Kvægbruget i Danmark gennemgår i disse år måske de største forandringer nogensinde, og disse forandringer påvirker også rådgivningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvægbruget i Danmark gennemgår i disse år måske de største forandringer nogensinde, og disse forandringer påvirker også rådgivningen."

Transkript

1 1.1RUGLVN NRQRPLVN.Y JDYO $NXUH\UL,VODQGMXOL %RQGHQVNUDYWLOQHWY UNHW 5nGJLYQLQJ 1LHOV%R.Y JDYOVIRUHQLQJHQ7$8586(EHOWRIWYHM$VVHQWRIW '.5DQGHUV'DQPDUN ZZZWDXUXVGNLQIR#WDXUXVGN,QGOHGQLQJ Kvægbruget i Danmark gennemgår i disse år måske de største forandringer nogensinde, og disse forandringer påvirker også rådgivningen. Ændringerne kan sammenfattes således: Mælkekvote på 4,5 mia. kg mælk - højere ydelse pr. ko er ensbetydende med færre køer Ændret besætningsstruktur fra små besætninger til meget store besætninger Større besætninger betyder ændret driftsledelse Større viden hos kvægbrugere Som dokumentation ses udviklingen indenfor landbrugets driftsgrene i figur 1. Figuren viser, at der er sket en specialisering, idet antallet af ejendomme med både svin og kvæg er faldet. Samtidig udgør ejendomme med kvæg og kun kvæg en større andel af det samlede antal ejendomme. %nghny JRJVYLQ.Y JPHQLNNHVYLQ 6YLQPHQLNNHNY J +YHUNHQVYLQHOOHUNY J )LJXU6WUXNWXUHQLODQGEUXJHW.LOGH6WDWLVWLVNnUVRYHUVLJW

2 YULJH QGULQJHURYHUnU Antallet af malkekøer: Fald på stk. Antallet af ammekøer (kødkvæg): Stigning på stk. Antallet er besætninger er halveret og er nu under Antallet af køer pr. besætning er steget voldsomt (knap 60 køer i gns. pr. besætning) Antallet af "udenlandske" kvægbrugere er stærkt stigende og inden længe er 20% af den danske mælkeproduktion på "hollandske hænder" Denne udvikling viser 2 ting. Den professionelle kvægbruger bliver større og færre (lad os kalde ham Bob Moneymaker) og den ikke-professionelle (hobbykvægbrugeren) bliver flere (lad os kalde hende Liza Green). Den ændrede besætningsstruktur og det faldende koantal vil også betyde ændringer i rådgivningen, og der vil være en meget stor segmentering i kvægbrugerne. Hvis prognoserne holder stik, vil besætninger med en størrelse på 100 køer været "det normale", og disse besætninger vil have driftsledere, der har en længere uddannelse end i dag. Det gælder fagligt som landmand, men også indenfor handel og ledelse. Mange kvægbrugere vil have en merkantil uddannelse og agere mere kommercielt overfor omgivelserne end tidligere. Herudover vil rådgivningen også blive udsat for stigende konkurrence både fra udlandet og fra private firmaer. Sammenfattende på disse strukturændringer er min påstand: IUDIRUHQLQJWLOYLUNVRPKHG samtidig kommer ændringen IUDERQGHWLONXQGH 5nGJLYQLQJVWMHQHVWHQ For at forstå baggrunden for rådgivningen i Danmark vil jeg kort omtale organisationerne. De 2 generelle hovedorganisationer er De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug. De danske Landboforeninger omfatter 81 landboforeninger, som driver 71 landbocentre. Disse landbocentre yder medlemmerne rådgivning og service på følgende områder: Planteproduktion, økonomi, kvægproduktion, svineproduktion, specialproduktion, bygninger og maskiner samt landboret og landboungdomsarbejde (4H). Landbocentrene beskæftiger i alt ca ansatte. Den største faggruppe (ca ) arbejder i økonomiafdelingerne med driftsøkonomi og regnskabsføring. Dansk Familielandbrug har ca. 30 lokale rådgivningskontorer, der ofte har til huse i et fælles landbocenter med landboforeningens rådgivningskontorer. På en del områder er der fællesudvalg mellem de to organisationer, og dermed også fælles ansættelse af medarbejderne. I det følgende vil jeg koncentrere mig om produktionsrådgivningen og avlsrådgivningen indenfor kvægbruget. 2

