Bornholms Regionskommune tilsyn Tilsynsrapport Pilevang 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012."

Transkript

1 Tilsynsrapport Pilevang Børne- og Skolesekretariatet

2 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:... 3 Opfølgning fra sidste tilsyn:... 3 Dataindsamling:... 4 Tilbuddets organisering og forretningsgange:... 4 Målgruppe og indskrevne beboere:... 5 Personale:... 5 Fysiske rammer:... 7 Struktur i hverdagen:... 7 Pædagogisk metode, referenceramme og praksis:... 8 Sundhed: Medindflydelse og kommunikation: Definitioner: Formålet med tilsynet: I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelsen, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hvert enkelt tilbud. Tilsynet skal hermed bidrage til at sikre kvaliteten på stedet, samt at tilbuddene er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Desuden fremgår af Bek af om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud - 27 stk. 1. at: Den kommunalbestyrelse, der har godkendt private tilbud som generelt egnede, jf. 11, fører tilsyn med de godkendte tilbud og med, at de krav, der følger af godkendelsesgrundlaget, overholdes, jf. lovens 148 a stk. 1. Desuden skal tilsynet være medvirkende til, at danne grundlag for kontrol af, at de oplysninger tilbuddet har lagt på Tilbudsportalen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold på stedet. Tilsyn giver et øjebliksbillede på baggrund af dialog, udsagn, samt det på stedet foreliggende baggrundsmateriale. Det er derfor ikke en garanti for at tilbuddet til enhver tid lever op til lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 2

3 Tilbuddets navn: Dato for tilsyn: Tilsyn gennemført af: Dato for seneste tilsyn (anmeldt / uanmeldt): Tilbuddet repræsenteret ved: Pilevang 3. juli oktober. Henrik Boie + Per Clausen Pia Egebjerg+ Majbrit Fuglsang Tilsynets vurdering: X Ingen eller få bemærkninger. Forholdene på stedet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende og i overensstemmelse med godkendelsen samt oplysninger på Tilbudsportalen. Visse mangler og uoverensstemmelser med godkendelsen og / eller oplysninger på Tilbudsportalen. Forholdene i øvrigt acceptable. Mange og alvorlige mangler. Forholdene vurderes ikke at være i overensstemmelse med lovgivningen på området og / eller med godkendelsen, oplysninger på Tilbudsportalen. Forholdene udløser evt. et opfølgende uanmeldt tilsyn eller et egentligt skærpet tilsyn. Bemærkninger til vurderingen: Anbefalinger til vurderingen: Opfølgning fra sidste tilsyn: (forhold fra sidste tilsyn der skal følges op på) 3

4 Dataindsamling: Tilbuddets organisering og forretningsgange: Bestyrelsesmedlemmer (oversigt indhentes / ændringer noteres) Bestyrelse - Thor Gunnar Kofoed formand, Knud Foldschack næstformand, Rene Nordin Bloch, Betina Haagensen, Ole Peter Andersen, Eva Graff. Referat af bestyrelsesmøder (anmod om at se referater / er de tilgængelige for personalet) Der sker mundligt overdragelse fra bestyrelsesmøderne via daglig leder. Ledelsesinstruks (er der udarbejdet ledelsesinstruks / hvad er lederens beføjelser) Der er udarbejdet funktionsbeskrivelse. Regnskabspraksis (er der kontantkasse / hvordan håndteres bilag / regler for udlæg / hvem har adgang til konto / er der gennemsigtighed i økonomien) Kasse med fast beløb om ugen, fyldes op hver uge. Alle medarbejdere adgang til kasse. Større beløb skal godkendes af afdelings leder Som også kontrollerer kassen. Der benyttes røde og blå bilag bonner afleveres. Forbrug deles op i: En aktivitetskonto Kostkonto Husholdning Kontor Pengepose (småanskaffelser) Lomme / tøjpenge Kørsel / transport (hvad er praksis omkring udbetaling heraf / hvordan håndteres beboernes økonomi) Alle beboere har selvstændig økonomi, får 450 i kost som alle har valgt at sætte i en fælles kostkasse/ fælles spisning. + personalet som bliver trukket i løn for at spise med. 1 spiser for sig selv - 1 får pension resten af beboerne modtager kontanthjælp. (hvordan håndteres kørsel / kører medarbejdere i egen bil / er der kørebøger, kørselsbilag) Har bil på stedet / kørebog hvis egen bil køreseddel 4

5 Personale Majbrit Fuglsang Målgruppe og indskrevne beboere: Antal indskrevne beboere Indskrevnes alder og køn Målgruppe (her noteres antal og godkendt antal samt antal på Tilbudsportal kontrolleres. Beboerliste udbedes hvis muligt) 4 fastboende + 2 aflastning (noteres og overensstemmelse med godkendelse og Tilbudsportal kontrolleres) Faste mænd Aflastning 1 mand kvinde 19 (vurderes de anbragte som værende i overensstemmelse med godkendelse og oplysninger på Tilbudsportal) En beboer er måske på kanten ellers ja. Multible diagnoser Udviklingsforstyrret / retarderet Personale: Antal medarbejdere (antal medarbejdere, funktion, timetal set i forhold til antallet af indskrevne beboere, godkendelse og Tilbudsportal kontrolleres. Anmod om oversigt over medarbejdere samt timetal) 9 medarbejder 1 afd. Leder fuld tid 1 fuldtid 7 29 timer ( 8 nu 2 fuldtid) 1 syg pl + leder 3 medhj 1 pæd 2 pæd + div videre udd. Terapeut + idræt 1 soc sundhed assistent 1 pæd assistent 1 fast pæd med div timer på specifik beboer + vikar i øvrigt Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund (er der overensstemmelse med godkendelsesgrundlag og oplysninger på Tilbudsportalen) (hvilke udskiftninger har der været i personalegruppen) 5

6 Kontinuitet og stabilitet Vikarer Straffeattester / børneattester Sygefravær / ferier Personalepolitik, roller og ansvar Supervision / faglig sparring Ingen udskift siden sidste tilsyn (hvordan og i hvilket omfang benyttes vikarer) 3 vikarer + sup. Op fr 29 timer Bruges hvis medarb ikke selv kan ved sygdom ferie osv (er de indhentet / er det noteret i personalesag) (hvordan ser sygefraværet ud og hvordan håndteres fravær af det faste personale) Pia Normalt sygefravær ved 3 gange sygdom på et år har lederen en samtale med medarbejderen. Ferie dækkes med vikarer (er der nedskrevet personalepolitik, uddannelsespolitik, rekruterings- og fastholdelsespolitik eller på anden måde indgået aftaler omkring personaleforhold/ er roller og ansvar klare) Er beskrevet i mappe og er kendte af personalet. Også beskrevet hvem man vil kontaktes af i krise 2 personer. (er der formaliseret supervision / faglig sparring, hvor ofte, hvordan) Mest fagligt men også på personale ( Line Sieverts psykolog) Hver måned. Psykolog Dorthe Lund Jakobsen fra Dispuk har haft tidsbegrænset forløb 3 gange på det sidste personalesup. P- møde hver 14 dag Kontaktp. Drøfter beboere 1 time først Sidste nyt Indkomne ting Møder / kurser Beboere Arbejder terapeutisk bl.a. kunst terapi. Arbejder med selverkendelse. Arbejdsmiljø / sikkerhedsforhold (er der politikker eller andre tiltag på området) Er udnævnt sikkerhedsrepræsentant politik som ved sidste tilsyn ICF på vej under udvikling som model Derudover har inst. Deltaget i -FUS har været med i landsdækkende samarbejde arbejdsgruppe. 6

7 Fysiske rammer: Fysiske rammers standard Rengøring Bygningens indretning som ramme for det pædagogiske arbejde (hvordan fremstår bygninger, fællesrum og værelser) Overvejer dyrehold, savner nogle praktiske opgave r i forhold til beboerne.- er etableret (hvordan fremstår rengøring / de hygiejniske forhold) (hvor velegnet er indretningen til formålet) Botræning bl.a. madlavning i lejl og fælles. Fast maddag beboerne hjælper i øvrigt gerne til. En enkelt laver selv mad. Er som regel salat til mad. Ellers mellemmåltid frugt Laver menu med beboere søndag. Er bevisthed omkring kost, der er forskellige behov, kun en del af maden i køkken også af hensyn til hygiejne. I øvrigt motivere da beboere er voksne Struktur i hverdagen: Instrukser (er der udarbejdet instrukser for stedet, f.eks. ved brand, udlevering af medicin og andet) Ja hænger på væg kontor Røgalarmer, ønske om fælles alarm tæpper + brandslukker. Soc.sundhedsassistent er ansvarlig for medicin, 1 beboer får ikke medicin. Medicin aftale med beboere om opbevaring i medicinrum. Har haft beboer som ikke ville tage medicin, han selvmedicinerede sig. Dagbog og overlevering (føres der dagbog og hvordan er den ajourført / hvordan overleveres mellem medarbejderne) BB hedder systemet for journal journal på beboer kan hakke af i forhold til obs(høj prioritet og om man vil have det med i statusrapport. Desuden mundlig overlevering. Har skab til deres papirer på kontoret så de er låst inde 7

8 Uge og dagsprogram mangler skab til en beboer (hvilke faste planer / programmer gælder for ugen, dagen) Lavet på den enkelte beboere. En enkelt laves der aftaler med, ikke behov for fast skema. En har Praktik fuld tid uden for huset En har i perioder praktik, ellers praktiske opgaver i huset En går på erhvervsskole, men det er nok for svært for vedkommende Sidste går i STU i køkken på Grenb. Pædagogisk metode, referenceramme og praksis: Beskrivelse af metode / referenceramme (hvilken metode eller referenceramme arbejder stedet ud fra) Anerkendende relatoner Miljøterapi ro i fælles lokaler, orden osv, struktur, hvornår lukker fælles huset af. Ikke låst af i weekend Narrativ Regler for lukning af fælleshus, er beslutning truffet af personalet. Bl.a for at opfordre til at gå til ro, kunne komme på arbejde. Men de bestemmer selv i egen bolig Tager individuelle hensyn til de enkelte beboere. Værdigrundlag Regler (er der nedskrevet værdigrundlag / er det tilgængelig og kendt af personalet) Fælles i de anerkendende relationer. Er skrevet ned og er også på tilbudsportalen. (står Aspie). ( borgere bør inddrages i værdigrundlag) (hvilke regler er der for beboere / er der konsekvenser ved manglende overholdelse) Aftaler med den enkelte beboer. ( Laver en form for en aftale/kontrakt). Overholdes den ikke kan det i yderste konsekvens betyde at borgeren ikke kan bo der hvis det ikke overholdes. Regler for fællesarealer. 8

9 Behandlingsplaner / udviklingsplaner Voksen / beboeren relation (foreligger disse / er de kendt af personalet, beboeren) Udarbejder i forhold til handleplanen, sagsbehandler, målene for det næste år. Laver egne udviklings /pæd. Planer hvor borgeren er med til udformning Laver status til sagsbh + der er kontakt til sagsbh ved ændringer. (hvordan arbejdes med beboerens tilknytning til den / de voksne) ER meget forskellige, opmærksomme på kontaktpersonens og andres rolle for beboeren, har 2 kontaktpersoner. Beboerne bruger personalet forsk også efter hvem personalet er som menneske. Ikke nødvendighvis den største fortrolighed med kontaktpers. Stedet vælger 1, beboer vælges seln nr. 2 kontaktpers. Er opmærksomme på det private, så der er fokus på om det har relevans for borgeren. Være en del af fam uden at være familie Beboeren / netværk, pårørende relation Konflikthåndtering Magtanvendelser (hvordan arbejdes med og understøttes beboerens relationer til netværk) Samarbejder med familie, hvis borgeren selv ønsker det. Evt. kun om konkret aftalte emner. Samarbejde med sagsbehandler og andre professionelle. (hvordan håndteres konflikter) Går ikke ind i alvorlige magtkampe med beboerne, er opmærksomme på ikke at optrappe konflikter, Haft uddannelsesdage i konflikthåndtering. Registrere truende situationer, drøfter dem internt / supervision. Mener der er procedure, men medarb kender den ikke lige. magtanv. Ligger i inst. It system (kender personalet begreberne og reglerne j.fr. bek af / hvordan registreres magtanvendelser / stedets egne oplysninger) Nej har ikke været siden sidst, ville også være umuligt med de beboere der er på stedet. Nogen af beboerne er så store at pers ikke ville være istand til at stoppe dem. 9

10 Sundhed: Sundhed Medicinhåndtering (er der sundheds / motionspolitik, eller andre tiltag som understøtter beboernes sundhed / KRAMS) I det daglige og i forhold til økonomi spise sundt. Bevæge sig. Personlig hygiejne. (Hvordan håndteres medicin på stedet / har personalet været på medicinhåndteringskursus) Har medarbejder som har ansvar for det, doserer. Dem på vagt registrerer og udleverer. Egenkontrol - skal både skrive i journal og i æsken. PN taler de med beboeren om, registreres og markeres i journal. Utilsigtede hændelser Kost Rygning, alkohol, misbrug(forbrug) (har der været / er de indberettet) (er der kostpolitik eller andet som understøtter beboernes sunde kostvaner) Opmærksom hed på sumd kost (er der ryge- eller alkoholpolitik eller andre tiltag hvor der arbejdes med beboernes forbrug af div.) Ingen alkohol på fællesarealert, men de kan / må drikke udenfor og i egen bolig. Rygning kun udenfor fællesareal. Må ryge i egn lejlighed. Medindflydelse og kommunikation: Medinddragelse af beboere (hvorledes medinddrages beboere i beslutninger omkring hverdagen) I daglige snakke, beboermøder, hver anden onsdag. Bl.a om rejse tur noget de er utifredse med hvordan har de det inform fra personalet. aftaler for weekend hvad skal den indeholde af aktiviteter Forældre / pårørenderåd (inddrages pårørende i beslutninger omkring hverdagen) Beboerråd som i kom. tilbud. 10

11 Definitioner: Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til næste tilsyn. Bemærkninger er vejledende, informerende, kan også være ros for forhold som tilsynet finder at tilbuddet gør særlig godt. Anbefalinger: Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalinger, f.eks. ved at tage stilling til hvornår og hvordan de tager hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalinger forventes det, at tilbuddet har en begrundelse for, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt. Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig / øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 11

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere