ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION"

Transkript

1 ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of the Company is: ERRIA A/S and the Company's secondary names are: Erria Marine A/S. Erria Shipping A/S. Erria TankersA/S. Erria Consult A/S. Fabricius Marine A/S. Fabricius Ltd. A/S. FabriciusBR Marine A/S. Rederiet Fabricius A/S. Scan Marine Services A/S. BR Marine Consult A/S. BR Shipmanagement A/S. H.C. Grube A/S. Fabricius Marine Dry CargoA/S. Fabricius Marine Tank A/S. Selskabets formål er at drive rederivirksomhed, herunder teknisk management samt handel og finansiering i indland og udland, tillige med besiddelse af andele i andre selskaber. The object of the Company is to carry on the business of shipping, including technical management as well as trade and financing at home and abroad, together with ownership of shares in other companies.

2 2. Selskabets aktiekapital er kr , fordelt i aktier à kr. 10,00. The share capital of the Company amounts to DKK divided into shares of DKK each. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been fully paid up. Der udstedes ikke aktiebreve for aktiekapitalen. No share certificates shall be issued for the share capital. Aktierne er omsætningspapirer. The shares are negotiable securities. Aktierne udstedes i papirløs form gennem VP Securities A/S. Alle rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler. The shares shall be issued in dematerialized form by the VP Securities A/S. All rights attaching to the shares shall be notified with the VP Securities A/S according to applicable rules. Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. The shares of the Company shall be registered in the name of the holder and shall be recorded in the Company's register of shareholders. Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK 2300 Copenhagen S, shall keep the Register of Shareholders. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder. No restrictions shall apply to the transferability of the shares. No shares shall confer any special rights. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvist. No Shareholder shall be under a duty to redeem his/her shares in whole or in part.

3 2a. Selskabets bestyrelse bemyndiges indtil 31. marts 2014 til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt nominelt kr Kapitalforhøjelsen kan gennemføres uden fortegningsret for selskabets aktionærer, og kan efter bestyrelsens valg ske kontant eller ved apportindskud. Aktierne skal være omsætningspapirer og være noteret på navn. Up to 31 March 2014, the Board of Directors of the Company is authorised to increase the Company's share capital on one or several occasions by a total nominal DKK 16,435,700. The capital increase may be implemented without preemption right for the Company's Shareholders and, at the option of the Board of Directors, may be effected in cash or by noncash contribution. The shares shall be negotiable securities, and the name and address of the Shareholders shall be recorded in the Register of Shareholders. 2b. Bestyrelsen er bemyndiget i perioden frem til den 31. marts 2014 ad en eller flere gange til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr , svarende til aktier á nominelt kr. 10,00 per aktie til medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskaber. Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) sker uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og kan efter bestyrelsens beslutning ske til under markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen. For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for de eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og aktiekapitalen er registreret i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse. Der etableres en lock-up-periode på 3 år, gældende fra udstedelsen af aktierne. The Board of Directors is authorized during the period through to 31 March 2014 in one or more issues to increase the Company s share capital by a nominal value not exceeding DKK 1,000,000 equal to 100,000 shares at a nominal value of DKK per share to the employees in the Company or any subsidiaries of the Company. The issuance of new shares and appertaining capital increase(s) are effected without any preemptive rights for the existing shareholders and can at the decision by the Board of Directors be effected at a price below market value. The specific terms of share subscription, including the issue price, will be determined by the

4 Board of Directors. The new shares shall be subject to the same rules as set out for the existing shares, namely that the new shares shall be negotiable instruments and shall be registered by name. No special obligation to redeem the shares shall be imposed. The rights of the new shares shall commence at the time when the shares are fully paid up and the capital increase has been registered with the Danish Commerce and Companies Agency. The Board of Directors shall be authorized to amend the Articles of Association necessitated by the capital increase(s) pursuant to this authorization. There will be established a lock-up-period of 3 years effective from the issuance of the shares. 2c. Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen. Disse retningslinjer er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabet hjemmeside. The Company has laid down general guidelines governing Incentive payment of the executive board. These guidelines governing Incentive payment have been adopted at the General Meeting of the Company and published on the Company s website. 3. Udbytte udbetales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S. Any dividend is payable by transferto the accounts indicated by the Shareholders in compliance with the rules of the VP Securities A/S in force at any time. GENERALFORSAMLING: General Meeting: 4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved almindeligt brev til alle i ejerbogen registrerede aktionærer, der har fremsat begæring herom. General Meetings shall be convened by the Board of Directors by a written notice which shall be sent to all of the shareholders entered in the register of shareholders who have so requested.

5 Offentliggørelse af datoen for afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling sker på selskabets hjemmeside senest 8 uger forinden tillige med angivelse af, hvornår selskabets aktionærer senest kan få et emne behandlet på dagsordenen. The date of the Companys General Meeting shall be announced on the companys homepage not later than 8 weeks before together with information on when the shareholders are permitted to enter a topic to the agenda. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter udløbet af selskabets regnskabsår. Forslag, der af en aktionær ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til selskabets kontor senest den 1. februar i det pågældende år. The Annual General Meeting of the Company shall be held within four months after expiry of the financial year. Any proposal to be dealt with at the Annual General Meeting shall be forwarded to the offices of the Company no later than 1 February that year. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen. The notice convening the meeting shall single out any proposed resolution requiring qualified majority for its passing. Selskabets generalforsamling afholdes i Region Hovedstaden eller Region Syddanmark. The Company's General Meeting shall be held in The Capital Region of Denmark or in The Region of Southern Denmark. Al kommunikation mellem selskabet og dets aktionærer kan ske elektronisk via , og generelle meddelelser vil være tilgængelige for selskabets aktionærer på selskabets hjemmeside med mindre andet følger af Selskabslovens bestemmelser. All communication between the company and its shareholders can happen electronically via , and general announcements will be accessible to the company's shareholders on the compny's homepage unless second consequences of The Companies Acts provisions. Selskabet kan, som følge heraf, fremsende indkaldelse af aktionærer til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, tegningslister, årsrapporter, fondsbørsmeddelelser samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne via . Sådanne dokumenter vil ligeledes være tilgængelige på selskabets hjemmeside

6 The company can, in consequence, forward the calling in by shareholders to ordinary and extraordinary general meetings, subscription lists, annual reports, stock exchange messages as well as in other general information from the company for the shareholders via . Such documents will also be available on the company's homepage Aktionærerne kan via til adressen foretage al kommunikation fra de enkelte aktionærer til selskabet. The shareholders can via to the address make all communication from each shareholder to the company. Selskabet skal anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. The Company shall ask stockholders of record for an electronic address whereto information etc. can be forwarded. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. It is the stockholders responsibility to ensure that the company has the correct electronic address. Kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation kan aktionærerne finde nærmere oplysninger om på selskabets hjemmeside The requirements for the used systems and the procedure in connection with the electronic communication can be found on the Companys homepagewww.erria.dk. 4a. Aktionærernes ret til at deltage i og stemme på en generalforsamling er knyttet til aktionærens besiddelse af aktier på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen. The Shareholders may attend and vote at the General Meeting according to shares which are registered on the Registration date. The Registration date is 1 week before the General Meeting.

7 De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Ownership of Shares is determined on behalf of the Registration date according to the time of recording of each Shareholders Shares in the Company s Register and/or on unregistered ownership of Shares received by the Company for registration in the Company s Register. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: The Agenda of the Annual General Meeting shall include: 1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år. The Directors' Report of the Company's business for the past year. 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. Submission of the audited Annual Report for approval. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Resolution on the application of profits or covering of losses according to the adopted Annual Report. 4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen. Resolution on discharge to the Boards of Directors and Managers. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Election of Members to the Board of Directors. 6. Valg af revisor. Appointment of Auditor. 7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier. Authorisation to acquire treasury shares (own shares).

8 8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Proposed resolutions received from the Board of Directors or Shareholders. 9. Eventuelt. Any other Business. 6. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning foretaget af generalforsamlingen, bestyrelsen, revisor eller skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 1/20 af den samlede aktiekapital. Indkaldelse skal ske inden 2 uger derefter. Extraordinary General Meeting shall be convened as decided by the General Meeting, the Board of Directors, Auditors or by written request to the Board of Directors from the Shareholders representing at least 1/20th of the total share capital. The Meeting shall be convened prior to 2 weeks thereafter. Senest 8 kalenderdage før enhver generalforsamling fremsendes til hver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom, og fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport underskrevet af bestyrelsen og direktionen samt årsberetning. No later than 8 days prior to any General Meeting, the Agenda and the complete proposed resolutions to be presented at the General Meeting, and with regard to the Annual General. Meeting also the audited Annual Report signed by the Boards of Directors and Managers, shall be forwarded to each recorded Shareholder who has requested to be notified this manner and shall be available at the Company's office for the inspection of the Shareholders. 7. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10,00 én stemme. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af den pågældende generalforsamling er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet.

9 At the General Meeting, each share of DKK shall entitle the Shareholder to one vote. For shares acquired through transfer, the voting rights shall, however, be subject to the shareholder having been registered in the register of shareholders no later than at the time where the General Meeting is called in or to the shareholder having given notice of and proof of the acquisition to the Company no later than at the said time. 8. Enhver aktionær har adgang til selskabets generalforsamlinger, såfremt aktionæren senest 3 kalenderdage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimation har fået udleveret adgangskort. Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i selskabets ejerbog eller mod forevisning af en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen A/S eller det kontoførende institut som dokumentation for aktiebesiddelsen. Any shareholder may attend the General Meetings of the Company if the shareholder has received an admission card on presentation of due proof of identity no later than three calendar days prior to the General Meeting. The admission card shall be given to registered shareholders or on presentation of a no more than eight days old statement of holdings of the VP securities Services A/S or accountholding institution as documentation of the shareholding. 9. Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel rekvirering af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt, som ikke kan gives for en længere periode end ét år. Fuldmagt kan alene givestil én bestemt angivet generalforsamling med en i forvejen kendt dagsorden. Shareholders shall be entitled to attend General Meetings by proxy and may be accompanied by an adviser. The right to vote may be performed by proxy. Proxy may be given to others than the Board of Directors provided that either the shareholder or the proxy holder has obtained an admission card. In connection with any request of admission card and at the access control of the General Meeting, the proxy shall present a written and dated proxy instrument which shall not be given for more than one year. Proxy may only be given to one certain General Meeting with an Agenda known in advance of the Proxy.

10 Generalforsamlingen kan overværes af repræsentanter fra pressen og Den Danske Finansanalytikerforening. The General Meeting can be attended to by representatives of the press and the Danish Society of Financial Analysts (Den Danske Finansanalytikerforening). 10. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning samt dennes resultat. The General Meeting shall be presided over by a Chairman appointed by the Board of Directors. The Chairman shall decide on all questions relating to the handling of the matters and voting procedure and the result thereof. Stemmeafgivningen sker skriftligt, når dirigenten forordner dette, eller det vedtages af mindst 10% af de tilstedeværende og repræsenterede aktionærer. The voting shall be carried out in writing where prescribed by the Chairman of the Meeting or if it is adopted by at least 10 percent of the Shareholders present and represented. På generalforsamlingen kan en beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil. Dirigenten er dog berettiget til også at sætte andre forslag under afstemning, men resultatet heraf vil alene være vejledende for bestyrelsen med hensyn til stemningen blandt de tilstedeværende aktionærer, med mindre samtlige aktionærer i selskabet forinden afstemningen beslutter, at denne skal være bindende. At the General Meeting, a decision can only be made on the proposed resolutions having been entered in the Agenda and proposed amendments hereto. The Chairman of the Meeting however is entitled also to put other proposed resolutions tothe vote, but the result hereof alone will be consultative for the Board of Directors with regard to the sentiment among the present Shareholders, unless all the Shareholders of the Company prior to the voting decide it to have binding effect. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøresved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. The business transacted at the General Meeting shall be decided by simple majority of votes in so far as no qualified majority of votes is required under Danish legislation or these Articles.

11 Står stemmerne lige vedrørende spørgsmålet om, hvor mange bestyrelsesmedlemmer selskabet skal have, anses det forslag for vedtaget, der går ud på, at selskabet skal have det højeste antal bestyrelsesmedlemmer. Where the votes are even on the question as to the number of Directors of the Company, the resolution aiming at the highest number of directors in the Company, shall be considered passed. 11. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af den samlede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er 2/3 af den på generalforsamlingen stemmeberettigede repræsenterede aktiekapital afgivet for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af den samlede aktiekapital, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på denne generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede aktiekapital. Passing of any amendments to the Articles or the dissolution of the Company requires that at least 2/3rd of the total share capital be represented at the General Meeting and that the resolution be passed by at least 2/3rd of the votes cast as well as of the voting share capital represented at the General Meeting. Where 2/3rd of the voting share capital represented at the General Meeting have been cast in favour of the resolution, but 2/3rd of the total share capital is not represented at the General Meeting, the Board of Directors shall convene a new General Meeting without delay in which the resolution be considered passed if 2/3rd of the votes cast as well as of the voting share capital represented at that General Meeting are in favour of the resolution without having regard to the size of the represented share capital. 12. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Minutes of the General Meeting shall be entered in the Minute Book authorized by the Board of Directors which Minute Book shall be signed by the Chairman of the Meeting.

12 SELSKABETS LEDELSE: The Management of the Company: 13. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. The Company shall be managed by a Board of Directors of between 3 and 7 Members elected by the General Meeting for one year at a time. Genvalg kan finde sted. Reelection may take place. I tilslutning til generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand og næstformand. In continuation of the General Meeting, the Board of Directors shall elect its own Chairman and Vice-Chairman. Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte en direktion bestående af op til 2 direktionsmedlemmer. The Board of Directors present at any time shall engage a Board of Managers of up to 2 Members. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse for udførelse af sit hverv. Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerede indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. The Board of Directors has executive management of the Company's affairs, and in its Rules of Procedure it shall determine the directions for carrying out its commission. Board Minutes setting out the business transacted at the Board meetings shall be entered in the Board Minute Book which shall be signed by all the Directors present. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

13 The Board of Directors makes decisions by simple majority of votes. In case of equality of votes, the Chairman holds the casting vote. Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion. The Board of Managers engaged by the Board of Directors shall be responsible for the day-today management of the Company. 14. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller en direktør hver for sig i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. Each of the chairman of the Board of Directors or a manager acting jointly with one Member of the Board of Directors, or the entire Board of Directors, shall bind the Company. 15. Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. The Company's Annual Reports are audited by an auditor appointed by the General Meeting. Revisor vælges for ét år ad gangen og vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. The Accountant is appointed for 1 year at a time and is appointed at the Annual General Meeting. Reelection may take place. 16. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar december. The financial year of the Company shall be 1 January to 31 December. 17. Selskabets årsrapport aflægges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende årsregnskabslov og internationale regnskabsstandarder, herunder International Financial Reporting Standards ("IFRS").

14 The annual report shall be prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act and international reporting standards, including International Financial Reporting Standards (IFRS"). Årsrapporten skal være Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Dog skal årsrapporten altid uden ugrundet ophold indsendes til Selskabsstyrelsen umiddelbart efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling. The Annual Report shall be filed with the Danish Commerce and Companies Agency (Selskabsstyrelsen) no later than 4 months after the expiry of the financial year. The Annual Report however shall always be filed with the Commerce and Companies Agency without undue delay immediately after the Company's Annual General Meeting. På grundlag af bestyrelsens forslag og selskabslovgivningens bestemmelser afgør den ordinære generalforsamling, hvorledes overskuddet skal fordeles, herunder i hvilket omfang der skal ske yderligere henlæggelser til reservefond eller til imødegåelse af særlige krav. Based on the resolutions of the Board of Directors and the provisions of the Public Companies Act, the Annual General Meeting shall decide how to distribute the surplus, including to which extent additional transfer should be made to the reserve fund or to meet special requirements. Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2011, ved bestyrelsesbeslutning af 31. juli 2011, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 16. december 2011, og senest ændret ved bestyrelsesbeslutning af 16. december 2011 og ordinær generalforsamling den 27. april As adopted at the Company s Annual General Meeting on 29 April 2011, by board resolution of 31 July 2011, at the Company s Extraordinary General Meeting on 16 December 2011, and amended by board resolution of 16 December 2011 and at the Company s Annual General Meeting on 27 April I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave heraf skal førstnævnte lægges til grund. In case of inconsistency between the Danish and English versions hereof, the Danish version shall have priority.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of the Company is: ERRIA

Læs mere

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION J.nr. 18930 om/emn ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 Februar 2017 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of the Company is: ERRIA

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDT,IEGTER ARTICLES OF ASSOCIATION PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 323 57 903 September 2015 1. Selskabets navn 1. The Company's name l.l Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name of the Company

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ATP ALPHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S CVR-nr. 27455743/Company Registration Number 27455743 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er ATP

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19 ADVOKAT Henrik Ottosen Lundborgvej 18 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J.NR. 062061-250-HOT-CCH VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19 ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION J.nr. 18703 om/emn ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1. Name 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION Bilag 1 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION FOR / OF SOLRØD BIOGAS A/S CVR NR. 35 86 29 51 /CVR NO. 35 86 29 51 28. MAJ 2014 1. Selskabets navn 1. The name of the Company 1.1 Selskabets navn er "Solrød

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

AJ Vaccines A/S CVR-nr.: AJ Vaccines A/S CVR-no.:

AJ Vaccines A/S CVR-nr.: AJ Vaccines A/S CVR-no.: VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for of AJ Vaccines A/S CVR-nr.: 37 91 11 43 AJ Vaccines A/S CVR-no.: 37 91 11 43 1 NAVN 1 NAME 1.1 Selskabets navn er AJ Vaccines A/S. 1.1 The company's name is AJ Vaccines

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION Proposed new Articles of Association as of 4 April 2012 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843/Company reg.no. 29801843 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER LAND & LEISURE A/S ARTICLES OF ASSOCIATION LAND & LEISURE A/S VEDTÆGTER LAND & LEISURE A/S (CVR-NR.: 31 22 65 11) ARTICLES OF ASSOCIATION LAND & LEISURE A/S (CVR NO.: 31 22 65 11) 1 Navn Name

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn, hjemsted og formål 1. Name, Registered Office and Object

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N LAURITZ.COM GROUP A/S CVR-nr./registration no. 37 62 75 42 26 May 2016 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K. Filing Date: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K. Filing Date: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K Current report of foreign issuer pursuant to Rules 13a-16 and 15d-16 Amendments Filing De: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 1. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK

Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK CVR-nr. 34629218 Page 1 of 11 Dansk: Vedtægter for Auriga Industries A/S CVR-nr. 34629218 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015

vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015 Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015 I henhold til vedtægternes nuværende punkt 6.4

Læs mere

(4) Valg af medlemmer til bestyrelsen Election of members of the board of directors

(4) Valg af medlemmer til bestyrelsen Election of members of the board of directors Indkaldelse til ordinær generalforsamling Zealand Pharma A/S (CVR-nr. 20 04 50 78) Notice to convene the annual general meeting Zealand Pharma A/S (CVR no. 20 04 50 78) Selskabets bestyrelse indkalder

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No.

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No. V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION for Newcap Holding A/S (CVR-nr. 13 25 53 42) (Central Business Register No. 13 25 53 42) 11. november 2016 Translation This text has been prepared in Danish and

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION. Topotarget A/S. Topotarget A/S. (CVR-nr ) (Registration no )

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION. Topotarget A/S. Topotarget A/S. (CVR-nr ) (Registration no ) VEDTÆGTER Topotarget A/S (CVR-nr. 25 69 57 71) ARTICLES OF ASSOCIATION Topotarget A/S (Registration no 25 69 57 71) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Topotarget A/S. 2 Selskabets

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

25. september 2015, kl. 14.00 25 September 2015 at 2 p.m. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger:

25. september 2015, kl. 14.00 25 September 2015 at 2 p.m. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger: Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ekstraordinær generalforsamling Re. Extraordinary General Meeting Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Azanta

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5 VEDTÆGTER FOR SERENOVA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION FOR SERENOVA A/S 1. NAVN, H7EMSTED OG FORMÅL 1. NAME, REGISTERED OFFICE AND OBJECT 1.1 Selskabets navn

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Vedtægter for Solar A/S

Vedtægter for Solar A/S Vedtægter for Solar A/S Vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2015 Vedtægter Solar A/S I 1 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele... 3 Generalforsamlingen,

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION For/of Asetek A/S CVR-nr./Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. for. Chr. Hansen Holding A/S. Chr. Hansen Holding A/S. (CVR no. 28 31 86 77) (CVR nr.

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. for. Chr. Hansen Holding A/S. Chr. Hansen Holding A/S. (CVR no. 28 31 86 77) (CVR nr. VEDTÆGTER for Chr. Hansen Holding A/S (CVR nr. 28 31 86 77) ARTICLES OF ASSOCIATION of Chr. Hansen Holding A/S (CVR no. 28 31 86 77) BB_DMS_Legal_4248525_1 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S Central Business Register (CVR) no. 31 08 01 85 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Scandinavian

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C FORM 6-K

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C FORM 6-K UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 De of Report:

Læs mere

2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been fully paid up.

2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been fully paid up. The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translion of the original Danish text. In the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretion of the

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

Azanta A/S. Azanta A/S ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn. Name. 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S.

Azanta A/S. Azanta A/S ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn. Name. 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S. REF. 20303 15.12.2014 UNAUTHORISED TRANSLATION THE DANISH TEXT IS THE VEDTÆGTER GOVERNING VERSION ARTICLES OF ASSOCIATION Azanta A/S Azanta A/S (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn 1.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I TRIGON AGRI A/S, CVR.NR TO THE SHAREHOLDERS OF TRIGON AGRI A/S, CVR.NO

TIL AKTIONÆRERNE I TRIGON AGRI A/S, CVR.NR TO THE SHAREHOLDERS OF TRIGON AGRI A/S, CVR.NO TIL AKTIONÆRERNE I TRIGON AGRI A/S, CVR.NR. 29801843 TO THE SHAREHOLDERS OF TRIGON AGRI A/S, CVR.NO. 29801843 (Translation into English for information purpose only.) I henhold til vedtægternes 7.4 indkaldes

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Vedtægter/Articles of association

Vedtægter/Articles of association DRAFT - 19 October 2016 Vedtægter/Articles of association for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843 Company reg.no. 29801843 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Trigon Agri A/S. The name of the Company

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

ordinær generalforsamling i Lauritz.com Group A/S annual general meeting in Lauritz.com Group A/S

ordinær generalforsamling i Lauritz.com Group A/S annual general meeting in Lauritz.com Group A/S Herved indkaldes til Notice to convene the ordinær generalforsamling i Lauritz.com Group A/S CVR-nr. 37627542 ( Selskabet ) annual general meeting in Lauritz.com Group A/S Company registration no. 37627542

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 VEDTÆGTER for Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen Election of members of the board of directors

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen Election of members of the board of directors GENERALFORSAMLINGSREFERAT VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S MINUTES OF GENERAL MEETING VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S GENERALFORSAMLINGSREFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. APRIL 2012 VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843/Company reg.no. 29801843 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Trigon Agri A/S. The name of

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes mandag den 20. juli 2015, kl. 14.00 på

Læs mere

3th of July 2008 ARTICLES OF ASSOCIATION OF HORNSLETH ARMS INVESTMENT CORPORATION APS CVR-NO. 31416957

3th of July 2008 ARTICLES OF ASSOCIATION OF HORNSLETH ARMS INVESTMENT CORPORATION APS CVR-NO. 31416957 3th of July 2008 VEDTÆGTER FOR HORNSLETH ARMS INVESTMENT CORPORATION APS CVR-NR.31416957 ARTICLES OF ASSOCIATION OF HORNSLETH ARMS INVESTMENT CORPORATION APS CVR-NO. 31416957 1. NAVN 1. NAME 1.1. Selskabets

Læs mere