Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten"

Transkript

1 Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.), Tove (kasserer), Annette (leder i mikro), Nikki (leder i mikro), Charlotte (leder i mini), Kasper (leder i trop), Torben (gruppeleder samt leder i junior og trop) og Trine (gruppeleder). I alt 13 stemmeberettigede. Dejligt at se 4 forældre men vi ville jo gerne have været flere :o) Inden mødet var der fællesspisning med 20 deltagere. Ad 1. Torben modtog valg som ordstyrer og Trine som referent. Ad 2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen Fra Formanden Malene, Gruppelederne v/trine, Mikroerne v/annette. Se vedlagte bilag. Minierne har været 10 stk og 3 ledere. De stod for det meget flotte juleteater til juleafslutningen, som de selv havde skrevet. De har været på Fønikslejr, hvor de vandt førstepræmie i underholdning og har blandt meget andet også gået 10 km-tur i dyb sne. Siden foråret har mikroerne haft tæt samarbejde med minierne, så oprykningen til mini er foregået i kendte rammer. Det har været en succes for fastholdelse af spejderne. Juniorernes ledere har haft en sej kamp efter at de afleverede 10 juniorer til troppen. Der er 4 aktive børn og 2 ledere. Der er planer om at holde møder med Karl af Riises juniorer i Sorø, som heller ikke er ret mange. Troppen som blev startet op året før har haft noget kaotiske tilstande, men efter oprykning fra juniorer er der kommet meget stor struktur på både patruljeopdeling og spejdermøder. Der har været 3 spejdere på patruljelederkursus i efterårsferien, og det har bragt en gejst og arbejdsiver til børnene, som er alle pengene værd. Patruljerne har arbejder i selvstyrende patruljer, som har lagt ½ års-plan for deres aktiviteter, som de selv skal arrangere og afholde. Klanen består af 1 medlem og har ingen aktiviteter pt. Formanden har afholdt gruppeledervalg blandt lederne. Torben og Trine fortsætter som gruppeledere. Ad 3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse Tove fremlagde regnkab for 2009, der blev godkendt. Der har været lidt rod i hvor regnskabet befandt sig til underskrift. Revisoren har godkendt regnskabet uden kommentarer. Ad 4. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Ad 5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid a. + b. planer for indeværende år samt beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. Gruppen forventer det samme aktivitetsniveau som året før. Der er oprettet en lederklan for alle ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre voksne med tilknytning til Stenlillespejderne. Der planlægges med 6 møder om året med emner der spænder vidt fra biografbesøg, motorsavskursus, maddag til ledertræning. Da der ikke er afsat midler i budgettet til disse aktiviteter ønskes det, at der afsættes kr ,- i regnskabet for 2010 til afholdelse af udgifter. Bestyrelsen bemyndinges til at få dette med i budgettet. I henhold til gruppens mål opstillet i forbindelse med gruppens visionsarbejde

2 fra 2008 skal vi arbejde frem mod at få flere spejdere og flere ledere. Der skal være opfølgning på oprykning af mikroer (igangsat), så de bliver i gruppen. Vi skal udarbejde kompetancebank (igangsat) og starte fredagscafé med aftensmad. Vi skal skabe større synlighed både ved større PR (aktiviteter i bymiljøet og avisartikler) og ved tøj med logo-tryk (indledende arbejde igangsat). Desuden har vi mål for 2010 om at lave flere aktiviteter for ledere (for at fastholde og begejstre), samarbejde med andre lokale korps og grupper samt udbyde kurser for egne ledere (og måske med tid for andre). c. vedtagelse af budget for 2010, herunder fastsættelse af medlemskontingent Budget tilsvarende sidste års budgetniveau og regnskab er lavet. Budgettet det blev fremlagt på mødet. Det præsenterede et forventet underskud på kr ,- hvilket ikke gav grund til bekymring. Men der var også medtaget rå budgetter fra grenene. Den kommende bestyrelse blev pålagt at sørge for, at der blev reguleret i disse budgetter, således at regnskabet går i nul for Det blev vedtaget at fastholde det nuværende kontingent på kr. 325,- i kvartalet. Budgettet med disse kommentarer blev vedtaget. Ad 6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer Det nuværende antal på 8 medlemmer anbefales bibeholdt. Ad 7. Valg til bestyrelsen Formand Malene er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsesarbejdet grundet manglende tid Jane er udtrådt af bestyrelsen og 1. suppleant har overtaget resten af hendes periode Conni er udtrådt af bestyrelsen og 2. suppleant har overtaget resten af hendes periode Tove er på valg og genopstiller 2 suppleant poster er ledige Berit og Manja genopstiller Spejderleder Vinni er på valg, men er stoppet som leder i gruppen Spejderleder Jonna er på valg og genopstiller Spejderleder Torben Poulsen er valgt for 2 år til 2011 Spejderleder Annette Lemann er valgt for 2 år til 2011 Der skal altså vælges 3 forældre/ledere samt 2 suppleanter til bestyrelsen. Mette (mor til Timian hos trop og vores tidligere mikroleder) blev valgt som bestyrelsesformand for 1 år. Manja (mor til Daniel hos trop) blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. Berit (mor til Thor hos mikro) blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Johann (far til Carl hos mini, Gemma og Joshua hos trop) blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Steen (far til Martin hos trop) blev valgt som 2. Suppleant 1. Suppleant er vakant. Jonna blev genvalgt som uniformeret medlemmer af bestyrelsen. Således er der blevet valgt en fuldtallig bestyrelse (navne med fed). Ad 8. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet Trine og Martin stillede gerne op, men opfordrede samtidig til at andre meldte sig. Trine og Martin blev genvalgt for 1 år.

3 Ad 9. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet Torben Poulsen, Tove, Trine, Charlotte og Nikki blev valgt for 1 år. Divisionsrådsmødet foregår i Høng onsdag 24. Marts kl Ad 10. Valg af revisor og en revisorsuppleant Torben Kamper blev genvalgt som revisor for 1 år. Anette Fager (mor til Mathias hos trop) blev genvalgt som revisor-suppleant. Ad 11. Valg til udvalg Vores forskellige udvalg er lidt tyndt besat, så interesserede er budt ind til at deltage i hytteudvalg, pr-udvalg, sponsorudvalg og materieludvalg. Kasper og Martin meldte sig til hytteudvalg, Trine til PR og Mette til sponsor. Der er stadig ledige pladser. Ad 12. Eventuelt Næste år har vi spejdere, som er gamle nok til at blive valgt til bestyrelsen. Det skal vi huske at have fokus på. Annette oplyste at der var gratis kursus i Divisionen 18. Marts i Slagelse Kursus for Nye Ledere og Kursus for Nye Bestyrelsesmedlemmer Og Kursus i web (hjemmesider) 29. Marts i Slagelse. Tilmelding til Trine. Regnskab + Referat af Grupperådsmødet + Gruppeindberetning skal fremsendes til DivisionsChefen Mads Bidstrup. Mødet sluttede i god ro og orden, således opfattet af Gruppeleder Trine Høj Dahl

4 Bilag til referat af Grupperådsmøde 25. Februar 2010 Ad 2. Formandens beretning 2009 Indledning Først vil jeg gerne beklage at jeg ikke selv er hos jer for at give denne beretning. Desværre har for meget arbejde og for lidt søvn tvunget mig lidt i knæ. Dette medfører også at jeg bliver nødt til at trække mig fra posten som formand. Jeg kan ikke tilbyde det I har behov for lige nu. Årets gang 23. februar 2009 sidste generalforsamling 25. marts 2009 ekstraordinært grupperådsmøde Derudover er der blevet afholdt 6 bestyrelsesmøder. 23. april 2009 afholdt vi Skt. Georgsdag, masser af solskin og glade spejdere. Mit indtryk er også at de fremmødte forældre hyggede sig. 23. juni afholdt vi traditionen tro Skt. Hansbål. Vi var heldige med vejret og der var rigtigt mange mennesker. Torben gav en rigtig god båltale som havde mere fokus på Skt. Hans som tradition end på politik. Det blev efterfølgende besluttet at salg af pølser ikke bliver gentaget, da det ikke løber rundt og skaber meget besvær. 14. august var der sommerfest og fødselsdag. 4-5 spejderfamilier deltog udover lederfamilier. 12. december holdt vi juleafslutning, med et meget stort deltagerantal. Indsamlingen af sponsorgaver blandt lokale og mindre lokale var helt fantastisk. Det blev alle tiders aften med dejlig mad og masser af glade mennesker. Igangværende aktiviteter: Vi er i gang med at finde en løsning på sikring af hytten med et alarmsystem, pengene til det vil bestyrelsen forsøge at finde via puljer og fonde. Vi arbejder stadig på at få sat skilt op ved vejen, samt et skilt på hytten. Mvh Formand Malene Gruppeledernes beretning for 2009 Medlemstallet har ved en kraftig indsats i alle grene stabiliseret sig. Ved årsskiftet havde Stenlillespejderne 58 korpsmedlemmer (56 medl. i 2008), lederne i parentes: 16 mikroer (Annette, Heidi L., Nikki) 11 minier (Charlotte, Ulla, Christina)

5 6 juniorer (Torben, Heidi C.) 25 tropspejdere (John, Kasper, Torben) 1 klanleder (Jonna) De fleste af lederne har været længe i gruppen, og det er ved at være tid for flere og nye kræfter for at vi ikke skal slide vores gode ledere op. Vi har oprettet en lederklan for at også de voksne kan opleve og vokse i deres spejderoplevelser uden børn. Gruppen har haft et fint aktivitetsniveau i grenene. Gruppeturen i maj var voldsomt præget af vejret (silende regn) med fokus på at udnytte naturens energiressourcer vha. vandvarmere, vindmøller, solopvarmet vand, urtepottebrød og ikke mindst bålbagte medaljer med creme-flødeskum. Men en meget hyggelig tur, hvor alle spejderne på tværs af grenene deltog sammen om de projekter de synes var spændende. Mikroerne afholdt sommerlejr i pinsen mens de øvrige grene var på Blå Sommer i Sønderjylland. I løbet af året har vi arbejdet videre med vores visions delmål - Jeg går ikke til spejder, jeg er spejder - med mål som f.eks: flere spejdere, fredagscafé, kompetence-bank, anderledes spejderoplevelser, holdånd og åben spejderhytte. Desuden planlagde vi en bedre forberedelse af yngre oprykker-børn. Vi har holdt en stor hvervekampagne efter sommerferien for de yngste børn i gruppen (mikro og mini), som har givet dejligt mange nye børn i de 2 grene. Vores blad Risten udkom for sidste gang, hvorfor der arbejdes på at hjemmesiden bliver mere aktiv med RSS-feeds (mail når nyheder). Trine bliver redaktør af disse aktive nyhedsstrømme, og vil også stå for at få flere nyheder lokket ud af grenene, som kan lægges på siden. Hjemmesiden forventes at overtage nyhedsstrømmen sammen med tilmeldingssedler der udleveres på møderne. Der mangler stadig mange finesser på hytten og multihuset, og vi håber at forældrene vil støtte mere op om vores 2 årlige arbejdsdage, så vi kan komme til bunds i opgaverne. Der har igen været børne-ledere på kursus i Og sikke et udbytte de kom hjem med til gavn for de øvrige spejdere. Også 5 ledere har været på inspirationskursus i spejderarbejde (ild med flint og stål, naturarbejde, orientering). Tak for ordet - Sph Gruppeleder Trine Høj Dahl Beretning fra mikroerne 2009 Vi har i det forløbne år haft pænt med mikrospejdere ca. 16 stk. efter et meget succes-fuldt PR åbent hus i spejderhytten efter sommerferien. I året der er gået har vi lavet en masse forskellige ting på møder og ture: Januar foderbrædder, loch ness lørdag, marts mini mikro weekend i kobæk, ny fælles mødedag i marts, maj i lejre med de andre mikroer i divisionen, gruppeweekend med oprykning, sommerlejr i pinsen, pr møder i september, pirater, 10 km i maglemosen, julekalendere, juleweekend i kobæk, fælles juleafslutning. Vi har haft fint samarbejde med ulvene hos minierne, hvor vi lagde enhederne sammen i en periode indtil sommerferien for at der er flere spejdere samlet på møderne det var sjovere samtidig forberedte vi mikroerne på oprykningen på gruppe turen i maj. Mikroleder Annette Lemann

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division nr. 2 oktober 2012 kære julemand... julen står snart for døren, og mange er begyndt at tænke

Læs mere

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1 Gruppeblad for Skovfolket De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN Koglen, maj - august 2008 1 hilsen til skovfolket Mangel på voksne udfordrer alle omkring Skovfolket Hvad arbejder vi med i bestyrelsen?

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Herlev Folkedanserforening

Herlev Folkedanserforening Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl. 20.00 1. Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere