KYSTSTATIONER I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KYSTSTATIONER I DANMARK"

Transkript

1 KYSTSTATONER DANMARK K. Svenningsen ' PogT Artiklen giver en beskrivelse af folgende danske kystradiostationer: Thorshavn radio, Skagen radio og Rsnne radio. Post- og telegrafvresenet har blandt sine mangeartede tekniske opgaver oprettelse, drift og vedligeholdelse af kyststationerne. Blaavand radio og orlogsvrerftet i Ksbenl2yll - nu Lyngby radio - var de fsrste radiostationer, der oprettedes her i landet for kommercielle og sikkerhedsmressige formil, senere kom 'horshavn radio pfl Ferserne til. Efter den anden verdenskrig udbyggedes kyststationernes tjeneste yderligere, nyt sende- og modtagemateriel blev installeret og 2 nye kyststationer anlagt, siledes at Danmark nu har 5 egentlige kyststationer, nemlig Lyngby, Blaavand, Skagen, Ronne og Thorshavn; hertil kommer dog et antal radiostationer p6. Gronland, der delvis virker som kyststationer. Foruden ovennrevnte stationer er der oprettet en slags kyststation i Korsor, hvor man pfl rigscentralen har offentlig telefonforbindelse med DSB frergerne pi Korsor-Nyborg ruten, og som det sidste nye fremskridt pfl kyststationernes omrflde er der i maj 1955 flbnet VHF forbindelse med frergerne pfl Kalundborg-Aarhus ruten; betjeningen sker fra rigscentralen i Kalundborg. Det er tanken senere at rendre Korsor stationen, der nu opererer pi frekvenser omkring 3 MHz, til en VHF station; frekvenserne for s6.danne VHF stationer ligger omkring 160 MHz. Med hensyn til DSB frergerne bemarkes, at post- og telegrafvresenet kun tager sig af den offentlige telegram- og telefontrafik, DSB har DK (a89): egne stationer for den meget omfattende tjenstlige korrespondance. Over Blaavand og Skagen udfores telegrafitjeneste pfl frekvenser omkring 500 khz samt telefonitjeneste i telefonibflndet fra khz, Lyngby radio har foruden disse tjenester en meget benyttet telegrafitjeneste i de sflkaldte skibsbflnd omkring 4, 6, 8, 12, 16 og 22 MHz. Ronne radio udforer kun telefonitjeneste i bindet khz, hvorimod Thorshavn radio udforer telegrafitjeneste i bfrndet omkring 500 khz, telefonitjeneste i bflndet khz, telegrafitjeneste i 4, 8 og 12 MHz bflndet og som den eneste af kyststationerne telefoni i 8 MHz bflndet. Af de nrevnte stationer er Thorshavn radio i de sidste flr ( ) udbygget fra at v&re en ret primitiv station med forreldet materiel og dflrlige arbejdsforhold til en fuldtud moderne k5'ststation med mange sende- og modtagekanaler samt nye arbejdsborde m. v. Skagen radio har (1954) fiet en ny stationsbygning med tidssvarende radio- og terminaludstyr, og pa Bornholm er 1950 oprettet en kyststation med ekspeditionslokaler ved rigscentralen i Ronne. Anlregget blev udvidet og moderniseret Hensigten med denne artikel er at give et indtryk af den nyeste udvikling inden for kyststationernes omrflde, og i det folgende vil derfor kun de tre sidstnrevnte stationer, Thorshavn, Skagen og Ronne, blive omtalt.

2 TBLETEKNK 1956 Thorshavn radio Kyststationen i Thorshavn blev oprettet under den forste verdenskrig med sende- og modtageudstyr svarende til udviklingen dengang, d. v. s. gnistsender og primitive krystalmodtagere. Senere blev stationen i nogen grad forbedret, men det er forst i 1953, at en storre tidssvarende udbygning har fundet sted. Radioanlregget ejes af post- og telegrafvresenet, men bestyres af Det Store Nordiske Telegraf- Selskab. billedets baggrund er oen Nolso. Thorshavn by ses i midten af billedet. En plan over antenneanlregget er vist pfl fig. 2. Ekspeditionslokalerne er indrettet i den gamle telegrafbygning, hvor ogsi Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs kabelekspedition har til huse. Fig. 3 viser en oversigt over sende- og modtageantennernes beliggenhed i forhold til telegrafstationen og Thorshavn by. Afstanden mellem sendeog modtageantennerne er ca. 1,5 km. Der findes i alt 3 sendere for kysttrafikken. Fig. 1. Thorshavn kystradiostation. Udsigt over arealet med senderantenner. Senderhus til hojre. Nolso i baggrunden. Det nye kyststationsanlreg bestflr af 1) Sendestation med tilhsrende antenneanlreg. 2) Antenneanlag for modtagning. 3) Modtager- og ekspeditionslokaler med ekspeditionsborde for de forskellige tjenester, d.v.s. telegrafi HF, telefoni HF, telefoni MHF, telegrafi LF, fjernbetjeningsudstyr for sendere m. v. (Ved MHF forstfls frekvensomridet 1,5-3 MHz). Senderbygningen med tilhorende antenneanlreg er anbragt oppe i fjeldet ca. 180 m over havet. Bygningen er sfl enkel som muligt, bestfrende af 2 rum med et samlet areal p6. ca. 55 m2. Af hensyn til de voldsomme storrne, der til tider kan herske oppe i fjeldet, er vinduesarealerne gjort s6. smd. som muligt og samtidig benyttet til antennegennemforinger. Huset er stsbt i beton. Pfl fig. 1 ses huset til hojre i billedet, arealet i forgrunden udnyttes som antenneareal. Fjeldet i Den ene er for telegrafi i mellembolgebilndet, d. v. s. for frekvenser omkring 500 khz, senderen er udfort for 3 sendekanaler, hvoraf dog kun de 2, nsd- og kaldefrekvensen 500 khz og arbejdsfrekvensen 447 khz, benyttes. Antenneeffekten er normalt ca. 500 watt, men kan om snsket forhojes til 1200 watt, telegraferingsmetode A1 eller A2, fabrikat post- og telegrafvesenet (Al er telegrafi ved udsendelse af brerebslgen i takt med telegraftegnene. A.2 er udsendelse af en med konstant tone moduleret brerebolge, der nogles i takt med telegraftegnene). De to andre sendere er af fabrikat M. P. Pedersen og bestir hver for sig af 5 enheder, nemlig 4 faste krystalstyrede sendekanaler samt et modulationstrin. Antenneeffekten er ca. 250 watt brerebolgeeffekt. Den ene af 4-kanal senderne henyttes i frekvensomrfldet khz fortrinsvis til telefoni med fiskefartojer og skibe ud-

3 1956 TELETEKNK 20 kv ltnre 5tV 2to 'Jernlrdarslinie 25 \ \ \../,/.at Sendeslolt.o2l/ Fig. 2. Antenneanlreg ved sendestation. Autoriseret reproduktion efter Geodetisk nstituts kort. Fig. 3. Oversigtskort med angivelse af sendeog modtagestation for Thorshavn kystradiostation.

4 TELETEKNK 1966 Modlogaonlannar -Ue! Lo $:-o g J k s p-9.!l!.92!t lot! o n, T h o r s h o v n "l ol ol bl ql cl -t.il (l ^l +++ t Ui s2-pors kob./ L Fig. 4 a. Blokdia gram over kyststationsanlreg Thorshavn. iriir',,,**,: ) styret med telefoni. Den anden 4-kanal sender er for frekvensomradet MHz og udnyttes fortrinsvis til telegrafi med storre skibe. 8 MHz bflndet har Thorshavn stationen som tidligere nrevnt tilladelse til at benytte telefoni pfl en enkelt frekvens (kanal) og er sflledes et skridt videre end de ovrige kyststationer, der ikke har udstyr for telefoni med skibe pil frekvenser over 4 \[Hz. Hver af 4-kanal senderne kan sende pfl een frekvens ad gangen og kan benyttes med A, A2 eller AB (telefoni). Alle manipulationer, d. v. s. start og stop, nogling, skift af frekvens, valg af antenne samt valg mellem A1, A2 og A3, foregflr fra sendekontrolpulten i ekspeditionslokalet. Udover de nrevnte manipulationer kan ved samme pult iagttages antennestrom og mflles modulationsgrad' Alle senderne er fuldautomatiske, og normalt er der ikke betjeningspersonale pfl sendestationen' Pi oversigtsdiagrammet fig. 4 er i blokdiagram vist de forskellige enheder og omkoblingsmuligheder. Antennerne for MF og de lavere HF frekvenser er af den sredvanlige type med forholdsvis stor topkapacitet og afstemt til 1/r bolgelrengde. For MF antennerne er udsprndt et vidt forgrenet modvregtssystem, da sikker og god jordforbindelse ikke kan opnis i fjeldet. For de hojere frekvenser benyttes dipoler 1/z bolgelrengde lange og indfort i senderhuset med balancerede 600 ohms flbne feederledninger. Tilpasning til sender og indvendige fodeledninger sker ved flbne transformatorer (fig. 5). For i visse tilfrelde at kunne udnytte en god retningsvirkning er til brug for retningen Freroerne-Mellemgronland opstillet rhombeantenner. Den modsatte retning er mod Danmark, og begge retninger kan udnyttes efter behag sflledes som vist pfl oversigtstegningen fig. 4. Alle senderne er af konventionel type og tilfredsstiller de fordringer, der nu til dags stilles til moderne sendeanlreg. Af disse fordringer skal nevnes:

5 1956 TELETEKNK 8",;";" Thorshovn 5.nd.r /rakvadsomred. 1600'4OOO kht 4 fdste fr.ku.dser 4.A2-A3 /,5-4 MHz Afslond mallam sandaslolton og.ksp..litignt og modlag. - slolion co 1,5 km Volg of s.hd.konol. Aulomolisk indkob ling df onlnnaltlposningsfell Volg of A1 - A2 - A3 Konol m l6oe khr Konol.E 3346 khz 5OO kh. Brohdo/orm Sahdar frakvansomrdde khz 2 fosl. fr.kv.nsar Al-A2 Dipol Votg.of At-A2 Se hdar faekvan som rllda J- rc HH2 4 fosl. frekv.os.r A1.A2-43 Kohol f 4303 khz Dtpol E MHz Oipol E MHz Dipol tj HH. YotgotAt-A2- A3 O tpol t6 MHz 50-pors kob.l lil m6dldd.shll Ft+u-t Fig. 4 b. Blokdiagram J over kyststationsanlmg Thorshavn. UdstrAling af harmoniske: Under 40 db i forhold til grundfrekvensen. Frekvensomride for modulation: med brat afskrering derudover. Hz Forvrrengning: Mindre end 5 0z'o ved g0 0/o modulation med 400 Hz. Brerebolgestoj: Mere end 40 db under det niveau, der svarer til 100 0,/o modulation. Frekvenskonstans: Bedre end 0,005 0,/0. Senderhus, antenneanlreg, automatik, kabeltrrekning og montering er udfort af post- og telegrafvresenet. Sendestationen er ubemandet, og for at f5. en varsling i tilfrelde af ildlos i en sender har man indfsrt et alarmsystem, der opererer en alarmklokke pfl modtagestationen, nflr temperaturen stiger over 60" C i en sender. Et overblik over modtagerstationen er giyet i oversigtsdiagrammet fig. 4. Stationen har fire ekspeditionsborde, hvoraf de tre benyttes til ekspedition af henholdsvis telefoni HF, telefoni Fig. 5. Transformatorer for HF antenner.

6 TELETEKNK 1956 Fig. 6. Senderbygningen for Thorshavn radio. MHF, telegrafi MF og telegrafi HF, rnedens det fjerde stflr som reserve. ndfsrelse af et terminaludstyr, indeholdende gaffeltransformatorer, forstrerkerudstyr, relreer m. v., har medfort, at skibene nu mod tidligere kan komme i telefonforbindelse med abonnenter sivel pfl Frerserne som i det ovrige Danmark. Terminaludstyret dirigeres ved hjrelp af relreer, s6.ledes at der ved betjeningspladsen kun forefindes nogler, markeringslarnper og instrumenter. Forstrerkerne er udstyret som selvregulerende forstrerkere med klipperanordning, hvorved opnfles et forholdsvis hojt modulationsniveau, rnedens overrnodulation ikke kan finde sted. Modtagerne er alle af superheterodyntypen med variabel selektivitet og stor flankestejlhed i selektivitetskuryerne. For modtagning af nod- og kaldefrekvenserne 2182 khz og 500 khz er opstillet fast indstillede, krystalstyrede modtagere med forholdsvis stor bflndbredde. Udgangen fra disse modtagere er fsrt til hojttalere, der er ophrengt forskellige steder i lokalet, siledes at ekspedienterne altid kan vrere opmrcrksom pfl et eventuelt opkald. Antennerne er som antydet pfl fig. 4 indfort pi modtagestationen via skrermede HF fsdekabler m lange. Dampningen for 3 og 10 MHz er henholdsvis 3 og 5 db pr. 100 m. Fra antennefordelingsfeltet i modtagestationen fordeles antennerne til de forskellige borde. 'ilpasning til modl.agerindgangene sker over HF transformatorer. Af hensyn til sikkerhedstjenesten er der i lelegrafstationens ekspeditionslokale installeret en reservesender, der i tilfalde af fejl i stromforsyningen til sendestationen, kabelbrud eller andet kan srettes i funktion og betjenes fra de forskellige ekspeditionsborde. Senderen indeholder + F'ig. 8. Udbering af beton ved stobning af mastefundamenter ved sendestationen, Fig. 7. Boring i klippen for sprrengning til kabelmast' adskilte paneler, hvoraf HF panel khz 100 watt, 1 HF panel 4-22,5 Mz 50 watt, 1 MF panel khz 100 rvatt og modulations- og stromforsyningspanel. Antennerne for denne sender er ophrengt i stationens gamle antennemaster, der er opstillet umiddelbart uden for stationsbygningen. Yderligere er stationen forsynet med en reservestromforsyningsanordning, bestflende af en motor, der trrekker en 3-faset vekselstromsdynamo 10 kva. Den nye kyststation i 'horshavn har nu vceret i drift i ca. 2 6r, og trafikken er i den forlsbne tid steget ganshe betydelig i forhold til tidligere. isrer har telefontrafikken med fiskefartoier taget et meget stort opsving.

7 956 TELETEKNK Fig. 6, 7,8, g og 10 viser nogle billeder fra stationen og arbejdet. Fig. 9. Sendere i sendestationen. Thorshavn kvstradiostation. Stationen med sin beliggenhed i Nordatlanten har en ikke ringe betydning i sikkerhedsmressig henseende, hvilket til fulde er blevet bevist ved flere lejligheder. Arbejdet med opbygning af stationen med tilhorende antenneanlreg er af ganske anden karakter end opbygning af tilsvarende anlreg andre steder i Danmark. Antennearealerne er vanskeligt tilgrengelige, sprrengninger i klipperne for fundamenter m. v. har mflttet foretages, og materialer til stobning har mflttet breres til stedet. Fig. 10. Telefoniekspeditionsplads med modtager og betjeningspult for terminaludstyr. Thorshavn kystradiostation. Skagen radio Skagen radio, der blev sat i drift 1g4b, har ligesom Thorshavn sin sendestation fjernbetjent fra modtage- og ekspeditionsstationen; afstanden mellem dem er ca. 3 km blev den hidtil benyttede modtage-ekspeditionsstation flyttet fra postbygningen inde i Skagen by til en ny bygning placeret under stationens modtageantenner uden for byen. {ortet fig. 11 viser beliggenheden. Bygningen bestar dels af stationen, dels af en bolig for stationens bestyrer. Stationen har et nyttigt gulvareal pfl 114 m2, hvoraf ca. 45 m' udgor det egentlige ekspeditionslokale. Skagen by og opland har indtil sommeren 19b2 udelukkende vreret forsynet med elektricitet fra det kommunale elektricitetsverk (jrevnstrom), men i efteriret 1952 blev der fremfort en 60 kva ledning fra elektricitetsforsyningen i {jorring til Skagen elektricitetsvrerk og derved skabt mulighed for at forsyne s6.vel modtage- som sendestationen med vekselstrom. Forsyningen sker i form af lavsprending 3 X 380 volt plus nulleder. For at vrere sikker pa, at kyststationen altid forsynes med vekselstrom, selv under afbrydelser pa hojsprendingsnettet, er der p6. stationen opstillet et dieselaggregat koblet til en vekselstromsdynamo, der kan afgive ca. 10 kva. Denne effekt er tilstrrekkelig til at drive de vigtigste sende- og modtageanlreg. Stromforsyningen og installationen er s6.ledes indrettet, at man i tilfrelde af afbrydelse pfl hojsprendingsnettet kan koble dieselgeneratoren ind pfl nettet til sendestationen og derved stromforsyne senderne samtidig med modtagestationen. Til brug for relresprendinger m. m. er installeret en 24 volt akkumulator med ladeanordning fra vekselstromsnettet. Skagen radio er som tidligere nrevnt indrettet for telefoni i frekvensbindet b00 khz og lelegrafi i frekvensbi.ndet omkring b00 khz. Sendeeffekten er ca. 0,250 kw. Ved opbygning af den nye modtage- og ekspeditionsstation har man gjort sig umage for pi bedste made at udnytte den erfaring, man efterhflnden har indvundet med hensyn til indretning af lokaler og ekspeditionsforhold ved andre kvststationer.

8 TELETEKNK 1956 det folgende vil blive givet en kortfattet beskrivelse af den nye station, idet dog sendeanlregget, der er beskrevet i Tekniske Meddelelser 1946, side 20, ikke vil blive omtalt. E k s peditions plad s e r og t e rminalud stg r Principielt er dette udstyr ordnet pfl den mide, at der ved ekspeditionspladserne findes ekspeditionsmodtagere for arbejdsfrekvenserne, betje- ngen af de ovenfor nrevnte betjeningsnogler benyttes til direkte indkobling af ledninger m. v., men betjener relreer (24 volt), der foretager den direkte indkobling. Ekspeditionsbordene er vist pi fig. 13 og 14. De to ekspeditionspladser, den ene for telegrafi, den anden for telefoni, er som vist anbragt ved siden af hinanden, sflledes at een ekspedient i pflkommende tilfrelde kan overtage hele tjenesten. Fig. 13. Ekspeditionsborde. Telefoniplads lil venstre, telegrafiplads til hojre. Reserveplads i baggrunden. Reservetelefonisender ses pf, vegsen- Fig. f4. Ekspeditionsborde. Reservetelegrafisender ses i baggrunden. ningsnogler for telefonledninger, terminaludstyr, sendere og antennevalg samt overvigningsinstrurnenter og hojttalere for nod- og kaldefrekvensen og for ekspeditionsmodtageren, sflledes at skibene kan foretage opkald direkte pfl stationens rnodtagefrekvens. Det egentlige terminaludstyr bestiende af gaffeltransformatorer, releeer (for indkobling af ledninger, antenner, sendere m. v.), forstrerkere, krystalstyrede modtagere for nod- og kaldefrekvenser, skillefelter m. v. er installeret i et srerligt lokale. Et oversigtsdiagram for alle installationer er vist pfl fig. 12. Begge pladser er dublerede, hvilket grelder sivel modtagere som betjeningsudstyr; som de er vist pfl fig. 14, er de to forreste pladser sadvanligvis i brug, de to bageste stir i reserve. Det er sflledes muligt, i fald det senere matte kreves, at udvide stationens telefoniekspedition til 2 kanaler, s6.fremt fornodent sendeudstyr kan stilles til rfldighed, og det er muligt umiddelbart at overg6' til en anden ekspeditionsplads, sifremt der skal foretages fejlretning af den i brug vrerende plads. det folgende er ekspeditionsmodtagerne ved de 2 telefonipladser henholdsvis de 2 telegrafipladser benrevnt modtager og 2.

9 1 956 TELETEKNK Autoriseret reproduktion efter Geodetisk nstituts kort. Fig.11. Oversigtskort med angivelse af sende- og modtagestation for Skagen kystradiostation. slr.msltnie lt Mod loge rsto lto ns brug i;,;;",;:;;i - lfor kol'brerrngs-i frekvenset j L - i fro modldgeronlcdh tig. 12. )lokdiagram over installationel vetl Skagen kystradiostation.

10 1956 TELETEKNK Til stationen er indfort 6 telefonledninger fra Skagen central. Ledningerne er over gaffeltransformatorer fsrt firtrads til ekspeditionsfelter, s5.- ledes at de i flreng kan udnyttes ved korrespondance med en bevregelig station. Der findes p6. stationen 6 telefonekspeditionsfelter, eet for hver af de fire ekspeditionspladser, eet i bestyrerens kontor og eet i proverummet. Telefonledningerne er i ekspeditionsfelterne udstyret med kaldelamper (hvide) og optagetlamper (rode), endvidere kan ekspedienten ringe pi ledningerne og eventuelt udsende et pausesignal. Ekspeditionspladserne for telefoni erdelti3felter. a) Modtagerfelt (i midten). b) Ekspeditionsfelt (til hojre). c) Betjenings- og overvigningsfelt for telefonisenderne samt felt for hojttalere og valg af modtageantenner (til venstre). modtagetfeltet er installeret den til pladselne horende ekspeditionsmodtager. Ekspeditionsf eltet giver mulighed for betjening af telefonledningerne og at foretage de nsdvendige manipulationer for etablering af radiosamtalerne. Ved hjrelp af instrumenter kan ekspedienten overvflge ud- og indgflende taleniveau, og ved hjrelp af regulerbare drempningsled kan tilsikres det gunstigste taleniveau. feltet findes en hojttaler, der kan indkobles i stedet for pladsens hovedtelefon. Mikrofonudstyret, der benyttes i forbindelse med terminalen, er en krystalmikrofon, der udog indkobles ved hjelp af en fodkontakt. Fra pladsen er det endvidere muligt at telegrafere over telefonisenderen ved hjrelp af en nogle og en tonegenerator. betjenings- og oueil)dgningsfelt for telefonisenderne findes 7 nagler, ved hjrelp af hvilke ekspedienten kan 1) vrelge sender, 2) starte sender, 3) vrelge frekvens (2182 eller 1701 khz eller begge frekvenser samtidig), 4) blokere den valgte senders anodespending, 5) indkoble reservesender til plads, 6) indkoble reservesender til terminal, 7) starte reservesender. Lampeindikering viser, (1) hvilken telefonisender der er indkoblet til brug for ekspeditionspladsen, (2) senderens start, (3) frekvens i brug, (6) reservebordets indkobling. To instrumenter angiver henholdsvis antennestrsm og modulationsgrad. Over dette felt findes felt for hojttalerc og ualg af modtagerantenner, der indeholder : 1) Hojttaler med styrkeregulering og omskifter for tilslutning af 3 forskellige modtagere, nemlig ekspeditionsmodtagerne ved pladsen og ved 2 andre pladser. 2) Hojttaler med styrkeregulering for nod- og kaldefrekvenserne. 3) Valg af frekvensnormal (10 krystalstyrede frekvenser). 4) ndstilling af frekvensnormal til modtager 1 eller 2. 5) Valg af antenne (5 muligheder) for modtager eller 2. E ks peditionspladsen f or teleg rafi indeholder 1) Modtagerfelt (i midten). 2) Telefonekspeditionsfelt (til venstre). 3) Betjenings- og overvflgningsfelt for sendere (til hojre). modtagerfeltet er ekspeditionsmodtageren, en moderne telegrafimodtager, installeret. Modtageren for nod- og kaldefrekvensen (500 khz) er installeret i relrerummet. T elef onekspeditionsf eltet er beskrevet foran. Betjenings- og ouerudgningsfeltet indeholder 2 felter, s end e k o nt r ol f elt et og ho jtt a e r f elt et. Y ed sendekontrollen kan folgende manipulationer foretages: 1) Valg af sender t eller 2 med lampeindikering. 2) Start af sender med lampeindikering. 3) Valg af A1 eller A2. 4) Valg af frekvens 4O, 464 eller 500 khz med lampeindikering. 5) ndkobling af automatisk alarmsignal til sender. 6) Start af tegngiver for alarmsignal. 7) Valg af reserveplads med lampeindikering. 8) Start af reservesender. Endvidere findes 2 instrumenter for kontrol af sendernes antennestrom og modulationsgrad. H o jtt al erf elf ef indeholder : 1) Regulering af beat-oscillator for 500 khz modtager. 2) Antennevalg til modtager 1, 5 muligheder.

11 10 TELETEKNK ) Antennevalg til modtager 2, 5 muligheder. rl) ndkobling af frekvensnormal til modtager l. 5) ndkobling af frekvensnormal til modtager 2. 6) Valg af frekvensnormal (10 krystalstyrede frekvenser). 7) Hojttaler for nsd- og kaldefrekvens. 8) Hojttaler og omskiftel til tilslutning af 3 forskellige modtagere, nemlig ekspeditionsmodtageren ved pladsen og ved 2 andre pladser. Udgangseffekten til hojttalerne kan inden for visse grrenser reguleres. Terminaludstgr Relaudstyret, gaffeltransformatorer, forstrerhere, liniekrydsfelter og modtagere'for nod- og kaldefrekvenserne er installeret i et rum for sig. Selu r e guler e nde f or sterker Denne forstrerker er saledes konstrueret, at en egentlig selvregulering forst indlrrder, nd.r forstrerkerens indgangsspmnding og deraf folgende udgangssprending svarer til 5Q 0/o modulation. Efter 50 0/o modulation er reguleringen relativ svag, men tiltager strerkt rned modulation svarende til 790/o og derover. Forstnrkerens egentlige selvregulering sker ved hjrelp af en negativ sprending, som tilfores indgangsrorene sorn gitterforsprending, og som er en funktion af udgangsvekselsprendingen. Tidskonstanten for denne regulering er ca. r/ro sekund. Selv kraftige stoj- eller talesprendinger af kortere varighed end denne tid bringer ikke selvreguleringen i fuld funktion. Sprendingerne vil dog ikke ni frem til forstrerkerudgangen, men bliver beskflret i en klipperanordning, sfl ogsfl kortvarig overmodulation af senderne er udelukket. Ved udformning af frekvensgangen i hele forstrerkersystemet, d. v. s. mikrofonforstrerker plus selvregulerende forstrerker, er det tilstrrebt at bortskrere alle frekvenser under 400 Hz og over 3000 Hz. Desuden har man tilstrrebt at hreve forstrerkningen for de hojere frekvenser i forhold til de lavere, hvilket i ikke ringe grad oger forstieligheden under dirlige transmissionsforhold. Alarmsignalgiuer Da stationen i pflkommende tilfdde kan komme ud for at skulle udsende alarmsignalet, og man ikke har ment, at dette kunne gores med tilstreekkelig nojagtighed med en morsenogle, har rnan konstrueret en mekanisk alarmgiver, der i princippet bestdlr af en roterende kontaktgiver. Udsendelsen af alarmsignalet er sikret ved ekspeditionspladserne med et noglesystem, s&ledes at man ikke ttforvarende kan sende signalet ud. Fig. 15. De af relre-.;s,j:,.#,tf]"st.vr. skagen kyst- Fig. 12 giver en oversigt over disse installationer, rnedens fotografiet fig. 15 illustrerer opbygningen. Af det n&vnte udstyr skal her i korthed orntales selvregulerende forstrerker, alarmsignalgiver og tegngiver for pausesignal. T egngiuer or pausesignal For abonnenter i ventestilling, hvilke hyppigt forekommer ved kyststationstrafik, er der indfort et pausesignal, der for radiosiden (d. v. s. udsendelse til skibsstationen) bestir af stationens morsekode OXP, medens signalet, der udsendes til landabonnenten under en eventuel venteperiode, er morsetegnet V (... -). Tonesignalet, der udsendes, er pi 800 Hz. Reseruesenderudstgr For under sendernedbrud eller lignende driftforstyrrende forhold at kunne vrere uafhengig af

12 1956 TELETEKNK ll Lodrel ohlenna Ant 5 Fig. 16. Antenneudst5'r ved modtagestation. \ J den fjernstyrede sendestation er der i ekspeditionslokalet opstillet 2 reservesendere, en sender 'or LB telegrafi og en MHF telefonisender. Senderne er opstillet i umiddelbar tilknytning til ekspeditionsbordene og kan indsrttes med ojebliks varsel. LB senderen er en 100 watt telegrafisender af tysk fabrikat med mulighed for hurtig omskiftning af frekvenser inden for bindet khz. MHF senderen er en krystalstyret telefonisender af fabrikat M. P. Pedersen type A. 143N med 60 watt antenneeffekt. Frekvensomridet er khz. Senderen er indrettet for indtil 14 krystalstyrede frekvenser, af hvilke frekvenserne 2182, L701, 2740 og l7l5 khz er sat i drift. Fig. 17. Antennekrydsfelt.

13 r2 TELETEKNK 1956 lopf lit krysldlcenlrol for kolibreringsfrekvensct rf--- topf : topf l0pf 5;, lopf t0pf -lrtf L.. Anlenhe 6 Anlehne 5 a 44f)15( r1-j - --.; 24lT15o r!l T -.f a 4lT1so rul :r ; rlr 4 : Jsf)-so rtr 4 a-! 321)1so rll : -.i,6\-^fo 4tl t-l t2*150 rill c--r1 nlho [!l EJ i1?ffi; r!l E ksped t' t kspedt' Ekspedt - tkspedt' tonsplods 4 J 2 )t6i Reserve Llodt? Modt.t Modt2 ModLl Modt 2 Modl..l Ho( tt-2 Modt.l T l J Antenne 3 lrjrj jjj ),rlrj,l iltj );JrJ,LrJr!,ir,l,tJ JrJr )s)r! 2 4? g r rt ij',' fftn61 \---v----=j \----- Ekspadilrcnsplods, EkspQdilrcnsPtods2 Ekspedilionsplods3 Eksp'diltohsPlsds 4 Reserve Fig. 18. Antennehrydsfelt, princip. Skagens kystradiostation' Antenneanleg Ved overflytning til arealet for modtagerantenner var det nodvendigt at endre noget pa det dervrerende antenneanleg og endvidere at nedlregge et jordnet. Fig. 16 viser, hvorledes det nye antenneanl&g er indrettet. Antenne nr. 5 og 6 er beregnet som sendeantenner for reservesenderne, men er, ndlr de ikke udnyttes som sidan, fort igennem til krydsfeltet for modtagerantennerne og kan udnyttes ved modtagerpladserne. Et fotografi af antennekrydsfeltet er vist pfl fig. 17. Antennekrydsfeltet er udfort som vist pfl fig- 18, hvoraf det fremgflr, at enhver af de 6 indforte antenner kan udnyttes efter behag ved d.r forskellige borde. ndforing af antennerne til krydsfeltet er udfart i koaksialkabel. Det samme grelder forbindelsen fra antennekrvdsfelt til bordene. Rsnne radio Ronne radio blev i 1951 oprettet som en art forsogsstation alene med dagtjeneste, idet bl. a. fiskerne havde svsert ved at ffl forbindelse med

14 1956 TELETEKNK 13 Lyngby radio, der hidtil havde opretholdt telefonitjenesten i Ostersoen. Afstandene fra de fjerne fiskepladser til Lyngby radio var s6. store, at radioforbindelsen dertil ikke var god nok til at sikre en god sikkerhedstjeneste, desuden fandtes visse udode zoner( omkring Bornholm, hvor radioforbindelsen heller ikke var srerlig pfllidelig. Forsoget faldt sfl heldigt ud, at tjenesten blev udvidet til dogntjeneste og visse forbedringer ved de bestflende anlreg udfort. Som anlregget er nu, bestflr kyststationen af en ekspeditionsplads med tilhsrende lokalmodtager pi Ronne rigscentral, en fremskudt modtagestation ved Hvideodde nord for Ronne, en fremskudt sendestation ved Galgelokken syd for Ronne og en fremskudt sende- og modtagestation ved Balka syd for Nexs. Sidstnrevnte station er delt, afstanden mellem sende- og modtagestationen er ca. 500 m. Til de fremskudte stationer er fsrt kabelforbindelse, der overforer tale- og manovresprendinger. En oversigt er givet pfl fig. 19. Stationernes anbringelse ved kysten har stor betydning i transmissionsmressig henseende, idet de omhandlede frekvenser bliver langt mere deempede over land - ikke mindst et klippefyldt land som Bornholm - end over vand. AALXA 2lE2 kh. t.ndar 2sd6 " 2tA2 " modtog.r t995. (+ tig s tel. loh) GALG TLgKKTN 2586 khz t.nder Fig. 19. Oversigtsdiagram af Runne kystradiostation. Slort of oolveksler -:-- Jord Alqrh Hojtloler,r&ro Ho rs2 n.g[. Fig. 20. Oversigtsdiagram af terminaludstyr. Ronne kystradiostation. FOR KOR ELS ER Lf: Lgllcforslerker ff : fg : Tooegenerolor 5F: Hf: Modlogeforslerker

15 T4 'ELETEKNK 1956 Sendestationernes storrelse er ikke 5[ watt brerebolge - som folge af det ret begrrensede omride, der skal drekkes, og stationernes placering. Terminaludstyret er udfort pfl en lidt mere primitiv mflde end de i det forega.ende omtalte terminaler. Alle funktioner med hensyn til udog indkobling af abonnentledninger m. v. foretages siledes direkte af ekspeditionsnogler og ikke via relreer. Fig. 20 giver en oversigt over dette terrninaludstyr. Bortset fra udgifter til ekspedition af samtaler og vagt pi lyttefrekvensen er stationens drift meget billig, konstant teknisk tilsyn er ikke nodvendig og een mands betjening er tilstrrekkelig ved ekspeditionen. Slutbemrcrkning Kyststationerne er som bekendt ikke alene oprettet for at varetage en vis nod- og hjrelpetjeneste, men udnyttes i hoj grad tillige for afvikling af telegrammer og samtaler af mere eller mindre kommercielt prreg. Statistikken i tabel giver en id6 om omfanget af denne tjeneste. Alle stationers trafik er i stadig stigen. Bag de torre tal shjuler sig mange besverlige ekspeditioner og tekniske forhold, der ikke kendes ved ekspedition over ledninger. Forhold som fading' elektriske forstyrrelser, interferens fra frerrrrnede mere eller mindre lovlige stationer, ulovlig brug af andre tjenesters frekvenser m. v' hsrer til den Lyngby radio Blaavand radio Skagen radio Ronne radio Korsor radio Kalundborg radio Thorshavn radio Radio- samtaler Radiotelegrammer og radiobreve ialt Tabel l. Kyststationernes trafik i daglige drifts besvarligheder og giver ofte anledning til pitale og til tider omfattende korrespondance med andre landes myndigheder pfl dette omride. De senere irs udvikling, d. v. s. stigende trafik og mangel pfl et tilstrrekkeligt antal frekvenskanaler, har medfsrt stigende tekniske krav til sflvel land- som skibsstationer. Dette grelder isrer frekvenstolerancer og udstriling af harmoniske. Visse forssg pfl at omlegge tjenesterne til andre og hojere frekvenser er gjort ved f' eks. DSB's overfarter, hvor sejldistancen og forholdene er sfldan, at det kan lade sig gore. Frekvenserne for radiotjenesten ved Aarhus-Kalundborg ruten og frerntidig for Korsor-Nyborg ruten er siledes omkring 160 MHz. de senere Ar er der endvidere gjort forsog pfl at oprette en effektiv pejletjeneste pfl de meget benyttede telefonifrekvenser fra 1,6--3,5 MHz' En s6.dan tjeneste er oprettet ved Skagen radio r

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale.

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale. 73 Frekvenstildeling Frekvens tildelingsmæssigt er jorden opdelt i 3 regioner. Som det fremgår, ligger Danmark i region 1. Mange af de frekvenser vi bruger til f.eks. interskibskorrespondance i MF-båndet,

Læs mere

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet 117 (Emergency Position Indicating Radio Beacon) er en nødradiobøje, og GMDSS udrustede skibe skal være udstyret med mindst en. Der er defineret 3 forskellige, som arbejder på hver sin måde. Fælles for

Læs mere

SsllerodKommune. TekniskForvaltning,

SsllerodKommune. TekniskForvaltning, SsllerodKommune TekniskForvaltning, august1998 llovedregel For de fleste af kommunens byomrflder gelder, at der langs veje og stier skal plantes levende hegn i form afhrkke eller buske, hvis man snsker

Læs mere

Krystalapparatet, den glemte modtager.

Krystalapparatet, den glemte modtager. Da vi havde byttedag i Thisted fortalte Erik Hedegård Jacobsen om hans arbejde med krystalapparater. Han viste os et flot hjemmebygget apparat der var lavet sådan at det var egnet til at eksperimenterer.

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Indledning Transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg skal enten opfylde bestemmelserne i Ú 551 á eller de særlige bestemmelser i Ú 816 á. Bestemmelserne i ISO 8528-8 kan også anvendes for generatoranlæg

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

I'W. irlil. tj G',,' Vekselstrommen i vore boliger. l&'

I'W. irlil. tj G',,' Vekselstrommen i vore boliger. l&' ( Aff bade Det gir Men ledn er de alle r Den til r krer ogn ver i Billed ind i et Den gv og me Vekselstrommen i vore boliger Normale stikkontakter har en spending ph220 voit. I de fleste moderne boliger

Læs mere

g Telest"yr'els en Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: Holsteinsgade

g Telestyr'els en Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: Holsteinsgade g Telest"yr'els en IT- O " r Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling PRØVER FOR RADIOAMATØRER Sted: Holsteinsgade Dato: 21.01.2004 IT -og Telestyrelsen Der er afsat 90 minutter til den samlede

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 I øvrigt Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen

Læs mere

IOVIATT FoR Sltr Rt( E n,

IOVIATT FoR Sltr Rt( E n, OVATT FoR Sltr Rt( E n, SEMPROFESSONEL H-F STEREO FORST/ERKER. STEREOFORSTnRKEREN opbygges efter bllled og frontplade, de to forsterkere og str0mforsyningen anbringes i bunden af kassen pa afstandsstykker.

Læs mere

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til Det er kun type AF..95 der med siliciumtr:ansistorer.,,' TONEMODUL s.tel. stel.' er udstyret AF 95.LF 95 TEKNSKE DATA: Arbej dsspanding : 24 YoLt.

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater)

Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) Nr. 1080 7. december 2000 Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) I medfør af 3 i lov nr. 210 af 6.

Læs mere

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning Hea KP4.6 Installations- & Brugsvejledning ding Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo KP4.6 tastatur. Tastaturet åbner

Læs mere

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg SOFARTSSTYRELSEN AntalfejZ Udi1des af censor ALM DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Sted: Svendborg Dato:

Læs mere

Jylland-Fyn Kabel. - stationerne. Ryttergården - Graderup Fynsværket Abildskov - Sønderborg

Jylland-Fyn Kabel. - stationerne. Ryttergården - Graderup Fynsværket Abildskov - Sønderborg Jylland-Fyn Kabel - stationerne Ryttergården - Graderup Fynsværket Abildskov - Sønderborg 1 Ryttergården Stationen set fra tilkørselsvej. Station Ryttergården: Rød stationsområde Blå etablering af nyt

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

MSI - Maritime Safety Information

MSI - Maritime Safety Information 108 - Maritime Safety Information Som nævnt under funktionskrav i GMDSS, skal skibe være i stand til at sende og modtage maritim sikkerhedsinformation (). Det drejer sig om navigationsadvarsler, meteorologiske

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. Lovtidende A BEK nr 1266 af 10/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør af 4, stk. 2, 19, 29, 30 og 53,

Læs mere

Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten

Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten 13. Erhvervsstyrelsen afholder prøver til opnåelse af certifikat i kategorierne A, B og D. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen afholder de

Læs mere

ELEKTRICITETSRI~DET ELRAD MEDDELELSE nr. 8188

ELEKTRICITETSRI~DET ELRAD MEDDELELSE nr. 8188 ELEKTRICITETSRI~DET ELRAD MEDDELELSE nr. 8188 Gothersgade 160 1988-07-05 1123 Kabenhavn K Vedr. Stærkstr0msreglementet Telefon (01) 11 65 82 afsnit 6, 40. Belysningsanlæg med lavvoltlamper Almindeligt.

Læs mere

t954 TELETEKNIK 31 Fig. 25. Provinstalestudie, Aabenraa.

t954 TELETEKNIK 31 Fig. 25. Provinstalestudie, Aabenraa. t954 TELETEKNIK 31 gang i 1925 benyttede sendere i Odense og Hj/rring, til senderen i Sor/ i 1926-27 og til Kalundborgsenderen fra 1927. De dengang bestiende luftledninger og krarupkabler var fors6vidt

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Hærens radiostationer 2. udgave. Frit efter folder udgivet af Generalinspektøren for Telegraftropperne.

Hærens radiostationer 2. udgave. Frit efter folder udgivet af Generalinspektøren for Telegraftropperne. Hærens radiostationer 2. udgave. Frit efter folder udgivet af Generalinspektøren for Telegraftropperne. VHF materiel. Sender/modtagere. Radiostation SCR-508 SCR-528 Frekvensområde i Mhz 20,0 27,9 Telefoni

Læs mere

I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation.

I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation. Præsenteret af: I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation. Der er fx sendt mange livsvigtige beskeder af sted via

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 17: Forstyrrelser Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 17: Forstyrrelser I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D /14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D /14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Administration og håndbøger B. Kort navn Administration og håndbøger FAGPLAN C. Formål Formålet med

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Mr 95cI. Digitalur. med integrerede kredslgb

Mr 95cI. Digitalur. med integrerede kredslgb Mr 95cI Digitalur med integrerede kredslgb * Man har igennem tiderne kravet st@rre npjagtighecl af tidsbestemmelserne, ikke mindst inden for rumforskning og astronomi. Til disse anvenderser har man udviklet

Læs mere

AUTOMATIK G9000 TILSLUTNING DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A

AUTOMATIK G9000 TILSLUTNING DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A AUTOMATIK G9000 TILSLUTNING DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning.........................................b 2. Tilslutning af automatik til ovn..........................1 2.1. Tilslutning til Cerama ovn

Læs mere

Hvad er Vigi Fall Faldalarm?

Hvad er Vigi Fall Faldalarm? Hvad er Vigi Fall Faldalarm? Vigi Fall er verdens første fuldautomatiske faldalarm, der registrerer alle typer af fald Vigi Fall sender fuldautomatisk information og alarm videre i tilfælde af fald uden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

En sømand går sine enegang. RADIOBREVE

En sømand går sine enegang. RADIOBREVE En sømand går sine enegang. RADIOBREVE Radiobreve Det er besværligt at skrive til en sømand. Disse to er skibsbreve og har intet med radiobreve at gøre. Radioamatør QSL kort Grundlaget trådløs telegrafi

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 7512 DeMars DIR D 01639856 JUL 2007

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 7512 DeMars DIR D 01639856 JUL 2007 Hjemmeværnsskolen U-DIR 7512 Signaltjeneste 2 Fagplan Gennemførelse af faget: Radiomateriel - 1 - Hjemmeværnsskolen U-DIR 7512 Titel lang: Radiomateriel Fagplan Titel kort: RDOMAT A. Formål: Uddannelsen

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Banenorm BN1-176-1. Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg

Banenorm BN1-176-1. Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg Udgivet 21.10.2010 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg Banenorm BN1-176-1

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

SkamIebrek Radiostation.

SkamIebrek Radiostation. 86 TEKNISKE MEDDELELSER 1937 SkamIebrek Radiostation. Af Telegrafingenior I(. Suenningsen. Skarnlebak Radiostation eller Skara, som Forkortelsen lvder, er Danmarks Radiosendestation for komrnercicl Radiotelcgrafi-

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn

Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn Grundejerforeningen Da~~~megirdskovcn Navn og Hiernsted: 1 Foreningens navn cr: "Grundejerforeningen Dammegirdskoven" Foreningens 1i.jemsted er: Poulsker Sogn, Nexo Kommune, Bornholms Amt. Pligtigt medlemskab:

Læs mere

Generel information om Zurc tavleinstrumenter

Generel information om Zurc tavleinstrumenter Generel information om Zurc tavleinstrumenter Blødtjernsinstrumenter Blødtjernsinstrumentet er beregnet til måling af vekselstrøm og -spænding i frekvensområdet 15-100Hz. Det viser den effektive strømværdi

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Viby Kommune Butikker, kontorer samt hotel og restauration i Viby Centeret ved Skanderborgvej.

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Viby Kommune Butikker, kontorer samt hotel og restauration i Viby Centeret ved Skanderborgvej. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 11 Viby Kommune Butikker, kontorer samt hotel og restauration i Viby Centeret ved Skanderborgvej KONGSBAK INFORMATIK Juni 1967 VI3Y J. KOMMUNE BYPLANVEDTAGT NR. 11 1968

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

ffii; 'r,llti+g-t**-;j,' ,*i':,;'_ii,-,r..,,i l:. ',, ,r,r.,_,.i ;; :r,,* j, r.';i';*:ti..ni ', - -,=-=". i.,.,-..'.'...:.',...'.].. . ' "-"..

ffii; 'r,llti+g-t**-;j,' ,*i':,;'_ii,-,r..,,i l:. ',, ,r,r.,_,.i ;; :r,,* j, r.';i';*:ti..ni ', - -,=-=. i.,.,-..'.'...:.',...'.].. . ' -.. i'..,l E @. F # t{ s. ' "-"..;**-:; '"t. i.,.,-..'.'...:.',...'.]..,art-.t" ',, '' 'r,llti+g-t**-;j,',r,r.,_,.i ;; :r,,* j, ; r.';i';*:ti..ni ', - -,=-=". ffii;,*i':,;'_ii,-,r..,,i l:. Julie skal flytte

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus

EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus Afsnit 4-5-6 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand http://en.wikipedia.org/wiki/index_of_electronics_articles http://openbookproject.net/electriccircuits/ 2012-09-13 OZ1DUG 4-5-6 1 Repetition

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Brugsanvisning UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Version 2.0 JAN 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1. Fabrikant... 3 2.2.

Læs mere

INMARSAT. 9.1 INMARSAT-satellitternes placering rundt om jorden

INMARSAT. 9.1 INMARSAT-satellitternes placering rundt om jorden 101 er en mellemstatslig organisation, der blev oprettet i 1979 med det formål, at tilvejebringe global satellitkommunikation til søs, herunder specielt nødog sikkerhedskommunikation. Senere er s formål

Læs mere

,llx:il;:",,"^ - I FEI, 2001. .b/ S TIFTELSES OVERENSKOM S T. Undertegnede. Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore

,llx:il;:,,^ - I FEI, 2001. .b/ S TIFTELSES OVERENSKOM S T. Undertegnede. Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore t Undertegnede Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore S TFTELSES OVERENSKOM S T l r r l l - j ''", f 6''' z f,;;at,llx:il;:",,"^ - FE, 2001 og Steen Ssrensen Dagmarsgade 24.1 nr. 100

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 100 af 21. marts 1985 om privatradioanlæg.

Bekendtgørelse nr. 100 af 21. marts 1985 om privatradioanlæg. Bekendtgørelse nr. 100 af 21. marts 1985 om privatradioanlæg. Kapitel 1 Definition m.m. Kapitel 2 Krav til privatradioanlæg, herunder til mærkning Kapitel 3 Privatradioanlæggenes benyttelse Kapitel 4 Hemmeligholdelse

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse?

Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse? Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse? Det faktum, at lyset har en endelig hastighed er en forudsætning for at en antenne udstråler, og at den har en ohmsk udstrålingsmodstand. Den

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Radio skannere og lydbehandlings programmer.

Radio skannere og lydbehandlings programmer. Radio skannere og lydbehandlings programmer. Der er mange forskellige muligheder, hvis man har en scanner og OZ4ui, Lars har tidligere haft skrevet i amsat-oz, om scannere og vejrsatellitter. Men der er

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning T20TX-01NKL, T20TX-01NKM, T20/T60RX-01APL, T20/T60RX-01ARL, T60TX-01STL, T60TX-01STM, T60TX-02STM, T60TX-02STL, T20TX-02NKL, T20TX-02NKM, T20RX-02AKM, T20RX-02AKL, T20TX-03NKL,

Læs mere

Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser 54 Administrative bestemmelser adiotilladelse (Kaldesignalbevis) Før installering og brug af en radiostation om bord i et dansk skib skal der indhentes tilladelse fra Søfartsstyrelsen. Der skal anvendes

Læs mere

Radio Midtfyn Att. formand Annelise Simonsen Og næstformand Tage Nielsen

Radio Midtfyn Att. formand Annelise Simonsen Og næstformand Tage Nielsen Radio Midtfyn Att. formand Annelise Simonsen farmor_hj@hotmail.com Og næstformand Tage Nielsen taniel@jubii.dk RADIO- OG TV-NÆVNET 19. december 2008 Sagsnr: 2007-0711 og 2007-0049 Lill-Jana Vandmose Larsen

Læs mere

Facit 16. Opgave 1 U = 2000 V R1 = R2 = R3 = R4 = 10Ω. Afbryder. Dansk El-Forbund sikre din uddannelse

Facit 16. Opgave 1 U = 2000 V R1 = R2 = R3 = R4 = 10Ω. Afbryder. Dansk El-Forbund sikre din uddannelse Facit 6 Opgave R R U 000 V R R R R 0Ω Afbryder R R a) Find den samlede modstand i kredsen, når afbryderen er åben (afbrudt) R + R 0 + 0 0Ω R + R 0 + 0 0Ω R + + 0Ω R + R R + R 0 0 b) Find den samlede modstand

Læs mere

Danske, færøske og grønlandske kystradiostationer på MF. Antennens position N E

Danske, færøske og grønlandske kystradiostationer på MF. Antennens position N E MF-telefoni Opkalds-, sikkerheds- og nødfrekvens: 2182 Indbyrdes korrespondance*: 2266 2271 2276 2281 2286 2291 3545 3550 3555 3560 3565 3570 Indbyrdes korrespondance (1 W sendere uden certifikat): 3302

Læs mere