Skivholme Herskind cykelstien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skivholme Herskind cykelstien"

Transkript

1 Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming Petersen for Skivholme trafikgruppe Skivholme Trafikgruppe: Ole Petersen, Marianne Krogh, Lise Christiansen, Asbjørn Winther Landsbyrådets kontaktperson i Skivholme Trafikgruppe: Hanne Arberg Side 1 af 17

2 1. Indledning Borgerne i Skivholme har længe haft et stort ønske om at få anlagt en cykelsti på den 1200 meter korte strækning mellem Skivholme og Herskind Skole. Vi har tidligere henvendt os til både den tidligere Galten kommune og nuværende Skanderborg kommune med dette ønske. Skivholme Trafikgruppe har derfor gennemført en analyse af det forventede brugsmønster for en fremtidig cykel/gangsti som et supplement til den undersøgelse, som Cowi har stået for angående farlige skoleveje i kommunen, og den gennemførte flagallé i forbindelse med vores landsbydag. Undersøgelsen er gennemført i foråret 2008 af Skivholme Trafikgruppes medlemmer, og er en kombination af interviews og udleverede spørgeskemaer, hvor det ikke var muligt at træffe beboerne. Skemaet er vedlagt som bilag 1. Ingen af de deltagende husstande har ønsket at være anonyme, derfor er det muligt at verificere data, hvis det er ønskeligt. Der er i alt 71 besvarelser. Alle besvarelserne kan rekvireres ved henvendelse til Skivholme Trafikgruppes kontaktperson i landsbyrådet Hanne Arberg. Spørgeskemaet bestod af generel info omkring husstanden, 4 multiple choice spørgsmål, samt mulighed for at komme med supplerende bemærkninger til de enkelte spørgsmål. Til sidst en mulighed for de adspurgte om at komme med deres bedste argument for en anlæggelse af cykel/gangsti. De indsamlede data er sammenfattet i denne rapport. Det er vores opfattelse, at folk har svaret så objektivt som muligt, bl.a. fastholdt hovedparten at de fortsat vil bruge bilen til at komme på arbejde. Dog vil især børnene komme til at cykle meget mere til skole/andre aktiviteter. (se side 4). Afgrænsning Vi har bevidst undgået at henvende os til beboere i Herskind, som ligger 2 km. syd for Skivholme, for at holde os til en isoleret målgruppe. Det er dog vores opfattelse, at beboerne i Herskind også vil blive hyppige brugere af en cykel/gangsti, idet mange af skolens elever fra Herskind har klassekammerater i Skivholme, lige som det også kan forventes, at mange vil anvende cykel/gangsti til en tur i Skivholmeskoven eller til at motionere på da det er et af de anvendelsesområder, som hyppigst går igen (se side 4). Omfang Undersøgelsen omfatter i alt 82 husstande i Skivholme og omegn. De steder, hvor vi ikke traf nogen hjemme, afleverede vi et skema, hvoraf en stor del kom retur. Vi har således modtaget 71 besvarelser, hvilket svarer til en responsprocent på 87 % Undersøgelsen dækker over i alt 220 personer, fordelt på 140 voksne og 80 børn under 18 år. Børnene, som især er i risikogruppen uden anlagt cykel/gangsti, fordeler sig således: Børnepopulation i Skivholme og omegn Antal børn Aldersgrupper Figur 1 Reference: Spørgeskema Generelt om husstanden. På de efterfølgende sider følger en fremlægning af resultatet af de enkelte spørgsmål i grafform, en beskrivelse af resultatet af hvert enkelt af de 4 stillede spørgsmål, samt Trafikgruppens delkonklusion på hvert spørgsmål. For nemheds skyld har vi efterfølgende valgt at omtale cykel/gangsti, kun som cykelsti, men der tænkes på en sti, anvendt til både cykler, gående, motionister mv. Side 2 af 17

3 2. Spørgsmål 2.1 Spørgsmål 1 Hvis der var anlagt cykelsti, vil i så forvente at husstanden anvender den? Beskrivelse Ved dette spørgsmål havde borgeren mulighed for at sætte kryds ud for Ja eller Nej. Resultat Antal husstande Forventning om at benytte en cykel/gangsti Benytte Ej benytte Antal besvarelser Figur 2 Reference: Spørgeskema - Spørgsmål 1. Af alle 71 besvarelser forventer kun 4 husstande IKKE at komme til at benytte en cykelsti. Hertil kan der være flere årsager - fx at enkelte er så dårligt gående at det aldrig ville blive aktuelt. Del-konklusion Knap 95 % af alle de deltagende husstande forventer altså at komme til at benytte en cykelsti og dermed øge det generelle sundhedsniveau i området. Vi vil siden hen påvise, hvordan mange forventer at komme til at motionere meget mere. Vi skal også pege på, at når børn cykler i skole (fordi det er forsvarligt med en cykelsti), vil de også være mere trafiksikre, når de kommer ud på andre veje, uden cykelsti. Cykelstien vil også bidrage væsentligt til at øge folkesundheden. 2.2 Spørgsmål 2 Hvordan og hvorfor vil I komme til Herskind med og uden cykel/gangsti? Beskrivelse Nedenstående grafer figur 3 og figur 4 viser hvordan brugsmønsteret for motorkøretøjer og cykler vil ændre sig ved anlæggelse af en cykelsti. Spørgsmålene i spørgeskemaet gik på hvordan man kom til og fra de beskrevne aktiviteter uden cykelsti (som i dag). Derefter fik de samme spørgsmål men hvor de skulle forestille sig at der var anlagt en cykelsti. Som eksempel kan det ses i figur 3 - søjle 1, at 63 husstande vil tage bilen, når de skal handle i Herskind, mens kun 40 ville tage bilen hvis der var anlagt cykelsti. Side 3 af 17

4 Resultat Brug af motorkøretøj - med og uden cykelsti Antal husstande Uden cykelsti Med cykelsti 10 0 Handle Bus forbindelse Arbejde Fritids aktivitet Dags institution Gå/løbe ture Kirke Skole & bibliotek Andet Figur 3 Reference: Spørgeskema - Spørgsmål 2. Figur 3 viser med al tydelighed, at antallet af ture i bilen mellem Skivholme og Herskind vil falde drastisk hvis der var mulighed for at benytte en cykelsti. I dag er der mange grunde til, at man kører i bil til og fra Skivholme. Hvis vi havde en cykelsti, ville bilen fortrinsvis være at komme på arbejde eller at handle. Det er specielt ved fritidsaktiviteter og skolen, at der er den største forskel. 60 Cykel/gang - med og uden cykelsti 50 Antal husstande Uden cykelsti Med cykelsti 10 0 Handle Bus forbindelse Arbejde Fritids aktivitet Dags institution Gå/løbe ture Kirke Skole & bibliotek Andet Figur 4 Reference: Spørgeskema - Spørgsmål 2. Det samme billede viser sig ved undersøgelse af folks cykelvaner. Der vil ske en kraftig stigning i antallet af cykelture mellem Skivholme og Herskind, hvis der var en cykelsti. Samtlige af de aktiviteter, som er nævnt i spørgeskemaet, vil have en stigning af cykelture, men der er specielt et par af aktiviteterne som vil ændre sig markant. Side 4 af 17

5 47 husstande forventer nu at benytte cyklen, når der skal handles, mod husstande forventer at benytte cyklen, til fritidsaktiviteter, mod 13 tidligere. Mere end en 3 dobling. 54 husstande vil benytte en cykelti til motion, mod kun 28 tidligere. 44 husstande vil benytte cyklen i skole, mod kun 15 tidligere, altså en 3 dobling. Del-konklusion Så det ser altså ud til, at det er muligt at flytte brugsmønstret af bilen til kun at blive brugt, hvor der er et reelt behov for bilens fordel i forbindelse med at transportere folk på arbejde, hvilket jo oftest er længere væk end Herskind. Derudover vil bilen fortsat blive brugt til at køre varer hjem fra Herskind Brugs, hvilket vi også anser for realistisk pga. vægt mv. Grafen viser også med al tydelighed at en cykelsti vil betyde, at mange flere vil vælge at tage cyklen til diverse aktiviteter i området. Der bør ikke herske nogen tvivl om, at en cykelstil vil øge sundheden pga. motion, øge trafiksikkerheden, og ikke mindst reducere forureningen væsentligt. 2.3 Spørgsmål 3 Hvis husstanden har børn i Herskindskolen - hvordan kommer de frem i dag? Beskrivelse Under dette punkt blev folk spurgt om hvordan, de kommer til skolen, som det er i dag uden cykelsti. Man havde mulighed for at vælge en eller flere af de grupper som er repræsenteret i figur 5 og 6. Resultatet er afspejlet i figur 5. Dette spørgsmål blev så gentaget, hvor folk skulle forestille sig at vi havde en cykelsti. Svaret kan læses i figur 6. Resultat Transportmåde til skole - uden cykelsti 12% 24% 0% 42% Bil (bliver bragt) Cykel Går Skolebus Andet (angiv hvilke) 22% Figur 5 Reference: Spørgeskema - Spørgsmål 3. Transportmåde til skole - med cykelsti 11% 0% 14% 25% Bil (bliver bragt) Cykel Går Skolebus Andet (angiv hvilke) 50% Figur 6 Reference: Spørgeskema - Spørgsmål 3. Side 5 af 17

6 Del-konklusion Hvis man sammenligner de 2 grafer (figur 5 og 6), kan man se, at der vil ske en stor ændring med hensyn til hvordan folk kommer til og fra Herskind skolen. Antallet af folk som enten går eller cykler vil blive mere end fordoblet hvis der kom en cykelsti. Antallet af børn som tager skolebussen vil blive halveret og antallet af børn der bliver kørt i skole vil falde med næsten 30 %. 2.4 Spørgsmål 4 Hvorfor er vejen ikke velegnet til cykling, gå/løbeture mv. som den er i dag? Beskrivelse Da mange, af de lokale beboere, ikke er i tvivl om Ladingvejs farlighed, synes vi, det var interessant at undersøge, hvorfor vejen ikke er velegnet til cykling, gå/ løbeture mv., som den er i dag. Der var 8 forskellige udsagn, man kunne vælge imellem og for at sætte en begrænsning på, kunne man kun sætte kryds ved max 3 ud af de 8 udsagn. Resultat Hvorfor er Ladingvej ikke velegnet til cykling Hele strækningen er for farlig at færdes på Dele af strækningen er for farlig at færdes på Der er ofte sidevind Bilister kører meget stærkt Der er meget dårlige udsigtsforhold for bilister flere steder Vejen er simpelthen for farlig at færdes på for og med børn Det er kun et spørgsmål om tid før der sker en dødsulykke Andet, angiv hvilke Figur 7 Reference: Spørgeskema - Spørgsmål 4. Dette resultat gav faktisk et interessant billede, idet vejen anses som farlig som en kombination af dårlige udsigtsforhold for bilister, høj hastighed (på trods af udsigtsforholdene), og at vejen eller dele af vejen derfor er for farlig at færdes på. Det er værd at påpege, at resultatet af dette spørgsmål bunder i erfaring på egen krop, da det netop er de mennesker, som færdes på strækningen dagligt, som har givet deres mening til kende. Del-konklusion Det er almindelig kendt, at Ladingvej bliver brugt som forbindelsesvej mellem Viborgvej (i Lading) og Langelinie, hvilket giver mere trafik. Mere trafik er lig med en øget risiko for bløde trafikanter. Dette betyder at børnene ikke selv får lov til at færdes på strækningen, hvilket igen medfører flere bilister. Ellers er det jo de dårlige udsigtsforhold, der gør hele eller dele af strækningen for farlig at færdes på, især da der er mange som mener at der bliver kørt for stærkt på strækningen. Side 6 af 17

7 3. Argumentet 3.1 Argumentet Angiv med et ord, eller en kort sætning, hvorfor du mener der bør etableres en cykel/gangsti (må gerne være en gentagelse af et punkt der allerede fremgår af spørgeskemaet) Beskrivelse Som afslutning på interviewet bad vi folk om at komme med det ultimative argument for, hvorfor Skanderborg Kommune simpelt hen ikke kan sige nej til at anlægge en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Her fik folk mulighed for med egne ord at skrive en begrundelse for at vi skal have en cykelsti. Resultat Vi har valgt ikke at sætte alle argumenterne ind her i rapporten for at spare plads. Interesserede kan finde dem alle sammen i bilag 3 i fuld form, men den røde tråd er tydelig: - Ønsket om en sikker vej, som børn kan færdes på, både for at komme til skole, samt til fritidsinteresser. - Ønsket om en rute, som er god at motionere på, både gå- og cykelture og andet. - Et generelt ønske om, at det skal være nemt for alle især børnene, at få den nødvendige motion, som vores ellers stillesiddende tilværelser ikke imødeser. Del-konklusion De argumenter som folk har skrevet afspejler meget præcist hvad de foregående spørgsmål og svar peger imod. Det viser også at beboerne imellem er der faktisk stor enighed om hvorfor vi skal have en cykelsti. 4. Konklusion 4.1 Samlet konklusion Vi blev mødt med stor velvilje og et meget stort engagement fra de interviewede, som ind i mellem snakkede hurtigere, end vi kunne nå at notere svarene ned. Den røde tråd er for os helt klar, at det er trafiksikkerheden for børnene, der har første prioritet, men sekundært også at de voksne, både trafikanter og forældre også føler sig trygge ved at børnene kan cykle mv. til/fra Skivholme. Stort set alle husstande gav udtryk for at de også ville komme til at bruge en cykelsti til motion i al almindelighed. De fortsat stigende brændstofpriser og miljøet animerer jo også kraftigt til, at alt, hvad der kan reducere brugen af bilen, må have høj prioritet for alle parter. Skolen fungerer som et center for de 2 landsbyer, da mange aktiviteter foregår på eller omkring skolen. Det er vigtigt for os at nævne, at politiet tidligere har erklæret ladingvej mellem Skivholme og Herskind Skole for trafikfarlig. Vi er således ikke de eneste der mener, at der er et behov for en cykelsti på netop denne 1200 meter korte strækning. Dette sammenholdt med, at vi mener, at det er et rimeligt beskedent anlægsarbejde i forhold til hvor mange mennesker, der kunne komme til at gå, løbe, cykle, ride, rulleskøjte uden at være i fare så er det en god ide at få lavet en cykelsti så hurtigt som muligt. At vi får en cykelsti så flere kan gå eller cykle går jo også meget godt i tråd med Skanderborg Kommunes vision omkring Sundhed og trivsel for alle. Side 7 af 17

8 4.2 Afsluttende bemærkning Til slut vil vi i øvrigt henvise til undersøgelsen som er udarbejdet at Transportministeriet, og omtalt i JyllandsPosten den 18.maj 2008 under overskriften Færre busser, færre cyklister og flere biler. Er der ikke ordentlige faciliteter til at cykle på, er der vel ikke noget at sige til at børnene vænner sig til at køre i bil, og ser det som naturligt selv at anskaffe sig en bil, så snart de har muligheden for det, og i øvrigt er usikre på cyklen, fordi de ikke har mulighed for at øve sig, bare fordi de bor i et landdistrikt? Vi ser frem til at høre fra Skanderborg Kommune snarest, og svarer naturligvis gerne på uddybende spørgsmål, ligesom vi meget gerne vil gå eller cykle strækningen sammen med medlemmer af Skanderborg kommune. Med venlig hilsen, Skivholme Trafikgruppe. Ole Petersen Marianne Krogh Lise Christiansen Asbjørn Winther Bilag 1 Spørgeskema Bilag 2 Yderlige kommentarer til de 4 spørgsmål. Bilag 3 Argumentet (alle argumenter uredigeret). Side 8 af 17

9 Bilag 1 Spørgeskemaet Side 9 af 17

10 Side 10 af 17

11 Side 11 af 17

12 Bilag 2 Kommentarer Side 12 af 17

13 Bilag 2 - cykelsti rapporten Herunder findes alle de bemærkninger vi modtog da vi samlede data ind til denne rapport. Alle bemærkninger er i uredigeret form. 2.1 Spørgsmål 1 Hvis der var anlagt cykelsti, vil i så forvente at husstanden anvender den? Til skole vil vi bruge cykelsti. Vi vil alle benytte den i motionsøjemed Vi cykler ikke ret meget, men hvis der var en sti, vil vi bruge den. Børnebørn fra Herskind kunne cykle på besøg, og omvendt. Børnene kommer til at cykle i skole i fremtiden. Når børnene bliver gamle nok til at cykle. 2.2 Spørgsmål 2 Hvordan og hvorfor vil I komme til Herskind med og uden cykel/gangsti? Belysning på cykelsti. Man tør ikke cykle på vejen. Hvis der var en cykelsti, vil vi meget gerne bruge den. Besøge kammerater. Transportmiddel afhænger af vind, vejr og hvor meget bagage, vi har med. Ved at bygge hus i Skivholme, så ingen erfaring, men en cykelsti vil aldrig skade. Børn cykler ikke uden cykelsti. Som ungt menneske er man meget mere uafhængig af forældre/bil, hvis man selv kan cykle sikkert til diverse sociale arrangemener m.v. Kun hvis der var en cykelsti, vil vi cykle mere. Under "andet" hører rulleskøjter. Det vil være godt, hvis cykelstien blev ført helt til kommunegrænsen (Favrskov) for fremtidige mindre skolebørn (Vejen er absolut for farlig til små børn). Derfor blev vores børn hentet af bus helt til 4. klasse. Besøge venner. Vi vil cykle og gå mere til Herskind, hvis der var en cykelsti, dvs. de gange vi tager bilen, vil blive kraftigt reduceret. Bruge Ladingvej til løbeture. 2.3 Spørgsmål 3 Hvis husstanden har børn i Herskindskolen - hvordan kommer de frem i dag? Ingen bemærkninger til dette spørgsmål. 2.4 Spørgsmål 4 Hvorfor er vejen ikke velegnet til cykling, gå/løbeture mv. som den er i dag? Ingen bemærkninger til dette spørgsmål. Side 13 af 17

14 Bilag 3 Argumentet Side 14 af 17

15 Bilag 3 - Cykelsti rapporten Herunder findes alle argumenterne fra spørgeskemaet, uredigeret og i sin helhed. Argumentet: For bløde trafikanter kan færdes på. Det hænger ikke sammen at børn som voksne lader sig transportere til fysisk aktivitet i sportshal, når alle ved, at det er nødvendigt at bevæge sig for at bevare sundhed. Så man skal kunne gå, løbe, cykle til hal. Børns sikkerhed. Speciel dårlige udsigtsforhold ud for Ladingvej nr. 21. Forbedret trafiksikkerhed for den bløde trafikant. Fra det offentliges side opfordres til at lade bilen stå og gå eller cykle. Hovedsagelig for børnenes skyld. For at skolebørnene kan komme sikkert i skole ved brug af cykel i stedet for bussen. Vi vil bruge cykel/gå for at komme til skole/brugsen. Vores ungdom skal kunne komme til og fra på en sikker måde. Fordi den nuværende er for farlig. Pga for dårlig udsigt ved sving ved kirke, er det kun et spørgsmål om tid, før der sker en ulykke. Sikkerhed Sikkerhedsmæssigt farligt for børn. For at vores børn bedre selv kan transportere sig frem og tilbage sikkert. Sikkerhedsmæssige grunde. Landbrugsmaskiner er der mange af. Sving er farlige. Det er for farligt at færdes på vejen til fods/på cykel, som den er nu. Flere børn vil cykle, især om sommeren, i skole. Specielt dårlige oversigtsforhold i svinget. Mindre kørsel for beboere i Skivholme. Derfor bedre helbred. For farlig for børn alene. Sundt for børnene med motion frem og tilbage fra skole. Specielt for børnefamilier vil det være afgørende, for at lade sine børn færdes selvstændigt mel lem Skivholme/Herskind (skole, sport, etc.) Specielt for børnefamilier vil det være afgørende, for at lade sine børn færdes selvstændigt mel lem Skivholme/Herskind (skole, sport, etc.) Side 15 af 17

16 Sundhed er oppe i tiden, så er det vigtigt at børn og voksne kan bevæge sig i lokalområdet - cykle, gå, løbe. Vejen er for smal til den trafik vi har i dag. Sikkerhed og sammenkædning af landsbyer. Det er godt for lokalsamfundet med en cykelsti. Oplever tit farlige situationer når jeg går/kør på vejen. Det må være indlysende, at vores børn skal kunne cykle sikkert i skole. Vejen er for smal. For at få trygge forhold grundet dårlig oversigt, specielt i svinget før kirken, og det er uanset, om man går eller cykler. Sikkerhedsmæssigt for børnene - alt for farligt. Børnenes sikkerhed, når de cykler. Børnenes sikkerhhed, når de færdes på vejen. Tryghed for både cyklister og bilister når de færdes på vejen. For at skille bløde og hårde trafikanter ad. Bløde trafikanters sikkerhed Hensyn til børns sikkerhed. Børns mulighed for at komme sikker i skole. Alles tryghed (hårde trafikanter, bløde trafikanter og forældrene der hjemme) og sikkerhed ved færdsel mellem Herskind og Skivholme. For de mindre børns skyld. Så vejen bliver sikker Der køres alt for stærkt på den smalle vej. Så meget fokus der er på unge og motion, ville det være passende, at de kan bruge cyklen til skole - og det kan de kun komme til med en cykelsti. Igen ville det være rart at børnene kunne komme sikkert i skole/hallen. Der går en hæk helt ud til asfaltvejen, hvor man ikke kan trække sig ind til siden, hvis der kommer en bil. Så ikke-motoriserede kan komme sikkert fra det ene sted til det andet. Motion - tradition - sundhed (og så for miljøet) For børn og ældre motionister. Pga. skolebørns sikkerhed. Forøger tryghed for forældre når børnene cykler. Side 16 af 17

17 Børns sikkerhed. Vejen er alt for smal til både cykler og biler. Sikkerhed - bedre mulighed for at motionere/bevægelse. Sikkerhed for cyklister/gående. Side 17 af 17

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Kampagne rettet mod forældre. Powerpoint

Kampagne rettet mod forældre. Powerpoint Kampagne rettet mod forældre. Powerpoint Udfordringen: Vores udfordring gik ud på at vi skulle lave en kampagne, der var rettet mod forældrene på Vinding Skole, som skulle gøre 15-årige til mere sikre

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114.

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, så nøjagtige og korrekte oplysninger som muligt, til brug

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Der er sket en ulykke Lærervejledning

Der er sket en ulykke Lærervejledning Der er sket en ulykke Lærervejledning www.faerdselssikkerhed.dk Indhold Tanker bag materialet s. 3 Trafikken ind i klassen Læsning af stor bog lille bog Om formbogen Om forældrebrev Aktiviteter s. 5 Min

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Det her er Arthur. Han er 6 år og lige begyndt i skole. Han har trænet skolevejen sammen med sin mor og far. Men der er stadig meget, han ikke

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

TS Ejendomsservice v/tommy Stokholm <ts@ts-ejendomsservice.dk> Sendt: 5. marts 2016 23:52 Til: Vedr. boliger ved smalby i Langholt.

TS Ejendomsservice v/tommy Stokholm <ts@ts-ejendomsservice.dk> Sendt: 5. marts 2016 23:52 Til: Vedr. boliger ved smalby i Langholt. TS Ejendomsservice v/tommy Stokholm Sendt: 5. marts 2016 23:52 Vedr. boliger ved smalby i Langholt. Hej Jeg synes det er en rigtig god ide at bygge boliger på den pågældende

Læs mere

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania Det er blevet påstået af folk fra det offentlige, at Christiania har godkendt den planlagte cykelrute. Det har Christiania ikke! Grunden

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse Lær om trafik Opgaver til dig Navn Klasse Hej, jeg hedder Hugo. Jeg er 6 år og er lige begyndt i skole. Jeg har trænet skolevejen sammen med min mor og far. Men der er stadig meget, jeg ikke er helt sikker

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

Erfarne bilisters gode vaner

Erfarne bilisters gode vaner Erfarne bilisters gode vaner 25 3 Erfarne bilisters gode vaner De fleste ældre bilister er meget erfarne bilister. De mange års erfaring med at køre i trafik ken har givet dem indblik i, hvordan man skal

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Evaluering af Camp 7, 2015 - skolens medarbejdere og eleverne

Evaluering af Camp 7, 2015 - skolens medarbejdere og eleverne Evaluering af Camp 7, 2015 - skolens medarbejdere og eleverne Indhold Elevernes evaluering af Camp 7 fra klassens tid...2 Det faglige udbytte...2 Det sociale udbytte...3 Det bedste på Camp 7...3 Elevernes

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Lærervejledning til filmen

Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Indhold I. Filmens handling II. Om det gamle folkeeventyr III. De tre prøver i trafikken IV. Fakta om cykelulykker

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget Kerneområde/ effektmål Flere kommer i uddannelse og job (Udvikling og Læring) Gennemførsel af ungdomsuddannelse Børn lærer mere og er mere kompetente (Udvikling og Læring) læring Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Besparelser. 9. oktober 2008

TORSDAGS-NYT. Besparelser. 9. oktober 2008 TORSDAGS-NYT 9. oktober 2008 Besparelser Det er mange afsnit i Torsdags-Nyt, der bærer denne overskrift! I 2008 måtte vi åbne vores budgetter og finde besparelser midt i budgetåret, hvilket resulterede

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Notat Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Baggrund Børns transport til skole er meget vigtig flere skal gå og cykle til skole, da det er godt i forhold til trafikken, sundheden og evnen til indlæring.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interviewer: Sådan rent formelt, hvis vi lige kunne få dit fulde navn? Læge: Ja, jeg hedder Inge De Haas. Interviewer: Ja, og din stilling?

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Deltager Guide. FjordTri 11. juni 2016. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord

Deltager Guide. FjordTri 11. juni 2016. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Kirke Hyllinge Idræts Forening FjordTri 11. juni 2016 Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Deltager Guide (udgivet 1. juni 2016 med forbehold for rettelser frem til løbsdagen) Velkommen til FjordTri 2016

Læs mere

SFO- afdelingen Lille Lundergård. Lundergårdskolen

SFO- afdelingen Lille Lundergård. Lundergårdskolen SFO- afdelingen Lille Lundergård Lundergårdskolen Velkommen på Lille Lunderård Fysiske rammer Gården ligger ca. 700 m fra Lundergårdskolen og nær et dejligt naturområde med marker, eng, plantage og en

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

NYT. September 2015. Trafik

NYT. September 2015. Trafik NYT Trafik Der har været en del henvendelser til Veje & Trafik om de farlige situationer der opstår i krydset ved Langelinie og Ladingvej. Skolen har modtaget flg. orientering: September 2015 Jeg har efterhånden

Læs mere