Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke"

Transkript

1 Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol. Stk. 2. Ved "stærke drikke" forstås i denne lov alkoholholdige drikke med en styrke på 4,10 volumenprocent alkohol og derover. Stk. 3. Ved "svage drikke" forstås i denne lov alkoholholdige drikke med en styrke mellem 4,10 volumenprocent alkohol og 2,25 volumenprocent alkohol. Stk. 4. Ved "alkoholbevilling" eller "bevilling" forstås i denne lov en permanent bevilling til salg eller udskænkning. Stk. 5. Ved "lejlighedsbevilling" forstås i denne lov enkeltstående bevilling til udskænkning i forbindelse med gennemførelse af et enkelt arrangement. Kapitel 2. Alkoholbevilling 2. Salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke kræver alkoholbevilling. Det er en betingelse for at opnå alkoholbevilling, at man er i besiddelse af næringsbrev som handlende, håndværker og industridrivende eller som restauratør og hotelvært, jf. Landstingslov om næ ringsvirksomhed i Grønland eller Landstingslov om restaurations og hotelvirksomhed i Grønland, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Krav om alkoholbevilling og næringsbrev efter 2 gælder for offentlige institutioners butikker, hoteller, restauranter og skibe med mindre de er undtaget i henhold til anden lovgivning. 3. Alkoholbevilling udstedes af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, i områder uden for den kommunale inddeling udstedes alkoholbevillinger dog af Landsstyret, Stk. 2. I forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger skal kommunalbestyrelsen iagttage sammenhængende samfundsmæssige hensyn, som er egnet til at øge ædrueligheden. Kommunalbestyrelsen kan endvidere fastsætte særlige betingelser, som er egnet til at øge ædrueligheden eller begrænse generne i forhold til omgivelserne og samfundet iøvrigt. Stk. 3. Der findes følgende typer af alkoholbevillinger: 1) bevilling til salg af stærke og svage drikke, (type A), 2) bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke (type B), 3) bevilling kun til salg af svage drikke (type C), 4) bevilling kun til udskænkning af svage drikke (type D) og 5) bevilling til udskænkning efter 13, stk. 2 (type E). Bevillingstypen skal klart fremgå af bevillingen. Stk. 4. Bevillingen skal være knyttet til et bestemt eller bestemte lokaler. Hvilke lokaler, det drejer sig om, skal klart fremgå af bevillingen. Stk. 5. Bevillingen skal af bevillingshaveren anbringes i butikslokalet eller udskænkningslokalet på et for publikum synligt sted. Stk. 6. Bevillingen udstedes for et tidsrum af 3 år. Når særlige grunde foreligger, kan kommunalbestyrelsen udstede bevilling for et kortere tidsrum, herunder for vinter- eller

2 sommerhalvåret. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at salg eller udskænkning påbegyndes allerede fra bevillingsansøgningens indgivelse. En sådan særlig tilladelse gives tidsbegrænset, maksimalt indtil kommunalbestyrelsens afgørelse om den egentlige bevilling foreligger. Tilladelsen skal indeholde oplysninger om, hvem den er givet til, hvilken type bevilling tilladelsen vedrører, hvilke lokaler tilladelsen omfatter samt eventuelle betingelser for tilladelsen. Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan tage en bevilling op til fornyet overvejelse i bevillingsperioden, når der er tale om væsentlige ændringer i virksomhedens eller ejerens forhold. Kommunalbestyrelsen kan inddrage allerede givne bevillinger tidsbegrænset eller permanent, når der er tale om grove eller gentagne forsømmelser, jf. 6. Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 2-8 samt stk. 10, finder tilsvarende anvendelse for de af Landsstyret udstedte alkoholbevillinger. Stk. 10. En kopi af udstedt bevilling oversendes af kommunalbestyrelsen altid til det lokale politi. Kopi af tilladelse efter stk. 7 oversendes ligeledes af kommunalbestyrelsen til det lokale politi. 4. Personer skal for at få alkoholbevilling 1) være fyldt 25 år, jf dog stk. 13, 2) ikke være umyndiggjort eller under lavværgemål, 3) ikke være under konkurs eller betalingsstandsning, 4) ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde, og 5) ikke have modtaget ydelser eller påtaget sig forpligtelser som nævnt i stk. 9. Stk. 2. Direktører og bestyrelsesmedlemmer i selskaber eller virksomheder, der ønsker alkoholbevilling skal personlig opfylde betingelserne i stk. 1. Indtræder nye medlemmer i direktion eller bestyrelse for selskaberne, skal disse også personlig opfylde betingelserne i stk. 1. Anmeldelse af skiftet skal senest 7 dage efter ændringen er trådt i kraft indgives til kommunalbestyrelsen. Landsstyret kan i ganske særlige tilfælde gøre undtagelse fra de nævnte krav til selskaber, direktører eller bestyrelsesmedlemmer. Stk. 3. Alkoholbevilling kan uden tilladelse fra Landsstyret kun meddeles selskaber m.v., når alle øvrige betingelser er opfyldt og selskabernes vedtægter indeholder bestemmelser om, at aktier, anpartsbeviser m.v. ikke kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke, at alle aktier, anpartsbeviser m.v. skal lyde på og noteres på navn, og at der til overdragelse kræves samtykke fra bestyrelsen. Stk. 4. Bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling, skal opfylde betingelserne i stk. 1, nummer 1 5, samt godkendes af kommunalbestyrelsen hertil, forinden de må bestyre virksomheden. Stk. 5. Foreninger, klubber m.v., der driver virksomhed, der har karakter af udskænkning af stærke eller svage drikke skal have alkoholbevilling. Stk. 6. Foreninger, klubber m.v., der har faste lokaler, og som holder åbent mere end een gang ugentlig, bortset fra eventuelle ferielukningsperioder, og som udskænker stærke eller svage drikke mod betaling skal have alkoholbevilling. Dette gælder uanset at der kun udskænkes for foreningens eller klubbens egne medlemmer. Stk. 7. Foreninger, klubber m.v., der har faste lokaler, og som holder åbent een gang ugentlig eller mindre og som mod betaling udskænker stærke eller svage drikke for andre end foreningens eller klubbens egne medlemmer skal have alkoholbevilling. Stk. 8. Den ansvarlige bestyrelse for de i stk. 5 7 nævnte foreninger og klubber skal personlig opfylde betingelserne i stk. 1. Indtræder nye medlemmer i bestyrelse for foreningen eller klubben, skal disse også personlig opfylde betingelserne i stk. 1. Anmeldelse af skiftet skal senest 7 dage efter ændringen er trådt i kraft indgives til kommunalbestyrelsen. Landsstyret kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra de nævnte krav til bestyrelsesmedlemmer. Stk. 9. Indehavere af alkoholbevilling og bestyrere i virksomheder med alkoholbevilling må ikke uden

3 tilladelse fra Landsstyret modtage lån, herunder lån af inventar, indskud eller usædvanlig kredit fra nogen, der fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke. Uden tilladelse fra Landsstyret må de pågældende heller ikke påtage sig forpligtelser, for hvis opfyldelse der stilles sikkerhed af nogen, som fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke. Stk. 10. De i stk. 9, 1. punktum anførte betingelser finder tilsvarende anvendelse på gaver af ikke ubetydelig værdi bestemt til anvendelse i bevillingshaverens virksomhed. Stk. 11. Bestemmelsen i stk. 9 finder ikke anvendelse med hensyn til lån, indskud eller sikkerhedsstillelse ydet af finansieringsinstitutter, hvis vedtægter sikrer en sådan uafhængighed af leverandører af stærke eller svage drikke, at de i henhold til denne bestemmelse har kunnet opnå godkendelse af Landsstyret. Stk. 12. Alkoholbevilling kan ikke uden tilladelse fra Landsstyret meddeles personer eller selskaber m.v., som fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke, eller selskaber m.v. i hvilke noget medlem af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke. Stk. 13. Kommunalbestyrelsen kan vedrørende bygdebutikker give dispensation fra kravet i stk. 1 nr.1 for butikschefer og bygdekøbmænd. 5. En alkoholbevilling bortfalder 1) når bevillingshaveren afgår ved døden, jf. dog stk. 2, 2) når bevillingens gyldighedsperiode udløber, uden at ansøgning om fornyelse er indgivet til kommunalbestyrelsen, 3) når bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne i 4. Stk. 2. Efter anmeldelse til kommunen kan et dødsbo, en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en umyndiggjort fortsætte afdødes, fallentens eller den umyndiggjortes virksomhed med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende uden ny alkoholbevilling. Adgangen hertil gælder kun i ét år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggørelsen. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde forlænge fristen. Stk. 3. Godkendelse af en bestyrer, jf. 4, stk. 4, bortfalder hvis pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at få næringsbrev eller alkoholbevilling. 6. Drives virksomheden på en sådan måde, at drukkenskab, utugt, uterlighed, vold eller kriminelle handlinger iøvrigt herved fremmes, og har politiet tidligere advaret bevillingshaveren, kan kommunalbestyrelsen opstille vilkår, der er egnede til at hindre de nævnte forhold. Overtrædes sådanne vilkår, kan kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen midlertidigt eller permanent på samme måde som efter stk. 2. Stk. 2. Har en bevillingshaver gjort sig skyldig i grov forsømmelse i virksomheden, herunder salg eller udskænkning uden for de i kapitel 4 anførte tidspunkter, kan kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen i 1 måned. Gentages forsømmelserne inden for bevillingsperioden, og giver forholdene anledning til at antage, at virksomheden ikke fremover vil blive drevet på forsvarlig måde, kan kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen permanent. 7. Er en alkoholbevilling bortfaldet eller inddraget efter 5 eller 6, skal bevillingen straks tilbagesendes til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver det stedlige politi underretning om bortfald eller beslutning om inddragelse af bevilling. 8. Ved enkeltstående foreningssammenkomster, der finder sted i forsamlingshuse, biografer eller andre til offentlig brug egnede lokaler, må udskænkning af stærke eller svage drikke mod betaling eller nydelse af sådanne under omstændigheder, der har karakter af udskænkning, kun finde sted efter en i hvert tilfælde forud indhentet lejlighedsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Foreninger, klubber m.v., der ved en enkeltstående lejlighed, mod betaling udskænker stærke eller svage drikke skal forud have indhentet lejlighedsbevilling fra kommunalbestyrelsen. Dette

4 gælder uanset at udskænkningen alene sker til foreningens eller klubbens medlemmer. Stk. 3. Lejlighedsbevillinger kan gøres betingede. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal forud for afholdelsen af det arrangement, lejlighedsbevillingen er søgt til, fremsende kopi af denne til politiet. Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan der ikke udstedes lejlighedsbevillinger, hvis hensigten er at omgå krav om fast alkoholbevilling. Kapitel 3. Lokaler til erhvervsmæssig udskænkning 9. Erhvervsmæssig udskænkning af stærke eller svage drikke må kun ske fra lokaler, der er indrettet til restaurationsvirksomhed og godkendt hertil. Kommunalbestyrelsen kan dog, når særlige grunde taler derfor, dispensere herfra. Kommunalbestyrelsen skal underrette det lokale politi om udstedelse af sådanne dispensationer. Salg ud af huset fra udskænkningssteder 10. Fra restaurationer og andre udskænkningssteder må der ikke sælges stærke eller svage drikke ud af huset, medmindre det sker i forbindelse med diner transportable. Kapitel 4. Tidsrum for salg og udskænkning af stærke og svage drikke 11. Salg af stærke drikke må finde sted mandag til fredag fra kl til kl.18.00, lørdag fra kl til kl , jf. dog stk. 3. Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk.1, må salg af stærke drikke dog ikke ske på helligdage, på juleaftensdag, på nytårsaftensdag, på Helligtrekongersdag samt på Grønlands Nationaldag. 12. Salg af svage drikke må finde sted mandag til fredag fra kl til kl.18.00, lørdag dog kl til kl , jf. dog stk. 3. Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk.1, må salg af svage drikke dog ikke ske på helligdage, på juleaftensdag, på nytårsaftensdag, på Helligtrekongersdag samt på Grønlands Nationaldag. 13. Udskænkning af stærke og svage drikke må finde sted hver dag mellem kl og kl , jfr dog stk. 2 og 6. Fredag og lørdag samt nytårsaften, aftenen før Skærtorsdag, aftenen før Store Bededag og aftenen før Kr. Himmelfartsdag må udskænkning af stærke og svage drikke dog finde sted indtil kl Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1, udstede særskilt alkoholbevilling til lufthavnskiosker og hoteller med overnattende gæster til udskænkning af stærke og svage drikke også i tidsrummet mellem kl og Bevillingen skal klart angive det tidsrum mellem klokken og 12.00, bevillingen er givet til. Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, må udskænkning ikke ske juledag. Helligtrekongersdag, langfredag, påskedag, pinsedag, på Grønlands Nationaldag og nytårsaftensdag, må udskænkning kun ske fra kl Juleaftensdag må udskænkning kun ske i tidsrummet fra kl til kl Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 3 gælder for både alkoholbevillinger og lejlighedsbevillinger. Stk. 5. Efter ansøgning kan kommunalbestyrelsen uanset bestemmelserne i stk. 1 give lejlighedsbevilling til udskænkning af stærke og svage drikke på dagene søndag til torsdag indtil kl , når

5 der er tale om arrangementer i forbindelse med runde fødselsdage, bryllupper (herunder sølv og guldbryllupper o.s.v.), foreningsjubilæer og Landstingsvalg. Kommunalbestyrelsen skal for hvert arrangement orientere det stedlige politi om arrangementet senest dagen før arrangementets afholdelse. Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen ved påtegning på alkoholbevilling give bevillingshaver særlig bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke på dagene søndag til torsdag indtil kl , når der er tale om lukkede arrangementer i forbindelse med runde fødselsdage, bryllupper (herunder sølv og guldbryllupper o.s.v.), foreningsjubilæer og Landstingsvalg uden at der skal søges lejlighedsbevilling hertil. Arrangementet skal holdes i lokale, der er godkendt til udskænkning og omfattet af bevillingshaverens bevilling. Bevillingshaveren skal orientere det stedlige politi om arrangementet senest dagen før arrangementets afholdelse. 14. Salg af stærke eller svage drikke i forbindelse med Diner Transportable må finde sted hver dag mellem klokken og klokken Kapitel 5. Alkohol og Narkotikarådet 15. Det af Landsstyret nedsatte Alkohol og Narkotikaråd rådgiver Landsstyret i generelle alkohol og narkotikaspørgsmål. Rådet vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 2. Det påhviler rådet at følge udviklingen inden for områderne misbrug af alkohol, narkotika og lignende stoffer og afgive en årlig beretning til Landsstyret om denne. Kapitel 6. Særlige bestemmelser 16. Hjemmefremstilling af alkoholholdige drikke må ikke finde sted. Stk. 2. Malt, humle og ekstrakter, der sædvanligvis alene anvendes til hjemmefremstilling af alkoholholdige drikke, må ikke indføres. 17. I og fra butikker og lignende forretningslokaler må der ikke udleveres alkoholholdige drikke under sådanne omstændigheder, at det har karakter af udskænkning. 18. Salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år, eller er berusede. Stk. 2. Salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke gennem automat er forbudt. Stk. 3. Bevillingshaveren skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om det i stk. 1 nævnte forbud. Stk. 4. Det er såvel bevillingshaverens som den der forestår salget eller udskænkningen's ansvar at sikre sig fornøden dokumentation for, at en person er fyldt 18 år. Stk. 5. Efter kl har personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre udskænkningssteder med udskænkning af stærke eller svage drikke, medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den umyndige. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår skibe, når Søfartsstyrelsen godkender et passagerantal, hvori siddepladserne i skibets restauration indgår. 19. Politiet kan forbyde bevillingshaveren eller den for udskænkningen ansvarlige og de på udskænkningsstedet ansatte at nyde alkoholholdige drikke sammen med gæsterne.

6 Stk. 2. I restaurationer og på udskænkningssteder, hvor der udskænkes alkoholholdige drikke, skal bevillingshaveren drage omsorg for, at der også er mulighed for at udskænke andre drikke, herunder alkoholsvagt øl, alkoholfrie vine og mineralvand, og at dette klart fremgår af prislister eller vinkort. Endvidere skal isvand være stillet frem til fri afbenyttelse. Stk. 3. Bevillingshaveren skal føre faste priser på alle drikkevarer. Priserne skal fremgå af prislister, der skal anbringes på et for publikum synligt sted i restaurationslokalet. 20. Har slagsmål eller anden betydelig uorden fundet sted i eller i umiddelbar tilknytning til et salgs eller udskænkningssted, kan politiet beordre lukning for salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke for resten af den igangværende åbningstid. Sådan lukning skal straks indberettes til kommunalbestyrelsen. 21. Restauranter og andre udskænkningssteder skal være lukket fra kl til kl Stk. 2. I lukketiden, bortset fra den første time af denne, må ingen uden politiets tilladelse opholde sig i restaurationslokaler, medmindre dette er nødvendigt af hensyn til opgørelse af dagssalget, rengøring eller bevogtning. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår skibe, når Søfartsstyrelsen godkender et passagerantal, hvori siddepladserne i skibets restauration indgår. 22. Fra skibe, der ligger i havn, må der ikke ske salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke til andre end skibets passagerer. 23. Landsstyret, kommunalbestyrelsen eller repræsentanter herfor eller politiet har uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til lokaler eller rum, der hører til virksomheder, der omfattes af denne landstingslov. Kapitel 7. Bemyndigelser til Landsstyret m.v. 24. Landsstyret kan fastsætte regler om udstedelse og inddragelse af alkohol og lejlighedsbevillinger samt påtegninger efter 13, stk. 6. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om særlige betingelser, der kan indsættes i alkoholbevillinger i medfør af 3, stk. 2, 2. punktum. Stk. 3. Landsstyret kan udstede nærmere regler om alkoholbevillingers og lejlighedsbevillingers udseende, inddeling i typer mv. Stk. 4. Landsstyret bemyndiges til at fastsætte og opkræve gebyr for udstedelse af alkohol og lejlighedsbevillinger samt påtegninger jf. 13, stk. 6. Landsstyret kan udstede nærmere regler om gebyrets størrelse og opkrævning. Gebyret tilfalder Landskassen. Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om udseende af og indhold i lejlighedsbevillinger, samt hvilke betingelser, der kan kræves opfyldt i lejlighedsbevillinger. Stk. 6. Landsstyret kan udstede nærmere regler for påtegning af bevillinger samt betingelser og vilkår for bevillingen i tidsrummet kl for de i 13, stk. 6 nævnte påtegninger og bevillinger. Stk. 7. Landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om afgrænsningen af de i 13, stk. 2 nævnte lufthavnskiosker og hoteller med overnattende gæster, om betingelser for bevillingen samt om den personkreds, der kan udskænkes for i det i bevillingen nævnte tidsrum. 25. Landsstyret kan fastsætte regler om indretning og benyttelse af lokaler og lignende, hvorfra der sælges eller udskænkes alkoholholdige drikke. Der kan fastsættes regler for 1) antal, størrelse og beliggenhed af salgs og udskænkningslokaler, køkken og toiletter, 2) foranstaltninger til opretholdelse af ro og orden og til sikring af, at virksomhedens drift ikke er til unødig gene for andre, og

7 3) hvor mange gæster et udskænkningslokale må modtage ad gangen. Stk. 2. Lokalerne skal godkendes, inden de tages i brug. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte, hvilke myndigheder der skal godkende lokaler og føre tilsyn med overholdelse af de regler, der er fastsat. 26. Landsstyret kan i særlige tilfælde udstede regler 1) der fraviger tidspunkterne i kapitel 4 for salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke, herunder salg i forbindelse med diner transportable, 2) om at stoppe al salg og udskænkning af stærke eller svage drikke og 3) om at pålægge kommunalbestyrelser at administrere særlige ordninger for salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke, herunder landsdækkende eller lokale rationeringsordninger, eller bestillingsordninger alene gældende for bygder i en kommune. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte priser og avancer, som ikke må overskrides, for salg og servering af alkoholholdige drikke. Stk. 3. Landsstyret kan udstede særlige regler, der forbyder indtagelse af alkoholholdige drikke på arbejdspladser. Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om udstedelse og inddragelse af alkoholbevillinger i områderne uden for den kommunale inddeling. Landsstyret kan ligeledes fastsætte bestemmelser som anført i stk. 1 for områderne uden for den kommunale inddeling. Stk. 5. Landsstyret kan bestemme at der ved administration efter denne lov skal anvendes ansøgnings og alkoholbevillingsblanketter, der er godkendt af Landsstyret. Stk. 6. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser for salg og udskænkning af stærke og svage drikke i skibe. Sanktioner 27. Ved overtrædelse af 2, overtrædelse af betingelser fastsat i medfør af 3, stk. 1, 2.pkt., overtrædelse af 3, stk. 5, 4, stk. 2, 3. pkt., 4, stk. 4 10, overtrædelse af vilkår fastsat i medfør af 6, stk. 1, overtrædelse af 7, stk. 1, 8, stk. 1 og 2, 9 14, 16 og 17, 18, stk. 1 4, 18, stk. 5, 1.pkt., overtrædelse af forbud efter 19, stk. 1, overtrædelse af 19, stk. 2, 2. pkt., 19, stk. 3, 20, stk. 1, 1. pkt., 21 og 22 samt 25 kan der idømmes bøde. Såfremt forholdet tillige er omfattet af bestemmelserne i 6, kan der endvidere ske inddragelse af alkoholbevillingen. Stk. 2. Den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig selv eller andre alkoholholdige drikke i strid med denne lovs bestemmelser, kan idømmes bøde. Stk. 3. Landsstyret bemyndiges til i bestemmelser, der fastsættes med hjemmel i denne lov at fastsætte regler om bøde for overtrædelse af forskriften, også uanset at overtrædelsen ikke kan tilregnes bevillingshaverne eller den for udskænkningen ansvarlige som forsætlig eller uagtsom. Endvidere kan der fastsættes bestemmelser om inddragelse af rationeringspoint og om konfiskation. Stk. 4. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde. Er overtrædelsen begået af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab omfattet af 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., kan hjemmestyret, kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab idømmes bøde. Stk. 5. Såvel bevillingshaveren som den for salget eller udskænkningen ansvarlige i en virksomhed, der sælger eller udskænker alkoholholdige drikke kan idømmes bøde for overtrædelse af 18 og 19, stk. 1. Stk. 6. Hjemmefremstillede alkoholholdige drikke, hjælpemidler der sædvanligvis alene anvendes til hjemmefremstilling af alkoholholdige drikke samt de i 16, stk. 2 nævnte produkter kan konfiskeres. Klageadgang

8 28. Afslår kommunalbestyrelsen at udstede eller forny en alkoholbevilling eller at godkende en bestyrer, eller beslutter kommunalbestyrelsen at fratage en bevillingshaver bevillingen på grund af væsentligt ændrede forhold eller at inddrage bevillingen midlertidigt eller permanent på grund af forsømmelser, kan kommunalbestyrelsens afgørelse, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt pågældende, påklages til Landsstyret. Eventuel klage over kommunalbestyrelsens beslutning har ikke opsættende virkning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens beslutning skal gives skriftligt. Afslag skal være begrundet, og afslagsskrivelsen skal indeholde oplysning om klagemulighed og fristen herfor. Kapitel 8. Ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser 29. Denne landstingslov træder i kraft den 1. januar 2001, jf. dog stk. 4 og 5. Samtidig ophæves Landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 27. november 1992 om tidsrum for udhandling og servering af stærke og svage drikke. Stk. 2. Øvrige bekendtgørelser og andre forskrifter, der er fastsat eller opretholdt med hjemmel i Landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af stærke alkoholholdige drikke forbliver i kraft, indtil de ophæves. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i 3 er alkoholbevillinger udstedt før denne lovs ikrafttræden fortsat gældende til de udløber eller ophæves efter denne lov. Gældende bevillinger til salg eller udskænkning af stærke drikke udstedt i henhold til tidligere lovgivning omfatter fra og med lovens ikrafttræden også svage drikke uden at dette særligt angives i bevillingen. Stk , stk. 1 træder i kraft med virkning fra den 1. august I perioden fra den 1. januar 2001 til den 1. august 2001 må salg af svage drikke finde sted hver dag på alle tidspunkter. Stk. 5. Krav om alkoholbevilling til salg af svage drikke, jf. 3 træder for virksomheder, der den 31.december 2000 lovligt sælger svage drikke uden bevilling først i kraft med virkning fra den 1. august Undtagelsen gælder ikke for udskænkning. 30. Landstingsloven gælder ikke for de områder, der er forsvarsområder i henhold til Traktat af 27. april 1951 med senere ændring om forsvaret af Grønland. Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2000 Jonathan Motzfeldt / Simon Olsen

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område xx. xxx 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og al udskænkning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Ændringsforslag. til. Til 1

Ændringsforslag. til. Til 1 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol. Fremsat til 3. behandling af Naalakkersuisut. til Til 1 1. 1 affattes således: 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Naalakkersuisut

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på landbrug i Grønland. Stk. 2. Ved landbrug forstås i denne lov erhvervsmæssig udnyttelse af arealer

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Lov om detailsalg fra butikker m.v.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. Lov om detailsalg fra butikker m.v. LOV nr 606 af 24/06/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LBK Nr. 786 af 09/08/2005 Forskriftens fulde tekst Lov om detailsalg fra butikker m.v. VI MARGRETHE

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden,

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I erkendelse af den særstilling, som Grønland i national, kulturel og geografisk henseende indtager

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 15. september 2006 EM 2006/46 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke.

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Kapitel 1 Lovens område, produktion og import Kapitel 2 Import af berusende drikke Kapitel

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Rute 21, Foto fra 29. april 2013. (Foto: Peter Haugaard) Denne forskrift betyder at, man ikke længere skal

Læs mere

Dyreværnslov. Kapitel 1

Dyreværnslov. Kapitel 1 Dyreværnslov DSK nr 11131 af 18/08/1993 (Gældende) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: (Visse

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Juni 2015 RØDOVRE KOMMUNE - Teknisk Forvaltning Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Visualisering, Stadionparken Indhold Baggrund for forslaget 3 Forslaget 5 Rødovre Rådhus 6 Schweidalsparken

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2016 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2016 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bilag 1 til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2016 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Udskænkning af alkoholholdige drikke På søndage og 1. nytårsdag, helligdage i påsken, helligdage

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd.

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Munkebo Kommune: Kerteminde Provsti: Kerteminde Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. 1 2 1. Kirkegårdens

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 1693 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000011 Senere ændringer

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...3 Midlertidig alkoholbevilling...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Kærum Provsti: Assens Kommune: Assens Stift: Fyens A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, med de ændringer, der følger af 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, 17 i lov nr. 538 af 8.

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag til Landstingslov nr. xx af xxx 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Generelle bemærkninger.

Forslag til Landstingslov nr. xx af xxx 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Generelle bemærkninger. 10. august 2000 EM 2000 / 22 Forslag til Landstingslov nr. xx af xxx 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Generelle bemærkninger. I forbindelse med Landstingets vintersamling 2000 lovede

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698. Lovtidende A 2015 Udgivet den 19. december 2015 11. december 2015. Nr. 1698. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vinding Sogn Provsti: Vejle Kommune: Vejle Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

Læs mere