Teknisk Udvalg. Fasanvej 1, udvalgslokalet. Pkt. 1: Gæster- Bibi Bording Pedersen og Haukur Porsteinsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Udvalg. Fasanvej 1, udvalgslokalet. Pkt. 1: Gæster- Bibi Bording Pedersen og Haukur Porsteinsson"

Transkript

1 Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 23. oktober 2012 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Fasanvej 1, udvalgslokalet Pkt. 1: Gæster- Bibi Bording Pedersen og Haukur Porsteinsson Bruno Müller Stedfortræder Medlemmer Brian Pedersen (SF) - Formand Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A) Hanne Welander (A) Frode Thule Jensen (V) Jens Porsborg (C) Per Nilsson (V)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Sundhedspolitik Sundhed på tværs i praksis Nedlæggelse af vejareal - Parkeringsplads ved Skagens Museum Forslag til løsning af parkerings-, tilkørsels- og trafikafviklingsforholdene ved Skagens Museum Maskinudskiftninger i Center for Park og Vej Nedlæggelse af del af offentlig vej "Falkevej 1-9", 9352 Dybvad Takst for leje af udeserveringsareal Budgetopfølgning pr. 31. august Orienteringssag - Afgørelse - ekspropriation til cykelsti - Solsbækvej, etape Orienteringssag - Ekstra asfaltoplapning af boligveje Orienteringssag - opsigelse af samarbejdesaftale vedrørende vedligeholdelse af beplantning med videre på statsveje i kommunen Underskrifter: Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 2 af 22

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /12 Åben Nedlæggelse af vejareal - Parkeringsplads ved Skagens Museum - Kortbilag /12 Åben Lokalplan SKA C Kortbilag B /12 Åben COWI_rev1 Parkeringsnotat Skagens_Museum_1maj2012.pdf /12 Åben Referat fra Maskingruppen - Park & Vej, 4. juni /12 Åben Oversigt over modtagne tilbud på maskinudskiftning TU xls.xls /12 Åben Kortbilag - lokalplan SAE.E pdf /12 Åben Partshøringsnotat /12 Åben Teknisk Udvalg og /12 Åben Takstblad for råden over vejareal - Dagsordenspunkt fra møde den i Frederikshavn Byråd.pdf /12 Åben Gældende takster for leje udeserverings-udstillingsareal /12 Åben Ansøgning fra FREDERIK vedrr. takst for leje af udeserveringsareal /12 Åben Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 TU _v1_Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 TU.pdf /12 Åben Afgørelse ekspropriation 10sider, rettet.pdf /12 Åben _v1_Billeder fra oplappede boligveje 2012xX.pdf /12 Åben T.o. opsigelse af samarbejdsaftale mellem Vejdirektoratet og Frederikshavns Kommune Aftale _1_0.pdf _1_1.pdf /12 Åben T.o. opsigelse af samarbejdsaftale mellem Vejdirektoratet og Frederikshavns Kommune Opsigelse af samarbejdsaftale mellem Vejdirektoratet og Frederikshavn Kommune _2_0.pdf Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 3 af 22

4 1. Sundhedspolitik Sundhed på tværs i praksis Sagsfremstilling En betydelig del af rammerne for borgernes sundhed er et fælles kommunalt ansvar. Andelen af sunde borgere kontra syge og svage borgere er afgørende for, hvor stor forespørgsel/efterspørgsel der er i forhold til pleje, sygedagpenge, pensioner, medfinansiering af sundhedssektoren/kommunale sundhedsudgifter, genoptræning, rehabilitering, sundhedspleje mv. Åben sag Sagsnr: 11/5179 Forvaltning: CSÆ Sbh: bibp Besl. komp: AMU/SOU/SUU/BUU/KFU/TU/PMU Vi har med andre ord et reelt incitament til, at vi tænker, koordinerer og samarbejder på tværs af de kommunale områder, for at sikre at vores borgere (for)bliver sunde og raske. Dette både for, at sikre borgerne bedst mulige livsvilkår, men også for at understøtte en mere bæredygtig kommunaløkonomi. Bibi Bording og Haukur Torsteinsson fra Center for Sundhed og Ældre vil holde et oplæg om hvilken betydning det har, at vi sammentænker alle de indsatser som har betydning for borgernes sundhed, her eksemplificeret i den kommende Sundhedspolitik for Frederikshavn Kommune. Oplægget vil blive holdt med særlig fokus på det enkelte fagudvalgs område og redegøre for hvorledes de respektive fagudvalg og centre kan arbejde med de kommende sundhedsdelplaner på hvert enkelt område. Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at fagudvalgene drøfter sagen. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2012 Drøftet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012 Sagen drøftet. Fraværende: Paul Rode Andersen. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktober 2012 Drøftet Fraværende: ingen Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til drøftelse Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012 For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 4 af 22

5 Sagen drøftet. Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 5 af 22

6 2. Nedlæggelse af vejareal - Parkeringsplads ved Skagens Museum Sagsfremstilling Realiseringen af Lokalplan SKA.C Skagens Museum betinger, at det kommunale vejareal litra CL (parkeringsplads ved Skagens Museum) nedlægges som vejareal i henhold til 90 i lov om offentlige veje. Det vedrører et areal på ca. 950 m 2. Åben sag Sagsnr: 12/8192 Forvaltning: CTM Sbh: tovi Besl. komp: TU Når hel eller delvis nedlæggelse af vejareal er forudsat i en lokalplan, kan kommunen frit råde over arealet jf. vejlovens 91 stk. 3. Dvs. kommunen ikke skal afhænde arealet til de tilgrænsende grundejere, jf. vejlovens 91 stk. 1. Der nedlægges 22 p-pladser ved museet for at skabe plads til udvidelsen. Parkeringsbehovet vil blive dækket ved indbetaling til parkeringsfonden, hvorved kommunen forpligtes til at anlægge parkeringspladser inden for acceptabel afstand af museet. Ejendommen matr. nr. 223b, Skagen Bygrunde har i dag vejadgang via den offentlige parkeringsplads. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen vil der blive udlagt privat fællesvej til denne ejendom. Kortbilag er udsendt med dagsordenen til udvalgets medlemmer. Beslutningen skal offentliggøres i dagspressen samt meddeles ved brev til de parter, der har særlig interesse i sagen. Der skal gives en frist på mindst 8 uger til overfor kommunen at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes. Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at vejarealet nedlægges som vej i henhold til reglerne i vejloven. Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012 For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. en tiltrædes. Bilag Nedlæggelse af vejareal - Parkeringsplads ved Skagens Museum - Kortbilag (dok.nr /12) Lokalplan SKA C Kortbilag B (dok.nr /12) Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 6 af 22

7 3. Forslag til løsning af parkerings-, tilkørsels- og trafikafviklingsforholdene ved Skagens Museum Sagsfremstilling I forlængelse af fremlæggelse og udsendelse af lokalplanforslag for udvidelse og renovering af Skagens Museum er der udarbejdet et notat med forslag til regulering af parkerings-, tilkørsels- og trafikafviklingsforholdene ved Skagens Museum. Åben sag Sagsnr: 12/1168 Forvaltning: CTM Sbh: POHN Besl. komp: TU Den planlagte udvidelse af Skagens Museum indebærer, at der ifølge lokalplanen skal etableres 42 nye parkeringspladser gennem Frederikshavn Kommunes parkeringsfondsordning. Notatet peger på forskellige muligheder for, at der kan etableres yderligere p-pladser på forskellige lokaliteter, herunder på Spliidsvej. Derudover indeholder notatet forslag til en parkeringsstrategi bestående af en bedre skiltning, indførelse af p-forbudszone, angivelse af p-søge-rute og anvisning af områder for turistbusparkering. Fagcenteret har som supplement til notatet undersøgt alternative etableringsmuligheder dels ved ejendommen Admiralgården, Østre Strandvej 51 og dels kantstensparkering på Østre Strandvej. Admiralgården er et anneks til Brøndums Hotel med 27 værelsesenheder. Admiralgården er imidlertid en fredet bygning, hvorfor det ikke umiddelbart er hensigtsmæssigt at etablere p-pladser, der ikke hidrører Admiralgården. Såfremt der skulle etableres p-pladser her ville parkeringsnormen på 1 p-plads pr. værelsesenhed for hotellet først skulle opfyldes. Muligheden for etablering af yderligere p-pladser vil herefter være stærkt begrænsede. Denne løsning kan derfor ikke anbefales. Kantstensparkering langs Østre Strandvej er formelt allerede en mulighed, der imidlertid sjældent benyttes. Såfremt der afmærkes parkeringsbåse langs vejen, vil dette synliggøre muligheden. Østre Strandvej ligger i en 2-3 minutters gangafstand fra Skagens Museum. Der vil kunne afmærkes 48 parkeringsbåse på strækningen Havnevagtvej til Skudevej. Fra Skudevej til enden af Østre Strandvej, vil der kunne afmærkes yderligere 42 parkeringsbåse. Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget fremsender notatet til Teknisk Udvalg til drøftelse og beslutning om eventuel iværksættelse af de foreslåede tiltag. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 Et flertal ønsker at der arbejdes videre med etablering af P-pladser på: 1) Østre Strandvej 2) Spliidsvej 3) Spliidsvej/Markvej 4) Skolemarken Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 7 af 22

8 Pia Karlsen kan ikke tiltræde etablering af P-pladser på Spliidsvej. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde etablering af P-pladser på Skolemarken. Jens Hedegaard Kristensen foreslår, at der arbejdes videre med muligheden for etablering af halvt nedgravet parkering på Skolemarken. Pia Karlsen, Erik Sørensenog John Christensen tilslutter sig Jens Hedegaard Kristensen s forslag. Supplerende sagsfremstilling Den planlagte udvidelse af Skagens Museum indebærer, at der vil blive et behov for gennem parkeringsfondsordningen at etablere 42 erstatningsparkeringspladser. Der kan etableres følgende antal parkeringspladser på de lokaliseringer, der er nævnt: 1) Østre Strandvej op til 90 p-pladser 2) Spliidsvej op til 52 p-pladser 3) Spliidsvej/Markvej op til 67 p-pladser 4) Skolemarken op til 338 p-pladser 5) Skolemarken halvt nedgravet uden parkering i gadeniveau ca. 150 p- pladser Der vil således i tilknytning til museumsudvidelsen kun være behov for at bringe én af de nævnte lokaliseringer i spil. Parkeringsstrategien omfatter i det væsentligste bedre skiltning til attraktioner og til p-pladser og bedre skiltning af fodgængerruter fra p-pladser til de enkelte attraktioner, samt indførelse af p-forbud uden for afmærkede båse i et afgrænset område omkring museet. Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 1. Teknisk Udvalg træffer beslutning om, at erstatningsparkering i forbindelse med museumsudvidelsen etableres på Østre Strandvej 2. det drøftes i hvilken udstrækning den i bilagsnotatet foreslåede parkeringsstrategi skal iværksættes 3. etableringsudgifter finansieres af P-fond Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012 For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. Et flertal tiltræder indstillingen. Hanne Welander, Brian Kjær og Anders Gram Mikkelsen begærer sagen i byrådet. Bilag COWI_rev1 Parkeringsnotat Skagens_Museum_1maj2012.pdf (dok.nr.48100/12) Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 8 af 22

9 Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 9 af 22

10 4. Maskinudskiftninger i Center for Park og Vej 2012 Økonomiske konsekvenser Udskiftning af maskiner og materiel finansieres af givne driftskonti for hhv. maskinudskiftninger og vintertjeneste. Åben sag Sagsnr: 12/1510 Forvaltning: CPV Sbh: joct Besl. komp: TU Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at maskingruppens forslag til udskiftninger af maskiner og materiel i 2012 godkendes. Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012 Sagen genoptages på næste møde, hvor der suppleres med en treårsplan. Supplerende sagsfremstilling På baggrund af udvalgets beslutning på møde den 14. februar vedlægges som bilag Maskingruppens ønsker til udskiftninger af maskiner og materiel i 2012 samt forslag til maskinudskiftninger i 2013 og Udvælgelsen af tilbud på de enkelte maskiner sker i samarbejde med udvalgsformanden. Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at maskingruppens ønsker til udskiftning af maskiner og materiel i 2012 samt forslag til maskinudskiftninger i 2013 og 2014 godkendes udvælgelsen af tilbud på de enkelte maskiner sker i samarbejde med udvalgsformanden Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012 en tiltrædes, dog således at udvælgelse af tilbud forelægges udvalget. Fraværende: Anders Gram Mikkelsen Supplerende sagsfremstilling På baggrund af udvalgets beslutning på møde den 20. marts har Maskingruppen indhentet tilbud på udskiftning af den sidste planlagte udskiftning i Referatet fra Maskingruppens møde den 12. oktober 2012 er vedlagt dagsordenen som bilag ligesom oversigt over de modtagne tilbud for udskiftning af den pågældende lastbil. (Tilbuddene på lastbilen er markeret med grøn skygge i oversigten). Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at Maskingruppens anbefaling for udskiftning af lastbil, opstillet som tilbud 1, godkendes. Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012 Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 10 af 22

11 For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. en tiltrædes. Bilag Referat fra Maskingruppen - Park & Vej, 4. juni 2012 (dok.nr.57310/12) Oversigt over modtagne tilbud på maskinudskiftning TU xls.xls (dok.nr /12) Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 11 af 22

12 5. Nedlæggelse af del af offentlig vej "Falkevej 1-9", 9352 Dybvad Sagsfremstilling Teknisk Udvalg behandlede den 15. februar 2011 ansøgning fra vaskerivirksomhed, Falkevej 1, 9352 Dybvad, om nedlæggelse af ca. 40 m offentlig vej "Falkevej 1-9", Dybvad, del af matr. nr. 1eg Dybvad Hgd., Skæve. Der blev ikke truffet nogen beslutning, idet sagen skulle genoptages med henblik på yderligere belysning af denne, herunder behandling i Plan- og Miljøudvalget af de lokalplanmæssige forhold. Åben sag Sagsnr: 10/6855 Forvaltning: CTM Sbh: mome Besl. komp: TU Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. marts 2011, at udvidelse af vaskerivirksomheden søges realiseret gennem ny planlægning (ny lokalplan). Ansøger har udarbejdet ny lokalplan SAE Erhvervsområde Falkevej 1, Dybvad, som er godkendt af byrådet den 30. maj Lokalplanens kortbilag er vedlagt som bilag. Ifølge lokalplanen agtes den del af kommunevejen Falkevej, som ligger inden for lokalplanområdet, nedlagt som offentlig vej i medfør af lov om offentlige veje 90, og det nedlagte vejareal skal helt udgå som offentligt færdselsareal. Efter lovens 91 skal det nedlagte areal tilbydes ejerne af de tilgrænsende ejendomme i forhold til vejens midtlinje. Det kan betyde, at lokalplanens bebyggelsesfelt ikke kan udnyttes fuldt ud. Der er gennemført supplerende partshøring vedrørende de ejendomme, som grænser direkte til lokalplanområde. Høringsnotat er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Byrådet vedtog den 23. marts 2007 følgende principper for prisfastsættelse af vejarealer: 1. Mindre vejarealer med begrænset værdi for modtagerne kan vederlagsfrit tilbydes de tilstødende parceller mod at afholde samtlige omkostninger ( kr.), som er forbundet hermed. 2. Større vejarealer med væsentlig værdi for modtagerne, men mindre værdi end de ved overdragelsen forbundne omkostninger, tilbydes de tilgrænsensende ejendomme vederlagsfrit mod at afholde samtlige omkostninger ( kr.), som er forbundet hermed. 3. Større vejarealer med væsentlig værdi for modtagerne, men større værdi end de ved overdragelsen forbundne omkostninger, tilbydes de tilgrænsende ejendomme til en af byrådet fastsat pris i forhold til markedsprisen. Tvister om prisfastsættelse afgøres af Taksationskommissionen Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 12 af 22

13 vestligste ca. 40 m af kommunevejen Falkevej 1-9, 9352 Dybvad, del af matr. nr. 1eg Dybvad Hgd., Skæve, nedlægges som offentlig vej, jf. 90 i lov om offentlige veje, som beskrevet i lokalplan SAE.E Erhvervsområde Falkevej 1, Dybvad princip 1 for prisfastsættelse af vejarealer anvendes, og det nedlagte areal tilbydes de tilgrænsende ejendomme, matr. nr. 1rr og 1ri Dybvad Hgd., Skæve, i forhold til vejarealets midtlinje, jf. 91, stk. 1, i lov om offentlige veje beslutning kundgøres i stedlige blade, jf. 90, stk. 12, jf. stk. 5 Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012 For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. em tiltrædes. Udvalget anbefaler økonomiudvalget at køber foruden afholdelse af samtlige omkostninger opkræves betaling for vejarealet svarende til prisen for erhvervsjord. Bilag Kortbilag - lokalplan SAE.E pdf (dok.nr /12) Partshøringsnotat 2012 (dok.nr /12) Teknisk Udvalg og (dok.nr /12) Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 13 af 22

14 6. Takst for leje af udeserveringsareal Sagsfremstilling Handels- og virksomhedsforeningen Frederik og Frederikshavn Turistforening ansøger om reduktion af taksten for leje af udeserveringsareal. Åben sag Sagsnr: 09/15471 Forvaltning: CTM Sbh: tovi Besl. komp: TU Byrådet vedtog på mødet den 27. juni 2012, at taksten for leje af udstillings- og udeserveringsareal for 2012 skal fastsættes til 600 kr/m 2 /år. Det anføres i ansøgningen, at spisestederne med udeservering bidrager til, at byens gæster får en bedre shopping oplevelse, bliver længere og styrker Frederikshavns image som attraktiv og hyggelig handels-/turistby. Man ønsker en konkurrencemæssig ligestilling med Hjørring Kommune, hvor byrådet har vedtaget en takst på 115 kr/m 2 /år for leje af udstillings- og udeserveringsareal. Ved byrådets behandling af takstblad for råden over vejareal den 27. juni 2012, blev der stillet forslag om fastsættelse af takst for leje af udstillings- og udeserveringsareal på 115 kr/m 2 /år. Dette forslag blev ikke vedtaget. Det skal anføres, at Hjørring Kommune, udover ovennævnte leje for udstillings- og udstillingsareal, opkræver en renholdelsesafgift fra ejendommene i gågadeområdet på 200 kr./facademeter/år. Lejeindtægten for udstillings- og udeserveringsareal i Frederikshavn Kommune benyttes til dækning af kommunens udgifter til renholdelse af gågadeområderne. Dette omfatter i sommerperioden (maj november) daglig renholdelse af hele gadearealet inkl. fortov, tømning af skraldespande samt vedligeholdelse af gadeudstyr. I vinterperioden udføres fejning 3 gange om ugen samt manuel opsamling af affald og tømning af skraldespande på alle hverdage. Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgning om reduktion af takst for leje af udeserveringsareal ikke imødekommes, idet der henvises til byrådets beslutning 27. juni 2012 Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012 For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. Et flertal tiltræder indstillingen. Hanne Welander, Brian Kjær og Anders Gram Mikkelsen begærer sagen i byrådet. Bilag Takstblad for råden over vejareal - Dagsordenspunkt fra møde den i Frederikshavn Byråd.pdf (dok.nr /12) Gældende takster for leje udeserverings-udstillingsareal (dok.nr /12) Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 14 af 22

15 Ansøgning fra FREDERIK vedrr. takst for leje af udeserveringsareal (dok.nr /12) Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 15 af 22

16 7. Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 Sagsfremstilling Økonomicentret har i samarbejde med centercheferne foretaget en budgetopfølgning pr. 31. august 2012 for Teknisk Udvalgs område. Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger herunder mængder og priser gennemregnet. Åben sag Sagsnr: 11/6887 Forvaltning: ØKC Sbh: JAPO Besl. komp: TU Som en del af budgetrevisionen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi. Teknisk Udvalgs korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 46,5 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2012 er et underskud på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,9 procent. Hertil kommer overført underskud fra 2011 (bankbøgerne) på 7,9 mio. kr., fordelt med underskud på 2,6 mio. kr. på den ordinære drift samt underskud på 5,3 mio. kr. vedrørende vintertjenesten. Underskuddet forventes afviklet i indeværende og fremtidige budgetår i takt med at der kan frigøres midler hertil. Nærmere herom i redegørelsen (se bilag). Teknisk Udvalgs korrigerede budgetramme til anlæg er på 80,3 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2012 er et overskud på 13,5 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 16,8 procent. Konst. direktør med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller, at 1. udvalget forholder sig til budgetrevisionens konklusioner, med henblik på videreformidling til Økonomiudvalg og Byråd 2. udvalget drøfter og foreslår tiltag med henblik på nedbringelse af overført driftsunderskud Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012 For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. en tiltrædes med de faldne bemærkninger. Bilag Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 TU _v1_Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 TU.pdf (dok.nr /12) Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 16 af 22

17 8. Orienteringssag - Afgørelse - ekspropriation til cykelsti - Solsbækvej, etape 2 Sagsfremstilling Vejdirektoratet har behandlet klage vedrørende ekspropriation i forbindelse med anlæggelse af dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af Solsbækvej. Åben sag Sagsnr: 11/5902 Forvaltning: CPV Sbh: tipe_old Besl. komp: TU I afgørelsen konkluderer Vejdirektoratet, at de ikke har grundlag for at antage, at kommunen har varetaget usaglige hensyn ved beslutningen om ekspropriationen og at ekspropriationen derfor er i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser. På mødet gives en uddybende orientering om afgørelsen. Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til orientering Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012 For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. Til orientering. Bilag Afgørelse ekspropriation 10sider, rettet.pdf (dok.nr /12) Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 17 af 22

18 9. Orienteringssag - Ekstra asfaltoplapning af boligveje 2012 Sagsfremstilling På baggrund af drøftelser på udvalgets møde den 22. maj 2012, pkt. 8, Planlagte asfaltarbejder, blev der forespurgt om muligheden for at foretage øget oplapning af asfaltbelægninger på boligveje. Center for Park og Vej har på baggrund af denne drøftelse vurderet, hvordan der kan foretages øget oplapning af asfaltbelægninger på boligveje. Opgaven kan løses ved at der med eget mandskab sammensættes 1½ asfaltlappehold. Nærmere redegørelse gives på mødet. Overslagsmæssigt vil ekstra asfaltlappehold kunne gennemføre oplapning i ca. 2 md. for ca. 1,2 mio. kr. Der vil kunne foretages oplapning af ca m 2 asfaltbelægning med denne investering. Åben sag Sagsnr: 11/9173 Forvaltning: CPV Sbh: joaa Besl. komp: TU Økonomiske konsekvenser Det anbefales at udgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af dispositionspulje. Direktøren med ansvar for Park & vej indstiller, at der iværksættes øget asfaltoplapning af boligveje som beskrevet i indstillingen finansieret af Udvalgets pulje. Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012 en tiltrædes. Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen Supplerende sagsfremstilling Park & Vej har nu gennemført den øgede asfaltlapning som besluttet med et godt resultat. Oplapningsarbejdet har givet flere positive borgerhenvendelser. Der er udlagt ca. 470 ton asfalt, som er fordelt på ca. 90 boligveje. Til orientering vedlægges der billeder fra nogle af de oplappede veje. Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, sagen til orientering Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012 For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 18 af 22

19 Til orientering. Bilag _v1_Billeder fra oplappede boligveje 2012xX.pdf (dok.nr /12) Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 19 af 22

20 10. Orienteringssag - opsigelse af samarbejdesaftale vedrørende vedligeholdelse af beplantning med videre på statsveje i kommunen Åben sag Sagsnr: 08/1903 Forvaltning: CPV Sbh: joaa Besl. komp: TU Sagsfremstilling I forbindelse med nye driftsudbud har Vejdirektoratet besluttet, at alle statsveje skal driftes af Vejdirektoratets driftsafdelinger. Dette medfører, at samtlige samarbejdsaftaler opsiges. For Frederikshavn Kommune betyder dette, at samarbejdsaftale fra 2008 om vedligeholdelse af beplantning, græsarealer og generel renhold i byområderne i Frederikshavn og Skagen, samt enkelte steder uden for bygrænser opsiges således at opgaverne overgår til Vejdirektoratets driftsafdeling pr. 1. januar Kopi af opsigelsen og samarbejdsaftalen vedlægges dagsordenen til orientering. Fra kommunens side blev samarbejdsaftalen primært indgået for at gøre det muligt at etablere særlig beplantning og udsmykning på statsvejene. Center for Park og Vej har på baggrund af opsigelsen af samarbejdsaftalen afholdt møde med Vejdirektoratet den 26. september 2012 for at få klarlagt hvilke muligheder der var for fortsat at foretage udsmykning og beplantning. På mødet blev det aftalt, at kommunen kunne fortsætte med at foretage udsmykning og beplantning som tidligere. Vejdirektoratet udarbejder tillæg til grænseaftale hvori de særlige foranstaltninger beskrives. Opsigelsen af aftalen betyder herfor alene, at kommunen ikke skal foretage de tidligere udførte driftsopgaver for Vejdirektoratet, men de udførte udsmykninger kan fortsættes. Personalemæssige konsekvenser Det vurderes at opsigelsen af samarbejdsaften beskæftigelsesmæssigt svarer til en reduktion med 1 sæsonansat. Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til orientering Beslutning Teknisk Udvalg den 23. oktober 2012 For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær. Til orientering. Bilag T.o. opsigelse af samarbejdsaftale mellem Vejdirektoratet og Frederikshavns Kommune Aftale _1_0.pdf _1_1.pdf (dok.nr.94832/12) T.o. opsigelse af samarbejdsaftale mellem Vejdirektoratet og Frederikshavns Kommune Opsigelse af samarbejdsaftale mellem Vejdirektoratet og Frederikshavn Kommune Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 20 af 22

21 _2_0.pdf (dok.nr.94833/12) Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 21 af 22

22 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Brian Pedersen Anders G. Mikkelsen Bruno Müller Hanne Welander Frode Thule Jensen Jens Porsborg Per Nilsson Teknisk Udvalg - Referat oktober 2012 Side 22 af 22

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. maj 2015. Tid 16:00. Sted ML 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. maj 2015. Tid 16:00. Sted ML 0.27 NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 18. maj 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm (V) Flemming Rasmussen (DF)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Boligkommissionen 03-12-2012. Dato 3. december 2012. Tid 15:00. Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende

Boligkommissionen 03-12-2012. Dato 3. december 2012. Tid 15:00. Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Referat Boligkommissionen 03-12-2012 Dato 3. december 2012 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Frode Thule Jensen, Erik Kyed Trolle, Kaj Bernth - Lægelig sagkyndig Stedfortræder Medlemmer Bruno

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 5. maj 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V) Erik Kyed Trolle

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

22-11-2011. Dato 22. november 2011. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder. Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A)

22-11-2011. Dato 22. november 2011. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder. Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A) Referat Teknisk Udvalg 22-11-2011 Dato 22. november 2011 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Brian Pedersen (SF) Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller

Læs mere

10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB.

10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB. Referat Teknisk Udvalg 10-02-2014 Dato 10. februar 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen Karsten Drastrup Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Konstituerende møde Dato 12. januar 2010 Tid 14:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp Referat Kulturelt Samråd 15-2-2010 Dato 15. februar 2010 Tid 17:00 Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00 Fraværende Hanne Salling, Tove Therp Stedfortræder Medlemmer Henrik Melchiorsen

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 17:45 Sted Mødelokale 5, Kattegatsiloen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders

Læs mere

Teknisk Udvalg. Fasanvej 1, udvalgslokalet

Teknisk Udvalg. Fasanvej 1, udvalgslokalet Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 21. august 2012 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Bruno Müller Stedfortræder Medlemmer Brian Pedersen (SF) - Formand Anders G. Mikkelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

08-09-2014. Dato 8. september 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

08-09-2014. Dato 8. september 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg 08-09-2014 Dato 8. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm (V) Flemming Rasmussen (O)

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3

Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.:16.15 Pkt. Tekst Side 17 Aftalestyring 2012 - Park & Vej (mia) 1 18 Høring om indførelse

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. juni 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB.

Ordinært møde. Dato 25. juni 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 25. juni 2013 Tid 16:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder ML 0.23 (byrådslounge) Lone Høxbroe Pedersen er nyt FUF medlem. Annette Duch deltager som gæst. Afbud

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 31. januar 2006 Tidspunkter 10:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 25. Lokalplan

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. februar 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 2. maj 2006 kl. 14:00 Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00 Åben sag: 380. Orienteringssager Åben sag: 381. Efterretningssager

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.04.05.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.04.05.htm Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 5. april 2005 Tidspunkter 10:00-11:30 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 7 Indholdsfortegnelse 79.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn.

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. Pkt.nr. 7 Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. 323372 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til ansøgningerne,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Drøftelse af forskellige generelle spørgsmål henhørende under teknisk Forvaltning 3 2. Evaluering

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare.dk BESTYRELSEN G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION marts 2002 Bestyrelsen redigeret udgave 260202 Carportene i G/F Astershaven

Læs mere

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Pkt.nr. 7 Hvidovre Torv nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, 1. at skitseprojekt til nye fliser og ny belysning på Hvidovre

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Ny bebyggelse i Jonstrup Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Indholdsfortegnelse: 7. april 2014. J89 skriver til kommunen... 1 Svar fra kommunen 14. april 2014... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

15-06-2010. Dato 15. juni 2010. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

15-06-2010. Dato 15. juni 2010. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg 15-06-2010 Dato 15. juni 2010 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Brian Pedersen (SF) Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A)

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007.

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007. BONYT A/S Gl. Strandvej 209 3060 Espergærde Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3393 4212 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Bruno Müller fraværende indtil 15.40. Dialogmødet med Ældrerådet afsluttet kl. 16.00 Mogens Brag Stedfortræder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 25. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 10. august 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolesag Lukket sag 2. Styrkelse af ledelseskvaliteten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed Dato 3. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/16476-11 Side 1/5 Tilladelse til at råde over en del af den private fællesvej Værftsvej Vejdirektoratet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere