Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018"

Transkript

1 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

2 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato 1. juli 2018 ( Obligationerne ), der i disse vilkår for Obligationerne ( Vilkårene eller disse Vilkår ) omfatter yderligere obligationer udstedt i henhold til punkt 13 (Yderligere udstedelser), er udstedt af DLR Kredit A/S, CVR-nr ( Udsteder ) ud af instituttet i øvrigt. 1.2 Obligationerne udstedes den 15. juni 2016 ( Udstedelsesdatoen ). Obligationerne udstedes til en udstedelseskurs på Udsteder er et aktieselskab underlagt dansk ret. Dets registrerede hjemsted er Nyropsgade 21, 1602 København V, og dets telefonnummer er Udsteder driver realkreditvirksomhed og anden virksomhed, der er tilladt efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og anden til enhver tid gældende lovgivning for realkreditinstitutter. Udsteder er under tilsyn af Finanstilsynet. Udstedelsen af Obligationerne er godkendt af Udstederens bestyrelse på bestyrelsesmøde afholdt den 28. april Nordea Bank Danmark A/S ( Nordea ) har virket som arrangør i forbindelse med udstedelsen af Obligationerne ( Arrangøren ). 1.5 Udsteder skal udføre opgaven som udstedelsesagent, betalingsagent og beregningsagent, der i det omfang de finder anvendelse, defineres som og omfatter følgende: (a) Udstedelsesagent: Har til opgave at foretage elektronisk registrering af Obligationerne hos VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300 København S ( VP ) i overensstemmelse med en aftale mellem Udsteder og VP dateret 22. september (b) Betalingsagent: Har til opgave at arrangere betaling af ethvert forfaldent beløb under Obligationerne via VP (forudsat i hvert enkelt tilfælde at betaling af det relevante beløb er modtaget fra Udstederen) i overensstemmelse med disse Vilkår. (c) Beregningsagent: Har til opgave at beregne enhver rentesats og ethvert beløb, inklusiv ethvert rentebeløb, forfaldent under Obligationerne i overensstemmelse med disse Vilkår. 1.6 Provenuet fra udstedelsen af Obligationerne vil blive anvendt til Udsteders generelle forretningsmæssige formål, herunder opfyldelse af gældsbufferkrav. 2 Definitioner 2.1 I disse Vilkår, og i tillæg til definitionerne ovenfor: betyder 3-måneders CIBOR Satsen : (a) satsen for CIBOR med en løbetid på 3 måneder som fremgår på Skærmbilledet hver dag, der falder to Bankdage før påbegyndelse af en renteperiode, første gang den dag, der falder to Bankdage før Udstedelsesdatoen; eller

3 Side 3 (b) hvis 3-måneders CIBOR Satsen ikke fremgår af Skærmbilledet på dette tidspunkt, Referencebanksatsen på den pågældende dag; betyder 6-måneders CIBOR Satsen satsen for CIBOR med en løbetid på 6 måneder som fremgår på Skærmbilledet den dag, der falder to Bankdage før Udstedelsesdatoen; betyder Bankdag enhver dag, hvor pengeinstitutter i Danmark generelt er åbne for bankforretninger; betyder Basisrenten : (a) for den første renteperiode, satsen beregnet som lineær interpolering mellem 3- måneders CIBOR Satsen og 6-måneders CIBOR Satsen; eller (b) for alle øvrige renteperioder, 3-måneders CIBOR Satsen, fastsat af Beregningsagenten i overensstemmelse med punkt 5 (Forrentning); har Beskatningsbegivenhed den betydning som er angivet i punkt 6.2; har Kreditspændet den betydning som er angivet i punkt 5.1.1; har Obligationsejer den betydning som er angivet i punkt 3.1.2; betyder Referencebank fire ledende banker på det danske interbank marked udvalgt af Udstederen efter dennes skøn; betyder Referencebanksats procentsatsen fastsat på baggrund af de udlånssatser for udlån med en løbetid på tre måneder på det danske interbankmarked stillet til rådighed af Referencebankerne overfor Beregningsagenten på den relevante dag. Såfremt mindst tre kurser er stillet til rådighed, vil Referencebanksatsen være det aritmetiske gennemsnit af de indhentede kurser, hvor den højeste kurs udelades (eller i tilfælde af lighed, en af de højeste) og den laveste kurs udelades (eller i tilfælde af lighed, en af de laveste). Hvis alene to kurser er stillet til rådighed vil Referencebanksatsen være det aritmetiske gennemsnit af de indhentede kurser. Hvis alene én kurs er stillet til rådighed, vil Referencebanksatsen være den, som er stillet til rådighed. Hvis ingen kurser er stillet til rådighed, vil Referencebanksatsen være Basisrenten for den foregående renteperiode; betyder Relevant Dato i forhold til enhver betaling, den seneste af (i) datoen på hvilken den pågældende betaling først forfalder til betaling og (ii) såfremt det fulde beløb, der skal betales, ikke er modtaget af Betalingsagenten på eller før denne dato, datoen på hvilken (forudsat det fulde beløb er modtaget) meddelelse herom er givet til Obligationsejerne i henhold til punkt 14 (Meddelelser); har Rentebetalingsdag den betydning som er angivet i punkt 5.1.2; betyder Skærmbillede Nasdaq Copenhagen A/S hjemmeside ( eller en sådan anden informationsservice, der kan erstatte

4 Side 4 denne, i hvert tilfælde som kan være udvalgt af den virksomhed/enhed der stiller informationen til rådighed med det formål at fremvise satser sammenlignelige med 3-måneders CIBOR Satsen; og har Udløbsdatoen den betydning som er angivet i punkt Form, stykstørrelse, handler, omsættelighed og adkomst 3.1 Form, stykstørrelse og handler Obligationerne udstedes elektronisk via VP Obligationerne udstedes i DKK. Obligationerne registreres i VP med en stykstørrelse på nominelt DKK Alle handler i Obligationerne skal ske i handelsenheder à mindst DKK , og hvis der handles for et større beløb end dette, skal det ske i multipla à DKK Hvis en ejer af en Obligation ( Obligationsejer ) har Obligationer på en depotkonto, der nominelt udgør et beløb på mindre end DKK , må sådanne Obligationer ikke handles, medmindre en sådan Obligationsejer køber eller overfører yderligere Obligationer til depotkontoen, således at kravene til mindste handelsenhed med Obligationerne er opfyldt Obligationerne har fondskode (ISIN) DK Omsættelighed og adkomst Obligationerne er frit omsættelige, men Obligationsejerne kan være underlagt købs- eller omsættelighedsbegrænsninger for så vidt angår Obligationerne i henhold til punkt eller i henhold til den lovgivning, der er gældende for en Obligationsejer. Hver Obligationsejer skal sikre sig at overholde sådanne restriktioner for egen regning Adkomsten til Obligationerne overgår ved elektronisk registrering i VP i overensstemmelse med de for VP til enhver tid gældende regler og procedurer. 4 Obligationernes status Obligationerne udgør direkte, generelle, ubetingede, ikke-efterstillede og usikrede krav mod Udsteder, som til enhver tid vil være sidestillet indbyrdes og med mindst samme rettigheder som alle andre nuværende og fremtidige usikrede krav mod Udsteder bortset fra krav, som har en fortrinsstilling i medfør af ufravigelige lovbestemmelser, der finder generel anvendelse. 5 Forrentning 5.1 Forrentning Obligationerne forrentes fra (og inklusiv) Udstedelsesdatoen til (men eksklusiv) den 1. juli 2018 ( Udløbsdatoen ) med en variabel kvartårlig kuponrente, der fastsættes af Beregningsagenten som summen af (i) Basisrenten og (ii) 0,73% p.a. ( Kreditspændet ). Kuponrenten kan ikke være negativ. Såfremt summen af (i) Basisrenten og (ii) Kreditspændet for en renteperiode er negativ, fastsættes kuponrenten for den pågældende renteperiode til nul.

5 Side Renten betales kvartårligt bagud hver den 1. oktober, 1. januar, 1. april og 1. juli (hver en Rentebetalingsdag ), første gang den 1. oktober 2016 og sidste gang på Udløbsdatoen, dog i hvert tilfælde betinget af bestemmelserne i punkt 7 (Betalinger) Den første renteperiode løber fra (og inklusiv) Udstedelsesdatoen og indtil (men eksklusiv) den første Rentebetalingsdag. De efterfølgende renteperioder løber fra (og inklusiv) en Rentebetalingsdag og indtil (men eksklusiv) den næste Rentebetalingsdag Renteberegningen sker på basis af antallet af faktiske kalenderdage i en renteperiode og et år på 360 dage (rentekonvention faktisk/360) Forrentning af en Obligation ophører fra forfaldsdagen for den endelige indfrielse, medmindre indfrielsessummen uretmæssigt tilbageholdes eller afslås, i hvilket tilfælde forrentning af Obligationerne vil fortsætte i henhold til dette punkt indtil den dato, hvor alle udestående beløb i relation til Obligationen indtil denne dato er betalt til den Obligationsejer, der er angivet i VPs register i henhold til de regler, VP til enhver tid er underlagt. 5.2 Fastsættelse af Basisrente Beregningsagenten vil på hver dag, der falder to Bankdage før påbegyndelse af en renteperiode, første gang på den dag, der falder to Bankdage før Udstedelsesdatoen, bestemme Basisrenten Beregningsagenten vil sørge for, at Basisrenten fastsat af denne, sammen med de relevante Rentebetalingsdage i relation til hver renteperiode, meddeles til Betalingsagenten og den børs og/eller eventuelt kursnoteringssystem, som Obligationerne på det tidspunkt er optaget til handel og/eller er noteret på, så snart det er muligt efter en sådan fastsættelse, men i alle tilfælde ikke senere end dagen for påbegyndelse af den renteperiode, som Basisrenten vedrører. 5.3 Meddelelser mv. Alle meddelelser, vurderinger, bestemmelser, certifikater og beregninger afgivet eller udtrykt i forbindelse med dette punkt 5 af Beregningsagenten, vil (undtagen hvor der er tale om en åbenlys fejl) være bindende for Udsteder, Betalingsagenten og Obligationsejerne. Der påhviler ikke Beregningsagenten noget erstatningsansvar i forbindelse med udøvelsen eller ikke-udøvelse af deres beføjelser og ansvarsområder i den forbindelse. 6 Indfrielse og tilbagekøb 6.1 Forfaldsdato Medmindre Obligationerne indfries, eller tilbagekøbes og annulleres tidligere, vil Obligationerne blive indfriet med hovedstolen på Udløbsdatoen i henhold til punkt 7 (Betalinger). Udsteder er ikke berettiget til at indfri Obligationerne ud over som angivet i dette punkt Førtidig indfrielse ved indtræden af en Beskatningsbegivenhed Såfremt der i relation til Obligationerne: (a) som følge af en ændring af lovgivning, regler eller domme i Danmark eller en myndighed, som har beføjelse til at beskatte eller påvirke fortolkningen eller administra-

6 Side 6 tionen af sådanne love, regler eller domme på eller efter Udstedelsesdatoen, hvorefter Udsteder modtager en vurdering fra en ekstern rådgiver i Danmark om, at (A) Udsteder skal betale yderligere beløb ud over de i punkt 8 (Beskatning) angivne eller (B) Udsteder ikke længere vil være i stand til at opnå skattefradrag for betaling af renter på Obligationerne; og (b) (alene i tilfælde af punkt 6.2(a)) en sådan forpligtelse ikke kan undgås ved, at Udsteder tager rimelige skridt hertil, enhver sådan begivenhed, benævnt en Beskatningsbegivenhed, kan Udsteder, efter dennes skøn på en Rentebetalingsdag og efter at have givet mindst 30 dages varsel til Obligationsejerne i henhold til punkt 14 (Meddelelser) (hvilket varsel er uigenkaldeligt), indfri alle (men ikke kun nogen af) de udestående Obligationer ved betaling af hovedstolen samt eventuelle påløbne renter, dog forudsat at et sådant varsel om indfrielse ikke må gives tidligere end det antal dage svarende til det samlede antal dage inden for den igangværende renteperiode gældende for Obligationerne plus 60 dage før den tidligste dato på hvilken Udsteder ville være forpligtet til at betale sådanne yderligere beløb, såfremt en betaling for Obligationerne forfaldt. 6.3 Tilbagekøb Udsteder kan til enhver tid tilbagekøbe Obligationer i det åbne marked eller på anden vis og til enhver pris Obligationer erhvervet i henhold til punkt kan enten beholdes, gensælges eller annulleres. 6.4 Annullering Alle Obligationer, som er indfriet, vil straks blive annulleret. 7 Betalinger 7.1 Betaling af hovedstol og rente Betaling af hovedstol, rente og ethvert andet beløb i forbindelse med Obligationerne skal ske til de Obligationsejere, der fremgår af det relevante register hos VP i overensstemmelse med og underlagt de til enhver tid gældende regler og procedurer for VP. 7.2 Betaling i henhold til skattelovgivningen Alle betalinger i forbindelse med Obligationerne er underlagt gældende skattelovgivning eller anden lovgivning og regulering ved betaling, men uden at det berører bestemmelserne i punkt 8 (Beskatning). Ingen udgifter skal pålægges Obligationsejeren i relation til sådanne betalinger. 7.3 Betaling på Bankdage Hvis forfaldsdagen for betaling af ethvert beløb i forbindelse med Obligationerne ikke er en Bankdag, skal betalingen udsættes til den førstkommende Bankdag, og Obligations-

7 Side 7 ejerne skal ikke være berettiget til yderligere rente eller anden betaling i forbindelse med en sådan forsinkelse. 8 Beskatning 8.1 Al betaling af hovedstol og renter af og på vegne af Udsteder i relation til Obligationerne skal ske uden tilbageholdelse af eller nedsættelse for eller på grundlag af eventuelle nuværende eller fremtidige skatter og afgifter, af hvilken som helst art pålagt, indkrævet og tilbageholdt eller ansat af eller på vegne af de danske skattemyndigheder eller en anden dansk myndighed, som har beføjelser til at indkræve skat, medmindre tilbageholdelsen eller fradraget af skat eller afgifter kræves i henhold til lovgivningen. I et sådant tilfælde betaler Udsteder sådanne yderligere beløb som Obligationsejerne skulle modtage, efter en sådan tilbageholdelse eller et sådant fradrag, som de ville have modtaget, såfremt ingen tilbageholdelse eller intet fradrag var krævet, med undtagelse af at ingen sådanne yderligere beløb skal betales for nogen Obligation: (a) til, eller til en tredjepart på vegne af, en Obligationsejer, som er pligtig til at betale sådanne skatter eller afgifter for en sådan Obligation, fordi denne har tilknytning til Danmark ud over (i) at denne ejer Obligationen; eller (ii) modtagelsen af hovedstol, renter og andre beløb i relation til en sådan Obligation; eller (b) hvor et krav om betaling fremsættes af Obligationsejeren mere end 30 dage efter den Relevante Dato, undtagen hvor den pågældende Obligationsejer ville have været berettiget til sådanne yderligere beløb ved at kræve betaling på eller før udløbet af de 30 dage. 9 Misligholdelse Ved nedenstående begivenheder kan Obligationsejerne ved at fremsætte skriftligt krav herom til Udsteder på dennes registrerede hjemsted, forlange indfrielse af deres fordring, hvorefter ubetalte beløb af Obligationerne (med påløbne renter) straks forfalder til betaling, medmindre en sådan misligholdelse er blevet afhjulpet inden Udsteders modtagelse af meddelelsen: (i) Manglende betaling: Hvis betaling på forfaldsdatoen af renter eller hovedstol i forbindelse med Obligationerne udestår i mere end syv dage efter at Obligationsejer skriftligt har givet meddelelse til Udsteder om den manglende betaling; eller (ii) Tilsidesættelse af andre forpligtelser: Hvis Udsteder undlader at udføre eller overholde en eller flere af sine andre forpligtelser i relation til Obligationerne som ikke kan afhjælpes eller ikke bliver afhjulpet inden for 30 dage efter Udsteder på sit registrerede hjemsted har fået skriftlig meddelelse om en sådan misligholdelse; eller

8 Side 8 (iii) Tvangsfuldbyrdelse: Hvis Udsteder bliver nødlidende, udsat for tvangsfuldbyrdelse eller anden juridisk proces, hvorved der opkræves, håndhæves eller sagsøges på eller imod nogen del af Udsteders ejendomme, aktiver eller indtægter, som har en væsentlig påvirkning af Udsteders finansielle situation eller drift og som ikke er afhjulpet inden for 60 dage; eller (iv) Likvidation, konkurs eller rekonstruktion: Hvis Udsteder tages under likvidation, konkursbehandling eller rekonstruktion i medfør af konkursloven. 10 Forældelse Krav mod Udstederen om betaling i forbindelse med Obligationerne forældes i overensstemmelse med lov om forældelse af fordringer, medmindre der foretages retslige skridt, eller hvis forældelsesfristen på anden vis er blevet afbrudt eller foreløbigt afbrudt i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om forældelse af fordringer, efter 10 år (vedrørende hovedstol) eller tre år (vedrørende renter) fra det tidspunkt fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt i medfør af 2 i lov om forældelse af fordringer. 11 Udskiftning af agenter Udstederen forbeholder sig ret til at udpege en efterfølgende betalingsagent eller beregningsagent i overensstemmelse med VPs til enhver tid gældende regler og procedurer, dog forudsat at Udstederen til enhver tid skal bibeholde en betalingsagent, der er autoriseret til at handle som et kontoførende institut hos VP, og en Beregningsagent (som kan være betalingsagenten). 12 Repræsentation af Obligationsejerne og ændring af Vilkår 12.1 Der er ikke udpeget nogen repræsentant for Obligationsejerne og Vilkårene indeholder ikke bestemmelser om obligationsejermøder Udsteder kan uden Obligationsejernes samtykke foretage en hvilken som helst ændring af Obligationerne eller disse Vilkår for at rette en åbenlys fejl. Enhver sådan ændring skal meddeles Obligationsejerne i henhold til punkt 14 (Meddelelser) så snart det er praktisk muligt herefter Medmindre der er taget højde for det i disse Vilkår, kan der ikke foretages yderligere ændringer i Obligationerne eller disse Vilkår uden enighed mellem Udsteder og Obligationsejerne. 13 Yderligere udstedelser Udstederen kan til enhver tid, uden Obligationsejernes samtykke, oprette og udstede yderligere Obligationer, der i enhver henseende er underlagt de samme Vilkår som Obligationerne (eller i enhver henseende med undtagelse af den eventuelle første rentebetalingsdag og/eller udstedelsesdatoen eller udstedelseskursen). 14 Meddelelser Alle meddelelser vedrørende Obligationerne anses for gyldigt afgivet, hvis de er bekendtgjort i henhold til de til enhver tid gældende regler for VP eller på en sådan måde, som er i

9 Side 9 overensstemmelse med reglerne på den fondsbørs eller anden relevante myndighed, hvorpå Obligationerne senere måtte blive noteret eller optaget til handel. 15 Afkald og misligholdelsesbeføjelser Obligationsejerens manglende håndhævelse eller forsinkelse af håndhævelse af nogen rettighed i disse Vilkår skal ikke betragtes som et afkald herpå. En eventuel enkelt eller delvis udøvelse heraf vil heller ikke udelukke nogen anden eller fremtidig håndhævelse heraf eller håndhævelsen af en eventuel anden rettighed. Rettigheder herunder skal betragtes som værende supplerende til alle andre rettigheder fastsat ved lov. En meddelelse eller et krav afgivet i ét tilfælde skal ikke betragtes som et afkald på rettigheden til at træffe andre foranstaltninger i samme, lignende eller andre tilfælde uden en sådan meddelelse eller krav. 16 Force majeure 16.1 Selv på områder, hvor der gælder et strengere ansvar i henhold til lov, skal hverken Udstederen eller Arrangøren, Udstedelsesagenten, Betalingsagenten eller Beregningsagenten være ansvarlig for tab, der skyldes: (a) nedbrud eller manglende adgang til IT-systemer eller skade på data i disse systemer, som kan tilskrives punkt (b) og (d) nedenfor, uanset om Udstederen, Arrangøren, Udstedelsesagenten, Betalingsagenten eller Beregningsagenten (som relevant) selv eller sammen eller en ekstern leverandør er ansvarlig for systemernes drift; (b) svigt i Udstederens, Arrangørens, Udstedelsesagenten, Betalingsagentens eller Beregningsagentens (som relevant) strømforsyning eller telekommunikation, lovmæssig indgriben eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, civile optøjer, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking); (c) strejke, lockout, boykot eller blokade uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Udstederen, Arrangøren, Udstedelsesagenten, Betalingsagenten eller Beregningsagenten (som relevant) selv eller dem selv eller dens eller deres organisation og uanset baggrunden for konflikten, og om konflikten berører helt eller delvist Udstederen, Arrangøren, Udstedelsesagenten, Betalingsagenten eller Beregningsagenten (som relevant); eller (d) andre omstændigheder uden for Udstederens, Arrangørens, Udstedelsesagenten, Betalingsagentens eller Beregningsagentens (som relevant) kontrol Såfremt der opstår omstændigheder som nævnt i punkt 16.1, som gør det umuligt for Udstederen, Arrangøren, Udstedelsesagenten, Betalingsagenten eller Beregningsagenten at opfylde deres forpligtelser i henhold til disse Vilkår (i den udstrækning de måtte have forpligtelser i henhold til Vilkårene), herunder (men ikke begrænset til) Udstederens forpligtelser til at foretage betalinger i henhold til Obligationerne, vil disse forpligtelser blive suspenderet, indtil de pågældende omstændigheder ophører Udstederens, Arrangørens, Udstedelsesagenten, Betalingsagentens eller Beregningsagentens fritagelse for ansvar i henhold til punkt 16.1 gælder ikke, hvis:

10

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

First North Disclaimer First North Bond Market is an alternative marketplace operated by an exchange within the NASDAQ OMX group.

First North Disclaimer First North Bond Market is an alternative marketplace operated by an exchange within the NASDAQ OMX group. First North Disclaimer First North Bond Market is an alternative marketplace operated by an exchange within the NASDAQ OMX group. Issuers on First North Bond Market are not subject to the same rules as

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

1. juli Selskabsmeddelelse. FIH Erhvervsbank A/S udsteder variabelt forrentet obligationslån

1. juli Selskabsmeddelelse. FIH Erhvervsbank A/S udsteder variabelt forrentet obligationslån Selskabsmeddelelse 1. juli 2010 FIH Erhvervsbank A/S udsteder variabelt forrentet obligationslån FIH Erhvervsbank A/S (FIH) udsteder den 16. juli 2010 et variabelt forrentet obligationslån på DKK 6.000.000.000

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt-forrentede obligationer 2009/2010 DKK 850.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030162185 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 4. oktober 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder)

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder) Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder) Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5 og 6 I dette fuldstændige beslutningsforslag

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) (udstedt i perioden 18. august 2011 til 17. august 2012)

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24.

Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. Tillæg nummer 2 til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. juni 2013 3. december 2014 Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 70D

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 31. juli 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 12G (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere