28/09/15. Tandlægeoverenskomsten Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten"

Transkript

1 Nanna Lindstrøm Hessel, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Program for dagen Kursus Pause Kursus Frokost Kursus Spørgsmål er meget velkommen, men vi tillader os at opdele efter hvert emne. 2 Tandlægeforeningens ydelsesoverenskomster Sundhedsloven Autorisationsloven Bekendtgørelse om tilskud i praksissektoren Tandplejebekendtgørelsen 3 1

2 Økonomisk hjælp til tandpleje for voksne: Gruppe 1 og 2 sikrede Fysisk eller psykisk handicappede Sindslidende og udviklingshæmmede Tandskader pga. ulykke eller epilepsianfald Tandskader pga. kemo/strålebehandling/ Sjögrens syndrom/sjældne sygdomme og handicap Folke- og førtidspensionister Kontanthjælpsmodtager/uddannelsesparate Ofre for vold Se oversigt på TDLnet: 1. Log-in 2. Faglig information 3. Økonomisk hjælp til tandpleje 4 Økonomisk hjælp til tandpleje for voksne: Modtagere af ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til uddannelseshjælpsog kontanthjælpsniveau. Behandlingsforløb over/under kr ,- Det samlede behandlingsforløb Alle former for forebyggende og behandlende tandpleje Årlig egenbetaling 5 Tandlægens rettigheder og pligter ETISKE REGLER 2 Stk. 3 Det er tandlægens pligt at kende og overholde love og forordninger af betydning for fagområdet, herunder at holde sig ajour med eksisterende, offentlige støttemuligheder til behandling, som udføres af tandlæger 6 2

3 Hvad handler om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler (tandlæge/patient, tandlæge/ region/kommune) Regler om konfliktløsning og klageregler 7 Tandlægens rettigheder og pligter Hvorfor er det en god idé, at kende indholdet af overenskomsten? Det er du forpligtet til bliver målt på det! Du skal forstå, hvad du arbejder med Du undgår problemer Du skal have penge for det, du laver 8 Den nye tandlægeoverenskomst 11 Ydelser udgår 7 Ydelser revideret 7 Nye ydelser 31 Ydelser ændres ikke! 9 3

4 Den nye tandlægeoverenskomst 11 ydelser er udgået: 1140 RDU (26 år) 1141 RDU (18-25 år) 1150,1151,1152 BW 1170 KDF (26år) 1171 KDF (18-25år) 2930 KIFB 1420 APA 1430 UPA 1452 Kontrol APA 1453 Kontrol UPA 1454 Kontrol Kir PA 10 Den nye tandlægeoverenskomst 7 ydelser har fået reviderede ydelsesbeskrivelser 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 1152 Bitewings ifm. div. undersøgelse 1425 Udvidet tandrensning 1431 Tandrodsrensning 1440 Kirurgisk PA 2920 IFB 1801 Operation 11 Den nye tandlægeoverenskomst 7 helt nye ydelser er kommet ind: 1114 Statusundersøgelse (over 25 år) (SU) 1115 Statusundersøgelse (18-25 år) (SU) 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (over 25 år) (DG) 1113 Diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) (DGBU) 1116 Fokuseret undersøgelse (FU) 1415 Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) 1802 Biopsi 12 4

5 Tandlægens rettigheder og pligter Ydelser med fast honorar/ydelser med fri pris Ydelser med/uden tilskud til patienten Tillæg for behandling udenfor åbningstiden Tillæg for behandling udenfor klinikken Ikke tilskud for behandling af tandlægen selv eller tandlægens ægtefælle 13 Tandlægens rettigheder og pligter Tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag, når den samlede behandling forventes at ville overstige kr ,- (Husk at journalisere) Garanti på tandlægearbejde 14 Tandlægens rettigheder og pligter Overenskomstmæssige ydelser, hvor der er aftalt fast honorar og offentligt tilskud, kan som udgangspunkt ikke tilbydes til en anden pris end det aftalte. Det er endvidere ikke tilladt at udføre overenskomstaftalte ydelser under et andet navn for dermed at opnå fri prisdannelse. 15 5

6 LSU beslutning vedr. ydelser uden beregning : Det er ikke i overensstemmelse med systematisk at tilbyde ydelser med fast pris uden beregning. Dog vil det undtagelsesvis være i overensstemmelse med overenskomsten ikke at tage honorar for ydelser med fast pris i ekstraordinære tilfælde, f.eks. i tilfælde, hvor den behandlende tandlæge er i tvivl om den udførte behandling er korrekt. 16 Udeblivelse Tiden skal være en gensidigt accepteret aftalt tid Senest to timer før ellers udeblivelse (kr. 248) Tid over 30 min. kan max udløse ekstra 2 x 15 min. á kr. 234 (kr. 482) - (kr. 716 tid 60 min), patienten skal være informeret herom, dog forbehold for ekstraordinære omstændigheder. 17 Tandlægens rettigheder og pligter Prisoplysninger i venteværelset og på Sundhed.dk Blanketter på tdlnet.dk Praksisdeklaration YDERLIGERE prisoplysninger Elektroniske journaler og afregning 18 6

7 Spørgsmål? og diagnostik Nyt og gammelt? Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) Diagnostisk grundundersøgelse (DG) Diagnostisk grundundersøgelse år (DGBU) NYT Førstegangsydelser Statusundersøgelse (SU) fra 26 år Statusundersøgelse (SU) år Erstatter RDU Fokuseret undersøgelse (FU) Erstatter KIFB, KPA(1452/1453) og KPAK Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) Erstatter diagnostikken fra APA og UPA 20 Overgangsordning Patienterne fortsætter igangværende forløb efter 1. april Er patienten indkaldt til RDU, gives i stedet en statusundersøgelse (SU) eller evt. en udvidet diagnostisk undersøgelse (UDG). Fokuseret undersøgelse (FU) gives i stedet for KIFB, KPA og KPAK Er patienten indkaldt til APA/UPA, gives evt. PUD, IFB, udvidet tandrensning og / eller tandrodsrensning 21 7

8 Overgangsordning FU og IFB kan alene ydes til patienter kategoriseret i gult eller rødt spor FU kan ikke ydes sammen med PUD og IFB FU skal forudgås af en af følgende ydelser: Udvidet tandrensning TROD Kir PA Operativ m.v. IFB + efter anden FU UTDR kun efter en PUD, dog alene ved immunulogiske/hormonelt betingede pocher 22 Afledt overgangsordning Hvad gør man så ved KDF og KDF+TDR u/tilskud? Udgangspunktet er at KDF erstattes af ny fri ydelse KDF kan ikke erstattes af FU KDF+TDR u/tilskud kan ikke erstattes af FU+tdr Ved aktiv sygdom på kontroltidspunktet er det altid muligt at behandle med en IFB ( og hermed opnå tilskud til evt. nødvendig tdr) 23 Spørgsmål? 8

9 Den nye tandlægeoverenskomst National klinisk retningslinje (NKR) for fastsættelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen: Identifikation af risikofaktorer Evaluering af betydningen af risikofaktorerne Vurdering af patientens fremtidige risiko for oral sygdom 25 Indkaldeintervaller 26 NKR for dummies Hvad ser du? Hvor vigtigt er det? Hvad kan du og/eller PT - gøre for at forhindre dette i fremtiden 27 9

10 Behovsforløb - spor I og II Det grønne spor er tiltænkt klinisk raske patienter med risikofaktorer under kontrol ingen aktiv sygdom Det gule spor er tiltænkt patienter med aktiv sygdom, med forhøjet risiko for progression af eksisterende sygdom eller udvikling af ny sygdom 28 Behovsforløb - spor III Det røde spor tænkes for patienter med aktiv sygdom med forhøjet risiko for progression af eksisterende sygdom eller udvikling af ny sygdom, men hvor risikofaktorer kun vanskeligt eller ikke kan ændres ved intervention 29 Den nye tandlægeoverenskomst Risikobaseret individuel fastsættelse af interval mindst 12 og maksimalt 24 måneder Tandlægen skal kategorisere egne patienter i tre kategorier (grøn, gul og rød), jf. de nationale kliniske retningslinjer Registrering sker ved første besøg efter aftalens ikrafttrædelse (altså både ved SU og FU) og ajourføres ved SU eller når patientens forhold ændres 30 10

11 Patient flow på klinikken Risikobaseret individuel intervaller: Min. 12 mdr. Maks. 24 mdr. Behandling Aktiv sygdom evt. opfølgning med FU efter behov Akut Kodes altid min. gult forløb når behandling udføres. Fx IFB ved pericoronitis 31 Opbygning før 1. april 2015 PA PA Kontrol KDF 32 Opbygningen efter 1. april 2015 PUD Kontrol Biopsi 33 11

12 Førstegangsydelser Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) Diagnostisk grundundersøgelse (DG) Diagnostisk grundundersøgelse år (DGBU) 34 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) Ny patient med stor sygdomsaktivitet og komplekst behandlingsbehov Kan som udgangspunkt kun afregnes én gang for hvert CPR-nummer pr. ydernummer Ydelsen kan endvidere gives til personer, som udviser pludselig opstået manifest sygdomsaktivitet som følge af særlige generelle eller lokale sygdomsforhold - journalen skal være tydelig herom Yder skal være tandlæge 35 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) Alle nye patienter, som grundlag for diagnostik og behandlingsplanlægning af orale lidelser DG/DGBU også ved ønske om second opinion Kan kun afregnes én gang for hvert CPRnummer pr. ydernummer Undtagelse, hvis der er forløbet mere end 2 år, siden patienten fik ydelsen på ydernummeret, i tilfælde, hvor patienten udviser en væsentlig ændring i tandsundheden 36 12

13 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) 1. Generel medicinsk, social og odontologisk anamnese, herunder afdækning af kostvaner og rygevaner 2. Afpudsning 3. Klinisk undersøgelse 4. Screening for bidfunktionsproblemer 5. Registrering af status 6. Diagnostik 7. Behandlingsplanlægning 37 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) 8. Identifikation af risikofaktorer og risikovurdering Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 Vejledende checkliste for risikofaktorer (NICE, 2004 (1)) 38 NICE checkliste er ikke et krav Checklisten præsenteres som en hjælp til at vejlede tandlægen/ tandplejeren i at fastsætte indkaldeintervaller i tandplejen. Checklisten kan benyttes, som den er, eller den kan modificeres, så den passer til klinikkens elektroniske patientjournal. Brug af checkliste giver desuden mulighed for effektiv information til patienten.? 39 13

14 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) Fastsættelse af interval til næste undersøgelse baseret på risikobedømmelse og patientens individuelle behov Indplacering af patienten i grønt, gult eller rødt spor efter SST NKR, 2013 Almen forebyggelse - årsagerne til aktuelle tandsygdommes opståen, almen information om kostens og tobakkens skadelige virkninger i mundhulen, og generel information om hensigtsmæssige hjemmetandplejevaner med understøttelse af egenomsorg 40 Diagnostisk grundundersøgelse (DG/DGBU) Yder er tandlæge og tandplejer indenfor dennes virksomhedsområde Ydelsesbeskrivelsen er den samme som UDG Herefter overtager tandlægen det juridiske ansvar for patienten 41 Pligt til at sikre akut tandbehandling af smertepatienter = ansvar for egne patienter indenfor klinikkens åbningstid Tandlægevagtordning = derudover pligt til at bidrage til at etablere tandlægevagtordning i hver region 42 14

15 kort og godt Patientens rettigheder og pligter Frit tandlægevalg Patienter har frit valg mellem samtlige tandlæger, der har tiltrådt overenskomsten. Regionen skal på forespørgsel give patienterne oplysning om, hvilke tandlæger, der har tiltrådt overenskomsten. Herudover må der ikke under nogen form ske påvirkning af patienterne ved valg af tandlæge 43 Patientens rettigheder og pligter Legitimation Gyldigt sundhedskort / lignende gyldig legitimation Af betydning for patienttilskuddet Patientens afbrydelse af behandlingen Fuld betaling uden patienttilskud fra regionen 44 og diagnostik Statusundersøgelse (SU) fra 26 år Statusundersøgelse (SU) år 45 15

16 Statusundersøgelse (SU) (1114 og 1115) afhængig af alder Indikation Ydelsen danner grundlag for tilrettelæggelsen af den nødvendige forebyggende og behandlingsmæssige indsats indtil næste statusundersøgelse eller fokuserede undersøgelse. Der kan ikke beregnes honorar for SU til en pt., som henvender sig for at få udført en af pt. en konkret behandling og kun får udført denne 46 Statusundersøgelse (SU) Ajourføring af anamnese og registrering af status af tandrestaureringer og tanderstatninger Afpudsning Screening for bidfunktionsproblemer Vurdering af progression af tidligere diagnosticeret sygdom Diagnostik 47 Statusundersøgelse (SU) Behandlingsplanlægning, herunder forelæggelse af behandlingsmuligheder Identifikation af risikofaktorer og risikovurdering Fastsættelse af interval til næste undersøgelse baseret på risikobedømmelse og patientens individuelle behov? 48 16

17 Statusundersøgelse (SU) Indplacering af patienten i grønt, gult eller rødt spor efter SST NKR, 2013 Generel opfølgning af den almene forebyggelse med understøttelse af egenomsorg om nødvendigt Stort set den samme ydelse som DG og UDG kræver dog kun ajourføring af journalen Yder er både tandlæge og tandplejer 49 RTG billeder / bitewing RTG fast pris/tilskud BW - indeholder honorarmæssigt 2 BW, uanset at der i enkelte tilfælde kan være behov for 3 eller 4 optagelser på grund af tandbuernes form/længde. 50 Patientjournaler Er et arbejdsredskab, der af hensyn til patientsikkerheden skal danne grundlag for behandling af patienten, dokumentere den udførte behandling, fungere som det nødvendige interne kommunikationsmiddel mellem det personale, der deltager i behandlingen af patienten, sikre kontinuiteten i behandlingen og sikre information af patienten Tandlæger skal altid skrive journal og den skal skrives på dansk 51 17

18 Patientjournaler Alt relevant skal medtages, hvis det har betydning for diagnoser, behandling og håndtering af patienten Al kontakt med patienten skal nedskrives med oplysning om hvem, der har journalført Alt unormalt skal beskrives men kun negative fund i nødvendigt omfang Diagnoser skal skrives på dansk eller latin Rettelser skal være synlige Journaloplysninger må ikke slettes eller gøres ulæselige 52 Opbevaring af journaler Opbevares i mindst 10 år (opbevaringsperioden) fra den seneste optegnelse i patientjournalen (længere, hvis klagesag), Dog røntgenbilleder 5 år efter konkret vurdering, Modeller så længe, de har relevans, Persondatalovens 41 om datasikkerhed og ansvar herfor. 53 Overdragelse af journaler Til hvem og med hvilken begrundelse? Patienten Andre sundhedspersoner Tandlægeskift Forsikringsselskaber Embedslægen 54 18

19 Overdragelse af journaler Køb/salg af klinik Selve patientkartoteket Hele praksis Afmelding af ydernummer 55 Tandlægens rettigheder og pligter Klinikadresser Vurdering sker i forhold til den nye 3. klinik. Det skal blandt andet vurderes, om: Der er tale om et yderområde? Hvor mange patienter der er i området? Hvor mange tandlæger der er i området Tandlægen kan dokumentere, at etablering af den tredje klinikadresse kan ske med iagttagelse af patientsikkerheden, såvel på denne som øvrige praksisadresser. 56 Tandlægens rettigheder og pligter Klinikadresser Der er alene en forpligtelse for klinikejere af flere klinikker til at udøve tandlægevirksomhed på den ene klinik. ne på alle klinikadresser skal være fagligt forsvarligt ne på alle klinikadresser skal være i overensstemmelse med reglerne om medhjælp 57 19

20 Spørgsmål? Ny opbygningen på PA området PUD Kontrol 59 Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) Indikation Ydelsen kan anvendes når der ved en undersøgelse (1111, 1112, 1113 eller 1114/1115) er diagnosticeret marginal parodontitis på minimum to tænder med et klinisk fæstetab på mindst 2 mm og inflammation i pocherne (blødning/ pus ved måling af klinisk fæstetab/ pocher)

21 Klinisk fæstetab 61 Klinisk fæstetab/fæsteniveau Fæsteniveau giver et præcist udtryk for det samlede fæstetab frem til registrerings-tidspunktet Velegnet til registrering af fæstegevinst efter behandling Bruges i kliniske og epidemiologiske undersøgelser Siger ikke noget om aktuel sygdomsaktivitet 62 Pochedybde Godt udtryk for aktuel sygdomstilstand Prædiktor for fremtidigt fæstetab Relevant ved behandlingsplanlægning Snigende fæstetab med retraktion overses 63 21

22 Parodontal undersøgelse og diagnostik Ydelsesbeskrivelse Parodontal undersøgelse og diagnostik Optegnelse af et parodontaldiagram med margo gingivae, pochedybde, klinisk fæsteniveau, blødning og pusflod ved måling af pocher/ klinisk fæsteniveau, furkaturinvolvering, løsningsgrad og vandring Overordnet parodontal diagnose samt parodontal behandlingsplan Info til pt. om resultat, muligheder for behandling, behandlingsplan samt prognoser 64 Parodontal undersøgelse og diagnostik Yder Tandlæge og tandplejer Bemærkning: Udfærdigelse af diagnoser, behandlingsplan(er) og prognoser skal på patienter med et komplekst behandlingsbehov udføres af en tandlæge 65 Parodontalbehandling Udvidet tandrensning Tandrodsrensning Kirurgisk parodontalbehandling IFB 66 22

23 Udvidet tandrensning Indikation Udvidet tandrensning kan anvendes ved forekomst af marginal parodontitis hvor der på minimum to tænder er konstateret et klinisk fæstetab på 2 mm eller mere og pochedybde på mindst 4 mm med inflammation (blødning og/eller pus ved sondering) Indhold Ydelsen indeholder fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på kliniske kroner, restaureringer og tandrødder - den omfatter honorarmæssigt hele tandsættet 67 Udvidet tandrensning Bemærkninger Skal være forudgået af en PUD, med mindre, at ydelsen er anvendt som en selvstændig ydelse UTDR kan anvendes som selvstændig ydelse ved immunulogiske eller hormonelt betingede fordybede pocher efter en DG, SU, FU og sammen med en IFB Må ikke forekomme sammen med TDR (1301, 1302) 68 Tandrodsrensninger Indikation Tandrodsrensning kan anvendes på tand/ tænder med klinisk fæstetab på 2 mm eller mere samt pochedybde 5 mm med inflammation (blødning og/eller pus ved sondering) Indhold Ydelsen omfatter fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på tandrødder med pocher 5 mm

24 Muligt forløb for PA behandling Dag 0 SU (eller anden US) Marginal parodontitis på minimum to tænder med et klinisk fæstetab på mindst 2 mm og inflammation. PUD pt. accept af diagnostik og behandlingsplan Behandling påbegyndes og afsluttes indenfor 14 dage efter accept: IFB (1011), dage UTDR, evt. TROD færdig depuration/behandling = dag 0 FU Kontrol af hygiejne og egen indsats kodes som PA 1011, ca. 15 min, evt. 14. dage Reinstruktion og kontrol af depuration 3. mdr. FU, UTDR, evt. TROD Behandlingsplan og resultat vurderes Muligheder: Forsat konventionel beh. og stabilisering /KIR-PA/Henvisning 6-9. mdr. FU, UTDR, evt. TROD Behandlingsplan og resultat vurderes 70 Kirurgisk PA-behandling Indikation Kan anvendes ved marginal parodontitis når sufficient non-kirurgisk parodontal behandling (udvidet tandrensning, tandrodsrensning) ikke er nok Forudsætter derfor, at der er gennemført nonkirurgisk parodontal behandling og tilfredsstillende egen plakkontrol Ydelsen omfatter enhver form for kirurgisk parodontalbehandling 71 Kirurgisk PA-behandling Bemærkninger Ydelsen omfatter 1-6 tænder (uanset segment) Ydelsen kan anvendes sammen med TROD Ydelsen skal være forudgået af en PUD (1415) og kan være forudgået af UTDR, TROD Ydelsen omfatter enhver form for kirurgisk parodontalbehandling og fjernelse af suturer samt information om rygningens forsinkende virkning på sårheling Yder er tandlæger 72 24

25 Spørgsmål? Brug af medhjælp Vigtig sondring: Ansættelsesretlige aspekter Forholdet til patienten Forholdet til autorisationsmyndigheden, dvs. Sundhedsstyrelsen Forholdet til Danske Regioner 74 Brug af medhjælp Opgaver kan efter autorisationsloven uddelegeres til andre personer uanset uddannelse og baggrund, dog ikke: Erklæringer til offentlig brug Recepter Kosmetisk tandpleje Information til patienten om delegation 75 25

26 Brug af medhjælp Særlig fortolkning på Tandlægeoverenskomstområdet: Medhjælp må ikke udføre invasive behandlinger (bore, skære, rense tænder under tandkødsgrænsen m.v.) På øvrige områder kan tandlæger anvende medhjælp i forbindelse med tandbehandling Medhjælpen kan udføre dele af ydelsen under tandlægens eller tandplejerens supervision og kontrol Delegation af opgaver til medhjælp skal altid ske under hensyntagen til medhjælpens faglige kvalifikationer 76 Informeret samtykke hvad ligger der i det? Fyldestgørende information om status og muligheder Krav til information vokser jo større eller jo mere risikofyldt behandlingen er Skriftlig, mundtlig eller stiltiende accept Journalisering Information til patienten - og om, hvilken behandling, der er valgt eller fravalgt 77 Forebyggelse og kontrol Fokuseret undersøgelse Kontrol Individuel forebyggende behandling TDR a og b 78 26

27 Individuel forebyggende behandling Indikation Ydelsen kan anvendes ved forekomst af aktiv caries, gingivitis, mukositis ved implantat, marginal parodontitis og periimplantitis. Ydelsen kan videre finde anvendelse ved forekomst af andre orale lidelser der kræver forebyggende behandling Diagnoser, der ligger til grund for den forebyggende behandling, skal anføres i journalen og tilføjes som behandlingskode 1010 (gingivitis), 1011 (PA), 1012 (caries) eller 1013 (andre fx erosioner) 79 Individuel forebyggende behandling Indhold Påvisning af sygdomsfremkaldende faktorer Påvisning af sygdomsforekomst Individuel instruktion Der foretages fluoridbehandling af aktive karieslæsioner (max. 4 gange årligt) Karieslæsioner afpudses eller renses med tandtråd inden fluoridbehandling Fjernelse af bløde belægninger (afpudsning) - såfremt ydelsen ikke udføres i samme seance som evt. tandrensning eller andre ydelser, der indeholder dette 80 IFB - Instruktion i hjemmetandpleje Er der påvist individuelle belægningsfremkaldende faktorer, instrueres i særlige foranstaltninger over for disse (anvendelse af specielle mundhygiejnemidler og eventuel speciel tandbørsteteknik) Patienterne bør aktivt udføre aktuel rensning i forbindelse med instruktionen Der informeres og instrueres i hensigtsmæssige kostvaner + tobakkens skadelige virkninger i mundhulen 81 27

28 Individuel forebyggende behandling Ydelsen kan tages sammen med/efter 1111, 1112, 1113, 1114, 1115 eller 1415, hvis patienten ud fra tandlægens faglige vurdering indplaceres i gult og rød spor Begrænsning: Maksimalt 1 stk. IFB på regningen og ikke sammen med FU (1116) 82 Fokuseret undersøgelse (FU) Kontrol En FU er en kontrol, der fokuserer på et aktuelt sygdomsproblem ( som indgår i den for tilstanden nødvendige forebyggelse og behandling) Erstatter KIFB, Kontrol PA og kontrol KIR-PA Der skal ikke laves en fuld undersøgelse af Pt. 83 Fokuseret undersøgelse (FU) Kontrol Ydelsen indeholder: Afpudsning Ajourføring af anamnese og diagnostik Ajourføring af klinisk undersøgelse med fokus på progression af tidligere diagnosticeret sygdom Reinstruktion - om nødvendigt Ajourføring af behandlingsplanlægning Fastsættelse af interval baseret på risikobedømmelse og patientens individuelle behov 84 28

29 Fokuseret undersøgelse (FU) Kontrol Kan anvendes i det efter tandlægens skøn fornødne antal gange til patienter i gult og rød kategori efter udført:,1425, 1431, 1440, 1801, 2920 eller (1116) Ved anvendelse af ydelsen registreres behandlings- eller forebyggelseskode for: Gingivitis, PA, caries og andet Ydelsen må ikke forekomme sammen med de ydelser som den er kontrol af fx IFB IFB UTDR TROD Kir-PA FU 85 Fokuseret undersøgelse (FU) Kontrol Intervallet mellem udført behandling og første fokuseret undersøgelse kan under hensyntagen til patientens orale sygdomsniveau og risikoprofil være op til 9 måneder Aktiv sygdom Aktiv sygdom BEH er: IFB UTDR TROD Kir-PA SU/DG/UDG + BEH SU/DG/UDG + BEH (FU) 9 mdr. SU (DG/UDG) SU (DG/UDG) > 12 mdr. / < 24 mdr. 86 Tandrensning Patienter uden aktiv sygdom, dvs. grønne patienter Tandrensning kan ydes i kombination med SU, DG, DGBU og UDG Patienter med aktiv sygdom, dvs. gule og røde Kan efterfølgende og yderligere få tandrensning så ofte, som der er behov herfor, når tandrensningen ydes i kombination med FU og er forudgået af IFB

30 Tandrensning Indikation Patient med hårde belægninger samt normale pocher Patient med gingivitis (kombineres med IFB), Indhold Fjerne hårde og bløde belægninger og nødvendig korrektion af fyldninger Begrænsninger Ikke sammen med UTR Maks. én ydelse på regningen Behandlingsforløb på max. 30 dage 88 Forløb - Tandrensning Ingen aktiv sygdom Aktiv sygdom Aktiv sygdom SU/DG/UDG + TDR SU/DG/UDG + TDR + IFB SU/DG/UDG + TDR + IFB 2 mdr. 4 mdr. TDR 6 mdr. uden tilskud 8 mdr. Fri pris 10 mdr. FU + TDR m. tilskud efter behov FU + TDR m. tilskud efter behov 9 mdr. 12 mdr. SU (DG/UDG) + TDR SU (DG/UDG) + TDR SU (DG/UDG) + TDR > 12 mdr. / < 24 mdr. 89 Spørgsmål? 30

31 Særlige kontrolbestemmelser Sammenligning af ydelsestal Tage højde for evt. forskelle i patientsammensætningen i forhold til køn og alder Sanktioner Advarsel Fastsætte højeste grænser 91 Særlige kontrolbestemmelser I hvilken situation vil det være relevant at undtage praksis, i forbindelse med afvigelse på -/+ 40 %: Under 300 patienter Under ydelser Praksis har ikke været i brug i 1 kalenderår Praksis har tidligere været udtaget, men afgivet en fyldestgørende og acceptabel forklaring Praksis har ikke være aktiv i hele perioden 92 Særlige kontrolbestemmelser Tandlægen kan, inden samarbejdsudvalget træffer beslutning kræve, at der foranstaltes et gennemsyn af journaler på klinikken til belysning af forholdene., jf. 31, stk

32 Særlige kontrolbestemmelser Med virkning fra 1. januar 2016 nedsættes de ovennævnte 40 % i forlængelse af implementeringen af nye nationale kliniske retningslinjer på overenskomstens område til 25 %, således at nedsættelsen får virkning fra og med gennemgangen af kontrolstatistikken for 2016., jf. 31, stk. 6 Statistikken vurderes i forhold til regions- og landsgennemsnittet 94 Kontrolstatistik 95 Patientklager Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Bekendtgørelse om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger Evaluering af klagesystemet 96 32

33 Patientklager Patienter omfattet af klagesystemet Klage over tandbehandling, omfattet af Klager fra patienter over 18 år i sikringsgruppe 1 eller 2, som er behandlet af en privatpraktiserende tandlæge, kan: Klage over behandlingen eller regningen gennem det særlige patientklagesystem på tandlægeområdet Søge erstatning via Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning 97 Patientklager Hvorfor klager patienterne? Dialog, dialog og atter dialog Mange klager undgås og ender i enighed eller med et forlig uden involvering af klagesystemer 98 Patientklager Dialog er fornuftigt men sørg for, at klagefristerne ikke springer Hvis tandlægen sagligt vurderer, at han eller hun må tilråde en patient at klage over en anden tandlæges arbejde m.m., skal han eller hun kunne dokumentere, at vedkommende tandlæge er orienteret om rådgivningen Tandklage.dk 99 33

34 100 Klagefrister Klager over overenskomstmæssige forhold: Senest 6 uger efter man er blevet bekendt med forholdet Klager over faglige forhold: Senest 2 år efter, at klager burde være bekendt med forholdet, dog senest 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted Klagen indgives til regionen eller til Patientombuddet 101 Patientklager Klager over overenskomstmæssige forhold De regionale samarbejdsudvalg klageadgang til Landssamarbejdsudvalget Klager over faglige forhold Regionstandlægenævnet klageadgang til Landstandlægenævnet Erstatning for tandskader Tandlægeforeningens tandskadeerstatning klageadgang til Tandskadeankestyrelsen

35 Patientklager Offentliggørelse Alle klager sendes til SST og Patientombuddet Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Offentliggørelse med navns nævnelse 3 x kritik inden for 5 år, eller 1 x kritik for alvorlig forsømmelse eller 1 x kritik ved kosmetisk tandbehandling 103 Spørgsmål? Uændrede ydelser 1150 Bitew. I forbindelse med status undersøgelse 1151 Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundundersøgelse 1180 af patient henvist fra tandplejer 1301 Tandrensning a 1302 Tandrensning b 1300 Røntgenoptagelse 3020 Konsultation uden behandling 1501 / 1551 a. Ikke kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 1502 / 1552 b. Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 1503 / 1553 c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 1507 / 1557 d. Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering 1558 d. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering 1505 / 1555 e. Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering 1506 / 1556 f. Plast, flerfladet / gradvis ekskavering 1504 Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 1509 Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 1559 Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 1600 a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) 1601 b. Rodbehandling (koronal amputation) 1605 c. Rodbehandling (akut oplukning) 1606 d. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal) 1701 Tandudtrækning pr. tand 1705 Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning

36 af henvist patient fra tandplejer Indikation Patienter, der af en privatpraktiserende tandplejer er blevet henvist til tandlæge med et konkret behandlingsbehov Indhold US af henviste forhold Anamnese Oprettelse af journalføring + tilbagehenvisning Begrænsning Ikke andre undersøgelsesydelser 106 Konsultation uden behandling Er ikke en undersøgelse og må ikke føre til behandling Patienthenvendelse, spørgsmål eller problem af tandmæssig karakter Der må gerne tages RTG Der må gerne afpudses for diagnostik Evt. recept er en del af ydelsen. 107 Recepter Såfremt receptudstedelsen sker i forbindelse med tilskudsberettiget behandling, er receptudstedelsen vederlagsfri (gratis). ellers fri pris

37 Tandfyldninger Flere fyldninger samtidig på samme flade Fyldning, der strækker sig over flere flader = en fyldning = et honorar Kombinerede fyldninger er i kindtænder = okklusalflade + sideflade(r) Provisoriske fyldninger og opbygninger Kosmetiske fyldninger og fyldninger på mere end 3 flader = intet tilskud 109 Sølvamalgam - en undtagelse i dag Sølvamalgamfyldningsmaterialer kan anvendes i blivende tænder i de tilfælde, hvor det er åbenbart, at en fyldning i dette materiale vil have den bedste holdbarhed. Manglende mulighed for tørlægning Vanskelig tilgængelighed af kavitet Speciel stor kavitet Stor afstand til nabotand 110 Gradvis ekskavering Indikation Undgå rodbehandling stoppe tilstand Indhold Foreløbig ekskavering Bunddækning Permanent dækfyldning honoreres som sådan Kan udføres i to eller flere sessioner

38 Rodbehandlinger Akut oplukning Udrensning kronepulpa, dækfyldning (provisorisk) Anvendes kun hvis du ikke skal lave rodbehandlingen Apikal amputation Såvel orto- som retrograd fyldning - tilskud pr. kanal Patientandel frit honorar Koronal amputation Pulpaoverkapning Inkl. forsegling (CAOH + bunddækning) Ikke inkl. permanent dækfyldning 112 Ekstrationer Tandekstraktion er en simpel fjernelse af tand Inklusiv lokalbedøvelse og hæmostase Kun anvende tang og/eller elevator/luksator Husk effekt af rygning Senere hæmostase Samme dag eller efterfølgende Forladt klinikken og kommer igen = frit honorar Kraftig blodfortyndende medicin Tillæg for standsning for Journalført før beh. blødning Oplyst på forhånd 113 Operation Operationer er mange ting Incision af gingiva, slimhinde, deling af tand eller rodkompleks, fjernelse af knoglevæv Ændring nu er biopsi selvstændig ydelse Ikke inklusiv lokalbedøvelse HUSK rygnings forsinkende virkning på sårheling Sutur og sårtoilette samt hygiejneartikler er med i honoraret

39 Biopsi ny ydelse Indikation Der foretages biopsi, når diagnose stillet på baggrund af en histologisk undersøgelse har betydning for tandlægens tilrettelæggelse af nødvendig medicinsk eller kirurgisk behandling, opfølgning samt vurdering af prognose Ydelsen omfatter Alle faser samt evt. suturering og suturfjernelse,kan endvidere anvendes ved apirationsbiopsi Nævnes ikke i aftalen, men det er inkl. bedøvelse 115 Biopsi ny ydelse Biopsi Ydelsen honoreres med kr. 375 kr. ( ), og er uden egenbetaling for patienterne Ydelsen kan kun anvendes en gang pr. session Indeholder bedøvelse Yder er tandlæger 116 Efteruddannelse Tandlæger, der tiltræder overenskomsten for tandlægehjælp, er forpligtiget til at følge Tandlægeforeningens til enhver tid gældende krav til dokumenteret efteruddannelse, jf. 6A

40 Kvalitet på klinikken Den danske kvalitets model (DDKM) Parterne er enige om at arbejde videre med udvikling af allerede igangsatte projekter samt efter behov og som et led i den løbende udvikling af modellen at igangsætte en række nye kvalitetsprojekter med afsæt i den fælles strategi for kvalitet på praksisområdet. 118 Hygiejne på klinikken Af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed følger, at en tandlæge under udøvelse af sin virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v. Heri ligger bl.a., at tandlægepraksis skal leve op til et acceptabelt niveau vedrørende hygiejne, herunder særlige foranstaltninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og NIR (Statens Serum Institut) 119 DROP-OUT Unge (18-25 år) 17 % går ikke til regelmæssig tandlæge Overgang til privat praksis indenfor 24 måneder Regionerne retter henvendelse til unge i alderen år Omsorgstandplejen Tandlægeforeningen har påtaget sig en særlig vejledningsindsats

41 Tak for i dag 41

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter

18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter Tandlægeoverenskomsten Tandlægens rettigheder og pligter Hvorfor er det en god idé, at kende indholdet af overenskomsten? Det er du forpligtet til Du skal forstå, hvad du arbejder med Du undgår problemer

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten

Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten Redigeret juni 2015 Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten Eksemplerne er taget med udgangspunkt i DentalSuite opdateringskurserne Side 1 Følgende ydelsesbeskrivelser

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

12/03/2016. Tandlægeoverenskomsten Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten

12/03/2016. Tandlægeoverenskomsten Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten 2015-18 Cecilie Hjetting Hertz, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Overordnet lovgivning Sundhedsloven Tandplejebekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 334,85 223,23 558,08 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 161,74 107,83 269,57 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 323,23 215,48 538,71 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 156,13 104,08 260,21 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4%

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Reguleringstillæg med afsæt i 1.10.2006:20,4% Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 325,39 216,93 542,32 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 320,80 213,86 534,66 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,96 103,30 258,26 1113 Diagnostisk

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,73 99,82 249,55 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,34 162,21

Læs mere

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73 Sikringsgruppe 1 1.Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud Ialt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 147,12 98,08 245,20 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 85,82 159,38 245,20

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2009

Honorartabeller 1. april 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2008

Honorartabeller 1. oktober 2008 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Undgå Journalens faldgruber. Charlottehaven 5.nov. 2013

Undgå Journalens faldgruber. Charlottehaven 5.nov. 2013 Undgå Journalens faldgruber Charlottehaven 5.nov. 2013 Overordnede udløsende faktorer Manglende diagnostik -BW -Diagnostik på BW -PA-og eller CA registrering -mangelfuld journalføring og ingen dokumentation

Læs mere

InDholdsfortegnelse. Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS. 2 - Status på etablering af sundhedshuse. 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team

InDholdsfortegnelse. Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS. 2 - Status på etablering af sundhedshuse. 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS SIDE InDholdsfortegnelse 2 - Status på etablering af sundhedshuse 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team 4 - Ændring af ydelsesbeskrivelse for kontrol efter

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Sag.nr. RLTN5530-11/913 Tid Den 14. november 2014 Sted Danske Regioner Deltagere

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Af 12-03-2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. INDLEDENDE BESTEMMELSER...5

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 045-10 Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved

Læs mere

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Dato 10-05-2017 Sagsnr. 4-1013-1/1 PLAN plan@sst.dk Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en

Læs mere

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012 Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Kommunale ydelser Den sociale vinkel: Ifølge hviken lovgivning er ydelsen givet?

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Opdateringsvejledning version 1.21

Opdateringsvejledning version 1.21 Marts 2015 Opdateringsvejledning version 1.21 Ændringer i programmet i forbindelse med den nye overenskomst Diagnosekode i forbindelse med Fokuseret undersøgelse (FU) Udregning af fæstetab Nyt skema Bemærk

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV S Y G E S I K R I N På to møder i 2005 har LSU behandlet klager over psykologer, som ikke har levet op til sygesikringsoverenskomsten. Klagerne er få, men der blev uddelt enkelte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet Patientombudet Torben Hærslev, kontorchef, overlæge Program Kort om sundhedsvæsenets opbygning s opbygning og opgaver Sagstyper Sagsgangen Afgørelserne Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Ministeren

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Mere enkle regler fra nytår

Mere enkle regler fra nytår d - n y t n r. 4 D e c e m b e r 2 0 1 0 Mere enkle regler fra nytår n Side 2 Flere og højere tilskud til næste år n Side 3 Information fra Sygeforsikringen " danmark" "danmark"s erstatningstakster for

Læs mere

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune Dato: 4. marts 2014 J.nr. 5-2210-33/1 s tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2013 Tilsynene i Frederikssund Kommune har gennemført i alt to tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Søren Stoustrup Aarslev Flytlie

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Merete Graakjær Nielsen

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bruce Phillip Kyle Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Den lukkede dør. Akutte tilstande

Den lukkede dør. Akutte tilstande Den lukkede dør Af Ole Nørskov Hvordan skal praktiserende læger forholde sig, hvis de bliver kaldt på sygebesøg, og patienten ikke reagerer, når der ringes på døren? Situationen er ofte præget af mange

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet SYD Administrationen - Syd (DistG) Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Buus Behandlingssted: HUS

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kirsten Wilkens Behandlingssted:

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere