Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter"

Transkript

1 Nicolai Eigtveds Gade København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon Fax CVR-nr EAN-nr J.nr Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter 1. Statsrevisorernes kritik Statsrevisorerne har ved brev af 4. november 2011 sendt mig beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter og har anmodet mig om at forholde mig til såvel beretningens indhold og konklusioner som til Statsrevisorernes bemærkninger. Redegørelsen er samtidig sendt i kopi til Rigsrevisor. Statsrevisorerne kritiserer kvaliteten af det lovarbejde, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Skatteministeriet præsterede ved udformningen af teksten i ejendomsskattelovens 1, stk. 5. Det lovforberedende arbejde burde have sikret, at lovens tekst stemte overens med lovens hensigt om at begrænse ikke nedsætte stigningen af ejendomsskatten, og burde have omfattet konsekvensberegninger. Da SKAT i 2004 blev bekendt med, at nogle grundejere stort set slap for at betale ejendomsskat, valgte man at ændre det it-system, som beregnede grundskatteloftet, i stedet for at ændre lovgrundlaget. SKATs ændrede praksis var lovstridig og fortsatte i en årrække trods gentagne advarsler fra egne medarbejdere og eksterne parter. Statsrevisorerne påtaler: at SKAT uden at inddrage juridisk ekspertise og uden at involvere samarbejdspartnere i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommuner besluttede, at der alene var tale om et it-problem, som skulle løses ved at ændre it-systemet at SKAT ikke fulgte hurtigt og grundigt nok op på de advarsler fra interne og eksterne parter, som man modtog i perioden at SKAT var alt for lang tid om at stoppe den ulovlige praksis. Den ulovlige praksis blev først lovliggjort ved en lovændring i december Det Side 1 af 5

2 vil koste staten ca. 1,2 mia. kr., som skal betales tilbage til de berørte grundejere ikke fordi det var lovens hensigt, men på grund af en uprofessionel, egenrådig og passiv forvaltning i SKAT. Statsrevisorerne påtaler skarpt, at SKAT først i april 2010 orienterer Skatteministeriet og skatteministeren og først i maj 2010 orienterer Indenrigsog Sundhedsministeriet. Jeg tager Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger til Folketinget til efterretning. Skatteministeriet har derfor fået udarbejdet en handleplan for at imødegå kritikken. Denne skal sikre, at de punkter, Rigsrevisionen påpeger, ikke kan ske igen. Jeg har gennemgået beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger med henblik på at vurdere om handleplanen i tilstrækkeligt omfang tager højde for den kritik, som nu er fremført. Herudover har Skatteministeriet iværksat undersøgelser på området, blandt andet for at forbedre arbejdsgangene. Blandt andet har Skatteministeriets Interne Revision undersøgt sagsbehandlingen på ejendomsvurderingsområdet for så vidt angår fradrag for forbedringer og har påpeget områder, der vil blive fulgt op på. 2. Skatteministeriet handleplan vedrørende ejendomsvurdering En arbejdsgruppe i Skatteministeriet har afdækket en række initiativer, som kan medvirke til at styrke ejendomsvurderingsområdet, specielt med fokus på de kritikpunkter, som Statsrevisorerne har påpeget i beretningen. Nedenfor gennemgås de væsentligste initiativer set i forhold til Statsrevisorernes kritik. Procedurerne omkring it-ændringer strammes op. Skatteministeriet vil inden udgangen af 1. kvartal 2012 stramme op omkring den beskrevne rolle- og ansvarsfordeling, herunder afklare på hvilket ledelsesniveau der skal ske godkendelser i forbindelse med systemændringers gennemførelse. Den reviderede rolle-/ansvarsfordeling vil blive implementeret i hele ITudviklings- og driftsorganisationen. Formalisering af samarbejdet mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet, Kommunernes Landsforening og Skatteministeriet. Der er etableret et udvalg, der skal overvåge samspillet mellem vurderings- og ejendomsskattesystemerne. Formålet er, at udvalget skal bidrage til at sikre, at de to systemer fungerer driftsmæssigt godt og forvaltes korrekt. Udvalget består af medarbejdere fra Skatteministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Det Side 2 af 5

3 planlægges, at udvalget mødes halvårligt, men kan i sager af hastende karakter indkaldes ad hoc. Skærpet fokus på helhedstænkning i lovgivning I redegørelsen rettes der kritik mod kvaliteten af lovarbejdet i 2002, herunder det lovforberedende arbejde. Imidlertid arbejder Skatteministeriet i dag på en anden og mere helhedstænkende måde med lovgivningsarbejdet. Skatteministeriets lovgivning udarbejdes i dag i lovgrupper, der sikrer en helhedsorienteret tilgang til udformning af lovgivningen. Formålet er at sikre den nødvendige sammenhæng mellem alle dele af processen, således at politisk/juridiske overvejelser og systemmæssige/administrative overvejelser kan gå op i en helhed. Lovgrupperne sammensættes for hvert enkelt lovforslag, og skal som minimum indeholde kompetencer indenfor udarbejdelse af lovgivning, provenuberegning og administration. Det vil i praksis sige, at en lovgruppe som minimum sammensættes af medarbejdere fra Jura & Samfundsøkonomi (udarbejdelse af lovgivning og provenuberegninger) og medarbejdere fra Borgere & Virksomheder (systemmæssige forhold, administrative forhold etc.). Endvidere vil andre relevante medarbejdere blive inddraget. Eksempelvis vil man ved lovgivning på ejendomsvurderingsområdet inddrage medarbejdere fra den landsdækkende enhed Ejendomsvurdering. Det værktøj, der er det centrale omdrejningspunkt for Skatteministeriets udarbejdelse af lovforslag, er den elektroniske Lovprocesguide, som er udviklet af Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Lovprocesguiden er suppleret med information, der er speciel for Skatteministeriet - de såkaldte lokalinfo'er. Dette gør lovprocesguiden til et værktøj, hvor al den viden, der er nødvendig for at lave et lovforslag af høj kvalitet er samlet på et sted. Ændring af it-system uden juridisk vurdering Som nævnt ovenfor har Skatteministeriet nedsat en arbejdsgruppe, der kigger på ændringsprocessen for så vidt angår it-systemer med henblik på justering de steder, hvor processen måtte være upræcis eller utilstrækkelig. Arbejdsgruppen arbejder med at få dækket de forretningsmæssige, juridiske og it-mæssige aspekter i ændringsprocessen med henblik på optimering. Arbejdet forventes færdigimplementeret i 1. kvartal Som et led i det arbejde vil der blive udarbejdet og udmeldt retningslinjer for hvilke typer af systemændringer, der kræver en ledelsesmæssig godkendelse. Den nye rolle- og ansvarsfordeling kommer til at gælde ved alle it-udviklingsog -driftsopgaver i Skatteministeriet. Side 3 af 5

4 Det skal dog nævnes, at der siden 2005 er sket en større ændring i SKAT generelt som skal sikre, at der ikke foretages ændringer i it-systemer, som får utilsigtede konsekvenser. Processerne er mere adskilt, således at der nu er flere øjne på, når der evt. skal foretages systemændringer. I Skatteministeriet har vi nu en række kontorer, som har rollen som proces ejere. Det er disse kontorer, der har ansvaret for de arbejdsprocesser, der skal itunderstøttes, og som derfor stiller de forretningsmæssige krav i forbindelse med systemændringer. Når der er behov for det, skal procesejer konsultere Skatteministeriets juridiske enhed for at få afklaret juridiske aspekter af en ny systemændring. En række andre kontorer har rollen som systemejere. De vurderer og estimerer de nødvendige systemændringer sammen med procesejerne og Skatteministeriets it leverandører. Skatteministeriets landsdækkende kompetencecenter Ejendomsvurdering har indtil nu varetaget en stor del af både procesejers opgaver såvel som systemejer opgaver, men der vil nu blive strammet kraftigt op omkring rolle- og ansvarsfordelingen og rollerne bliver derfor adskilt. Interne advarsler Som et fremgår af beretningen har SKAT/Skatteministeriet interne retningslinjer, hvorved en medarbejder kan sende en advarsel op igennem systemet, når den pågældende gennem sit arbejde bliver bekendt med en uhensigtsmæssighed i Skatteministeriet. Det kan f.eks. være organiseret misbrug af skattelovgivningen, skatteregler, der bruges i strid med lovgivers intentioner, eller som tilfældet var i den konkrete sag omtalt i beretningen. Jura og Samfundsøkonomi har foretaget en revision af proceduren omkring early warning. Fremover skal de enkelte chefer i referencelinjen notere på early warning-sagen, at de har set den, og anføre eventuelle bemærkninger inden for 14 dage i hvert led. De enkelte chefer har en pligt til at sende early warning-sagen videre, selv om de vurderer, at der er tale om falsk alarm. Dette skal i givet fald fremgå som en bemærkning. På denne måde sikres det, at en early warning altid sendes hele vejen til Skatteministeriet, Jura og Samfundsøkonomi, hvor et kontor inden for 14 dage tager stilling til, om sagen skal vurderes i et fagkontor, eller om den efter drøftelse med afsenderen kan afmeldes eller behandles videre i et andet regi. Justering af skatteministeriets organisation på vurderingsområdet. Organisationen på vurderingsområdet har hidtil af flere historiske årsager været forskellig fra de fleste øvrige områder i Skatteministeriet. Skatteministeriets direktion vil blive forelagt et oplæg til justering af organisationen på vurderingsområ- Side 4 af 5

5 det, der normaliserer området, således at den regionale driftsenhed suppleres af en central styrings- og koordineringsenhed. 3. Afslutning Afslutningsvis vil jeg understrege, at denne sag handler om dårlig administration på området for ejendomsvurdering med afsmitning til ejendomsskatteområdet. I Skatteministeriet blev der sideløbende med sagens behandling som sagt sat andre undersøgelser i gang. Disse viser også et behov for opstramninger af procedurerne. Det tager vi selvfølgelig med i samme omgang. Beretningen viser også tydeligt, at vi her har med et område at gøre, som bæger præg af, at der igennem længere tid har været stor usikkerhed om, hvad der skal ske på området. Ejendomsvurderingen har været underlagt ret betydelige besparelser og har derfor været ramt af en række omlægninger. Det er mit og regeringens ønske at få moderniseret ejendomsvurderingsområdet. Generelt trænger området til, at vi laver et gennemgribende eftersyn. Både af lovgivningen, af organiseringen såvel som af it-systemerne. Samtidig hermed bliver der tale om en stor ledelsesmæssig opgave. Det er vigtigt, vi sammen finder ud af, hvordan området bliver tidssvarende, således at ejendomsområdet bliver genopbygget og som sagt moderniseret. Med venlig hilsen Thor Möger Pedersen Side 5 af 5

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Skatteministeriets sektoranalyse

Skatteministeriets sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Skatteministeriets sektoranalyse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 8 1.1. Baggrund og formål... 8 1.2. Synopsis for sektoranalysen på skatteområdet... 9 1.3.

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Indsigt i den kommunale administration

Indsigt i den kommunale administration Indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning afgivet af den af indenrigs- og sundhedsministeren i maj 2002

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Vurdering af fast ejendom

Vurdering af fast ejendom Vurdering af fast ejendom Kapitel 1. Kommissorium m.v. Kapitel 2. Sammenfatning og konklusioner Kapitel 3. Vurderingssystemet Kapitel 4. Anvendelse af vurderingerne Kapitel 5. Erfaringerne med det nuværende

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere