Copenhagen Plant Science Centre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Plant Science Centre"

Transkript

1 Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief

2 Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42 Særlige faciliteter...44 Forskningsfaciliteter...44 Core-faciliteter...50 Øvrige fælles funktioner...54 Konkurrenceforudsætninger...10 Området...11 Planforhold...22 Byarkitektoniske intentioner...23 Kunstnerisk udsmykning...24 Bygningsarealnøgletal og økonomi...24 Tilgængelighed...24 Trafikale forhold...24 Brand...25 Energi og bæredygtighed...25 Rammetidsplan...27 Opgaven...28 Konkurrenceopgaven...29 A. Forslag til udformning af Copenhagen Plant Science Centre...29 B. Forslag til en helhedsplan...30 Byggeriets udtryk og funktion...32 Fleksible laboratorier...35 Udearealer...35 Flow- og transportveje - mellem nyt og eksisterende byggeri...37 Konkurrencetekniske betingelser...56 Konkurrenceform og deltagere...56 Forespørgsler...58 Konkurrenceforslagets indhold...58 Forslagets udførelse og omfang...62 Indlevering...62 Jury...62 Bedømmelseskriterier...64 Bedømmelsens afvikling...64 Vederlag...64 Udstilling af forslagene...65 Rettigheder...65 Forsikring...65

3 Preface...3 Invitation...5 Introduction to Copenhagen Plant Science Centre...7 Vision...7 Competition Prerequisites...11 The area...11 Planning conditions...17 Urban architectural intentions...19 Artistic decoration...21 Building area key figures and finances...21 Accessibility...21 Traffic conditions...21 Fire protection...23 Energy and sustainability...23 Framework time schedule...25 Objective...29 Competition objective...29 A. Proposal for design of Copenhagen Plant Science Centre B. Master plan proposal...31 Building expression and function...33 Flexible laboratories...35 Outdoor areas...37 Flow and transport routes between new and existing buildings...37 Suggested Room Programme...41 Room programme description...43 Special facilities...47 Research facilities...47 Teaching facilities...51 Core facilities...51 Other common functions...55 Technical Competition Terms and Conditions...57 Competition form and competitors...57 Enquiries...57 Contents of competition proposal...59 Scope and execution of competition proposal...61 Delivery...61 Jury...63 Assessment criteria...63 Assessment process...63 Remuneration...65 Exhibition of proposals...65 Rights...65 Insurance...65

4 00. Forord Mod en bæredygtig fremtid I 2050 vil verdens befolkning ifølge FN med den nuværende udvikling være vokset fra 6,5 mia. til godt 9 mia. mennesker, og vi vil potentielt befinde os i en fødevare- og klimakrise af uoverskuelige dimensioner. Et af svarene på denne udfordring er inden for de næste 10 år at gå fra alene at leve af planter til massivt at producere højværdiprodukter både af og i planter på en bæredygtig måde. Danske universiteter og virksomheder har unikke muligheder for at spille en central rolle i den livsnødvendige udvikling af denne nye økonomi på vej mod en bæredygtig fremtid. Københavns Universitet ønsker at oprette et nyt Copenhagen Plant Science Centre med placering på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE på Frederiksberg Campus. Copenhagen Plant Science Centre skal fysisk samle forskning og uddannelse i verdensklasse inden for planter og plantegenererede fødevarer. Forskningen samles om planter, der er i centrum i forbindelse med klimaforandringerne, fødevaremangel, den fossile energikrise samt truende reduktion af biodiversitet. Det nye byggeri er et vigtigt udsagn om betydningen af dette fagområde. Danmark råder allerede i dag over både forskningsmiljøer i verdensklasse og globalt markedsledende virksomheder. Med afsæt i Copenhagen Plant Science Centre skabes grundlaget for at der kan ske egentlige videnskabelige og teknologiske gennembrud i arbejdet med selve planternes struktur, opbygning og senere anvendelse. Det teknisk veludstyrede center med unikke kernefaciliteter på LIFE vil være omdrejningspunktet for et tæt samarbejde med de øvrige KU-fakulteter, absolut førende nationale og internationale forskere og dansk erhvervsliv. Centret skal lette erhvervslivets adgang til forskningen, fra banebrydende grundforskning til dets anvendelser i form af teknologiudvikling og opfindelser. Centret skal medvirke til at styrke og udbygge et tværfagligt samarbejde på tværs af landets universiteter og på tværs af de enkelte fakulteter. Den overordnede vision for det nye centers forskningsområde sigter ambitiøst mod at medvirke til at sikre og udvikle nye typer klimaneutrale/klimaforbedrende ressourcer inden for fødevarer, medicin og ikke-fossile energiformer/bio-energi samt andre biobaserede råvarer. På verdensplan findes i øjeblikket

5 3 00. Preface Towards a sustainable future By 2050, the world s population will have grown from 6.5 billion to more than 9 billion people, according to the UN, and we will potentially find ourselves in a food and climate crisis of immense proportions. One of the solutions to this challenge would be to go from simply living off plants to massively producing high-value products both of and in plants in a sustainable manner within the next 10 years. Danish universities and businesses have unique opportunities to play a central role in the vital development of this new economy, heading towards a sustainable future. The University of Copenhagen wishes to establish a new Copenhagen Plant Science Centre to be located at the Faculty of Life Sciences (LIFE) at the Frederiksberg Campus. Copenhagen Plant Science Centre will physically gather worldclass research and education in the fields of plants and plantgenerated foods. Research will be focused on plants, which are an object of attention in connection with climate changes, food shortages, the fossil energy crisis and the threatening reduction of biodiversity. The new building is an important statement about the significance of this subject area. Even today, world-class research environments and global market-leading businesses are found in Denmark. Using Copenhagen Plant Science Centre as a launch pad, the foundation will be laid for actual scientific and technological breakthroughs to take place in the work with the very structure, make-up and later use of plants. kun få universitetsbaserede forskningscentre indenfor disse vitale områder. Visionen for centrets attraktionsværdi som uddannelsessted og arbejdsplads er, at miljøet på Copenhagen Plant Science Centre på LIFE skal være så inspirerende og tiltrækkende, at der kan opbygges internationale forskningsmiljøer på linje med de bedste udenlandske centre. Som et nyetableret forskningscenter vil Copenhagen Plant Science Centre desuden have mulighed for fra starten at være banebrydende ved at være udgangspunkt for uddannelser i den absolutte elite og dermed blive et brohoved i samarbejdet mellem offentlig og privat forskning og udvikling. Ralf Hemmingsen, rektor Københavns Universitet Per Holten-Andersen, dekan, LIFE Københavns Universitet Jens Peter Jacobsen, direktør, Universitets- og Bygningsstyrelsen The technologically well-equipped Centre with its unique core facilities at LIFE will be the focal point for close collaboration with the other faculties at University of Copenhagen, the foremost national and internationally leading researchers and the Danish business community. The Centre will facilitate the business community s access to research, from groundbreaking basic research to its applications in the form of technology development and inventions. The Centre will contribute to strengthening and extending interdisciplinary collaboration across Danish universities and across the individual faculties. The overall vision for the new Centre s research area ambitiously aims at contributing to ensuring and developing new types of climate-neutral / climate-improving resources within foods, medicine and non-fossil energy forms / bio energy and other bio-based raw materials. On a global scale, there are currently only very few university-based research centres within these vital fields. The vision for the Centre s value of attraction as a place of education and work is that the environment at Copenhagen Plant Science Centre at LIFE will be so inspiring and appealing that it will be possible to establish international research environments on a par with the best centres abroad. As a newly established research centre, Copenhagen Plant Science Centre will also immediately be able to become a ground-breaker by being the basis for elite degree programmes, and thus become a bridgehead in collaboration between public and private research and development. Ralf Hemmingsen, Rector, University of Copenhagen Per Holten-Andersen, Dean, LIFE, University of Copenhagen Jens Peter Jacobsen, Director General, Danish University and Property Agency

6 01. Invitation Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) og Københavns Universitet (KU) indbyder de prækvalifcerede rådgivergrupper til at deltage i projektkonkurrencen om nybyggeriet af Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE på Frederiksberg. Konkurrencen omfatter forslag til: CPSC, m 2 laboratorie- og undervisningsfaciliteter Helhedsplan for konkurrenceområdet, hvor en option på yderligere m 2 laboratorie- og kontorbyggeri placeres CPSC, m 2 laboratorie- og undervisningsfaciliteter (bruttoetagemeter) er den primære byggeopgave, der også indeholder et Gastronomisk Madexperimentarium. Opgavebesvarelsen skal indeholde forslag til en tilkobling til det eksisterende højhus, hvor tilkoblingsprincipperne vil kunne anvendes ved fremtidige tilkoblinger til Højhuset. Opgaven ønskes løst således, at det nye byggeri tager højde for en energi- og facaderenovering, som Højhuset står foran. Der ønskes derfor også skitsemæssige overvejelser til en sådan renovering. Helhedsplanen skal give forslag til en samlet disponering af konkurrenceområdet med nybyggeriet, fremtidige udvidelser på i alt m 2 samt pladsdannelse og landskabelig bearbejdning af udearealer for konkurrenceområdet. Helhedsplanen skal understøtte, at CPSC bliver et moderne og fleksibelt laboratoriebyggeri og give forslag til den fremtidige udbygning af KU-LIFE. Nord for CPSC placeres en option på m 2 (bruttoetagemeter) laboratorie- og kontorbyggeri. Helhedsplanen skal ses som et forslag til en mulig fremtidig udbygning. Først og fremmest skal området fremstå og fungere som en færdigudviklet og afrundet helhed med byggeriet af CPSC.

7 5 01. Invitation The Danish University and Property Agency (UBST) and the University of Copenhagen (KU) invites the prequalified consultants to participate in the project competition for the newbuild of Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) at the Faculty of Life Sciences (LIFE) in Frederiksberg. The competition comprises proposals for: CPSC, 6,825 m 2 laboratory and teaching facilities A master plan for the competition area, where an option for a further 5-8,000 m 2 of laboratory and office building is to be placed CPSC, 6,825 m 2 laboratory and teaching facilities (gross floor area) is the primary construction task, which also includes a Gastronomic Food Exploratorium. The competition entry should include a proposal for an addition to the existing high-rise building (Højhuset), in which the addition principles should also be applicable for any future additions to Højhuset. The task should be resolved so that the newbuild makes allowances for an upcoming energy and facade renovation of Højhuset. Therefore, draft outlines for such a renovation are also required. The master plan should include a proposal for an overall layout of the competition area with the newbuild, future expansions of 25,000 m 2 and the creation of a square and landscaping of outdoor areas for the competition area. The master plan should support CPSC in becoming a modern and flexible laboratory building and include proposals for the future extension of KU-LIFE. An option for 5-8,000 m 2 laboratory and office building will be located north of CPSC. The master plan should be presented as a proposal for a possible future extension. Above all, the area must appear and function as a fully developed and well-balanced whole together with the CPSC building.

8 02. Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og miljø. Centret skal danne rammen om en yderligere videnskabelig styrkelse af forløbet fra grundforskning til industriel anvendelse af forskning i planter og bioteknologi. Fagligt skal centret søge at integrere basal planteforskning, nanobioscience, mikrobiologi og fødevarevidenskab. Centret vil helt unikt kunne knytte de dygtigste internationale forskningsgrupper sammen for at belyse hele kæden fra gener og indholdsstoffer i planter til deres interaktion med mikroorganismer, dyr, mennesker og teknologiske processer. Hermed skabes fornyede rammer for syntetisering og acceleration af fakultetets styrkepositioner inden for Plantebioteknologi, Kemometri, Plantebiosystemer, Metabolomics samt Nanobioscience. Centret skal på basis af denne faglige profil udvide den grundlæggende basale forståelse af plantebiologi og den biologiske produktion fra land- og skovbrug og vil dermed bidrage til: Optimeret sammenhængende food- og nonfoodproduktion fra plantebiomasse. Storskalaomsætning af restbiomasse fra planter til forskellige former for bioenergi. Erstatning af fossile råvarer i den kemiske industri. En øget værditilvækst ved udnyttelse af biomassen til fremstilling af medicin og bioaktive stoffer. Centret vil bl.a. løfte forskeruddannelse (Ph.d.) inden for planter og nanobioscience, så der kan ske en massiv teknologioverførsel til samarbejdende virksomheder og erhverv. Centret vil bringe en række ledende miljøer i samspil med tilgrænsende fagmiljøer i den nye bygning. Dette vil kunne ske uden, at de eksisterende fagmiljøer invalideres ved at blive flyttet fysisk fra hinanden. Placeringen af nybyggeriet i tilknytning til centralkomplekset i Højhuset er således ideel, også set fra en økonomisk vinkel, da nærheden sikrer samarbejde og en optimal anvendelse af fælles apparatur og kontorfaciliteter.

9 7 02. Introduction to Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre takes its starting point in the chain from earth to table with a focus on healthy food, energy, climate and environment. The Centre will form the framework for a further scientific strengthening of the course from basic research to industrial application of research into plants and biotechnology. Academically, the Centre will seek to integrate basic plant research, nanobioscience, microbiology and food science. As something unique, the Centre will be able to bring together the brightest international research groups to shed light on the chain from genes and substances in plants to their interaction with microorganisms, animals, people and technological processes. This will create a new setting for synthesising and accelerating the Faculty s strong position in the fields of plant biotechnology, chemometrics, plant biosystems, metabolomics and nanobioscience. On the basis of this academic profile, the Centre will expand the foundational basic understanding of plant biology and the biological production from agriculture and forestry and thus contribute to: Vision Det nye byggeri til Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) skal skabe de fysiske rammer om et unikt forsknings- og undervisningsmiljø og fungere som en levende og moderne inkubator for ideer. Optimised correlated food and non-food production from plant biomass. Large-scale turnover of residual biomass from plants for various forms of bio energy. Substitution of fossil raw materials in the chemical industry. Greater value increment by use of biomass in the production of medicine and bioactive substances. One of the Centre s tasks will be to boost the researcher programme (PhD) in the fields of plants and nanobioscience to facilitate a massive technology transfer to collaborating companies and the business community. Byggeriet skal være åbent og rumligt understøtte et kreativt miljø, som har en stemning af effektivitet, faglighed og innovation, der matcher det høje ambitionsniveau, der er lagt for CPSC. Byggeriet skal danne en sund og inspirerende ramme om brugernes dagligdag og understøtte interaktion og samarbejde ved at have et sundt indeklima og et godt arbejdsmiljø for både forsknings-, undervisnings- og driftspersonale, herunder logistik, tilgængelighed og sikkerhed i byggeriet og i sammenhæng med den eksisterende campus. Nybyggeriets tekniske og arkitektoniske kvaliteter har afgørende betydning for kvaliteten af de undervisnings- og forskningsaktiviteter, der skal foregå i det. Bygningen skal derfor danne en lys og varm ramme om et inspirerende og The Centre will bring a number of leading environments into play with related academic environments in the new building. This will be possible without disabling the existing academic environments by physically moving them away from each other. The positioning of the newbuild in connection with the central complex in Højhuset is therefore ideal, also from a financial point of view, as the proximity ensures collaboration and optimum use of common equipment and office facilities. Vision The new building for Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) should create the physical setting for a unique research and teaching environment and work as a living, modern incubator for ideas. The building should be open and spatially support a creative environment characterised by efficiency, professional-

10 8 Copenhagen Plant Science Centre aktivt forsknings- og studiemiljø og virke stimulerende for brugerne og inviterende for omgivelserne. Husets udtryk skal både kunne favne den kliniske renhed, som arbejdet kræver, og glæden ved rå, detaljeret og sanselig natur. Tværfaglighed er udgangspunktet for den måde forskergrupperne sammensættes på i dag, og erfaringer viser, at værdifulde grundvidenskabelige opdagelser udvikles godt i et tværfagligt grænseland. For at fremme den udvikling ønsker vi, at nybyggeriet understøtter såvel formelle som uformelle møder mellem forskerne. Det stiller krav om transparens, fællesfunktioner og flow i den nye bygning både på tværs af etager og i forhold til det eksisterende byggeri. For at fremtidssikre byggeriet også for kommende generationer er det derfor nødvendigt, at det i sin konstruktion og struktur er robust overfor forandring så nye, i dag ukendte, teknologier og forskningsfaciliteter kan implementeres. Samtidig skal laboratorierne være fleksible, så de løbende kan tilpasses forskergruppernes specifikke behov og sikre, at nye forskergrupper hurtigt og smidigt kan etablere sig. CPSC skal være på forkant med bæredygtighed, der skal være arkitektonisk og funktionelt integreret, ligesom bygningerne skal understøtte bæredygtig adfærd og repræsentere det ypperste inden for bæredygtigt byggeri. Det er afgørende for forståelsen af byggeriet, at uddannelser, forskermiljøer og samarbejder ændrer sig over tid, hvilket stiller krav til husets indretning, som skal have en fleksibilitet og en foranderlighed, der understøtter dette.

11 02. Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre 9 Det nye byggeri til Copenhagen Plant Science Centre skal skabe de fysiske rammer om et unikt forsknings- og undervisningsmiljø og fungere som en levende og moderne inkubator for ideer The new building for Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) should create the physical setting for a unique research and teaching environment and work as a living, modern incubator for ideas ism and innovation that matches the high level of ambition set for CPSC. The building should form a healthy and inspiring framework around the users everyday lives, supporting interaction and collaboration by having a healthy indoor climate and a good working environment for research, teaching and operational staff alike, including logistics, accessibility and security in the building and in connection with the existing campus. The newbuild s technical and architectural qualities are crucial to the quality of the teaching and research activities that will take place in it. Therefore, the building should provide a bright and warm setting for an inspiring and active research and study environment that is also stimulating to the users and inviting to the surroundings. The building s expression should encompass both the clinical purity required by the work and the joy at raw, detailed and sensual nature. Today, interdisciplinarity is the starting point for the way in which research groups are composed, and experience shows that valuable basic scientific discoveries develop well in an interdisciplinary border area. In order to further this development, we would like the newbuild to support both formal and informal meetings between researchers. This places demands on transparency, common functions and flow in the new building, both across floors and in relation to the existing buildings. It is crucial to understanding the newbuild that educational programmes, research environments and partnerships change over time, and the design of the building must incorporate flexibility and changeability to support this. In order to future-proof the building also for coming generations it is therefore essential that its construction and structural design make it robust towards change so that new as of yet unknown technologies and research facilities can be implemented. The laboratories should also be flexible, so that they can continually be adapted to suit the research groups specific needs, and so that new research groups can be set up quickly and smoothly. CPSC must play a leading role in using and promoting sustainability, which must be integrated both architecturally and functionally, just as the buildings must support sustainable behaviour and represent the pinnacle of sustainable construction.

12 03. Konkurrenceforudsætninger Mod Vanløse III I II IIIA NORD Mod Forum/Nørreport 1

13 03. Konkurrenceforudsætninger 11 1 Luftfoto. KU-LIFE Områderne I,II,III og IIIA med konkurrenceområdet markeret med rødt Aerial photo. KU-LIFE Areas I, II, III and IIIA with the competition area marked in red 03. Competition Prerequisites The area KU-LIFE is located in Frederiksberg in an area that features large stately homes with old gardens and blocks of flats from the end of the 19 th century. Before moving from the Veterinary College in Christianshavn in 1858, a large piece of land had been acquired in Frederiksberg for the establishment of the Royal Veterinary and Agricultural University, which is today KU-LIFE. This area is largely identical to the current Frederiksberg Campus, which today appears as four subareas built at different periods of time and with different physical expressions and architecture. Area I furthest to the south and with the existing, listed main building is characterised by classical architecture from the latter half of the 19 th century and by large, more recent buildings from the middle and end of the 20 th century. Despite the time-related differences in the buildings, the area appears homogenous, and seen together with the University Gardens and the green outdoor areas, they provide a clear impression of the area s historical anchoring. Area II between Thorvaldsensvej and Rolighedsvej was built in the second half of the 20 th century with Højhuset as the architecturally dominant feature. The area is delimited by more recent buildings towards Thorvaldsensvej and Rolighedsvej. There is no notable architectural cohesion in the area, which as a whole is closed off against the surroundings. Area II has been designated to carry the vast majority of the total extension of LIFE in coming years, and this is where CPSC is to be erected. Området KU-LIFE ligger på Frederiksberg i et område mellem store, herskabelige villaer med gamle haver og karrebebyggelser fra sidste del af 1800-tallet. Forud for udflytningen af Veterinærskolen fra Christianshavn i 1858 havde man til etableringen af en ny Veterinær- og Landbohøjskole, som i dag er KU-LIFE, erhvervet et større landområde på Frederiksberg. Dette område er i store træk sammenfaldende med den nuværende Frederiksberg Campus, der i dag fremtræder som 4 delområder udbygget i forskellige tidsperioder og med forskellige fysiske udtryk og arkitektur. Område I længst mod syd og med den eksisterende, fredede hovedbygning er præget af klassisk arkitektur fra den sidste del af 1800-tallet og af større nyere byggerier fra midten og slutningen af 1900-tallet. På trods af den tidsmæssige forskel i udbygningen fremtræder området homogent og set sammen med Universitetshaverne og det grønne anlæg, fornemmer man klart områdets historiske forankring. Area III furthest to the north has been extended through several centuries with the old nursing home towards Rolighedsvej, Villa Rolighed (Villa Tranquility) and De Gule Længer (The Yellow Wings) as the most distinct old buildings. In September 2010, a new building for the Centre for Forest, Landscape and Planning was inaugurated. The building was designed by Rørbæk og Møller Arkitekter. The greenhouses and trial gardens behind the building and the green area towards Ågade leave an impression of wild nature at the centre of the city and contribute to stressing the green character of the area and serve as a visualisation of the activity unfolding in the area. To the west of Area II, there is a disused railway track, which today appears as a continuous green ribbon that includes Den Grønne Sti (The Green Path), an important bicycle connection in the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg. To the east of Area II, Bülowsvej is delimited by an incomplete block structure opposite the campus area, including the Bülowsvej Sports Centre, a low, detached building. On the corner of Fuglevangsvje and Bülowsvej, there is a small parking lot with trees, which it would be an advantage to include in cohesion with a similar square in Area II. Development plan 2008 The guidelines for the physical development of Frederiksberg Campus have been set out in Udviklingsplan for Fred-

14 12 Copenhagen Plant Science Centre 2 Område II mellem Thorvaldsensvej og Rolighedsvej er udbygget i den sidste halvdel af 1900-tallet med Højhuset som arkitektonisk dominans. Området er afgrænset af nyere byggerier mod Thorvaldsensvej og Rolighedsvej. Der er ikke nævneværdig arkitektonisk sammenhæng i området, der som helhed lukker af mod omgivelserne. Område II er udpeget til at bære langt den overvejende del af den samlede udbygning af LIFE indenfor de kommende år, og det er her CPSC skal opføres. Område III længst mod nord er udbygget igennem flere århundreder med det gamle sygehjem mod Rolighedsvej, Villa Rolighed og De gule Længer som de mest markante ældre bygninger. I september 2010 blev en ny bygning til Center for Skov, Landskab og Planlægning indviet. Bygningen er tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter. De bagvedliggende væksthuse, forsøgshaverne og det grønne anlæg mod Ågade efterlader indtrykket af vild natur midt i storbyen og medvirker til at understrege områdets grønne karakter og en synliggørelse af den virksomhed, der udfoldes på området. Vest for Område II findes et nedlagt jernbanetracé, der i dag fremstår som et gennemgående grønt bånd og blandt andet rummer Den Grønne Sti, som er en vigtig cykelforbindelse i Københavns og Frederiksbergs Kommuner. Øst for Område II løber Bülowsvej, der modsat campusområdet afgrænses af en ikke-afsluttet karréstruktur, hvori Bülowsvej-Hallen indgår som en lavere, fritliggende bygning. På hjørnet af Fuglevangsvej og Bülowsvej findes en mindre trækronet parkeringsplads, der med fordel kan indgå i sammenhæng med tilsvarende pladsdannelse på Område II. Udviklingsplan 2008 Retningslinjerne for den fysiske udvikling af Frederiksberg Campus er fastlagt i Udviklingsplan for Frederiksberg Campus fra 2008 (bilag 17). Planen formulerer en samlet vision for den fysiske udvikling af campus samt en strategi for de kommende udbygningers placering og karakter. Centralt for udviklingsplanen er, at campusområdet åbnes mod den omgivende by, og at delområderne sammenbindes

15 03. Konkurrenceforudsætninger 13 eriksberg Campus (Development Plan for Frederiksberg Campus) from 2008 (Appendix 17). The plan phrases an overall vision for the physical development of the campus as well as a strategy for the positioning and character of the future extensions. 3 It is an essential part of the development plan that the campus area be opened towards the surrounding city and that the subareas are linked from the north by means of the green area by Forest and Landscape via the central area by Højhuset to the historic area with the main building by Bindesbøll to the south. The area is linked together by means of a green arts and activities rambla where physical activities, recreation and art create a new life nerve that offers pedestrians and people on bikes a unifying attractive connection between the Faculty s departments and building sections. Art plan The art plan has been elaborated in continuation of Development Plan for Frederiksberg Campus and builds further on the development plan s analytical, programmatic and intentional foundation. 4 5 The art plan is to be considered an artistic interpretation a vision for a possible implementation of the artistic theme in the complete extension of Frederiksberg Campus. Kunstplan Frederiksberg Campus (Frederiksberg Campus Art Plan) from 2008 is included as Appendix 18 for the competition brief, and a subsequent concretisation work, Kunst- og aktivitetsstrøg Frederiksberg Campus (Frederiksberg Campus Arts and Activities Rambla) from March 2010 is included as Appendix 19. fra nord med det grønne anlæg ved Skov og Landskab via det centrale område ved Højhuset til det historiske område med Bindesbølls hovedbygning i syd. Sammenbindingen formidles af et grønt kunst- og aktivitetsstrøg, hvor fysisk aktivitet, rekreation og kunst skaber en ny livsnerve, som tilbyder gående og cyklende en samlende attraktiv forbindelse mellem fakultetets institutter og bygningsafsnit. Existing buildings in Area II In , the architects Mogens Koch and Steen Eiler Rasmussen prepared an overall conceptual design for the then Agricultural College. The conceptual design was implemented in the period as a series of extensions with Mogens Koch and Steen Eiler Rasmussen as architects. Within Area II, the low-rise buildings between Højhuset and Bülowsvej were erected in 1966, and shortly after, the 7-storey laboratory and office building was built during the period Towards Bülowsvej, the complex is finished off by a walled property line in concrete with gate openings. The area appears closed off in relation to the city Den eksisterende forplads ved Hovedbygningen i Område I Exsisting square in front of the main building in Area I Staudehaven og Gartnerboligen i Område I Herbaceous garden and Gardener s house in Area I Det eksisterende stiforløb styrkes og bliver en del af den langsgående forbindelse The existing footpath layout will be enhanced to become part of the longitudinal connection Højhuset is strictly modular and constructed rationally based on a 3-metre module, within which it is possible to locate laboratories and offices. Four stair towers and lifts subdivide the building into three sections of 15 modules, corresponding to approx. 50 metres between the staircases. On the ground floor, functions are linked by a lobby that spans the entire width of Højhuset s western side. On floors 2-7, Højhuset is divided by an asymmetrically located passage with cell offices to the west and deeper laboratories to the east. Højhuset s logistics and organisation are described in detail in a separate memo about flow in the existing buildings, Appendix 13 for the competition brief.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG)

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) BELIGGENHED DK Kreativt miljø på Nørrebro med gåafstand til indre by. Området udmærker sig ved de mange

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL)

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL) 100 228 m² ARKIV/ LAGER Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag 129617 (NRL) EJENDOMMEN/ LEJEMÅLENE DK BELIGGENHED DK Flot fredet ejendom opført i 1862, med ydervæg af røde mursten, kalksandsten

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup DK Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk)

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk) LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651L (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag (AW)

148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag (AW) 148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag 129617 (AW) BELIGGENHED DK Lokalerne er beliggende i idylliske omgivelser på Rahbeks Alle, en rolig sidegade til Vesterbrogade, med Søndermarken

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT)

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT) YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL 12.000 M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening With AARHUS Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening Stadsarkitekt Stephen Willacy 28. maj 2015 Bæredygtighed 360 Miljø Social/samfund - Økonomi Business Region AARHUS GOVERNANCE

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT)

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT) KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag 169633 (HT) BELIGGENHED DK Domicilmulighed tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen Området byder på hyggelig fiskehavn, frokostrestauranter, Den

Læs mere

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration 29 august 2017 Martha Lewis In connection with an initiative from Sustainable Build, Henning Larsen has

Læs mere

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk)

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk) LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651L (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag 84349 (sk) BELIGGENHED Ejendom beliggende i Ballerup Erhvervspark DK Rigtig gode tilkørselsforhold Ejendom er indhegnet Ca. 1.200

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT)

LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT) LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT) BELIGGENHED Ejendommen har en yderst central beliggenhed med ca. 300 meter til Metrostationen Kort og nem afstand til måde City

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

ATTRAKTIV BELIGGENHED I FULDT UDSTYRET EJENDOM UDLEJES I SAMARBEJDE MED SADOLIN & ALBÆK Sydvestvej 15, 3., 2600 Glostrup Sag 126672 (TG)

ATTRAKTIV BELIGGENHED I FULDT UDSTYRET EJENDOM UDLEJES I SAMARBEJDE MED SADOLIN & ALBÆK Sydvestvej 15, 3., 2600 Glostrup Sag 126672 (TG) ATTRAKTIV BELIGGENHED I FULDT UDSTYRET EJENDOM UDLEJES I SAMARBEJDE MED SADOLIN & ALBÆK Sydvestvej 15, 3., 2600 Glostrup Sag 126672 (TG) BELIGGENHED Ejendommen er nabo til Glostrup Station med kun 15

Læs mere

LEJEMÅL VED S-TOG OG ADGANG TIL TAGTERRASSE Torveporten 2, 2500 Valby Sag (TG)

LEJEMÅL VED S-TOG OG ADGANG TIL TAGTERRASSE Torveporten 2, 2500 Valby Sag (TG) LEJEMÅL VED S-TOG OG ADGANG TIL TAGTERRASSE Torveporten 2, 2500 Valby Sag 124943 (TG) BELIGGENHED Attraktiv "upcoming" beliggenhed tæt på Ny Ellebjerg Station, der ombygges til at blive en af Københavns

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

EFFEKTIVE KONTORLEJE- MÅL FRA 510 M² TIL 5.353 M². Prags Boulevard 80, 2300 København S Sag 67324 (CG)

EFFEKTIVE KONTORLEJE- MÅL FRA 510 M² TIL 5.353 M². Prags Boulevard 80, 2300 København S Sag 67324 (CG) EFFEKTIVE KONTORLEJE- MÅL FRA 510 M² TIL 5.353 M² Prags Boulevard 80, 2300 København S Sag 67324 (CG) BELIGGENHED DK Attraktivt beliggende med kort afstand til city, Københavns Lufthavn, motorvejsnettet

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (NIT) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW)

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW) ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059L (AW) BELIGGENHED DK Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

KONTOR I ENESTÅENDE PAKHUS Strandgade 4, 5., 1401 København K Sag (AW)

KONTOR I ENESTÅENDE PAKHUS Strandgade 4, 5., 1401 København K Sag (AW) KONTOR I ENESTÅENDE PAKHUS Strandgade 4, 5., 1401 København K Sag 138281-5 (AW) BELIGGENHED Ejendommen har en attraktiv beliggenhed på Christianshavn. DK Placeringen er meget central med kort afstand

Læs mere

EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag (AW)

EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag (AW) EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059 (AW) BELIGGENHED Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

EGET DOMICIL PÅ 490 M² I HJERTET AF KØBENHAVN Nytorv 9, 1450 København K Sag (sk)

EGET DOMICIL PÅ 490 M² I HJERTET AF KØBENHAVN Nytorv 9, 1450 København K Sag (sk) EGET DOMICIL PÅ 490 M² I HJERTET AF KØBENHAVN Nytorv 9, 1450 København K Sag 182274 (sk) BELIGGENHED Beliggende i hjertet af København med udsigt over Nytorv/Gammeltorv. DK Området summer af liv og publikumsorienteret

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

KONTOR MED MULIGHED FOR LAGER/LOGISTIK Litauen Alle 4, 2630 Taastrup Sag 73159 (NIT)

KONTOR MED MULIGHED FOR LAGER/LOGISTIK Litauen Alle 4, 2630 Taastrup Sag 73159 (NIT) KONTOR MED MULIGHED FOR LAGER/LOGISTIK Litauen Alle 4, 2630 Taastrup Sag 73159 (NIT) BELIGGENHED DK Optimal placering i Taastrup, med kort afstand til Høje Taastrup Station samt City2. Der kører busser

Læs mere

ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag (sk)

ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag (sk) ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag 140650 (sk) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende i dynamisk erhvervsområde DK Trafikalt velbeliggende tæt på hele motorvejsnettet

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

"HUSET VED SØEN" - KONTOR- HUS MED LÆKRE FÆLLESFACI- LITETER Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Sag 13564 (NIT)

HUSET VED SØEN - KONTOR- HUS MED LÆKRE FÆLLESFACI- LITETER Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Sag 13564 (NIT) "HUSET VED SØEN" - KONTOR- HUS MED LÆKRE FÆLLESFACI- LITETER Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Sag 13564 (NIT) BELIGGENHED DK Beliggende i attraktivt erhvervsområde i Birkerød tæt ved motorvej. Ejendommen

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (sk) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

VELBELIGGENDE KONTORER MED TAGTERRASSE / BUTIK I STUEETAGE Torveporten 2, 2500 Valby Sag 124943 (TG)

VELBELIGGENDE KONTORER MED TAGTERRASSE / BUTIK I STUEETAGE Torveporten 2, 2500 Valby Sag 124943 (TG) VELBELIGGENDE KONTORER MED TAGTERRASSE / BUTIK I STUEETAGE Torveporten 2, 2500 Valby Sag 124943 (TG) BELIGGENHED DK Attraktiv "upcoming" beliggenhed tæt på Ny Ellebjerg Station, der ombygges til at blive

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

MARKANT OG HISTORISK BYGNING Strandvejen 56, 2900 Hellerup Sag (sk)

MARKANT OG HISTORISK BYGNING Strandvejen 56, 2900 Hellerup Sag (sk) MARKANT OG HISTORISK BYGNING Strandvejen 56, 2900 Hellerup Sag 163729 (sk) BELIGGENHED Eksklusiv beliggenhed i Tuborg Nord DK Direkte overfor Waterfront Shopping center Få minutters kørsel til Helsingørmotorvejen

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere