsleder virksomhedsleder

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER

HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER Kvægkongres 2015 Specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER DAGENS PROGRAM Baggrunden for idéen til Harmoni på bedriften Præsentation af forarbejdet

Læs mere

STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER

STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER Innovation X den 26. januar 2012 Jens-Ole Nielsen - EMPATICO Jeg hedder Jens-Ole Indehaver af EMPATICO 25 år i marketingbranchen som projektleder, kontaktchef,

Læs mere

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Forudsætninger... 3 4. Konklusioner fra interviews af landmænd...

Læs mere

Hvornår synes kunden, vi er rigtig gode? Hvad siger kunderne om os hvornår oplever de, at vi flytter noget?

Hvornår synes kunden, vi er rigtig gode? Hvad siger kunderne om os hvornår oplever de, at vi flytter noget? Hvornår synes kunden, vi er rigtig gode? Hvad siger kunderne om os hvornår oplever de, at vi flytter noget? v. markedschef Karsten Bove, og direktør Henrik Galsgaard, LandboThy Forudsætningen for en god

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark (IFRO rapport 230)

Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark (IFRO rapport 230) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøudvalget, Europaudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 208, MIU Alm.del Bilag 249, EUU Alm.del Bilag 470 Offentligt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer?

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? AARHUS Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Økologi-Kongres 2015 Onsdag d. 25-11 Morten Kargo AARHUS Hvad er et avlsmål? Emner Hvad vil vi i SOBcows? Økologisk avlsmål baseret på beregninger

Læs mere

Driftsledelse, produktionsstrategier og bedriftsbaseret beslutningsstøtte. Egon Noe; DJF Mette Vaarst; DJF

Driftsledelse, produktionsstrategier og bedriftsbaseret beslutningsstøtte. Egon Noe; DJF Mette Vaarst; DJF Workshop Kvægproduktion 2010 Strategiorienteret beslutningsstøtte Driftsledelse, produktionsstrategier og bedriftsbaseret beslutningsstøtte Egon Noe; DJF Mette Vaarst; DJF 2. Marts 2004 Forsknings Center

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård.

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Rådgivning med succes Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Inden for rådgivningsfaget er der i disse år en stærkt stigende opmærksomhed på personlige egenskaber

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Systematik giver resultater. Dansk Kvægs kongres 2010

Systematik giver resultater. Dansk Kvægs kongres 2010 Systematik giver resultater Dansk Kvægs kongres 2010 Konsulent Ulrik Toftegaard Jensen Team Farm Management, Dansk Kvæg Weekplanner- Arbejdsplanlægning - overblik og systematik SOP- standard operationel

Læs mere

Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening?

Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening? - for nyvalgte udvalgsmedlemmer Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening? Konference Tid og sted 8.-9. januar 2003 på Landbrugets Rådgivningscenter. Vi spiser aftensmad på spisestedet

Læs mere

Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg. Rådgivning Kødkvæg 2011-2012 Rådgivningsteam Kødkvæg består af 16 rådgivere fordelt over landet: Rådgivningsteam

Læs mere

Billede 1: Har du brug for mere sæsonbaseret viden fra Landmand.dk? Billede 2: Har du brug for mere sæsonbaseret viden fra LandbrugsInfo.

Billede 1: Har du brug for mere sæsonbaseret viden fra Landmand.dk? Billede 2: Har du brug for mere sæsonbaseret viden fra LandbrugsInfo. Notat SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Marketing & Fagkommunikation Vækstlandmandens årshjul over informationskanaler og viden Ansvarlig AKJM Oprettet 27-09- Projekt: 7684, Hvor skal væksten komme

Læs mere

SEGES 13. juni 2016 Anke Stubsgaard MØDE OM BÆREDYGTIGHEDSTJEK 13. JUNI KL PÅ SEGES, ML 4

SEGES 13. juni 2016 Anke Stubsgaard MØDE OM BÆREDYGTIGHEDSTJEK 13. JUNI KL PÅ SEGES, ML 4 SEGES 13. juni 2016 Anke Stubsgaard MØDE OM BÆREDYGTIGHEDSTJEK 13. JUNI KL. 9.30-15 2016 PÅ SEGES, ML 4 DAGSORDEN Siden sidst Bæredygtighedstjek projektet Fordeling af bæredygtighedstjek RISE 3.0: hvordan

Læs mere

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Dansk kvæg kongress 2011 Aftenmøde Holstein Morten Hansen Højgård B. S. Christiansen Jeg er mig sådan er jeg vi er alle særlinger Sig sandheden

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

Dynamisk Strategi Evaluering af demonstrationsprojektet Projektleder: William Schaar Andersen og Udviklingskonsulent: Jette Nissen

Dynamisk Strategi Evaluering af demonstrationsprojektet Projektleder: William Schaar Andersen og Udviklingskonsulent: Jette Nissen Dynamisk Strategi Evaluering af demonstrationsprojektet 2011 Projektleder: William Schaar Andersen og Udviklingskonsulent: Jette Nissen Formål og fakta Formål Undersøge hvad der til for at landmænd bliver

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Introduktion til Bedriftsbegrebet

Introduktion til Bedriftsbegrebet Introduktion til Bedriftsbegrebet Det er vigtigt at du læser dette dokument grundigt inden du anvender DMS! Udgivet September 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand Kære Landmand Århus den 07-02-2006 Mit navn er Martin Hastrup Dyrlund. Jeg er uddannet landmand (agrarøkonom) fra Dalum landbrugsskole i år 2000, hvorefter jeg har påbegyndt en cand.merc. uddannelse på

Læs mere

Gennemførelse af grupperådgivningsforløb

Gennemførelse af grupperådgivningsforløb Gennemførelse af grupperådgivningsforløb Anbefalinger på baggrund af gennemførte forløb hos Centrovice og Djursland Landboforening Udarbejdet af Heidi Hundrup Rasmussen, specialkonsulent i SEGES, i projekt

Læs mere

Værditilvækstseminaret - d. 20. november

Værditilvækstseminaret - d. 20. november Værditilvækstseminaret - d. 20. november Stampenborg Specialkonsulent William S. Andersen Deltagere 6 landmænd 9 DLBR 3 Landbrugsskolerne 7 VFL Deltagere fra VFL i dag Gustaf Bock Birgitte Wulff Mikaelsen

Læs mere

Grundlæggende oplysninger

Grundlæggende oplysninger Side 1 af 9 Formålet med denne undersøgelse er at få belyst anvendelse af økonomi-, ressource- og risikostyring i landbruget: Hvilke værktøjer og procedurer anvendes, og hvilket udbytte har du som landmand?

Læs mere

Brug erfagruppens viden og engagement til konkret problemløsning. Projektchef Merete Studnitz Videncenter for Svineproduktion

Brug erfagruppens viden og engagement til konkret problemløsning. Projektchef Merete Studnitz Videncenter for Svineproduktion Brug erfagruppens viden og engagement til konkret problemløsning Projektchef Merete Studnitz Videncenter for Svineproduktion Erfagruppe Viden Engagement Konkret problemløsning Staldskole Struktureret mødeform

Læs mere