FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke Kirsten Lee Charlotte Fischer Benedikte Kiær Per Tærsbøl Lise Müller Julie Herdal Molbech Birgitte Kjøller Pedersen Henrik Thorup Kenneth Kristensen Berth Bent Larsen Hans Andersen Peer Wille-Jørgensen Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 6 Hans Andersen ved sag nr. 6 Peer Wille-Jørgensen 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Mødeplan 2010 for forretningsudvalget og regionsrådet, introduktionsprogram samt offentliggørelse af møder mv Nedsættelse af særlige midlertidige udvalg for årene 2010 og Udpegning af medlemmer til de seks videnskabsetiske komiteer for Region Hovedstaden 9 4. Regionsrådets stedfortræderordning Meddelelser Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i budget Side 2

3 Den 4. januar 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 MØDEPLAN 2010 FOR FORRETNINGSUDVALGET OG REGIONSRÅ- DET, INTRODUKTIONSPROGRAM SAMT OFFENTLIGGØRELSE AF MØDER MV. ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at udkast til mødeplan 2010 og forslag til introduktionsprogram godkendes, og 2. at regionsrådet tager stilling til, at offentliggørelse af regionsrådets møder ud over på hjemmesiden også sker ved annoncering i de i mødesagen anførte dagblade. RESUME Forretningsudvalget og regionsrådet vedtager selv sin mødeplan, og der fremlægges forslag hertil. Endvidere fremlægges forslag til introduktionsprogram, så det nye regionsråd introduceres til regionens virksomheder og opgaver. Det foreslås endvidere at der tages stilling til annonceringsform for rådets møder. SAGSFREMSTILLING Der er udarbejdet vedlagte forslag til mødeplan for forretningsudvalg og regionsråd Der afholdes møder i regionsrådet en gang månedligt (undtagen januar og juli) på tirsdage kl og ugedagen før (undtagen oktober) afholdes der møde i forretningsudvalget, hvor tidspunkt aftales mellem forretningsudvalgets medlemmer. Der er indlagt dato for halvdagsseminar for regionsrådets medlemmer den 19. januar og døgnseminar for forretningsudvalgets medlemmer den 5. og 6. november. Den 10. august afholdes budgetseminar for regionsrådet, og 1. og 2. behandlingen af budgettet falder på august og septembers ordinære møder, så budgettet kan være vedtaget inden 1. oktober, som det foreskrives i loven vedrørende regionens budgetvedtagelse. Vinterferie samt efterårsferieugerne er friholdt for møder. Det første halve år er der tilrettelagt et introduktionsprogram for rådets medlemmer, som enten afholdes på selvstændige mødedatoer eller på datoer, hvor forretningsudvalget eller regionsrådet i forvejen har møde. Der henvises til forslag til introduktionsprogram vedlagt som bilag. 3

4 Regionsrådets og forretningsudvalgets møder afholdes som hovedregel på regionsgården i Hillerød, medmindre der i relation til de enkelte møder træffes beslutning om andet. I introduktionsprogrammet foreslås fx at forretningsudvalgsmødet i marts måned afholdes på Bornholm i forbindelse med besigtigelsesbesøget. Der er offentlig adgang til regionsrådets møder. Forretningsudvalgets møder foregår for lukkede døre. Tid og sted for regionsrådets møder skal offentliggøres. Ved en lovændring, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2010, kan offentliggørelse nu ske udelukkende ved information på regionens hjemmeside. Hidtil har regionsrådet offentliggjort mødetidspunkterne både på hjemmesiden og ved annoncering i følgende dagblade: Berlingske Tidende, Politiken, Frederiksborg Amtsavis, Jyllandsposten, Bornholms Tidende, Urban og metroxpress. Udgiften til annoncering i dagblade udgjorde i 2009 ca Der skal tages stilling til om der udelukkende skal annonceres på hjemmesiden eller om dette skal kombineres med dagblads-annoncering. Indkaldelse til møder og samtlige mødematerialer vedrørende regionsrådets og forretningsudvalgets møder udsendes pr. mail og i almindelig papirpost til rådets medlemmer. Fortroligt materiale sendes dog kun som papirpost. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifter til mødernes afvikling og offentliggørelse af mødetidspunkter kan afholdes inden for det på budgettet afsatte beløb. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Forretningsudvalget vedtog at afholde forretningsudvalgets møder på de foreslåede mødedatoer kl Den 16. marts 2010 holdes forretningsudvalgets møde på regionsgården og introduktionsprogrammet tilpasses herefter, således at der fortsat arrangeres besigtigelsesbesøg på Bornholm. Forretningsudvalget anbefaler i øvrigt mødeplan og introduktionsprogram. Forretningsudvalget anbefaler, at der annonceres om rådets møder i de i mødesagen anførte dagblade. Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 4

5 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til mødeplan for regionsråd og forretningsudvalg 2010 (FU) 2. Forslag til Introduktionsprogram af 16. december 2009 (FU) Sagsnr:

6 Den 4. januar 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 NEDSÆTTELSE AF SÆRLIGE MIDLERTIDIGE UDVALG FOR ÅRENE 2010 OG 2011 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at der for årene 2010 og 2011 nedsættes fem særlige udvalg med hver seks medlemmer (serviceudvalg, psykiatri- og handicapudvalg, udvalg vedr. ulighed i sundhed, uddannelses- og forskningsudvalg, miljø- og klimaudvalg) og to særlige udvalg med hver otte medlemmer (kvalitetsudvalg, udvalg vedr. regional udviklingsplan og trafik) i Region Hovedstaden, som alle vederlægges, 2. at der for hvert af de særlige udvalg udpeges en formand, som skal lede møderne, herunder tilrettelægge arbejdet og informationen om resultaterne, 3. at den samlede sum til udvalgsvederlag svarende til regionsrådsformandens årlige vederlag, som pr. 1. oktober 2009 udgør kr., skævdeles, således at udvalgsformændene får det dobbelte honorar i forhold til de menige udvalgsmedlemmer, dvs. et årligt formandsvederlag på kr. og medlemsvederlag på kr., 4. at administrationen udarbejder forslag til kommissorier efter dialog med udvalgene til forelæggelse i regionsrådet i februar 2010, RESUME Det foreslås, at der for årene 2010 og 2011 nedsættes syv særlige udvalg af midlertidig karakter med fokus på en række af regionens opgaveområder. Der udpeges en formand for hvert af de særlige udvalg, og udarbejdelse af kommissorier for udvalgene påbegyndes, således af kommissorier kan forelægges regionsrådet til godkendelse i februar SAGSFREMSTILLING Den politiske grundstruktur i Region Hovedstaden, som består af regionsrådet, forretningsudvalget og de øvrige på andet grundlag end regionsloven oprettede fora, kan suppleres med politiske ad hoc-udvalg, der nedsættes af regionsrådet. Sådanne ad hoc-udvalg nedsættes i givet fald som særlige udvalg, jf. lov om kommunernes styrelse 17, stk. 4, og de kan dels nedsættes til varetagelse af bestemte hverv, dels til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for regionsrådet eller forretningsudvalget. 6

7 Regionsrådet har mulighed for at yde vederlag for medlemskab af særlige udvalg af midlertidig karakter. Dette forudsætter, at der er tale om udvalg, der nedsættes for en periode på højst to år til varetagelse af bestemte opgaver af midlertidig karakter. Når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af midlertidig karakter i to år, kan der ikke inden for den samme valgperiode ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver i det følgende år. Der kan samlet set til de særlige udvalg årligt ydes vederlag svarende til regionsrådsformandens årlige vederlag, som pr. 1. oktober 2009 udgør kr. Der er mulighed for, at den samlede sum kan skævdeles, således at udvalgsformændene får det dobbelte honorar i forhold til de menige udvalgsmedlemmer. Ved honorering af formænd med det dobbelte af menige medlemmers vederlag udgør formandens vederlag kr. og medlemmernes vederlag udgør kr. Der foreslås nedsat fem særlige udvalg af midlertidig karakter med hver seks medlemmer (serviceudvalg, psykiatri- og handicapudvalg, udvalg vedr. ulighed i sundhed, uddannelses- og forskningsudvalg, miljø- og klimaudvalg) og to særlige udvalg med hver otte medlemmer (kvalitetsudvalg, regional udviklingsplans- og trafikudvalg) i Region Hovedstaden med særligt fokus på en række af regionens opgaveområder. Der udarbejdes kommissorier for de enkelte udvalgs arbejde, og udvalgene nedsættes - og medlemmerne vederlægges - for årene 2010 og Valgmåde Udvalgenes medlemmer vælges efter forholdstal. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De udgifter, der er forbundet med forslaget, kan afholdes inden for budgettets rammer. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 7

8 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Formanden foreslog, at sagen udsættes. For stemte: A (3), B (2) og F (3), i alt 8. Imod stemte: V (2), C (2) og O (2), i alt 6. Undlod at stemme: 0: I alt 14. VCO stemmer imod, idet de finder, at det er vigtigt at rådets arbejde kommer i gang. Sagen udsat. Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagsnr:

9 Den 4. januar 2010 FORRETNINGSUDVALGET Regionsrådet den 14. december 2009, sag nr. 1.4 SAG NR. 3 UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL DE SEKS VIDENSKABSETISKE KOMITEER FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet udpeger seks ikke-sundhedsfaglige og fem sundhedsfaglige medlemmer til hver af de seks videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden og, 2. at regionsrådets formand bemyndiges til i regionsrådets funktionsperiode at fritage sundhedsfaglige medlemmer efter anmodning og til at udpege nye sundhedsfaglige medlemmer af komiteerne efter indstilling fra de relevante forskningsfaglige fora. Sagen blev udsat på regionsrådets konstituerende møde den 14. december Sagen forelægges med uændret indstilling. RESUME Der skal udpeges medlemmer af de seks videnskabsetiske komiteer for Region Hovedstaden. Regionsrådets formand foreslås bemyndiget til i regionsrådets funktionsperiode at fritage sundhedsfaglige medlemmer efter anmodning og at udpege nye sundhedsfaglige medlemmer af komiteerne efter indstilling fra de relevante forskningsfaglige fora. SAGSFREMSTILLING I henhold til lov om et videnskabsetisk komitésystem mv. skal regionsrådene nedsætte regionale videnskabsetiske komiteer. I den forløbne funktionsperiode har der været nedsat seks komiteer i Region Hovedstaden. Hver komité har 11 medlemmer, hvoraf seks medlemmer er ikke-sundhedsfaglige medlemmer. Fem medlemmer er sundhedsfaglige medlemmer, indstillet af relevante sundhedsfaglige fora. Regionsrådet skal udpege seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer til hver af de seks komiteer. De ikke-sundhedsfaglige medlemmer kan ikke have aktuel tilknyt- 9

10 ning til sundhedsprofessionerne. Der skal herudover efter indstilling fra relevante forskningsfaglige fora - udpeges fem sundhedsfaglige medlemmer til hver af de seks komiteer. Hver enkelt komité vælger selv sin formand og én næstformand blandt komiteens medlemmer. Formandskabet består af et sundhedsfagligt og et ikkesundhedsfagligt medlem. Regionsrådets formand foreslås bemyndiget til i regionsrådets funktionsperiode at fritage sundhedsfaglige medlemmer efter anmodning og at udpege nye sundhedsfaglige medlemmer af komiteerne efter indstilling fra de relevante forskningsfaglige fora. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifter til mødernes afvikling og offentliggørelse af mødetidspunkter kan afholdes inden for det på budgettet afsatte beløb. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Formanden foreslog, at sagen udsættes. For stemte: A (3), B (2) og F (3), i alt 8. Imod stemte: V (2), C (2) og O (2), i alt 6. Undlod at stemme: 0: I alt 14. VCO stemmer imod, idet de finder, at det er vigtigt at rådets arbejde kommer i gang. Sagen udsat. Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 10

11 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagsnr:

12 Den 4. januar 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 REGIONSRÅDETS STEDFORTRÆDERORDNING ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at styrelsesvedtægten ændres, så der indføres en fast stedfortræderordning, således at der indkaldes stedfortræder til møder i regionsrådet for et regionsrådsmedlem, der har forfald af kortere varighed end en måned. SAGSFREMSTILLING Varetagelse af hvervet som regionsrådsmedlem er et borgerligt ombud. Det betyder, at medlemmerne kun kan melde afbud til møder i regionsrådet, forretningsudvalget og andre udvalg, som rådet har udpeget dem til, hvis de har lovligt forfald. Lovligt forfald kan være arbejde, sygdom, varetagelse af andet offentligt hverv, uddannelse eller ferie. Normalt kan der ifølge den kommunale styrelseslov kun indkaldes stedfortræder til møder i regionsrådet, hvis et medlem er forhindret i at varetage sit hverv i mere end en måned. Region Hovedstaden har imidlertid for valgperioden haft en dispensation fra Indenrigs- og Socialministeriet til at indkalde stedfortræder for et medlem, der har forfald til møder i regionsrådet, også selv om forfaldet er af kortere varighed end en måned. Regionens ordning giver således mulighed for at indkalde stedfortræder også til enkelte møder i regionsrådet. Dispensationen udløber med valgperioden Folketinget har imidlertid den 17. december 2009 vedtaget en lovændring, så der nu er mulighed for at vedtage en permanent stedfortræderordning af samme indhold uden krav om godkendelse hos tilsynsmyndigheden. En sådan ordning skal fremgå af styrelsesvedtægten. Det foreslås derfor, at styrelsesvedtægtens 10 ændres, således at ordningen med indkaldelse af stedfortræder ved medlemmers forfald af mindre end en måneds varighed gøres permanent. Ændring af styrelsesvedtægt kræver behandling i regionsrådet to gange med seks dages mellemrum. Der vedlægges en korrekturudgave af styrelsesvedtægten, hvor ændringerne er markeret. 12

13 ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales at sagen overgår til 2. behandling. Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til ændring af styrelsesvedtægtens 10 med korrekturtegn (FU) Sagsnr:

14 Den 4. januar 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 MEDDELELSER PUBLIKATIONER 14

15 Den 4. januar 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 HENVENDELSE FRA REGIONSRÅDSMEDLEM HENRIK THORUP (O) OM AT IKRAFTSÆTTE PULJE TIL AMBULANCEBEREDSKABET PÅ 5 MIO. KR. AFSAT I BUDGET 2010 FORMANDEN INDSTILLER at henvendelsen drøftes med henblik på forelæggelse af sag om den samlede økonomi i ambulanceberedskabet på regionsrådets møde den 2. februar SAGSFREMSTILLING Efter den kommunale styrelseslovs 11 kan ethvert medlem af regionsrådet for dette indbringe ethvert spørgsmål om regionens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) har ved mail af 28. december 2009 på vegne af Dansk Folkeparti i Region Hovedstaden anmodet om, at følgende optages til behandling: Regionsrådet ønskes på førstkommende møde at behandle spørgsmålet om snarest muligt i 2010, at ikraftsætte den pulje til ambulanceredskabet på 5 mio. kr. der er afsat på budget for 2010 til at opfylde de servicemål, som regionsrådet behandlede, og vedtog den 25. november Begrundelse: Skiftende udmeldinger om ambulancer der ikke kommer når de tilkaldes, eller er stærkt forsinkede, samt eksempler på mangelfuld betjening fra regionens alarmcentral bør efter forslagsstillerens mening imødegås nu. Derfor foreslås det, at de afsatte 5 mio. kr. - eller hvad regionsrådet finder nødvendigt - bliver brugt snarest muligt for at finde frem til, om ekstra ambulancer vil kunne rette op på den kritik der løbende opstår om beredskabet. Beløbet, der afsættes, kan eksempelvis afsættes for en periode, hvorefter det kan vurderes, om det har haft en positiv effekt med det ekstra beredskab. 15

16 Samtidig kan der fra puljen tages et beløb til brug ved det personale der fra regionens vagtcentral skal rekvirere ambulancen, så det sikres, at det er det absolut bedst kvalificerede personale der modtager opkaldet fra alarmcentralen. Det foreslås, at der på mødet gives en nærmere redegørelse for de rejste problemer, og at der forelægges sag om den samlede økonomi i ambulanceberedskabet på regionsrådets møde den 2. februar SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Sagen drøftet. Charlotte Fischer (B), Hans Andersen (V) og Peer Wille-Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagsnr: Bilagsfortegnelse: 1. Henvendelse ved mail af 28. december 2009 fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) (FU) 16

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. Emne: bilag Den 13. december 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 6. december 2011, sag nr. 2 Forretningsudvalget den 13. december

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-09-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 15. november 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere