Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev"

Transkript

1 Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg ØU - Principper for Økonomistyring - Tilpasning af bevillingsregler bilag 3 afsnit ØU - Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering ØU - Godkendelse af garanti af lån og byggekredit til Englerup Vandværk ØU - Godkendelse af Skema B samt kommunegaranti for afdelingen Traneparken i Hvalsø Boligselskab ØU - Kommunegaranti Hvalsø Kraftvarmeværk ØU - Godkendelse af vedtægtsændring KARA/Noveren I/S ØU - Samling af administrationen på to rådhuse BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogramudvalg KF - Forslag til indgåelse af ny driftsaftale SSÆ - Indkøbs/udbudsform af biler til ældreområdet SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Tilskud til behandling med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens Midlertidig ophold i botilbud med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens længerevarende botilbud med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens 85 - Socialpædagogisk støtte i eget hjem med høringssvar JA - Forslag til Resultatrevision 2010 med høringssvar JA - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område TM - Forslag om kondemnering og nedrivning af Hornsherredvej 438 A & B, Sæby og Bygaden 29, Kirke Hyllinge TM - Lokalplan LK 20 for Kattinge til endelig vedtagelse Redningsberedskabsaftale i Lejre kommune...60

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 11/3 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra s medlemmer kan stille spørgsmål til. Borgmesteren svarer på vegne af. Borgmesteren kan give ordet til ét af s øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af s møde, noteres spørgsmål og svar i s protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den :

4 Side 2 Borgmesteren oplyser, at der blev stillet 2 spørgsmål i forbindelse med sidste Kommunalbestyrelsesmøde. Spørgsmål og svar udleveret til spørgeren Karen Højte og vil blive refereret i forbindelse med referat fra 27. juni Karen Højte: Spørger hvorfor spørgsmål og svar fra sidste møde ikke er i referatet fra 30. maj skriftlige svar inden 10 dage? Svar: Borgmesteren. Der er sket en fejl i dette tilfælde. Dette beklages. Peder Poulsen: Tak til borgerrådgiveren. Han undrer sig over hvorfor skriftlige svar sendes til hele. Svar: Borgmesteren. Skriftligt svar sendes til for at sikre alle Kommunalbestyrelsesmedlemmer lige adgang til information. Tak til Leif vedr. udbudsbetingelserne. Hvornår bliver kontrakten med leverandøren underskrevet, så Peder Poulsen kan se den. Svar: Der udsendes skriftligt svar. Vil madproduktionen på Ammerhøj bliver nedlagt? Svar: Der udsendes skriftligt svar. Har socialministeren godkendt at vi har mere end et rådhus. Svar: Der udsendes skriftligt svar. Hvornår bliver hullerne i parkeringspladsen ved Søvej repareret? Svar: Martin Stokholm. Søarkaden er ved at blive bygget, og derfor repareres hullerne ikke pt. Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

5 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/4 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

6 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 11/5 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: - Post/Orientering: a) Referat KKR mødet den 7. juni 2011 b) Referat KKU mødet den 7. juni 2011 c) Referat - MOVIAs repræsentantskabsmødet den 19. maj Dokumenter: a) Borgerrådgiverens funktionsbeskrivelse - Dokumenter - Udligning: a) Møde med KL s formandsskab den 25. maj 2011 b) Kommunespecifikke afvigelser 2009 Økonomi - Budgetmappe Budgetforudsætninger a) Økonomiaftalen for 2012 Økonomi - Budgetmappe KL og Ministerier a) Økonomiaftale 2012 b) KL plancher - Aktuel Kommunaløkonomi Juni 2011 c) KL tabeller - Aktuel Kommunaløkonomi Juni 2011 d) KLK rapport om inklusion i Lejre Kommune Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Orienteringen taget til efterretning. Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

7 Side 5 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 11/8122 Resumé: Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på maj mødet drøftet fagudvalgenes budgetrammer jf. vedtaget budgetproces besluttet i Økonomiudvalget den 25. januar Hvert fagudvalg har haft til opgave, at udarbejde et budgetoplæg, hvor udvalgets andel af besparelserne jf. Økonomiudvalgets beslutning om fordeling mellem udvalg den 15. februar 2011 er indeholdt, og hvor udvalget har haft mulighed for at omprioritere indenfor egen budgetramme. Udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre politiske proces om budget Sagsfremstilling: Fagudvalgene har arbejdet med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer, og har effektueret besparelser vedrørende rammebesparelse, besparelse på indkøb og den kommunale andel af Gensidighedsaftalen. Fagudvalgene har udarbejdet et budgetoplæg, som består af en fordeling af udvalgenes rammer på bevillinger, og en beskrivelse af den service og de aktiviteter, der er indeholdt i budgettet på de enkelte bevillinger. Fagudvalgenes budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget den 21. juni 2011 og den 27. juni 2011, så besparelserne kan effektueres med virkning fra den 1. januar Tilføjelse den 23. juni 2011: På Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2011 blev der efterlyst en begrundelse for, hvorfor det både er muligt at nedsætte visse byggesagstakster fra 1. januar 2012 og samtidig beregne en merindtægt i forhold til den udmeldte budgetramme Det kan oplyses, at den udmeldte budgetramme for 2012 er fastlagt ud fra tidligere års (for lave) budget. Udtalelser: Økonomiudvalgets budgetoplæg har været forelagt Rådhusenes Lokaludvalg (RLU) den 15. juni 2011 og høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Administrationens vurdering: Tilføjelse efter fagudvalgenes behandling og inden Økonomiudvalgets behandling den 21. juni Direktionen anbefaler Økonomiudvalget at vurdere indstillingen til Udvalget for Kultur & Fritid. Administrationen udmønter de konkrete besparelser uden yderligere politisk behandling. Rammebesparelser uden konkrete udmøntning vil blive forelagt politisk beslutning i fagudvalget, som bemyndiges til træffe beslutning om konkret udmøntning. Det gælder f.eks. på Udvalget for Børn & Ungdom hvor 3,9 mio. kr. ikke er udmøntet i konkrete forslag. På Udvalget for Social, Sundhed & Ældre er indeholdt besparelser på kr. vedrørende Solvang og Bramsnæsvig der er takstfinansieret område. Andelen af besparelsen som giver virkning for Lejre Kommune er kr. de resterende

8 Side 6 kr. vil skulle finansieres af afsatte midler til takstkonsekvenser af rammebesparelsen på 1,2 mio. kr. Midlerne skal også dække takstkonsekvenserne på dagtilbudsområdet og SFO, hvor besparelsen ikke er udmøntet fuldt ud. Når alle besparelserne er vedtaget, skal der foretages en beregning af om midlerne på 1,2 mio. kr. kan dække takstkonsekvenserne af rammebesparelserne. Økonomiudvalget besluttede den 14. december 2010 at tilslutte Lejre Kommune KL s Fælles kommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). KOMBIT har igangsat udbuddet af FLIS, implementeringen forventes påbegyndt i Udgifterne i 2012 er på nuværende tidspunkt ukendt, men på helårsbasis er driftsudgiften kr. Denne udgift er ikke indeholdt i budgetforslaget for budget Økonomi og finansiering: Det samlede udgiftsniveau er uændret da fagudvalgene har omplaceret indenfor egen ramme og har haft til opgave at holder 0-vækst. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre budgetproces, 2. at udmøntningen af besparelser effektueres med virkning fra den 1. januar Bilag: 1. TM - omflytning indenfor fagudvalgs budgetrammer 2. Klimaindsatsen - Økonomiske udfordringer i budget Præcisering af udgifter til movia KF - Besparelser 5. KF - Notat vedr. besparelser og omplaceringer Udvalget for Kultur og Fritid..doc 6. Omplaceringer B xls 7. NOTAT byggesagsgebyrer Ældrerådets budget Lovforslag - L177 - om ændring af lov om social service - vedtaget 7. juni Ældrerådets budget Udskrift af Ældrerådet budget Mål og Midler 11. Notat om Udvalget for Børn & Ungdom - Budgetramme ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Økonomiudvalget - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 14. Udvalget for Job & Arbejdsmarked - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 15. Udvalget for Kultur og Fritid - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 16. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 17. B&U Servicebeskrivelser B2011.DOC 18. Udvalget for Teknik & Miljø - budgetbemærkninger og servicebeskrivelser.doc 19. Scenarier til at opnå besparelser og omplaceringer budget 2012 USSÆ 20. Udtalelse fra RLU den 15. juni 2011 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Gitte Geertsen

9 Side 7 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres kr. i tillægsbevilling til hjælpemidler = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = kr. linie 24 rammereduktion Solvang = kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr., at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales. Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, - at byggesagsgebyr nedsættes jf. notat af 23. maj at de foreslåede omflytninger indenfor fagudvalgets budgetramme jf. notat. - at provenuet vedr. ændret udgift til Movia behandles udenfor rammen til Udvalget for Teknik og Miljø. - at bevilling til Klimaindsatsen søges prioriteret i den kommende budgetproces. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Direktionens forslag kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at reducere udgifterne til Musikskolen, Biblioteket, lokaletilskud og kulturelle aktiviteter. Udvalget for Kultur & Fritid anmoder om en nærmere analyse af budgettet til driften af Kulturhuset med henblik på reduktion af det fremlagte driftsbudget. Herunder ønskes mulighederne for at opdele driftsudgifterne i forhold til bibliotek, musikskole, arkiv og kulturhus undersøgt.

10 Side 8 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Skoleområdet: 7/12 af rammebesparelsen svarende til 1,8 mill. kr. udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum. Tilbud til Børn og Unge: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes efter nærmere analyse pba. KLK rapporten samt undersøgelser omkring demografi tilpasning som følge af det faldende børnetal. Udenfor folkeskolen: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes på tandplejen og ungdomsskolen efter lønsum. Dagtilbud: Den samlede rammebesparelse på 1,8 mill kr. udmøntes ved; en besparelse på dagplejen på kr. en rammebesparelse på 1,0 mill. kr. udmøntet som en samlet pulje på daginstitutionsområdet i forbindelse med gennemførsel af dagtilbudsplanen Børn og Ungdom: Udvalgets resterende rammebesparelse på kr. udmøntes efter en samlet vurdering af udvalgets bevillingsområde. Bjørn Lykke Sørensen (C) Laila Torp Madsen (V) Thomas Stokholm (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Fagudvalgenes indstillinger anbefales med følgende tilføjelser og ændringer: Der blev omdelt revideret indstilling vedr. omplaceringer på Udvalget for Børn og Ungdom på baggrund af en regnefejl på kr. ved udvalgets behandling. Økonomiudvalget anbefaler det reviderede oplæg, der blev omdelt på mødet, at rammebesparelse på 1,168 mio. kr. på dagtilbudsplanen udmøntes som en rammebesparelse på daginstitutionerne og at merudgifter til privat- og efterskoleelever på 2 mio. kr. indgår i de fortsatte politiske drøftelser. Økonomiudvalget besluttede at forslaget vedr. omdisponering af kulturhusets driftsbudget udgår af budgetforslaget, og at direktionens forslag til udmøntning af Udvalget for Kultur og Fritids rammebesparelse anbefales. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F)

11 Side 9 Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

12 Side ØU - Principper for Økonomistyring - Tilpasning af bevillingsregler bilag 3 afsnit 2 Sagsnr.: 11/11101 Resumé: Som følge af s godkendelse af ny indkøbspolitik den 20. december 2010 og afledt heraf Indkøbsstrategien, er det nødvendigt at tilpasse kommunens bevillingsregler i overensstemmelse hermed. Nærværende sag omhandler tilpasning af bevillingsreglerne bilag 3, afsnit 2 til "Principper for Økonomistyring". Sagsfremstilling: Lejre Kommunes gældende bevillingsregler er godkendt af den 26. februar Af bevillingsreglernes afsnit 2 Aftaler / ekstern leasing fremgår det, at "De enkelte budgetenheder kan ikke indgå bindende aftaler der belaster budgetenhedens - og kommunens - samlede økonomi ud over et budgetår." Lejre Kommunes Indkøbspolitik, som er godkendt af den 20. december 2010, lægger op til forskellige indkøbsformer enten gennem fælles udbud i Indkøbsfællesskabet "Fællesudbud Sjælland", via egne udbud og via indkøb på SKI rammeaftaler. Fælles for disse indkøbsformer er, at de i mange tilfælde kan have en bindende aftaleperiode, som rækker ud over et budgetår. Det er som udgangspunkt ikke tilladt med de gældende bevillingsregler, hvorfor bevillingsreglernes afsnit 2 skal tilrettes indkøbspolitikkens indkøbsformer. Af bilag til sagen ses forslag til nyt afsnit 2 i bevillingsreglerne. Af bilaget fremgår det, at direktionen bemyndiges til at godkende aftaler med en bindende aftaleperiode udover ét budgetår og direktionen bemyndiges ligeledes til, at godkende samtlige eksterne leasingaftaler. Administrationens vurdering: Opmærksomheden skal henledes på, at forslag til nyt afsnit 2 alene vil være en tilpasning af eksisterende bevillingsregler, og det har således et kortsigtet perspektiv, hvilket er nødvendigt indtil nye bevillingsregler er udarbejdet. På langt sigt skal kommunens samlede bevillingsregler ændres i forhold til den ny organisering, og her kan bilaget umiddelbart indgå uden væsentlige ændringer. Økonomi og finansiering: Ingen selvstændig økonomi forbundet med sagen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at direktionen bemyndiges til at godkende aftaler med en bindende aftaleperiode udover ét budgetår og direktionen

13 Side 11 bemyndiges ligeledes til, at godkende samtlige eksterne leasingaftaler. Bilag: 1. Bilag 3 - Bevillingsregler - Tilpasning Beslutning Økonomiudvalget den : Direktionens indstilling anbefales, idet eksterne leasingaftaler fortsat skal godkendes i. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

14 Side ØU - Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering Sagsnr.: 09/5278 Resumé: har i budgettet for 2011 afsat en anlægsbevilling til digitaliseringsinvesteringer på 3 mio. kr. Administrationen fremlægger en strategi for bevillingens anvendelse, der sikrer, at investeringer i digitaliseringsindsatser vil medføre målbare effektiviseringer i administrationen. Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevillingen. Sagsfremstilling: har med sin prioritering af digitaliseringsinvesteringer i dette og de kommende års budgetter sat stort fokus på digitalisering som strategisk indsatsområde i Lejre Kommune. Konkret besluttede Økonomiudvalget således i oktober 2010, at Lejre Kommune med en hensigtserklæring skulle tilslutte sig KLs udkast til en Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi. Overordnet skal digitaliseringsinvesteringer bidrage til at muliggøre de kommende års nødvendige rammebesparelser, blandt andet som følge af den indgåede gensidighedsaftale mellem Regeringen og KL. En investering i digitalisering skal derfor efterfølgende kunne udmøntes i en målbar effektivisering af den kommunale administration. Med prioriteringen af digitalisering stiller krav til administrationen om et stærkt fokus på de strategiske perspektiver ved nyinvesteringer, på samtænkning af nyinvesteringer og organisationens projektkapacitet i forhold til effektiviserings- og organisationsudviklingsprojekter. Det er derfor afgørende, at digitaliseringsinvesteringer nøje prioriteres med henblik på at få mest for pengene - dvs. at de anvendes til formål, hvor afkastet vurderes at være størst. Derfor har administrationen udarbejdet en strategi for anvendelse af budgettets anlægsbevilling til digitalisering. Strategien skal sikre, at anlægsbevillingen konkret bliver anvendt til digitalisindsatser, der kan dokumentere en målbar økonomisk eller ressourcemæssig effektivisering i organisationen. Tre strategier er styrende for Lejre Kommunes digitaliseringsinvesteringer: - Lejre Kommunes IT-strategi fra Lejre Kommunes Kanalstrategi fra Den af KL udarbejdede Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi fra 2010 Med udgangspunkt i de styrende strategier har administrationen formuleret fire retningslinjer, der vil ligge til grund for prioritering af digitaliseringsindsatser i organisationen. Retningslinjerne er sammenhængende og delvist overlappende. Derfor er de ikke prioriteret, idet den enkelte retningslinjes målgruppe er lige vigtige. Jo flere retningslinjer, som en digitaliseringsindsats tilgodeser, jo større vægt vil den tildeles i den samlede prioritering af digitaliseringsmidlerne. 1) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af effektiviseringsprocesser 2) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af den digitale service mellem borgere/samarbejdspartnere og Lejre Kommune - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis være i form af anskaffelse af selvbetjeningsløsninger eller andre løsninger, der mindsker eller fjerner manuel sagsbehandling, iværksættelse af markedsføringskampagner for at øge borgernes kendskab til og incitament til at anvende de kommunale selvbetjeningsløsninger, eller investering i nye teknologier til understøttelse af forbedret kommunikation.

15 Side 13 3) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af den interne digitale service - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis fokusere på en yderligere automatisering af sagsbehandlingen i anvendelsen af eksisterende systemer, f.eks. ved opdatering til nyeste version, ved investering i snitflader mellem systemer, så data kun skal indtastes én gang, eller ved nyindkøb af centrale systemer, der er udviklet med fokus på digitalisering. 4) Digitaliseringsmidlerne skal anvendes til fremme af digital uddannelse, - udvikling og - ledelse - Digitaliseringsindsatser kan eksempelvis fokusere på videreudvikling af eksisterende portalløsninger, eller styrket digital projektledelse. Den enkelte leder kan eksempelvis indtænke digitaliseringsprocesser i den daglige ledelse, indgå i positivt samarbejde med digitale projektfora, og tilse, at medarbejderne uddannes til at varetage rollen som digitale ambassadører både internt og eksternt. Efter den endelige godkendelse af den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi i november 2010, har KL arbejdet på at omsætte strategien til en kommunal handlingsplan for digitalisering, der konkretiserer strategiens initiativer til digitaliseringsprojekter. KL opfordrer kommunerne til at igangsætte nogle af disse projekter. Derfor vil administrationen gennemføre en proces, hvor organisationens centre og virksomheder opfordres til at fremsende idéer og forslag til digitaliseringsindsatser, der læner sig op ad KLs forslag til digitaliseringsprojekter, men tilpasset organisationen i Lejre Kommune, og som samtidig er i overensstemmelse med de udarbejdede retningslinjer for anvendelse af anlægsbevillingen. De efterfølgende udvalgte forslag vil blive projektgjort og sammenfattet i en overordnet projekt- og tidsplan, som vil blive koordineret med de allerede igangsatte projekter omkring Ledelse og Organisation. Digitaliseringsprojekterne vil endvidere blive tilknyttet som effektiviseringsstrategiske indsatser for herigennem at sikre at effektiviseringspotentialet nås. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den udarbejdede strategi for anvendelse af anlægsbevillingen til digitalisering vil sikre, at investeringen omsættes i målbar effektivisering, der vil bidrage til at muliggøre de kommende års rammebesparelser. Økonomi og finansiering: Investeringerne i digitalisering foreslås finansieret af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til digitalisering. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der meddeles anlægsbevilling på 3 mio. kr. til digitalisering, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til digitalisering. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales.

16 Side 14 Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

17 Side ØU - Godkendelse af garanti af lån og byggekredit til Englerup Vandværk Sagsnr.: 11/9999 Resumé: Englerup Vandværk a.m.b.a søger om en godkendelse af en lånegaranti på 1,0 mio. kr. for renovering af vandværkets ledningsnet samt en garanti vedr. tilhørende kassekredit. Der er indhentet tilbud fra KommuneKredit. Sagsfremstilling: Vandværkets anlægsplan over de næste 15 år forudsætter en byggekredit i afløst af et byggelån i 2012 på 1,0 mio.kr. samt optagelse af yderligere lån i 2015 på 1,0 mio. kr. Der skal ske en renovering af vandværkets ledningsnet samt forbedrende foranstaltninger i form af ekstra ledninger og brønde/installationer for sammenkobling med områdets nærmeste vandværker for at opnå større forsyningsvirksomhed. Der forudsættes investeret 0,5 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 1,0 mio.kr. i 2015, 2019 og 2024 samlet 4 mio. kr., hvor 2 mio. kr. forudsættes lånefinansieret. Udtalelser: Tilbuddene fra KommuneKredit er: 4% Obligationslån, annuitet, løbetid 25 år, effektiv rente 4,81% p.a. Aftalelån, annuitet, med fast rente på 3,28 % p.a. i 5 år, herefter ny renteaftale, løbetid 25 år, effektiv rente 3,31 % p.a. Aftalelån, annuitet, med fast rente på 3,88 % p.a. i 10 år, herefter ny renteaftale, løbetid 25 år, effektiv rente 3,92 % p.a. ByggeKredit med variabel rente p.t. 1,24 % p.a. Af hensyn til sikkerheden i vandværkets økonomi anbefales lån med fast rente i 10 år, alternativt et obligationslån. Administrationens vurdering: En kommunal garanti gør at Englerup vandværk a.m.b.a kan optage lån i KommuneKredit, der kan give det billigste lån. Der er indhentet tilbud på lån for 1,5 mio. kr. i KommuneKredit. En kommune kan kun garantere for lån, der overholder lånebekendtgørelsens bestemmelser. Det betyder, at afdragsperioden maksimalt kan være 25 år, og det skal være annuitetslån eller serielån. Stående lån kan maksimalt have en løbetid på 15 år. Vandværket har iflg. budgetoversigten en likviditet på kr. pr. 1. januar 2011 og ikke nogen gæld. Det forudsættes, at salgsprisen pr. m3 vand stiger med 10 % om året i perioden 2012 til og med Økonomi og finansiering: En kommunegaranti har ikke indflydelse på kommunens økonomi, der er tale om en låneberetttiget udgift. I det tilfælde Vandværket går konkurs hæfter kommunen for lånet. Beslutningskompetence:

18 Side 16 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der stilles garanti for en kassekredit på maks. 1,0 mio. kr. i Kommunekredit indtil det i 2012 afløses af fast lån, 2. at der stilles garanti for lån på 1,0 mio. kr. med fast rente i mindst 10 år og en løbetid på 25 år. Bilag: 1. Ansøgning om garanti Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

19 Side ØU - Godkendelse af Skema B samt kommunegaranti for afdelingen Traneparken i Hvalsø Boligselskab Sagsnr.: 11/11828 Resumé: Den 20. august 2010 tiltrådte ansøgning om helhedsplan, skema A/støtteberettigede udgifter, huslejestigning samt godkendte kommunegaranti indenfor et beløb på 43,43 mio. kr. for afdeling Traneparken i Hvalsø. Sagsfremstilling: Roskilde Boligselskab har, som forretningsfører for Hvalsø Boligselskab, fremsendt anmodning om godkendelse af skema B. I den forbindelse gøres opmærksom på, at den samlede godkendte anskaffelsessum jf. skema A på 43,43 mio. kr. overholdes. For at dette har kunnet lade sig gøre, har det været nødvendigt at finde besparelser i tilbudssummen. De nødvendige besparelser er gennemgået og vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 4. maj Besparelserne omfatter: - Vinduer indkøbes af Boligselskabet Sjælland men monteres af entreprenøren, - Det udbudte fabrikat af mursten til facader ændres til andet fabrikat med samme tekniske kvaliteter, - Vinduespartier ved altaner udføres med faste karme, - Isolering af kælderlofter udgår, da kælderydervægge isoleres i forbindelse med nye facader, - Ændringer i beboerlokale og vaskeri, begge placeret i kælder, udgår, - Dørtelefon udgår. Renoveringen kommer herefter til at omfatte: - Ny tagbelægning, inklusiv påbygning af eksisterende spær samt ny isolering af loftrum, - Nye tagrender og nedløb, - Nye facader opført i mursten inklusiv ny isolering, - Nye vinduer og vindfang ved opgange, - Nye kældertrapper, - Nyt ventilationsanlæg med genindvinding, - Altaner, - Forbedring af friarealer, - Handicaplift til beboerlokale, - Diverse ændringer i kloak og regnvandsledninger grundet nye facader. Den samlede anskaffelsessum udgør for skema B i alt: 43,430 mio. kr. hvor støttede arbejder skema B udgør 31,631 mio. kr. og forbedringsarbejder udgør 11,799 mio. kr. Det forventes at byggeriet påbegyndes før sommerferien 2011 og afsluttes med udgangen af maj Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

20 Side 18 Kommunen fastholder kommunegaranti, jf. godkendt skema A, på op til 43,43 mio. kr. Der kræves ikke kommunalt indskud. Garantien går ikke ud over kommunens låneberettigede udgifter. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at skema B, støtteberettigede udgifter godkendes, 2. at kommunegaranti indenfor et beløb på 43,43 mio. kr. godkendes. Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Connie B. Jensen (A) Grethe N. Saabye (C) Annette Vinding (F) Julie Hermind (F) Richard Bentzen (Fokus) Laila Torp Madsen (V)

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere