S e k r e t a r i a t e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S e k r e t a r i a t e t"

Transkript

1 Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF FAX Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge et fælles hjem. En femtedel af de par, der lever sammen i dag, er ikke gift. Når man overvejer, om man skal gifte sig, er der en række praktiske og juridiske forhold, det kan være godt at være klar over. F.eks. er det vigtigt at vide, at et samliv uden vielsesattest ikke er reguleret af loven på samme måde som ægteskab. Det kræver derfor, at man tager stilling til en række spørgsmål, som vedrører dagligdagen samt til en række spørgsmål, som får betydning, hvis forholdet går i stykker, eller hvis en af parterne dør. Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvad det betyder at bo sammen, både når man er gift, og når man er ugift. Den fortæller om reglerne og om, hvordan man kan sikre sig selv og hinanden, hvis man vælger ikke at gifte sig. En vejledning af denne størrelse giver dog ikke svar på alle spørgsmål, og den vil aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledningen er bagest forsynet med en ordliste. Ordene er i teksten markeret med *. I DAGLIGDAGEN Forældremyndighed Der er fælles forældremyndighed over fælles børn, hvis forældrene har afgivet en erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet, eller de har lavet en aftale om fælles forældremyndighed. Hvis dette ikke er gjort, har moderen forældremyndigheden alene. Der er fælles forældremyndighed over fælles børn i ægteskabet. Forsørgelse Faderen eller moderen til et barn, der er født uden for ægteskab, skal betale bidrag til barnet, hvis han eller hun ikke selv forsørger det. Bidragets størrelse bliver fastsat af statsforvaltningen. Et ugift par, der bor sammen, har ikke nogen juridisk pligt til at forsørge hinanden. Ægtefæller har forsørgelsespligt over for hinanden og de fælles børn. Selvom man ikke er separeret eller skilt, kan statsforvaltningen (efter ansøgning) fastsætte bidrag til både den af ægtefællerne, der eventuelt ikke kan forsørge sig selv, og til de fælles børn. Sociale ydelser 1

2 Ved beregning af sociale ydelser fra det offentlige, er husstandsindkomsten afgørende. Det er uden betydning, om parterne er gift eller bor sammen uden at være gift med hinanden. Hvis man modtager førtidspension, kan der dog være forskel på de tillæg, man får til pensionen. Spørg på socialforvaltningen. Formueforhold Parterne ejer hver især det, de selv har købt eller har fået som gave eller arv. Parterne ejer i sameje kun det, som de begge har betalt for eller begge har fået forærende. Ifølge ægteskabslovgivningen er der formuefællesskab* (fælleseje)i ægteskabet*, medmindre ægtefællerne aftaler særeje i en ægtepagt* eller har fået særeje som gave eller som arv. Fælleseje betyder dog ikke, at man ejer i fællesskab, men dette er en meget udbredt misforståelse blandt ægtefæller. Et fælles ejerskab kaldes derimod et sameje. En undtagelse hertil er ægtefællernes pensioner, hvor der er kommet nye regler, der trådte i kraft den 1. januar Disse regler betyder, at ægtefæller ved skifte i tilfælde af separation og skilsmisse kan udtage egne rimelige pensionsrettigheder forud for den deling, der ellers skal ske mellem ægtefællerne. Det indebærer, at værdien af en rimelig ordning ikke indgår i skiftet mellem ægtefællerne, selv om ordningen er omfattet af formuefællesskabet. Har en ægtefælle pensionsrettigheder, der har præg af ekstra opsparing, skal værdien af den ekstra opsparing derimod deles mellem ægtefællerne. I nogle tilfælde kan der også tilkendes et kompensationsbeløb. Ægtefæller kan ved ægtepagt aftale, at rate- og kapitalpensioner skal deles i tilfælde af separation/skilsmisse, og det kan være en god idé at kontakte en advokat, hvis der er usikkerhed og tvivl omkring pensionsforholdene. Ved skifte i forbindelse med den ene ægtefælles død udtager længstlevende ægtefælle egne pensionsrettigheder og lignende rettigheder, før fællesboet skiftes, jf. nedenfor under afsnittet Hvis den ene dør. Formuefællesskabet viser sig først, når ægteskabet ophører, enten som følge af separation/ skilsmisse eller som følge af dødsfald, jf. afsnittene "Hvis den ene dør" og"hvis forholdet går i stykker". Mens ægteskabet består, råder hver af ægtefællerne fortsat selv over det, de har købt eller fået forærende. Dette gælder, hvad enten det er købt før eller efter, at ægteskabet er indgået. Ejerægtefællen må ikke disponere til skade for den anden ægtefælle. F.eks. må man ikke sælge eller pantsætte et hus eller sommerhus, der tilhører fællesejet, og som familien benytter, uden at den anden ægtefælle har givet tilladelse til det. Den ene ægtefælle må heller ikke sælge eller pantsætte indboet i det fælles hjem eller ting, som den anden ægtefælle bruger i sit erhverv uden at få tilladelse fra den anden, hvis der er tale om ting, der tilhører fællesejet. Ønsker den ene eller begge ikke disse begrænsninger i adgangen til at råde over egen formue, må man aftale særeje i ægteskabet. En sådan aftale, der kaldes en ægtepagt, skal være skriftlig. Den skal underskrives af begge ægtefæller, og den skal tinglyses. 2

3 Særejet har først og fremmest betydning for fordelingen af formuen ved ægteskabets ophør som følge af separation/skilsmisse eller ved død. Skilsmissesæreje* betyder, at hver af ægtefællerne beholder sin egen formue ved separation eller skilsmisse uden at skulle dele med den anden, mens der er formuefællesskab ved død. Fuldstændigt særeje* betyder, at hver af ægtefællerne beholder sin egen formue ved separation, skilsmisse og død uden at skulle dele med den anden. Ved begge typer særeje arver ægtefællerne hinanden. Man kan variere og kombinere særejerne på mange måder, ligesom det f.eks. kan begrænses til at omfatte en del af formuen. Sameje Uanset om man lever sammen uden at være gift, eller om man er gift, kan parterne eje noget i fællesskab, f.eks. hvis de sammen har købt et hus, og begge er anført på skødet. Det kaldes sameje*. Fælles hæftelse Når man bor sammen uden at være gift, hæfter den ene ikke for den andens gæld. Kun hvis parterne har optaget lån sammen, f.eks. i et realkreditinstitut, et pengeinstitut eller lignende, hæfter man for hinanden. Denne hæftelse er som oftest solidarisk*, hvilket betyder, at man hver især hæfter for det fulde beløb over for långiver. Ægtefæller hæfter som hovedregel ikke for den andens gæld. Dette gælder, uanset om gælden er fra før ægteskabets indgåelse, eller om gælden er opstået under ægteskabet, og uanset om der er formuefællesskab eller særeje i ægteskabet. Skat Når man bor sammen uden at være gift, beskattes man hver for sig. Man kan ikke bruge den andens fradrag, underskud mv., uanset hvor meget økonomien er blandet sammen. Hvis begge hæfter for et lån, har hver af dem fradrag for sin del af lånet. Hvis man giver hinanden gaver, bortset fra lejlighedsgaver (jul og fødselsdag mv.), skal modtageren betale enten skat eller gaveafgift af gavens værdi, men giveren har ikke fradrag for gavens værdi. Når man er gift, beskattes hver ægtefælle af sin egen indkomst. Ægtefæller kan dog bruge hinandens uudnyttede fradrag og skattemæssige underskud mv. Hvis ægtefæller sammen driver en virksomhed, er der specielle regler om fordeling af overskuddet af virksomheden. Ægtefæller, der bor sammen, hæfter for den andens skat, hvis den anden ikke kan betale. Det er en betingelse, at skattegælden er opstået under ægteskabet, og at skattevæsenet gør sit krav gældende, mens samlivet består. Ægtefæller kan give hinanden gaver uden at skulle betale skat eller gaveafgift*. Ved større gaver skal der oprettes en tinglyst ægtepagt, for at gaven er gyldig. 3

4 HVIS DEN ENE DØR Forældremyndighed Dør den ene af forældrene, og der er fælles forældremyndighed, er den længstlevende automatisk indehaver af forældremyndigheden. Hvis afdøde havde forældremyndigheden alene, kan den længstlevende ansøge statsforvaltningen om at få den overført til sig. Den længstlevende får forældremyndigheden, medmindre noget taler imod det. Det er statsforvaltningen, der træffer afgørelsen. Der er fælles forældremyndighed over fællesbørn i ægteskabet, og den længstlevende af forældrene har automatisk forældremyndigheden over de fælles børn. Retten til boligen Dette afsnit handler kun om lejeboliger. Hvis der er tale om en ejerbolig indgår den i den almindelige formueopgørelse. Hvis begge står på lejekontrakten, og den ene af parterne dør, kan den længstlevende fortsætte lejemålet på uændrede vilkår. Står kun den ene på lejekontrakten, kan den længstlevende blive boende, hvis parret har boet sammen i mere end to år umiddelbart forud for dødsfaldet. Har samlivet varet mindre end to år, kan udlejeren nægte at lade den længstlevende samlever beholde boligen. Den efterladte ægtefælle har ret til at fortsætte et lejemål til en beboelseslejlighed uanset hvem af ægtefællerne, der er anført på lejekontrakten. Indbyrdes arveret Par, der bor sammen uden at være gift, arver ikke hinanden. Dette gælder uanset, hvor længe de har boet sammen. Der skal oprettes testamente, hvis man skal arve hinanden. Ugifte samlevende har under visse betingelser mulighed for at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvor de kan opnå nogle rettigheder, der ellers kun tilkommer ægtefæller. Du kan få mere at vide herom ved at rette henvendelse til en advokat. Ægtefæller arver hinanden ifølge arveloven. Ægtefællens arv er en tredjedel, hvis der er børn. Er der ingen børn, arver ægtefællen det hele. En fjerdedel af det, den afdøde efterlader, kaldes tvangsarven*. Den går til tvangsarvingerne*, som er ægtefællen og eventuelle børn. Med et testamente kan man bestemme over tre fjerdedele af arven (friarven*). Fordelingen af afdødes formue Samlevende kan eje aktiver i sameje. Der kan derfor ved dødsfald blive tale om en afklaring af ejerforhold og opgørelse af værdier. Ved uklarhed eller uenighed om ejerforholdet kan domstolene afgøre spørgsmålet. Når den ene af ægtefællerne dør, kan fællesboet skiftes*. Ved skifte opgøres den samlede 4

5 formue. Halvdelen af nettoformuen udgør den længstlevendes boslod*, og den anden halvdel udgør den afdødes boslod. Det er kun afdødes boslod, der skal deles mellem arvingerne. Ægtefællen og afdødes livsarvinger arver hver halvdelen af afdødes boslod, hvis der ikke er oprettet testamente. Ægtefællen får således halvdelen af boet som sin egen boslod og arver halvdelen af den afdøde ægtefælles boslod. Dette svarer i alt til tre fjerdedele af hele nettoformuen. Efterlader afdøde sig ingen børn, børnebørn, oldebørn mv., arver ægtefællen det hele. Den længstlevende ægtefælle har som hovedregel mulighed for at hensidde i uskiftet bo. Det betyder, at han eller hun overtager det samlede økonomiske fællesskab uden at skulle udbetale arv til børnene. Arven udbetales så først, når den sidste ægtefælle dør. Bortset fra en mindre afgift til skifteretten betales ingen afgifter ved overtagelse af boet til uskiftet bo. Hvis afdøde har særbørn, kan ægtefællen kun sidde i uskiftet bo med særbørnenes samtykke. Efterlader afdøde sig særeje, deles dette med halvdelen til hver, hvis der ikke er oprettet testamente. Man kan heller ikke sidde i uskiftet bo med særeje. Man kan både ved fælleseje og særeje ændre på den nævnte fordeling af arven ved at lave et testamente. Ægtefæller med børn kan råde over ¾ af det de efterlader sig ved testamente, derfor kan de fleste ægtepar kan med fordel oprette testamente. Dette må absolut tilrådes, hvis der er børn, som ikke er fælles. Skiftefordele Skiftefordelene vedrører alene en ægtefælle en samlever har ingen af disse. Er afdødes og længstlevende ægtefælles samlede formue under kr. (2009), har ægtefællen ret til at overtage det hele. De øvrige arvinger får så intet. (De skattemæssige konsekvenser ved brug af denne regel bør altid overvejes). Endvidere har ægtefællen ret til at udtage alle aktiver mod at betale de andre arvinger kontant. Dette gælder dog ikke, hvis afdøde havde bestemt noget andet i et testamente. Ægtefællepension Lovgivningens regler om ægtefællepension og udbetaling af løn til længstlevende finder kun anvendelse på gifte personer. Hvis afdøde var omfattet af funktionærloven, tjenestemandsloven eller sømandsloven, skal ægtefællen i tre måneder efter dødsfaldet have udbetalt den samme bruttoløn, som afdøde fik. Lønnen bliver beskattet hos den efterladte ægtefælle. I nogle ansættelsesforhold er der pension til den efterlevende ægtefælle. Denne beskattes også hos efterlevende. Den længstlevende ægtefælle har også ofte mulighed for at sidde i uskiftet bo og dermed slippe for at udrede arv og skifteomkostninger ved den andens død. Forsikringer og pensionsordninger 5

6 En samlever kan kun få udbetalt sådanne ordninger ved at blive indsat som begunstiget, og der skal gives meddelelse herom til forsikringsselskab eller pengeinstitut. Det er ikke nok at lave testamente. Hvis der ikke er givet meddelelse, vil beløbene blive udbetalt til afdødes arvinger. En begunstigelse kan enten være genkaldelig eller uigenkaldelig. På begunstigelsesindsættelser i pensioner og forsikringer anses en samlever som afdødes nærmeste pårørende forud for afdødes børn, hvis de på dødstidspunktet har levet sammen i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år. Hvis samlivet bliver ophævet, bør man huske at få ophævet begunstigelsen, hvis man ønsker dette. Der er kommet nye regler vedrørende pensioner i tilfælde af den ene ægtefælles død. De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2007 og betyder, at den længstlevende ved skifte udtager egne pensionsrettigheder og lignende rettigheder før skifte af fællesboet. Endvidere udtager den længstlevende ægtefælle beløb fra kapitalpensionsrettigheder eller lignende rettigheder samt supplerende engangsydelser, der allerede er udbetalt i det omfang, beløbene ikke må anses for at være forbrugt. Tilsvarende gælder indtægter af og det, der træder i stedet for beløbene. I tilfælde af tvivl om retsstillingen i forbindelse med pensioner og lignende rettigheder bør man kontakte en advokat eller advokatvagten. Boafgifter Boafgiften* er det, man tidligere kaldte arveafgift. Hvis samlivet har varet i mere end to år, betaler en samlever boafgift med 15 procent af det beløb, der overstiger et særligt pristalsreguleret bundfradrag (I 2009: ). Har samlivet varet under to år, skal der betales tillægsboafgift på 25 %. Der bliver ikke givet bundfradrag ved beregningen af tillægsaftgiften. Afgift bliver betalt af beløb fra livsforsikringer mv. Den længstlevende ægtefælle betaler ikke boafgift hverken af arv eller af beløb, der kommer til udbetaling fra forsikringsselskaber, kapitalpensioner mv. HVIS FORHOLDET GÅR I STYKKER Ved ophævelse af samlivet skal der træffes afgørelse om, hvor barnet skal bo og om samvær med den, der ikke har barnet boende. Hvis man ikke kan blive enige, kan spørgsmålet indbringes først for Statsforvaltningen og ved fortsat uenighed for domstolene. Parterne skal også tage stilling til, hvem der skal fortsætte et eventuelt fælles lejemål. Såfremt parterne ejer ting i fællesskab, skal der tages stilling til fordelingen af dem. Hvis parret er uenige om fordelingen, må denne afgøres af domstolene. Dette gælder også fordelingen af eventuel fælles gæld. Man skal være opmærksom på, at 6

7 fordelingen af fælles gæld ikke kan gennemføres uden kreditors accept af fordelingen. Eventuelle kautionsforpligtelser skal også drøftes med kreditor. Ægteskabet består, indtil parterne er skilt, uanset om ægtefællerne er flyttet fra hinanden eller er blevet separeret forinden. Dog bortfalder forskellige retsvirkninger allerede ved separationen, for eksempel arveretten. Ved separation/skilsmisse er der fortsat fælles forældremyndighed. Det skal besluttes, hvem af ægtefællerne, der skal fortsætte et eventuelt lejemål, uanset hvem af dem der står på lejekontrakten. Endvidere skal der tages stilling til, om den ene ægtefælle skal betale bidrag til den anden og i hvor lang tid. Er der særeje i ægteskabet, skal man også beslutte, om den ene ægtefælle skal betale et beløb til den anden ægtefælle. Er ægtefællerne enige om de nævnte punkter, kan de blive separeret/skilt ved bevilling fra Statsforvaltningen. Kan ægtefællerne ikke blive enige, kan de kun blive separeret/skilt efter en retssag med dom. Den fælles formue skal opgøres og fordeles mellem parterne ved separation eller skilsmisse. Særeje skal ikke deles i forbindelse med separation eller skilsmisse. HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? Det er ikke altid nødvendigt at henvende sig til en advokat, når man vil flytte sammen eller gifte sig. Der kan dog være tilfælde, hvor man bør tale med en advokat. Det gælder især, hvis parterne har børn hver for sig eller sammen. Det kan også være, hvis den ene eller begge har gæld. Det er altid klogt at få formueforhold og arveforhold talt igennem med en advokat. Advokatvagt I de fleste byer findes der en såkaldt Advokatvagt. Man behøver ikke at opgive sit navn i Advokatvagten, og rådgivningen er gratis. Det lokale dommerkontor kan oplyse, hvor Advokatvagten er, og hvornår den er åben. I Advokatvagten kan man få mundtlig rådgivning, men ikke en egentlig sagsbehandling. Retshjælp Mange advokater yder offentlig retshjælp. Det betyder, at man selv skal betale en mindre del af advokatens salær, mens det offentlige betaler resten. Den offentlige retshjælp omfatter kun enkle problemer. Advokaten kan fortælle nærmere om ordningen. Den retshjælpsforsikring, som de fleste mennesker har i tilknytning til deres familieforsikring (indbo), dækker ikke rådgivning og retssager om samliv og ægteskab, eller forældremyndighedssager i 1. instans 7

8 Hvad koster det? Man kan altid spørge en advokat om, hvad det cirka vil koste at få en sag behandlet. Hvis man har en indtægt, der ligger under en vis beløbsgrænse, kan man måske få fri proces. Det betyder, at staten betaler ens omkostninger ved sagen. Det er dog en betingelse for at få fri proces, at der føres en reel sag i retten. REGISTRERET PARTNERSKAB To personer af samme køn kan lade deres partnerskab registrere. Herved opnår de registrerede partnere samme retsstilling som ægtefæller og er som hovedregel omfattet af de regler, der er beskrevet om ægtefæller i pjecen. Dog er der ikke ligestilling mellem ægtefæller og registrerede partnere på følgende områder: Inden for adoptionslovgivningen, idet de registrerede partnere ikke kan adoptere andre børn end partnerens biologiske børn eller partnerens danske adoptivbørn, inden for lov om forældremyndighed og samvær, idet registrerede partnere ikke kan tillægges fælles forældremyndighed og i internationale relationer, idet ægteskab her forstås i traditionel forstand. ORDLISTE Boafgift/gaveafgift: En afgift på dødsboets nettobeholdning eller på gaver til livsarvinger (børn og børnebørn mv.) og til visse andre i afgiftsloven anførte personer. Bodel: Den del af fællesboet, som en ægtefælle selv ejer, kan råde over og hæfter med. Boslod: Den del af fællesboet, som en ægtefælle har tilbage efter formuefællesskabets ophør og skifte heraf ved separation/skilsmisse eller død. Friarv: Den del af arven, som man frit kan råde over ved testamente. Hvis man har ægtefælle eller livsarvinger (børn og børnebørn mv.) er friarven tre fjerdedele af det, man selv efterlader sig. Den sidste fjerdedel er tvangsarv til ægtefælle og livsarvinger. Formuefællesskab: Den almindelige formueordning mellem ægtefæller eller registrerede partnere med hver sin andel af formuen (bodel), som ægtefællen selv råder over og hæfter med. Fuldstændigt særeje: En særejetype, som blandt andet indebærer, at dette ikke skal deles ved separation/skilsmisse eller død, og som man ikke kan sidde i uskiftet bo med. Registreret partnerskab: En retlig forbindelse mellem to personer af samme køn, der er stiftet ved registrering hos myndighederne med næsten samme retsvirkninger som et ægteskab. Sameje: Fælles ejerskab til en formue eller til enkelte formuegenstande, for eksempel en fast ejendom. 8

9 Solidarisk hæftelse: At flere hæfter for den samme gæld med pligt til hver for sig at betale hele gælden til kreditor. Skifte: Opgørelse og afvikling af en formuemasse, for eksempel et formuefællesskab, i forbindelse med separation/skilsmisse eller død. Skilsmissesæreje: En særejetype, som blandt andet indebærer, at dette ikke skal deles ved separation eller skilsmisse, men bliver til en del af formuefællesskabet ved død med mulighed for at kunne sidde i uskiftet bo. Tvangsarv: Den fjerdedel af arven, som visse arvinger har krav på, selv om der er rådet over hele arven ved testamente. Tvangsarvinger: Ægtefælle og livsarvinger (børn og børnebørn mv.). Ægtepagt: En skriftlig aftale mellem ægtefæller om skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller større gaver mv. En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig. Ægteskab: En retlig forbindelse mellem en mand og en kvinde, der er stiftet ved en vielse for de borgerlige eller kirkelige myndigheder. VIGTIGE ADRESSER Familiestyrelsen Kristineberg København Ø Tlf Advokatsamfundet Kronprinsessegade København K Tlf Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D_E 2400 København NV Tlf.: Statsforvaltningen Sjælland Storetorv 1Dronningensgade Nykøbing F Tlf.: Statsforvaltningen Syddanmark Storetorv Aabenraa Tlf.:

10 Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks Ringkøbing Tlf.: Statsforvaltningen Nordjylland Aalborghus Slot Slotspladsen Aalborg Tlf.: Statsforvaltningerne har fælles hjemmeside: De ca. 100 lokale advokatvagter. Adresser og åbningstider kan fås ved henvendelse til en af de lokale advokatvagter, til det lokale dommerkontor eller til Advokatsamfundet tlf Du kan også finde din lokale advokatvagt på. Hertil kommer retshjælpen i en lang række byer samt diverse komiteer og rådgivningsgrupper mv. På Advokatsamfundets hjemmeside kan du endvidere finde oplysninger om blandt andet retshjælp og advokatvalg. Justitisministeriet har lavet en pjece om den nye arvelov, som trådte i kraft den 1. januar Advokatsamfundet Kronprinsessegade København K Tlf Fax

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Arv, gave & testamente

Arv, gave & testamente Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Risikostyring. Økonomikonference Februar 2015

Risikostyring. Økonomikonference Februar 2015 Risikostyring Økonomikonference Februar 2015 Ægtefælle / samlever Bank / kreditorer Partner Ansatte Børn Privat Erhverv Debitorer Skat Erhverver Skat Bank / kreditorer Samarbejdspartnere Privat Intet ægteskab:

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Arvedeling med særbørn

Arvedeling med særbørn 1 Arvedeling med særbørn Efter forskellige TV-udsendelser om sager, hvor arvedelingen - efter nogen arvingers opfattelse - er gået helt skævt, har interessen for emnet været stærkt stigende. Et af de spørgsmål,

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser Pensionering og økonomi Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser 1 Pensionsplanlægning Pensionsformer og offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente 2 Hvorfor

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. September 2007 MED BARNET I CENTRUM Indhold Hvordan går man fra hinanden?...2

Læs mere

Forældres afkald på arv fra barn

Forældres afkald på arv fra barn - 1 Forældres afkald på arv fra barn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1746 Mit spørgsmål drejer sig om en situation, hvor en afdød person ikke efterlod sig ægtefælle eller børn,

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold:

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave 1 Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: Fremtidig arv skal være

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009 Opgave 1 Revisoren Mikkel og klinikassistenten Helle bliver gift i 2000. De opretter forinden ægteskabet en formgyldig ægtepagt, hvorefter alt, hvad de ejer ved

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

Dansk El-Forbund Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk El-Forbund Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk El-Forbund Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere KØB AF FAST EJENDOM Information til købere Kære boligkøber Når du skal købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage et af dit livs vigtigste investeringer. Der er mange ting at

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Hvad sker der?... side 4 Boudlæg... side 5 Privat skifte... side 6 Forenklet privat skifte... side 8 Forenklet privat

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET Indledning 1. Lidt terminologi 29 2. Kort oversigt over arverettens historie 30 3. Den arveretlige litteratur 33 I. DEL DEN LEGALE ARVERET Kap. 1. Slægtens arveret 1. Arvefølge og arvedeling 37 1.1. De

Læs mere

ARVE-KAOS. Millioner ender hos de forkerte. Airbnb hitter: Bo til leje i hele verden

ARVE-KAOS. Millioner ender hos de forkerte. Airbnb hitter: Bo til leje i hele verden LØRDAG 30. JANUAR 2016 UGE 4 Find din skjulte formue Derfor bliver dit testamente ugyldigt Kæmpe guide: Lav det mest sikre testamente ARVE-KAOS Airbnb hitter: Bo til leje i hele verden Besøg parken i USA,

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Ægtefællers hæftelse for skattegæld

Ægtefællers hæftelse for skattegæld - 1 Ægtefællers hæftelse for skattegæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ægtefælle hæfter som udgangspunkt ikke for den anden ægtefælles gæld. Dette gælder, hvad enten der er formuefællesskab

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Gode råd om arv og testamente. Hvad vil du. efterlade verden?

Gode råd om arv og testamente. Hvad vil du. efterlade verden? Gode råd om arv og testamente Hvad vil du efterlade verden? Foto: Tony Lauge Madsen Har du tænkt over din sidste gave? Hvis du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, giver du forældreløse børn en gave

Læs mere

Forord. Med pjecen ønsker vi først og fremmest at informere vores medlemmer om de arveretlige regler samt om vigtigheden af at få skrevet

Forord. Med pjecen ønsker vi først og fremmest at informere vores medlemmer om de arveretlige regler samt om vigtigheden af at få skrevet Arv og testamente Forord Arv og testamente er emner, som det kan være vanskeligt at forholde sig til og tale om. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi hver især gør op med os selv, hvem der skal arve

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Kontakt os for at høre mere. Beskyt dem, du holder af. En folder om arv og testamente. Tidligere hed vi WSPA

Kontakt os for at høre mere. Beskyt dem, du holder af. En folder om arv og testamente. Tidligere hed vi WSPA Kontakt os for at høre mere Du er meget velkommen til at kontakte os via telefon eller e-mail for at høre nærmere om, hvordan du kan betænke World Animal Protection i dit testamente. Beskyt dem, du holder

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Misbrug af uskiftet bo

Misbrug af uskiftet bo - 1 Misbrug af uskiftet bo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange dødsboer afsluttes ved udlevering af boet til uskiftet bo. Men uskiftet bo er ikke altid den bedste løsning for parterne

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten.

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. - 1 I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden spørges der om, hvorvidt det er muligt at bringe parcelhuset i kreditorly hos hustruen, hvis parcelhuset

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Arv og begunstigelse

Arv og begunstigelse Arv og begunstigelse Arv og begunstigelse Indsættelse af begunstiget Indsættelse af en begunstiget er et spørgsmål om, hvem du ønsker, der skal have ret til dine pensionsordninger, når du dør. Forskellige

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Ugifte samlevende bodeling SKM2010.167.ØLR

Ugifte samlevende bodeling SKM2010.167.ØLR -1 - Ugifte samlevende bodeling SKM2010.167.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 14/12 2009, at et kontantbeløb på 6 mio. kr. fra en samlever udredt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere