KYSTSTATIONER I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KYSTSTATIONER I DANMARK"

Transkript

1 KYSTSTATONER DANMARK K. Svenningsen ' PogT Artiklen giver en beskrivelse af folgende danske kystradiostationer: Thorshavn radio, Skagen radio og Rsnne radio. Post- og telegrafvresenet har blandt sine mangeartede tekniske opgaver oprettelse, drift og vedligeholdelse af kyststationerne. Blaavand radio og orlogsvrerftet i Ksbenl2yll - nu Lyngby radio - var de fsrste radiostationer, der oprettedes her i landet for kommercielle og sikkerhedsmressige formil, senere kom 'horshavn radio pfl Ferserne til. Efter den anden verdenskrig udbyggedes kyststationernes tjeneste yderligere, nyt sende- og modtagemateriel blev installeret og 2 nye kyststationer anlagt, siledes at Danmark nu har 5 egentlige kyststationer, nemlig Lyngby, Blaavand, Skagen, Ronne og Thorshavn; hertil kommer dog et antal radiostationer p6. Gronland, der delvis virker som kyststationer. Foruden ovennrevnte stationer er der oprettet en slags kyststation i Korsor, hvor man pfl rigscentralen har offentlig telefonforbindelse med DSB frergerne pi Korsor-Nyborg ruten, og som det sidste nye fremskridt pfl kyststationernes omrflde er der i maj 1955 flbnet VHF forbindelse med frergerne pfl Kalundborg-Aarhus ruten; betjeningen sker fra rigscentralen i Kalundborg. Det er tanken senere at rendre Korsor stationen, der nu opererer pi frekvenser omkring 3 MHz, til en VHF station; frekvenserne for s6.danne VHF stationer ligger omkring 160 MHz. Med hensyn til DSB frergerne bemarkes, at post- og telegrafvresenet kun tager sig af den offentlige telegram- og telefontrafik, DSB har DK (a89): egne stationer for den meget omfattende tjenstlige korrespondance. Over Blaavand og Skagen udfores telegrafitjeneste pfl frekvenser omkring 500 khz samt telefonitjeneste i telefonibflndet fra khz, Lyngby radio har foruden disse tjenester en meget benyttet telegrafitjeneste i de sflkaldte skibsbflnd omkring 4, 6, 8, 12, 16 og 22 MHz. Ronne radio udforer kun telefonitjeneste i bindet khz, hvorimod Thorshavn radio udforer telegrafitjeneste i bfrndet omkring 500 khz, telefonitjeneste i bflndet khz, telegrafitjeneste i 4, 8 og 12 MHz bflndet og som den eneste af kyststationerne telefoni i 8 MHz bflndet. Af de nrevnte stationer er Thorshavn radio i de sidste flr ( ) udbygget fra at v&re en ret primitiv station med forreldet materiel og dflrlige arbejdsforhold til en fuldtud moderne k5'ststation med mange sende- og modtagekanaler samt nye arbejdsborde m. v. Skagen radio har (1954) fiet en ny stationsbygning med tidssvarende radio- og terminaludstyr, og pa Bornholm er 1950 oprettet en kyststation med ekspeditionslokaler ved rigscentralen i Ronne. Anlregget blev udvidet og moderniseret Hensigten med denne artikel er at give et indtryk af den nyeste udvikling inden for kyststationernes omrflde, og i det folgende vil derfor kun de tre sidstnrevnte stationer, Thorshavn, Skagen og Ronne, blive omtalt.

2 TBLETEKNK 1956 Thorshavn radio Kyststationen i Thorshavn blev oprettet under den forste verdenskrig med sende- og modtageudstyr svarende til udviklingen dengang, d. v. s. gnistsender og primitive krystalmodtagere. Senere blev stationen i nogen grad forbedret, men det er forst i 1953, at en storre tidssvarende udbygning har fundet sted. Radioanlregget ejes af post- og telegrafvresenet, men bestyres af Det Store Nordiske Telegraf- Selskab. billedets baggrund er oen Nolso. Thorshavn by ses i midten af billedet. En plan over antenneanlregget er vist pfl fig. 2. Ekspeditionslokalerne er indrettet i den gamle telegrafbygning, hvor ogsi Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs kabelekspedition har til huse. Fig. 3 viser en oversigt over sende- og modtageantennernes beliggenhed i forhold til telegrafstationen og Thorshavn by. Afstanden mellem sendeog modtageantennerne er ca. 1,5 km. Der findes i alt 3 sendere for kysttrafikken. Fig. 1. Thorshavn kystradiostation. Udsigt over arealet med senderantenner. Senderhus til hojre. Nolso i baggrunden. Det nye kyststationsanlreg bestflr af 1) Sendestation med tilhsrende antenneanlreg. 2) Antenneanlag for modtagning. 3) Modtager- og ekspeditionslokaler med ekspeditionsborde for de forskellige tjenester, d.v.s. telegrafi HF, telefoni HF, telefoni MHF, telegrafi LF, fjernbetjeningsudstyr for sendere m. v. (Ved MHF forstfls frekvensomridet 1,5-3 MHz). Senderbygningen med tilhorende antenneanlreg er anbragt oppe i fjeldet ca. 180 m over havet. Bygningen er sfl enkel som muligt, bestfrende af 2 rum med et samlet areal p6. ca. 55 m2. Af hensyn til de voldsomme storrne, der til tider kan herske oppe i fjeldet, er vinduesarealerne gjort s6. smd. som muligt og samtidig benyttet til antennegennemforinger. Huset er stsbt i beton. Pfl fig. 1 ses huset til hojre i billedet, arealet i forgrunden udnyttes som antenneareal. Fjeldet i Den ene er for telegrafi i mellembolgebilndet, d. v. s. for frekvenser omkring 500 khz, senderen er udfort for 3 sendekanaler, hvoraf dog kun de 2, nsd- og kaldefrekvensen 500 khz og arbejdsfrekvensen 447 khz, benyttes. Antenneeffekten er normalt ca. 500 watt, men kan om snsket forhojes til 1200 watt, telegraferingsmetode A1 eller A2, fabrikat post- og telegrafvesenet (Al er telegrafi ved udsendelse af brerebslgen i takt med telegraftegnene. A.2 er udsendelse af en med konstant tone moduleret brerebolge, der nogles i takt med telegraftegnene). De to andre sendere er af fabrikat M. P. Pedersen og bestir hver for sig af 5 enheder, nemlig 4 faste krystalstyrede sendekanaler samt et modulationstrin. Antenneeffekten er ca. 250 watt brerebolgeeffekt. Den ene af 4-kanal senderne henyttes i frekvensomrfldet khz fortrinsvis til telefoni med fiskefartojer og skibe ud-

3 1956 TELETEKNK 20 kv ltnre 5tV 2to 'Jernlrdarslinie 25 \ \ \../,/.at Sendeslolt.o2l/ Fig. 2. Antenneanlreg ved sendestation. Autoriseret reproduktion efter Geodetisk nstituts kort. Fig. 3. Oversigtskort med angivelse af sendeog modtagestation for Thorshavn kystradiostation.

4 TELETEKNK 1966 Modlogaonlannar -Ue! Lo $:-o g J k s p-9.!l!.92!t lot! o n, T h o r s h o v n "l ol ol bl ql cl -t.il (l ^l +++ t Ui s2-pors kob./ L Fig. 4 a. Blokdia gram over kyststationsanlreg Thorshavn. iriir',,,**,: ) styret med telefoni. Den anden 4-kanal sender er for frekvensomradet MHz og udnyttes fortrinsvis til telegrafi med storre skibe. 8 MHz bflndet har Thorshavn stationen som tidligere nrevnt tilladelse til at benytte telefoni pfl en enkelt frekvens (kanal) og er sflledes et skridt videre end de ovrige kyststationer, der ikke har udstyr for telefoni med skibe pil frekvenser over 4 \[Hz. Hver af 4-kanal senderne kan sende pfl een frekvens ad gangen og kan benyttes med A, A2 eller AB (telefoni). Alle manipulationer, d. v. s. start og stop, nogling, skift af frekvens, valg af antenne samt valg mellem A1, A2 og A3, foregflr fra sendekontrolpulten i ekspeditionslokalet. Udover de nrevnte manipulationer kan ved samme pult iagttages antennestrom og mflles modulationsgrad' Alle senderne er fuldautomatiske, og normalt er der ikke betjeningspersonale pfl sendestationen' Pi oversigtsdiagrammet fig. 4 er i blokdiagram vist de forskellige enheder og omkoblingsmuligheder. Antennerne for MF og de lavere HF frekvenser er af den sredvanlige type med forholdsvis stor topkapacitet og afstemt til 1/r bolgelrengde. For MF antennerne er udsprndt et vidt forgrenet modvregtssystem, da sikker og god jordforbindelse ikke kan opnis i fjeldet. For de hojere frekvenser benyttes dipoler 1/z bolgelrengde lange og indfort i senderhuset med balancerede 600 ohms flbne feederledninger. Tilpasning til sender og indvendige fodeledninger sker ved flbne transformatorer (fig. 5). For i visse tilfrelde at kunne udnytte en god retningsvirkning er til brug for retningen Freroerne-Mellemgronland opstillet rhombeantenner. Den modsatte retning er mod Danmark, og begge retninger kan udnyttes efter behag sflledes som vist pfl oversigtstegningen fig. 4. Alle senderne er af konventionel type og tilfredsstiller de fordringer, der nu til dags stilles til moderne sendeanlreg. Af disse fordringer skal nevnes:

5 1956 TELETEKNK 8",;";" Thorshovn 5.nd.r /rakvadsomred. 1600'4OOO kht 4 fdste fr.ku.dser 4.A2-A3 /,5-4 MHz Afslond mallam sandaslolton og.ksp..litignt og modlag. - slolion co 1,5 km Volg of s.hd.konol. Aulomolisk indkob ling df onlnnaltlposningsfell Volg of A1 - A2 - A3 Konol m l6oe khr Konol.E 3346 khz 5OO kh. Brohdo/orm Sahdar frakvansomrdde khz 2 fosl. fr.kv.nsar Al-A2 Dipol Votg.of At-A2 Se hdar faekvan som rllda J- rc HH2 4 fosl. frekv.os.r A1.A2-43 Kohol f 4303 khz Dtpol E MHz Oipol E MHz Dipol tj HH. YotgotAt-A2- A3 O tpol t6 MHz 50-pors kob.l lil m6dldd.shll Ft+u-t Fig. 4 b. Blokdiagram J over kyststationsanlmg Thorshavn. UdstrAling af harmoniske: Under 40 db i forhold til grundfrekvensen. Frekvensomride for modulation: med brat afskrering derudover. Hz Forvrrengning: Mindre end 5 0z'o ved g0 0/o modulation med 400 Hz. Brerebolgestoj: Mere end 40 db under det niveau, der svarer til 100 0,/o modulation. Frekvenskonstans: Bedre end 0,005 0,/0. Senderhus, antenneanlreg, automatik, kabeltrrekning og montering er udfort af post- og telegrafvresenet. Sendestationen er ubemandet, og for at f5. en varsling i tilfrelde af ildlos i en sender har man indfsrt et alarmsystem, der opererer en alarmklokke pfl modtagestationen, nflr temperaturen stiger over 60" C i en sender. Et overblik over modtagerstationen er giyet i oversigtsdiagrammet fig. 4. Stationen har fire ekspeditionsborde, hvoraf de tre benyttes til ekspedition af henholdsvis telefoni HF, telefoni Fig. 5. Transformatorer for HF antenner.

6 TELETEKNK 1956 Fig. 6. Senderbygningen for Thorshavn radio. MHF, telegrafi MF og telegrafi HF, rnedens det fjerde stflr som reserve. ndfsrelse af et terminaludstyr, indeholdende gaffeltransformatorer, forstrerkerudstyr, relreer m. v., har medfort, at skibene nu mod tidligere kan komme i telefonforbindelse med abonnenter sivel pfl Frerserne som i det ovrige Danmark. Terminaludstyret dirigeres ved hjrelp af relreer, s6.ledes at der ved betjeningspladsen kun forefindes nogler, markeringslarnper og instrumenter. Forstrerkerne er udstyret som selvregulerende forstrerkere med klipperanordning, hvorved opnfles et forholdsvis hojt modulationsniveau, rnedens overrnodulation ikke kan finde sted. Modtagerne er alle af superheterodyntypen med variabel selektivitet og stor flankestejlhed i selektivitetskuryerne. For modtagning af nod- og kaldefrekvenserne 2182 khz og 500 khz er opstillet fast indstillede, krystalstyrede modtagere med forholdsvis stor bflndbredde. Udgangen fra disse modtagere er fsrt til hojttalere, der er ophrengt forskellige steder i lokalet, siledes at ekspedienterne altid kan vrere opmrcrksom pfl et eventuelt opkald. Antennerne er som antydet pfl fig. 4 indfort pi modtagestationen via skrermede HF fsdekabler m lange. Dampningen for 3 og 10 MHz er henholdsvis 3 og 5 db pr. 100 m. Fra antennefordelingsfeltet i modtagestationen fordeles antennerne til de forskellige borde. 'ilpasning til modl.agerindgangene sker over HF transformatorer. Af hensyn til sikkerhedstjenesten er der i lelegrafstationens ekspeditionslokale installeret en reservesender, der i tilfalde af fejl i stromforsyningen til sendestationen, kabelbrud eller andet kan srettes i funktion og betjenes fra de forskellige ekspeditionsborde. Senderen indeholder + F'ig. 8. Udbering af beton ved stobning af mastefundamenter ved sendestationen, Fig. 7. Boring i klippen for sprrengning til kabelmast' adskilte paneler, hvoraf HF panel khz 100 watt, 1 HF panel 4-22,5 Mz 50 watt, 1 MF panel khz 100 rvatt og modulations- og stromforsyningspanel. Antennerne for denne sender er ophrengt i stationens gamle antennemaster, der er opstillet umiddelbart uden for stationsbygningen. Yderligere er stationen forsynet med en reservestromforsyningsanordning, bestflende af en motor, der trrekker en 3-faset vekselstromsdynamo 10 kva. Den nye kyststation i 'horshavn har nu vceret i drift i ca. 2 6r, og trafikken er i den forlsbne tid steget ganshe betydelig i forhold til tidligere. isrer har telefontrafikken med fiskefartoier taget et meget stort opsving.

7 956 TELETEKNK Fig. 6, 7,8, g og 10 viser nogle billeder fra stationen og arbejdet. Fig. 9. Sendere i sendestationen. Thorshavn kvstradiostation. Stationen med sin beliggenhed i Nordatlanten har en ikke ringe betydning i sikkerhedsmressig henseende, hvilket til fulde er blevet bevist ved flere lejligheder. Arbejdet med opbygning af stationen med tilhorende antenneanlreg er af ganske anden karakter end opbygning af tilsvarende anlreg andre steder i Danmark. Antennearealerne er vanskeligt tilgrengelige, sprrengninger i klipperne for fundamenter m. v. har mflttet foretages, og materialer til stobning har mflttet breres til stedet. Fig. 10. Telefoniekspeditionsplads med modtager og betjeningspult for terminaludstyr. Thorshavn kystradiostation. Skagen radio Skagen radio, der blev sat i drift 1g4b, har ligesom Thorshavn sin sendestation fjernbetjent fra modtage- og ekspeditionsstationen; afstanden mellem dem er ca. 3 km blev den hidtil benyttede modtage-ekspeditionsstation flyttet fra postbygningen inde i Skagen by til en ny bygning placeret under stationens modtageantenner uden for byen. {ortet fig. 11 viser beliggenheden. Bygningen bestar dels af stationen, dels af en bolig for stationens bestyrer. Stationen har et nyttigt gulvareal pfl 114 m2, hvoraf ca. 45 m' udgor det egentlige ekspeditionslokale. Skagen by og opland har indtil sommeren 19b2 udelukkende vreret forsynet med elektricitet fra det kommunale elektricitetsverk (jrevnstrom), men i efteriret 1952 blev der fremfort en 60 kva ledning fra elektricitetsforsyningen i {jorring til Skagen elektricitetsvrerk og derved skabt mulighed for at forsyne s6.vel modtage- som sendestationen med vekselstrom. Forsyningen sker i form af lavsprending 3 X 380 volt plus nulleder. For at vrere sikker pa, at kyststationen altid forsynes med vekselstrom, selv under afbrydelser pa hojsprendingsnettet, er der p6. stationen opstillet et dieselaggregat koblet til en vekselstromsdynamo, der kan afgive ca. 10 kva. Denne effekt er tilstrrekkelig til at drive de vigtigste sende- og modtageanlreg. Stromforsyningen og installationen er s6.ledes indrettet, at man i tilfrelde af afbrydelse pfl hojsprendingsnettet kan koble dieselgeneratoren ind pfl nettet til sendestationen og derved stromforsyne senderne samtidig med modtagestationen. Til brug for relresprendinger m. m. er installeret en 24 volt akkumulator med ladeanordning fra vekselstromsnettet. Skagen radio er som tidligere nrevnt indrettet for telefoni i frekvensbindet b00 khz og lelegrafi i frekvensbi.ndet omkring b00 khz. Sendeeffekten er ca. 0,250 kw. Ved opbygning af den nye modtage- og ekspeditionsstation har man gjort sig umage for pi bedste made at udnytte den erfaring, man efterhflnden har indvundet med hensyn til indretning af lokaler og ekspeditionsforhold ved andre kvststationer.

8 TELETEKNK 1956 det folgende vil blive givet en kortfattet beskrivelse af den nye station, idet dog sendeanlregget, der er beskrevet i Tekniske Meddelelser 1946, side 20, ikke vil blive omtalt. E k s peditions plad s e r og t e rminalud stg r Principielt er dette udstyr ordnet pfl den mide, at der ved ekspeditionspladserne findes ekspeditionsmodtagere for arbejdsfrekvenserne, betje- ngen af de ovenfor nrevnte betjeningsnogler benyttes til direkte indkobling af ledninger m. v., men betjener relreer (24 volt), der foretager den direkte indkobling. Ekspeditionsbordene er vist pi fig. 13 og 14. De to ekspeditionspladser, den ene for telegrafi, den anden for telefoni, er som vist anbragt ved siden af hinanden, sflledes at een ekspedient i pflkommende tilfrelde kan overtage hele tjenesten. Fig. 13. Ekspeditionsborde. Telefoniplads lil venstre, telegrafiplads til hojre. Reserveplads i baggrunden. Reservetelefonisender ses pf, vegsen- Fig. f4. Ekspeditionsborde. Reservetelegrafisender ses i baggrunden. ningsnogler for telefonledninger, terminaludstyr, sendere og antennevalg samt overvigningsinstrurnenter og hojttalere for nod- og kaldefrekvensen og for ekspeditionsmodtageren, sflledes at skibene kan foretage opkald direkte pfl stationens rnodtagefrekvens. Det egentlige terminaludstyr bestiende af gaffeltransformatorer, releeer (for indkobling af ledninger, antenner, sendere m. v.), forstrerkere, krystalstyrede modtagere for nod- og kaldefrekvenser, skillefelter m. v. er installeret i et srerligt lokale. Et oversigtsdiagram for alle installationer er vist pfl fig. 12. Begge pladser er dublerede, hvilket grelder sivel modtagere som betjeningsudstyr; som de er vist pfl fig. 14, er de to forreste pladser sadvanligvis i brug, de to bageste stir i reserve. Det er sflledes muligt, i fald det senere matte kreves, at udvide stationens telefoniekspedition til 2 kanaler, s6.fremt fornodent sendeudstyr kan stilles til rfldighed, og det er muligt umiddelbart at overg6' til en anden ekspeditionsplads, sifremt der skal foretages fejlretning af den i brug vrerende plads. det folgende er ekspeditionsmodtagerne ved de 2 telefonipladser henholdsvis de 2 telegrafipladser benrevnt modtager og 2.

9 1 956 TELETEKNK Autoriseret reproduktion efter Geodetisk nstituts kort. Fig.11. Oversigtskort med angivelse af sende- og modtagestation for Skagen kystradiostation. slr.msltnie lt Mod loge rsto lto ns brug i;,;;",;:;;i - lfor kol'brerrngs-i frekvenset j L - i fro modldgeronlcdh tig. 12. )lokdiagram over installationel vetl Skagen kystradiostation.

10 1956 TELETEKNK Til stationen er indfort 6 telefonledninger fra Skagen central. Ledningerne er over gaffeltransformatorer fsrt firtrads til ekspeditionsfelter, s5.- ledes at de i flreng kan udnyttes ved korrespondance med en bevregelig station. Der findes p6. stationen 6 telefonekspeditionsfelter, eet for hver af de fire ekspeditionspladser, eet i bestyrerens kontor og eet i proverummet. Telefonledningerne er i ekspeditionsfelterne udstyret med kaldelamper (hvide) og optagetlamper (rode), endvidere kan ekspedienten ringe pi ledningerne og eventuelt udsende et pausesignal. Ekspeditionspladserne for telefoni erdelti3felter. a) Modtagerfelt (i midten). b) Ekspeditionsfelt (til hojre). c) Betjenings- og overvigningsfelt for telefonisenderne samt felt for hojttalere og valg af modtageantenner (til venstre). modtagetfeltet er installeret den til pladselne horende ekspeditionsmodtager. Ekspeditionsf eltet giver mulighed for betjening af telefonledningerne og at foretage de nsdvendige manipulationer for etablering af radiosamtalerne. Ved hjrelp af instrumenter kan ekspedienten overvflge ud- og indgflende taleniveau, og ved hjrelp af regulerbare drempningsled kan tilsikres det gunstigste taleniveau. feltet findes en hojttaler, der kan indkobles i stedet for pladsens hovedtelefon. Mikrofonudstyret, der benyttes i forbindelse med terminalen, er en krystalmikrofon, der udog indkobles ved hjelp af en fodkontakt. Fra pladsen er det endvidere muligt at telegrafere over telefonisenderen ved hjrelp af en nogle og en tonegenerator. betjenings- og oueil)dgningsfelt for telefonisenderne findes 7 nagler, ved hjrelp af hvilke ekspedienten kan 1) vrelge sender, 2) starte sender, 3) vrelge frekvens (2182 eller 1701 khz eller begge frekvenser samtidig), 4) blokere den valgte senders anodespending, 5) indkoble reservesender til plads, 6) indkoble reservesender til terminal, 7) starte reservesender. Lampeindikering viser, (1) hvilken telefonisender der er indkoblet til brug for ekspeditionspladsen, (2) senderens start, (3) frekvens i brug, (6) reservebordets indkobling. To instrumenter angiver henholdsvis antennestrsm og modulationsgrad. Over dette felt findes felt for hojttalerc og ualg af modtagerantenner, der indeholder : 1) Hojttaler med styrkeregulering og omskifter for tilslutning af 3 forskellige modtagere, nemlig ekspeditionsmodtagerne ved pladsen og ved 2 andre pladser. 2) Hojttaler med styrkeregulering for nod- og kaldefrekvenserne. 3) Valg af frekvensnormal (10 krystalstyrede frekvenser). 4) ndstilling af frekvensnormal til modtager 1 eller 2. 5) Valg af antenne (5 muligheder) for modtager eller 2. E ks peditionspladsen f or teleg rafi indeholder 1) Modtagerfelt (i midten). 2) Telefonekspeditionsfelt (til venstre). 3) Betjenings- og overvflgningsfelt for sendere (til hojre). modtagerfeltet er ekspeditionsmodtageren, en moderne telegrafimodtager, installeret. Modtageren for nod- og kaldefrekvensen (500 khz) er installeret i relrerummet. T elef onekspeditionsf eltet er beskrevet foran. Betjenings- og ouerudgningsfeltet indeholder 2 felter, s end e k o nt r ol f elt et og ho jtt a e r f elt et. Y ed sendekontrollen kan folgende manipulationer foretages: 1) Valg af sender t eller 2 med lampeindikering. 2) Start af sender med lampeindikering. 3) Valg af A1 eller A2. 4) Valg af frekvens 4O, 464 eller 500 khz med lampeindikering. 5) ndkobling af automatisk alarmsignal til sender. 6) Start af tegngiver for alarmsignal. 7) Valg af reserveplads med lampeindikering. 8) Start af reservesender. Endvidere findes 2 instrumenter for kontrol af sendernes antennestrom og modulationsgrad. H o jtt al erf elf ef indeholder : 1) Regulering af beat-oscillator for 500 khz modtager. 2) Antennevalg til modtager 1, 5 muligheder.

11 10 TELETEKNK ) Antennevalg til modtager 2, 5 muligheder. rl) ndkobling af frekvensnormal til modtager l. 5) ndkobling af frekvensnormal til modtager 2. 6) Valg af frekvensnormal (10 krystalstyrede frekvenser). 7) Hojttaler for nsd- og kaldefrekvens. 8) Hojttaler og omskiftel til tilslutning af 3 forskellige modtagere, nemlig ekspeditionsmodtageren ved pladsen og ved 2 andre pladser. Udgangseffekten til hojttalerne kan inden for visse grrenser reguleres. Terminaludstgr Relaudstyret, gaffeltransformatorer, forstrerhere, liniekrydsfelter og modtagere'for nod- og kaldefrekvenserne er installeret i et rum for sig. Selu r e guler e nde f or sterker Denne forstrerker er saledes konstrueret, at en egentlig selvregulering forst indlrrder, nd.r forstrerkerens indgangsspmnding og deraf folgende udgangssprending svarer til 5Q 0/o modulation. Efter 50 0/o modulation er reguleringen relativ svag, men tiltager strerkt rned modulation svarende til 790/o og derover. Forstnrkerens egentlige selvregulering sker ved hjrelp af en negativ sprending, som tilfores indgangsrorene sorn gitterforsprending, og som er en funktion af udgangsvekselsprendingen. Tidskonstanten for denne regulering er ca. r/ro sekund. Selv kraftige stoj- eller talesprendinger af kortere varighed end denne tid bringer ikke selvreguleringen i fuld funktion. Sprendingerne vil dog ikke ni frem til forstrerkerudgangen, men bliver beskflret i en klipperanordning, sfl ogsfl kortvarig overmodulation af senderne er udelukket. Ved udformning af frekvensgangen i hele forstrerkersystemet, d. v. s. mikrofonforstrerker plus selvregulerende forstrerker, er det tilstrrebt at bortskrere alle frekvenser under 400 Hz og over 3000 Hz. Desuden har man tilstrrebt at hreve forstrerkningen for de hojere frekvenser i forhold til de lavere, hvilket i ikke ringe grad oger forstieligheden under dirlige transmissionsforhold. Alarmsignalgiuer Da stationen i pflkommende tilfdde kan komme ud for at skulle udsende alarmsignalet, og man ikke har ment, at dette kunne gores med tilstreekkelig nojagtighed med en morsenogle, har rnan konstrueret en mekanisk alarmgiver, der i princippet bestdlr af en roterende kontaktgiver. Udsendelsen af alarmsignalet er sikret ved ekspeditionspladserne med et noglesystem, s&ledes at man ikke ttforvarende kan sende signalet ud. Fig. 15. De af relre-.;s,j:,.#,tf]"st.vr. skagen kyst- Fig. 12 giver en oversigt over disse installationer, rnedens fotografiet fig. 15 illustrerer opbygningen. Af det n&vnte udstyr skal her i korthed orntales selvregulerende forstrerker, alarmsignalgiver og tegngiver for pausesignal. T egngiuer or pausesignal For abonnenter i ventestilling, hvilke hyppigt forekommer ved kyststationstrafik, er der indfort et pausesignal, der for radiosiden (d. v. s. udsendelse til skibsstationen) bestir af stationens morsekode OXP, medens signalet, der udsendes til landabonnenten under en eventuel venteperiode, er morsetegnet V (... -). Tonesignalet, der udsendes, er pi 800 Hz. Reseruesenderudstgr For under sendernedbrud eller lignende driftforstyrrende forhold at kunne vrere uafhengig af

12 1956 TELETEKNK ll Lodrel ohlenna Ant 5 Fig. 16. Antenneudst5'r ved modtagestation. \ J den fjernstyrede sendestation er der i ekspeditionslokalet opstillet 2 reservesendere, en sender 'or LB telegrafi og en MHF telefonisender. Senderne er opstillet i umiddelbar tilknytning til ekspeditionsbordene og kan indsrttes med ojebliks varsel. LB senderen er en 100 watt telegrafisender af tysk fabrikat med mulighed for hurtig omskiftning af frekvenser inden for bindet khz. MHF senderen er en krystalstyret telefonisender af fabrikat M. P. Pedersen type A. 143N med 60 watt antenneeffekt. Frekvensomridet er khz. Senderen er indrettet for indtil 14 krystalstyrede frekvenser, af hvilke frekvenserne 2182, L701, 2740 og l7l5 khz er sat i drift. Fig. 17. Antennekrydsfelt.

13 r2 TELETEKNK 1956 lopf lit krysldlcenlrol for kolibreringsfrekvensct rf--- topf : topf l0pf 5;, lopf t0pf -lrtf L.. Anlenhe 6 Anlehne 5 a 44f)15( r1-j - --.; 24lT15o r!l T -.f a 4lT1so rul :r ; rlr 4 : Jsf)-so rtr 4 a-! 321)1so rll : -.i,6\-^fo 4tl t-l t2*150 rill c--r1 nlho [!l EJ i1?ffi; r!l E ksped t' t kspedt' Ekspedt - tkspedt' tonsplods 4 J 2 )t6i Reserve Llodt? Modt.t Modt2 ModLl Modt 2 Modl..l Ho( tt-2 Modt.l T l J Antenne 3 lrjrj jjj ),rlrj,l iltj );JrJ,LrJr!,ir,l,tJ JrJr )s)r! 2 4? g r rt ij',' fftn61 \---v----=j \----- Ekspadilrcnsplods, EkspQdilrcnsPtods2 Ekspedilionsplods3 Eksp'diltohsPlsds 4 Reserve Fig. 18. Antennehrydsfelt, princip. Skagens kystradiostation' Antenneanleg Ved overflytning til arealet for modtagerantenner var det nodvendigt at endre noget pa det dervrerende antenneanleg og endvidere at nedlregge et jordnet. Fig. 16 viser, hvorledes det nye antenneanl&g er indrettet. Antenne nr. 5 og 6 er beregnet som sendeantenner for reservesenderne, men er, ndlr de ikke udnyttes som sidan, fort igennem til krydsfeltet for modtagerantennerne og kan udnyttes ved modtagerpladserne. Et fotografi af antennekrydsfeltet er vist pfl fig. 17. Antennekrydsfeltet er udfort som vist pfl fig- 18, hvoraf det fremgflr, at enhver af de 6 indforte antenner kan udnyttes efter behag ved d.r forskellige borde. ndforing af antennerne til krydsfeltet er udfart i koaksialkabel. Det samme grelder forbindelsen fra antennekrvdsfelt til bordene. Rsnne radio Ronne radio blev i 1951 oprettet som en art forsogsstation alene med dagtjeneste, idet bl. a. fiskerne havde svsert ved at ffl forbindelse med

14 1956 TELETEKNK 13 Lyngby radio, der hidtil havde opretholdt telefonitjenesten i Ostersoen. Afstandene fra de fjerne fiskepladser til Lyngby radio var s6. store, at radioforbindelsen dertil ikke var god nok til at sikre en god sikkerhedstjeneste, desuden fandtes visse udode zoner( omkring Bornholm, hvor radioforbindelsen heller ikke var srerlig pfllidelig. Forsoget faldt sfl heldigt ud, at tjenesten blev udvidet til dogntjeneste og visse forbedringer ved de bestflende anlreg udfort. Som anlregget er nu, bestflr kyststationen af en ekspeditionsplads med tilhsrende lokalmodtager pi Ronne rigscentral, en fremskudt modtagestation ved Hvideodde nord for Ronne, en fremskudt sendestation ved Galgelokken syd for Ronne og en fremskudt sende- og modtagestation ved Balka syd for Nexs. Sidstnrevnte station er delt, afstanden mellem sende- og modtagestationen er ca. 500 m. Til de fremskudte stationer er fsrt kabelforbindelse, der overforer tale- og manovresprendinger. En oversigt er givet pfl fig. 19. Stationernes anbringelse ved kysten har stor betydning i transmissionsmressig henseende, idet de omhandlede frekvenser bliver langt mere deempede over land - ikke mindst et klippefyldt land som Bornholm - end over vand. AALXA 2lE2 kh. t.ndar 2sd6 " 2tA2 " modtog.r t995. (+ tig s tel. loh) GALG TLgKKTN 2586 khz t.nder Fig. 19. Oversigtsdiagram af Runne kystradiostation. Slort of oolveksler -:-- Jord Alqrh Hojtloler,r&ro Ho rs2 n.g[. Fig. 20. Oversigtsdiagram af terminaludstyr. Ronne kystradiostation. FOR KOR ELS ER Lf: Lgllcforslerker ff : fg : Tooegenerolor 5F: Hf: Modlogeforslerker

15 T4 'ELETEKNK 1956 Sendestationernes storrelse er ikke 5[ watt brerebolge - som folge af det ret begrrensede omride, der skal drekkes, og stationernes placering. Terminaludstyret er udfort pfl en lidt mere primitiv mflde end de i det forega.ende omtalte terminaler. Alle funktioner med hensyn til udog indkobling af abonnentledninger m. v. foretages siledes direkte af ekspeditionsnogler og ikke via relreer. Fig. 20 giver en oversigt over dette terrninaludstyr. Bortset fra udgifter til ekspedition af samtaler og vagt pi lyttefrekvensen er stationens drift meget billig, konstant teknisk tilsyn er ikke nodvendig og een mands betjening er tilstrrekkelig ved ekspeditionen. Slutbemrcrkning Kyststationerne er som bekendt ikke alene oprettet for at varetage en vis nod- og hjrelpetjeneste, men udnyttes i hoj grad tillige for afvikling af telegrammer og samtaler af mere eller mindre kommercielt prreg. Statistikken i tabel giver en id6 om omfanget af denne tjeneste. Alle stationers trafik er i stadig stigen. Bag de torre tal shjuler sig mange besverlige ekspeditioner og tekniske forhold, der ikke kendes ved ekspedition over ledninger. Forhold som fading' elektriske forstyrrelser, interferens fra frerrrrnede mere eller mindre lovlige stationer, ulovlig brug af andre tjenesters frekvenser m. v' hsrer til den Lyngby radio Blaavand radio Skagen radio Ronne radio Korsor radio Kalundborg radio Thorshavn radio Radio- samtaler Radiotelegrammer og radiobreve ialt Tabel l. Kyststationernes trafik i daglige drifts besvarligheder og giver ofte anledning til pitale og til tider omfattende korrespondance med andre landes myndigheder pfl dette omride. De senere irs udvikling, d. v. s. stigende trafik og mangel pfl et tilstrrekkeligt antal frekvenskanaler, har medfsrt stigende tekniske krav til sflvel land- som skibsstationer. Dette grelder isrer frekvenstolerancer og udstriling af harmoniske. Visse forssg pfl at omlegge tjenesterne til andre og hojere frekvenser er gjort ved f' eks. DSB's overfarter, hvor sejldistancen og forholdene er sfldan, at det kan lade sig gore. Frekvenserne for radiotjenesten ved Aarhus-Kalundborg ruten og frerntidig for Korsor-Nyborg ruten er siledes omkring 160 MHz. de senere Ar er der endvidere gjort forsog pfl at oprette en effektiv pejletjeneste pfl de meget benyttede telefonifrekvenser fra 1,6--3,5 MHz' En s6.dan tjeneste er oprettet ved Skagen radio r

RADIOMODTAGERSTATIONEN PA REERSO

RADIOMODTAGERSTATIONEN PA REERSO 1965 TELETEKNIK 65 RADIOMODTAGERSTATIONEN PA REERSO G. Bramslev og B. Wedervang PogT senere artikel' Allerede i 1950 begyndte post- og telegrafvresenet at overveje en flytning af radiomodtagerstationen

Læs mere

DEN TEKNISKE UDVIKLING AF RADIO OG RADIOFONI I DE SIDSTE 50 AR

DEN TEKNISKE UDVIKLING AF RADIO OG RADIOFONI I DE SIDSTE 50 AR TELETEKNIK 1954 74 % af samtlige telefonapparater; heraf er 10 950 med egen ledning og 4365 partsabonnenter. Ialt forefindes 20 600 ibrugvrerende automattelefonapparater. Kurven i fig. 13 viser den bogf/rte

Læs mere

DEN OF'F'ENTLTGE TELETJBNESTE GENNEM 1OO AR

DEN OF'F'ENTLTGE TELETJBNESTE GENNEM 1OO AR TtrLETEKNIK t954 pe 107 og meleapparater til miling af feltstyrker ned til 10 mikrovolt pr. meter. Radioamat@rer Det b/r i denne artikel n&vnes, at radioamatlrerne har veret meget virksomme i kortbllgeomridet

Læs mere

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a-

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a- Konstuktion: satellit' rnceret konstruktionsteknik ndtil dato har de hojttalerkonstruktioner, vi har presenteret, ikke vaere genstand for nogen sarlig kritisk undersogelse fra bladets side. Nir en konstruktion

Læs mere

TELEGRAFVItsSENET GENNEM loo AR

TELEGRAFVItsSENET GENNEM loo AR TELEGRAFVItsSENET GENNEM loo AR Den optiske telegraf ved Nyborg ca. 1850 Efter maleri pe post- og telegrafnruseet. For 100 ir siden - den 2. februar 1854 _- indviedes den f/rste elektriske telegrafforbindelse

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Valgbetragtninger. Bestyrelsesvalget NR. 12. DECEMBER 1951. 23. ÅRGANG

Valgbetragtninger. Bestyrelsesvalget NR. 12. DECEMBER 1951. 23. ÅRGANG oz NR. 12. DECEMBER 1951. 23. ÅRGANG Valgbetragtninger Når alle amatørers gode venner, 3TM og 5Y, tæller stemmesedler op, sørger venlige medlemmer for lidt traurig underholdning som akkompagnement til

Læs mere

Televirksomhedens fremtidige organisation

Televirksomhedens fremtidige organisation Teleundersøgelsen af 1978 Televirksomhedens fremtidige organisation Bilag 2 Mulige fremtidige målsætninger for den offentlige telekommunikationsvirksomhed København December 1979 ISBN 87-503-3086-1 Eloni

Læs mere

SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG

SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG S 1. TILFELDIGT EKSPERIMENT. SANDSYNLIGHEDSFELT Sandsynlighedsregnirg som matematisk disciplin er oprindeligt opstäet som en teori for hasardspil. De matematiske metoder, som

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING Oplag: 1 100 Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union«', hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik

Læs mere

SIGNALER OG SIKRINGSANLÆG

SIGNALER OG SIKRINGSANLÆG SIGNALER OG SIKRINGSANLÆG REITZELS MODELBANEBØGER Af Paul Egon Jensen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 5 1955 C. A. REITZELS FORLAG AXEL SANDAL Klicheerne til afsnittet

Læs mere

De slumrende Forsøgskredse.

De slumrende Forsøgskredse. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AMATØR-RADIO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics. Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens indflydelse

DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics. Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens indflydelse lnformationsgruppen The Information Service DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics Notat 30 Note No. 30 Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Jernbaneanlæg for modelbyggere

Jernbaneanlæg for modelbyggere H A A S E S H O B B Y B Ø G E R - L AV D E T S E LV Jernbaneanlæg for modelbyggere Skala H0 AF PAUL O. HANSEN Forord af POUL E. CLAUSEN P. H A A S E & S Ø N S F O R L A G KØBENHAVN 1957 1 HAASES HOBBYBØGER

Læs mere

SMART NETVÆRK I HJEMMET

SMART NETVÆRK I HJEMMET MICHAEL B. KARBO SMART NETVÆRK I HJEMMET SMART NETVÆRK I HJEMMET Sådan opbygger du et smart netværk i hjemmet Lær om de mange forskellige teknologier Få enheder til at tale sammen MICHAEL B. KARBO SMART

Læs mere

Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i

Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i Statsminister Helle Thorning-schmidts tale ved Folketingets flbning tirsdag den 4. oktober 20ll Det talte ord grelder Danmark har fiet en ny regering. En regering, der vil bruge det enestflende ved Danmark

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Trådløs kommunikation til høreapparatet

Trådløs kommunikation til høreapparatet DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Trådløs kommunikation til høreapparatet Gennemgang af teknologier, historie samt fordele og ulemper

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte?

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte? E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

IV. Relæsikringsanlæggenes praktiske udformning.

IV. Relæsikringsanlæggenes praktiske udformning. IV. Relæsikringsanlæggenes praktiske udformning. Et relæanlægs hovedbestanddele er betjeningspulten og relæudstyret, som tilsammen erstatter de ældre centralapparater. Hertil kommer så - ligesom ved elektro-mekaniske

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

OMFANG OG FINANSIERING AF BYGGEMODNINGS- FORANSTALTNINGER

OMFANG OG FINANSIERING AF BYGGEMODNINGS- FORANSTALTNINGER BETÆNKNING VEDRØRENDE OMFANG OG FINANSIERING AF BYGGEMODNINGS- FORANSTALTNINGER Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af boligministeren den 10. december 1971 BETÆNKNING NR. 674 KØBENHAVN 1973 Indholdsfortegnelse

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere