Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003"

Transkript

1 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Maj 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

2

3 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning Udvalgets vurderinger mv Sammenfatning af de enkelte kapitler IT- og telepolitik, herunder på beredskabsområdet Historisk gennemgang Status for TETRA-teknologi i Danmark Indsatsberedskabet på skadestedet Effektiv og koordineret skadesindsats Faser i forbindelse med en skadesindsats Anvendelse af radiokommunikation Tilkendegivelser om behov og ønsker for radiokommunikation Funktionalitetsbehov og -ønsker samt prioritering heraf Variation i funktionalitetsbehov og -ønsker Større ulykker og katastrofesituationer Nuværende radiokommunikationssystemer Interne radiokommunikationssystemer Det traditionelle skadesstedsradiosystem To mobile kommunikationsenheder GSM mobiltelefoni Samlet vurdering Mulige fremtidige digitale radioteknologier GSM-R TETRA GSM/UMTS i kommercielle netværk Sammenligning af den funktionelle opfyldelse af behov og ønsker

4 7.5. Vurdering af de tre digitale radioteknologier Økonomi Mulige fremtidige radioteknologier Nuværende radiokommunikationssystemer Samlet økonomiestimat Samlet cost-benefit afvejning Indledning Nuværende radiokommunikationssystemers og digitale radioteknologiers funktionelle behovsopfyldelse Økonomiske konsekvenser ved at udskifte de nuværende radiokommunikationssystemer med digital teknologi Potentialer inden for andre offentlige forvaltningsområder Samlet afvejning Bilag Kommissorium. Analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet. Maj Udarbejdet af konsulentfirmaet Accenture. 4

5 Rapport om radiokommunikation for beredskabet 1. Indledning En række ministerier offentliggjorde i december 2002 en rapport afgivet af arbejdsgruppen om teknisk radiokommunikation på beredskabsområdet. I forlængelse heraf blev det besluttet at nedsætte et tværministerielt udvalg om radiokommunikation på beredskabsområdet, der skulle analysere betydningen af og fordelene ved at forbedre beredskabsmyndighedernes tværgående radiokommunikation ved tilslutning til et eventuelt landsdækkende digitalt radionet. Kommissorium er vedlagt som bilag til denne rapport. Det fremgår af kommissoriet, at der kan inddrages ekstern konsulentbistand til udvalgets arbejde. Udvalget har på den baggrund engageret konsulentfirmaet Accenture til at analysere betydningen af og fordelene ved at forbedre beredskabsmyndighedernes tværgående radiokommunikation ved tilslutning til et landsdækkende digitalt radionet. Accentures analyse af beredskabsmyndighedernes funktionalitetsbehov, nuværende radiokommunikationssystemer og udgifter relateret til radiokommunikation samt eventuelle fordele og ulemper ved et digitalt radionet er baseret på en interviewundersøgelse på tværs af forskellige brugergrupper inden for beredskabsmyndighederne. Politiet, Falck, Beredskabsstyrelsen, brand- og ambulanceberedskaber fra København Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune og Roskilde Kommune, forsvaret, Banestyrelsen samt otte kommunale redningsberedskaber har deltaget som informanter i undersøgelsen. Endvidere har Accenture foretaget en vurdering af udvalgte potentielle nye digitale teknologistandarders behovsopfyldelse for et eventuelt landsdækkende radionet for beredskabet og analyseret funktionelle og økonomiske konsekvenser ved forskellige beslutningsmuligheder. Accentures analyse, der er i denne rapport omtales som konsulentanalysen, er vedlagt denne rapport. 5

6 Følgende har været medlem af udvalget: Afdelingschef Kjeld Kjeldsen (formand), Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontorchef Henrik Grosen Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontorchef Kristian Wendelboe, Finansministeriet Fuldmægtig Henrik Rosenberg Seiding, Finansministeriet Orlogskaptajn Børge Bechmann Olesen, Forsvarsministeriet Kontorchef Svend Larsen, Justitsministeriet Budgetkonsulent John Vestergaard, Justitsministeriet Vicerigspolitichef Erik Justesen, Rigspolitichefen Kontorchef Sune Rahn, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Specialkonsulent Helge Mygdal Knudsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Områdeleder Henry Galle Stech, IT- og Telestyrelsen Følgende har varetaget sekretariatsopgaver: Fuldmægtig Henrik Rosenberg Seiding, Finansministeriet Fuldmægtig Thomas F. Pihl, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Specialkonsulent Andreas Berggreen, Finansministeriet Specialkonsulent Henrik Wagner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Udvalget har afholdt seks møder. 6

7 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Rapporten består af et hovedbind og bilagsbind. Hovedbindet består af selve rapporten og udvalgets kommissorium. Bilagsbindet udgøres af Accentures analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet. 7

8 2. Sammenfatning 2.1. Udvalgets vurderinger mv. Beredskabsmyndighederne har bl.a. til formål at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer eller ved overhængende fare herfor. Blandt en række faktorer er radiokommunikation bestemmende for, at de involverede beredskabsmyndigheders indsats kan koordineres tilstrækkeligt effektivt. Med dette udgangspunkt har udvalget analyseret følgende: 1. Hvorvidt funktionelle eller andre behov nødvendiggør en udskiftning af beredskabsmyndighedernes nuværende radiokommunikationssystemer. 2. Sammenholdt disse behov med en række nye digitale og standardiserede radioteknologier. 3. Skitseret en række mulige modeller for en udskiftning af beredskabsmyndighedernes radiokommunikationssystemer og de økonomiske konsekvenser herved. Udvalgets analyse af disse punkter viser følgende: Ad 1. Det er på baggrund af afdækningen af de nuværende analoge radiokommunikationssystemers funktionaliteter samt beredskabsmyndighedernes tilkendegivelser vedrørende radiofunktionalitetsbehov udvalgets vurdering, at der ikke for nærværende eksisterer et behov for udskiftning af beredskabsmyndighedernes radiokommunikationssystemer alene som følge af manglende funktionaliteter. De nuværende radiokommunikationssystemer opfylder således beredskabsmyndighedernes behov for radiofunktionaliteter i dagligdagssituationer og ved mindre ulykker. Dette indebærer, at størstedelen af de almindeligt forekommende hændelser som beredskabsmyndighederne må imødegå er dækket af de nuværende radiokommunikationssystemer. 8

9 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Ved større ulykker og katastrofer, hvor mange beredskabsmyndigheder er involveret og/eller hvor skadesstedet har en større geografisk spredning, har flere beredskabsmyndigheder påpeget, at de nuværende radiokommunikationssystemer ikke fuldt ud dækker beredskabsmyndighedernes ønsker og behov. Beredskabsstyrelsens to særlige kommunikationsenheder kan dog som supplement til det traditionelle skadestedsradiosystem i et vist omfang opfylde en række særligt kritiske kommunikationsbehov og -ønsker for beredskabsmyndighederne i forbindelse med større ulykker og katastrofer, herunder behovet for tværgående radiokommunikation. Udover manglende funktionaliteter kan også almindeligt slid og ælde samt ophør af IT-mæssig understøttelse og muligheden for reservedelsleverancer nødvendiggøre en udskiftning. Politiet har i den forbindelse oplyst over for udvalget, at politiet af denne årsag finder det nødvendigt, at politiets nuværende radiokommunikationssystem udskiftes inden for en kortere årrække. Desuden står København, Frederiksberg og Gentofte brand- og ambulanceberedskab aktuelt over for en udskiftning af deres radiokommunikationssystemer, dels på grund af slitage, dels på grund af ønske om nye funktionaliteter. Øvrige beredskabsmyndigheder omfattet af konsulentanalysen har ikke givet udtryk for aktuelle planer om udskiftning af radiokommunikationssystemer. Der er en generel udvikling i den offentlige og private sektor mod øget mobil datakommunikation. Dette gør sig eksempelvis gældende inden for ældrepleje, forsyningssektor, transportsektor mv. Det fremgår dog af konsulentanalysen, at et radionet for beredskabsmyndighederne ikke i nævneværdigt omfang forventes at kunne tiltrække brugere fra andre offentlige forvaltningsområder end beredskabsområdet. Dette skyldes, at disse brugeres funktionalitetsbehov vil kunne dækkes af andre og billigere løsninger. Det er på grundlag af konsulentanalysen ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang et digitalt radionet for beredskabsmyndighederne vil tiltrække ikke-offentlige, kommercielle radiobrugere såsom f.eks. transportselskaber, taxi, vagtværn og forsyningsselskaber. 9

10 Ad 2. Udvalget konstaterer, at radiokommunikationssystemer i fremtiden i overvejende grad vil være baseret på digital teknologi, da digitale teknologier indeholder en række funktionaliteter, der er de analoge teknologier overlegen, og som blandt andet vil kunne bidrage til at forbedre den tværgående kommunikation på beredskabsområdet. Globalt er der endvidere en tendens til, at flere og flere (radiokommunikations)systemer bliver erstattet af digitale systemer, hvilket betyder, at markedsudviklingen bliver mere og mere rettet denne vej. Det er derfor udvalgets vurdering, at der ved kommende udskiftninger af de nuværende radiokommunikationssystemer på beredskabsområdet med fordel kan vælges digitale systemer. De digitale radioteknologier strækker sig fra rene proprietære til helt standardiserede systemer. Proprietære radiokommunikationssystemer er kendetegnet ved at være systemer, der kun understøttes af én leverandør og uden umiddelbar mulighed for kommunikation til andre leverandørers radioterminaler. Standardiserede radiokommunikationssystemer (f.eks. GSM-mobiltelefonteknologien) er kendetegnet ved at være baseret på standarder, som anvendes af alle væsentlige leverandører. Dette giver derfor mulighed for tværgående kommunikation uanset hvilken radiofabrikat, som anvendes. Udvalget har kun foretaget vurdering af de teknologiske muligheder for etablering af et digitalt radiokommunikationssystem baseret på standardiserede systemer. Såfremt beredskabsmyndighedernes tilkendegivelser om ønsker og behov for radiokommunikation, f.eks. vedrørende tværgående kommunikation, fuldt ud skal opfyldes, er det udvalgets vurdering, at kun TETRA-teknologien er relevant på kortere sigt. Der vil dog kunne vælges mellem flere digitale teknologier, hvis disse behov ikke fuldt ud skal opfyldes, eller hvis der kan anvendes (delvist) proprietære systemer. En standardiseret digital løsning må antages at ville medføre lavere udgifter til løbende vedligeholdelse og videreudvikling af radiokommunikationsplatformen end en proprietær løsning, mens en proprietær løsning muligvis vil kunne anskaffes billigere end en standardiseret løsning. 10

11 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Ad 3. Udvalget har drøftet fordele og ulemper ved en række modeller for, hvordan en udskiftning af beredskabsmyndighedernes radiokommunikationssystemer kan tilrettelægges: Samtlige radiokommunikationssystemer udskiftes på kort sigt. I en sådan model tilsiger den samtidige udskiftning af alle beredskabsmyndigheders radiokommunikationssystemer, at der vælges et standardiseret system, da der derved sikres den mest optimale udnyttelse af mulighederne for tværgående kommunikation mv. Det korte sigt indebærer, at radiokommunikationssystemet baseres på TE- TRA-teknologien, hvorved beredskabsmyndighedernes tilkendegivelser om ønsker og behov for radiokommunikation desuden opfyldes fuldt ud. Hvis modellen følges op af en koordineret organisatorisk tilpasning af beredskabsområdet, herunder ændrede IT-systemer samt forandringer i organisationsstrukturer og arbejdsprocesser mv., vil den potentielt endvidere kunne medføre effektiviseringsgevinster og/eller forbedret service over for borgerne mv. på beredskabsområdet. Udvalget vurderer dog ikke, at en sådan model er samfundsøkonomisk rentabel, da den vil medføre et tab af kapitalværdien af de nuværende radiokommunikationssystemer, hvor der ikke er aktuelle planer om udskiftning. Modellen vil derfor medføre ganske betydelige investeringsomkostninger allerede i 2004 eller De årlige driftsomkostninger i forbindelse med de beredskabsmyndighedernes nuværende radiokommunikationssystemer estimeres i konsulentanalysen til knap 30 mill.kr. i Et skifte til TETRA-teknologi i 2005 estimeres i konsulentanalysen til at betyde en forøgelse af de direkte driftsomkostninger til omkring 110 mill.kr. årligt. Medregnes initiale omkostninger til radioterminaler samt betaling for opbygning af dedikeret netværk mv. estimeres de samlede årlige gennemsnitlige omkostninger til godt 240 mill.kr. 11

12 Radiokommunikationssystemerne udskiftes efterhånden som almindeligt slid og ælde mv. nødvendiggør dette. En sådan model tilsiger som udgangspunkt ikke, om de nuværende radiokommunikationssystemer udskiftes med en standardiseret eller en proprietær teknologi. Det afgøres i forbindelse med en konkret vurdering af den relevante myndigheds behov for radiokommunikation og mulighederne for finansiering heraf. Såfremt beredskabsmyndighedernes behov og ønsker til tværgående kommunikation i forbindelse med større ulykker og katastrofer skal imødekommes fuldt ud, vil det dog være nødvendigt at sikre, at der i sådanne situationer vælges et standardiseret radiokommunikationssystem. Mulighederne for tværgående kommunikation vil dog først opstå i takt med, at de enkelte myndigheder udskifter deres radiokommunikationssystemer. Hvis udskiftningen endvidere skal påbegyndes på kortere sigt, vil det som ovenfor nævnt betyde, at radiokommunikationssystemet skal baseres på TETRA-teknologien. Modellen tilsiger endvidere, at der i forbindelse med politiets anskaffelse af et nyt radiokommunikationssystem gennemføres en koordination med de øvrige beredskabsmyndigheders krav. Politiet er således en nøgleaktør inden for kommunikation på beredskabsområdet. I konsulentanalysen er det på baggrund af politiets tilkendegivelser estimeret, at politiets nuværende radiokommunikationssystem årligt koster 17,0 mill.kr. De fremtidige omkostninger i forbindelse med en eventuel ny radiokommunikationsplatform til politiet vil afhænge af en konkret udarbejdet kravspecifikation samt den efterfølgende udbudsproces. Det estimeres i konsulentanalysen, at infrastrukturinvesteringer vil udgøre godt 50 pct. af det samlede investeringsbehov i forbindelse med en ny digital radiokommunikationsplatform. Disse omkostninger forventes betalt over abonnementsbetalingen til en kommende netoperatør. Derfor vil omkostningerne pr. bruger formentligt kunne reduceres, såfremt også andre beredskabsmyndigheder på sigt anvender nettet. 12

13 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Udskiftningen af radiokommunikationssystemerne udskydes så længe som muligt med henblik på at afvente den tekniske og markedsmæssige udvikling af både TETRA og konkurrerende teknologier. En sådan udskydelse vil kunne bidrage til at reducere den risiko for teknologiske børnesygdomme, der generelt er forbundet med nye teknologier. Det er også stadig forbundet med en vis usikkerhed, om alle leverandører af TETRAudstyr implementerer hele TETRA-standarden. Sker det ikke, vil det begrænse konkurrencen mellem leverandørerne af udstyret. Denne udvikling vil blandt andet være afhængig af markedsudviklingen på en række nøglemarkeder. Endvidere anføres i konsulentanalysen, at GSM/UMTS i løbet af 3-5 år muligvis vil kunne bruges som alternativ til egentlige radioteknologier. Da GSM/UMTS i høj grad forventes at blive brugt af privatpersoner og virksomheder, vil både abonnementsudgiften og de løbende forbrugsudgifter formentlig bliver lavere end TETRA. I konsulentanalysen estimeres således både de løbende driftsomkostninger og omkostningerne til indkøb af radioterminaler mv. noget lavere end ved TETRA.. Endelig vil en udskydelse betyde, at der kan tages højde for konsekvenserne for beredskabsmyndighederne af en eventuel kommunalreform. Ulempen ved at udskyde en udskiftning af radiokommunikationssystemer er, at der vil være en række engangsomkostninger til renovering af de radioterminaler, der skulle have været skiftet som følge af slid og ælde. Blandt andet må det forventes, at politiet vil finde en sådan renovering nødvendig. Endvidere kan det i praksis vise sig vanskeligt at skaffe de nødvendige reservedele til at reparere defekte radioer, samt at skaffe nye radioer til erstatning for radioer, der ikke kan repareres. 13

14 2.2. Sammenfatning af de enkelte kapitler Kapitel 3: IT- og telepolitik, herunder på beredskabsområdet Med baggrund i den telepolitiske aftale fra september 1999 er der af IT- og Telestyrelsen udstedt en tilladelse til en privat operatør til etablering og drift af et landsdækkende nød- og beredskabsnet baseret på TETRA-teknologien, som skal opfylde en række fastsatte beredskabsmæssige minimumskrav. I den forbindelse er der endvidere af IT- og Telestyrelsen udstedt en tilladelse til en privat operatør til etablering og drift af et radionet, der ikke indeholder nød- og beredskabsmæssige vilkår. De udstedte tilladelser indebærer mulighed for at opbygge to radionet - ét, der skal være landsdækkende, og hvor de fastsatte beredskabsmæssige minimumskrav skal opfyldes - og ét, hvor der er stillet mindre krav til opfyldelsen af landsdækning, og som ikke nødvendigvis skal opfylde de beredskabsmæssige minimumskrav. For begge tilladelser gælder, at tilladelsesindehaveren må tilbyde såvel nød- og beredskabskommunikation som almindelig civil kommunikation til f.eks. vognmænd og taxier. Princippet for beredskabsmyndighedernes eventuelle tilslutning til et af disse to radionet baseret på TETRA-teknologi er, at tilslutning foregår frivilligt og beror på de enkelte myndigheders vurdering af de tekniske og økonomiske konsekvenser mv. ved at skulle opgive egne systemer for at overgå til et kommercielt drevet TETRA-radionet. Kapitel 4: Indsatsberedskabet på skadestedet Et effektivt indsatsberedskab beror overordnet på de enkelte myndigheders personel- og materielmæssige dimensionering samt interne organisatoriske forhold hos beredskabsmyndighederne i form af f.eks. intern koordination og kommunikation mv. Herudover beror en afhjælpende skadesindsats på en effektiv koordineret operativ indsats mellem aktørerne på skadestedet. 14

15 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Teknisk radiokommunikation indgår i den forbindelse som et værktøj, der skal medvirke til at sikre en sådan effektiv og koordineret afhjælpende skadesindsats. Dette gælder både kommunikation internt i de enkelte beredskabsmyndigheder og kommunikation mellem de forskellige beredskabsmyndigheder. Kapitel 5: Tilkendegivelser om behov og ønsker for radiokommunikation Baseret på konsulentanalysen har det været muligt at definere nogle overordnede behov og ønsker til funktionalitet og dermed en række specifikke funktionelle behov og ønsker i relation til beredskabsmyndighedernes radiokommunikation på tværs af aktørerne. Disse ønsker og behov er blevet kategoriseret i tre grupper baseret på en vurdering af betydningen af funktionaliteten af de adspurgte beredskabsmyndigheder. De tre kategorier er kritiske radiofunktionaliteter, vigtige radiofunktionaliteter og mindre vigtige radiofunktionaliteter. Af konsulentanalysen kan udledes, at funktionalitetsbehovene kun i begrænset omfang varierer på tværs af beredskabsmyndighederne. Politiet adskiller sig fra de øvrige beredskabsmyndigheder ved at have det mest avancerede behov for radiokommunikation. Endvidere har det været muligt på et overordnet plan at fremhæve nogle radiofunktionaliteter, som beredskabsmyndighederne anser for særligt kritiske i forbindelse med større ulykker og katastrofesituationer. Disse radiofunktionaliteter er gruppeopkald med mere end fem grupper og dynamisk tildeling af grupper, direkte opkald (uden brug af netværksudstyr), tværgående kommunikation på ledelsesniveau ved skadestedet og mulighed for hurtigt at øge dækning og kapacitet. Kapitel 6: Nuværende radiokommunikationssystemer Beredskabsmyndighedernes nuværende interne radiokommunikationssystemer er meget forskellige med hensyn til funktionalitet, ydeevne og alder og muliggør ikke tværgående kommunikation beredskabsmyndighederne imellem. Baseret på konsulentanalysen kan det udledes, at størstedelen af beredskabsmyndighederne, herunder politiet, de kommunale beredskaber, Falck-bered- 15

16 skaber og Beredskabsstyrelsen er tilfredse med funktionaliteten af deres nuværende interne radiokommunikationssystemer i dagligdagssituationer og ved mindre ulykker. Dette indebærer, at størstedelen af de almindeligt forekommende hændelser som beredskabsmyndighederne må imødegå er dækket af de nuværende radiokommunikationssystemer. Ved større ulykker og katastrofer og/eller hvor skadestedet har en større geografisk rækkevidde, opfylder de nuværende radiokommunikationssystemer imidlertid ikke fuldt ud beredskabsmyndighedernes ønsker og behov til tværgående kommunikation. København, Frederiksberg og Gentofte brand- og ambulanceberedskab har angivet at skulle udskifte deres radiokommunikationssystemer i løbet af de kommende år. Politiet, som er en nøgleaktør inden for kommunikation på beredskabsområdet, har oplyst, at det i løbet af de kommende år finder det nødvendigt at udskifte sit nuværende radiokommunikationssystem. Udskiftningen skyldes dels, at leverandøren af det nuværende radiokommunikationssystem har tilkendegivet ikke længere at kunne servicere radioerne, dels at visse komponenter i terminalerne ikke længere produceres. Udvalget har noteret sig, at beredskabsmyndighedernes nuværende interne radiokommunikationssystemer indeholder en række af de funktionaliteter, som beredskabsmyndighederne vurderer som kritiske. Med hensyn til mulighederne for tværgående kommunikation har udvalget noteret sig, at der i dag er to typer af skadestedsradiosystemer til rådighed for beredskabets aktører i form af det traditionelle skadestedsradiosystem og Beredskabsstyrelsens to mobile kommunikationsenheder. Det traditionelle skadestedsradiosystem anvendes bl.a. til at muliggøre tværgående kommunikation beredskabsmyndighederne imellem ved dagligdagsituationer og mindre ulykker. Ved større ulykker og katastrofesituationer, hvor mange beredskabsmyndigheder er involveret og/eller hvor skadestedet har en større geografisk spredning påpeges af flere beredskabsmyndigheder, at det traditionelle skadestedsradiosystem ikke er fuldt ud tilstrækkeligt. Dette skyldes 16

17 Rapport om radiokommunikation for beredskabet i høj grad kapacitetsproblemer og begrænset senderækkevidde på skadestedsradioerne. De to særlige kommunikationsenheder, som Beredskabsstyrelsen stiller til rådighed for beredskabsmyndighederne, kan i et vist omfang opfylde en række særlig kritiske radiokommunikationsbehov i forbindelse med større ulykker og katastrofer. De to mobile kommunikationsenheder skal tilkaldes og indarbejdes i indsatsstedets procedurer. De mobile kommunikationsenheder vurderes at være særlig egnet på skadesteder ved større ulykker og katastrofer, hvor der kræves en længerevarende indsats. Udvalget konstaterer på den baggrund, at der samlet set ikke for nærværende eksisterer et behov for at forbedre funktionaliteten af beredskabsmyndighedernes nuværende radiokommunikationssystemer, men at politiet tilkendegiver et behov for at igangsætte en proces med henblik på udskiftning af politiets radiokommunikationssystem. Kapitel 7: Mulige fremtidige radioteknologier Baseret på konsulentanalysen er de tre digitale radioteknologier GSM-R, TE- TRA og GSM/UMTS blevet vurderet i forhold til funktionalitetskrav, som må stilles i forbindelse med en eventuel etablering af et landsdækkende radiokommunikationssystem for beredskabet. Det er vurderingen, at TETRA i dag er den mest egnede teknologi og kan opfylde alle funktionalitetsbehovene, herunder de funktionalitetsbehov som vurderes særligt kritiske ved større ulykker og katastrofer. Teknologien kan etableres og ibrugtages inden for relativt kort tid. Det bemærkes, at konsulentanalysen kun har undersøgt standardiserede digitale radioteknologier, og ikke analoge og/eller proprietære systemer. Kapitel 8: Økonomi På baggrund af de i konsulentanalysen udførte modelberegninger vil de gennemsnitlige driftsomkostninger ved et skifte til ny digital teknologi i 2005/

18 udgøre ca. 100 mill.kr. årligt, som er et vejet gennemsnit for de tre teknologier. De årlige driftsomkostninger til nuværende radiokommunikationssystemer udgør knap 30 mill.kr. i Det er derfor den overordnede vurdering, at et skifte til ny digital teknologi i 2005/2007 vil betyde en forøgelse af de nuværende direkte driftsomkostninger til radiokommunikation i beredskabet fra knap 30 mill.kr. til omkring 100 mill.kr. årligt. Medregnes initiale investeringsudgifter til terminaler samt betaling for opbygning af dedikeret netværk mv. og fordeles disse over et nyt beredskabsnets samlede levetid, estimeres de samlede årlige gennemsnitlige omkostninger til godt 230 mill.kr. årligt. Kapitel 9: Samlet cost-benefit afvejning Flere forhold gør, at det ikke for udvalget har været muligt at foretage en kvantificerbar cost-benefit afvejning af konsekvenserne ved at udskifte de nuværende radiokommunikationssystemer til fordel for digital teknologi. Udvalget har overordnet afvejet de nuværende radiokommunikationssystemers og digitale radioteknologier funktionelle behovsopfyldelse i forhold til de økonomiske konsekvenser ved at udskifte de nuværende radiokommunikationssystemer med digital teknologi. Det er udvalgets vurdering, at der ved kommende udskiftninger af de nuværende radiokommunikationssystemer på beredskabsområdet med fordel kan vælges digitale systemer frem for analoge. Omkostningerne forbundet med udskiftninger af de nuværende radiokommunikationssystemer er betydelige. Omvendt vil gevinsterne ved nye radiokommunikationsfaciliteter formentligt alene kunne høstes, såfremt radiokommunikation ses i sammenhæng med ændringer i den beredskabsmæssige indsats mv. Det er udvalgets vurdering, at der ikke for nærværende eksisterer et behov for udskiftning af beredskabsmyndighedernes radiokommunikationssystemer alene som følge af manglende funktionalitet. 18

19 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Udvalget har i den forbindelse drøftet fordele og ulemper ved nogle modeller for, hvordan en udskiftning af beredskabsmyndighedernes radiokommunikationssystemer kan tilrettelægges. En fuld udskiftning af beredskabsmyndighedernes radiokommunikationssystemer på kortere sigt vurderer udvalget ikke som samfundsøkonomisk rentabel, da det vil medføre tab af kapitalværdien af de nuværende radiokommunikationssystemer, hvor der ikke er aktuelle planer om udskiftning. Udvalget noterer sig, at såfremt beredskabsmyndighedernes behov og ønsker til tværgående kommunikation i forbindelse med større ulykker og katastrofer skal imødekommes fuldt ud, vil det være nødvendigt at sikre, at beredskabsmyndighederne i sådanne situationer benytter et standardiseret radiosystem. Mulighederne for tværgående kommunikation vil først opstå i takt med, at de enkelte myndigheder udskifter deres radiokommunikationssystemer til et sådan standardiseret radiokommunikationssystem. Politiet, der er en nøgleaktør inden for kommunikation på beredskabsområdet, har oplyst, at politiet inden for en kortere årrække har behov for et nyt radiokommunikationssystem. Dette tilsiger, at der i forbindelse med politiets anskaffelse af et nyt radiokommunikationssystem gennemføres en koordination med de øvrige beredskabsmyndigheders krav. 19

20 3. IT- og telepolitik, herunder på beredskabsområdet 3.1. Historisk gennemgang Den danske IT- og telepolitik har gennem mange år været karakteriseret ved en bred tilslutning fra næsten alle Folketingets partier. Det gælder både de ITog telepolitiske målsætninger og de heraf udmøntede love på området. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgik den 8. september 1999 Principaftale om sigtelinier for telepolitikken - danskernes adgangsbillet til netværkssamfundet. Aftalen bygger videre på den omfattende liberalisering af telemarkedet, der blev gennemført i 1990 erne. Ifølge aftalen er målene for telepolitikken at fremme en markedsudvikling, der fører til innovation og vækst, og at sikre alle danskere adgang til de moderne kommunikationsteknologier. Det betyder, at der skal være sund konkurrence på hele telemarkedet og ægte valgfrihed for alle forbrugere. Vedrørende udnyttelsen af frekvensressourcerne fremgår det af aftalen, at frekvenspolitikken og -lovgivningen som overordnet mål bør have at sikre det billigste, mest varierede og bredest mulige udbud af kommunikationsmuligheder til flest mulige brugere. Hvis der er modstrid mellem bredere samfundsmæssige målsætninger som f.eks. sikring af nød- og sikkerhedstjenester og fremme af konkurrence, frekvenseffektivitet m.v., bør de overordnede samfundsmæssige mål ifølge aftalen have forrang. Med udgangspunkt i den telepolitiske principaftale blev den samme kreds af forligspartier enige om meget hurtigt at iværksætte en række nye frekvensinitiativer på nogle udvalgte områder, herunder nød- og beredskabsområdet. Af denne aftale af 7. oktober 1999 fremgår, at det overordnede telepolitiske sigte med initiativet vedrørende mobile tjenester til nød- og beredskabsformål og andre former for specifikke kommunikationsbehov er: 20

21 Rapport om radiokommunikation for beredskabet at sikre forbedrede kommunikationsmuligheder for beredskabsmyndigheder i nød- og krisesituationer. TETRA-teknologien skaber bl.a. mulighed for opbygning af én landsdækkende nød- og beredskabsinfrastruktur, for at alle beredskabsorganisationer i Danmark kan tale med hinanden på et ulykkessted (baseret på samme radioteknologi), og for anvendelse af forskellige former for IT-redskaber ved styring af større nød- og beredskabsopgaver. At sikre forbedrede kommunikationsmuligheder for en række erhvervsmæssige brugere som f.eks. transportvirksomheder, vognmænd og taxiselskaber. At tilgodese flest mulige af de forskellige brugerinteresser, der knytter sig til udnyttelsen af TETRA-teknologien (forskellige ønsker m.h.t. landsdækning, prisstruktur, fremme af konkurrencedrevet pres på etableringspris og slutbrugerpriser, tjenester og faciliteter der udbydes, mulighed for at fungere som egen tjenesteudbyder (med brug for særlige faciliteter), rådighed over eget net, tidsmæssige ønsker til hvor hurtigt nettene ønskes etableret m.v.). I lovforslag L 103 af 25. november 1999 vedrørende ændring af lov om radiokommunikation og tildeling af frekvenser og lov om offentlig mobilkommunikation, der skal gennemføre de telepolitiske aftaler, konstateres bl.a., at der ikke blandt beredskabsmyndighederne har været interesse for at etablere et samlet landsdækkende ikke-kommercielt brugerejet radionet baseret på Tetra-teknologi. Det fremgår bl.a. af L 103: Det har været overvejet og undersøgt, om det allerede i første fase ville være muligt - og om der fra brugerside ville være interesse for - at etablere en samlet, landsdækkende, ikke-kommerciel, brugerejet TETRA-infrastruktur som et alternativ til et net, der etableres og drives af en operatør, som udnytter de således tildelte frekvenser kommercielt, og derigennem giver brugerne adgang til det ønskede produktudbud. 21

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 110/2013 (1. afdeling) Hans Damm Research A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Erhvervsstyrelsen (tidligere IT- og Telestyrelsen), Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RADIO KOMMUNIKATION PÅ SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Aktører på et skadested s2: Principskitse af et skadested s3: Radioudstyr på et skadested s5:

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Seneste nyt om teknikken bag radionettet

Seneste nyt om teknikken bag radionettet Seneste nyt om teknikken bag radionettet Michael Wichmann, teknisk chef i CFB 28. januar 2015 Indhold Central Data Tjeneste (CDT) Manglende dækning og noget der ligner Brug af repeater/gateway Teknik &

Læs mere

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende sundhedsvæsenet

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende sundhedsvæsenet Den Nationale Sårbarhedsudredning Rapport fra underudvalget vedrørende sundhedsvæsenet September 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Sårbarheder... 4 3.

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Asset management og infrastrukturens sundhedstilstand 1. Introduktion til Asset Management Asset Management skal ses som et

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere