Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikuheld på Frederiksberg 2007"

Transkript

1 Trafikuheld på Frederiksberg

2

3 Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister side Fodgængere side 2 Spiritus side 3 Kryds side 4 Hastighed side Sele side 6 Bilag - Hovedsituationer side 7 Bilag 2 - Hovedsituationer - cyklister side 9 Bilag 3 - Hovedsituationer - fodgængere side 2 Bilag 4 - Uheldstyper side 24 Bilag - Registrering af uheld side 2

4 Forord Gunstig udvikling på Frederiksberg Denne rapport giver en status over uheldsudviklingen i Frederiksberg Kommune i set i forhold til de fem indsatsområder i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, der blev vedtaget den 7. maj. I optog politiet rapport på 9 uheld i Frederiksberg Kommune fordelt på 63 uheld med personskade og 28 uheld med materielskade. I forhold til er det et fald på 24% i antallet af politiregistrerede uheld. Der blev i registreret 67 tilskadekomne. Der var ingen dræbte i Frederiksberg Kommune i og der er således ikke sket trafikdrab siden. På landsplan har udviklingen i personskadeuheld været stigende i, mens den på Frederiksberg har været faldende. Det samme gør sig gældende for antallet af dræbte og tilskadekomne. Her har der på landsplan været en stigning på 4%, mens Frederiksberg har haft et fald på 4%. Faldet er alene sket med de lettere tilskadekomne trafikanter. Frederiksberg Kommune arbejder løbende på at forbedre trafiksikkerheden blandt andet ved vejombygninger og kampagner. Politiet supplerer dette ved at være synlige i trafikken og ved at gennemføre politikontrol. D De 2

5 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Mod nye mål 2-22 Med baggrund i den positive tendens i udviklingen i trafikuheld for ønskede Færdselssikkerhedskommissionen at sætte nye overordnede mål for 22. Den nye handlingsplan blev vedtaget den 7. maj og indeholder forslag til indsatser. Målsætningen er 4 % reduktion i både dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne med udgangspunkt i. MOD NYE MÅL MAJ HVER ULYKKE ER ÉN FOR MEGET TRAFIKSIKKERHED BEGYNDER MED DIG REVISION AF STRATEGIER OG INDSATSER Visionen for handlingsplanen er, at ingen skal dræbes eller kvæstes alvorligt på de danske veje, og at transportsystemet i videst muligt omfang skal tilgive dem, der begår fejl: Hver ulykke er én for meget. For Frederiksberg betyder den nye nationale målsætning følgende delmål i antal dræbte og tilskadekomne: Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan Basisår Status Delmål Delmål Delmål Delmål Delmål Delmål Delmål Dræbte < < < < < < < Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Sum Kommissionen har udpeget fem hovedudfordringer på baggrund af uheldstyper og målgrupper. De fem udfordringer tegner sig for mindst 8 % af alle alvorlige trafikuheld: For høj fart Spritkørsel Manglende selebrug Uheld med cyklister Uheld med unge trafikanter Det er vigtigt for gennemførelsen af planen, at der er et godt datagrundlag, samt at alle aktører er deres ansvar bevist. Derfor er der opstillet følgende delmål inden udgangen af 28: Der skal etableres en landsdækkende skadestueregistrering af trafikskadede (staten) Der skal ansvarsplaceres og etableres et digitalt hastighedskort (Vejdirektoratet). Alle vejmyndigheder skal have et trafiksikkerhedsudvalg, en handlingsplan og en trafiksikkerhedspolitik Alle systemansvarlige myndigheder skal have en handlingsplan og en trafiksikkerhedspolitik. 3

6 Uheldssituationen generelt Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Københavns Politikreds optog i rapport på 9 uheld, heraf 63 med personskade. I har der været et fald i det samlede antal uheld på knap 24% i forhold til, hvor der var 2 politiregistrerede uheld. Ses alene på antallet af personskadeuheld er der generelt i Danmark sket en stigning på 3%, mens der på Frederiksberg har været et fald i personskadeuheld på 2% Figur. Udvikling i uheld på Frederiksberg Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Ny målsætning Figur 2. Udvikling i dræbte og tilskadekomne på Frederiksberg Udviklingen i uheld fremgår af figur. I er der sket en stigning i antallet af ekstrauheld. Et ekstrauheld er et uheld med kun ubetydelig materiel skade under. kr. og ingen grove overtrædelser af færdselsloven, hvor politiet ikke har optaget en egentlig rapport, men dog har registreret uheldet. Stigningen kan skyldes gennemførelsen af politireformen, hvor Frederiksberg Politikreds er blevet sammenlagt med Københavns Politikreds og der derved er ændret i registreringspraksis. Frederiksberg Kommune vil holde udviklingen under observation. Der blev i registreret 67 tilskadekomne. I forhold til er der tale om et fald i tilskadekomne på godt 4%. Udviklingen på Frederiksberg adskiller sig fra udviklingen på landsplan, idet der i Danmark generelt har været en stigning i antallet af personskader på 4%. Den nye målsætning for Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan fremgår af figur 2. I forhold til den nye målsætning ser udviklingen positiv ud for Frederiksberg Kommune, når der ses på det samlede antal dræbte og tilskadekomne. Ses der alene på de alvorligt tilskadekomne, er der med 4 alvorlige personskader sket en stigning i forhold til på 7%, mens antallet af lettere tilskadekomne er reduceret fra 4 personer i til 26 personer i - et fald på knap 3%. Den geografiske placering af de registrerede uheld i kan ses på bilag 4. 4

7 Personskader og trafikanttyper Der kan være flere trafikanter involveret i det enkelte trafikuheld. I var 63 trafikanter og 2 elementer på eller uden for vejen involveret i de i alt 9 politiregisterede uheld. Figur 3 viser den procentvise fordeling af implicerede i trafikuheld fordelt på trafikanttypen. Af figuren ses, at der er en bilist involveret i 74% af uheldene. De bløde trafikanter er derimod kun involveret i 22% af uheldene. Fordelingen af de tilskadekomne fremgår af figur 4. Andelen af bilister, der kommer til skade stiger, når man ser på både alvorligt og lettere tilskadekomne, som beskrevet i den nye handlingsplan. Det viser, at bilen beskytter føreren og passagerne mod alvorlige skader. I forhold til er antallet af tilskadekomne bilister steget fra 3% til 2%. På trods af at cyklisterne kun udgør 4% af de involverede trafikanter, så udgør de næsten halvdelen (47%) af de tilskadekomne. Der er dog tale om en reduktion i andelen af tilskadekomne cyklister i forhold til, hvor de udgjorde 3% af de tilskadekomne. Bilister - 74% MC - % Knallert 4 - % Knallert - 3% Cykel - 4% Fodgængere - % Andet - % Figur 3. Implicerede i uheld i fordelt på trafikanttyper Andelen af tilskadekomne fodgængere og knallertkørere er begge reduceret med 2% i forhold til, mens tilskadekomne motorcyklister og knallert 4, hver er reduceret med %. Bilister - 2% MC - 3% Knallert 4-3% Knallert - 7% Cyklister - 47% Fodgængere - 9% Figur 4. Tilskadekomne i uheld fordelt på trafikanttyper

8 6 23 Udviklingen i dræbte og tilskadekomne fordelt på trafikanter fremgår af figur. Der er sket et fald eller en fastholdelse af niveauet for de lette trafikanttyper. Der er derimod sket en stigning i bilister, motorcyklister og knallert 4 kørere, der er kommet til skade i trafikken Bilister MC Knallert 4 Knallerter Cyklister Fodgængere Figur. Dræbte og tilskadekomne i fordelt på trafikanttyper. For lette trafikanter og særligt cyklister er der mange uheld, som politiet ikke får kendskab til - de såkaldte mørketal. For cyklistuheld viser undersøgelser, at det kun er ca. % af uheldene, som politiet får kendskab til. På landsplan er der arbejdet på, at skadestueuheld skal blive tilgængelige for kommunernes uheldsforebyggende arbejde. Udmeldingen fra Vejdirektoratet er, at inden udgangen af 29 skal der være fastlagt et landsdækkende registreringssystem. I 2 skal systemet være indført på alle skadestuer. 2 Dræbte og tilskadekomne Aldersfordelingen blandt de dræbte og tilskadekomne ses af figur 6. Af figuren ses at det primært er personer i den erhvervsaktive alder, der kommer til skade i trafikken. 2-9 år -9 år 2-29 år 3-39 år 4-49 år -9 år 6-69 år 7-79 år 8 år - Figur 6. Aldersfordeling på dræbte og tilskadekomne i. 7 % af de dræbte og tilskadekomne i er mænd. Hvor antallet af ældre på 6 år og derover udgjorde 4% af de dræbte og tilskadekomne i, udgør de i 7%, og der er sket en stigning i antallet af tilskadekomne ældre i på 4%. Ældre over 6 år kommer overvejende til skade som fodgængere, mens 3-39-årige hyppigst kommer til skade på cykel og 2-29-årige oftest i bil. Et uheld skal registreres som et skolevejsuheld, hvis børn og unge under 8 år på vej til eller fra skole er impliceret i et uheld. Skolevejsuheld kan som regel kun ske mandag til fredag fra kl Der er ikke registreret skolevejsuheld i. Bilag viser, hvilke hovedsituationer de dræbte og alvorligt tilskadekomne var involveret i. Uheld med fodgængere, parkerede biler og uheld med venstresving ind foran modkørende er de hyppigste uheldssituationer. 6

9 Figur 7 viser de veje, hvor der sker flest uheld. Det ses, at uheld med personskader (herunder både lette og alvorligt tilskadekomne) sker på trafikvejene. Det er også disse veje, som afvikler de største trafikmængder. Frederiksberg Kommune har i en årrække arbejdet med uheldsbekæmpelse i kryds. Sammenholdt med reduktionen i antallet af personskadeuheld på Frederiksberg, har det i de senere år været vanskeligt at udpege egentlige uheldsbekæmpelse i kryds, baseret på uheld med personskade. Der er flere af krydsene, hvor der er sket forbedringer og ændringer, som kan påvirke uheldsudviklingen. I de øvrige kryds, som er udpeget, viser det sig ofte vanskeligt at udpege en åbenlys årsag til uheldene med henblik på at forbedre sikkerheden. I forbindelse med nedenstående udpegning i kryds er der således dels analyseret både personskadeuheld og dels antallet af materielskadeuheld i -årsperioden fra 23-. Desuden er eventuelle ændringer i krydsene sket i starten af uheldsperioden. 2 Personskader Materielskader Alhambravej Allégade Bülowsvej Dalgas Boulevard Falkoner Allé Finsensvej Gammel Kongevej Godthåbsvej Howitzvej Mariendalsvej Nordre Fasanvej Peter Bangs Vej Pile Allé Roskildevej Smallegade Søndre Fasanvej Vesterbrogade H.C. Ørsteds Vej Figur 7. Veje med flest trafikuheld i. Følgende 4 kryds og strækninger er udpeget som særligt uheldsbelastede: Uheldbelastede kryds: Krydset Rosenørns Allé/Rolighedsvej/Bülowsvej (2 personskadeuheld, 3 materielskadeuheld) Krydset Bülowsvej/Madvigs Allé/Gl. Kongevej ( personskadeuheld, materielskadeuheld) Krydset Nordre Fasanvej/Hillerødgade ( personskadeuheld, materielskadeuheld) Krydset Peter Bangs Vej/Sønderjyllands Allé (2 personskadeuheld, 3 materielskadeuheld) 7

10 Uheldsbelastede strækninger: Gl. Kongevej ml. Tårnborgvej og Lykkeholms Allé (4 personskadeuheld) Gl. Kongevej ml. v.f. Edisonsvej og ø.f. Henrik Steffensensvej (4 personskadeuheld) Godthåbsvej ml. Falkoner Allé og Adilsvej (4 personskadeuheld) Vesterbrogade ml. Kochsvej og Frydendalsvej (4 personskadeuheld) Smallegade ml. Frederiksberg Bredegade og udkørsel fra Frederiksberg Rådhus (4 personskadeuheld) Disse strækninger har 4 personskadeuheld pr. m. De uheldsbelastede kryds og strækninger vil blive nærmere analyseret med henblik på forslag til udbedring i 29. 8

11 Unge Unge er overrepræsenteret i trafikuheld, og aldersgruppen -24 år udgør i Danmark ca. en tredjedel af de dræbte og tilskadekomne, på trods af at denne gruppe kun udgør ca. % af befolkningen. Dette har medført, at uheld med unge indgår som et særligt fokusområde i Færdselssikkerhedskommissionens nye handlingsplan. 2 2 Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Ny målsætning På Frederiksberg udgør unge 8% af de dræbte og tilskadekomne i. Mens det i primært var som cyklist og knallertkører, unge kom til skade i trafikken, er det i halvdelen, som kommer til skade i bil, mens færre kommer til skade på cykel eller knallert. Udviklingen i antallet af uheld med unge trafikanter fremgår af figur Figur 8. Målsætning for uheld med dræbte og tilskadekomne unge -24 år Der har de seneste fire år været afviklet landsdækkende kampagneindsatser mod unge trafikanter. Kampagnerne har fokus på fart, selebrug og sprit. Kampagnen tager udgangspunkt i hjemmesiden Evaluering af kampagnen viser, at de unge synes at hjemmesiden er god, men at kendskabet til siden er begrænset. I har det primære formål med kampagnen været at motivere de unge til at tage stilling til og involvere sig i hinandens trafikale adfærd. De overordnede budskaber var "du har et medansvar for, at dine venner kommer sikkert frem" og "du har et ansvar for at sige fra over for risikobetonet adfærd". I modtog alle 8-årige en folder, som dels gjorde opmærksom på hjemmesiden, dels havde fokus på "sig fra"-problematikken. Trekantfolder udsendt i forbindelse med ungekampagen 9

12 Cyklister Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Ny målsætning Figur 9. Udviklingen i dræbte og tilskadekomne cyklister Reduktion i antallet af uheld med cyklister er fortsat et område, som Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan ser som en hovedudfordring. På landsplan er ca. 6% af personskaderne relateret til cyklister. Frederiksberg adskiller sig dog fra resten af landet, idet mange flere benytter cyklen. I kom i alt 3 cyklister til skade. Cyklisterne udgjorde 47% af de tilskadekomne på Frederiksberg i (figur 4). I forhold til er det samlede antal dræbte og tilskadekomne cyklister faldet me ca. 3% Som det fremgår af figur 9, har lettere tilskadekomne cyklister haft den største reduktion, mens antallet af alvorligt tilskadekomne er reduceret fra 22 til 9 fra til. I et cykeluheld indgår ofte flere cyklister. Cyklisterne udgør således 6% af de implicerede parter i cykeluheldene. Herefter er personbiler med 34% den næsthyppigste implicerede part i cykeluheldene, som det fremgår af figur. I forhold til er der sket en væsentlig reduktion i cyklistuheld, hvor varebiler er modparten (fra 2% til 2%). I var der, i modsætning til, personskadeuheld med cyklister og lastbiler involveret. Ingen af uheldene skyldes dog uheld med højresvingende lastbiler. Personbiler - 34% Lastbiler - 2% Varebiler 2-3, ton - 2% Cyklister - 6% Fodgænger - 6% Figur. Implicerede i trafikuheld med tilskadekomne cyklister i Hovedsituationerne for cyklister (bilag 2) viser følgende tendenser: 3 af uheldene i er sket i kryds. I fem uheld er en ligeudkørende cyklist blevet påkørt af et venstresvingende køretøj fra den modkørende retning, mens tre uheld skete ved højresving ind foran medkørende cyklist. I ni uheld er cyklisterne kørt ind i et parkeret køretøj, hvor de rammer en åben bildør. Fire af disse uheld skete på veje med cykelsti eller cykelbane.

13 Hovedskader udgjorde 26% af personskaderne. Politiet har kun haft kendskab til at én af de alvorligt tilskadekomne cyklister, benyttede cykelhjelm. 47% af cyklisterne brækkede en arm, 6% et ben. 39% af de tilskadekomne kom lettere til skade. 8 6 Kvinder Mænd Som det fremgår af figur 9, er det primært mandlige cyklister i alderen 3-39 år der kommer til skade. Samlet set kommer stort set lige mange kvinder og mænd til skade som cyklister. Uheldene sker hovedsageligt på hverdage. I satte Frederiksberg Kommune, gennem samarbejde med Byens Trafikråd, fokus på uheld med højresvingende lastbiler. Byens Trafikråd parkerede en lastbil på pladsen foran Frederiksberg Rådhus. Her blev interessede inviteret op i lastbilen for at skabe fokus på, hvor vanskeligt det er for chaufføren at se cyklisterne i spejlene på grund af det reducerede udsyn. Samtidig blev der givet anvisninger til, hvor cyklisten mest hensigtsmæssigt skal placere sig for at blive set af lastbilchaufføren. Kampagnen blev gennemført samtidig med Rådet for Større Færdselssikkerheds landsdækkende kampagne. Gennem samarbejdet i Byens Trafikråd kan Frederiksbergborgere få byttet deres cykelhjelm, hvis de har været ude for en ulykke og hjelmen er beskadiget. Kampagnen "Brug hovedet" havde i fokus på cykellygter, I samarbejde med politiet blev der uddelt lygter til cyklister. Idéen var at komme i tættere kontakt med trafikanterne og fange dem på et tidspunkt, når budskabet var relevant år -9år 2-29 år 3-39 år 4-49 år -9 år 6-69 år 7 år - Figur. Køns- og alderfordeling blandt tilskadekomne cyklister i Højresvingskampagne FORBEDREDE FORHOLD FOR CYKLISTER PÅ H.C. ØRSTEDS VEJ Frederiksberg Kommune udbygger løbende cykelstinettet. I henhold til Trafik- og Miljøhandlingsplanen fra 23 skal der på sigt etableres cykelstier og -baner langs kommunens trafikveje. I fortsatte arbejdet med at etablere cykelstier på H.C. Ørsteds Vej. Ny cykelsti på H.C. Ørsteds Vej

14 Fodgængere 2 Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Uheld med fodgængere udgør 2% af alle tilskadekomne på Frederiksberg. Frederiksberg er en tæt by med korte gangafstande til diverse turmål, og derfor er der mange fodgængere Figur 2. Udviklingen i dræbte og tilskadekomne fodgængere. I kom 3 fodgængere til skade i trafikken og antallet af tilskadekomne fodgængere ligger således på niveau med antallet i, men under niveauet fra 23-. Fordelingen mellem lettere og alvoligt tilskadekomne fodgængere har ændret sig i forhold til, Med baggrund i de få uheld kan man dog ikke konkludere, at uheldene er blevet mere alvorlige, idet der kan være tale om tilfældige statistiske udsving. Som det fremgår af figur 2, var der ingen dræbte fodgængere i. KRYDSNINGSHELLER I blev der etableret krydsningsheller på Dalgas Boulevard og på Finsensvej i forbindelse med trafiksaneringerne af vejene. Midterhellerne skal medvirke til, at fodgængerne får lettere ved at krydse vejene uden for de signalregulerede kryds, idet krydsningen kan foregå i to tempi. Sidehellerne gør, at fodgængerne bedre kan orientere sig mellem de parkerede biler og bliver mere synlige for bilerne, som kører på vejen. I modsætning til tidligere år er det ikke primært de ældre fodgængere som kommer til skade i trafikken. I er syv ud af de 3 tilskadekomne fodgængere over år. Flere mænd end kvinder kommer alvorligt til skade som fodgængere. Fodgængerne kom til skade i uheldssituationer, som relaterer sig til strækninger, som det fremgår af bilag 3, hovedsituationer - fodgængere. Det ses, at fodgængerne oftest kommer alvorligt til skade, når de skal krydse vejen fra et fortov og går ud foran en bil, eller når de går ud på vejen mellem parkerede biler. Krydsningshelle på Finsensvej 2

15 Spiritus I var der fire uheld, hvor der var for høj promille hos de implicerede. Antallet af uheld med for høj promille er ikke ændret i forhold til, dog er uheldene blevet mere alvorlige. Af de fire uheld var der en, som kørte bil, og tre kørte på knallert. I var alle de spirituspåvirkede, mænd. I Frederiksberg Kommune sker der få uheld med spirituspåvirkede trafikanter. Det kan derfor være vanskeligt at reducere antallet af uheld med spiritus Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Ny målsætning Selvom det i dag er socialt uacceptablt at køre spirituskørsel, indgår uheld med spiritus fortsat som et indsatsområde i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, og udviklingen kan ses af figur 3. Målsætningen for 22 er endnu ikke nået på Frederiksberg Figur 3. Udviklingen i uheld med spiritus I havde alle fire tilskadekomne i sprituheld på Frederiksberg en promille over,8. På kommunalt niveau kan uheld med for høj promille forebygges ved at gennemføre kampagneaktiviteter. Frederiksberg Kommune har i via samarbejdet i Byens Trafikråd gennemført en julefrokostkampagne med budskabet Ingen slinger i dansen hop ombord i bus, tog, taxi eller kanen!. I var der fokus på unge og sprit. Der blev udsendt folder til alle 8-årige med information og henvisning til den landsdækkende ungekampagne med hjemmesiden dropdet.nu. 3

16 Kryds Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Figur 4. Udviklingen i uheld, som sker i kryds I var der 93 krydsuheld, hvilket er et fald på 24 i forhold til, hvor der var 7 krydsuheld. Ud af de 93 uheld i var 23 uheld med personskade. 23 personer kom til skade, heraf var cyklister, en fodgænger, en knallertfører, en knallert 4-fører og ni bilister. Uheld i kryds udgør 36% af alle uheldene, hvilket svarer til fordelingen i Danmark. Ses alene på personskadeuheldene sker 32% i kryds, hvilket er lavere end fordelingen i Danmark, som er 4%. Uheld med venstresving ind foran modkørende er den hyppigste uheldsituation i kryds og udgør 3% af uheld med tilskadekomne i kryds. Herefter kommer uheld med højresving ind foran medkørende og tværkollisioner. Frederiksberg Kommune har i de senere år arbejdet på udbedring af kryds med personskadeuheld. Som det fremgår af figur 4, er antallet af personskadeuheld i kryds faldet de seneste tre år, hvilket kan hænge sammen med den målrettede indsats for at forbedre trafiksikkerheden i kryds. Følgende kryds er udbedret på baggrund af udpegningen i uheldsrapporten for : Falkoner Allé - Gammel Kongevej Roskildevej - Pile Allé Gammel Kongevej - H.C. Ørsteds Vej Nordre Fasanvej - Smallegade Gennem en årrække har dioder afløst glødepærer i en del signalregulerede kryds, hvilket gør det lettere for trafikanterne at se trafiklyset og bidrager til at reducere antallet af uheld. Udskiftning af signalmateriel på Frederiksberg 4

17 Hastighed Som det fremgår af figur, sker der på Frederiksberg ikke mange uheld med for høj hastighed. På trods af det, ser der ud til at være en tendens til, at antallet af uheld med for høj hastighed har været stigende. I er antallet af uheld med for høj hastighed og tilskadekomne steget fra tre til syv uheld. Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Ny målsætning Halvdelen af uheldene er sket i tidsrummet 2- og fra fredag til søndag. Uheldene er sket på: Søndre Fasanvej, Roskildevej, Smallegade, Pile Allé og Alhambravej, der alle er trafikveje. Det er veldokumenteret, at der er en direkte sammenhæng mellem hastigheden og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Jo højere farten er, jo højere er uheldsrisikoen, og desto alvorligere er konsekvenserne Selv små hastighedsoverskridelser har betydning for trafiksikkerheden. F.eks. har en fodgænger, som bliver ramt med 3 km/t, % risiko for at blive dræbt. Er farten derimod km/t, stiger risikoen for at blive dræbt til 4%. Figur. Udviklingen i uheld med for høj hastighed. Arbejdet med diffentiering af hastighedsgrænser i boligområder skal medvirke til at øge bilisternes respekt for hastighedsgrænserne og gøre det mere sikkert og trygt at færdes på vejnettet. Trafiksanering af trafikvejene, hvor der sker en indsnævring af kørebanerne, for eksempel med midterhelle som på Dalgas Boulevard og Roskildevej, medfører, at vejens visuelle udtryk bringes i overensstemmelse med den ønskede hastighed på vej. Med lavere hastighed og forbedrede krydsningsmuligheder for de lette trafikanter har dette medvirket til at forbedre trafiksikkerheden på trafikvejene. Sammenhæng mellem hastighed og ulykker

18 Sele Uoplyst Uden sele Med sele 23 Figur 6. Selebrug blandt dræbte og tilskadekomne. Uheld med manglende selebrug er et nyt indsatsområde i Færdselsikkerhedskommissionen nye handlingsplan. Der er ikke fastsat et egentligt mål, bortset fra at flere skal bruge sele. For den landsdækkende selekampagne "husk hinanden på selen" er de overordnede mål, at: 93% af personbilførere skal bruge sele brug af sele på forsædet er blandt top syv ved borgernes vurdering af størst betydning for antallet af døde og alvorligt tilskadekomne. Øget selebrug er den mest enkle, effektive og billige måde at mindske antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i biler. Beregninger fra Vejdirektoratet viser, at hvis alle brugte sele, kan der spares ca. dræbte og 24 tilskadekomne om året i Danmark. Airbags bliver mere udbredt i bilerne, hvilket ligeledes gør øget brug af sele nødvendigt. En udløst airbag kan give livsfarlige nakkeskader for personer, som ikke anvender sele. Færdselslovens kap. 2 siger blandt andet at: Der må ikke være flere personer i bilen end der er seler til. Der er dog dispensation for ekstra passagerer over 3 cm på bagsæ- det indtil. maj 29. Børn under 3 cm skal anvende godkendt sikkerhedsudstyr (selepude, barnestol), der er tilpasset barnets højde og vægt. Pligten til at anvende sele gælder ikke ved bakning, kørsel på p-plads, servicestation og lignende. Føreren skal sikre sig, at passagerer under år anvender sele. Det er forbudt at placere en bagudvendt barnestol ved en aktiv frontairbag. Rådet for Større Færdselssikkerhed har i gennemført en undersøgelse blandt personer over år, om hvem der ikke bruger selen: 9 % bruger ikke sele, når de kører selv eller sidder på forsædet i personbil 29 % bruger ikke sele, når de sidder på bagsædet i en personbil 22 % bruger ikke sele, når de kører varebil 44 % bruger ikke sele blandt taxachauffører Som det fremgår af figur 22, er der i Frederiksberg Kommune i sket en stigning i andelen af tilskadekomne, som ikke har anvendt sele. 66% af dem, der kørte uden sele, kørte personbiler, mens en tredjedel kørte varebil. Målrettet kampagneindsat og færdselsundervisningstilbud kan medvirke til at reducere antallet af uheld med manglende selebrug. Desuden kan lovgivning og sanktioner, herunder politikontrol, samt f.eks. selehuskere i bilen medvirke til øget selebrug. 6

19 Bilag : Hovedsituationer Hovedsituation Eneuheld. Figur Hovedsituation Uheld mellem ligeudkørende på samme vej med samme kurs og uden svingning. Figur Hovedsituation 2 Uheld mellem ligeudkørende på samme vej med modsat kurs uden svingning. 23 Figur Hovedsituation 3 Uheld med kørende på samme vej med samme kurs og med svingning. Figur Hovedsituation 4 Uheld mellem kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning. Figur

20 Figur Hovedsituation Uheld mellem kørende på hver sin vej uden svingning. Figur Uheldsituation 6 Uheld mellem kørende på hver sin vej og med svingning. Figur Figur Uheldsituation 7 Uheld med parkeret køretøj. Uheldsituation 8 Uheld med fodgængere. Figur Hovedsituation 9 Uheld med dyr og genstande på eller over kørebanen. 8

21 Bilag 2: Hovedsituationer - cyklister Figur 27. Hovedsituation Eneuheld Figur 28. Hovedsituation Uheld mellem ligeudkørende på samme vej med samme kurs og uden svingning Figur 29. Hovedsituation 2 Uheld mellem ligeudkørende på samme vej med modsat kurs og uden svingning Figur 3. Hovedsituation 3 Uheld med kørende på samme vej med samme kurs og med svingning. Hovedsituation 4 Uheld mellem kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning Figur

22 23 Figur Hovedsituation Uheld mellem kørende på hver sin vej uden svingning. Figur Uheldsituation 6 Uheld mellem kørende på hver sin vej og med svingning. Figur Uheldsituation 7 Uheld med parkeret køretøj. 23 Figur Uheldsituation 8 Uheld med fodgængere. 23 Figur 36. Hovedsituation 9 Uheld med dyr og genstande på eller over kørebanen. 2

23 Bilag 3: Hovedsituationer - fodgængere Situation 8 Fodgængere fra venstre fortov eller rabat i øvrigt. Figur Situation 832 Fodgængere trådt frem foran/ mellem holdende køretøjer. Figur Figur 39. Situation 87 Fodgængere fra højre før køretøjets passage gennem kryds. 23 Situation 874 Fodgængere fra højre efter køretøjets passage af kryds. Figur Situation 876 Fodgængere fra højre efter højresving. Figur Situation 878 Fodgængere fra højre efter venstresving. Figur

24 Figur 43. Situation 82 Fodgængere fra venstre fortov eller rabat i øvrigt Figur 44. Situation 83 Fodgængere trådt frem bagved holdende køretøj Figur 4. Situation 872 Fodgængere trådt frem bagved holdende køretøj Figur 46. Situation 873 Fodgængere fra venstre efter køretøjets passage af kryds. 23 Figur 47. Situation 87 Fodgænger fra venstre efter højresving Figur 48.. Situation 877 Fodgængere fra venstre efter venstresving.

25 Figur 49. Situation 82 Passagerer til eller fra busstoppested Situation 83 Fodgængere der opholder sig på kørebanen. Situation 84 Fodgængere gående i vejens højre side Figur. 2 Figur. Situation 86 Fodgængere på fortov, helle eller lignende. 23 Figur Situation 88 Fodgænger påkørt ved bakning. Figur

26 24 Bilag 4 - Uheldstyper

27 Bilag - Registrering af uheld I dette afsnit redegøres for forskellene i indberetningen af uheldene, som har en betydning for vurdering af antallet af alvorligt tilskadekomne. Politiet begyndte i 997 at registrere de indberettede uheld elektronisk. Uheld med hjernerystelser blev registreret som en lettere tilskadekomst. Før 997 blev disse uheld regisreret som en alvorlig tilskadekomst. I september 23 blev der taget en ny vejledning i brug i forbindelse med indberetning af oplysninger om trafikuheld fra politiet. I denne vejledning skulle politiet igen registrere hjenerystelser som en alvorlige tilskadekomst. Registrering af hjernerystelse Før Fra Lettere tilskadekomne X Alvorligt tilskadekomne X X Registrering af hjernerystelser før 997, og efter. For at kunne sammenligne uheldstallene fra før 997 og efter med uheldstal i den mellemliggende periode, har det været nødvendigt at korrigere i antallet af uheldene med hjernerystelser. Dette er gjort ved at tillægge de alvorlige tilkskadekomne en procentdel af de lettere tilskadekomne i uheldstallene fra periden Enkelte steder i denne rapport kan der konstateres et spring i antallet af alvorlige tilskadekomne mellem 23 og. Det kan ikke udelukkes at disse spring er forårsaget af den ændrede registreringspraksis hos politiet. Da der i mange uheldssituationer heldigvis ikke er registreret mange alvorligt tilskadekomne og dræbte, kan der dog også være tale om almindelige statistiske udsving. fakta Betegnelsen "dræbte" bruges for personer, der er døde som følge af færdselsuheldet senest 3 dage efter uheldet. Førere, der er døde som følge af blodprop el. lign. inden færdselsuheldet, anses ikke for færdselsdræbte. Tilskadekomst er en tilstand, der normalt kræver lægelig behandling eller har medført hospitalsindlæggelse, også til observation. Mindre hudafskrabninger, små snitsår eller små blå mærker betragtes ikke som tilskadekomst. En personskade er alvorlig, når der sker hjernerystelse, knoglebrud, ledskred, svær forstuvning, større læsioner og forbrænding. 2

28 Udgivet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Frederiksberg Rådhus 2 Frederiksberg Redaktion: Moe & Brødsgaard A/S

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360 Udgivet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Frederiksberg Rådhus 000 Frederiksberg Redaktion: Vej- og Parkafdelingen Grafisk design/tryk: FB Communication /Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 5560 Trafikuheld

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2010

Trafikuheld på Frederiksberg 2010 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan... 3 Uheldssituation generelt... 5 Personskader og trafikanttyper... 6

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013

Trafiksikkerhedsplan 2013 Trafiksikkerhedsplan 2013 INDHOLD 1 INTRO 5 1.1 Forord 6 1.2 Indledning 8 2 VISION OG MÅL 11 2.1 Vores vision 12 3 MÅLSÆTNING 15 3.1 Vores målsætning 16 3.2 Trafik- og Mobilitetsplan 2018 20 3.3 Kommunen

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKUHELD I KØBENHAVN BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ & PARK NOVEMBER 24 REDAKTION: Københavns Kommune Vej & Park Trafi k- og Plankontoret Sektion for trafi kovervågning Njalsgade

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360 Udgivet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Frederiksberg Rådhus Frederiksberg Redaktion: Vej- og Parkafdelingen Grafisk design/tryk: FB Communication /Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360 Trafikuheld

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse Lær om trafik Opgaver til dig Navn Klasse Hej, jeg hedder Hugo. Jeg er 6 år og er lige begyndt i skole. Jeg har trænet skolevejen sammen med min mor og far. Men der er stadig meget, jeg ikke er helt sikker

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 4 Uheldssituation generelt 6 Personskader og trafikanttyper 7 Unge

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Lærervejledning til filmen

Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Indhold I. Filmens handling II. Om det gamle folkeeventyr III. De tre prøver i trafikken IV. Fakta om cykelulykker

Læs mere

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Det her er Arthur. Han er 6 år og lige begyndt i skole. Han har trænet skolevejen sammen med sin mor og far. Men der er stadig meget, han ikke

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Retsudvalget, Trafikudvalget REU alm. del - Bilag 503,TRU alm. del - Bilag 415 Offentligt Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 128 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 3 Titel: Højresvingsulykker med

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22 INDHOLD 1 FORORD... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 UHELD og TILSKADEKOMNE... 6 4 TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Analyse af færdselsuheld 2006-2010 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Deninitioner og afgrænsninger...6

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

INDHOLD. 7. Bilagsoversigt Vej & Park Trafikkontoret Sektion for trafikovervågning Njalsgade København S Tlf.

INDHOLD. 7. Bilagsoversigt Vej & Park Trafikkontoret Sektion for trafikovervågning Njalsgade København S Tlf. INDHOLD Side 1. Forord...1 2. Sammenfatning...2 3. Uheld og tilskadekomne...4 4. Trafikanter.... Alder, køn og trafikant...7.1. Børn og ældre...8 6. Trafiksikkerhedsplan for København... 1 6.1. Hastighed...

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds

Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Vejdirektoratet, Trafiksikkerhed og Miljø Dette paper beskriver resultater fra en før/efter-uheldsundersøgelse

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere