Instruks om beskatning Sektion 8.8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks om beskatning Sektion 8.8"

Transkript

1 Skattestyrelsen har udarbejdet nedenstående vejledning om: Hvordan personer ansat mindre end 6 måneder skal behandles skattemæssigt, og hvordan de pågældende skal indberettes til lønadministrationen. Hvordan gaver, leje af både samt køb af grønlandsk proviant skal indberettes til skattemyndigheden. Begrænset skattepligt m.v. Skattepligt Personer, der har bopæl i Grønland eller opholder sig i Grønland i mindst 6 måneder, vil være fuldt skattepligtige til Grønland af deres indkomst fra Selvstyret og dets institutioner, jf. landstingslov om indkomstskat (indkomstskattelovens) 1, stk. 1. Personer, der modtager løn for personligt arbejde i tjenesteforhold udført i Grønland og som opholder sig under 6 måneder i Grønland, vil være begrænset skattepligtige til Grønland, jf. indkomstskattelovens 2, stk. 1, nr. 1. Der er dog 3 undtagelser fra den begrænsede skattepligt. Den ene undtagelse fra den begrænsede skattepligt er, hvis den ansatte er ansat af en dansk arbejdsgiver, arbejdet er udført under et ophold i Grønland af en varighed, som ikke overstiger 14 dage i sammenhæng og at den ansatte under opholdet fortsat er beskæftiget hos og lønnet af den sædvanlige danske arbejdsgiver, som ikke er hjemmehørende i Grønland. Den anden undtagelse fra den begrænsede skattepligt er, hvis den ansatte er ansat af en dansk offentlig myndighed, arbejdet er udført under et ophold i Grønland af en varighed, som ikke overstiger 60 dage i sammenhæng og at den ansatte under opholdet fortsat er beskæftiget hos og lønnet af den sædvanlige danske arbejdsgiver, som ikke er hjemmehørende i Grønland. Den tredje undtagelse fra den begrænsede skattepligt er, hvis den ansatte er ansat af en udenlandsk arbejdsgiver, arbejdet er udført under et ophold i Grønland af en varighed, som ikke overstiger 14 dage i sammenhæng og at den ansatte under opholdet fortsat er beskæftiget hos og lønnet af den sædvanlige udenlandske arbejdsgiver, som ikke er hjemmehørende i Grønland eller har fast driftssted i Grønland. Grønland respekterer indgåede dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark, Færøerne, Island og Norge. 60 dages reglen vedrørende Danmark kan således stadigvæk være gældende. I tvivlstilfælde kan Skattestyrelsen kontaktes. Varer den ansattes ophold i Grønland mere end 60 dage henholdsvis 14 dage, indtræder der begrænset skattepligt for den ansatte, selvom han fortsat er beskæftiget hos sin sædvanlige arbejdsgiver. Skattepligten indtræder for hele perioden, altså også de første 60 henholdsvis 14 dage. Dagene regnes fra og med dagen for ankomsten til Grønland til og med dagen for afrejsen fra Grønland. 10. august 2010 Regnskabshåndbogen Side 1 af 11

2 Studerende og lignende fra udlandet, som f.eks. har et studiejob i sommerferien hos Selvstyret eller dets institutioner vil være omfattet af begrænset skattepligt fra første arbejdsdag i Grønland. Dette skyldes, at den ansatte studerende ikke kan anses for at være beskæftiget hos og vederlagt af den sædvanlige arbejdsgiver. Der gælder derfor ikke nogen 14-dages regel for studerende, som ikke har en fast tilknytning til arbejdsgiveren. A-indkomst og B-indkomst I langt størstedelen af tilfældene vil det ikke give anledning til diskussion, om en indkomst er A-indkomst eller B-indkomst. Regelgrundlag Reglerne for hvorvidt en indkomst er A-indkomst samt indeholdelse af A-skat beskrives flere steder i skattelovgivningen. Af indkomstskattelovens 75 fremgår det, at for A-indkomst henregnes enhver form for vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision og lignende. Derudover er godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende A-indkomst. Endvidere henregnes indkomster, der i det væsentlige udgør en nettoindkomst for erhververen og indhandlingsbeløb vedrørende produkter fra fiskeri, fangst, jagt, fåreavl og husflid som A-indkomst. Af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift fremgår hvilke yderligere indkomster der anses for at være A-indkomst. Dette vedrører bla. beløb, der udbetales som takstmæssig hjælp og trangsvurderet hjælp, pensioner, ventepenge mv. i forbindelse med tidligere tjenesteforhold, pensionsgrundbeløb, skattepligtige udbetalinger af pensioner omfattet af indkomstskattelovens 39 og 40, dagpenge i forbindelse med orlov, graviditet, barsel og adoption, godtgørelser for tab af indtægter eller mistede arbejdsmuligheder, vederlag for virksomhed som solist, artist, musiker, forfatter, idrætsmand, dommer, domsmand og freelanceoversætter mv., dagpengeudbetalinger ifm. arbejdsskade, erstatninger for tab af erhvervsevne og varigt mén samt erstatninger til efterladte, når erstatningen ydes som en årlig rente. Reglerne gælder hvad enten der er tale om fuldt eller begrænset skattepligtige personer. Afgrænsning af indkomster Ved brug af konsulenter i Selvstyret vil der ofte kunne forekomme tvivlstilfælde, idet konsulenterne ikke normalt er ansat i Selvstyret og ofte tillige driver erhvervsvirksomhed som konsulenter. I flere tilfælde har der dog været benyttet konsulenter, som tillige har været ansat i Selvstyret, til at løse opgaver enten i samme institution eller andre steder i Selvstyret. 10. august 2010 Regnskabshåndbogen Side 2 af 11

3 Skattestyrelsen har ofte konstateret, at personer der driver virksomhed ved tolkning, forsøger at undgå indeholdelse af A-skat ved udbetalingen, ved at oprette en tolkevirksomhed med GER-nummer. Hovedreglen er, at al udbetaling vedrørende tolkning skal betragtes som A-indkomst med indeholdelse af A-skat til følge. Eneste undtagelse vil være tilfælde hvor der er indgået aftale med et egentligt oversætterbureau med et antal ansatte, som varetager tolkningen og er ansat hertil i oversætterbureauet. Det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, om indkomsten til den ansatte konsulent er at betragte som A-indkomst eller som B-indkomst. Til brug ved vurderingen kan anvendes pkt. 3.2 i Skattestyrelsens cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger (vedlagt som bilag, se side 6). Punktet beskriver hvilke kriterier der bør lægges vægt på ved vurderingen af, hvornår en indkomst er at betragte som en selvstændig erhvervsindkomst, altså B-indkomst, eller om indkomsten er en lønindkomst, d.v.s. A-indkomst. Overordnet kan det anføres, at det skal vurderes om indkomstmodtageren, i dette tilfælde den ansatte konsulent, udfører arbejde for egen regning og økonomisk risiko eller om den ansatte konsulent udfører arbejdet efter arbejdsgiverens anvisninger og i det hele for dennes regning. Derudover kan der særligt lægges vægt på, om det er indkomstmodtageren eller arbejdsgiveren (hvervgiveren), der har instruktionsbeføjelsen. Instruktionsbeføjelse bruges som begreb om det at tilrettelægge, lede og fordele det bestilte arbejde. Hvis det er indkomstmodtageren, der suverænt selv tilrettelægger, leder og fordeler arbejdet, og der alene bliver ført tilsyn med om slutproduktet svarer overens med det bestilte, vil det pege mod, at der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed og dermed B-indkomst. Hvis det er arbejdsgiveren, der tilrettelægger, leder og fordeler samt fører løbende tilsyn med det udførte arbejde, vil der være tale om et lønmodtagerforhold og dermed A-indkomst. Det bemærkes, at de i punkt 3.2 anførte kriterier ikke enkeltvis kan være afgørende for om der er tale om A- eller B-indkomst. Der skal være tale om en samlet vurdering af forholdet vedrørende konsulenten. Rent operationelt kan det anføres, at enheden indledningsvist kan vurdere, om konsulenten m.v. har et GER-nummer eller dansk SE-nummer. Hvis det ikke er tilfældet vil indkomsten i alle tilfælde være A-indkomst. Hvis konsulenten m.v. oplyser et GER- eller SE-nummer vil den ovennævnte vurdering skulle finde sted. Det at en konsulent har et GER- eller SE-nummer medfører ikke automatisk, at personen er erhvervsdrivende. Er der for forvaltningen den mindste tvivl om, hvorvidt der er tale om en A- eller B- indkomst, bør forvaltningen altid betragte indkomsten som en A-indkomst. Eksempler på anvendelsen af reglerne vedrørende konsulenter og 60 henholdsvis 14 dages reglen: 10. august 2010 Regnskabshåndbogen Side 3 af 11

4 1. En montør, der er ansat i et svensk firma, som ikke er hjemmehørende eller har fast driftssted i Grønland, skal udføre reparationsarbejde på Royal Greenlands frysehus. Royal Greenland bestiller det pågældende arbejde ved det svenske firma. Montøren arbejder i Grønland i 12 dage, og vender herefter tilbage til det svenske firma. Montøren bliver ikke skattepligtig i Grønland, idet: Opholdets varighed er under 14 dage. Montøren er både før og efter arbejdet fortsat beskæftiget ved den samme svenske arbejdsgiver. Den svenske arbejdsgiver har instruktionsbeføjelsen. 2. En sygeplejerske bliver ansat af et dansk vikarbureau til udførelse af arbejde i Grønland i 50 dage. Hun bliver aflønnet af Sundhedsvæsenet i Grønland og rejser herefter tilbage til Danmark og søger arbejde. Selvom varigheden af opholdet er under 60 dage bliver sygeplejersken begrænset skattepligtig til Grønland, idet: Hun bliver aflønnet af en grønlandsk arbejdsgiver. Hun er under instruktion af den grønlandske arbejdsgiver. Hun er ikke fortsat beskæftiget ved en dansk arbejdsgiver hverken før eller efter opholdet i Grønland Der skal foretages kombineret skattetræk. 3. En sygeplejerske bliver ansat af et dansk vikarbureau til udførelse af arbejde i Grønland i 40 dage. Hun aflønnes af vikarbureauet og rejser herefter tilbage til Danmark. Selv om varigheden af opholdet er under 60 dage, bliver sygeplejersken begrænset skattepligtig til Grønland, idet: Hun bliver aflønnet af en grønlandsk arbejdsgiver, (dansk arbejdsgiver, der er indeholdelsespligtig til Grønland), idet danske vikarbureauer er/skal være registreret som arbejdsgivere ved Grønlands Repræsentation. Hun er under instruktionsbeføjelse af det grønlandske sundhedsvæsen, som betaler for sygeplejersken til det danske vikarbureau. Der skal foretages kombineret skattetræk. 4. En revisor bliver udlånt fra et dansk revisionsfirma til udførelse af revisionsarbejde i Grønland. Revisionsfirmaet i Grønland er et datterselskab af det danske revisionsfirma. Revisoren udfører arbejdet i Grønland i 30 dage, og vender herefter tilbage til det danske revisionsfirma. Aflønningen sker på den måde, at det danske revisionsfirma fremsender en regning til det grønlandske revisionsfirma for det udførte arbejde. Revisoren bliver anset som begrænset skattepligtig til Grønland, idet: Instruktionsbeføjelsen til det udførte arbejde foregår fra det grønlandske selskab. Arbejdet betales af det grønlandske selskab. Der skal foretages kombineres skattetræk. 5. En konsulent ansættes i Selvstyret i 55 dage til udførelse af diverse rapporter indenfor planlægning af nye lufthavne. Han har tidligere været ansat i Selvstyret indenfor samme område. Han modtager dagpenge og frit logi. Han oplyser, at han har selvstændigt firma i Danmark. Ved indgåelsen af den skriftlige aftale aftales en timeløn på 500 kr. pr. time. Han arbejder hele perioden i Nuuk. Ved arbejdets afslut- 10. august 2010 Regnskabshåndbogen Side 4 af 11

5 ning skriver han en regning ud på den PC, som er stillet til rådighed for ham. Han bliver begrænset skattepligtig til Grønland, idet: Arbejdet udføres under 60 dage. Instruktionsbeføjelsen for arbejdet udført i Grønland ligger ved den grønlandske arbejdsgiver. Han beskattes af frit logi. Han beskattes af modtagne dagpenge, idet han ikke opholder sig udenfor sit skattemæssige hjemsted. Arbejdet udføres på timelønsbasis. 6. En konsulent lånes ud af et dansk ministerium til et grønlandsk departement i forbindelse med udarbejdelse af større rapport for et rådgivende udvalg. Konsulenten udførte arbejdet i både Grønland og Danmark. Konsulenten har over den samlede udlånsperiode på intet tidspunkt opholdt sig i Grønland mere end 60 dage ad gangen. Det grønlandske departement havde ikke instruktionsbeføjelsen for arbejdets udførelse eller tilsynsbeføjelse med arbejdet, idet dette beroede hos det rådgivende udvalg. Konsulenten bliver ikke skattepligtig til Grønland, idet: Arbejdet ikke har medført ophold over 60 dage. Konsulenten var stadig ansat ved og vederlagt af det danske ministerium. Det grønlandske departement har ikke haft instruktionsbeføjelsen og har ikke ført tilsyn med arbejdet for det rådgivende udvalg. 7. En grønlandsk kommune låner en kommunaldirektør af en dansk kommune i fire måneder. Den danske kommune fakturerer hver måned kommunaldirektørens løn til den grønlandske kommune. Kommunaldirektøren er af den opfattelse, at der er tale om selvstændig virksomhed, og at han derfor ikke er skattepligtig til Grønland, idet beløbet blev udbetalt til ham af den danske kommune. Kommunaldirektøren er begrænset skattepligtig til Grønland, idet: Opholdet varer mindre end 6 måneder og omfattes derfor af 2, stk. 1, nr. 1. Indkomsten blev anset som almindelig lønmodtagerindkomst og dermed som A- indkomst, idet den grønlandske kommune havde instruktions- og tilsynsbeføjelsen. 8. Naturinstituttet ansætter en forsker til at forske i havmiljø. Ledelsen på Naturinstituttet har besluttet, at der særligt skal forskes i havmiljøet i Godthåbsfjorden. Forskeren er fra USA. Forskeren arbejder både på Naturinstituttet og fra sin bopæl i USA. Forskeren opholder sig på intet tidspunkt i Grønland mere end 14 dage ad gangen. Forskeren er begrænset skattepligtig til Grønland, idet: Forskeren er ansat ved en grønlandsk arbejdsgiver, som har instruktions- og tilsynsbeføjelsen. 9. En ansat ved et departement ønsker at flytte hjem til Nordgrønland. Den sidste arbejdsdag opdager arbejdsgiveren, at der mangler at blive udfærdiget en rapport, som den ansatte havde lovet at lave færdig. Det aftales derfor med den ansatte, at han mod at få kr laver rapporten færdig inden 30 dage. Det modtagne beløb er skattepligtigt som A-indkomst, idet der er tale om almindeligt lønmodtagerforhold, den ansatte har ikke nogen erhvervsmæssig risiko og arbejdsgiveren har instruktions- og tilsynsbeføjelse til arbejdet. 10. august 2010 Regnskabshåndbogen Side 5 af 11

6 10. Et departement skal have oversat en rapport. En ansat i departementet tilbyder at oversætte rapporten i de følgende fire weekender for kr Det modtagne beløb er skattepligtigt som A-indkomst, idet der er tale om almindeligt lønmodtagerforhold, den ansatte har ikke nogen erhvervsmæssig risiko og arbejdsgiveren har instruktions- og tilsynsbeføjelse til arbejdet. Dagpenge og kørselsgodtgørelse Der kan udbetales skattefrie dagpenge, efter de for tjenestemænd gældende regler, til personer, som er fuldt skattepligtige, hvis disse er på rejse og derfor ikke befinder sig i den by/sted, hvor den ansatte har skattemæssigt hjemsted. Der kan ikke udbetales skattefrie dagpenge til begrænset skattepligtige personer, hvorfor beløb udbetalt som dagpenge skal indgå i den skattepligtige indkomst for den ansatte. Begrebet skattefri kørselsgodtgørelse findes ikke i den grønlandske indkomstskattelov, hvorfor Selvstyret og dets institutioner ikke kan udbetale beløb hertil uden at indeholde A-skat af beløbet. Afregning af A-skat Det skal sikres, at der bliver trukket A-skat i de honorarer, som bliver udbetalt til personer, der er ansat til at udføre arbejde for Selvstyret eller dets institutioner. Hvis de pågældende personer udskriver fakturaer for det udførte arbejde skal det sikres, at de udstedte fakturaer opfylder de formelle krav til en godkendt faktura. Inden udbetaling af honorarer til personer, som oplyser at de har eget firma, skal den udbetalende myndighed påse, at der på fakturaen er oplyst navn og adresse på det pågældende firma. For udbetaling til personer fra Danmark, skal der på fakturaen være påført et CVR-nummer (centralt virksomhedsnummer.) For udbetaling til personer fra Grønland, bør der på fakturaen være påført et GER-nummer. Det kan oplyses, at hvis der udbetales A-indkomst, uden at arbejdsgiveren indeholder A-skat (herunder tilfælde hvor arbejdsgiveren har betragtet indkomsten som B- indkomst, men hvor det senere viser sig at være A-indkomst) vil arbejdsgiveren hæfte for den manglende indbetalte A-skat. Skattestyrelsen vil herefter kunne opkræve den manglende A-skat ved arbejdsgiveren, altså Selvstyret eller dets institutioner. Er man i tvivl om der skal ske indeholdelse af A-skat, bør der rettes henvendelse til Skattestyrelsen. Kombineret grønlandsk / dansk skattetræk Hvis opholdet for ansatte, der er bosiddende i Danmark forventes at vare under 6 måneder består der stadig fuld skattepligt til Danmark og samtidig er den ansatte begrænset skattepligtig til Grønland. Dette medfører, at der i samme indkomst skal beregnes både en dansk A-skat og en grønlandsk A-skat, også kaldet kombineret skattetræk. 10. august 2010 Regnskabshåndbogen Side 6 af 11

7 Hvis den beregnede danske A-skat er størst, nedsættes den danske A-skat med den beregnede grønlandske A-skat. Det samlede skattetræk er herefter lig med den oprindelige danske A-skat. Er den grønlandske A-skat større end den beregnede danske A-skat, skal der alene indeholdes denne større grønlandske A-skat og dansk A-skat sættes til kr. 0. Dette er eksempelvis tilfældet, hvor der foreligger et dansk frikort, hvor det skattefri beløb ikke er anvendt fuldt ud. Et kombineret skattetræk ændrer aldrig den beregnede grønlandske A-skat. Ved beregningen af den danske skat benyttes personens danske skattekort. I mangel heraf indeholdes 60 % uden fradrag. Der skal ikke indeholdes AM-bidrag, jf. lov om en arbejdsmarkedsfond, 8, stk. 7, når der samtidig skal indeholdes grønlandsk A-skat. Arbejdsgiveren skal for begrænset skattepligtige til Grønland beregne det grønlandske skattetræk på grundlag af "standardoplysningerne" i tabellen "Grønlandsskat F9". Tabellen udsendes hvert år i december måned for det efterfølgende kalenderår og erstatter det almindelige hovedkort. Tabellen indeholder oplysninger om de skattefri fradragsbeløb pr. dag, pr. uge, pr. 14 dage og pr. måned, samt en skatteprocentoversigt. Der skal beregnes grønlandsk A-skat med den trækprocent, der er fastsat for den ansattes skattekommune. Den ansatte, der er begrænset skattepligtig, skal normalt ikke indsende forskudsskema og der udstedes heller ikke skattekort. Skattekommunen er den første kommune, hvor den ansatte arbejder under opholdet. Ved fremsendelse af oplysninger om udbetalinger af løn m.v. til ASA anvendes en af ASA udfærdiget udbetalingsanvisningsblanket. ASA beregner herefter det kombinerede skattetræk. Blanketten findes på ASAs hjemmeside under blanketter. Bilag 1 Punkt 3.2 i Skattestyrelsens cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. 3.2 Selvstændig erhvervsvirksomhed / tjenesteforhold Selvstændig erhvervsvirksomhed er normalt kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at indvinde et økonomisk udbytte. Endvidere er det en forudsætning, at virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og ikke alene gennem en kort periode, samt at virksomheden ikke er af ganske underordnet omfang. Det er uden betydning, om den skattepligtige herudover har indkomst som lønmodtager. 10. august 2010 Regnskabshåndbogen Side 7 af 11

8 Ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, kan der lægges vægt på, om: a) indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre. b) hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte ordreforhold. c) indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre. d) indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko. e) indkomstmodtageren har ansat personale, og er frit stillet med hensyn til antagelse af medhjælp. f) vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet. g) indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere. h) indkomsten afhænger af et eventuelt overskud. i) indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lignende. j) indkomstmodtageren helt eller delvist leverer de materialer, der medgår til arbejdets udførelse. k) indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvis udøves herfra. l) indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l., og at indkomstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse. m) indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at han/hun er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art. n) ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren. Ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om tjenesteforhold, kan der lægges vægt på, om: 10. august 2010 Regnskabshåndbogen Side 8 af 11

9 o) hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol. p) indkomstmodtageren udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver. q) der mellem hvervgiver og indkomstmodtageren er indgået aftale om løbende arbejdsydelse. r) indkomstmodtagerens arbejdstid er fastsat af hvervgiver. s) indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel. t) vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord m.v.). u) vederlaget udbetales periodisk. v) hvervgiver afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet. x) vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren. y) indkomstmodtageren anses for lønmodtager ved praktisering af ferieloven og lov om arbejdsskadeforsikring. Ingen af de nævnte kriterier, der taler for henholdsvis selvstændig erhvervsvirksomhed og tjenesteforhold, er i sig selv afgørende, og de anførte momenter har endvidere ikke lige stor betydning i alle situationer. I praksis kan det være således, at visse sider af forholdet mellem hvervgiver og indkomstmodtageren taler for at statuere tjenesteforhold, mens andre sider taler for, at der foreligger selvstændig erhvervsvirksomhed. I sådanne tilfælde må afgørelsen bero på en samlet konkret vurdering. Det er i princippet forholdet mellem indkomstmodtageren og den enkelte hvervgiver, der skal bedømmes. Er der flere hvervgivere, kan indkomstmodtageren således godt oppebære indkomst som selvstændig erhvervsdrivende og som lønmodtager samtidigt. Ved bedømmelsen af det enkelte forhold kan der dog lægges vægt på, om indkomstmodtageren i øvrigt er etableret som selvstændig inden for sit erhverv. Gaver til personale, leje af både samt køb af grønlandsk proviant Der er skattepligt ved følgende situationer: 1. Gaver til personalet i forbindelse med fødselsdag, fratrædelse, bryllup, jubilæum, jul m.v. 2. Leje af båd / bil / snescooter/bolig af private. Brændstof, plus 50%. 10. august 2010 Regnskabshåndbogen Side 9 af 11

10 Et fast aftalt beløb. En timesats. 3. Køb af grønlandsk proviant hos fangerne. På kysten. På brættet i Nuuk. Køb af husflid hos gadehandlere. Ad 1 gaver til personale Gaver som en ansat får af arbejdsgiver, samarbejdspartnere m.v. vil som udgangspunkt ikke være skattepligtige, idet det rimeligvis må antages at gavegiver (Selvstyret) ikke giver gaver uden at der er en konkret årsag hertil. Gaver gives som regel ved fødselsdage, jubilæer, bryllupper, afsked og lignende. Gaver skal stå i rimeligt forhold til modtagerens stilling, funktion, anciennitet m.v., ligesom gaven skal stå i rimeligt forhold til anledningen, hvor gaven modtages. Hvis der er tale om et skjult lønaccessorium, skal værdien af det modtagne, selvfølgelig betragtes som skattepligtigt for modtageren som A-indkomst. Praksis er, at arbejdsgiver godt kan give naturaliegaver til dets ansatte til en værdi af under kr. 500 uden at dette udløser beskatning. Er forvaltningen i tvivl om gaven til den ansatte er skattepligtig og om der skal ske indeholdelse af A-skat, bør der rettes henvendelse til Skattestyrelsen. Kontante gaver Hvis arbejdsgiver giver den ansatte en gave i form af et kontant pengebeløb vil dette som udgangspunkt være skattepligtigt for modtageren som A-indkomst. Beløbet skal derfor indberettes til skattemyndighederne som A-indkomst. Modtagelse af gaver i form af kontante pengebeløb er dog ikke skattepligtige, hvis modtagelsen er positivt fritaget for beskatning, f.eks. jubilæumsgratialer. Ad 2 - leje af båd, bil, snescooter eller bolig Beløb modtaget for udleje af båd, bil, snescooter eller bolig er skattepligtige som B- indkomst for modtageren uanset afregningsmetoden. I konkrete tilfælde, hvor en ansat stiller sin båd m.v. til rådighed for arbejdsgiver til udelukkende tjenstlige formål og alene modtager refusion af afholdte udgifter ved sejladsen, f.eks. benzinudgifter, vil der ikke skulle foretages beskatning af det modtagne beløb fra arbejdsgiveren, idet forholdet betragtes som et almindeligt udlæg for arbejdsgiveren. Der er indberetningspligt for Selvstyret og dets institutioner af leje af både m.v. Alle relevante oplysninger om forvaltningens leje af både, biler, snescootere eller boliger skal afleveres til Skattestyrelsen. 10. august 2010 Regnskabshåndbogen Side 10 af 11

11 Det kan oplyses, at hvis personen der udlejer boliger, både m.v. selv betaler driftsudgifterne i forbindelse med udlejningen, får personen fradrag for de afholdte udgifter hertil. Ad 3 - køb af grønlandsk proviant Beløb modtaget for salg af grønlandsk proviant er skattepligtige som B-indkomst for modtageren, uanset hvor og hvorledes salget er foregået. Der er indberetningspligt for Selvstyret og dets institutioner af disse køb. Den offentlige forvaltning skal foretage indberetning af alle relevante oplysninger vedrørende forvaltningens køb af grønlandsk proviant til de lokale skattemyndigheder. Oplysningerne kan indsendes på blanket A-12, som kan rekvireres ved skattemyndighederne. Angivelse af cpr-nummer Hvis der indtræder skattepligt og indberetningspligt, skal indberetning foretages med angivelse af navn og cpr-nummer. 10. august 2010 Regnskabshåndbogen Side 11 af 11

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk I henhold til 66, stk. 3, 75, stk. 2 og 4, 76, stk. 1 og 5, 78, stk. 1, 81, 82, stk.

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

Konsulentaftaler. Ved advokat Pinar Gökcen. Konsulentaftaler

Konsulentaftaler. Ved advokat Pinar Gökcen. Konsulentaftaler Konsulentaftaler Ved advokat Pinar Gökcen 47 Konsulentaftaler 1 48 Konsulent eller lønmodtager? I Lønmodtager Lønmodtagerbegrebet er ikke entydigt defineret i dansk ret Afgrænsningen af, hvilke lønmodtagere,

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Lone Siger Pedersen og Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med Danløn

Lone Siger Pedersen og Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med Danløn Lone Siger Pedersen og Anette Sand Bogen om løn og lønbogføring med Danløn Bogen om løn og lønbogføring med DanLøn af Anette Sand og Lone Siger Pedersen Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn

Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn Anette Sand Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn af Anette Sand Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Vejledende besvarelse opgave 1

Vejledende besvarelse opgave 1 1 Vejledende besvarelse opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning Anders Avn Besvarelsen må indeholde en begrundet redegørelse for beskatningen af den modtagne erstatning på grundlag af SL 4-5. Det bør angives,

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Offentliggjort på www.nanoq.gl den 20. september 2011 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift I henhold til 66, stk. 3, 75, stk. 2

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Løntjek i HR-Løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Indhold 1. Formål med løntjek... 2 2. Sådan finder

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Ledernes arbejdsløshedskasse 4 udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-712-0083 UDKAST 2. Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2011

Skatteministeriet J. nr. 2011-712-0083 UDKAST 2. Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2011 Skatteministeriet J. nr. 2011-712-0083 UDKAST 2 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2011 Bekendtgørelse om kildeskat (kildeskattebekendtgørelsen) I medfør af 43, stk.

Læs mere

CAKIs miniguide til skat

CAKIs miniguide til skat 1 CAKIs miniguide til Skat Kilde: Skat.dk Når du driver virksomhed, bør du orientere dig i de regler for beskatning, der findes i Danmark. Som selvstændig inden for de kunstneriske fag er der sandsynlighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen Informationsfolder til forældre om Frit valg-ordningen Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen 2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse...2 Frit valg-ordningen...3 Forældres muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

medarbejderobligationer

medarbejderobligationer medarbejderobligationer Vil du fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere? giv dem et attraktivt personalegode med medarbejderobligationer. Spar dine medarbejdere for skat. alle virksomheder kan være

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Afgangsprojekt HD(R) 2015 FULD SKATTEPLIGT med fokus på til- og fraflytningssituationer Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Afleveringsdato:

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Skrevet af: Vejleder: Liselotte Madsen Afleveret den 11. marts 2014 1 1 Indledning... 4 2 Problemformulering... 6 2.1

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

om referencens forsørgelsesevne

om referencens forsørgelsesevne Dato: Kontor: Lovkontoret J.nr.: 2004/4001-37 Sagsbeh.: SLR Vejledning om beregningen af forsørgelsesevnen i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn. Fiktive CPR numre Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn. Indhold 1. Generelt om fiktive CPR numre...

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN BØRN & KULTUR - DAGTILBUD Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN December 2009 Forord I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, i en puljeordning

Læs mere