3 3URGXNWLRQVUnGJLYQLQJHQ Indenfor produktionsrådgivningen er opgaverne ofte præget af mange rutineopgaver hos kvægbrugeren eksempelvis: Produktionskontrol (periodefoderkontrol, endagsfoderkontrol) Almindelig foderplanlægning Budgetkontrol Ansøgninger om støtte (mælkekvoteansøgninger) Uden at gå i detaljer med disse tilbud er der tale om en blanding af en analyse af besætningsdata, og derudfra gennemføres en rådgivning. Rådgivningen kan spænde fra en kortsigtet justering af fodermidler, fodermængder m.v. til en mere langsigtet rådgivning om omlægning i produktionen eksempelvis økologi, køb/salg af mælkekvote m.v.. For knap to år siden gennemførte jeg en lille undersøgelse over kvægbrugerens ønsker og krav til rådgivningen (Christensen, 1998). I den forbindelse oplyste leder af produktionsrådgivningen Jørgen Wind, Varde, at fremtidens produktionsrådgivning går fra kontrol og her og nu rådgivning til mere langsigtet rådgivning. Produktionsrådgivningen bestod i 1999 for 60%'s vedkommende af "kontrol" og for 25%'s vedkommende af rådgivning eller sparring. Målsætningen er, at i år 2002 er det ændret således, at maksimalt 30% af tiden anvendes på kontrol og 60% på rådgivning og sparring. Denne rådgivning bliver mere helhedsrådgivning og strategisk fremfor den nuværende detaljerede analyse/kontrol opgave. I fremtiden er Jørgen Winds ønske også, at der mulighed for mere direkte markedsføring eller mere opsøgende arbejde eksempelvis med "drop-in " besøg, hvor en medarbejder kommer fra til en uforpligtende snak om, hvor rådgiverne eventuelt kan hjælpe..y JDYOVUnGJLYQLQJHQ Kvægavlsrådgivningen i Danmark er også præget af mange opgaver eksempelvis: Kåring af køer (classification) Udarbejdelse af edb-insemineringsplaner med forslag til valg af tyr (Mating plans) Selektion af tyremødre Dyrskuer (Cattle shows) Herudover er avlsrådgiverne ofte meget optaget af sekretærarbejdet for forskellige udvalg og bestyrelser med omfattende mødeaktivitet til følge. En undersøgelse blandt avlsrådgiverne viste, at avlsrådgiverne anvender en 65-80% af tiden til telefon, administrativt arbejde og møder, og den resterende del af tiden anvendes til "feltabejde". Fælles for såvel produktions- som avlsrådgivningen er bl.a. følgende: effektiv - rådgiverne har travlt præget af mange rutineopgaver også administrative opgaver mere reaktiv end proaktiv - rådgiverne har for lidt tid til opsøgende arbejde 3

4 )UHPWLGHQVNY JEUXJHU±KYHPHUKDQKDQRJKYDGIRUODQJHV" Fremtidens kvægbruger er en anden end han/hun er i dag. Nedenstående ses påstande om den fremtidige kvægbruger. Fra nutidens medlemmer til fremtidens kundegrupper. Større forskel på kundegrupper (segmentering). Fra fuldtidskvægbrugeren Bob Moneymaker med 500 køer til deltidskvægbrugeren Liza Green Fra et medlem, som er loyal og tro mod foreningen, til en kunde, der handler, hvor det er bedst og billigst. Kvægbrugerens uddannelse: Fra traktorkørekort til PC-kørekort - ét er sikkert, de stiller ikke samme krav!! Den helt overordnede påstand, som jeg vil fremlægge er, at fremtidens rådgivere skal være med opsøgende - Vi skal sælge mere i fremtiden end vi gør i dag, men vi skal sælge rådgivning, viden know how eller hvad vi vil kalde det på kvægbrugerens præmisser. +YRUGDQV OJHUPDQ" Når man skal sælge skal man lægge en markedsføringsplan. Målet er overordet at kende kundens behov og formålet med salget er naturligvis at opfylde kundens behov. At sælge rådgivning er ikke helt det samme som at sælge et industriprodukt f.eks. en vaskemaskine. Rådgivning er en serviceydelse og her gælder andre regler. Normann (1986) har sammenlignet de to "produkter". 7DEHO)RUVNHOOHQSnHWSURGXNWRJHQVHUYLFH\GHOVH1RUPDQQ 3URGXNWSURGXNWLRQ Produktet er som regel konkret Ejendomsretten overdrages, når et køb har funded sted Kan videre sælges Kan demonstreres før købet Kan oplagres af sælger og køber Forbrug følger efter produktion Produktion, salg og forbrug sker forskellige steder Kan transporteres Sælgeren producerer Indirekte kontakt mulig mellem virksomhed og kunde Aktiv i regnskabet - afskrivning af eventuel værdiforringelse er mulig 6HUYLFH\GHOVH Serviceydelsen er immateriel Som regel ingen overdragelse af ejendomsretten Kan ikke videre sælges Kan som regel ikke effektivt demonstreres (findes ikke før købet) Kan ikke oplagres "Produktion" og forbrug falder ofte sammen Produktion, salg og tit også forbrug sker på ét og samme sted Kan ikke transporteres Køberen deltager direkte i produktionen Direkte kontakt er som regel nødvendig Serviceydelse bogføres som regel som omkostning 4

5 Efter tabellen at dømme og min bedste overbevisning er rådgivning en serviceydelse. Rådgiverens situation er derfor, at han/hun skal ud at sælge sin viden, og som det fremgår af tabellen er det mere diffust at sælge en serviceydelse end det er at sælge et produkt. For rådgiveren ligger der derfor en stor opgave i at kende og forstå den rolle. Det svære er ligeledes hvordan afdækker man kundens behov for en serviceydelse eller kan udbyttet af en rådgivning måles?. Det er nemmere at finde ud af om kunden har brug for en vaskemaskine. Ligeledes er det sværere at måle værdien af en rådgivning end det er at måle værdien eller udbyttet af et konkret produkt som en vaskemaskine..dqxge\wwhwdihqungjlyqlqjpnohv" Salg af ethvert produkt kræver svar på spørgsmålet: Hvad får jeg ud af det?. Der er naturligvis metoder til at afdække kundens behov for rådgivning. Her vil jeg blot nævne spørgeundersøgelse (surveys) eller interviews med potentielle kunder. De samme metoder kan bruges til opfølgning for at måle resultaterne, men husk alle i samfundet også bønder er trætte af spørgeundersøgelser og interviews - det skal laves rigtigt. Et eksempel på en spørgeundersøgelse ses i figur 2. )LJXU 6S UJHXQGHUV JHOVH RYHU NY JEUXJHUHQV WLOIUHGVKHG PHG NY JUnGJLYQLQJ *U QE N 5

6 Ved anvendelse af interviews er der også mange forskellige værktøjer. Dette kan være mere eller mindre strukturerede interviews, hvor der tages udgangspunkt i en spørgeramme. Et eksempel ses i figur 3. +ROODQGVNHNY JEUXJHUHL'DQPDUN Baggrund for emigration til Danmark Introduktion i DK Hvorfor DK - hvorfor Vestjylland Fordele og ulemper ved DK Modtagelse i DK - fagligt, kulturelt/socialt Familie sociale forhold Landbruget Besætningsbaggrund Fordele og ulemper med besætningstruktur i DK Forening eller virksomhed - andelstanken Kontakt til offentlige myndigheder Hvad bruger du af rådgivning? Produkter fra Holland Fordele /ulemper ved DK rådgivning - bruges privat rådgivning Pris/produkt/kvalitet. I DK lægger vi vægt på uvildighed, nærhed, brugerbetaling m.v. Kontrolforening/kvægavlsforening Information/informationsteknologi IT, Internet Hvad savner du fra Holland? Hvad kan vi forbedre i DK? Hvis du havde en tryllestav hvad ville du lave om? )LJXU(NVHPSHOSnHWLQWHUYLHZ Ud fra de forskellige metoder kan man danne sig et billede af kvægbrugerens krav til fremtidens rådgivning. /DQJVLJWHWSURGXNWLRQVUnGJLYQLQJ Som beskrevet har produktionsrådgivningen ofte været præget af kortsigtet kontrol. Flere rådgivere har startet forskellige former for mere langsigtet rådgivning og totalrådgivning. Mogens Lund fra Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut har skrevet en rapport om Rådgivning i strategisk planlægning inden for landbruget. I rapporten argumenterer han for, at strategisk planlægning i den enkelte landbrugsbedrift er nødvendig: Strategisk planlægning er en aktivitet eller en proces, der har til formål at bidrage til løsningen af de komplekse problemer, som landmænd vil støde på gennem deres arbejde (citat Lund, 1998). Lund (1998) viser, at det er meget væsentligt, at rådgiveren forstår landmandsfamiliens situation til bunds, og at rådgivningen er individuel. I tabel 2 ses et eksempel på arbejdsfaserne i en rådgivningssituation. Som det ses af den første række i tabel 2 er det vigtigt, at få etableret et godt samarbejdsgrundlag med landbofamilien. Tabellen er i øvrigt tænkt som en vejledning og tjekliste for konsulentens arbejde med at gennemføre en helhedsorienteret rådgivning. 6

7 7DEHO(NVHPSHOSnDUEHMGVIDVHUQHLNRQVXOHQWHUQHVUnGJLYQLQJ/XQG Faser Formål Eksempler på indhold Kontakt Få etableret et godt samarbejde med landbofamilien Afdækning af familiens vision Afdækning af andre krav til bedriftens eksistensgrundlag Vurdering af stærke og svage side Problemformulering Få landmandens accept af problemformulering samt muligheder og trusler Problemformulering Udarbejdelse af rådgivningsaftale Sikre landmandens accept af rådgivningsaftalen Løsningsalternativer Få analyseret og afdækket relevante handlingsmuligheder Afdækning af handlemuligheder Afdækning af forudsætninger Forslag til problemløsninger Vurdering af løsningsmuligheder Valg Få valgt bedste beslutning Valg af handlingsalternativ Handling Opfølgning Få sikret at der sker forandringer i praksis Få revideret beslutningerne, når forudsætningerne ændrer sig Gennemførelse af fysiske og sociale transformationer Kontrol af handlingernes konsekvenser og forudsætninger Revision af forudsætninger Ser vi på tabellen er hele handlingsforløbet en langsigtet proces. Det er også en individuel proces Ikke alle kvægbrugere stiller de samme krav. $YOVUnGJLYQLQJHQ Indenfor produktionsrådgivningen gælder nødvendigvis ikke samme segmentering af kunderne som indenfor avlsrådgivningen. Avlsrådgivningen hænger meget sammen med interessen for kvægavl. Ofte kan kvægavl være en lidenskab. Eksempelvis er kåring og bedømmelse af dyr er en subjektiv handling. Nogle er meget interesserede andre ser det kun som et middel til at frembringe gode produktionsdyr - kundens behov er altså forskellige, og igen gælder det om at afdække bondens krav til avlsrådgivningen, men samtidig afdække forskellen mellem objektive behov og lidenskab. Ofte er situationen den, at kun få er meget interesseret i avl, men de samme få avlsinteresserede bønder forbruger meget avlsrådgivning. Dette er illustreret i figur 4. Medlemmernes ønsker Medlemmer, som efterspøger meget rådgivning og bruger alle hjælpemidler i tyrevalget Medlemmer, som følger godt med i de lokale foreninger og tyre )LJXU 0HGOHPPHUQHV QVNHU Medlemmer, som overlader tyrevalget til inseminøren 7

8 Avlsrådgivningen og avlsarbejdet er under pres i Danmark - ikke et alvorligt pres med tab af store markedsandele, men et pres er der fra udenlandske avlsselskaber. Et er, at der er andre firmaer inde og udbyder sæd, men når det er ungtyresæd (young sires) falder danske kvægavlsforenin-gers afprøvnings grundlag. De udenlandske selskaber satser meget på store "ikke-avlsinteresserede" besætninger samt på hollandske kvægbrugere i Danmark, og det stiller nye udfordringer til avlsrådgivningen i Danmark. Avlsrådgivningen er ikke så let at indplacere i en totalrådgivning som produktionsrådgivningen, men også avlsrådgivningen er en løbende proces, om end den er sværere at måle resultatet af end produktionsrådgivningen. 5nGJLYQLQJHQVRPSURFHV Umiddelbart er det en proces mellem den enkelte rådgiver og den enkelte kvægbruger eller landmandsfamilie, men der er også en proces med hele organisationen. Processen er som alle andre processer fortløbende og påvirker derfor alle led i organisationen. Denne situation er skitseret i figur 5. Folkevalgt ledelse Beslutninger -bevillinger Landmandens forventninger, krav og behov Rådgivning som proces Resultat Virksomhed: Udvikling, salg m.v. )LJXU5nGJLYQLQJHQVHWVRPHQSURFHVPHGHNVWHUQHSnYLUNQLQJHU Det er derfor nødvendigt at organisationen også tilpasses rådgivningssituationen og bondens krav til rådgivningen. Her vil der blive tale om en forandring mod mere opsøgende arbejde eller en mere proaktiv rådgivning. 8

9 9LVNDOIUDDWY UHUHDNWLYHWLODWY UHSURDNWLYH Denne teoretiske udtalelse kom på årsmødet for rådgivere i Danmark i Frit oversat betyder det, at vi skal ikke vente ved telefonen, men være mere på gaden, og besøge nye og gamle kunder, uden at de behøver at ringe. Det samme siger vores danske chefkonsulent Henrik Nygård.: Konsulenterne skal være frækkere. Sådan en forandring kræver planlægning, og her taler kloge mænd og kvinder bl.a. om følgende: 1. Strategisk ledelsesniveau (Vision, forretningsidé, målsætninger og hovedpolitikker) 2. Taktisk ledelsesniveau (ressourceallokering og delpolitikker) 3. Operationelle niveau (regler, rutiner og forretningsgange) De fremhæver også, at en organisation i stabil udvikling ikke gør meget ud af den overordnede strategiske planlægning, men let går over i det taktiske ledelsesniveau, og det er også meget logisk. En folkevalgt ledelse vil ofte tænke Hvorfor lave om på noget der går godt?. Det skal man nødvendigvis heller ikke, men det er vigtigt, at omgivelserne hele tiden analyseres, og at dette danner grundlag for at vurdere målsætninger og aktiviteter. For at det skal blive en succes, er det efter min opfattelse vigtigt, at man gør det simpelt, og får klarlagt Hvad er det vore medlemmer/kunder forventer, og kan og vil vi opfylde deres ønsker?. Denne sætning rummer faktisk mange af de facetter, der ligger i strategisk planlægning med intern - og ekstern analyse (medarbejdere, viden, økonomi, konkurrenter m.v.). På et område som rådgivning og service er den vigtigste ressource medarbejderne og deres kompetence. Det er essentielt for et rådgivningscenter, at kende den nuværende kompetence og sikre fremtidens kvægrådgivning. )RUDQGULQJHUHUQ GYHQGLJHGRQWEHWRRODWH" Utallige kloge mennesker har også sagt og skrevet om forandringer. Et af citaterne er: Forandring gennem tilpasning er en grundlæggende defensiv filosofi, hvor personen og virksomheden først og fremmest vil sikre sig mod at begå fejl. Når forandringen baserer sig på vision, så foretager personen eller virksomheden derimod et positivt valg om hvad man ønsker at få ud af tilværelsen (citat slut). Sidst men ikke mindst: 5nGJLYQLQJHQVNDOY UHIDJOLJNRUUHNWHIIHNWLYRJEHGVWPXOLJHRSI\OGHERQGHQVEHKRYRJ GHQVNDODOWLGJHQQHPI UHVSnERQGHQVSU PLVVHURJXGIUDERQGHQVPnO 6W UVWPXOLJLQGNRPVWPHGPLQGVWPXOLJWDUEHMGH 9

10 /LWWHUDWXUOLVWH Christensen N. B., 1998: Et eksempel på kortlægning af kvægbrugerens krav og ønsker til fremtidens kvægrådgivning. Seminaropgave, Handelshøjskolen Århus Grønbæk P. og Grønbæk G., 1998: Vision og Strategi for Landbogården. Hovedopgave HD, Handelshøjskole Syd, Kolding Lund M., 1998: Rådgivning i strategisk planlægning indenfor landbruget. Rapport nr. 94, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, København Løwendahl B.R., 1997: Strategic Managemnet of professional Service Firms. Handelshøjskolen Forlag, København Normann, R., 1986: Service Management ledelse og strategier i servicevirksomheder, Schultz Forlag 10

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014 Landbruget om 10 år Ved Nørresundby Bank Kristian Skov d. 17. juni 2014 Hvordan ser landbruget ud i 2050? Ifølge bogen 2050 Der bli r et yndigt land Hvordan ser landmanden ud i 2050? - Kompetencer, ejerformer

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening?

Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening? - for nyvalgte udvalgsmedlemmer Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening? Konference Tid og sted 8.-9. januar 2003 på Landbrugets Rådgivningscenter. Vi spiser aftensmad på spisestedet

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Beretning Familielandbruget VEST-Jylland 7-3-2011

Beretning Familielandbruget VEST-Jylland 7-3-2011 Beretning Familielandbruget VEST-Jylland 7-3-2011 Det forgangne år 2010 huskes nok, som året, hvor der stadig var økonomisk krise både i det private erhvervsliv, i bankerne i særdeleshed og på mange landbrugsbedrifter.

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Beretning 2006, for økonomiudvalget ved formand Laurits Hougaard, økonomiudvalgets beretningsmøde den 6. februar 2007 i Følle

Beretning 2006, for økonomiudvalget ved formand Laurits Hougaard, økonomiudvalgets beretningsmøde den 6. februar 2007 i Følle Beretning 2006, for økonomiudvalget ved formand Laurits Hougaard, økonomiudvalgets beretningsmøde den 6. februar 2007 i Følle Arbejdsåret 2006 blev, ledelsesmæssigt, et år med udfordringer. Økonomiudvalgets

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

FlexRegnskab tilpasset dit behov

FlexRegnskab tilpasset dit behov 2008 FlexRegnskab tilpasset dit behov Værdiskabende regnskab til deltidslandmænd Projekt regnskab til deltidslandmænd har til formål at undersøge, hvordan man i Dansk Landbrugsrådgivnings regi, kan tilbyde

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2002

Landbrugsgazellerne 2002 Landbrugsgazellerne 2002 Landbrugets Rådgivningscenter Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget. Vækst forbindes i alle andre sektorer almindeligvis

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand Kære Landmand Århus den 07-02-2006 Mit navn er Martin Hastrup Dyrlund. Jeg er uddannet landmand (agrarøkonom) fra Dalum landbrugsskole i år 2000, hvorefter jeg har påbegyndt en cand.merc. uddannelse på

Læs mere

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Fra min faglighed - til din forretning

Fra min faglighed - til din forretning Fra min faglighed - til din forretning Den 8. juni v/ Lotte Lüscher Cand. Psych. Aut. PhD www.clavis.dk Hvis det du gør ikke virker så prøv noget andet! To indfaldsvinkler til udviklingsprocesser - vi

Læs mere

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger Tidens hårde markedsbetingelser kræver, at kvægavlere har effektive styringsredskaber,

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2008

Landbrugsgazellerne 2008 Landbrugsgazellerne 2008 Landbrugsgazellerne 2008 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Landbruget i Danmark som væksterhverv. Udsagnet lyder måske forkert for mange udenforstående. Forestillingen

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi er det største fagkontor i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Omkring 40 af medarbejderne har dog kontor i Mejeriforeningen eller regionalt. Den kun halvandet år gamle konstruktion, Dansk Kvæg, har

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

DLS får viden til at gro

DLS får viden til at gro DLS får viden til at gro Velkommen til DLS DLS er en erfaren rådgivningsvirksomhed, der er ejet af landmænd, i Guldborgsund, Vordingborg og Lolland kommuner. Gennem mere end 100 år har vi arbejdet for

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Et værdifuldt bofællesskab fakta Tæt lokal dialog En strategisk tilgang Vi møder op

Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Et værdifuldt bofællesskab fakta Tæt lokal dialog En strategisk tilgang Vi møder op 2 Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Lemvigegnens Landboforening er en naturlig og respekteret del af samfundet som forening i Region Midt og med 150 år i bagagen. Regionen står også for en tredjedel

Læs mere

Fri agent planen fra frieagenter.net

Fri agent planen fra frieagenter.net Fri agent planen fra frieagenter.net Print ud og udfyld. Kommenteret udgave findes i bogen Frie Agenter. Ide og behov Beskriv din idé og hvem den henvender sig til Hvilke behov vil du dække hos dine kunder?

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard 2005 blev igen et betydeligt arbejdsår for de opgaver, der ligger under økonomiudvalget. Arbejdet lå i 2005

Læs mere

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Strategi for vækst Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Det strategiske kompetencekort Løbende tilpasning Visuelle handlingsplaner Svinekongressen

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund, kbl@landbonord.dk Hjørring Kommune:

Læs mere

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Hvor er jeg i dag? Jeg er 33 år gift med Pernille. Har

Læs mere

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret HELHEDSORIENTERET RISIKOSTYRING Den kvantitative tilfredshedsanalyse Rapportering af resultaterne fra et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2009 nr. 38 vedr. Helhedsorienteret Risikostyring

Læs mere

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Strategirapport. Vision. Landbruget Bakkegården Strategi 2008-2012-2020

Strategirapport. Vision. Landbruget Bakkegården Strategi 2008-2012-2020 Landbruget Bakkegården Strategi 2008-2012-2020 Vision Bakkegården skal opnå stadige bedre produktionsresultater. Målet er at ligge i den bedste fjerdedel mål på kg ekm pr. årsko samt ligge i den laveste

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Velkommen til Videncentret for Landbrug

Velkommen til Videncentret for Landbrug Velkommen til Videncentret for Landbrug Præsentation v/viceadm. direktør Ejnar Schultz Introduktion til nyansatte i DLBR december 2010 Danmark i forreste række Forskning og uddannelse Teknologi og fødevarer

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere