Copenhagen Plant Science Centre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Plant Science Centre"

Transkript

1 Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief

2 Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42 Særlige faciliteter...44 Forskningsfaciliteter...44 Core-faciliteter...50 Øvrige fælles funktioner...54 Konkurrenceforudsætninger...10 Området...11 Planforhold...22 Byarkitektoniske intentioner...23 Kunstnerisk udsmykning...24 Bygningsarealnøgletal og økonomi...24 Tilgængelighed...24 Trafikale forhold...24 Brand...25 Energi og bæredygtighed...25 Rammetidsplan...27 Opgaven...28 Konkurrenceopgaven...29 A. Forslag til udformning af Copenhagen Plant Science Centre...29 B. Forslag til en helhedsplan...30 Byggeriets udtryk og funktion...32 Fleksible laboratorier...35 Udearealer...35 Flow- og transportveje - mellem nyt og eksisterende byggeri...37 Konkurrencetekniske betingelser...56 Konkurrenceform og deltagere...56 Forespørgsler...58 Konkurrenceforslagets indhold...58 Forslagets udførelse og omfang...62 Indlevering...62 Jury...62 Bedømmelseskriterier...64 Bedømmelsens afvikling...64 Vederlag...64 Udstilling af forslagene...65 Rettigheder...65 Forsikring...65

3 Preface...3 Invitation...5 Introduction to Copenhagen Plant Science Centre...7 Vision...7 Competition Prerequisites...11 The area...11 Planning conditions...17 Urban architectural intentions...19 Artistic decoration...21 Building area key figures and finances...21 Accessibility...21 Traffic conditions...21 Fire protection...23 Energy and sustainability...23 Framework time schedule...25 Objective...29 Competition objective...29 A. Proposal for design of Copenhagen Plant Science Centre B. Master plan proposal...31 Building expression and function...33 Flexible laboratories...35 Outdoor areas...37 Flow and transport routes between new and existing buildings...37 Suggested Room Programme...41 Room programme description...43 Special facilities...47 Research facilities...47 Teaching facilities...51 Core facilities...51 Other common functions...55 Technical Competition Terms and Conditions...57 Competition form and competitors...57 Enquiries...57 Contents of competition proposal...59 Scope and execution of competition proposal...61 Delivery...61 Jury...63 Assessment criteria...63 Assessment process...63 Remuneration...65 Exhibition of proposals...65 Rights...65 Insurance...65

4 00. Forord Mod en bæredygtig fremtid I 2050 vil verdens befolkning ifølge FN med den nuværende udvikling være vokset fra 6,5 mia. til godt 9 mia. mennesker, og vi vil potentielt befinde os i en fødevare- og klimakrise af uoverskuelige dimensioner. Et af svarene på denne udfordring er inden for de næste 10 år at gå fra alene at leve af planter til massivt at producere højværdiprodukter både af og i planter på en bæredygtig måde. Danske universiteter og virksomheder har unikke muligheder for at spille en central rolle i den livsnødvendige udvikling af denne nye økonomi på vej mod en bæredygtig fremtid. Københavns Universitet ønsker at oprette et nyt Copenhagen Plant Science Centre med placering på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE på Frederiksberg Campus. Copenhagen Plant Science Centre skal fysisk samle forskning og uddannelse i verdensklasse inden for planter og plantegenererede fødevarer. Forskningen samles om planter, der er i centrum i forbindelse med klimaforandringerne, fødevaremangel, den fossile energikrise samt truende reduktion af biodiversitet. Det nye byggeri er et vigtigt udsagn om betydningen af dette fagområde. Danmark råder allerede i dag over både forskningsmiljøer i verdensklasse og globalt markedsledende virksomheder. Med afsæt i Copenhagen Plant Science Centre skabes grundlaget for at der kan ske egentlige videnskabelige og teknologiske gennembrud i arbejdet med selve planternes struktur, opbygning og senere anvendelse. Det teknisk veludstyrede center med unikke kernefaciliteter på LIFE vil være omdrejningspunktet for et tæt samarbejde med de øvrige KU-fakulteter, absolut førende nationale og internationale forskere og dansk erhvervsliv. Centret skal lette erhvervslivets adgang til forskningen, fra banebrydende grundforskning til dets anvendelser i form af teknologiudvikling og opfindelser. Centret skal medvirke til at styrke og udbygge et tværfagligt samarbejde på tværs af landets universiteter og på tværs af de enkelte fakulteter. Den overordnede vision for det nye centers forskningsområde sigter ambitiøst mod at medvirke til at sikre og udvikle nye typer klimaneutrale/klimaforbedrende ressourcer inden for fødevarer, medicin og ikke-fossile energiformer/bio-energi samt andre biobaserede råvarer. På verdensplan findes i øjeblikket

5 3 00. Preface Towards a sustainable future By 2050, the world s population will have grown from 6.5 billion to more than 9 billion people, according to the UN, and we will potentially find ourselves in a food and climate crisis of immense proportions. One of the solutions to this challenge would be to go from simply living off plants to massively producing high-value products both of and in plants in a sustainable manner within the next 10 years. Danish universities and businesses have unique opportunities to play a central role in the vital development of this new economy, heading towards a sustainable future. The University of Copenhagen wishes to establish a new Copenhagen Plant Science Centre to be located at the Faculty of Life Sciences (LIFE) at the Frederiksberg Campus. Copenhagen Plant Science Centre will physically gather worldclass research and education in the fields of plants and plantgenerated foods. Research will be focused on plants, which are an object of attention in connection with climate changes, food shortages, the fossil energy crisis and the threatening reduction of biodiversity. The new building is an important statement about the significance of this subject area. Even today, world-class research environments and global market-leading businesses are found in Denmark. Using Copenhagen Plant Science Centre as a launch pad, the foundation will be laid for actual scientific and technological breakthroughs to take place in the work with the very structure, make-up and later use of plants. kun få universitetsbaserede forskningscentre indenfor disse vitale områder. Visionen for centrets attraktionsværdi som uddannelsessted og arbejdsplads er, at miljøet på Copenhagen Plant Science Centre på LIFE skal være så inspirerende og tiltrækkende, at der kan opbygges internationale forskningsmiljøer på linje med de bedste udenlandske centre. Som et nyetableret forskningscenter vil Copenhagen Plant Science Centre desuden have mulighed for fra starten at være banebrydende ved at være udgangspunkt for uddannelser i den absolutte elite og dermed blive et brohoved i samarbejdet mellem offentlig og privat forskning og udvikling. Ralf Hemmingsen, rektor Københavns Universitet Per Holten-Andersen, dekan, LIFE Københavns Universitet Jens Peter Jacobsen, direktør, Universitets- og Bygningsstyrelsen The technologically well-equipped Centre with its unique core facilities at LIFE will be the focal point for close collaboration with the other faculties at University of Copenhagen, the foremost national and internationally leading researchers and the Danish business community. The Centre will facilitate the business community s access to research, from groundbreaking basic research to its applications in the form of technology development and inventions. The Centre will contribute to strengthening and extending interdisciplinary collaboration across Danish universities and across the individual faculties. The overall vision for the new Centre s research area ambitiously aims at contributing to ensuring and developing new types of climate-neutral / climate-improving resources within foods, medicine and non-fossil energy forms / bio energy and other bio-based raw materials. On a global scale, there are currently only very few university-based research centres within these vital fields. The vision for the Centre s value of attraction as a place of education and work is that the environment at Copenhagen Plant Science Centre at LIFE will be so inspiring and appealing that it will be possible to establish international research environments on a par with the best centres abroad. As a newly established research centre, Copenhagen Plant Science Centre will also immediately be able to become a ground-breaker by being the basis for elite degree programmes, and thus become a bridgehead in collaboration between public and private research and development. Ralf Hemmingsen, Rector, University of Copenhagen Per Holten-Andersen, Dean, LIFE, University of Copenhagen Jens Peter Jacobsen, Director General, Danish University and Property Agency

6 01. Invitation Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) og Københavns Universitet (KU) indbyder de prækvalifcerede rådgivergrupper til at deltage i projektkonkurrencen om nybyggeriet af Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE på Frederiksberg. Konkurrencen omfatter forslag til: CPSC, m 2 laboratorie- og undervisningsfaciliteter Helhedsplan for konkurrenceområdet, hvor en option på yderligere m 2 laboratorie- og kontorbyggeri placeres CPSC, m 2 laboratorie- og undervisningsfaciliteter (bruttoetagemeter) er den primære byggeopgave, der også indeholder et Gastronomisk Madexperimentarium. Opgavebesvarelsen skal indeholde forslag til en tilkobling til det eksisterende højhus, hvor tilkoblingsprincipperne vil kunne anvendes ved fremtidige tilkoblinger til Højhuset. Opgaven ønskes løst således, at det nye byggeri tager højde for en energi- og facaderenovering, som Højhuset står foran. Der ønskes derfor også skitsemæssige overvejelser til en sådan renovering. Helhedsplanen skal give forslag til en samlet disponering af konkurrenceområdet med nybyggeriet, fremtidige udvidelser på i alt m 2 samt pladsdannelse og landskabelig bearbejdning af udearealer for konkurrenceområdet. Helhedsplanen skal understøtte, at CPSC bliver et moderne og fleksibelt laboratoriebyggeri og give forslag til den fremtidige udbygning af KU-LIFE. Nord for CPSC placeres en option på m 2 (bruttoetagemeter) laboratorie- og kontorbyggeri. Helhedsplanen skal ses som et forslag til en mulig fremtidig udbygning. Først og fremmest skal området fremstå og fungere som en færdigudviklet og afrundet helhed med byggeriet af CPSC.

7 5 01. Invitation The Danish University and Property Agency (UBST) and the University of Copenhagen (KU) invites the prequalified consultants to participate in the project competition for the newbuild of Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) at the Faculty of Life Sciences (LIFE) in Frederiksberg. The competition comprises proposals for: CPSC, 6,825 m 2 laboratory and teaching facilities A master plan for the competition area, where an option for a further 5-8,000 m 2 of laboratory and office building is to be placed CPSC, 6,825 m 2 laboratory and teaching facilities (gross floor area) is the primary construction task, which also includes a Gastronomic Food Exploratorium. The competition entry should include a proposal for an addition to the existing high-rise building (Højhuset), in which the addition principles should also be applicable for any future additions to Højhuset. The task should be resolved so that the newbuild makes allowances for an upcoming energy and facade renovation of Højhuset. Therefore, draft outlines for such a renovation are also required. The master plan should include a proposal for an overall layout of the competition area with the newbuild, future expansions of 25,000 m 2 and the creation of a square and landscaping of outdoor areas for the competition area. The master plan should support CPSC in becoming a modern and flexible laboratory building and include proposals for the future extension of KU-LIFE. An option for 5-8,000 m 2 laboratory and office building will be located north of CPSC. The master plan should be presented as a proposal for a possible future extension. Above all, the area must appear and function as a fully developed and well-balanced whole together with the CPSC building.

8 02. Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og miljø. Centret skal danne rammen om en yderligere videnskabelig styrkelse af forløbet fra grundforskning til industriel anvendelse af forskning i planter og bioteknologi. Fagligt skal centret søge at integrere basal planteforskning, nanobioscience, mikrobiologi og fødevarevidenskab. Centret vil helt unikt kunne knytte de dygtigste internationale forskningsgrupper sammen for at belyse hele kæden fra gener og indholdsstoffer i planter til deres interaktion med mikroorganismer, dyr, mennesker og teknologiske processer. Hermed skabes fornyede rammer for syntetisering og acceleration af fakultetets styrkepositioner inden for Plantebioteknologi, Kemometri, Plantebiosystemer, Metabolomics samt Nanobioscience. Centret skal på basis af denne faglige profil udvide den grundlæggende basale forståelse af plantebiologi og den biologiske produktion fra land- og skovbrug og vil dermed bidrage til: Optimeret sammenhængende food- og nonfoodproduktion fra plantebiomasse. Storskalaomsætning af restbiomasse fra planter til forskellige former for bioenergi. Erstatning af fossile råvarer i den kemiske industri. En øget værditilvækst ved udnyttelse af biomassen til fremstilling af medicin og bioaktive stoffer. Centret vil bl.a. løfte forskeruddannelse (Ph.d.) inden for planter og nanobioscience, så der kan ske en massiv teknologioverførsel til samarbejdende virksomheder og erhverv. Centret vil bringe en række ledende miljøer i samspil med tilgrænsende fagmiljøer i den nye bygning. Dette vil kunne ske uden, at de eksisterende fagmiljøer invalideres ved at blive flyttet fysisk fra hinanden. Placeringen af nybyggeriet i tilknytning til centralkomplekset i Højhuset er således ideel, også set fra en økonomisk vinkel, da nærheden sikrer samarbejde og en optimal anvendelse af fælles apparatur og kontorfaciliteter.

9 7 02. Introduction to Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre takes its starting point in the chain from earth to table with a focus on healthy food, energy, climate and environment. The Centre will form the framework for a further scientific strengthening of the course from basic research to industrial application of research into plants and biotechnology. Academically, the Centre will seek to integrate basic plant research, nanobioscience, microbiology and food science. As something unique, the Centre will be able to bring together the brightest international research groups to shed light on the chain from genes and substances in plants to their interaction with microorganisms, animals, people and technological processes. This will create a new setting for synthesising and accelerating the Faculty s strong position in the fields of plant biotechnology, chemometrics, plant biosystems, metabolomics and nanobioscience. On the basis of this academic profile, the Centre will expand the foundational basic understanding of plant biology and the biological production from agriculture and forestry and thus contribute to: Vision Det nye byggeri til Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) skal skabe de fysiske rammer om et unikt forsknings- og undervisningsmiljø og fungere som en levende og moderne inkubator for ideer. Optimised correlated food and non-food production from plant biomass. Large-scale turnover of residual biomass from plants for various forms of bio energy. Substitution of fossil raw materials in the chemical industry. Greater value increment by use of biomass in the production of medicine and bioactive substances. One of the Centre s tasks will be to boost the researcher programme (PhD) in the fields of plants and nanobioscience to facilitate a massive technology transfer to collaborating companies and the business community. Byggeriet skal være åbent og rumligt understøtte et kreativt miljø, som har en stemning af effektivitet, faglighed og innovation, der matcher det høje ambitionsniveau, der er lagt for CPSC. Byggeriet skal danne en sund og inspirerende ramme om brugernes dagligdag og understøtte interaktion og samarbejde ved at have et sundt indeklima og et godt arbejdsmiljø for både forsknings-, undervisnings- og driftspersonale, herunder logistik, tilgængelighed og sikkerhed i byggeriet og i sammenhæng med den eksisterende campus. Nybyggeriets tekniske og arkitektoniske kvaliteter har afgørende betydning for kvaliteten af de undervisnings- og forskningsaktiviteter, der skal foregå i det. Bygningen skal derfor danne en lys og varm ramme om et inspirerende og The Centre will bring a number of leading environments into play with related academic environments in the new building. This will be possible without disabling the existing academic environments by physically moving them away from each other. The positioning of the newbuild in connection with the central complex in Højhuset is therefore ideal, also from a financial point of view, as the proximity ensures collaboration and optimum use of common equipment and office facilities. Vision The new building for Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) should create the physical setting for a unique research and teaching environment and work as a living, modern incubator for ideas. The building should be open and spatially support a creative environment characterised by efficiency, professional-

10 8 Copenhagen Plant Science Centre aktivt forsknings- og studiemiljø og virke stimulerende for brugerne og inviterende for omgivelserne. Husets udtryk skal både kunne favne den kliniske renhed, som arbejdet kræver, og glæden ved rå, detaljeret og sanselig natur. Tværfaglighed er udgangspunktet for den måde forskergrupperne sammensættes på i dag, og erfaringer viser, at værdifulde grundvidenskabelige opdagelser udvikles godt i et tværfagligt grænseland. For at fremme den udvikling ønsker vi, at nybyggeriet understøtter såvel formelle som uformelle møder mellem forskerne. Det stiller krav om transparens, fællesfunktioner og flow i den nye bygning både på tværs af etager og i forhold til det eksisterende byggeri. For at fremtidssikre byggeriet også for kommende generationer er det derfor nødvendigt, at det i sin konstruktion og struktur er robust overfor forandring så nye, i dag ukendte, teknologier og forskningsfaciliteter kan implementeres. Samtidig skal laboratorierne være fleksible, så de løbende kan tilpasses forskergruppernes specifikke behov og sikre, at nye forskergrupper hurtigt og smidigt kan etablere sig. CPSC skal være på forkant med bæredygtighed, der skal være arkitektonisk og funktionelt integreret, ligesom bygningerne skal understøtte bæredygtig adfærd og repræsentere det ypperste inden for bæredygtigt byggeri. Det er afgørende for forståelsen af byggeriet, at uddannelser, forskermiljøer og samarbejder ændrer sig over tid, hvilket stiller krav til husets indretning, som skal have en fleksibilitet og en foranderlighed, der understøtter dette.

11 02. Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre 9 Det nye byggeri til Copenhagen Plant Science Centre skal skabe de fysiske rammer om et unikt forsknings- og undervisningsmiljø og fungere som en levende og moderne inkubator for ideer The new building for Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) should create the physical setting for a unique research and teaching environment and work as a living, modern incubator for ideas ism and innovation that matches the high level of ambition set for CPSC. The building should form a healthy and inspiring framework around the users everyday lives, supporting interaction and collaboration by having a healthy indoor climate and a good working environment for research, teaching and operational staff alike, including logistics, accessibility and security in the building and in connection with the existing campus. The newbuild s technical and architectural qualities are crucial to the quality of the teaching and research activities that will take place in it. Therefore, the building should provide a bright and warm setting for an inspiring and active research and study environment that is also stimulating to the users and inviting to the surroundings. The building s expression should encompass both the clinical purity required by the work and the joy at raw, detailed and sensual nature. Today, interdisciplinarity is the starting point for the way in which research groups are composed, and experience shows that valuable basic scientific discoveries develop well in an interdisciplinary border area. In order to further this development, we would like the newbuild to support both formal and informal meetings between researchers. This places demands on transparency, common functions and flow in the new building, both across floors and in relation to the existing buildings. It is crucial to understanding the newbuild that educational programmes, research environments and partnerships change over time, and the design of the building must incorporate flexibility and changeability to support this. In order to future-proof the building also for coming generations it is therefore essential that its construction and structural design make it robust towards change so that new as of yet unknown technologies and research facilities can be implemented. The laboratories should also be flexible, so that they can continually be adapted to suit the research groups specific needs, and so that new research groups can be set up quickly and smoothly. CPSC must play a leading role in using and promoting sustainability, which must be integrated both architecturally and functionally, just as the buildings must support sustainable behaviour and represent the pinnacle of sustainable construction.

12 03. Konkurrenceforudsætninger Mod Vanløse III I II IIIA NORD Mod Forum/Nørreport 1

13 03. Konkurrenceforudsætninger 11 1 Luftfoto. KU-LIFE Områderne I,II,III og IIIA med konkurrenceområdet markeret med rødt Aerial photo. KU-LIFE Areas I, II, III and IIIA with the competition area marked in red 03. Competition Prerequisites The area KU-LIFE is located in Frederiksberg in an area that features large stately homes with old gardens and blocks of flats from the end of the 19 th century. Before moving from the Veterinary College in Christianshavn in 1858, a large piece of land had been acquired in Frederiksberg for the establishment of the Royal Veterinary and Agricultural University, which is today KU-LIFE. This area is largely identical to the current Frederiksberg Campus, which today appears as four subareas built at different periods of time and with different physical expressions and architecture. Area I furthest to the south and with the existing, listed main building is characterised by classical architecture from the latter half of the 19 th century and by large, more recent buildings from the middle and end of the 20 th century. Despite the time-related differences in the buildings, the area appears homogenous, and seen together with the University Gardens and the green outdoor areas, they provide a clear impression of the area s historical anchoring. Area II between Thorvaldsensvej and Rolighedsvej was built in the second half of the 20 th century with Højhuset as the architecturally dominant feature. The area is delimited by more recent buildings towards Thorvaldsensvej and Rolighedsvej. There is no notable architectural cohesion in the area, which as a whole is closed off against the surroundings. Area II has been designated to carry the vast majority of the total extension of LIFE in coming years, and this is where CPSC is to be erected. Området KU-LIFE ligger på Frederiksberg i et område mellem store, herskabelige villaer med gamle haver og karrebebyggelser fra sidste del af 1800-tallet. Forud for udflytningen af Veterinærskolen fra Christianshavn i 1858 havde man til etableringen af en ny Veterinær- og Landbohøjskole, som i dag er KU-LIFE, erhvervet et større landområde på Frederiksberg. Dette område er i store træk sammenfaldende med den nuværende Frederiksberg Campus, der i dag fremtræder som 4 delområder udbygget i forskellige tidsperioder og med forskellige fysiske udtryk og arkitektur. Område I længst mod syd og med den eksisterende, fredede hovedbygning er præget af klassisk arkitektur fra den sidste del af 1800-tallet og af større nyere byggerier fra midten og slutningen af 1900-tallet. På trods af den tidsmæssige forskel i udbygningen fremtræder området homogent og set sammen med Universitetshaverne og det grønne anlæg, fornemmer man klart områdets historiske forankring. Area III furthest to the north has been extended through several centuries with the old nursing home towards Rolighedsvej, Villa Rolighed (Villa Tranquility) and De Gule Længer (The Yellow Wings) as the most distinct old buildings. In September 2010, a new building for the Centre for Forest, Landscape and Planning was inaugurated. The building was designed by Rørbæk og Møller Arkitekter. The greenhouses and trial gardens behind the building and the green area towards Ågade leave an impression of wild nature at the centre of the city and contribute to stressing the green character of the area and serve as a visualisation of the activity unfolding in the area. To the west of Area II, there is a disused railway track, which today appears as a continuous green ribbon that includes Den Grønne Sti (The Green Path), an important bicycle connection in the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg. To the east of Area II, Bülowsvej is delimited by an incomplete block structure opposite the campus area, including the Bülowsvej Sports Centre, a low, detached building. On the corner of Fuglevangsvje and Bülowsvej, there is a small parking lot with trees, which it would be an advantage to include in cohesion with a similar square in Area II. Development plan 2008 The guidelines for the physical development of Frederiksberg Campus have been set out in Udviklingsplan for Fred-

14 12 Copenhagen Plant Science Centre 2 Område II mellem Thorvaldsensvej og Rolighedsvej er udbygget i den sidste halvdel af 1900-tallet med Højhuset som arkitektonisk dominans. Området er afgrænset af nyere byggerier mod Thorvaldsensvej og Rolighedsvej. Der er ikke nævneværdig arkitektonisk sammenhæng i området, der som helhed lukker af mod omgivelserne. Område II er udpeget til at bære langt den overvejende del af den samlede udbygning af LIFE indenfor de kommende år, og det er her CPSC skal opføres. Område III længst mod nord er udbygget igennem flere århundreder med det gamle sygehjem mod Rolighedsvej, Villa Rolighed og De gule Længer som de mest markante ældre bygninger. I september 2010 blev en ny bygning til Center for Skov, Landskab og Planlægning indviet. Bygningen er tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter. De bagvedliggende væksthuse, forsøgshaverne og det grønne anlæg mod Ågade efterlader indtrykket af vild natur midt i storbyen og medvirker til at understrege områdets grønne karakter og en synliggørelse af den virksomhed, der udfoldes på området. Vest for Område II findes et nedlagt jernbanetracé, der i dag fremstår som et gennemgående grønt bånd og blandt andet rummer Den Grønne Sti, som er en vigtig cykelforbindelse i Københavns og Frederiksbergs Kommuner. Øst for Område II løber Bülowsvej, der modsat campusområdet afgrænses af en ikke-afsluttet karréstruktur, hvori Bülowsvej-Hallen indgår som en lavere, fritliggende bygning. På hjørnet af Fuglevangsvej og Bülowsvej findes en mindre trækronet parkeringsplads, der med fordel kan indgå i sammenhæng med tilsvarende pladsdannelse på Område II. Udviklingsplan 2008 Retningslinjerne for den fysiske udvikling af Frederiksberg Campus er fastlagt i Udviklingsplan for Frederiksberg Campus fra 2008 (bilag 17). Planen formulerer en samlet vision for den fysiske udvikling af campus samt en strategi for de kommende udbygningers placering og karakter. Centralt for udviklingsplanen er, at campusområdet åbnes mod den omgivende by, og at delområderne sammenbindes

15 03. Konkurrenceforudsætninger 13 eriksberg Campus (Development Plan for Frederiksberg Campus) from 2008 (Appendix 17). The plan phrases an overall vision for the physical development of the campus as well as a strategy for the positioning and character of the future extensions. 3 It is an essential part of the development plan that the campus area be opened towards the surrounding city and that the subareas are linked from the north by means of the green area by Forest and Landscape via the central area by Højhuset to the historic area with the main building by Bindesbøll to the south. The area is linked together by means of a green arts and activities rambla where physical activities, recreation and art create a new life nerve that offers pedestrians and people on bikes a unifying attractive connection between the Faculty s departments and building sections. Art plan The art plan has been elaborated in continuation of Development Plan for Frederiksberg Campus and builds further on the development plan s analytical, programmatic and intentional foundation. 4 5 The art plan is to be considered an artistic interpretation a vision for a possible implementation of the artistic theme in the complete extension of Frederiksberg Campus. Kunstplan Frederiksberg Campus (Frederiksberg Campus Art Plan) from 2008 is included as Appendix 18 for the competition brief, and a subsequent concretisation work, Kunst- og aktivitetsstrøg Frederiksberg Campus (Frederiksberg Campus Arts and Activities Rambla) from March 2010 is included as Appendix 19. fra nord med det grønne anlæg ved Skov og Landskab via det centrale område ved Højhuset til det historiske område med Bindesbølls hovedbygning i syd. Sammenbindingen formidles af et grønt kunst- og aktivitetsstrøg, hvor fysisk aktivitet, rekreation og kunst skaber en ny livsnerve, som tilbyder gående og cyklende en samlende attraktiv forbindelse mellem fakultetets institutter og bygningsafsnit. Existing buildings in Area II In , the architects Mogens Koch and Steen Eiler Rasmussen prepared an overall conceptual design for the then Agricultural College. The conceptual design was implemented in the period as a series of extensions with Mogens Koch and Steen Eiler Rasmussen as architects. Within Area II, the low-rise buildings between Højhuset and Bülowsvej were erected in 1966, and shortly after, the 7-storey laboratory and office building was built during the period Towards Bülowsvej, the complex is finished off by a walled property line in concrete with gate openings. The area appears closed off in relation to the city Den eksisterende forplads ved Hovedbygningen i Område I Exsisting square in front of the main building in Area I Staudehaven og Gartnerboligen i Område I Herbaceous garden and Gardener s house in Area I Det eksisterende stiforløb styrkes og bliver en del af den langsgående forbindelse The existing footpath layout will be enhanced to become part of the longitudinal connection Højhuset is strictly modular and constructed rationally based on a 3-metre module, within which it is possible to locate laboratories and offices. Four stair towers and lifts subdivide the building into three sections of 15 modules, corresponding to approx. 50 metres between the staircases. On the ground floor, functions are linked by a lobby that spans the entire width of Højhuset s western side. On floors 2-7, Højhuset is divided by an asymmetrically located passage with cell offices to the west and deeper laboratories to the east. Højhuset s logistics and organisation are described in detail in a separate memo about flow in the existing buildings, Appendix 13 for the competition brief.

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

GREVINDE DANNERS PALÆ UNIKKE FACILITETER. Skodsborg Strandvej 113, 2942 Skodsborg Sag 116424 (TG)

GREVINDE DANNERS PALÆ UNIKKE FACILITETER. Skodsborg Strandvej 113, 2942 Skodsborg Sag 116424 (TG) GREVINDE DANNERS PALÆ UNIKKE FACILITETER Skodsborg Strandvej 113, 2942 Skodsborg Sag 116424 (TG) BELIGGENHED DK Grevinde Danners Palæ ligger på Skodsborg Strandvej 113, centralt placeret mellem København

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Imaging Center DTU. Erik Mejdal Lauridsen. May 2, 2013. DTU Energy Conversion emla@dtu.dk. www.imaging.dtu.dk

Imaging Center DTU. Erik Mejdal Lauridsen. May 2, 2013. DTU Energy Conversion emla@dtu.dk. www.imaging.dtu.dk Imaging Center DTU Erik Mejdal Lauridsen DTU Energy Conversion emla@dtu.dk May 2, 2013 www.imaging.dtu.dk World class facilities in Lund ESS, 2019 Neutrons Dk co-host: 1.4 Gkr MAX-IV 2016 Medium energy

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Grønne tage i København Dorthe Rømø

Grønne tage i København Dorthe Rømø 1 Inspiration Grønne tage behøver vand Det reducerer mængden af overløb Det forbedrer vandkvaliteten Grønt tag på Nationalbanken Spildevandsplan 2008 2 3 4 5 Peblinge Dosseringen/ Veg Tech Grønne tage

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere