Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans"

Transkript

1 Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

2 Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling 28 Muligheder for forenkling af støttestrukturen 34 Arbejdsgruppens konkrete anbefalinger 35 Moderne dans i Danmark Udgivet af Kulturministeriet Grafi sk design: KPTO Fotos: Henrik Stenberg Tryk: Phønix-Trykkeriet A/S Oplag: 500 ISBN: , trykt udgave ISBN: , elektronisk udgave Kulturministeriets oplysning Tlf.: E-post: (Ekspeditionstid 9-16) Kulturministeriets adresse Nybrogade København K Tlf.: Fax: (Ekspeditionstid 9-16) Postadresse Kulturministeriet Postboks København K E-post: Hjemmeside:

3 Indledning Den moderne dans i Danmark er præget af både talent og engagement. Ikke blot bliver der i Danmark produceret moderne scenisk dans, der når den er bedst kan måle sig med det ypperste i Europa. Der er også et meget spændende vækstlag af unge dansere og koreografer, der står klar til at give den danske moderne dansescene et yderligere løft, hvis de får mulighederne for det. Det et vigtigt at sikre, at dette store potentiale inden for den moderne dans gives bedst mulige betingelser for at udvikle og konsolidere sig. Med henblik på at undersøge mulighederne for at forbedre vilkårene for moderne dans har kulturministeren i juli 2003 nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til styrkelser af rammebetingelserne for moderne dans i Danmark. Arbejdsgruppen ønsker at gøre opmærksom på en række forhold, der har haft stor betydning for gruppens arbejde: Det er første gang, at moderne dans er blevet gjort til genstand for et kulturministerielt udvalgsarbejde. Arbejdsgruppens kommissorium er meget omfattende i betragtning af den tid, der har været afsat til udvalgsarbejdet. Arbejdsgruppen nedsættes på et tidspunkt, hvor såvel lovgivning som støttestrukturer på hele scenekunstens område er under omformulering. Arbejdsgruppens indsats må ikke betragtes som afslutningen, men snarere som begyndelsen på en seriøs og oplyst kulturpolitisk debat om den moderne dans fremtid i Danmark. 1. Kommissorium Arbejdsgruppen har følgende kommissorium: Med det formål at sikre: den fortsatte kunstneriske udvikling og udbredelse af den modernes dans i Danmark større publikumsgrundlag for den moderne dans en forenklet struktur for den offentlige støtte til den moderne dans skal arbejdsgruppen komme med forslag til: organiseringen af opgaverne, aktørerne og den statslige finansiering af området for moderne dans.

4 04 Opgaverne omfatter i den forbindelse: Trænings- og produktionsfaciliteter Formidling og information International udveksling og relationer Uddannelse og vækstlag Efteruddannelse Scenerne Nye publikumsgrupper Kunststøtten Nye initiativer Aktørerne er de aktører, der tegner området for moderne dans i forhold til de ovenstående opgaver. Men også andre aktører, der kan inddrages i samarbejder med aktører på danseområdet, skal tænkes med. Det kan være stationære teatre, teaterforeninger og kulturhuse. Arbejdsgruppens forslag skal tænkes inden for den samlede statslige finansiering af området i dag. Gruppens forslag skal forholde sig til fordelingen af midlerne på området. Arbejdsgruppen har i perioden 18. august 16. oktober 2003 afholdt i alt 6 møder. Gruppen er sammensat på denne måde: Jesper Hermansen, afdelingschef i Kulturministeriet (formand) Mikala Bjarnov Lage, instruktør og koreograf, medlem af Uddannelsesrådet for film og teater Palle Granhøj, leder af GRAN teater for dans Louise Frevert, tidligere professionel danser, medlem af Folketinget (Dansk Folkeparti) Kerstin Anderson, efteruddannelsesleder, Skolen for Moderne Dans, Statens Teaterskole, medlem af Kunstrådets fagudvalg for teater. Karen Vedel, kandidatstipendiat, Dans og Teatervidenskab, Københavns Universitet Susanne Ravn, lektor ved Syddansk Universitet, næstformand i Dans i Uddannelse Frank Andersen, balletmester, Det Kongelige Teater Sekretariatsfunktionen varetages af Kirsten Sylvest, Kunststyrelsen, samt Beatrice Holm, Henrik Jacobsen, Thomas Kyed og Katrine Tarp, Kulturministeriet. Arbejdsgruppen kan efter behov indkalde andre organisationer eller personer til drøftelse af specifikke problemstillinger. Arbejdsgruppen har løbende i arbejdet modtaget bidrag fra aktører på området. Bidragene har karakter af bilagsmateriale og kan findes på Kulturministeriets hjemmeside (www.kum.dk), hvor også rapporten ligger i elektronisk form.

5 2. Arbejdsgruppens forslag 05 Arbejdsgruppen har noteret sig de økonomiske rammer for gruppens arbejde i kommissoriet, hvorefter gruppens forslag som udgangspunkt skal tænkes inden for den samlede statslige finansiering af området i dag, hvilken udgør ca. 50 mio. kr. årligt. Gruppen kan dog herudover tillige basere sig på en afsat dansepulje af tipsmidler på 5 mio. kr. i 2003 og forventeligt i tre år herefter. 2,8 mio. kr. af denne pulje er allerede disponeret til danseaktiviteter i Arbejdsgruppen vil naturligvis basere sine forslag til kulturministeren på de økonomiske rammer, der er opstillet i kommissoriet. Gruppen har imidlertid ønsket også at opstille en vision for den længeresigtede udvikling af den moderne dans i Danmark. For at udnytte det momentum, der er til stede netop nu, hvor de strukturelle rammer for moderne dans er ved at være på plads og en generel professionalisering af området er tæt på at være gennemført, er det arbejdsgruppens vision, at også de sidste skridt på sigt bliver taget i retning af en etablering af dansen fuldt på linje med de øvrige kunstformer. Gruppen har derfor valgt at supplere sine konkrete anbefalinger med en række forslag, der udstikker udvalgets bud på fremtidige sigtelinjer for opnåelse af optimale, permanente løsninger på de hovedudfordringer, som den moderne dans står over for i dag. Arbejdsgruppen peger på, at der netop i den nuværende situation med et stort kompetent miljø er behov for handling, hvis visionerne om et professionelt miljø på internationalt niveau inden for moderne dans i Danmark skal blive til virkelighed. Arbejdsgruppens rapport falder derfor i to dele: Den første lange del skitserer og kommenterer vilkårene for moderne dans i Danmark opdelt i tre hovedafsnit om hhv. uddannelse, produktion og formidling. Til disse afsnit knytter arbejdsgruppen en række forslag, der afspejler gruppens opfattelse af, hvilke initiativer der er egnet til og nødvendige for at sikre den moderne dans fuldt tilfredsstillende rammer for udvikling. Rapportens anden og kortere del indeholder en begrundet gennemgang af, hvilke konkrete initiativer arbejdsgruppen inden for de givne økonomiske rammer vil pege på som de vigtigste og mest presserende skridt i retning af en samlet styrkelse af den moderne dans. Arbejdsgruppen giver her sine anbefalinger til prioritering af en dansepulje finansieret af tipsmidlerne på 5 mio. kr. årligt i Både konkrete initiativer og visioner tager sigte på at optimere betingelserne for den kunstneriske udvikling inden for den moderne dans. Initiativer og visioner er ligeledes udformet med henblik på at udvikle den enkeltes mulighed for at møde dansen gennem kvalificerede og kvalificerende tilbud i form af undervisning og anden vidensformidling, workshopper og forestillinger.

6 06 Rapportens dansebegreb Arbejdsgruppen har fundet det nødvendigt at knytte en række bemærkninger til de dansebegreber, der arbejdes med i rapporten. Dans indgår på mange forskellige måder i det almindelige kulturliv. Dans er en samværsform, en sportsgren, et terapeutisk værktøj, en kulturbærende foreteelse, en motionsform, en kreativ beskæftigelse og en scenekunstnerisk genre. Arbejdsgruppen fokuserer i sit arbejde på sidstnævnte, der er den del af dansen, der hører ind under Kulturministeriets område. Moderne dans på svensk: fridans, på engelsk: contemporary dance og på amerikansk: modern dance udgør en væsentlig del af den dans, der præsenteres på danske scener i dag. Benævnelsen benyttes i dansk sprogbrug som paraplybegreb for en række forskellige subgenrer inden for professionel nutidig scenedans. Moderne dans er afgrænset i forhold til den i kulturhistorisk henseende meget stærke danske ballettradition på Det Kgl. Teater. Ballet indgår således ofte i men er ikke nogen forudsætning for de moderne danseres træningsmæssige baggrund. Til gengæld trækker moderne dans på træningssystemer, der er under konstant udvikling i et internationalt netværk af skoler og undervisere. I de afsnit i rapporten, der omhandler formidling af dans i forhold til børn og unge, udvides dansebegrebet fra udelukkende at beskæftige sig med dans som scenekunst til et mere bredt dansebegreb. 3. Dansens ligestilling med andre kunstformer Det er arbejdsgruppens opfattelse, at den moderne dans spiller en stadig større og mere markant rolle i den danske scenekunst. En tydelig anerkendelse heraf vil kunne bidrage afgørende til at åbne op for dansens kunstneriske udvikling. Gruppen finder derfor, at der et stort behov for, at det lovgivningsmæssigt tydeligt tilkendegives, at dans, herunder moderne dans, er fuldt ligestillet med andre kunstformer. Det er særligt i forhold til teaterloven, at udvalget finder behov for en fuld ligestilling med andre scenekunstformer. Regeringens kommende arbejde med en revision af teaterloven er således efter arbejdsgruppens opfattelse en oplagt mulighed for at sætte handling bag gruppens forslag om en blåstempling af den moderne dans som selvstændig kunstart. Gruppen har noteret sig, at kulturministerens teaterudspil fra september 2003 henviser til gruppens arbejde som input til den forestående teaterlovsrevision. Gruppens konkrete forslag går på, at lovens terminologi og begreber fremover også dækker den moderne dans som kunstart. Det kan i praksis ske ved at udskifte begreberne teater og dramatik med begrebet scenekunst. Forslaget vil både være relevant i forhold til teaterlovens formålsparagraf, hvor der i dag står, at lovens formål er at fremme teaterkunst og teaterkultur, og i forhold til formålsparagrafferne for de forskellige typer af teatre. I formålsparagraffen for landsdelsscenerne er der behov for at være mindre specifik og erstatte bal-

7 let med ordet dans. Arbejdsgruppen ser i den forbindelse et behov for, at det i lovbemærkningerne til en ny teaterlov bliver understreget, at begrebet scenekunst blandt andet dækker over moderne dans. 07 I den nye lov om Kunstrådet er dansen som begreb allerede indarbejdet. Her står, at Kunstrådet ved fordeling af støtte skal søge at tilgodese alle genrer inden for det professionelle teater, herunder dans og musikdramatik. Ud over en klar lovgivningsmæssig markering af den moderne dans selvstændige og ligeværdige stilling i forhold til andre kunstarter er der efter gruppens opfattelse også behov for andre tiltag til at sætte substans på dette signal i lovgivningen. Et meget vigtigt element i en sådan markering af en stærk ramme for den moderne dans ville være etableringen af et statsligt permanent moderne dansekompagni med turnéforpligtelse i ind- og udland. Den altovervejende del af støtten til moderne danseforestillinger kommer fra Kunstrådets bevillinger. Det er derfor efter arbejdsgruppens opfattelse af stor betydning, at Kunstrådet i den kommende handlingsplan sikrer en tydelig og selvstændig markering af den moderne dans. Arbejdsgruppen er opmærksom på rådets ambition om i sin virksomhed at tænke på tværs af de gængse kunstkategorier, men finder det afgørende, at det sikres, at dans ikke kommer til at glide i bagrunden i en sådan proces. Det betyder, at der såvel organisatorisk som ressourcemæssigt bør tages højde for dansens placering.

8 Den moderne dans fødekæde Som alle andre kunstarter har dansen også sin egen fødekæde, der sikrer en profession bestående af professionelle skabende og udøvende koreografer og dansere, en professionel produktion af forestillinger og en formidling af kunstarten. Alle led i kæden er nødvendige, og ingen kan undværes. Hvis et led i kæden er svagt, får det konsekvenser for alle de efterfølgende led og dermed for den fortsatte kunstneriske udvikling af moderne dans i Danmark. I denne rapport har arbejdsgruppen valgt at opdele fødekæden i tre overordnede temaer: uddannelse, produktion og formidling. Figuren nedenfor er et forsøg på at illustrere denne fødekædetankegang inden for den moderne dans og er samtidig et kort over de opgaver og aktører, der tegner området i dag. Arbejdsgruppen ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på behovet for en generel styrkelse af dansens fødekæde, som i dag er at betragte som en skitse, idet en række helt nødvendige opgaver i øjeblikket løses på ad hoc-bevillinger. Ligeledes er der flere huller i fødekæden.

9 09 Figur 1: Den moderne dans fødekæde.

10 Den moderne dans økonomi Ifølge kommissoriet for arbejdsgruppens arbejde skal gruppens anbefalinger tænkes inden for den samlede statslige/offentlige finansiering af området i dag. Der præsenteres derfor her en oversigt over de forskellige bevillinger til området. Oversigten giver et øjebliksbillede over de bevillinger, der gives på området i dag. Statslige bevillinger til moderne dans 2003 (sæson 03/04) Uddannelse Statens Teaterskole: Forventede udgifter til Skolen for Moderne Dans (finanslovsbevilling) Skolen for Moderne Dans, specialiseringsår i dansepædagogik (tipsbevilling) Stipendier til videreuddannelse (3 bevillinger) (bevilget af Teaterrådet sæson 02/03) Dans i Uddannelse (tipsbevilling) Produktion Teaterrådets bevilling: Nyt Dansk Danseteater (driftsbevilling fra Teaterrådet 3. år af 4-årig bevilling) Projektbevillinger fra Teaterrådet (20 bevillinger) Corona Danseteater (enkeltstående støtte inkl. basisdrift fra Teaterrådet danseprod. for børn) Dansekontoret (administrerende kontor for danseteatre sidste år af 3-årig bevilling) I alt til produktion fra Teaterrådets bevilling: Statens Kunstfonds bevilling: (forårsuddelingen 2002) Arbejdslegater (5 legater) Bestillingshonorarer (3 projekter) Rejselegater (3 legater)

11 11 Andet: Copenhagen International Ballet (tipsbevilling) Dansens Hus (finanslovsbevilling) Dansens Hus (tipsbevilling) Dansescenen, GRAN og Peter Schaufuss Balletten: Dansescenen Lille storbyteater (kommunal/statslig bevilling) GRAN teater for dans Lille storbyteater (kommunal/statslig bevilling) Peter Schaufuss Balletten Egnsteater (kommunal/statslig bevilling suppleret med yderligere finanslovsmidler) Formidling Danserotation (tipsbevilling) Garantifonden (bevilget af Teaterrådet) (udløst til danseforestillinger i sæson 2002/2003) Til international udveksling se nedenstående beskrivelse Terpsichore (Teaterrådets bevilling til tidsskrifter) Andet Pulje til dans (tipsaktstykke 2003) De endnu ikke disponerede midler af pulje på i alt 5 mio. kr. (inkl. bevillingerne til hhv. Danserotation, Dans i Uddannelse, efteruddannelse i dansepædagogik, ekstrabevilling til Dansens Hus samt Copenhagen International Ballet) Ud over de ovenstående bevillinger til den moderne dans findes der andre ordninger, hvorefter den moderne dans modtager støtte, blandt andet på området for international udveksling og formidling. I nedenstående tekst er en del af disse ordninger beskrevet.

12 12 1. Bevillinger til uddannelse Skolen for Moderne Dans Statens Teaterskole, herunder Skolen for Moderne Dans, har en årlig bevilling på finansloven. I 2003 forventes udgifterne til Skolen for Moderne Dans at udgøre kr. Derudover har Statens Teaterskole de sidste to år modtaget et tilskud fra tipsbevillingen på kr. pr. år til forsøg med et specialiseringsår i dansepædagogik for studerende på Skolen for Moderne Dans. Statens Teaterskole har endvidere ansvar for at gennemføre efteruddannelsesaktiviteter inden for teater- og danseområdet. Disse aktiviteter finansieres af Teaterskolens ordinære bevilling til efteruddannelsesaktiviteter. Stipendier til videreuddannelse Det er muligt at søge Kunststyrelsens Fagudvalg for Teater (tidl. Teaterrådet) om midler til videreuddannelse. Stipendierne ydes overvejende som tilskud til rejseudgifter i forbindelse med studier i udlandet. I sæson 2002/2003 uddelte Teaterrådet i alt 3 stipendier til videreuddannelse inden for den moderne dans. Beløbet udgjorde i alt kr. Dans i Uddannelse Projektet Dans i Uddannelse arbejder på at udvikle og forankre tiltag med dans for børn og unge både i skole og i fritid. Dans i Uddannelse har de to sidste år modtaget et engangstilskud på kr. fra tipsbevillingen. 2. Bevillinger til produktion Teaterrådets bevillinger For sæson 2003/2004 har det tidligere Teaterråd fordelt i alt 23 bevillinger til produktion af moderne dans, og beløbet udgjorde i alt ca. 25,2 mio. kr. (heraf er de 8 mio. kr. bevilget til Nyt Dansk Danseteater, 1,2 mio. kr. er bevilget til Corona Dansteater, hvis forestillinger henvender sig til børn, og kr. er bevilget til Dansekontoret se nedenstående). Teaterrådet fordelte for sæson 2003/2004 i alt kr. til den del af det Danske Teaterliv, som falder ind under Teaterrådets støtteområde. Statens Kunstfond Statens Kunstfond uddelte kr. til danse- og koreografirelaterede projekter i form af fem arbejdslegater, tre bestillingshonorarer og tre rejselegater ved forårsuddelingen Statens Kunstfonds bevillinger gives som engangstilskud. Der er for tiden to koreografer, der modtager Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. Copenhagen International Ballet Engangstilskud fra tipsbevilling på kr. til Copenhagen International Ballet.

13 Dansens Hus Dansens Hus finansieres via en selvstændig bevilling på finansloven på kr. Derudover modtager Dansens Hus i 2003 en midlertidig tipsbevilling på kr. til konsolidering af huset økonomi. Dansens Hus er en af de helt centrale institutioner for den moderne dans. Huset stiller prøvefaciliteter til rådighed, arrangerer dansernes daglige træning samt kurser. 13 Dansekontoret Dansekontoret har modtaget en treårig driftsbevilling fra Teaterrådet på kr. årligt. Bevillingen udløber medio Dansescenen Dansescenen i København er bevilliget kr. i samlet offentlig støtte. Dansescenen har status som lille storbyteater, hvilket betyder, at statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en fireårig budgetaftale. Den aktuelle aftale udløber med udgangen af GRAN teater for dans GRAN teater for dans er bevilliget kr. i samlet offentlig støtte. GRAN teater for dans har status som lille storbyteater, hvilket betyder, at statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en fireårig budgetaftale. Århus Kommune og Kulturministeriet har indgået en regional kulturaftale, hvori de små storbyteatre i kommunen indgår. Den aktuelle regionale kulturaftale udløber med udgangen af Peter Schaufuss Balletten Peter Schaufuss Balletten er bevilliget kr. i samlet offentlig støtte. Heraf er kr. fra staten, kr. er kommunal støtte, og kr. er støtte fra amtet. Peter Schaufuss Balletten har status som egnsteater. Det betyder, at statens tilskud til det enkelte teater kun ydes, såfremt kommunen og amtskommunen har indgået en minimum treårig skriftlig aftale om driftstilskud med det enkelte teater. Peter Schaufuss Balletten har indgået egnsteateraftale for en fireårig periode og er på nuværende tidspunkt i det tredje år af aftaleperioden.

14 14 3. Bevillinger til formidling National formidling Danserotation Danserotation er baseret på et netværk af spillesteder med interesse for at vise danseforestillinger. Danserotation er de to sidste år støttet med et engangstilskud på kr. årligt fra tipsbevillingen. Garantifonden Teaterrådet har hidtil finansieret en ordning vedrørende en Garantifond for Turnéteatre, der har haft til formål at medvirke til en fornyelse af turnérepertoiret ved at yde underskudsgaranti til arrangørerne ved køb af udvalgte teaterforestillinger herunder danseproduktioner. I sæson 2002/2003 blev der således givet underskudsdækning i forbindelse med 17 opførelser af danseforestillinger, hvilket udløste et beløb på i alt kr. Garantifondens fremtidige status er endnu uafklaret. International udveksling og formidling Statslige bevillinger til international formidling af den moderne dans kommer fra mange forskellige kilder. Fagudvalget for Teater (Teaterrådet) er den væsentligste finansieringskilde, men også Det Internationale Kultursekretariat (IKS), Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU), de danske ambassader i udlandet samt Nordisk Ministerråd (Nordisk Kulturfond og NordScen) bidrager til den internationale formidling og udveksling. Det kan derfor være vanskeligt at danne sig et samlet overblik over de samlede statslige midler til international formidling af den moderne dans. Teaterrådet har af sine midler til international udveksling bevilget i alt kr. i sæson 2002/2003 til 14 forskellige danseprojekters gæstespil og lignende i udlandet. Herudover har Teaterrådet bevilget tilskud til en række internationale aktiviteter i Danmark, hvor udenlandske danseprojekter er blevet præsenteret som en del af et større program sammen med andre typer af scenekunstproduktioner. F.eks. blev der i sæson 2002/2003 bevilget kr. til den internationale teaterfestival Waves i Vordingborg, og Danske Kongres- & Kulturhuse modtog kr. Århus Festuge, der er Nordens største samlede kulturfestival, har gennem flere år været en central aktør i præsentationen af internationale dansegæstespil i Danmark. Århus Festuge er støttet af Århus Kommune, Århus Amt, Teaterrådet, CKU, IKS, m.fl. Københavns Internationale Teater (KIT) er en anden meget væsentlig aktør, når man taler præsentation af internationalt teater i Danmark og ikke mindst international moderne dans.

15 KIT har gennem de seneste mange år modtaget en bevilling fra Teaterrådet udelukkende til det forberedende arbejde i forbindelse med præsentation af internationale gæstespil i Danmark. Til sæson 2003/2004 modtog KIT en bevilling på 1,3 mio. kr. til dette forberedende arbejde. 15 For sæson 2002/2003 modtog KIT kr. fra Teaterrådet som grundtilskud til præsentation af udenlandske gæstespil i Danmark; herunder Sommerscenen, hvor KIT altid præsenterer en række internationale danseproduktioner. En anden økonomisk kilde til internationalt samarbejde er EU. GRAN teater for dans har i samarbejde med partnere i 7 andre europæiske lande modtaget støtte fra EU til projektet Trans Dans Europe. Projektet indebærer en kombination af residencies, nyproduktioner og turné og vil bidrage til international udveksling. Det nedlagte Internationale Kultursekretariat (IKS), hvis aktiviteter nu er lagt ind under Kunststyrelsen, har også i en vis udstrækning bidraget med midler til præsentation af dansk moderne dans i udlandet. Blandt andet i 2002, hvor IKS i samarbejde med Teaterrådet og CKU finansierede Nyt Dansk Danseteaters gæstespilsturné i Mellemøsten med i alt kr. (CKU Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene er en institution under Udenrigsministeriet, der varetager kultursamarbejdet mellem Danmark og udviklingslandene i Afrika, Asien, Caribien, Latinamerika og Mellemøsten). IKS har også bidraget til præsentation af af moderne dansk dans på Dansk Danseplatform, der blev afholdt og afviklet i samarbejde med GRAN teater for dans i Århus i oktober Anden formidling Terpsichore Teaterrådet yder tilskud til publikationsvirksomhed herunder tidsskrifter, og Rådet har gennem en årrække ydet tilskud til danseteatertidsskriftet Terpsichore. Bevillingen i 2003 udgjorde i alt kr. Teaterrådet har endvidere gennem de seneste mange år ydet tilskud til teatertidsskriftet Teater Et, som ligeledes behandler emner om moderne dans. Bevillingen til Teater Et var på i alt på kr. i 2003.

16 Uddannelse 1. Den professionelle uddannelse Skolen for Moderne Dans Skolen for Moderne Dans under Statens Teaterskole varetager den professionelle uddannelse inden for dans. Skolen for Moderne Dans optager hvert 2. år op til 20 elever på danseuddannelsen, som varer 4 år. Uddannelsens centrale fagområder er udøvende dans, koreografi og pædagogik. Uddannelsen er bygget op omkring et fælles toårigt fundament efterfulgt af en fordybelse inden for et særligt fagområde på 3. og 4. år. Statens Teaterskoles vision er at uddanne kunstnere og teknikere til nutidens og fremtidens scenekunst på højeste nationale og internationale niveau ved at give den studerende et fundamanet af kunstneriske, teoretiske og praktiske færdigheder samt inspirere til udvikling af faglig individualitet og et personligt kunstnerisk udtryk 1. Statens Teaterskole indgik i juni 2003 en resultatkontrakt med Kulturministeriet om skolens væsentligste målsætninger og resultatkrav i perioden Den overordnede vision er konkretiseret gennem følgende fire delvisioner: a) Pædagogik/uddannelse: Statens Teaterskole er anerkendt for at uddanne instruktører, scenografer, teaterteknikere, skuespillere og moderne dansere, koreografer og pædagoger, der er i stand til at skabe og formidle scenekunst på højeste niveau, både nationalt og internaionalt. b) Udvikling og videreførsel af teater og dans i Danmark: Statens Teaterkole spiller en aktiv rolle både i udviklingen af teater og moderne dans i Danmark og i videreførelsen af det væsentligste i eksisterende teater- og dansetraditioner c) Branchen og samfundet: Statens Teaterskole er en central institution i det danske teater- og dansemiljø og yder et væsentligt bidrag til at øge bevidstheden om og interessen for scenisk kunst i det danske samfund. d) Institutionen: Statens Teaterskole er en nutidig og attraktiv uddannelsesinstitution og arbejdsplads.

17 I resultatkontrakten er en række områder særligt prioriterede i kontraktperioden som led i bestræbelserne på at realisere visionen. De såkaldte strategiske indsatsområder er: 1. Pædagogisk udvikling 2. Øget fokus på beskæftigelsesmuligheder 3. Netværk og dialog 2 4. Efter- og videreuddannelse 3 17 En række af de tilknyttede resultatmål vedrører særligt uddannelserne på Skolen for Moderne Dans. Under indsatsområdet Øget fokus på beskæftigelsesmuligheder skal Statens Teaterskole således i 2003 afklare, om der er behov for en sceneproducentuddannelse med en specialisering af eleverne inden for henholdvis teater og dans. Endvidere skal den teoretiske undervisning på danseuddannelsen styrkes og individualiseringen af uddannelsen øges i løbet af kontraktperioden. For alle uddannelserne gælder, at de studerende skal opnå kompetencer i ny teknologi med særligt fokus på at anvende teknologien i forestillingssammenhæng. Det fremgår i resultatkontrakten, at Statens Teaterskole overvejer at fortsætte uddannelsen i dansepædagogik og etablere en koreograflinje, jf. nedenstående. Der henvises i kontrakten til arbejdsgruppen for videre stillingtagen til disse tiltag. Koreograflinje Skolen for Moderne Dans har i 2003 påbegyndt arbejdet med opbygningen af en koreografisk linje. Der er optaget 3 studerende ud fra en vurdering af de studerendes talent og motivation. Der er inden for de økonomiske rammer realiseret en studieplan, hvor de grundlæggende koreografiske færdigheder så vidt muligt tilgodeses, men hvor en professionalisering af uddannelsens rammer endnu mangler. F.eks. er det inden for de nuværende økonomiske rammer ikke muligt at lade de studerende prøve kræfter med professionelle dansere og indgå samarbejde med komponister og musikere samt etablere praktikordninger med specifikt henblik på koreografisk udviklingsarbejde. Arbejdsgruppen finder som udgangspunkt, at et eventuelt forslag om støtte til en flerårig koreograflinje med tipsmidler er problematisk, da tipsbevillinger er etårige. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at støtten til koreograflinjen i givet fald skal sikre en hel årgangs uddannelsesforløb (dvs. for alle 4 år). Herefter bør uddannelsen evalueres med henblik på at blive sikret som en permanent uddannelse under Skolen for Moderne Dans og Statens Teaterskoles økonomiske ansvar. 2 Målsætningen med indsatsområdet Netværk og dialog er at opbygge flere samarbejdsrelationer til relevante kultur- og uddannelsesinstitutioner såvel nationalt som internationalt. Samtidig ønskes dialogen med branchen og publikum styrket. Statens Teaterskole skal med henblik herpå bl.a. gennemføre 4 praktikforløb årligt for dansere i udlandet. Endvidere skal skolen afklare muligheden for at gennemføre en årlig turné, særligt på skoler og uddannelsesinstitutioner. 3 For så vidt angår efter- og videreuddannelsesområdet har Statens Teaterskole ansvaret for at tilrettelægge og udbyde efteruddannelse på teater- og danseområdet. Under indsatsområdet skal Statens Teaterskole gennemføre efteruddannelseskurser og gennemføre drøftelser med branchen og relevante institutioner om ønsker til og samarbejde om eventuelle videreuddannelsestilbud, herunder på danseområdet.

18 18 Dansepædagogik Skolen for Moderne Dans gennemfører i samarbejde med Musikhögskolan i Malmö (v. Universitetet i Lund) som forsøg et etårigt specialiseringsår i dansepædagogik. Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse, som skal kvalificere eleverne til at undervise i dans på et tilstrækkeligt højt kunstnerisk og pædagogisk niveau i folkeskolen, i gymnasiet og i andre kulturelle netværk. Musikhögskolan i Malmö står for den rent musikalske del samt den generelle og teoretiske del, hvad angår pædagogik (inkl. metodik, sociologi, m.v.), mens Skolen for Moderne Dans står for den udøvende/kunstneriske del, inklusive danseteknik og ren dansepædagogik. Uddannelsen er i Sverige kompetence- og meritgivende til undervisning i grundskolen, mens kompetence- og meritforholdene i forhold til folkeskoleundervisning i Danmark endnu er uafklaret. Kulturministeriet har i 2002 og 2003 som nævnt støttet forsøget med kr. pr. år af tips- og lottomidler. Fra svensk side er der ydet et tilsvarende beløb. Idet arbejdsgruppen anerkender nødvendigheden af tilbuddet om specialisering i dansepædagogik henstilles det til Statens Teaterskole, at de foreløbige resultater af uddannelsen evalueres (efter tre år med etårige bevillinger) med udgangen af 2004, hvorefter uddannelsen gøres til en permanent del af Skolen for Moderne Dans og Statens Teaterskoles økonomiske ansvar. Skolen for Moderne Dans fik i år 2000 en ny leder, og der er gjort en stor indsats for at bevare og udvikle kvaliteten i uddannelserne. Den fortsatte positive udvikling af Skolen for Moderne Dans bør stadig være i fokus. 2. Undervisning for børn og unge Målrettet træning for børn og unge Forkundskaberne hos rekrutteringsgrundlaget for Skolen for Moderne Dans ligger efter gruppens opfattelse på et lavt niveau. De forkundskaber, der efterspørges på Skolen for Moderne Dans, anbefaler gruppen opbygges gennem en målrettet træning for unge mellem 14 og 18 år med en særlig interesse og talent for dansen. Den målrettede træning, der efterlyses, kan f.eks. sammenlignes med de konservatorieforberedende kurser, der tilbydes 14 steder i Danmark i et samarbejde mellem staten og amterne (MusikalskGrundKursus) 4. 4 Formålet med dette tilbud er dels det konservatorieforberende perspektiv, dels at de unge skal dygtiggøre sig til gavn for det lokale musikliv. Undervisningen er gratis for eleverne, og der er optagelsesprøve og afgangseksamen knyttet til tilbuddet. Kunstrådet finansierer det statslige bidrag til samarbejdet (i 2003 på 7,8 mio. kr.), og amterne finansierer tilsammen 15,6 mio. kr. Der findes i dag 5 klassiske konservatorier og 1 rytmisk konservatorium.

19 I dag tilbyder Ung Dansescene/Juniorkompagniet aktiviteter for unge, som primært er rettet mod at opnå scenisk erfaring med danseforestillinger. Tilbuddet, som er finansieret af Københavns Kommune, er rettet mod de årige. Forskellige koreografer inviteres ind for at arbejde med kompagniet primært med henblik på en planlagt fremvisning. 19 For at forbedre forkundskaberne hos unge dansere, der søger optagelse på Skolen for Moderne Dans, foreslår arbejdsgruppen, at der etableres målrettet træning i Århus og København for årige (med optagelsesprøve m.v.) i tæt samarbejde med Skolen for Moderne Dans. Opsøgende indsats og fritidstilbud for børn og unge Et af udslagene af den manglende blåstempling af den moderne dans er, at børn og unge i Danmark kun har ringe mulighed for at få kendskab til og engagere sig i dans. Det er en velkendt tankegang inden for de øvrige kunstformer lige så vel som inden for mange idrætsformer, at en stor bredde er grobund for en elite på højeste niveau. Det er arbejdsgruppens holdning, at en styrket indsats i forhold til børn og unges kendskab til moderne dans som en kunstart på linje med musik og billedkunst vil være nødvendig for talentmassens udvikling. Det er i den sammenhæng også væsentligt, at der sker en synlig anerkendelse af den faglige kompetence i forhold til undervisning og projektaktiviteter inden for moderne dans. Skolen og gymnasiet Kendskabet til dans og dansekunst i mere bred forstand kan blandt andet opbygges i relation til det traditionelle uddannelsesforløb i grundskolen og ungdomsuddannelserne på samme måde som til andre kunstarter som f.eks. billedkunst, litteratur og musik. I de nuværende love og regler for fagene idræt og drama findes der på grundskoleniveau umiddelbart under de givne rammer muligheder for at inddrage dans og dansekunst i undervisningen. 5 Det skal dog fremhæves, at danserelaterede aktiviteter oftest (eller i bedste fald) i praksis anvendes som en form for ekstraaktivitet eller kit i forhold til de andre faglige aktiviteter, der i højere grad kendetegner det aktuelle fagområde som eksempelvis idræt og drama. Dans som formskabende kreativ kropslig aktivitet herunder den moderne dans indgår sjældent som selvstændigt fagområde i forhold til de aktuelt givne fagrammer. Den faglige anerkendelse af dans som separat fagområde, herunder specielt en specifik anerkendelse af undervisningskompetence inden for dans, er fraværende. Arbejdsgruppen ser dette som en væsentlig årsag til, at de givne rammer ikke reelt synes at blive fyldt ud med dans og dansekunst på baggrund af initiativer fra uddannelsesinstitutionerne selv. 5 F.eks. nævnes dans direkte som et led i de centrale kundskabs- og færdighedsområder for idræt. Aktuelt har Undervisningsministeriet igangsat et udviklingsprogram med titlen En Folkeskole i Bevægelse. I relation til dette program kan der i perioden etableres undervisningsforløb, der skaber sammenhæng mellem idræt, musik, drama og andre fag. Derudover lægger programmet op til, at der udarbejdes et vejledningsmateriale om, hvordan leg, løb, dans og andre fysiske aktiviteter inddrages i skolens forskellige fag.

20 20 På fire gymnasier i Københavnsområdet kan dans vælges som fag på B-niveau. Gymnasiet Nørre G var det første gymnasium med denne mulighed, og det har været muligt at vælge dans her siden Der eksisterer flere rapporter om fagets forløb herunder en specificering af fagligt fokus samt beskrivelse af eksamensforløb. Faget dans fungerer som pilotfag/forsøgsfag, og fagets fremtid i forhold til den nye gymnasiereform synes i øjeblikket særdeles usikker. Arbejdsgruppen ser gerne, at faget dans får permanent fagstatus i gymnasiet. Uddannelse af undervisere i dans Arbejdsgruppen er klar over, at spørgsmålet om anerkendelse af undervisningskompetence ligger i Undervisningsministeriets regi, men vil henstille til Kulturministeriet at tage kontakt til Undervisningsministeriet om problematikken. Udbredelsen af kendskabet til dans og dansekunst i grundskolen og gymnasiet forudsætter, at uddannelsen af kvalificerede undervisere stadig udvides og udvikles. Der eksisterer i øjeblikket følgende uddannelsesmuligheder: det tidligere nævnte specialiseringsår i dansepædagogik på Skolen for Moderne Dans. instruktøruddannelsen på Oure Idrætshøjskole herunder danselinjen som ækvivalerer første studieår på Skårup Seminarium. Uddannelse i faget Dansens Æstetik og Historie under Institut for Kunst- og Kulturfag på Københavns Universitet, herunder et etårigt tilvalgsstudium på BA-niveau og et halvårigt sidefagsstudium på overbygningsniveau. Alt efter sammensætningen af sidefagsstudiets elementer erhverver den studerende kompetence i at formidle danseteknik og i at sætte teknikken såvel som hele danseværket ind i en koreografisk og kulturel forståelse. Den studerende vil desuden kunne varetage undervisningsopgaver på gymnasieniveau. Desuden er der taget initiativ til en fællesnordisk kandidatoverbygning i dansestudier, der forventes påbegyndt i foråret 2004 som et samarbejde mellem NTNU, Trondheim, Stockholm Universitet og Københavns Universitet. En kandidatgrad i dansestudier vil give undervisningskompetence til seminarier m.v. Efter arbejdsgruppens opfattelse bør de eksisterende rammer for at udbrede kendskabet til dans og dansekunst gennem de traditionelle uddannelsesforløb kunne udnyttes bedre. Dette kræver dels et udviklingsarbejde i form af undervisningsmateriale og vidensformidling om dans, dels en fokuseret indsats på det lokale niveau, på den enkelte skole og på det enkelte gymnasium. Dans i Uddannelse Det er netop i dette felt, Dans i Uddannelse arbejder. Dans i Uddannelse er en landsdækkende forening, som arbejder på at udvikle og forankre tiltag med dans for børn og unge både i skole og i fritid. I 2003 er de geografiske fokusområder regionerne omkring Århus og København. Det daglige arbejde varetages her af to regionale dansekonsulenter, der arbejder ud fra henholdsvis Dansens Hus og Danseværket i Århus. De regionale dansekonsulenter er opsøgende og igangsættende med dans for børn og unge. Opgaven er at give børn og unge mulighed for at møde dans såvel som scenekunst og fysisk/æstetisk og social aktivitet.

Koreografer i Danmark 2000

Koreografer i Danmark 2000 Koreografer i Danmark 2000 Baggrund, aktiviteter, formidling, økonomi m.v. Spørgeskema Læs venligst hele skemaet igennem, før du udfylder. Ikke alle spørgsmål vil være relevante for alle koreografer. Hvis

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

5.0 Dansens produktionsvilkår

5.0 Dansens produktionsvilkår Glem alt om Gucci - man kan måske nok få et sus af at have en Gucci-kjole på, men man kan få gåsehud over det hele af at se en danseforestilling. 58 (Koreografen Stephen Petronio om forholdet mellem mode

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Sankt Annæ Europaskole

Sankt Annæ Europaskole Sankt Annæ Europaskole Oplæg SAG 13. december 2011, v. sekretariatschef Thomas Hjortenberg 1 Struktur Hvorfor en Europaskole i København? Beslutningsforløbet indtil nu Hvad sker der de næste måneder? SAGs

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere