Copenhagen Plant Science Centre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Plant Science Centre"

Transkript

1 Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief

2 Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42 Særlige faciliteter...44 Forskningsfaciliteter...44 Core-faciliteter...50 Øvrige fælles funktioner...54 Konkurrenceforudsætninger...10 Området...11 Planforhold...22 Byarkitektoniske intentioner...23 Kunstnerisk udsmykning...24 Bygningsarealnøgletal og økonomi...24 Tilgængelighed...24 Trafikale forhold...24 Brand...25 Energi og bæredygtighed...25 Rammetidsplan...27 Opgaven...28 Konkurrenceopgaven...29 A. Forslag til udformning af Copenhagen Plant Science Centre...29 B. Forslag til en helhedsplan...30 Byggeriets udtryk og funktion...32 Fleksible laboratorier...35 Udearealer...35 Flow- og transportveje - mellem nyt og eksisterende byggeri...37 Konkurrencetekniske betingelser...56 Konkurrenceform og deltagere...56 Forespørgsler...58 Konkurrenceforslagets indhold...58 Forslagets udførelse og omfang...62 Indlevering...62 Jury...62 Bedømmelseskriterier...64 Bedømmelsens afvikling...64 Vederlag...64 Udstilling af forslagene...65 Rettigheder...65 Forsikring...65

3 Preface...3 Invitation...5 Introduction to Copenhagen Plant Science Centre...7 Vision...7 Competition Prerequisites...11 The area...11 Planning conditions...17 Urban architectural intentions...19 Artistic decoration...21 Building area key figures and finances...21 Accessibility...21 Traffic conditions...21 Fire protection...23 Energy and sustainability...23 Framework time schedule...25 Objective...29 Competition objective...29 A. Proposal for design of Copenhagen Plant Science Centre B. Master plan proposal...31 Building expression and function...33 Flexible laboratories...35 Outdoor areas...37 Flow and transport routes between new and existing buildings...37 Suggested Room Programme...41 Room programme description...43 Special facilities...47 Research facilities...47 Teaching facilities...51 Core facilities...51 Other common functions...55 Technical Competition Terms and Conditions...57 Competition form and competitors...57 Enquiries...57 Contents of competition proposal...59 Scope and execution of competition proposal...61 Delivery...61 Jury...63 Assessment criteria...63 Assessment process...63 Remuneration...65 Exhibition of proposals...65 Rights...65 Insurance...65

4 00. Forord Mod en bæredygtig fremtid I 2050 vil verdens befolkning ifølge FN med den nuværende udvikling være vokset fra 6,5 mia. til godt 9 mia. mennesker, og vi vil potentielt befinde os i en fødevare- og klimakrise af uoverskuelige dimensioner. Et af svarene på denne udfordring er inden for de næste 10 år at gå fra alene at leve af planter til massivt at producere højværdiprodukter både af og i planter på en bæredygtig måde. Danske universiteter og virksomheder har unikke muligheder for at spille en central rolle i den livsnødvendige udvikling af denne nye økonomi på vej mod en bæredygtig fremtid. Københavns Universitet ønsker at oprette et nyt Copenhagen Plant Science Centre med placering på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE på Frederiksberg Campus. Copenhagen Plant Science Centre skal fysisk samle forskning og uddannelse i verdensklasse inden for planter og plantegenererede fødevarer. Forskningen samles om planter, der er i centrum i forbindelse med klimaforandringerne, fødevaremangel, den fossile energikrise samt truende reduktion af biodiversitet. Det nye byggeri er et vigtigt udsagn om betydningen af dette fagområde. Danmark råder allerede i dag over både forskningsmiljøer i verdensklasse og globalt markedsledende virksomheder. Med afsæt i Copenhagen Plant Science Centre skabes grundlaget for at der kan ske egentlige videnskabelige og teknologiske gennembrud i arbejdet med selve planternes struktur, opbygning og senere anvendelse. Det teknisk veludstyrede center med unikke kernefaciliteter på LIFE vil være omdrejningspunktet for et tæt samarbejde med de øvrige KU-fakulteter, absolut førende nationale og internationale forskere og dansk erhvervsliv. Centret skal lette erhvervslivets adgang til forskningen, fra banebrydende grundforskning til dets anvendelser i form af teknologiudvikling og opfindelser. Centret skal medvirke til at styrke og udbygge et tværfagligt samarbejde på tværs af landets universiteter og på tværs af de enkelte fakulteter. Den overordnede vision for det nye centers forskningsområde sigter ambitiøst mod at medvirke til at sikre og udvikle nye typer klimaneutrale/klimaforbedrende ressourcer inden for fødevarer, medicin og ikke-fossile energiformer/bio-energi samt andre biobaserede råvarer. På verdensplan findes i øjeblikket

5 3 00. Preface Towards a sustainable future By 2050, the world s population will have grown from 6.5 billion to more than 9 billion people, according to the UN, and we will potentially find ourselves in a food and climate crisis of immense proportions. One of the solutions to this challenge would be to go from simply living off plants to massively producing high-value products both of and in plants in a sustainable manner within the next 10 years. Danish universities and businesses have unique opportunities to play a central role in the vital development of this new economy, heading towards a sustainable future. The University of Copenhagen wishes to establish a new Copenhagen Plant Science Centre to be located at the Faculty of Life Sciences (LIFE) at the Frederiksberg Campus. Copenhagen Plant Science Centre will physically gather worldclass research and education in the fields of plants and plantgenerated foods. Research will be focused on plants, which are an object of attention in connection with climate changes, food shortages, the fossil energy crisis and the threatening reduction of biodiversity. The new building is an important statement about the significance of this subject area. Even today, world-class research environments and global market-leading businesses are found in Denmark. Using Copenhagen Plant Science Centre as a launch pad, the foundation will be laid for actual scientific and technological breakthroughs to take place in the work with the very structure, make-up and later use of plants. kun få universitetsbaserede forskningscentre indenfor disse vitale områder. Visionen for centrets attraktionsværdi som uddannelsessted og arbejdsplads er, at miljøet på Copenhagen Plant Science Centre på LIFE skal være så inspirerende og tiltrækkende, at der kan opbygges internationale forskningsmiljøer på linje med de bedste udenlandske centre. Som et nyetableret forskningscenter vil Copenhagen Plant Science Centre desuden have mulighed for fra starten at være banebrydende ved at være udgangspunkt for uddannelser i den absolutte elite og dermed blive et brohoved i samarbejdet mellem offentlig og privat forskning og udvikling. Ralf Hemmingsen, rektor Københavns Universitet Per Holten-Andersen, dekan, LIFE Københavns Universitet Jens Peter Jacobsen, direktør, Universitets- og Bygningsstyrelsen The technologically well-equipped Centre with its unique core facilities at LIFE will be the focal point for close collaboration with the other faculties at University of Copenhagen, the foremost national and internationally leading researchers and the Danish business community. The Centre will facilitate the business community s access to research, from groundbreaking basic research to its applications in the form of technology development and inventions. The Centre will contribute to strengthening and extending interdisciplinary collaboration across Danish universities and across the individual faculties. The overall vision for the new Centre s research area ambitiously aims at contributing to ensuring and developing new types of climate-neutral / climate-improving resources within foods, medicine and non-fossil energy forms / bio energy and other bio-based raw materials. On a global scale, there are currently only very few university-based research centres within these vital fields. The vision for the Centre s value of attraction as a place of education and work is that the environment at Copenhagen Plant Science Centre at LIFE will be so inspiring and appealing that it will be possible to establish international research environments on a par with the best centres abroad. As a newly established research centre, Copenhagen Plant Science Centre will also immediately be able to become a ground-breaker by being the basis for elite degree programmes, and thus become a bridgehead in collaboration between public and private research and development. Ralf Hemmingsen, Rector, University of Copenhagen Per Holten-Andersen, Dean, LIFE, University of Copenhagen Jens Peter Jacobsen, Director General, Danish University and Property Agency

6 01. Invitation Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) og Københavns Universitet (KU) indbyder de prækvalifcerede rådgivergrupper til at deltage i projektkonkurrencen om nybyggeriet af Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE på Frederiksberg. Konkurrencen omfatter forslag til: CPSC, m 2 laboratorie- og undervisningsfaciliteter Helhedsplan for konkurrenceområdet, hvor en option på yderligere m 2 laboratorie- og kontorbyggeri placeres CPSC, m 2 laboratorie- og undervisningsfaciliteter (bruttoetagemeter) er den primære byggeopgave, der også indeholder et Gastronomisk Madexperimentarium. Opgavebesvarelsen skal indeholde forslag til en tilkobling til det eksisterende højhus, hvor tilkoblingsprincipperne vil kunne anvendes ved fremtidige tilkoblinger til Højhuset. Opgaven ønskes løst således, at det nye byggeri tager højde for en energi- og facaderenovering, som Højhuset står foran. Der ønskes derfor også skitsemæssige overvejelser til en sådan renovering. Helhedsplanen skal give forslag til en samlet disponering af konkurrenceområdet med nybyggeriet, fremtidige udvidelser på i alt m 2 samt pladsdannelse og landskabelig bearbejdning af udearealer for konkurrenceområdet. Helhedsplanen skal understøtte, at CPSC bliver et moderne og fleksibelt laboratoriebyggeri og give forslag til den fremtidige udbygning af KU-LIFE. Nord for CPSC placeres en option på m 2 (bruttoetagemeter) laboratorie- og kontorbyggeri. Helhedsplanen skal ses som et forslag til en mulig fremtidig udbygning. Først og fremmest skal området fremstå og fungere som en færdigudviklet og afrundet helhed med byggeriet af CPSC.

7 5 01. Invitation The Danish University and Property Agency (UBST) and the University of Copenhagen (KU) invites the prequalified consultants to participate in the project competition for the newbuild of Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) at the Faculty of Life Sciences (LIFE) in Frederiksberg. The competition comprises proposals for: CPSC, 6,825 m 2 laboratory and teaching facilities A master plan for the competition area, where an option for a further 5-8,000 m 2 of laboratory and office building is to be placed CPSC, 6,825 m 2 laboratory and teaching facilities (gross floor area) is the primary construction task, which also includes a Gastronomic Food Exploratorium. The competition entry should include a proposal for an addition to the existing high-rise building (Højhuset), in which the addition principles should also be applicable for any future additions to Højhuset. The task should be resolved so that the newbuild makes allowances for an upcoming energy and facade renovation of Højhuset. Therefore, draft outlines for such a renovation are also required. The master plan should include a proposal for an overall layout of the competition area with the newbuild, future expansions of 25,000 m 2 and the creation of a square and landscaping of outdoor areas for the competition area. The master plan should support CPSC in becoming a modern and flexible laboratory building and include proposals for the future extension of KU-LIFE. An option for 5-8,000 m 2 laboratory and office building will be located north of CPSC. The master plan should be presented as a proposal for a possible future extension. Above all, the area must appear and function as a fully developed and well-balanced whole together with the CPSC building.

8 02. Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og miljø. Centret skal danne rammen om en yderligere videnskabelig styrkelse af forløbet fra grundforskning til industriel anvendelse af forskning i planter og bioteknologi. Fagligt skal centret søge at integrere basal planteforskning, nanobioscience, mikrobiologi og fødevarevidenskab. Centret vil helt unikt kunne knytte de dygtigste internationale forskningsgrupper sammen for at belyse hele kæden fra gener og indholdsstoffer i planter til deres interaktion med mikroorganismer, dyr, mennesker og teknologiske processer. Hermed skabes fornyede rammer for syntetisering og acceleration af fakultetets styrkepositioner inden for Plantebioteknologi, Kemometri, Plantebiosystemer, Metabolomics samt Nanobioscience. Centret skal på basis af denne faglige profil udvide den grundlæggende basale forståelse af plantebiologi og den biologiske produktion fra land- og skovbrug og vil dermed bidrage til: Optimeret sammenhængende food- og nonfoodproduktion fra plantebiomasse. Storskalaomsætning af restbiomasse fra planter til forskellige former for bioenergi. Erstatning af fossile råvarer i den kemiske industri. En øget værditilvækst ved udnyttelse af biomassen til fremstilling af medicin og bioaktive stoffer. Centret vil bl.a. løfte forskeruddannelse (Ph.d.) inden for planter og nanobioscience, så der kan ske en massiv teknologioverførsel til samarbejdende virksomheder og erhverv. Centret vil bringe en række ledende miljøer i samspil med tilgrænsende fagmiljøer i den nye bygning. Dette vil kunne ske uden, at de eksisterende fagmiljøer invalideres ved at blive flyttet fysisk fra hinanden. Placeringen af nybyggeriet i tilknytning til centralkomplekset i Højhuset er således ideel, også set fra en økonomisk vinkel, da nærheden sikrer samarbejde og en optimal anvendelse af fælles apparatur og kontorfaciliteter.

9 7 02. Introduction to Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre takes its starting point in the chain from earth to table with a focus on healthy food, energy, climate and environment. The Centre will form the framework for a further scientific strengthening of the course from basic research to industrial application of research into plants and biotechnology. Academically, the Centre will seek to integrate basic plant research, nanobioscience, microbiology and food science. As something unique, the Centre will be able to bring together the brightest international research groups to shed light on the chain from genes and substances in plants to their interaction with microorganisms, animals, people and technological processes. This will create a new setting for synthesising and accelerating the Faculty s strong position in the fields of plant biotechnology, chemometrics, plant biosystems, metabolomics and nanobioscience. On the basis of this academic profile, the Centre will expand the foundational basic understanding of plant biology and the biological production from agriculture and forestry and thus contribute to: Vision Det nye byggeri til Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) skal skabe de fysiske rammer om et unikt forsknings- og undervisningsmiljø og fungere som en levende og moderne inkubator for ideer. Optimised correlated food and non-food production from plant biomass. Large-scale turnover of residual biomass from plants for various forms of bio energy. Substitution of fossil raw materials in the chemical industry. Greater value increment by use of biomass in the production of medicine and bioactive substances. One of the Centre s tasks will be to boost the researcher programme (PhD) in the fields of plants and nanobioscience to facilitate a massive technology transfer to collaborating companies and the business community. Byggeriet skal være åbent og rumligt understøtte et kreativt miljø, som har en stemning af effektivitet, faglighed og innovation, der matcher det høje ambitionsniveau, der er lagt for CPSC. Byggeriet skal danne en sund og inspirerende ramme om brugernes dagligdag og understøtte interaktion og samarbejde ved at have et sundt indeklima og et godt arbejdsmiljø for både forsknings-, undervisnings- og driftspersonale, herunder logistik, tilgængelighed og sikkerhed i byggeriet og i sammenhæng med den eksisterende campus. Nybyggeriets tekniske og arkitektoniske kvaliteter har afgørende betydning for kvaliteten af de undervisnings- og forskningsaktiviteter, der skal foregå i det. Bygningen skal derfor danne en lys og varm ramme om et inspirerende og The Centre will bring a number of leading environments into play with related academic environments in the new building. This will be possible without disabling the existing academic environments by physically moving them away from each other. The positioning of the newbuild in connection with the central complex in Højhuset is therefore ideal, also from a financial point of view, as the proximity ensures collaboration and optimum use of common equipment and office facilities. Vision The new building for Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) should create the physical setting for a unique research and teaching environment and work as a living, modern incubator for ideas. The building should be open and spatially support a creative environment characterised by efficiency, professional-

10 8 Copenhagen Plant Science Centre aktivt forsknings- og studiemiljø og virke stimulerende for brugerne og inviterende for omgivelserne. Husets udtryk skal både kunne favne den kliniske renhed, som arbejdet kræver, og glæden ved rå, detaljeret og sanselig natur. Tværfaglighed er udgangspunktet for den måde forskergrupperne sammensættes på i dag, og erfaringer viser, at værdifulde grundvidenskabelige opdagelser udvikles godt i et tværfagligt grænseland. For at fremme den udvikling ønsker vi, at nybyggeriet understøtter såvel formelle som uformelle møder mellem forskerne. Det stiller krav om transparens, fællesfunktioner og flow i den nye bygning både på tværs af etager og i forhold til det eksisterende byggeri. For at fremtidssikre byggeriet også for kommende generationer er det derfor nødvendigt, at det i sin konstruktion og struktur er robust overfor forandring så nye, i dag ukendte, teknologier og forskningsfaciliteter kan implementeres. Samtidig skal laboratorierne være fleksible, så de løbende kan tilpasses forskergruppernes specifikke behov og sikre, at nye forskergrupper hurtigt og smidigt kan etablere sig. CPSC skal være på forkant med bæredygtighed, der skal være arkitektonisk og funktionelt integreret, ligesom bygningerne skal understøtte bæredygtig adfærd og repræsentere det ypperste inden for bæredygtigt byggeri. Det er afgørende for forståelsen af byggeriet, at uddannelser, forskermiljøer og samarbejder ændrer sig over tid, hvilket stiller krav til husets indretning, som skal have en fleksibilitet og en foranderlighed, der understøtter dette.

11 02. Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre 9 Det nye byggeri til Copenhagen Plant Science Centre skal skabe de fysiske rammer om et unikt forsknings- og undervisningsmiljø og fungere som en levende og moderne inkubator for ideer The new building for Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) should create the physical setting for a unique research and teaching environment and work as a living, modern incubator for ideas ism and innovation that matches the high level of ambition set for CPSC. The building should form a healthy and inspiring framework around the users everyday lives, supporting interaction and collaboration by having a healthy indoor climate and a good working environment for research, teaching and operational staff alike, including logistics, accessibility and security in the building and in connection with the existing campus. The newbuild s technical and architectural qualities are crucial to the quality of the teaching and research activities that will take place in it. Therefore, the building should provide a bright and warm setting for an inspiring and active research and study environment that is also stimulating to the users and inviting to the surroundings. The building s expression should encompass both the clinical purity required by the work and the joy at raw, detailed and sensual nature. Today, interdisciplinarity is the starting point for the way in which research groups are composed, and experience shows that valuable basic scientific discoveries develop well in an interdisciplinary border area. In order to further this development, we would like the newbuild to support both formal and informal meetings between researchers. This places demands on transparency, common functions and flow in the new building, both across floors and in relation to the existing buildings. It is crucial to understanding the newbuild that educational programmes, research environments and partnerships change over time, and the design of the building must incorporate flexibility and changeability to support this. In order to future-proof the building also for coming generations it is therefore essential that its construction and structural design make it robust towards change so that new as of yet unknown technologies and research facilities can be implemented. The laboratories should also be flexible, so that they can continually be adapted to suit the research groups specific needs, and so that new research groups can be set up quickly and smoothly. CPSC must play a leading role in using and promoting sustainability, which must be integrated both architecturally and functionally, just as the buildings must support sustainable behaviour and represent the pinnacle of sustainable construction.

12 03. Konkurrenceforudsætninger Mod Vanløse III I II IIIA NORD Mod Forum/Nørreport 1

13 03. Konkurrenceforudsætninger 11 1 Luftfoto. KU-LIFE Områderne I,II,III og IIIA med konkurrenceområdet markeret med rødt Aerial photo. KU-LIFE Areas I, II, III and IIIA with the competition area marked in red 03. Competition Prerequisites The area KU-LIFE is located in Frederiksberg in an area that features large stately homes with old gardens and blocks of flats from the end of the 19 th century. Before moving from the Veterinary College in Christianshavn in 1858, a large piece of land had been acquired in Frederiksberg for the establishment of the Royal Veterinary and Agricultural University, which is today KU-LIFE. This area is largely identical to the current Frederiksberg Campus, which today appears as four subareas built at different periods of time and with different physical expressions and architecture. Area I furthest to the south and with the existing, listed main building is characterised by classical architecture from the latter half of the 19 th century and by large, more recent buildings from the middle and end of the 20 th century. Despite the time-related differences in the buildings, the area appears homogenous, and seen together with the University Gardens and the green outdoor areas, they provide a clear impression of the area s historical anchoring. Area II between Thorvaldsensvej and Rolighedsvej was built in the second half of the 20 th century with Højhuset as the architecturally dominant feature. The area is delimited by more recent buildings towards Thorvaldsensvej and Rolighedsvej. There is no notable architectural cohesion in the area, which as a whole is closed off against the surroundings. Area II has been designated to carry the vast majority of the total extension of LIFE in coming years, and this is where CPSC is to be erected. Området KU-LIFE ligger på Frederiksberg i et område mellem store, herskabelige villaer med gamle haver og karrebebyggelser fra sidste del af 1800-tallet. Forud for udflytningen af Veterinærskolen fra Christianshavn i 1858 havde man til etableringen af en ny Veterinær- og Landbohøjskole, som i dag er KU-LIFE, erhvervet et større landområde på Frederiksberg. Dette område er i store træk sammenfaldende med den nuværende Frederiksberg Campus, der i dag fremtræder som 4 delområder udbygget i forskellige tidsperioder og med forskellige fysiske udtryk og arkitektur. Område I længst mod syd og med den eksisterende, fredede hovedbygning er præget af klassisk arkitektur fra den sidste del af 1800-tallet og af større nyere byggerier fra midten og slutningen af 1900-tallet. På trods af den tidsmæssige forskel i udbygningen fremtræder området homogent og set sammen med Universitetshaverne og det grønne anlæg, fornemmer man klart områdets historiske forankring. Area III furthest to the north has been extended through several centuries with the old nursing home towards Rolighedsvej, Villa Rolighed (Villa Tranquility) and De Gule Længer (The Yellow Wings) as the most distinct old buildings. In September 2010, a new building for the Centre for Forest, Landscape and Planning was inaugurated. The building was designed by Rørbæk og Møller Arkitekter. The greenhouses and trial gardens behind the building and the green area towards Ågade leave an impression of wild nature at the centre of the city and contribute to stressing the green character of the area and serve as a visualisation of the activity unfolding in the area. To the west of Area II, there is a disused railway track, which today appears as a continuous green ribbon that includes Den Grønne Sti (The Green Path), an important bicycle connection in the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg. To the east of Area II, Bülowsvej is delimited by an incomplete block structure opposite the campus area, including the Bülowsvej Sports Centre, a low, detached building. On the corner of Fuglevangsvje and Bülowsvej, there is a small parking lot with trees, which it would be an advantage to include in cohesion with a similar square in Area II. Development plan 2008 The guidelines for the physical development of Frederiksberg Campus have been set out in Udviklingsplan for Fred-

14 12 Copenhagen Plant Science Centre 2 Område II mellem Thorvaldsensvej og Rolighedsvej er udbygget i den sidste halvdel af 1900-tallet med Højhuset som arkitektonisk dominans. Området er afgrænset af nyere byggerier mod Thorvaldsensvej og Rolighedsvej. Der er ikke nævneværdig arkitektonisk sammenhæng i området, der som helhed lukker af mod omgivelserne. Område II er udpeget til at bære langt den overvejende del af den samlede udbygning af LIFE indenfor de kommende år, og det er her CPSC skal opføres. Område III længst mod nord er udbygget igennem flere århundreder med det gamle sygehjem mod Rolighedsvej, Villa Rolighed og De gule Længer som de mest markante ældre bygninger. I september 2010 blev en ny bygning til Center for Skov, Landskab og Planlægning indviet. Bygningen er tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter. De bagvedliggende væksthuse, forsøgshaverne og det grønne anlæg mod Ågade efterlader indtrykket af vild natur midt i storbyen og medvirker til at understrege områdets grønne karakter og en synliggørelse af den virksomhed, der udfoldes på området. Vest for Område II findes et nedlagt jernbanetracé, der i dag fremstår som et gennemgående grønt bånd og blandt andet rummer Den Grønne Sti, som er en vigtig cykelforbindelse i Københavns og Frederiksbergs Kommuner. Øst for Område II løber Bülowsvej, der modsat campusområdet afgrænses af en ikke-afsluttet karréstruktur, hvori Bülowsvej-Hallen indgår som en lavere, fritliggende bygning. På hjørnet af Fuglevangsvej og Bülowsvej findes en mindre trækronet parkeringsplads, der med fordel kan indgå i sammenhæng med tilsvarende pladsdannelse på Område II. Udviklingsplan 2008 Retningslinjerne for den fysiske udvikling af Frederiksberg Campus er fastlagt i Udviklingsplan for Frederiksberg Campus fra 2008 (bilag 17). Planen formulerer en samlet vision for den fysiske udvikling af campus samt en strategi for de kommende udbygningers placering og karakter. Centralt for udviklingsplanen er, at campusområdet åbnes mod den omgivende by, og at delområderne sammenbindes

15 03. Konkurrenceforudsætninger 13 eriksberg Campus (Development Plan for Frederiksberg Campus) from 2008 (Appendix 17). The plan phrases an overall vision for the physical development of the campus as well as a strategy for the positioning and character of the future extensions. 3 It is an essential part of the development plan that the campus area be opened towards the surrounding city and that the subareas are linked from the north by means of the green area by Forest and Landscape via the central area by Højhuset to the historic area with the main building by Bindesbøll to the south. The area is linked together by means of a green arts and activities rambla where physical activities, recreation and art create a new life nerve that offers pedestrians and people on bikes a unifying attractive connection between the Faculty s departments and building sections. Art plan The art plan has been elaborated in continuation of Development Plan for Frederiksberg Campus and builds further on the development plan s analytical, programmatic and intentional foundation. 4 5 The art plan is to be considered an artistic interpretation a vision for a possible implementation of the artistic theme in the complete extension of Frederiksberg Campus. Kunstplan Frederiksberg Campus (Frederiksberg Campus Art Plan) from 2008 is included as Appendix 18 for the competition brief, and a subsequent concretisation work, Kunst- og aktivitetsstrøg Frederiksberg Campus (Frederiksberg Campus Arts and Activities Rambla) from March 2010 is included as Appendix 19. fra nord med det grønne anlæg ved Skov og Landskab via det centrale område ved Højhuset til det historiske område med Bindesbølls hovedbygning i syd. Sammenbindingen formidles af et grønt kunst- og aktivitetsstrøg, hvor fysisk aktivitet, rekreation og kunst skaber en ny livsnerve, som tilbyder gående og cyklende en samlende attraktiv forbindelse mellem fakultetets institutter og bygningsafsnit. Existing buildings in Area II In , the architects Mogens Koch and Steen Eiler Rasmussen prepared an overall conceptual design for the then Agricultural College. The conceptual design was implemented in the period as a series of extensions with Mogens Koch and Steen Eiler Rasmussen as architects. Within Area II, the low-rise buildings between Højhuset and Bülowsvej were erected in 1966, and shortly after, the 7-storey laboratory and office building was built during the period Towards Bülowsvej, the complex is finished off by a walled property line in concrete with gate openings. The area appears closed off in relation to the city Den eksisterende forplads ved Hovedbygningen i Område I Exsisting square in front of the main building in Area I Staudehaven og Gartnerboligen i Område I Herbaceous garden and Gardener s house in Area I Det eksisterende stiforløb styrkes og bliver en del af den langsgående forbindelse The existing footpath layout will be enhanced to become part of the longitudinal connection Højhuset is strictly modular and constructed rationally based on a 3-metre module, within which it is possible to locate laboratories and offices. Four stair towers and lifts subdivide the building into three sections of 15 modules, corresponding to approx. 50 metres between the staircases. On the ground floor, functions are linked by a lobby that spans the entire width of Højhuset s western side. On floors 2-7, Højhuset is divided by an asymmetrically located passage with cell offices to the west and deeper laboratories to the east. Højhuset s logistics and organisation are described in detail in a separate memo about flow in the existing buildings, Appendix 13 for the competition brief.

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK Bæredygtighed i moderne betydning fandt vej ind i vores sprog i forbindelse med Gro Harlem Brundtlands definition af

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy ordha 2 0 0 9 bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy november 2009 november 2009 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent

Læs mere

på Vej mod VidensBydel nørre campus the Way to SCIeNCe CIty NORth CamPUS

på Vej mod VidensBydel nørre campus the Way to SCIeNCe CIty NORth CamPUS på Vej mod VidensBydel nørre campus the Way to SCIeNCe CIty NORth CamPUS Vinderforslag fra konkurrencens første runde WINNING PROPOSaLS FROm ROUND 1 OF the COmPetItION på vej mod vidensbydel nørre campus

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Almene boliger Non-profit housing

Almene boliger Non-profit housing Almene boliger Non-profit housing Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI Kirsten Kaya Roessler (red.) 2015:2 Arkitektur og Psykologi Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum Wassily Kandinsky,

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere