KYSTSTATIONER I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KYSTSTATIONER I DANMARK"

Transkript

1 KYSTSTATONER DANMARK K. Svenningsen ' PogT Artiklen giver en beskrivelse af folgende danske kystradiostationer: Thorshavn radio, Skagen radio og Rsnne radio. Post- og telegrafvresenet har blandt sine mangeartede tekniske opgaver oprettelse, drift og vedligeholdelse af kyststationerne. Blaavand radio og orlogsvrerftet i Ksbenl2yll - nu Lyngby radio - var de fsrste radiostationer, der oprettedes her i landet for kommercielle og sikkerhedsmressige formil, senere kom 'horshavn radio pfl Ferserne til. Efter den anden verdenskrig udbyggedes kyststationernes tjeneste yderligere, nyt sende- og modtagemateriel blev installeret og 2 nye kyststationer anlagt, siledes at Danmark nu har 5 egentlige kyststationer, nemlig Lyngby, Blaavand, Skagen, Ronne og Thorshavn; hertil kommer dog et antal radiostationer p6. Gronland, der delvis virker som kyststationer. Foruden ovennrevnte stationer er der oprettet en slags kyststation i Korsor, hvor man pfl rigscentralen har offentlig telefonforbindelse med DSB frergerne pi Korsor-Nyborg ruten, og som det sidste nye fremskridt pfl kyststationernes omrflde er der i maj 1955 flbnet VHF forbindelse med frergerne pfl Kalundborg-Aarhus ruten; betjeningen sker fra rigscentralen i Kalundborg. Det er tanken senere at rendre Korsor stationen, der nu opererer pi frekvenser omkring 3 MHz, til en VHF station; frekvenserne for s6.danne VHF stationer ligger omkring 160 MHz. Med hensyn til DSB frergerne bemarkes, at post- og telegrafvresenet kun tager sig af den offentlige telegram- og telefontrafik, DSB har DK (a89): egne stationer for den meget omfattende tjenstlige korrespondance. Over Blaavand og Skagen udfores telegrafitjeneste pfl frekvenser omkring 500 khz samt telefonitjeneste i telefonibflndet fra khz, Lyngby radio har foruden disse tjenester en meget benyttet telegrafitjeneste i de sflkaldte skibsbflnd omkring 4, 6, 8, 12, 16 og 22 MHz. Ronne radio udforer kun telefonitjeneste i bindet khz, hvorimod Thorshavn radio udforer telegrafitjeneste i bfrndet omkring 500 khz, telefonitjeneste i bflndet khz, telegrafitjeneste i 4, 8 og 12 MHz bflndet og som den eneste af kyststationerne telefoni i 8 MHz bflndet. Af de nrevnte stationer er Thorshavn radio i de sidste flr ( ) udbygget fra at v&re en ret primitiv station med forreldet materiel og dflrlige arbejdsforhold til en fuldtud moderne k5'ststation med mange sende- og modtagekanaler samt nye arbejdsborde m. v. Skagen radio har (1954) fiet en ny stationsbygning med tidssvarende radio- og terminaludstyr, og pa Bornholm er 1950 oprettet en kyststation med ekspeditionslokaler ved rigscentralen i Ronne. Anlregget blev udvidet og moderniseret Hensigten med denne artikel er at give et indtryk af den nyeste udvikling inden for kyststationernes omrflde, og i det folgende vil derfor kun de tre sidstnrevnte stationer, Thorshavn, Skagen og Ronne, blive omtalt.

2 TBLETEKNK 1956 Thorshavn radio Kyststationen i Thorshavn blev oprettet under den forste verdenskrig med sende- og modtageudstyr svarende til udviklingen dengang, d. v. s. gnistsender og primitive krystalmodtagere. Senere blev stationen i nogen grad forbedret, men det er forst i 1953, at en storre tidssvarende udbygning har fundet sted. Radioanlregget ejes af post- og telegrafvresenet, men bestyres af Det Store Nordiske Telegraf- Selskab. billedets baggrund er oen Nolso. Thorshavn by ses i midten af billedet. En plan over antenneanlregget er vist pfl fig. 2. Ekspeditionslokalerne er indrettet i den gamle telegrafbygning, hvor ogsi Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs kabelekspedition har til huse. Fig. 3 viser en oversigt over sende- og modtageantennernes beliggenhed i forhold til telegrafstationen og Thorshavn by. Afstanden mellem sendeog modtageantennerne er ca. 1,5 km. Der findes i alt 3 sendere for kysttrafikken. Fig. 1. Thorshavn kystradiostation. Udsigt over arealet med senderantenner. Senderhus til hojre. Nolso i baggrunden. Det nye kyststationsanlreg bestflr af 1) Sendestation med tilhsrende antenneanlreg. 2) Antenneanlag for modtagning. 3) Modtager- og ekspeditionslokaler med ekspeditionsborde for de forskellige tjenester, d.v.s. telegrafi HF, telefoni HF, telefoni MHF, telegrafi LF, fjernbetjeningsudstyr for sendere m. v. (Ved MHF forstfls frekvensomridet 1,5-3 MHz). Senderbygningen med tilhorende antenneanlreg er anbragt oppe i fjeldet ca. 180 m over havet. Bygningen er sfl enkel som muligt, bestfrende af 2 rum med et samlet areal p6. ca. 55 m2. Af hensyn til de voldsomme storrne, der til tider kan herske oppe i fjeldet, er vinduesarealerne gjort s6. smd. som muligt og samtidig benyttet til antennegennemforinger. Huset er stsbt i beton. Pfl fig. 1 ses huset til hojre i billedet, arealet i forgrunden udnyttes som antenneareal. Fjeldet i Den ene er for telegrafi i mellembolgebilndet, d. v. s. for frekvenser omkring 500 khz, senderen er udfort for 3 sendekanaler, hvoraf dog kun de 2, nsd- og kaldefrekvensen 500 khz og arbejdsfrekvensen 447 khz, benyttes. Antenneeffekten er normalt ca. 500 watt, men kan om snsket forhojes til 1200 watt, telegraferingsmetode A1 eller A2, fabrikat post- og telegrafvesenet (Al er telegrafi ved udsendelse af brerebslgen i takt med telegraftegnene. A.2 er udsendelse af en med konstant tone moduleret brerebolge, der nogles i takt med telegraftegnene). De to andre sendere er af fabrikat M. P. Pedersen og bestir hver for sig af 5 enheder, nemlig 4 faste krystalstyrede sendekanaler samt et modulationstrin. Antenneeffekten er ca. 250 watt brerebolgeeffekt. Den ene af 4-kanal senderne henyttes i frekvensomrfldet khz fortrinsvis til telefoni med fiskefartojer og skibe ud-

3 1956 TELETEKNK 20 kv ltnre 5tV 2to 'Jernlrdarslinie 25 \ \ \../,/.at Sendeslolt.o2l/ Fig. 2. Antenneanlreg ved sendestation. Autoriseret reproduktion efter Geodetisk nstituts kort. Fig. 3. Oversigtskort med angivelse af sendeog modtagestation for Thorshavn kystradiostation.

4 TELETEKNK 1966 Modlogaonlannar -Ue! Lo $:-o g J k s p-9.!l!.92!t lot! o n, T h o r s h o v n "l ol ol bl ql cl -t.il (l ^l +++ t Ui s2-pors kob./ L Fig. 4 a. Blokdia gram over kyststationsanlreg Thorshavn. iriir',,,**,: ) styret med telefoni. Den anden 4-kanal sender er for frekvensomradet MHz og udnyttes fortrinsvis til telegrafi med storre skibe. 8 MHz bflndet har Thorshavn stationen som tidligere nrevnt tilladelse til at benytte telefoni pfl en enkelt frekvens (kanal) og er sflledes et skridt videre end de ovrige kyststationer, der ikke har udstyr for telefoni med skibe pil frekvenser over 4 \[Hz. Hver af 4-kanal senderne kan sende pfl een frekvens ad gangen og kan benyttes med A, A2 eller AB (telefoni). Alle manipulationer, d. v. s. start og stop, nogling, skift af frekvens, valg af antenne samt valg mellem A1, A2 og A3, foregflr fra sendekontrolpulten i ekspeditionslokalet. Udover de nrevnte manipulationer kan ved samme pult iagttages antennestrom og mflles modulationsgrad' Alle senderne er fuldautomatiske, og normalt er der ikke betjeningspersonale pfl sendestationen' Pi oversigtsdiagrammet fig. 4 er i blokdiagram vist de forskellige enheder og omkoblingsmuligheder. Antennerne for MF og de lavere HF frekvenser er af den sredvanlige type med forholdsvis stor topkapacitet og afstemt til 1/r bolgelrengde. For MF antennerne er udsprndt et vidt forgrenet modvregtssystem, da sikker og god jordforbindelse ikke kan opnis i fjeldet. For de hojere frekvenser benyttes dipoler 1/z bolgelrengde lange og indfort i senderhuset med balancerede 600 ohms flbne feederledninger. Tilpasning til sender og indvendige fodeledninger sker ved flbne transformatorer (fig. 5). For i visse tilfrelde at kunne udnytte en god retningsvirkning er til brug for retningen Freroerne-Mellemgronland opstillet rhombeantenner. Den modsatte retning er mod Danmark, og begge retninger kan udnyttes efter behag sflledes som vist pfl oversigtstegningen fig. 4. Alle senderne er af konventionel type og tilfredsstiller de fordringer, der nu til dags stilles til moderne sendeanlreg. Af disse fordringer skal nevnes:

5 1956 TELETEKNK 8",;";" Thorshovn 5.nd.r /rakvadsomred. 1600'4OOO kht 4 fdste fr.ku.dser 4.A2-A3 /,5-4 MHz Afslond mallam sandaslolton og.ksp..litignt og modlag. - slolion co 1,5 km Volg of s.hd.konol. Aulomolisk indkob ling df onlnnaltlposningsfell Volg of A1 - A2 - A3 Konol m l6oe khr Konol.E 3346 khz 5OO kh. Brohdo/orm Sahdar frakvansomrdde khz 2 fosl. fr.kv.nsar Al-A2 Dipol Votg.of At-A2 Se hdar faekvan som rllda J- rc HH2 4 fosl. frekv.os.r A1.A2-43 Kohol f 4303 khz Dtpol E MHz Oipol E MHz Dipol tj HH. YotgotAt-A2- A3 O tpol t6 MHz 50-pors kob.l lil m6dldd.shll Ft+u-t Fig. 4 b. Blokdiagram J over kyststationsanlmg Thorshavn. UdstrAling af harmoniske: Under 40 db i forhold til grundfrekvensen. Frekvensomride for modulation: med brat afskrering derudover. Hz Forvrrengning: Mindre end 5 0z'o ved g0 0/o modulation med 400 Hz. Brerebolgestoj: Mere end 40 db under det niveau, der svarer til 100 0,/o modulation. Frekvenskonstans: Bedre end 0,005 0,/0. Senderhus, antenneanlreg, automatik, kabeltrrekning og montering er udfort af post- og telegrafvresenet. Sendestationen er ubemandet, og for at f5. en varsling i tilfrelde af ildlos i en sender har man indfsrt et alarmsystem, der opererer en alarmklokke pfl modtagestationen, nflr temperaturen stiger over 60" C i en sender. Et overblik over modtagerstationen er giyet i oversigtsdiagrammet fig. 4. Stationen har fire ekspeditionsborde, hvoraf de tre benyttes til ekspedition af henholdsvis telefoni HF, telefoni Fig. 5. Transformatorer for HF antenner.

6 TELETEKNK 1956 Fig. 6. Senderbygningen for Thorshavn radio. MHF, telegrafi MF og telegrafi HF, rnedens det fjerde stflr som reserve. ndfsrelse af et terminaludstyr, indeholdende gaffeltransformatorer, forstrerkerudstyr, relreer m. v., har medfort, at skibene nu mod tidligere kan komme i telefonforbindelse med abonnenter sivel pfl Frerserne som i det ovrige Danmark. Terminaludstyret dirigeres ved hjrelp af relreer, s6.ledes at der ved betjeningspladsen kun forefindes nogler, markeringslarnper og instrumenter. Forstrerkerne er udstyret som selvregulerende forstrerkere med klipperanordning, hvorved opnfles et forholdsvis hojt modulationsniveau, rnedens overrnodulation ikke kan finde sted. Modtagerne er alle af superheterodyntypen med variabel selektivitet og stor flankestejlhed i selektivitetskuryerne. For modtagning af nod- og kaldefrekvenserne 2182 khz og 500 khz er opstillet fast indstillede, krystalstyrede modtagere med forholdsvis stor bflndbredde. Udgangen fra disse modtagere er fsrt til hojttalere, der er ophrengt forskellige steder i lokalet, siledes at ekspedienterne altid kan vrere opmrcrksom pfl et eventuelt opkald. Antennerne er som antydet pfl fig. 4 indfort pi modtagestationen via skrermede HF fsdekabler m lange. Dampningen for 3 og 10 MHz er henholdsvis 3 og 5 db pr. 100 m. Fra antennefordelingsfeltet i modtagestationen fordeles antennerne til de forskellige borde. 'ilpasning til modl.agerindgangene sker over HF transformatorer. Af hensyn til sikkerhedstjenesten er der i lelegrafstationens ekspeditionslokale installeret en reservesender, der i tilfalde af fejl i stromforsyningen til sendestationen, kabelbrud eller andet kan srettes i funktion og betjenes fra de forskellige ekspeditionsborde. Senderen indeholder + F'ig. 8. Udbering af beton ved stobning af mastefundamenter ved sendestationen, Fig. 7. Boring i klippen for sprrengning til kabelmast' adskilte paneler, hvoraf HF panel khz 100 watt, 1 HF panel 4-22,5 Mz 50 watt, 1 MF panel khz 100 rvatt og modulations- og stromforsyningspanel. Antennerne for denne sender er ophrengt i stationens gamle antennemaster, der er opstillet umiddelbart uden for stationsbygningen. Yderligere er stationen forsynet med en reservestromforsyningsanordning, bestflende af en motor, der trrekker en 3-faset vekselstromsdynamo 10 kva. Den nye kyststation i 'horshavn har nu vceret i drift i ca. 2 6r, og trafikken er i den forlsbne tid steget ganshe betydelig i forhold til tidligere. isrer har telefontrafikken med fiskefartoier taget et meget stort opsving.

7 956 TELETEKNK Fig. 6, 7,8, g og 10 viser nogle billeder fra stationen og arbejdet. Fig. 9. Sendere i sendestationen. Thorshavn kvstradiostation. Stationen med sin beliggenhed i Nordatlanten har en ikke ringe betydning i sikkerhedsmressig henseende, hvilket til fulde er blevet bevist ved flere lejligheder. Arbejdet med opbygning af stationen med tilhorende antenneanlreg er af ganske anden karakter end opbygning af tilsvarende anlreg andre steder i Danmark. Antennearealerne er vanskeligt tilgrengelige, sprrengninger i klipperne for fundamenter m. v. har mflttet foretages, og materialer til stobning har mflttet breres til stedet. Fig. 10. Telefoniekspeditionsplads med modtager og betjeningspult for terminaludstyr. Thorshavn kystradiostation. Skagen radio Skagen radio, der blev sat i drift 1g4b, har ligesom Thorshavn sin sendestation fjernbetjent fra modtage- og ekspeditionsstationen; afstanden mellem dem er ca. 3 km blev den hidtil benyttede modtage-ekspeditionsstation flyttet fra postbygningen inde i Skagen by til en ny bygning placeret under stationens modtageantenner uden for byen. {ortet fig. 11 viser beliggenheden. Bygningen bestar dels af stationen, dels af en bolig for stationens bestyrer. Stationen har et nyttigt gulvareal pfl 114 m2, hvoraf ca. 45 m' udgor det egentlige ekspeditionslokale. Skagen by og opland har indtil sommeren 19b2 udelukkende vreret forsynet med elektricitet fra det kommunale elektricitetsverk (jrevnstrom), men i efteriret 1952 blev der fremfort en 60 kva ledning fra elektricitetsforsyningen i {jorring til Skagen elektricitetsvrerk og derved skabt mulighed for at forsyne s6.vel modtage- som sendestationen med vekselstrom. Forsyningen sker i form af lavsprending 3 X 380 volt plus nulleder. For at vrere sikker pa, at kyststationen altid forsynes med vekselstrom, selv under afbrydelser pa hojsprendingsnettet, er der p6. stationen opstillet et dieselaggregat koblet til en vekselstromsdynamo, der kan afgive ca. 10 kva. Denne effekt er tilstrrekkelig til at drive de vigtigste sende- og modtageanlreg. Stromforsyningen og installationen er s6.ledes indrettet, at man i tilfrelde af afbrydelse pfl hojsprendingsnettet kan koble dieselgeneratoren ind pfl nettet til sendestationen og derved stromforsyne senderne samtidig med modtagestationen. Til brug for relresprendinger m. m. er installeret en 24 volt akkumulator med ladeanordning fra vekselstromsnettet. Skagen radio er som tidligere nrevnt indrettet for telefoni i frekvensbindet b00 khz og lelegrafi i frekvensbi.ndet omkring b00 khz. Sendeeffekten er ca. 0,250 kw. Ved opbygning af den nye modtage- og ekspeditionsstation har man gjort sig umage for pi bedste made at udnytte den erfaring, man efterhflnden har indvundet med hensyn til indretning af lokaler og ekspeditionsforhold ved andre kvststationer.

8 TELETEKNK 1956 det folgende vil blive givet en kortfattet beskrivelse af den nye station, idet dog sendeanlregget, der er beskrevet i Tekniske Meddelelser 1946, side 20, ikke vil blive omtalt. E k s peditions plad s e r og t e rminalud stg r Principielt er dette udstyr ordnet pfl den mide, at der ved ekspeditionspladserne findes ekspeditionsmodtagere for arbejdsfrekvenserne, betje- ngen af de ovenfor nrevnte betjeningsnogler benyttes til direkte indkobling af ledninger m. v., men betjener relreer (24 volt), der foretager den direkte indkobling. Ekspeditionsbordene er vist pi fig. 13 og 14. De to ekspeditionspladser, den ene for telegrafi, den anden for telefoni, er som vist anbragt ved siden af hinanden, sflledes at een ekspedient i pflkommende tilfrelde kan overtage hele tjenesten. Fig. 13. Ekspeditionsborde. Telefoniplads lil venstre, telegrafiplads til hojre. Reserveplads i baggrunden. Reservetelefonisender ses pf, vegsen- Fig. f4. Ekspeditionsborde. Reservetelegrafisender ses i baggrunden. ningsnogler for telefonledninger, terminaludstyr, sendere og antennevalg samt overvigningsinstrurnenter og hojttalere for nod- og kaldefrekvensen og for ekspeditionsmodtageren, sflledes at skibene kan foretage opkald direkte pfl stationens rnodtagefrekvens. Det egentlige terminaludstyr bestiende af gaffeltransformatorer, releeer (for indkobling af ledninger, antenner, sendere m. v.), forstrerkere, krystalstyrede modtagere for nod- og kaldefrekvenser, skillefelter m. v. er installeret i et srerligt lokale. Et oversigtsdiagram for alle installationer er vist pfl fig. 12. Begge pladser er dublerede, hvilket grelder sivel modtagere som betjeningsudstyr; som de er vist pfl fig. 14, er de to forreste pladser sadvanligvis i brug, de to bageste stir i reserve. Det er sflledes muligt, i fald det senere matte kreves, at udvide stationens telefoniekspedition til 2 kanaler, s6.fremt fornodent sendeudstyr kan stilles til rfldighed, og det er muligt umiddelbart at overg6' til en anden ekspeditionsplads, sifremt der skal foretages fejlretning af den i brug vrerende plads. det folgende er ekspeditionsmodtagerne ved de 2 telefonipladser henholdsvis de 2 telegrafipladser benrevnt modtager og 2.

9 1 956 TELETEKNK Autoriseret reproduktion efter Geodetisk nstituts kort. Fig.11. Oversigtskort med angivelse af sende- og modtagestation for Skagen kystradiostation. slr.msltnie lt Mod loge rsto lto ns brug i;,;;",;:;;i - lfor kol'brerrngs-i frekvenset j L - i fro modldgeronlcdh tig. 12. )lokdiagram over installationel vetl Skagen kystradiostation.

10 1956 TELETEKNK Til stationen er indfort 6 telefonledninger fra Skagen central. Ledningerne er over gaffeltransformatorer fsrt firtrads til ekspeditionsfelter, s5.- ledes at de i flreng kan udnyttes ved korrespondance med en bevregelig station. Der findes p6. stationen 6 telefonekspeditionsfelter, eet for hver af de fire ekspeditionspladser, eet i bestyrerens kontor og eet i proverummet. Telefonledningerne er i ekspeditionsfelterne udstyret med kaldelamper (hvide) og optagetlamper (rode), endvidere kan ekspedienten ringe pi ledningerne og eventuelt udsende et pausesignal. Ekspeditionspladserne for telefoni erdelti3felter. a) Modtagerfelt (i midten). b) Ekspeditionsfelt (til hojre). c) Betjenings- og overvigningsfelt for telefonisenderne samt felt for hojttalere og valg af modtageantenner (til venstre). modtagetfeltet er installeret den til pladselne horende ekspeditionsmodtager. Ekspeditionsf eltet giver mulighed for betjening af telefonledningerne og at foretage de nsdvendige manipulationer for etablering af radiosamtalerne. Ved hjrelp af instrumenter kan ekspedienten overvflge ud- og indgflende taleniveau, og ved hjrelp af regulerbare drempningsled kan tilsikres det gunstigste taleniveau. feltet findes en hojttaler, der kan indkobles i stedet for pladsens hovedtelefon. Mikrofonudstyret, der benyttes i forbindelse med terminalen, er en krystalmikrofon, der udog indkobles ved hjelp af en fodkontakt. Fra pladsen er det endvidere muligt at telegrafere over telefonisenderen ved hjrelp af en nogle og en tonegenerator. betjenings- og oueil)dgningsfelt for telefonisenderne findes 7 nagler, ved hjrelp af hvilke ekspedienten kan 1) vrelge sender, 2) starte sender, 3) vrelge frekvens (2182 eller 1701 khz eller begge frekvenser samtidig), 4) blokere den valgte senders anodespending, 5) indkoble reservesender til plads, 6) indkoble reservesender til terminal, 7) starte reservesender. Lampeindikering viser, (1) hvilken telefonisender der er indkoblet til brug for ekspeditionspladsen, (2) senderens start, (3) frekvens i brug, (6) reservebordets indkobling. To instrumenter angiver henholdsvis antennestrsm og modulationsgrad. Over dette felt findes felt for hojttalerc og ualg af modtagerantenner, der indeholder : 1) Hojttaler med styrkeregulering og omskifter for tilslutning af 3 forskellige modtagere, nemlig ekspeditionsmodtagerne ved pladsen og ved 2 andre pladser. 2) Hojttaler med styrkeregulering for nod- og kaldefrekvenserne. 3) Valg af frekvensnormal (10 krystalstyrede frekvenser). 4) ndstilling af frekvensnormal til modtager 1 eller 2. 5) Valg af antenne (5 muligheder) for modtager eller 2. E ks peditionspladsen f or teleg rafi indeholder 1) Modtagerfelt (i midten). 2) Telefonekspeditionsfelt (til venstre). 3) Betjenings- og overvflgningsfelt for sendere (til hojre). modtagerfeltet er ekspeditionsmodtageren, en moderne telegrafimodtager, installeret. Modtageren for nod- og kaldefrekvensen (500 khz) er installeret i relrerummet. T elef onekspeditionsf eltet er beskrevet foran. Betjenings- og ouerudgningsfeltet indeholder 2 felter, s end e k o nt r ol f elt et og ho jtt a e r f elt et. Y ed sendekontrollen kan folgende manipulationer foretages: 1) Valg af sender t eller 2 med lampeindikering. 2) Start af sender med lampeindikering. 3) Valg af A1 eller A2. 4) Valg af frekvens 4O, 464 eller 500 khz med lampeindikering. 5) ndkobling af automatisk alarmsignal til sender. 6) Start af tegngiver for alarmsignal. 7) Valg af reserveplads med lampeindikering. 8) Start af reservesender. Endvidere findes 2 instrumenter for kontrol af sendernes antennestrom og modulationsgrad. H o jtt al erf elf ef indeholder : 1) Regulering af beat-oscillator for 500 khz modtager. 2) Antennevalg til modtager 1, 5 muligheder.

11 10 TELETEKNK ) Antennevalg til modtager 2, 5 muligheder. rl) ndkobling af frekvensnormal til modtager l. 5) ndkobling af frekvensnormal til modtager 2. 6) Valg af frekvensnormal (10 krystalstyrede frekvenser). 7) Hojttaler for nsd- og kaldefrekvens. 8) Hojttaler og omskiftel til tilslutning af 3 forskellige modtagere, nemlig ekspeditionsmodtageren ved pladsen og ved 2 andre pladser. Udgangseffekten til hojttalerne kan inden for visse grrenser reguleres. Terminaludstgr Relaudstyret, gaffeltransformatorer, forstrerhere, liniekrydsfelter og modtagere'for nod- og kaldefrekvenserne er installeret i et rum for sig. Selu r e guler e nde f or sterker Denne forstrerker er saledes konstrueret, at en egentlig selvregulering forst indlrrder, nd.r forstrerkerens indgangsspmnding og deraf folgende udgangssprending svarer til 5Q 0/o modulation. Efter 50 0/o modulation er reguleringen relativ svag, men tiltager strerkt rned modulation svarende til 790/o og derover. Forstnrkerens egentlige selvregulering sker ved hjrelp af en negativ sprending, som tilfores indgangsrorene sorn gitterforsprending, og som er en funktion af udgangsvekselsprendingen. Tidskonstanten for denne regulering er ca. r/ro sekund. Selv kraftige stoj- eller talesprendinger af kortere varighed end denne tid bringer ikke selvreguleringen i fuld funktion. Sprendingerne vil dog ikke ni frem til forstrerkerudgangen, men bliver beskflret i en klipperanordning, sfl ogsfl kortvarig overmodulation af senderne er udelukket. Ved udformning af frekvensgangen i hele forstrerkersystemet, d. v. s. mikrofonforstrerker plus selvregulerende forstrerker, er det tilstrrebt at bortskrere alle frekvenser under 400 Hz og over 3000 Hz. Desuden har man tilstrrebt at hreve forstrerkningen for de hojere frekvenser i forhold til de lavere, hvilket i ikke ringe grad oger forstieligheden under dirlige transmissionsforhold. Alarmsignalgiuer Da stationen i pflkommende tilfdde kan komme ud for at skulle udsende alarmsignalet, og man ikke har ment, at dette kunne gores med tilstreekkelig nojagtighed med en morsenogle, har rnan konstrueret en mekanisk alarmgiver, der i princippet bestdlr af en roterende kontaktgiver. Udsendelsen af alarmsignalet er sikret ved ekspeditionspladserne med et noglesystem, s&ledes at man ikke ttforvarende kan sende signalet ud. Fig. 15. De af relre-.;s,j:,.#,tf]"st.vr. skagen kyst- Fig. 12 giver en oversigt over disse installationer, rnedens fotografiet fig. 15 illustrerer opbygningen. Af det n&vnte udstyr skal her i korthed orntales selvregulerende forstrerker, alarmsignalgiver og tegngiver for pausesignal. T egngiuer or pausesignal For abonnenter i ventestilling, hvilke hyppigt forekommer ved kyststationstrafik, er der indfort et pausesignal, der for radiosiden (d. v. s. udsendelse til skibsstationen) bestir af stationens morsekode OXP, medens signalet, der udsendes til landabonnenten under en eventuel venteperiode, er morsetegnet V (... -). Tonesignalet, der udsendes, er pi 800 Hz. Reseruesenderudstgr For under sendernedbrud eller lignende driftforstyrrende forhold at kunne vrere uafhengig af

12 1956 TELETEKNK ll Lodrel ohlenna Ant 5 Fig. 16. Antenneudst5'r ved modtagestation. \ J den fjernstyrede sendestation er der i ekspeditionslokalet opstillet 2 reservesendere, en sender 'or LB telegrafi og en MHF telefonisender. Senderne er opstillet i umiddelbar tilknytning til ekspeditionsbordene og kan indsrttes med ojebliks varsel. LB senderen er en 100 watt telegrafisender af tysk fabrikat med mulighed for hurtig omskiftning af frekvenser inden for bindet khz. MHF senderen er en krystalstyret telefonisender af fabrikat M. P. Pedersen type A. 143N med 60 watt antenneeffekt. Frekvensomridet er khz. Senderen er indrettet for indtil 14 krystalstyrede frekvenser, af hvilke frekvenserne 2182, L701, 2740 og l7l5 khz er sat i drift. Fig. 17. Antennekrydsfelt.

13 r2 TELETEKNK 1956 lopf lit krysldlcenlrol for kolibreringsfrekvensct rf--- topf : topf l0pf 5;, lopf t0pf -lrtf L.. Anlenhe 6 Anlehne 5 a 44f)15( r1-j - --.; 24lT15o r!l T -.f a 4lT1so rul :r ; rlr 4 : Jsf)-so rtr 4 a-! 321)1so rll : -.i,6\-^fo 4tl t-l t2*150 rill c--r1 nlho [!l EJ i1?ffi; r!l E ksped t' t kspedt' Ekspedt - tkspedt' tonsplods 4 J 2 )t6i Reserve Llodt? Modt.t Modt2 ModLl Modt 2 Modl..l Ho( tt-2 Modt.l T l J Antenne 3 lrjrj jjj ),rlrj,l iltj );JrJ,LrJr!,ir,l,tJ JrJr )s)r! 2 4? g r rt ij',' fftn61 \---v----=j \----- Ekspadilrcnsplods, EkspQdilrcnsPtods2 Ekspedilionsplods3 Eksp'diltohsPlsds 4 Reserve Fig. 18. Antennehrydsfelt, princip. Skagens kystradiostation' Antenneanleg Ved overflytning til arealet for modtagerantenner var det nodvendigt at endre noget pa det dervrerende antenneanleg og endvidere at nedlregge et jordnet. Fig. 16 viser, hvorledes det nye antenneanl&g er indrettet. Antenne nr. 5 og 6 er beregnet som sendeantenner for reservesenderne, men er, ndlr de ikke udnyttes som sidan, fort igennem til krydsfeltet for modtagerantennerne og kan udnyttes ved modtagerpladserne. Et fotografi af antennekrydsfeltet er vist pfl fig. 17. Antennekrydsfeltet er udfort som vist pfl fig- 18, hvoraf det fremgflr, at enhver af de 6 indforte antenner kan udnyttes efter behag ved d.r forskellige borde. ndforing af antennerne til krydsfeltet er udfart i koaksialkabel. Det samme grelder forbindelsen fra antennekrvdsfelt til bordene. Rsnne radio Ronne radio blev i 1951 oprettet som en art forsogsstation alene med dagtjeneste, idet bl. a. fiskerne havde svsert ved at ffl forbindelse med

14 1956 TELETEKNK 13 Lyngby radio, der hidtil havde opretholdt telefonitjenesten i Ostersoen. Afstandene fra de fjerne fiskepladser til Lyngby radio var s6. store, at radioforbindelsen dertil ikke var god nok til at sikre en god sikkerhedstjeneste, desuden fandtes visse udode zoner( omkring Bornholm, hvor radioforbindelsen heller ikke var srerlig pfllidelig. Forsoget faldt sfl heldigt ud, at tjenesten blev udvidet til dogntjeneste og visse forbedringer ved de bestflende anlreg udfort. Som anlregget er nu, bestflr kyststationen af en ekspeditionsplads med tilhsrende lokalmodtager pi Ronne rigscentral, en fremskudt modtagestation ved Hvideodde nord for Ronne, en fremskudt sendestation ved Galgelokken syd for Ronne og en fremskudt sende- og modtagestation ved Balka syd for Nexs. Sidstnrevnte station er delt, afstanden mellem sende- og modtagestationen er ca. 500 m. Til de fremskudte stationer er fsrt kabelforbindelse, der overforer tale- og manovresprendinger. En oversigt er givet pfl fig. 19. Stationernes anbringelse ved kysten har stor betydning i transmissionsmressig henseende, idet de omhandlede frekvenser bliver langt mere deempede over land - ikke mindst et klippefyldt land som Bornholm - end over vand. AALXA 2lE2 kh. t.ndar 2sd6 " 2tA2 " modtog.r t995. (+ tig s tel. loh) GALG TLgKKTN 2586 khz t.nder Fig. 19. Oversigtsdiagram af Runne kystradiostation. Slort of oolveksler -:-- Jord Alqrh Hojtloler,r&ro Ho rs2 n.g[. Fig. 20. Oversigtsdiagram af terminaludstyr. Ronne kystradiostation. FOR KOR ELS ER Lf: Lgllcforslerker ff : fg : Tooegenerolor 5F: Hf: Modlogeforslerker

15 T4 'ELETEKNK 1956 Sendestationernes storrelse er ikke 5[ watt brerebolge - som folge af det ret begrrensede omride, der skal drekkes, og stationernes placering. Terminaludstyret er udfort pfl en lidt mere primitiv mflde end de i det forega.ende omtalte terminaler. Alle funktioner med hensyn til udog indkobling af abonnentledninger m. v. foretages siledes direkte af ekspeditionsnogler og ikke via relreer. Fig. 20 giver en oversigt over dette terrninaludstyr. Bortset fra udgifter til ekspedition af samtaler og vagt pi lyttefrekvensen er stationens drift meget billig, konstant teknisk tilsyn er ikke nodvendig og een mands betjening er tilstrrekkelig ved ekspeditionen. Slutbemrcrkning Kyststationerne er som bekendt ikke alene oprettet for at varetage en vis nod- og hjrelpetjeneste, men udnyttes i hoj grad tillige for afvikling af telegrammer og samtaler af mere eller mindre kommercielt prreg. Statistikken i tabel giver en id6 om omfanget af denne tjeneste. Alle stationers trafik er i stadig stigen. Bag de torre tal shjuler sig mange besverlige ekspeditioner og tekniske forhold, der ikke kendes ved ekspedition over ledninger. Forhold som fading' elektriske forstyrrelser, interferens fra frerrrrnede mere eller mindre lovlige stationer, ulovlig brug af andre tjenesters frekvenser m. v' hsrer til den Lyngby radio Blaavand radio Skagen radio Ronne radio Korsor radio Kalundborg radio Thorshavn radio Radio- samtaler Radiotelegrammer og radiobreve ialt Tabel l. Kyststationernes trafik i daglige drifts besvarligheder og giver ofte anledning til pitale og til tider omfattende korrespondance med andre landes myndigheder pfl dette omride. De senere irs udvikling, d. v. s. stigende trafik og mangel pfl et tilstrrekkeligt antal frekvenskanaler, har medfsrt stigende tekniske krav til sflvel land- som skibsstationer. Dette grelder isrer frekvenstolerancer og udstriling af harmoniske. Visse forssg pfl at omlegge tjenesterne til andre og hojere frekvenser er gjort ved f' eks. DSB's overfarter, hvor sejldistancen og forholdene er sfldan, at det kan lade sig gore. Frekvenserne for radiotjenesten ved Aarhus-Kalundborg ruten og frerntidig for Korsor-Nyborg ruten er siledes omkring 160 MHz. de senere Ar er der endvidere gjort forsog pfl at oprette en effektiv pejletjeneste pfl de meget benyttede telefonifrekvenser fra 1,6--3,5 MHz' En s6.dan tjeneste er oprettet ved Skagen radio r

IOVIATT FoR Sltr Rt( E n,

IOVIATT FoR Sltr Rt( E n, OVATT FoR Sltr Rt( E n, SEMPROFESSONEL H-F STEREO FORST/ERKER. STEREOFORSTnRKEREN opbygges efter bllled og frontplade, de to forsterkere og str0mforsyningen anbringes i bunden af kassen pa afstandsstykker.

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

RADIOMODTAGERSTATIONEN PA REERSO

RADIOMODTAGERSTATIONEN PA REERSO 1965 TELETEKNIK 65 RADIOMODTAGERSTATIONEN PA REERSO G. Bramslev og B. Wedervang PogT senere artikel' Allerede i 1950 begyndte post- og telegrafvresenet at overveje en flytning af radiomodtagerstationen

Læs mere

INMARSAT. 9.1 INMARSAT-satellitternes placering rundt om jorden

INMARSAT. 9.1 INMARSAT-satellitternes placering rundt om jorden 101 er en mellemstatslig organisation, der blev oprettet i 1979 med det formål, at tilvejebringe global satellitkommunikation til søs, herunder specielt nødog sikkerhedskommunikation. Senere er s formål

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

DEN TEKNISKE UDVIKLING AF RADIO OG RADIOFONI I DE SIDSTE 50 AR

DEN TEKNISKE UDVIKLING AF RADIO OG RADIOFONI I DE SIDSTE 50 AR TELETEKNIK 1954 74 % af samtlige telefonapparater; heraf er 10 950 med egen ledning og 4365 partsabonnenter. Ialt forefindes 20 600 ibrugvrerende automattelefonapparater. Kurven i fig. 13 viser den bogf/rte

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark Bestyrelsens redegorelse ifht. Finanstilsynets anbefalinger om best practice for lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark af D.2. SEPTEMBER 2014 -l- Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynets "Omkostningsundersogelse

Læs mere

Sprogpolitik som problemknuser

Sprogpolitik som problemknuser Berlingske Tidender2. sektion, onsdag 18. juni 2003 Kronik: En formuleret sprogpolitik er vigtig bide i offentlige institutioner og private virksomheder. Domstolenes sprogpolitik er en landvinding inden

Læs mere

Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i

Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i Statsminister Helle Thorning-schmidts tale ved Folketingets flbning tirsdag den 4. oktober 20ll Det talte ord grelder Danmark har fiet en ny regering. En regering, der vil bruge det enestflende ved Danmark

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Stornos ukendte produkter

Stornos ukendte produkter Stornos ukendte produkter - lidt Storno produkthistorie Storno huskes jo først og fremmest som en af de førende europæiske producenter af mobiltelefoner, og der nok kun få, som erindrer, at Storno også

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

UDVIKLINGEN I TELEF'ONANLAGGENE I SONDERJYLLAND SIDEN GENFORENINGEN

UDVIKLINGEN I TELEF'ONANLAGGENE I SONDERJYLLAND SIDEN GENFORENINGEN TELETEKNK t954 ledninger i drift). Desuden er etableret en fjernvalgsledning Klbenhavn - Amsterdam. Det ved disse fjernvalg benyttede system, CCF's 2-frekvens system, er mere kompliceret end det ved indlandsledningerne

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003,

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995 I MilftfrRr Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, 200 4, 2005, 200 6, 2007, 2 0 08, 2009, 2010, 20L3 0g 20t4 Kapitel l: Navn

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DEN OF'F'ENTLTGE TELETJBNESTE GENNEM 1OO AR

DEN OF'F'ENTLTGE TELETJBNESTE GENNEM 1OO AR TtrLETEKNIK t954 pe 107 og meleapparater til miling af feltstyrker ned til 10 mikrovolt pr. meter. Radioamat@rer Det b/r i denne artikel n&vnes, at radioamatlrerne har veret meget virksomme i kortbllgeomridet

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Forud for m@det var udsendt indkaldelse til beboerne samt dagsorden for irsmgdet. Ejendommens

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Vi har klaret krisen bedre end frygtet.

Vi har klaret krisen bedre end frygtet. Statsminister Lars Lskke Rasmussens tale ved Folketingets fibning tirsdag den 5. oktober 2010 Det talte ord grelder For to ir siden truede den globale finanskrise med at valte Danmark. Nu er vi ved at

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63 Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Lær Masterpact at kende 2 Brug af Masterpact 8 Lær kontrolknapper og indikeringer at kende 8 Spænding af maksimalafbryderens hovedfjeder 9 Indkobling af maksimalafbryderen

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager:

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager: FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET Sag 08Y0{596 Martine Kkling Klager: Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum Indklagede: YouSee A/S (tidligere TDC Kabel TV AiS) Strandlodsvej

Læs mere

Telefonitjenester. Tast Selv services Vejledning

Telefonitjenester. Tast Selv services Vejledning Telefonitjenester Tast Selv services Vejledning Telefonitjenester Tak fordi du valgte Telefoni I denne vejledning kan du se, hvordan du anvender de forskellige tjenester, der tilbydes sammen med Telefoni.

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

AnsnecNSKAB FoR 2o1o. +uirtt'mfit+ Dansk. Revision DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde 36-38

AnsnecNSKAB FoR 2o1o. +uirtt'mfit+ Dansk. Revision DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde 36-38 Dansk Revision Darck Ravision Randers Statsautoriseret Revisiompartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SO rendee@danskrcvislon.dl( lnrnir.dansk vision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Teletoc +45 89 12

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Beretning fra VHF komitteen på IARU, Region 1, konferencen i Sydafrika, d. 12 19. august, 2011.

Beretning fra VHF komitteen på IARU, Region 1, konferencen i Sydafrika, d. 12 19. august, 2011. Beretning fra VHF komitteen på IARU, Region 1, konferencen i Sydafrika, d. 12 19. august, 2011. Der var ialt indsendt 50 dokumenter til behandling i VUSHF komiteen, C 5. Heraf var de 4, - samt et ændringsforslag

Læs mere

GODKENDELSE SOM SOCIALPACDAGOGISK OPHOLDSSTED

GODKENDELSE SOM SOCIALPACDAGOGISK OPHOLDSSTED VEJLE AMT. GODKENDELSE SOM SOCIALPACDAGOGISK OPHOLDSSTED Vejle Amt godkender hewed Porsgaard som socialpzdagogisk opholdssted i henhold ti1 lov om social sellrice $49, stk. 2. Opholdsstedet Porsgaard har

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr. 42 12 58 14. Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax 89414243 www-deloitte.

Deloitte. Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Arsrapport 20l4ll5. CVR-nr. 42 12 58 14. Dirigent. 53. regnskabslr. Telelax 89414243 www-deloitte. Deloitte Deloitte Sbba'iorisset R viirep rtsseh b CVR-nr. 33 96 35 56 City Tolver, Varkmestergade 2 8 Aarhus C Telefon 89414141 Telelax 89414243 www-deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12

Læs mere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Af OZ5WK, Karl Wagner Ærholm 9 6200 Aabenraa HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Denne konstruktion er primært bygget til min SDR sender, men kan anvendes hvor der er brug for HF

Læs mere

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Hvad er wlsn? Det trådløse lokale sikerhedsnetværk wlsn

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger Nordenskov 103.2 (hovedsender) Pos. 55 39.396 N 08 40.279 E Sender Telefunken 100 W Hovedsender

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere