Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003"

Transkript

1 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Maj 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

2

3 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning Udvalgets vurderinger mv Sammenfatning af de enkelte kapitler IT- og telepolitik, herunder på beredskabsområdet Historisk gennemgang Status for TETRA-teknologi i Danmark Indsatsberedskabet på skadestedet Effektiv og koordineret skadesindsats Faser i forbindelse med en skadesindsats Anvendelse af radiokommunikation Tilkendegivelser om behov og ønsker for radiokommunikation Funktionalitetsbehov og -ønsker samt prioritering heraf Variation i funktionalitetsbehov og -ønsker Større ulykker og katastrofesituationer Nuværende radiokommunikationssystemer Interne radiokommunikationssystemer Det traditionelle skadesstedsradiosystem To mobile kommunikationsenheder GSM mobiltelefoni Samlet vurdering Mulige fremtidige digitale radioteknologier GSM-R TETRA GSM/UMTS i kommercielle netværk Sammenligning af den funktionelle opfyldelse af behov og ønsker

4 7.5. Vurdering af de tre digitale radioteknologier Økonomi Mulige fremtidige radioteknologier Nuværende radiokommunikationssystemer Samlet økonomiestimat Samlet cost-benefit afvejning Indledning Nuværende radiokommunikationssystemers og digitale radioteknologiers funktionelle behovsopfyldelse Økonomiske konsekvenser ved at udskifte de nuværende radiokommunikationssystemer med digital teknologi Potentialer inden for andre offentlige forvaltningsområder Samlet afvejning Bilag Kommissorium. Analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet. Maj Udarbejdet af konsulentfirmaet Accenture. 4

5 Rapport om radiokommunikation for beredskabet 1. Indledning En række ministerier offentliggjorde i december 2002 en rapport afgivet af arbejdsgruppen om teknisk radiokommunikation på beredskabsområdet. I forlængelse heraf blev det besluttet at nedsætte et tværministerielt udvalg om radiokommunikation på beredskabsområdet, der skulle analysere betydningen af og fordelene ved at forbedre beredskabsmyndighedernes tværgående radiokommunikation ved tilslutning til et eventuelt landsdækkende digitalt radionet. Kommissorium er vedlagt som bilag til denne rapport. Det fremgår af kommissoriet, at der kan inddrages ekstern konsulentbistand til udvalgets arbejde. Udvalget har på den baggrund engageret konsulentfirmaet Accenture til at analysere betydningen af og fordelene ved at forbedre beredskabsmyndighedernes tværgående radiokommunikation ved tilslutning til et landsdækkende digitalt radionet. Accentures analyse af beredskabsmyndighedernes funktionalitetsbehov, nuværende radiokommunikationssystemer og udgifter relateret til radiokommunikation samt eventuelle fordele og ulemper ved et digitalt radionet er baseret på en interviewundersøgelse på tværs af forskellige brugergrupper inden for beredskabsmyndighederne. Politiet, Falck, Beredskabsstyrelsen, brand- og ambulanceberedskaber fra København Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune og Roskilde Kommune, forsvaret, Banestyrelsen samt otte kommunale redningsberedskaber har deltaget som informanter i undersøgelsen. Endvidere har Accenture foretaget en vurdering af udvalgte potentielle nye digitale teknologistandarders behovsopfyldelse for et eventuelt landsdækkende radionet for beredskabet og analyseret funktionelle og økonomiske konsekvenser ved forskellige beslutningsmuligheder. Accentures analyse, der er i denne rapport omtales som konsulentanalysen, er vedlagt denne rapport. 5

6 Følgende har været medlem af udvalget: Afdelingschef Kjeld Kjeldsen (formand), Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontorchef Henrik Grosen Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontorchef Kristian Wendelboe, Finansministeriet Fuldmægtig Henrik Rosenberg Seiding, Finansministeriet Orlogskaptajn Børge Bechmann Olesen, Forsvarsministeriet Kontorchef Svend Larsen, Justitsministeriet Budgetkonsulent John Vestergaard, Justitsministeriet Vicerigspolitichef Erik Justesen, Rigspolitichefen Kontorchef Sune Rahn, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Specialkonsulent Helge Mygdal Knudsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Områdeleder Henry Galle Stech, IT- og Telestyrelsen Følgende har varetaget sekretariatsopgaver: Fuldmægtig Henrik Rosenberg Seiding, Finansministeriet Fuldmægtig Thomas F. Pihl, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Specialkonsulent Andreas Berggreen, Finansministeriet Specialkonsulent Henrik Wagner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Udvalget har afholdt seks møder. 6

7 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Rapporten består af et hovedbind og bilagsbind. Hovedbindet består af selve rapporten og udvalgets kommissorium. Bilagsbindet udgøres af Accentures analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet. 7

8 2. Sammenfatning 2.1. Udvalgets vurderinger mv. Beredskabsmyndighederne har bl.a. til formål at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer eller ved overhængende fare herfor. Blandt en række faktorer er radiokommunikation bestemmende for, at de involverede beredskabsmyndigheders indsats kan koordineres tilstrækkeligt effektivt. Med dette udgangspunkt har udvalget analyseret følgende: 1. Hvorvidt funktionelle eller andre behov nødvendiggør en udskiftning af beredskabsmyndighedernes nuværende radiokommunikationssystemer. 2. Sammenholdt disse behov med en række nye digitale og standardiserede radioteknologier. 3. Skitseret en række mulige modeller for en udskiftning af beredskabsmyndighedernes radiokommunikationssystemer og de økonomiske konsekvenser herved. Udvalgets analyse af disse punkter viser følgende: Ad 1. Det er på baggrund af afdækningen af de nuværende analoge radiokommunikationssystemers funktionaliteter samt beredskabsmyndighedernes tilkendegivelser vedrørende radiofunktionalitetsbehov udvalgets vurdering, at der ikke for nærværende eksisterer et behov for udskiftning af beredskabsmyndighedernes radiokommunikationssystemer alene som følge af manglende funktionaliteter. De nuværende radiokommunikationssystemer opfylder således beredskabsmyndighedernes behov for radiofunktionaliteter i dagligdagssituationer og ved mindre ulykker. Dette indebærer, at størstedelen af de almindeligt forekommende hændelser som beredskabsmyndighederne må imødegå er dækket af de nuværende radiokommunikationssystemer. 8

9 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Ved større ulykker og katastrofer, hvor mange beredskabsmyndigheder er involveret og/eller hvor skadesstedet har en større geografisk spredning, har flere beredskabsmyndigheder påpeget, at de nuværende radiokommunikationssystemer ikke fuldt ud dækker beredskabsmyndighedernes ønsker og behov. Beredskabsstyrelsens to særlige kommunikationsenheder kan dog som supplement til det traditionelle skadestedsradiosystem i et vist omfang opfylde en række særligt kritiske kommunikationsbehov og -ønsker for beredskabsmyndighederne i forbindelse med større ulykker og katastrofer, herunder behovet for tværgående radiokommunikation. Udover manglende funktionaliteter kan også almindeligt slid og ælde samt ophør af IT-mæssig understøttelse og muligheden for reservedelsleverancer nødvendiggøre en udskiftning. Politiet har i den forbindelse oplyst over for udvalget, at politiet af denne årsag finder det nødvendigt, at politiets nuværende radiokommunikationssystem udskiftes inden for en kortere årrække. Desuden står København, Frederiksberg og Gentofte brand- og ambulanceberedskab aktuelt over for en udskiftning af deres radiokommunikationssystemer, dels på grund af slitage, dels på grund af ønske om nye funktionaliteter. Øvrige beredskabsmyndigheder omfattet af konsulentanalysen har ikke givet udtryk for aktuelle planer om udskiftning af radiokommunikationssystemer. Der er en generel udvikling i den offentlige og private sektor mod øget mobil datakommunikation. Dette gør sig eksempelvis gældende inden for ældrepleje, forsyningssektor, transportsektor mv. Det fremgår dog af konsulentanalysen, at et radionet for beredskabsmyndighederne ikke i nævneværdigt omfang forventes at kunne tiltrække brugere fra andre offentlige forvaltningsområder end beredskabsområdet. Dette skyldes, at disse brugeres funktionalitetsbehov vil kunne dækkes af andre og billigere løsninger. Det er på grundlag af konsulentanalysen ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang et digitalt radionet for beredskabsmyndighederne vil tiltrække ikke-offentlige, kommercielle radiobrugere såsom f.eks. transportselskaber, taxi, vagtværn og forsyningsselskaber. 9

10 Ad 2. Udvalget konstaterer, at radiokommunikationssystemer i fremtiden i overvejende grad vil være baseret på digital teknologi, da digitale teknologier indeholder en række funktionaliteter, der er de analoge teknologier overlegen, og som blandt andet vil kunne bidrage til at forbedre den tværgående kommunikation på beredskabsområdet. Globalt er der endvidere en tendens til, at flere og flere (radiokommunikations)systemer bliver erstattet af digitale systemer, hvilket betyder, at markedsudviklingen bliver mere og mere rettet denne vej. Det er derfor udvalgets vurdering, at der ved kommende udskiftninger af de nuværende radiokommunikationssystemer på beredskabsområdet med fordel kan vælges digitale systemer. De digitale radioteknologier strækker sig fra rene proprietære til helt standardiserede systemer. Proprietære radiokommunikationssystemer er kendetegnet ved at være systemer, der kun understøttes af én leverandør og uden umiddelbar mulighed for kommunikation til andre leverandørers radioterminaler. Standardiserede radiokommunikationssystemer (f.eks. GSM-mobiltelefonteknologien) er kendetegnet ved at være baseret på standarder, som anvendes af alle væsentlige leverandører. Dette giver derfor mulighed for tværgående kommunikation uanset hvilken radiofabrikat, som anvendes. Udvalget har kun foretaget vurdering af de teknologiske muligheder for etablering af et digitalt radiokommunikationssystem baseret på standardiserede systemer. Såfremt beredskabsmyndighedernes tilkendegivelser om ønsker og behov for radiokommunikation, f.eks. vedrørende tværgående kommunikation, fuldt ud skal opfyldes, er det udvalgets vurdering, at kun TETRA-teknologien er relevant på kortere sigt. Der vil dog kunne vælges mellem flere digitale teknologier, hvis disse behov ikke fuldt ud skal opfyldes, eller hvis der kan anvendes (delvist) proprietære systemer. En standardiseret digital løsning må antages at ville medføre lavere udgifter til løbende vedligeholdelse og videreudvikling af radiokommunikationsplatformen end en proprietær løsning, mens en proprietær løsning muligvis vil kunne anskaffes billigere end en standardiseret løsning. 10

11 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Ad 3. Udvalget har drøftet fordele og ulemper ved en række modeller for, hvordan en udskiftning af beredskabsmyndighedernes radiokommunikationssystemer kan tilrettelægges: Samtlige radiokommunikationssystemer udskiftes på kort sigt. I en sådan model tilsiger den samtidige udskiftning af alle beredskabsmyndigheders radiokommunikationssystemer, at der vælges et standardiseret system, da der derved sikres den mest optimale udnyttelse af mulighederne for tværgående kommunikation mv. Det korte sigt indebærer, at radiokommunikationssystemet baseres på TE- TRA-teknologien, hvorved beredskabsmyndighedernes tilkendegivelser om ønsker og behov for radiokommunikation desuden opfyldes fuldt ud. Hvis modellen følges op af en koordineret organisatorisk tilpasning af beredskabsområdet, herunder ændrede IT-systemer samt forandringer i organisationsstrukturer og arbejdsprocesser mv., vil den potentielt endvidere kunne medføre effektiviseringsgevinster og/eller forbedret service over for borgerne mv. på beredskabsområdet. Udvalget vurderer dog ikke, at en sådan model er samfundsøkonomisk rentabel, da den vil medføre et tab af kapitalværdien af de nuværende radiokommunikationssystemer, hvor der ikke er aktuelle planer om udskiftning. Modellen vil derfor medføre ganske betydelige investeringsomkostninger allerede i 2004 eller De årlige driftsomkostninger i forbindelse med de beredskabsmyndighedernes nuværende radiokommunikationssystemer estimeres i konsulentanalysen til knap 30 mill.kr. i Et skifte til TETRA-teknologi i 2005 estimeres i konsulentanalysen til at betyde en forøgelse af de direkte driftsomkostninger til omkring 110 mill.kr. årligt. Medregnes initiale omkostninger til radioterminaler samt betaling for opbygning af dedikeret netværk mv. estimeres de samlede årlige gennemsnitlige omkostninger til godt 240 mill.kr. 11

12 Radiokommunikationssystemerne udskiftes efterhånden som almindeligt slid og ælde mv. nødvendiggør dette. En sådan model tilsiger som udgangspunkt ikke, om de nuværende radiokommunikationssystemer udskiftes med en standardiseret eller en proprietær teknologi. Det afgøres i forbindelse med en konkret vurdering af den relevante myndigheds behov for radiokommunikation og mulighederne for finansiering heraf. Såfremt beredskabsmyndighedernes behov og ønsker til tværgående kommunikation i forbindelse med større ulykker og katastrofer skal imødekommes fuldt ud, vil det dog være nødvendigt at sikre, at der i sådanne situationer vælges et standardiseret radiokommunikationssystem. Mulighederne for tværgående kommunikation vil dog først opstå i takt med, at de enkelte myndigheder udskifter deres radiokommunikationssystemer. Hvis udskiftningen endvidere skal påbegyndes på kortere sigt, vil det som ovenfor nævnt betyde, at radiokommunikationssystemet skal baseres på TETRA-teknologien. Modellen tilsiger endvidere, at der i forbindelse med politiets anskaffelse af et nyt radiokommunikationssystem gennemføres en koordination med de øvrige beredskabsmyndigheders krav. Politiet er således en nøgleaktør inden for kommunikation på beredskabsområdet. I konsulentanalysen er det på baggrund af politiets tilkendegivelser estimeret, at politiets nuværende radiokommunikationssystem årligt koster 17,0 mill.kr. De fremtidige omkostninger i forbindelse med en eventuel ny radiokommunikationsplatform til politiet vil afhænge af en konkret udarbejdet kravspecifikation samt den efterfølgende udbudsproces. Det estimeres i konsulentanalysen, at infrastrukturinvesteringer vil udgøre godt 50 pct. af det samlede investeringsbehov i forbindelse med en ny digital radiokommunikationsplatform. Disse omkostninger forventes betalt over abonnementsbetalingen til en kommende netoperatør. Derfor vil omkostningerne pr. bruger formentligt kunne reduceres, såfremt også andre beredskabsmyndigheder på sigt anvender nettet. 12

13 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Udskiftningen af radiokommunikationssystemerne udskydes så længe som muligt med henblik på at afvente den tekniske og markedsmæssige udvikling af både TETRA og konkurrerende teknologier. En sådan udskydelse vil kunne bidrage til at reducere den risiko for teknologiske børnesygdomme, der generelt er forbundet med nye teknologier. Det er også stadig forbundet med en vis usikkerhed, om alle leverandører af TETRAudstyr implementerer hele TETRA-standarden. Sker det ikke, vil det begrænse konkurrencen mellem leverandørerne af udstyret. Denne udvikling vil blandt andet være afhængig af markedsudviklingen på en række nøglemarkeder. Endvidere anføres i konsulentanalysen, at GSM/UMTS i løbet af 3-5 år muligvis vil kunne bruges som alternativ til egentlige radioteknologier. Da GSM/UMTS i høj grad forventes at blive brugt af privatpersoner og virksomheder, vil både abonnementsudgiften og de løbende forbrugsudgifter formentlig bliver lavere end TETRA. I konsulentanalysen estimeres således både de løbende driftsomkostninger og omkostningerne til indkøb af radioterminaler mv. noget lavere end ved TETRA.. Endelig vil en udskydelse betyde, at der kan tages højde for konsekvenserne for beredskabsmyndighederne af en eventuel kommunalreform. Ulempen ved at udskyde en udskiftning af radiokommunikationssystemer er, at der vil være en række engangsomkostninger til renovering af de radioterminaler, der skulle have været skiftet som følge af slid og ælde. Blandt andet må det forventes, at politiet vil finde en sådan renovering nødvendig. Endvidere kan det i praksis vise sig vanskeligt at skaffe de nødvendige reservedele til at reparere defekte radioer, samt at skaffe nye radioer til erstatning for radioer, der ikke kan repareres. 13

14 2.2. Sammenfatning af de enkelte kapitler Kapitel 3: IT- og telepolitik, herunder på beredskabsområdet Med baggrund i den telepolitiske aftale fra september 1999 er der af IT- og Telestyrelsen udstedt en tilladelse til en privat operatør til etablering og drift af et landsdækkende nød- og beredskabsnet baseret på TETRA-teknologien, som skal opfylde en række fastsatte beredskabsmæssige minimumskrav. I den forbindelse er der endvidere af IT- og Telestyrelsen udstedt en tilladelse til en privat operatør til etablering og drift af et radionet, der ikke indeholder nød- og beredskabsmæssige vilkår. De udstedte tilladelser indebærer mulighed for at opbygge to radionet - ét, der skal være landsdækkende, og hvor de fastsatte beredskabsmæssige minimumskrav skal opfyldes - og ét, hvor der er stillet mindre krav til opfyldelsen af landsdækning, og som ikke nødvendigvis skal opfylde de beredskabsmæssige minimumskrav. For begge tilladelser gælder, at tilladelsesindehaveren må tilbyde såvel nød- og beredskabskommunikation som almindelig civil kommunikation til f.eks. vognmænd og taxier. Princippet for beredskabsmyndighedernes eventuelle tilslutning til et af disse to radionet baseret på TETRA-teknologi er, at tilslutning foregår frivilligt og beror på de enkelte myndigheders vurdering af de tekniske og økonomiske konsekvenser mv. ved at skulle opgive egne systemer for at overgå til et kommercielt drevet TETRA-radionet. Kapitel 4: Indsatsberedskabet på skadestedet Et effektivt indsatsberedskab beror overordnet på de enkelte myndigheders personel- og materielmæssige dimensionering samt interne organisatoriske forhold hos beredskabsmyndighederne i form af f.eks. intern koordination og kommunikation mv. Herudover beror en afhjælpende skadesindsats på en effektiv koordineret operativ indsats mellem aktørerne på skadestedet. 14

15 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Teknisk radiokommunikation indgår i den forbindelse som et værktøj, der skal medvirke til at sikre en sådan effektiv og koordineret afhjælpende skadesindsats. Dette gælder både kommunikation internt i de enkelte beredskabsmyndigheder og kommunikation mellem de forskellige beredskabsmyndigheder. Kapitel 5: Tilkendegivelser om behov og ønsker for radiokommunikation Baseret på konsulentanalysen har det været muligt at definere nogle overordnede behov og ønsker til funktionalitet og dermed en række specifikke funktionelle behov og ønsker i relation til beredskabsmyndighedernes radiokommunikation på tværs af aktørerne. Disse ønsker og behov er blevet kategoriseret i tre grupper baseret på en vurdering af betydningen af funktionaliteten af de adspurgte beredskabsmyndigheder. De tre kategorier er kritiske radiofunktionaliteter, vigtige radiofunktionaliteter og mindre vigtige radiofunktionaliteter. Af konsulentanalysen kan udledes, at funktionalitetsbehovene kun i begrænset omfang varierer på tværs af beredskabsmyndighederne. Politiet adskiller sig fra de øvrige beredskabsmyndigheder ved at have det mest avancerede behov for radiokommunikation. Endvidere har det været muligt på et overordnet plan at fremhæve nogle radiofunktionaliteter, som beredskabsmyndighederne anser for særligt kritiske i forbindelse med større ulykker og katastrofesituationer. Disse radiofunktionaliteter er gruppeopkald med mere end fem grupper og dynamisk tildeling af grupper, direkte opkald (uden brug af netværksudstyr), tværgående kommunikation på ledelsesniveau ved skadestedet og mulighed for hurtigt at øge dækning og kapacitet. Kapitel 6: Nuværende radiokommunikationssystemer Beredskabsmyndighedernes nuværende interne radiokommunikationssystemer er meget forskellige med hensyn til funktionalitet, ydeevne og alder og muliggør ikke tværgående kommunikation beredskabsmyndighederne imellem. Baseret på konsulentanalysen kan det udledes, at størstedelen af beredskabsmyndighederne, herunder politiet, de kommunale beredskaber, Falck-bered- 15

16 skaber og Beredskabsstyrelsen er tilfredse med funktionaliteten af deres nuværende interne radiokommunikationssystemer i dagligdagssituationer og ved mindre ulykker. Dette indebærer, at størstedelen af de almindeligt forekommende hændelser som beredskabsmyndighederne må imødegå er dækket af de nuværende radiokommunikationssystemer. Ved større ulykker og katastrofer og/eller hvor skadestedet har en større geografisk rækkevidde, opfylder de nuværende radiokommunikationssystemer imidlertid ikke fuldt ud beredskabsmyndighedernes ønsker og behov til tværgående kommunikation. København, Frederiksberg og Gentofte brand- og ambulanceberedskab har angivet at skulle udskifte deres radiokommunikationssystemer i løbet af de kommende år. Politiet, som er en nøgleaktør inden for kommunikation på beredskabsområdet, har oplyst, at det i løbet af de kommende år finder det nødvendigt at udskifte sit nuværende radiokommunikationssystem. Udskiftningen skyldes dels, at leverandøren af det nuværende radiokommunikationssystem har tilkendegivet ikke længere at kunne servicere radioerne, dels at visse komponenter i terminalerne ikke længere produceres. Udvalget har noteret sig, at beredskabsmyndighedernes nuværende interne radiokommunikationssystemer indeholder en række af de funktionaliteter, som beredskabsmyndighederne vurderer som kritiske. Med hensyn til mulighederne for tværgående kommunikation har udvalget noteret sig, at der i dag er to typer af skadestedsradiosystemer til rådighed for beredskabets aktører i form af det traditionelle skadestedsradiosystem og Beredskabsstyrelsens to mobile kommunikationsenheder. Det traditionelle skadestedsradiosystem anvendes bl.a. til at muliggøre tværgående kommunikation beredskabsmyndighederne imellem ved dagligdagsituationer og mindre ulykker. Ved større ulykker og katastrofesituationer, hvor mange beredskabsmyndigheder er involveret og/eller hvor skadestedet har en større geografisk spredning påpeges af flere beredskabsmyndigheder, at det traditionelle skadestedsradiosystem ikke er fuldt ud tilstrækkeligt. Dette skyldes 16

17 Rapport om radiokommunikation for beredskabet i høj grad kapacitetsproblemer og begrænset senderækkevidde på skadestedsradioerne. De to særlige kommunikationsenheder, som Beredskabsstyrelsen stiller til rådighed for beredskabsmyndighederne, kan i et vist omfang opfylde en række særlig kritiske radiokommunikationsbehov i forbindelse med større ulykker og katastrofer. De to mobile kommunikationsenheder skal tilkaldes og indarbejdes i indsatsstedets procedurer. De mobile kommunikationsenheder vurderes at være særlig egnet på skadesteder ved større ulykker og katastrofer, hvor der kræves en længerevarende indsats. Udvalget konstaterer på den baggrund, at der samlet set ikke for nærværende eksisterer et behov for at forbedre funktionaliteten af beredskabsmyndighedernes nuværende radiokommunikationssystemer, men at politiet tilkendegiver et behov for at igangsætte en proces med henblik på udskiftning af politiets radiokommunikationssystem. Kapitel 7: Mulige fremtidige radioteknologier Baseret på konsulentanalysen er de tre digitale radioteknologier GSM-R, TE- TRA og GSM/UMTS blevet vurderet i forhold til funktionalitetskrav, som må stilles i forbindelse med en eventuel etablering af et landsdækkende radiokommunikationssystem for beredskabet. Det er vurderingen, at TETRA i dag er den mest egnede teknologi og kan opfylde alle funktionalitetsbehovene, herunder de funktionalitetsbehov som vurderes særligt kritiske ved større ulykker og katastrofer. Teknologien kan etableres og ibrugtages inden for relativt kort tid. Det bemærkes, at konsulentanalysen kun har undersøgt standardiserede digitale radioteknologier, og ikke analoge og/eller proprietære systemer. Kapitel 8: Økonomi På baggrund af de i konsulentanalysen udførte modelberegninger vil de gennemsnitlige driftsomkostninger ved et skifte til ny digital teknologi i 2005/

18 udgøre ca. 100 mill.kr. årligt, som er et vejet gennemsnit for de tre teknologier. De årlige driftsomkostninger til nuværende radiokommunikationssystemer udgør knap 30 mill.kr. i Det er derfor den overordnede vurdering, at et skifte til ny digital teknologi i 2005/2007 vil betyde en forøgelse af de nuværende direkte driftsomkostninger til radiokommunikation i beredskabet fra knap 30 mill.kr. til omkring 100 mill.kr. årligt. Medregnes initiale investeringsudgifter til terminaler samt betaling for opbygning af dedikeret netværk mv. og fordeles disse over et nyt beredskabsnets samlede levetid, estimeres de samlede årlige gennemsnitlige omkostninger til godt 230 mill.kr. årligt. Kapitel 9: Samlet cost-benefit afvejning Flere forhold gør, at det ikke for udvalget har været muligt at foretage en kvantificerbar cost-benefit afvejning af konsekvenserne ved at udskifte de nuværende radiokommunikationssystemer til fordel for digital teknologi. Udvalget har overordnet afvejet de nuværende radiokommunikationssystemers og digitale radioteknologier funktionelle behovsopfyldelse i forhold til de økonomiske konsekvenser ved at udskifte de nuværende radiokommunikationssystemer med digital teknologi. Det er udvalgets vurdering, at der ved kommende udskiftninger af de nuværende radiokommunikationssystemer på beredskabsområdet med fordel kan vælges digitale systemer frem for analoge. Omkostningerne forbundet med udskiftninger af de nuværende radiokommunikationssystemer er betydelige. Omvendt vil gevinsterne ved nye radiokommunikationsfaciliteter formentligt alene kunne høstes, såfremt radiokommunikation ses i sammenhæng med ændringer i den beredskabsmæssige indsats mv. Det er udvalgets vurdering, at der ikke for nærværende eksisterer et behov for udskiftning af beredskabsmyndighedernes radiokommunikationssystemer alene som følge af manglende funktionalitet. 18

19 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Udvalget har i den forbindelse drøftet fordele og ulemper ved nogle modeller for, hvordan en udskiftning af beredskabsmyndighedernes radiokommunikationssystemer kan tilrettelægges. En fuld udskiftning af beredskabsmyndighedernes radiokommunikationssystemer på kortere sigt vurderer udvalget ikke som samfundsøkonomisk rentabel, da det vil medføre tab af kapitalværdien af de nuværende radiokommunikationssystemer, hvor der ikke er aktuelle planer om udskiftning. Udvalget noterer sig, at såfremt beredskabsmyndighedernes behov og ønsker til tværgående kommunikation i forbindelse med større ulykker og katastrofer skal imødekommes fuldt ud, vil det være nødvendigt at sikre, at beredskabsmyndighederne i sådanne situationer benytter et standardiseret radiosystem. Mulighederne for tværgående kommunikation vil først opstå i takt med, at de enkelte myndigheder udskifter deres radiokommunikationssystemer til et sådan standardiseret radiokommunikationssystem. Politiet, der er en nøgleaktør inden for kommunikation på beredskabsområdet, har oplyst, at politiet inden for en kortere årrække har behov for et nyt radiokommunikationssystem. Dette tilsiger, at der i forbindelse med politiets anskaffelse af et nyt radiokommunikationssystem gennemføres en koordination med de øvrige beredskabsmyndigheders krav. 19

20 3. IT- og telepolitik, herunder på beredskabsområdet 3.1. Historisk gennemgang Den danske IT- og telepolitik har gennem mange år været karakteriseret ved en bred tilslutning fra næsten alle Folketingets partier. Det gælder både de ITog telepolitiske målsætninger og de heraf udmøntede love på området. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgik den 8. september 1999 Principaftale om sigtelinier for telepolitikken - danskernes adgangsbillet til netværkssamfundet. Aftalen bygger videre på den omfattende liberalisering af telemarkedet, der blev gennemført i 1990 erne. Ifølge aftalen er målene for telepolitikken at fremme en markedsudvikling, der fører til innovation og vækst, og at sikre alle danskere adgang til de moderne kommunikationsteknologier. Det betyder, at der skal være sund konkurrence på hele telemarkedet og ægte valgfrihed for alle forbrugere. Vedrørende udnyttelsen af frekvensressourcerne fremgår det af aftalen, at frekvenspolitikken og -lovgivningen som overordnet mål bør have at sikre det billigste, mest varierede og bredest mulige udbud af kommunikationsmuligheder til flest mulige brugere. Hvis der er modstrid mellem bredere samfundsmæssige målsætninger som f.eks. sikring af nød- og sikkerhedstjenester og fremme af konkurrence, frekvenseffektivitet m.v., bør de overordnede samfundsmæssige mål ifølge aftalen have forrang. Med udgangspunkt i den telepolitiske principaftale blev den samme kreds af forligspartier enige om meget hurtigt at iværksætte en række nye frekvensinitiativer på nogle udvalgte områder, herunder nød- og beredskabsområdet. Af denne aftale af 7. oktober 1999 fremgår, at det overordnede telepolitiske sigte med initiativet vedrørende mobile tjenester til nød- og beredskabsformål og andre former for specifikke kommunikationsbehov er: 20

21 Rapport om radiokommunikation for beredskabet at sikre forbedrede kommunikationsmuligheder for beredskabsmyndigheder i nød- og krisesituationer. TETRA-teknologien skaber bl.a. mulighed for opbygning af én landsdækkende nød- og beredskabsinfrastruktur, for at alle beredskabsorganisationer i Danmark kan tale med hinanden på et ulykkessted (baseret på samme radioteknologi), og for anvendelse af forskellige former for IT-redskaber ved styring af større nød- og beredskabsopgaver. At sikre forbedrede kommunikationsmuligheder for en række erhvervsmæssige brugere som f.eks. transportvirksomheder, vognmænd og taxiselskaber. At tilgodese flest mulige af de forskellige brugerinteresser, der knytter sig til udnyttelsen af TETRA-teknologien (forskellige ønsker m.h.t. landsdækning, prisstruktur, fremme af konkurrencedrevet pres på etableringspris og slutbrugerpriser, tjenester og faciliteter der udbydes, mulighed for at fungere som egen tjenesteudbyder (med brug for særlige faciliteter), rådighed over eget net, tidsmæssige ønsker til hvor hurtigt nettene ønskes etableret m.v.). I lovforslag L 103 af 25. november 1999 vedrørende ændring af lov om radiokommunikation og tildeling af frekvenser og lov om offentlig mobilkommunikation, der skal gennemføre de telepolitiske aftaler, konstateres bl.a., at der ikke blandt beredskabsmyndighederne har været interesse for at etablere et samlet landsdækkende ikke-kommercielt brugerejet radionet baseret på Tetra-teknologi. Det fremgår bl.a. af L 103: Det har været overvejet og undersøgt, om det allerede i første fase ville være muligt - og om der fra brugerside ville være interesse for - at etablere en samlet, landsdækkende, ikke-kommerciel, brugerejet TETRA-infrastruktur som et alternativ til et net, der etableres og drives af en operatør, som udnytter de således tildelte frekvenser kommercielt, og derigennem giver brugerne adgang til det ønskede produktudbud. 21

Analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet. Version 1

Analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet. Version 1 Analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet Version 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENFATNING AF KONSEKVENSER VEDRØRENDE BEREDSKABSMYNDIGHEDERNES TILSLUTNING

Læs mere

RAPPORT vedrørende et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab

RAPPORT vedrørende et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab Radioudvalget Att.: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V RAPPORT vedrørende et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab Marts 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet SINE Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet Orientering om SINE for Beredskabskommissionen Emner 1. Grundlaget 2. Hvad er SINE? 3. Hvem er ansvarlig? 4. Fællesoffentligt projekt organisation

Læs mere

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K Side 1 af 5 Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K T: +45 3392 9169 E: sine@sikkerhedsnet.dk W: www.sikkerhedsnet.dk SINE - det nye fælles radiosystem for det danske beredskab Maj 2008 Hvad er

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET SINE. Nimbusparken 24, 4.. 2000 Frederiksberg. Tel +45 4515 2165. Fax

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 110/2013 (1. afdeling) Hans Damm Research A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Erhvervsstyrelsen (tidligere IT- og Telestyrelsen), Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Overgangsuddannelse, Beredskabet B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om beredskabet

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet

Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Ansvarlig offentlig myndighed... 3 1.2

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz Notat Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet 450-470 MHz 7. april 2006 Den 8. december 2005 iværksatte en høring over frekvensanvendelsen i frekvensbåndet 450-470 MHz. Høringsfristen

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget sforslag til 2009-2012 Økonomi- og Planudvalget Teknik & Miljø Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 701.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til Beredskabsforbund

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Konference om Inspire den 20. marts 2007

Konference om Inspire den 20. marts 2007 Konference om Inspire den 20. marts 2007 Digital forvaltning når det skal gå stærkt Beredskabsområdet belyst med eksempler Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen When Technology is Master we

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Carsten Mau, sektionsleder i CFB 28. januar 2015 Dagsorden Fakta om SINE Regionale koordinationsgruppemøder, ny form Superbrugere og vidensdelere Automatisk tildeling

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende ApS KBUS 38 nr. 4418 c/o Motorola A/S Sydvestvej 15 2600 Glostrup Deres reference: CVR nummer: 26210895 Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-22 Pernille Springborg 16. oktober 2001 Tilladelse til

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Intro 2 Dækningsprøve 3 Testsystem 4 Specialrapporter 5 Radioer 6 Kontaktinfo 8

Intro 2 Dækningsprøve 3 Testsystem 4 Specialrapporter 5 Radioer 6 Kontaktinfo 8 Servicekatalog 2014 I dette servicekatalog håber vi, at du vil lade dig inspirere af de forskellige serviceydelser indenfor tekniske løsninger og tests som Dansk Beredskabskommunikation (DBK) tilbyder.

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 106 Offentligt Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov IT- og Telestyrelsen Januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Bilag til forsvarsministerens skrivelse af 30. maj 2007 (Alm.del.) Spørgsmål nr. 19: Kan ministeren bekræfte om følgende forløb er korrekt? 2001:

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet Indenrigs- og Sundhedsministeriet April 2003 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere