SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk"

Transkript

1 B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942

2 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien.... Damaskegaardslinien... 5 Krogegaardslinien... 8 Slettegaardslinien Melstedgaardslinien Elleskovsgaardslinien I Krogegaard Melstedgaard Damaskegaard Elleskovsgaard... 8 I Slettegaard Andre Slægtsgaarde (Sandegaard, Strandbygaard, Kjeldsebygaard, Lensbjerregaard) En Ligprædiken En Beretning... " 96 Alfabetisk Personregister. Mænd Kvinder Forkortelser m. m I I 5 Amtsskolekonsulent O. A. NIELSEN: Blade af 0stermarie Udmarks Historie Fhv. Stationsforstander C. KRAGH: Omkring to bornholmske Renaissance-Ligstene Fhv. Stationsforstander C. KRAGH : Kvartermester Lars Nielsen 143 Lektor TH. LIND: Foreningen Bornholm i 35 Aar COlBERGS EFTFL. BOGTRYKKERI. RØNNE

3 0sterlarsker Slægter med særlig Tilknytning til Krogegaard (r. Selvejergaard), Melstedgaard (2. SIg.), Damaskegaard (3. SIg.), Elleskovsgaard (43. SIg.) og Slettegaard (6. Vdg.), alle af østerlarsker Sogn i Bornholms Amts østre Herred. Af Fuldmægtig V. Svendsen. Tilegnet Mindet om min Far Hans Andreas Svendsen og min Mor Marie Elene, f. Schou. Forord. I min Stue hænger ernst Køies kendte Radering af Østerlars Kirke. Under Arbejdet med Slægtsbogen har mit Blik ofte søgt dette Billede, mine T anker er da gaaet til Bornholm, og i Fantasien har jeg Søgt at levendegøre det tørre Arkivstof paa mit Bord. Saa stod jeg atter en Dag paa Bakkedraget ved østerlars Kirke. Mit Blik søgte ud mod Havet, ned til Gudhjem og Melsted med Gaarden af samme Navn og videre ind over Landet mod det store Sogns vestlige Grænse, hvor Elleskovsgaard engang laa. Her har vor Slægt gennem Aarhundreder levet og virket. Slidsomt og haardt har dens Arbejde været paa den stride J ord, men stolte og frie har de siddet paa de gamlf! Slægtsgaarde. Jævnt og stilfærdigt har deres Liv vel almindeligvis formet sig. Kun enkelte af dem er traadt frem blandt deres Standsfæller og har deltaget i offentligt Virke. Men op til den gamle ærværdige Kirke, som vel i henved 800 Aar har knejset paa sin Bakketop, har de alle fundet Vej. Glade

4 og lykkelige, sorgfulde og bedrøvede er de gaaet det korte Stykke over Kirkegaarden for under de gamle Hvælvinger at søge Styrke og Trøst. Og tæt uden for de hvide Mure hviler deres Støv. l det efterfølgende har jeg søgt at udrede de Traade, der forbinder vor Slægt ned gennem Tiderne, et Arbejde, $Om har forskaffet mig megen Glæde. For de yngre Generationers Vedkommende er de genealogiske Oplysninger (fra ca. 1890) baseret paa de paagældendes egne Opgivelser. Denne Del af Arbejdet er for Slettegaards-, Melstedgaards- og Krogegaardsliniens Vedkommende i det væsentlige afsluttet og for Damaskegaards- og Elleskovsgaardsliniens Vedkommende For den Beredvillighed, hvormed Slægtens Medlemmer har besvaret mine Henvendelser, bringer jeg herved hver enkelt min T ak. Ligeledes takker jeg Rigsarkivets og Landsarkivets Embedsmænd for gode Raad og elskværdig Assistance. København i Oktober 1939 V. Svendsen a 6-6a 7-7 a 8-8a 9 FÆLLESLINIEN. De ældste Spor, det er lykkedes mig at finde i Arkivernes gamle Folianter om vor Slægt, taler fra SkifteprotokoIIens gulnede Blade. De fortæller om et Skifte, som har fundet Sted den 3r' Marts r692 (Bh. Land. Skiftep. r690-94, Nr. 5, Fol. r 30-2 o. fl.) efter Anders Nielsen, som boede og døde paa 3' Jordejendomsgaard (Damaskegaard) r a i 0sterlarsker. Arvingerne er hans Enke Anne Svends datter og deres 8 Børn, nemlig: I Niels Andersen, der er død, men efterlader sig to Sønner. Per Andersen. J ep Andersen. Boel Andersdatter gift med Bertel Jensen. Elsebeth Andersdatter gift med Hans Nielsen i Rø. Kirstine Andersdatter gift med Peder Christensen, Gudhjem. Karen Andersdatter gift med Jens Monsen i 0sterlarsker. Margrethe Andersdatter. Som det saa ofte gaar, synes der ogsaa her mellem Anders Nielsens Børn at have været en Del Uenighed angaaende Delingen af Faderens Efterladenskaber. Elsebeths Mand Hans Nielsen fra Rø er villig til at give Afkald paa sin Andel i Løsøret -»Jordegoedtzed aiieene undtagen«- da hans Kone har faaet større Hjemgift end de andre Søskende. Dette vil de øvrige Arvinger imidlertid ikke gaa med til, de forlanger, at Hans Nielsen skal tilbagebetale en Del af Hjemgiften. Skifteforvalteren ref.ererer»diskussionen«saaledes:»... Medarfuingerne formeente at nyde Jefned med hannem effter Loven, og haabte at Hans Nielsen burde legge

5 2 fra sig, om han hafde bekommed meere end hans Hustruis Sødschende, eller at qvitere det udi hans Anpart, hans Hustru kunde tilkomme i Jordegoedzed, huorpaa de var Schiffteforvalterens Kiendelse begierende; Schiffteforvalteren meldede hertil, effterdj at Hans Nielsen ej var nogen Art Løsøre begierende, og ingen visse Effterretninger og Specification under denne sal. Mand Anders Nielsens Haand i Boet findes, kand Hans Nielsen her paa Schiffted ej tilfindes noget effter Medarfuingernes Formeening at qvitere, eller fra sig legge, og i saae Maader indstihede det til Paakiendelse af Dommeren ved Lou og Ret... «Efter Vurderingen blev der til Deling 82 Sldr. 3 Mk. 14 Sk., hvoraf Enken fik det halve, Resten deltes mellem de 7 Børn. Der var ikke mere at dele»... undtagen Jordegoedtzet denne Jord 3' Gaard.«Desværre oplyser Skiftet intet om, hvem der faar "J ordegoedtzet«, dette er vel sagtens blevet afgjort ved en 8 Mands Dom, 'hvorom intet skriftligt er bevaret. Faa Aar senere, den IO' Oktober 1699, (Bh. Land. Skiftep Fol o. fl.) afholdes der atter Skifte paa Damaskegaard, nemlig efter Anders Nielsens yngste Søn 4 Jep Andersen, som altsaa synes at h;;:ve overtaget Gaarden efter Faderen, hvilket er i god Overensstemmelse med de særlige bornholmske Arveregier og ogsaa synes at fremgaa af Skiftebrevet. Heri hedder det:»... Noch anføris til dette boes middel den andeel, denne salig mand Jep Andersøn selv udi denne gaard arfved har efter sin si. fader og en deel sine sødschende udløst og betalt, som efter en samfrenders dom paa berørte gaard, foran dateret den 22 october a. o befindes... «Jep Andersen efterlader sig Hustru Dorethea Larsdatter fra»møllegaarden, som er den 37' i 0sterlarsker Sogn«og en lille Dreng Anders Ipsen paa 3 Aar. Boets Nettoformue er 148 Sldr. 2 Mk. 7 Sk., heraf faar Enken Halvdelen, medens»... dend anden halfue part kand ej nu uddeelis, efftersom encken er fruchtsommelig, og ej vidis huad arfuing endnu vil til komme, huorfor det saaledis hend staar indtil encken worder forløst...«kort efter at have født sit Barn afgik imidlertid ogsaa Dorethea Larsdatter ved Døden, og Skifterettens Folk møder atter IO paa Damaskegaard den 15' Januar (Bh. Land. Skiftep Fol o. fl.) Det synes af dette Skifte at fremgaa, at Dorethea Larsdatter - hun benævnes nu Daarete Lauridsdatter - har været gift 14 to Gange, idet der foruden Sønnerne Anders Ipsen og den 7 ll-i2 Uger gamle Jep Ipsen anføres en tredje Søn Thommis Thommesen Munck paa 7de Aar. Boets Nettoformue opgøres til 152 Sldr. 2 Mk., der deles mellem de tre Børn. Desværre fremgaar der intet af disse to Skifter om, hvem der faar tilkendt Ejendomsretten til Damaskegaard. Efter de almindelige Arveregier ligger det nær at antage, at Ejendomsretten til Gaarden er blevet tilkendt Jep Andersens yngste Søn Jep lpsen; hvorvidt dette har været Tilfældet, er det dog ikke lykkedes mig at konstatere, ligesom det ikke har været muligt at finde Jep lpsens Spor noget Steds. Derimod kan det med Sikkerhed fastslaas, at hans ældre Broder Anders Ipsen omkring 1740 og muligvis adskillige Aar tidligere boede paa og vel sagtens ogsaa ejede Damaskegaard. 14 Anders Ipsen (64/1, 64/17, 64(37, 64/49) maa efter Aldersopgivelsen i ovennævnte to Ski f tebreve være født ca. 1696, hvilket ogsaa stemmer med Indførelsen i 0sterlarsker Kirkebog ved hans Død. Den lyder:»fredag den 15' Februar 1765 blef Anders Ipsen begrafen udi hans Alders 69' Aar.«Anders Ipsen fik som Værge beskikket sin Farbroder Peder Andersen, der boede i Aaker eller maaske Aakirkeby. Da den treaarige Anders Ipsen var forældreløs, er det naturligt at antage, at han er blevet opdragen hos sin Farbroder i Aaker. Denne Antagelse støttes i hvert Fald ved den Kendsgerning, at Anders lpsen, da han blev voksen og skulde giftes, valgte en Kone fra Aaker. Den 8' Juli 1718 viedes nemlig i Aakirke den 15 22aarige Anders I psen til den tre Aar ældre Anna eller Ane Henrichsdatter (64/2, 64/18,64/38, 64/50). Hun var Datter af 16 Henrich Sort, 4' Vdg., Aaker, og døbt 19/ I Bornholms Jordebog for 1691 og 1719 anføres Henrich Sort som Bruger af 4' Vdg. i Aaker; der oplyses endvidere om Gaarden:,>Et frivaardnede af Sigwart Gages Gods. Betaler Egtepenge til Proprietaren. Haaber for den herindførte at blifue fri.«det kan ikke med Bestemthed fastslaas, naar Anders Ipsen 3 1*

6 4 har overtaget Damaskegaard, men hvis man antager, at hans yngste Broder Jep Ipsen er død som Barn, er det naturligt at formode, at Ejendomsretten til 3' SIg. dermed er overgaaet til Anders Ipsen. I saa Tilfælde har han vel ved sit Giftermad eller maaske umiddelbart før overtaget sin Faders Gaard. Hans ældste Søn, der er født 1720, og senere alle hans øvrige Børn er døbt i østeriars Kirke; han har altsaa fra 1720 boet i Sognet, men først ca. 20 Aar senere kan det med Sikkerhed fastslaas, at denne Bopæl er Damaskegaard. Her har han derefter boet til sin Død i Hvis der overhovedet er foretaget Skifte efter ham, findes der ikke mere skriftlige Optegnelser herom. Derimod henvises der i senere Dokumenter til en Kontrakt af 15/ mellem Anders Ipsens Enke Anna Henrichsdatter og hendes yngste Son Jeppe Andersen, hvorefter denne med sine Søskendes Samtykke for 435 Sldr. faar overdraget Ejendomsretten til Damaskegaard. Vi kan altsaa ikke med Skiftedokument som Kilde danne os noget Billede af Anders Ipsens Formueforhold; efter Datidens Forhold synes han dog at have været en velhavende Mand. Panteprotokollerne viser, at han til flere forskellige Personer har udlaant større og mindre Beløb. Da hans ældste Søn Mads Andersen 1747 fik Skøde paa Nabogaarden Krogegaard, var Anders Ipsen saaledes i Besiddelse af et Pantebrev paa 102 Sldr. 2 Mk. i denne Gaard, hvilket Beløb udgjorde en væsentlig Del af Købesummen for Krogegaard. Anders Ipsen var fra 1749 til I75I Kirkeværge (øl. K. Regnskb.). I denne Periode havde Kirkens Regnskab et Underskud paa ca. 100 SIdr., som Anders Ipsen midlertidigt udredede. Da Regnskabet I' Maj I75I atter viste Balance, ønskede Anders Ipsen at blive fritaget for Hvervet som Kirkeværge. r 5 Anna Henrichsdatter døde i den høje Alder af 84 Aar og blev begravet II/ Der synes heller ikke at være foretaget Skifteforretning efter dette Dødsfald. Anders Ipsen og Anna Henrichsdatter havde fem Børn. Fra disse gaar to lige Linier ned gennem vor Slægt nemlig Damaskegaardslinien og Krogegaardslinien, som atter forgrener sig til Slettegaardslinien, Melstedgaardslinien og Elleskovsgaardslinien. Disse fem Børn var: 16 a l. Mads Andersen døbt Dom. I Advent 1720, begravet 4/4 16b Viet 24/ til Walborg Hansdatter født c'a. 1714, begravet 16/ (Krogegaardslinien) a 3 18 b Dorethea Andersdatter døbt Dom. I Advent (29/1 I) Viet 3' Gang til Lars Hansen, Tyskegaard, 14' SIg., Ibsker. Hendrich Andersen døbt Dom. 3 Advent 1724, død 27/ Viet 18/ til Birthe (Birgitte) Peders datter døbt 4/3 1729, begravet 25/ Ejer af Pæregaard, 3' V dg., østerlarsker (Elleskovsgaardslinien). Anders Andersen døbt Festo Purificationis (2/2) Viet til Walborg Christensdatter født ca Ejer af Gamlevælde, 13' Sig., Østerlarsker. Jeppe Andersen døbt Dom. Palmarum 1734, begravet 8/ Trolovet 22/ til Bodil Aredsdatter fra Weidemannegaard, 47' SIg., østermarie, døbt Dom. 23 p. Trin. 1746, begravet 22/ (Damaskegaardslinien). DAMASKEGAARDSLlNIEN. 21 Jeppe Andersen (P/9, 32/25) døbt Dom. Palmarum (Palmesøndag 18/4) Som ovenfor anført overtog han efter sin Fader Anders Ipsens (Nr. 14) Død 1765 Damaskegaard. Han blev samme Aar den 22/12 trolovet (Vielsesdatoen synes ikke 22 at være indført) med Bodil Aredsdatter (p/io, p/26) døbt Dom. 23 p. Trin. (13/II) Hun var fra østermarie og hendes Forældre var Ared An- 24 dreasen Weidemann (64/19, 64/51) død 1771 og Hustru Karen Monsdatter (64/20, 64/52) født ca. 1710, død 22/ , pa Weidemannegaard nu Skovslundegaard, 47' Sig., østermane. Bodil Aredsdatter havde 6 Søskende (Iflg. Skifte efter Faderen 20/ Bh. ø. H. Skiftep Fol o. fl.) nemlig: l. Andreas Aredsen Weidemann, Fløjlegaard, 18' SIg., Ibsker. 2. Mogens Aredsen Weidemann, hjemme. 3. Signe Aredsdatter Weidemann, gift med Hans Mogensen, Daisiunde, 46' SIg., østermarie. 4. Margrethe Aredsdatter Weidemann, 20 Aar. 5. Karen Aredsdatter Weidemann, 18 Aar. 6. Kirsten Aredsdatter Weidemann, 15 Aar. Hver af de ugifte Børn arvede efter Faderen den ret anselige Sum af 300 SI dr. eller samme Beløb, som deres gifte Søskende tidligere havde faaet. Den yngste Søn Mogens fik Gaarden vurderet til 300 Sldr.

7 I en Alder af kun 42 Aar døde Jeppe Andersen (Nr. 21) og ble.v begravet 8/ Ifølge Skiftebrev 14/ (Bh. 0. H. SkIftep Fol o. fl.) var der følgende Børn i Ægteskabet: 3 2 r. Anders Ipsenfødt ca. 1768, død II/ Gift med 33 Mette Margrethe født ca. 1781, død 31/8 1864, (Datter af Han Runge (Nr. 828) og Ane Henrichsdatter (Nr. 824), SIgtegaard, 0sterlarsker) bosat paa Gamlevælde I I, S I g., 0sterlarsker. ' Ared Weidemann Ipsen født 1771 (Se nedenfor) Henrich Ipsen født 1776, død 13/ Anna Ipsdatter født ca. 1773, død Bønene fik hver 120 Sldr. som Arv efter deres Fader, og endvidere skænkede Moderen de to ældste Sønner hver 2 Dusin Sølvknapper og den yngste Søn en Halsknap og et Par Ærmeknapper. Ejendomsretten til Gaarden blev tilkendt den kun faa Maaneder gamle Henrich Ipsen. Da han imidlertid døde som Barn overgik Ejendomsretten til hans 5 Aar ældre Broder Ared Weidemann Ipsen. (Bh. 0. H. Skiftep Fol. 170 o. fl.) Bodil Aredsdatter (Nr. 22) indgik faa Maaneder efter sin Mands Død paany Ægteskab, nemlig den 29/ med Ole Thorsen døbt Dom. 2. p. Epiphania (16/1) 1746 (Se Nr. 543), Søn af Thor Pedersen (Nr. 531, 32/5), Melstedgaa.rd, 0sterlarsker. Hun døde godt 50 Aar gammel den 22/ Ared Weidemann lpsen (16/5, 16/13) eller som han Dom. IO p. Trin (4/8) 1771 blev døbt Arret Veideman har vel sagtens overtaget Damaskegaard efter sin Moders Død i Han blev 30 Aar gammel den 23/ gift med den fem Aar yngre Karen Hansdatter (16/6, 16/14) fra Sandegaard, 14. Sig., 0sterlarsker. Hun var døbt Fest. Trin. (2/6) 1776, og hendes Moder Ana Madsdatter (Nr. 68, 32/ 12,32128 ) døbt Dom. 8 p. Trin. (4/8) 1748, død I9/r 1825, var født paa Krogegaard som Datter af Mads Andersen (Nr. I6a, 32/1, 64/23, 64/55) og saaledes Kusine til sin Datters 4 1 Mand. Faderen Hans Weidemann Dam (32/11,32/27) var døbt 17/ og døde 2/ I Ægteskabet var der foruden Karen Hansdatter 5 Døtre (F. L og 1801) nemlig: 41 a r. Walborg Hansdatter født ca '1 I b 2. Anne Hansdatter født ca Kristine Hansdatter født ca Margrethe Hansdatter født ca. 1783, gift med Hans Svendsen født ca. 1777, død 20/ Overtog 14' Sig. efter Svigerforældrene. 5. Bodil Hansdatter født ca. 1787, gift med Edvart Sonne født ca Hans Weidemann Dam (Nr. 41) var født paa Sandegaard, 42 som han havde arvet efter sine Forældre Sven Hansen Dam 43 (64/21,64/53) født ca. 1696, begravet 7/ og Hustru Ellen Andersdatter (64/22, 64/54) født ca. 1701, begravet 30/ Sven Hansen Dam havde igen arvet Sandegaard efter sin 44 Fader Hans Pedersen ved dennes Død i 1741, den blev da vurderet til 28o Sldr. Ved Skiftet nu i 1766 (Bh. 0. H. Skiftep Fol. 228 o. fl.) var Vurderingen 400 Sldr. Nettoformuen opgjordes til 608 Sldr. 8 Mk. Heraf fik Sven Hansen Dams Enke det halve, medens Hans Weidemann (Nr ) fik godt 202 SIdr., og hans eneste Søster Karen Svendsdat- 46 ter, som var gift med Hans Jensen, Aaløsegaard, I' SIg., 0stermarie, Resten godt 100 Sldr. Ved Skiftet nævnes endvidere en Del Sølvtøj, hvoraf Hans Weidemann fik en Sølvstob mærket O. A. S og en Sølvske med Knap mærket R. A Sandegaard, 14' Sig. eller Aae- (Over) Sandsgaard, som den ogsaa kaldtes, siges at have faaet sit Navn». af den Sandbanke neden fore nær Melsted i Stranden, hvormed Ou eller Oe - d. v. s. Vaad - trækkes efter Tobis.«(Bh. Jordeb. ca. I 779). Ared Weidemann Ipsen (Nr. 36) døde 26/ og overlevedes i mange Aar af sin Kone Karen Hansdatter (Nr. 40), der døde 18/ De havde to Sønner: A-B. A. Jeppe Andersen (8/3,8/7) født 20/8 1812, død Viet 2/ til Karen Marie Pedersdatter (8/4, 8/8) fra Slettegaard, 6' V dg., 0sterlarsker. (Se under Slettegaardslinien Nr. 428). B. Hans Weidemann født 31/1 1815, død 21/ Viet 17/7 184 I til Gjertrud Cathrine Nørregaard fra Nørregaard, 5' Sig., 0sterlarsker, født 14/ Ejer af Damaskegaard, 3' SIg., 0sterlarsker, som han arvede efter Faderen og ejede til sin Død Barn: r. r. Annine Caroline Weidemann født 15/7 1844, død 19/ Viet 23/II 1862 til Jens Jørgen Hansen, født 20/1 1840, død Barn: a.

8 52 a. Anine Camilla Brigida Hansen født l/z 1864, død 53 8/z 193 Z. Viet l4/z 1884 til Johannes Kristian Thorn født i Nylarsker 5/ , død 17/ Forpagter og senere Ejer af Hammersholm i Olsker. Børn: A) - C). 54 A). Johannes Peter Thorn født September 1884, død - druknet - ca Ugift. Maskinmester. 55 B). Gerda Elisabeth Thorn født 6/ Viet 56 12/ til Georg Christorp Andersen, født 19/8 1875, Skibshandler, North Shields, England. Formentlig en Søn. 57 C). AnnaCamilla (kaldet Kamma) Thorn født 13/ ' Viet Z3/ til Kunstmaler Axel Johannes Salto født i København 17/ Bopæl: Pilealle 7 - F, København. Børn: I) - 3). 59 I). Adam Heide Salto født z8/ stud. mag. 60 z). Axel Heide Salto født 19/Z ). Suzanne Heide Salto født 14/4 19ZI. KROGEGAARDSLINIEN. I6a Mads Andersen (32/1, 64/z3, 64/55) døbt Dom. I Advent 16b (IjIZ) 1720, begravet 4/ Viet 24/ til Walborg Hansdatter (3Z/2, 64/24, 64/56) født ca. 1714, begravet 16/ Walborg Hansdatter var fra Knudsker, hendes Forældre 64 a-64 b Hans Pedersen (64/3) og Karne Sandersdatter (64/4) født ca. 1679, begravet 14/7 1733, boede paa Sandemandsgaard, 18' SIg., som Karne Sanders datter 1717 havde arvet efter en Slægt- 64 c ning Hans Mortensen, der foruden Sandemandsgaard ogsaa ejede 56'Slg., Vestermarie. (Skifte 27/1 1717, Bh. Land.Skiftep Fol. 151 o. fl.) Forældrene havde antagelig tidligere boet i Vestermarie; da Kirkebøger fra Vestermarie Sogn for det paagældende Tidsrum imidlertid er gaaet tabt, kan Tidspunktet for Walborg Hansdatters Fødsel ikke nøjagtigt fastslaas. Ifølge Skifte efter Karne Sanders datter 14/ (Bh. Land. Skiftep Fol. 458 o. fl.) havde Ægteparret foruden Walborg Hansdatter 2 Børn, nemlig: I. Peder Hansen født ca. 1710, begravet 24/IZ Hans Enke Anne født ca blev derefter gift med Sandemand Anders Jørgensen, født ca. 1731, som boede paa 14' eller 15' SIg., Knudsker. z. Gundel Hansdatter gift med Anders Pedersen Fyen født ca. 1701, begravet 13/ De boede paa Fynegaard, 13' SIg., Knudsker, som Anders Pedersen Fyen havde overtaget efter sin Forældre Peder Andersen Fyen født ca. 1665, begravet 19/ og Bodil Peder Fyen født ca. 1659, begravet 8/ Gundel Hansdatter blev 28/ viet anden Gang til loen Hansen fra Nylarsker. Ejendomsretten til Sandemandsgaard, der vurderedes til 430 SIdr., overgik efter Faderens Død til Peder Hansen. Boets Nettoformue opgjordes til ca. 487 SIdr., hvoraf Faderen fik det halve, medens Peder Hansen fik ca. 121 Sldr. og hans to Søstre hver ca. 61 Sldr. Walborg Hansdatter viedes 26/z 1738 til Lars Michelsen født 1713, død 1743, Krogegaard, I' SIg., 0sterlarsker. Efter Lars Michelsens Død indgik Walborg Hansdatter paany Ægteskab nemlig 24/ med Mads Andersen. Tre Aar efter Bryllupet den 30/ fik de i Fællesskab tilskødet Krogegaard af Konstabel Hans Michelsen i Rønne, en Broder til Walborg Hansdatters afdøde Mand. Det anføres i Skødet, at de allerede da bor paa Gaarden. Ifølge Skifte dateret 12/ i Mads Andersens Bo (Bh. 0. H. Skiftep , Fol o. fl.) havde Ægteparret 6 Børn, nemlig: I. Lars Madsen døbt Dom. Jubilate (1/5) 1746, bosat paa Kaasbygaard (Vestergaard), 5' SIg., Rutsker. 2. Hans Madsen (I6/r) født 1756, Krogegaard, 0sterlarsker. (Se nedenfor.) 3. Karen Madsdatter døbt Dom. 20 p. Trin. (liho) 1744, gift med Jens Hansen, Randkleve, 16' SIg., 0stermarie. 4. Ana Madsdatter (32/12, 32/z8) gift med Hans Weidemann Dam (Se Nr. 41), 14' SIg., Sandegaard, 0sterlarsker. 5. Kirsten Madsdatter døbt Dom. 7 p. Trin. (12/7) 1750, død. Gift med Hans Andersen, Risen, I I' SIg., 0stermarie. Fem Børn i Alderen 9-18 Aar. 6. Gundel Madsdatter døbt Dom. 25 p. Trin. (19/11 ) Ugift. Opholdt sig hos Broderen paa Krogegaard. Ved Skiftet blev ikke foretaget nogen endelig Vurdering og

9 IO Opgørelse af Boet. Efter fælles Overenskomst arvede Hans Madsen som yngste Søn Krogegaard, mod at han som Arv efter Faderen tilbød at udbetale til den afdøde Søsters Børn i 0stermarie 200 Sldr. og til den ugifte Søster Gundel samme Beløb. De øvrige Arvinger»declarerede at have forhen af Boet bekommet saa meget udi Hiemgift, saa at de ikke nu forlangede eller kunde pretendere nogen Arv udi nogen Maade efter denne salig Mand, men vare i alle Maader fornøyede med hvad de forhen have bekommed.«arvebeløbet skulde ikke udbetales, men skulde efter forskellige Bestemmelser om Rente etc. foreløbig blive staaende i Kt;ogegaard, hvilket ogsaa var Tilfældet med Gundel Madsdatters Mødrenearv paa 300 SI dr. Skiftemyndighederne»consenterede«denne Ordning, idet de fandt, at de umyndige Børn og den ugifte Datter»ikke kunde bekomme mere i Arv efter denne salig afdøde om Boet ved ordentlig Registrering og Vurdering samt Skifte og Deling var blevet igennemgaaet.«65 Hans Madsen (r6h) døbt Dom. 4 p. Epiph. (I12) 1756, død 72 2I1II Viet Ilh 1788 til Anne Marie Hansdatter (16/2) døbt Dom. Septuagesima (27 Ir) 1771, død 17/ Som ovenfor nævnt arvede Hans Madsen Krogegaard ved sin Faders Død Anne Marie Hansdatter (Nr. 72) var fra 0stermarie og hen- 73 des Forældre var Hans Andersen (32/3) døbt 13/II 1743, død r 1829 og Hustru Anne Kirstine Henriksdatter (32/4) døbt 28/8 1746, begravet 18/ Viet 30h I 1765 paa Hullegaard, 7' SIg., 0stermarie. I Ægteskabet var der desuden en 75 Søn Peder Hansen døbt Dom. 4 Advent (2I112) Hans Andersen (Nr. 73) var født paa Hullegaard, hans For- 76 ældre var Anders Hansen (64/5) født ca. 1714, begravet 24/{ (»han døde af Alderdom næsten blind«) og Hustru Kirsten Pedersdatter (64/6) født ca. 1704, begravet 3lro 1792 over 88 Aar gammel. 0stermarie Kirkebog tilføjer:»hun havde levet i Ægteskab med to Mænd i 66 Aar nemlig med den første Mand I I og den sidste 55 Aar. Hun var rørig og uden. " Sygdom til 3/4 Aar før hun døde, da hun fik en Rørelse og siden besværlig talte, klagede sig ikke over Smerte...«. Anne Kirstine Henriksdatter (Nr. 74) var fra Egeby, 5' SIg., 78 Aaker, hendes Fader var Hendrich Tønnesen (64/7) født ca. 1705, død kun 44 Aar gammel. Ifølge Skiftet (Bh a-79b 80 II Land. Skiftep Fol /6 1749) var der foruden Anne Kirstine to Børn i Ægteskabet nemlig: Tønnes Henriksen født ca og Maren Henriksdatter født ca Nettoformuen udgjorde godt 92 Sldr. Moderen Anne Marie Hansdatter Kofod (64/8) giftede sig derefter med. Mads Pedersen Sommer. Hun var Hans Kofods Datter fra Myregaard i Aaker, var døbt Dom. 2 p. Epiphania (18/1) I7 22, døde 49 Aar gammel og blev begravet 2I Hans Madsen (Nr. 65) og Anne Marie Hansdatter (Nr. 7 2 ) paa Krogegaard havde kun en Søn, nemlig: Mads Andersen (81r) født 24/6 1791, død 5lr Viet 29lro 1822 til Kirstine Svendsdatter (Se Nr. 78 I) fra Melstedgaard, 0sterlarsker, døbt Dom. 2 p. Trin. (17/6) 1798, død 22/ (»Kræft i Brystet«). Ejer af Krogegaard, I' SIg., 0sterlarsker. De havde 3 Børn: A-C. A. Anne Marie født 6/5 1824, død 23/ Viet 8/ til Dragonlieutenant Peter Sonne, født 6/ I 18 I 9, død ca (Forældre Morten Jensen og Hustru Maren Kirstine Peders datter, 16' SIg., 0stermarie). Ejer af Randkløvegaard, 16' SIg., 0stermarie. Børn: 1-3: 1. Martin Jensen Sonne født 20/ , død 28/ Ugift. Ejer af Almegaard, 0stermarie. 2. Masine Caroline Sonne født 13/ , død i København 1/ Viet 10/ til Skibsfører Hans Caspar Hansen fra Svaneke, født 19/4 1843, død i København 25/ Mangeaarig Bopæl i Holbæk. Børn: a-d. a. Johannes Sonne-Hansen, født 25/3 1875, død 13 h I Viet 2Ilr til Anna Ulrikke Petersen, født 2/6 188o, Datter af Købmand Emilius Theodor Petersen og Hustru født Mørup, Aalborg. Bopæl: Danas plads 24, København. Børn: A)-C). A). Erna Gudrun Sonne-Hansen, født 2/ Viet 25/ til Walter Jessen, født 21/ i Strassburg. Direktør. Bopæl: Taarbæk ved København. Børn: 1)-3)' I). Dorte Ulrikke Jessen, født 30/ ). Anette Jessen, født 9/ ). Suzanne Jessen, født 1937 B). Sven Eigil Sonne-Hansen, født 29/ Ejer af Børregaard, Krogstrup, Hornsherred. Viet

10 a Juni 1935 til Helene Nielsen. Børn: 1)-2). I). Robert Sonne-Hansen, født Marts ). Leif Sonne-Hansen, født C). Kay Sonne-Hansen, født 4/ Viet December 1939 til Regitse Clausen Mørch. Direktør. Hostrups Have 36, København. b. Marie Sonne-Hansen, født 12/ V-iet 20/ til Christian Andreas Mørup-Petersen fra Aalborg, født 5/6 1873, død 13/3 1941, Cand. pharm., Fabrikant, Norsvej 8, København. Barn: A). A). Gerda Mørup-Petersen, født 23/ Cand. mag. c. A::,el Sonne-Ha.nsen, født 21r0 1880, død 6/ Viet 4/ ul Erna Michel1a Bliicher fra København, født 15/ Grosserer, Marievej 16, Hellerup. Børn: A)-B). A). Grete Sonne-Hansen, født 15/ Sekretær. B). Else Sonne-Hansen, født 5lrI Viet Januar 1940 til Bankfuldmægtig Børge Hoffman Petersen. d. Herluf Sonne-Hansen, født 25/ Viet 2r/I til Piamistinden Rigmor Bjørke fra København, født 12/ Arkitekt, Blegdamsvej 114, København. 3 Andreas Sonne, født 30/7 1848, død I5/II Viet 20/ til Julie Christine Runge fra Hullegaard, 7'. SIg., 0stermarie, født 12/7 1858, død 19/ Ejer af Randkløvegaard, 16' SIg., 0stermarie Børn: a-f. a. Alfred. Peter Some, født 19/ Viet 20/ til Ella Knstme Isabella Kathrine Skovgaard fra Slusegaard, Pedersker, født 2/ Ejer af Brændesgaard, II' Vdg., Ibsker fra Købt Gaarden af Nr Børn: A)-D). A). Eli Skovgaard Sonne, født 28/ Viet 28/1 I 1930 til Christian Tranberg Kjøller fra Strandbygaard, 18' SIg., 0sterlarsker, født 10/ Se Nr Ejer af Skyttegaard, 3' Vdg., Pedersker, fra Barn: I). I). Bodil Kirstine Kjøller, født 11/ B). Eva Skovgaard Sonne, født 20/3 191 r. 110 I IO a III 112 II2a II} 114 I I a 117 II C). Ove Andreas Skovgaard Sonne, født 8/ Viet 20/ til Inge Høyer Jensen, København. Plantør, "Skyttehuset«, Avdebo, Maarsø, Sjæl1and. D). Gunhild Skovgaard Sonne, født 14/ b. Ingeborg Marie Sonne, født 22/II Viet 30/ til Johannes Andreas Ipsen fra Grynegaard, Ibsker (Broder til Nr. 937), født 7/ Ejer af Grynegaard, II' SIg., Ibsker, fra Børn: A).-C). A). Ester Sonne Ipsen, født l/io Viet til Eric Lagergren, født i Stockholm 2/4 1905, Fuldmægtig ved Berlingske Tidende, København. B). Kirsten Sonne Ipsen, født qlrl Viet til Hans Sørensen, født i Randers 21/8 1914, Snedkermester, København. Barn: I). I). En Søn, født 16/ C). Sigrid Sonne Ipsen, født 15/ Viet 20/ til Erik Rudolph Koefoed, født 13/'l 1910 paa»bøsthøj«i Aaker, Forpagter af Grynegaard, Ibsker. c. Anna Kirstine Sonne, født Død som ung. d. Hans Andreas Sonne, født 30/ Viet 20/ til Maren Marie Andersen fra Dalby, Helsinge, Sjælland, født 7/ Ejer af Randkløvegaard, 16' SIg., 0stermarie, fra Børn: A)-C). A). Iris Sonne, født 5/II B). Jarl Sonne, født 2/ C). Jytte Sonne, født 12/ e. Oluf Sonne, født 22/ Ugift. Bopæl: Brændesgaard, Ibsker. f. Thorvald Julius Sonne, født 22/ Viet 4/II 19 I 7 til Dagny Christine Nielsen fra LI. Bukkegaard, Aaker (Søster til Nr. 155) født 3/II Ejer af Vel1ensbygaard, 12' SIg., 3'Vdg. Nyla.rsker, fra Børn: A)-D). A). Gunvor Sonne, født 23/ B). Knud Sonne, født 18/ Landmand. C). Jørgen Andreas Sonne, født 10/ D). Ole Sonne, født 29/

11 13 1 B. Hans Svendsen (4/1), født 27/9 1825, død 9/ Viet 23/II 1860 til Ane Margrethe Ipsen (4/2) fra Slettegaard, 6' Vdg., 0sterlarsker, født 10/3 1843, død 7/ (Se Nr. 430). Ejer af Melstedgaard, 2' SIg., 0sterlarsker Børn: l. Carolin Andrea Svendsen, født 17/5 1862, død 19/ VIet 21/ til Hans Kristian Brandt, født paa Vestergaard, 0stermarie, 17/7 1861, død 13' Ejer af Lundegaard, 32' SIg., 0stermarie, 1s Bopæl:»Lundtofte«, 0stermarie, fra Børn: a-g. 134 a. Alma arriet Brandt, født 28/ Viet 17/ til Anthon Kristian Olsen Winther, født i Thorsager, Randers, 3/ En kortere Tid Ejer af LI. Almegaard, 0stermarie, og Bakkegaard, Nyker. Nuværende Bopæl: Aarsdale. Børn:A)-D) A). Erna Jensine Winther, født 12/ B). Carola Antonia Winther, født C). Henning Brandt Winther, født 26/ D). Harriet Elsie Winther, født 23/ b. Jenny argrethe Brandt: født 16/II Viet 7/ ti! Johannes LaUrIts Petersen, født i Stenmagle, Sorø, 31/ Avlsbruger, Ladegaards Pc., Klemensker. Barn: A) A). Carlo Johannes Petersen, født 28/ c. Hans Aage Brandt, født 21/ Viet 2/ til Else Margrethe Koefoed fra St. Myregaard, Pedersker, født 16/ Landbrugskandidat, Konsulent for Bornholms landøkonomiske Forening fra Ejer af Bakkegaard, 6' Sig., Nylarsker fra Børn: A)-D). 145 A). Jens Koefoed Brandt, født 20/ B). Knud Koefoed Brandt, født 25/ C). Anne Marie Koefoed Brandt, født 20/1 I D). Kirsten Johanne Koefoed Brandt, født 17/ d. Emil Mathias Sommer Brandt, født 23/ Viet!I/ til Marie Andrea Stender fra Aspesgaard i Aaker, født 26/ Fra 1927 Ejer af N. Skarpeskadegaard, Klemensker. Børn: A)-C). Ip A). Margrethe Brandt, født 23/ r64a B). Povl Aaby Brandt, født 9/ C). Hans Christian Brandt, født 16/ e. Harald Svendsen Brandt, født 26/ Viet 26/ til Rigmor Michella Nielsen fra LI. Bukkegaard, Aaker (Søster til Nr. 125), født 8/ Ejer af Lundegaard, 32' Sig., 0stermarie, fra Gaardens Avlsbygninger brændt Maj Børn: A)-F). A). Erik Brandt, født 3/ B). Thorkild Brandt, født 29/9 1930, død 26/ C). Karen Margrethe Brandt, født 2/ D). Bodil Agnete Brandt, født 29/ E). Inger Sofie Brandt, født 23/ F). Gunver Elisabeth Brandt, født 26/1 I r 9 3 S, død 29/ f. Gudrun Ane Elisabeth Brandt, født 3/1I r898. Viet 3/ til Herluf Kristian Hansen, født 30! , Risegaard, 0stermarie. Børn: A)-E). A). Knud Kristian Hansen, født B). Børge Brandt Hansen, født 23/ C). Svend Gunnar Hansen, født 21/ D). Poul Emil Hansen, født 14/ E). Ingrid Hansen, født [3/ g. Knud Gunnar Svendsen Brandt, født 22/ Viet 7/ til Gudrun Gerda Nielsen, født 7/ Civilingeniør. Mariendalsvej 12 B, København. 2. Hansine Anine Svendsen, født 21/ Viet 14/ til Rosinius Hjorth fra Gadeby i 0stermarie, født 20/2 1864, død 24/ Mejeribestyrer paa Humledal Mejeri i Olsker til 11/6 1893, derefter Ejer af Dalegaard, 2' Sig., Nyker, til Gaarden brændt 19/ Nuværende Bopæl: 0stergade 49, Rønne. Børn: a-c. a. Ragnhild Hansine Hjorth, født 27/ Viet 19/5 19 I4 til Emil Funch fra St. Myregaard, Olsker, født 24/4 1885, død 29/ af»spansk Syge«. Ejer af»listedgaard«, Listed, Viet anden Gang 15/ til Barbermester Sophus Skovmose, Rønne, født 1/7 1877, død 9!7

12 a Nu Damefrisørinde, østergade, Rønne. Børn af andet Ægteskab: A)-B). A). Thor Hjorth Skovmose, født 20/ B). Jørn Hjorth Skovmose, født 29/ b. Edith Kathrine Margrethe Hjorth, født 9/8 I 89f 5 Viet 29/ til Andreas Jørgen StC'nde: ra Ladegaard, Klemensker, født 6/3 1890' Ejer af Sædergaard, Klemensker.. c. Alfhild Hjorth, født 19/ VIet 29/ til Søren Peter Laursen Tholstrup fra 0st Torslev ved R'anders, født I4/II Ejer af Dalegaaro, 2' SIg., Nyker, fra Børn: A)-E). A) Arne Tholstrup Laursen, født 23/ B). Niels Tholstrup Laursen, født 27/ C). Erik Tholstrup Laursen, født 3/ D). Svend Tholstrup Laursen, født 6/1 I E). Ole Søren Tholstrup Laursen, født 23/ Mathias Svendsen, født 19/2 1865, død 2/ Ugift. Ejer af»kastaniebo«, Knudsker , derefter bosat 0stervoldgade 14, Rønne., Marie Margrethe Svendsen, født 9/1 1868, død 21{ Viet IO/IO 1893 til Jens Kofoed Maegaard fra Maegaard, Ol sker, født IO/IO 1864, død 28/ Ejer 'af Strandbygaard, 17 SIg., 0sterlrsker Derefter bosat 0sterlarsker Statlonsby. Børn: a-h. a: Magda Helene Ma,egaard, født 25/ Viet 12/ til Jens Dam, født 9/ Ejer af Heslegaard, 21' Vdg., 0sterlarsker. Børn: A)-B). A). Jens Maegaard Dam, født 25/ B). Vilmer Maegaard Dam, født.13/ b. Elie Maegaard, født 14/ Ugift. Bopæl: Voldgade, Rønne. c. Gerda Marie Maegaard, født 18/ , død 14/ '. d. Karen Leonora Maegaard, født 9/ VIet 3 0 / til Viggo Olsen, født 12/ Avlsbruger,, -, østermarie. Børn: A)-B). A). Arne Maegaard Olsen, født 24/ B). Holger Maegaard Olsen, født 4/ a 198 b 198 c a e. Asta Margrethe Maegaard, født 20/ Ugift. Bopæl: Voldgade, Rønne. f. Hans Edvard Svendsen Maegaard, født 23/ Viet 29/ til Bodil Kirstine Pedersen, født 19/ Ejer af Strandbygaard, 17' SIg., 0sterlarsker fra Børn: A)-E). A). Else Margrethe Maegaard, født 26/ B). Jens Oluf Maegaard, født 22/ C). Ingrid Maegaard, født 24/ D). Hans Peter Maegaard, født 25/ E). Ruth Kristine Maegaard, født 12/ g. Eva Morgine Maegaard, født 20/ Viet 3/ til Sofus Larsen, født 2/ Ejer af Billegravsgaard, Pedersker. Barn: A). A). Inge Maegaard Larsen, født 1/ h. Jens Otto Maegaard, født 3/ Viet 15/ til Dagmar Nielsen, født 8/ i Vejstrup Sogn, Fyn. Landbrugskandidat, Lagerforvalter, Svendborg. 5. Hans Andreas Svendsen (2/1) født 24/8 1872, død 5/ Viet 30/ til Maria Elene Schou (2/2) fra Elleskovsgaard, østerlarsker, født 9./ (Se Nr. 1073). Ejer af Porcellænsgaard, 7. Vdg., Knudsker, Nuværende Bopæl: PingelsAlle I, Rønne. Børn: a-f. a. Vilhelm Svendsen, født 17/ Viet 16/ til Anne Johanne Hartmann fra Skive, født 12/II Fuldmægtig i Privatbanken i København. Bopæl: Frijsenborg Alle 58, København. b. Ella Svendsen, født 25/II 1898, død 9/ Viet II/ til Ejnar Vilhelm Kofoed Lau, født i Nexø 27/ Trafikassistent, Søndergade, Rønne. Børn: A)-B). A). Jens Svendsen Lau, født 14/ B). Elene Marie Lau, født 11/ c. Kal"en Margrethe Svendsen, født 24/II Assistent ved Københavns Hospitalsvæsen, Østerbrogade 85, København. d. Knud Svendsen, født 13/ Viet 29/ til Edith Kirstine Laursen, født i København 4/

13 a-219b a 226b Overforvalter, St. Frederikslund, Slagelse. Børn: A)-B). A). Hanne Birgitte Svendsen, født II/ B). Lene Elisabeth Svendsen, født 12/ e. Thora Svendsen, født 2/ Kontorassistent, Rønne. f. Hans Henry Svendsen, født 5/ Bankassistent, København. 6. Julius Peter Svendsen, født 25/ Viet 25( til Petra Svendsen fra Gadegaard, 0sterlarsker, født 18/ Ejer af Melstedgaard, 2' SIg., 0sterlarsker, fra C. Svend Thorsen, født 27/ , død 21/ Viet 19/ til Andrine Caroline Margrethe Rømer, (Forældre: Christen Rømer og Hustru Karen Kirstine Hansdatter, Tyskegaard i Rø) født 18/ , død 17/ Ejer af Krogeaard, I' SIg., 0sterlarsker, Børn: Hans Andreas Thorsen, født 21/2 1857, død 15/ Ugift. Bosat paa Krogegaard til 1917, derefter i Gudhjem. 2. Madsine Andrea Kirstine Thorsen, født II/ Ugift. Bosat paa Krogegaard til 1917, derefter i Gudhjem. 3. Caroline Christine Thorsen, født 2/5 1861, død 5/ Ugift. Bosat paa Krogegaard til 1917, derefter i Gudhjem. <. Andrea Margrethe Thorsen, født 29/II 1864, død 17/ Viet 15/II 1895 til Jørgen Nikolai Runge, født 3/ Ejer af Bobbegaard, Ii Vdg., 0sterlarsker, Barn: a. a. Valborg Andrea Kathrine Runge, født 20/ Viet 9/ til Jens Johan Nielsen fra Klintby, Ibsker, født 28jII Ejer af Bobbegaard, Ii Vdg., østerlarsker, fra Børn: A) - B). A). Margrethe Dorthea Runge Nielsen, født 28/ B). Else Marie Runge Nielsen, født 5/ Svend Thorsen, født 7/ Ugift. Bosat paa Krogegaard til 1917, derefter i Gudhjem. 6. Ole Julius Thorsen, født 25/ Viet 26/ til MargretheAndersen fra Dammegaard, 0sterlarsker, født II/2 1886, død 15/ Viet anden Gang Juni 1927 til Marie Pedersen fra Horsens, født Ejer af Krogegaard, I' SIg., 0sterlarsker, fra Børn: a-d. I' Ægteskab. a. Svend Andreas Thorsen, født 27/ b. Johannes Rømer Thorsen, født 4/ ' Ægteskab. c. Ole Thor.sen, født 28/ d. Lisbet Andrine Thorsen, født 3 1/ SLETTEGAARDSLINIEN. Hans Michelsen (64/29, 64/6 I) og hans Kone Segne Pedersdatter (64/30, 64/62) boede i Sutnirigen af 1750erne paa Stangegaard, 48' SIg., 0sterlarsker. Hans Michelsen synes imidlertid ikke selv at have ejet Stangegaard, hvad Skiftet efter hans Kone viser. Segne Pedersdatter døde 1761 og blev begravet 8' Marts; 71 Aar gammel; hun maa altsaa være født ca Af Skiftebrevet, som er dateret 28/ (Bh. Land. Skiftep Fol o. fl.), fremgaar det, at Hans Michelsen og Segne Pedersdatter havde fire Børn, nemlig: 1. Jens Hansen, Slettegaard, 0sterlarsker. (Se nedenfor). 2. Giertrud Hansdatter gift med Mogens Michelsen, Rodholmsgaard, 22' V dg., 0sterlarsker. 3. Margrethe Hansdatter gift med Udbygger Peder Chri stensen. 4. Bodil Hansdatter gift med Andreas Svendsen, 34' Gaard (Ringebygaard), Vestermarie. Hans Michelsen nægtede til at begynde med at foretage noget Skifte med Børnene, som imidlertid meget energisk forlangte dette, og det synes særlig at have været Mogens Michelsen, Rodholmsgaard - som iøvrigt var Broder til Hans Michelsen - der har været»arvepaastaaende«. Efter Skifterettens Formaning til Arvingerne om at blive enige gik Hans Michelsen ind paa at udbetale Børnene 50 SIdr., hvoraf Sønnen fik de 20 og hver af Døtrene IO Sldr. Der forelagdes derefter et gammelt Skiftebrev fra 8/ (?) efter Karen Hansdatter, hvorefter Sæde- og Indløsningsretten til Stangegaard efter Segne Pedersdatters Død til-

14 faldt hendes ældste Datter Giertrud Hansdatter gift med Hans Michelsens Broder Mogens Michelsen. Gaarden vurderedes til 200 SI dr. Skiftebrevet slutter: Enkemanden bliver boende paa Gaarden til Midfaste 1762 og da faar han af hans Broder Mons Michelsen 14 Sldr. for Udrømningspenge. Mogens Michelsen,»som haver Jorddrotten til ægte«, overtager det hele. Hans Michelsen har antagelig derefter taget Ophold hos sin Søn Jens Hansen paa Slettegaard, og her døde han 1780 og blev begravet den 7' November. Han blev 81 Aar gammel og maa altsaa være født ca Hans Michelsen og Segne Pedersdatters Søn Jens Hansen (F/15, F/3 1) blev døbt Dom. Quinquagesima (27/2) Han var gift to Gange, første Gang med den 17 Aar ældre Inger Esbersdatter (Viet 22/7 1754) fra Slettegaard, som Jens Hansen overtog kort før Brylluppet iflg. Skøde 5/ Efter Inger Esber.sdatters Død i 1775 giftede Jens Hansen sig den 10/ med Bodil Ipsdatter (F/16, 32/F). Det er overvejende sandsynligt, at Bodil Ipsdatters Forældre var Jep Jensen (64/31, 64/63) født ca. 1721, begravet 24/8 1798, og Hustru Dorte Friderichsdatter (64/F, 64/64) født ca. 1724, begravet 22/ Ægteparret synes omkring 1760 at være tilflyttet østerlarsker, hvor de boede paa 45' SIg. Pc. Bodil Ipsdatter døde II/5 18F, 781/2 Aar gammel; hun maa altsaa være født ca. 1754, da hendes Forældre endnu ikke opholdt sig i 0sterlarsker. Det er imidlertid ikke lykkedes mig at finde nogen Kirkebogs-Indførsel om Fødselen i Øens andre Sogne. Jens Hansen døde 18/ af Alderdomssvaghed og Brystklemmelse som Undentagsmand paa Slettegaard. Jens Hansen (Nr. 237) og Bodil Ipsdatter (Nr. 246) havde vistnok flere Børn, her anføres kun Datteren Anna Christine (Ane Kirstine) Jensdatter (16/8, 16/16), hun var døbt Dom. 20 p. Trin. (2/II) 1783 og døde 22/II Hun blev 18/ gift med Pede Mogensen (16/7, 16/15) døbt 27/1 1773, død 24/ Peder Mogensen var fra Ol sker og hans Forældre var Mogens Pedersen (F/13, F/29) Vedby, 2' SIg., Olsker, døbt 4/3 1746, død 26/ og Hustru Anna (Kirstine) Jørgensdatter (F/14, F/3o) døbt 10/6 1742, død 23/ De var viet 21/ og havde foruden Peder Mogensen følgende Børn: (F. L. 1787): l. Jørgen Monsen født ca :63-'264 I , I 27 I a Anders Monsen født ca. 1783, arvede Vedby efter Faderen og var Kirkeværge Anna Monsdatter født ca Margrethe Monsdatter født ca Mogens Pedersens (Nr. 250) Forældre, der ejede Vedby før ham, var Peder Mogensen (64/25, 64/57) - nævnes i Jordebog for 1737 og som Kirkeværge født ca. 17, begravet 24/ og Hustru Margrethe Rasmusdatter (64/26, 64/58) født ca. 1703, begravet 9/ Mogens Pedersens Hustru Anna Jørgensdatter (Nr. 251) var fra Maegaard, 3' SIg., Olsker, og hendes Forældre var Jørgen Jørgensen (64/27, 64/59) født ca. 1708, begravet 17/ og Hustru Anna Larsdatter (64/28, 64/60) død Skiftet efter Anna Larsdatter (Bh. N. H. Skiftep , Fol. 307 o. fl.) oplyser, at hun har været gift tre Gange, nemlig: I' Gang med Peder Wefstsen. Børn: l. Wefst Pedersen (død) gift med Kirstine Peders datter, Hollændergaard, Olsker - 7 Børn. 2. Margrethe Pedersdatter (død) gift med Peder J ørgensen, Bridsensgaard, Olsker - I Søn -. 2' Gang med Hans Rasmussen. Børn: I. Karen Hansdatter gift med Hans Samuelsen, Allinge. 2. Johanne Hansdatter gift med Smed Nicolai Holm, Nexø. 3' Gang med Enkemand Jørgen Jørgensen. Foruden Anne Kirstine Jørgensdatter var der i dette Ægteskab en ældre Datter Sidsele Jørgensdatter gift med Peder Hartvig Møller (Muller), Sandvig. Boets Nettoformue opgjordes til Dl , og der registreredes blandt andet en Del Sølvsager, saaledes 5 Sølvbægre med Mærker, I Sølvkande mrk. Oluf Nielsen og Maren Hansdatter Anno 1663 (vurderet til godt 52 Dl.), samt 4 Sølvskeer. Anna Kirstine Jørgensdatter fik foruden sin retmæssige Arv paa ca. 38 Dl. af sin Fader foræret 200 Dl., samt»imod Søsterens Fæstensøl og Bryllup«100 Dl., og for at have passet sin gamle og svage Moder 70 Dl. Ifølge en 8 Mands Dom afsagt 22/ skulde Maegaard efter Anna Larsdatters (Nr. 259) Død tilfalde hendes Søn af første Ægteskab Wefst Pedersen (Nr. 261), da han imidlertid var død, gik Arveretten over til hans yngste Søn Wefst Peder-

15 sen Wefstsen (4 Aar gammel), idet hans Moder Kirsten Pedersdatter (Nr. 262) k Beboelsesretten "sin Livstid" og flyttede til Maegaard ved MIdfaste Gaarden, der siges at være meget brøstfældig, vurderes til 5 Dl. Jørgen.Jørgensen (Nr. 258) tog derefter Ophold hos sin Datter og SVIgersøn paa Vedbygaard, hvor han døde A. Peder Mogensen og Anna Christine Jensdatter paa Slettegaard havde ni Børn: 1-9. r. Anna Kirstine døbt Dom. 22 p. Trin. (91 I I) 1800 død 16/II Ugift. 2. Bodil Chatrie døbt Dom. I p. Trin. (20/6) 1802, død II/ VIet 4/ til Jørgen Olsen, født 19/ , død 25/ »Aflivet sig ved Hængning, smdssvag, melankolsk«. Skomager, Kongens Mark, 0sterlarsker, Barn: a. a. Je.ns Jørgen Olsen født 20/ , død 25/ VIet 25/ til Ane Margrethe Svendsen født i Melsted 14/3 1858, død 7/II Avlsbuger, Kongens Mark, 0sterlarsker, senere Arbejdsmand i Melsted. 3. Morten, føt 6/3 1806, død 7/ i Rønne. Viet 13/ til Enke Anna Margrethe Kjøller fra Bjergegaard,. 29' SIg., Klemensker, født ca. 1801, død 4/ Viet anden Gang 27/II 1848 til Pauline Kirstine Poulsen fr Pilegaard,.26' SIg., Klemensker, født 7/4 1827, død I Rønne Maj Boede paa Bjeraegaard og Aagaard i Klemensker og fra omkr b paa 9' '! dg. Pc. Klemensker. I første Ægteskab synes der Ikke t have været Børn, i andet derimod tre: a-c. a. Juhane Marie Pedersen, født 20/ , død i Rønne 1/ Viet 28/ til Wiktor Georg Kure fra ranegaard, 4' SIg., Nyker, født 15/6 1844, død I Rønne 8/ Ejer af Smedegaard 17' SIg., Knudsker. Børn: A)-E). ' A). Ana Marie Pauline Kure, født 26/ VIet 26/ til Andreas Peter Folkmann født i 0sterlarsker 20/ Nuværend Bopæl: Sct. Mortensgade 18, Rønne. Børn: 1)-3) I). Bernhard Folkmann, født 20/ Viet 6/ til Hedvig Jensen, født 8/1 191 r. ' Skæreri -Medhjælper, 0sterIarsker. Barn : a). a). Emil Folkmann, født 28/ ). Manna Viktoria Folkmann, født 3/ Viet 25/II 1928 til Knud Valdemar Hansen, født 1/ Avlsbruger, Aaker. Børn: a)-b). a). Erik Hansen, født II/ b). Anna Viktorie Hansen, født 12/ )' Aksel Folkmann, født 3/ Gartnermedhjælper, Rønne. B). Jens Peder Mathias Kure, født 12/9 1877, død Viet 27/ til Ellen Kristine Marie Kofoed fra Brandsgaard, Bodilsker, født , død 11/ Viet anden Gang 5/ til Johanne Kristine Michella Thinggaard fra Pluggegaard, Nyker, født 28 / Ejer af Pilegaard, Nyker. Børn: 1)-10). I' Ægteskab. I). Aage Brandt Kure, født 19/ Viet i Montreal 4/ til Karen Margrethe Arvidsen fra København, født 191 r. Bosat i Montreal, Canada. 2). Esther Eleonora Kure, født 5/ Husassistent, London. 3)' Wilmer Wiktor Kure, født 6/ Bestyrer af Pilegaard, Nyker. 4). Gerda Marie Kure, født 3 / Expeditrice, Rønne. 5). Ruth Charlotte Kure, født 4/ Husassistent, København. 6). Helga Agnethe Kure, født 20/ Husassistent, København. 2' Ægteskab. 7)' Ellen Nathalie Kure, født 10/ ). NathalieThinggaardKure, født 22/ ). Jens Peder Thinggaard Kure, født 23/ IO). Vera Thinggaard Kure, født 13/ C). Rebekka Christine Kure, født 17/II Viet 24/ til Repræsentant Carl Eduard Tho-

16 lander fra Rønne, født II/IO Bopæl: Jyllingevej 2, Vanløse. Børn: 1)-2). I). Rigmor Alvilda Tholander, født 16/ Sygeplejerske, Bispebjerg Hospital, København. 2). Poul Kure Tholander, født 18/ Landmand. D). Nikolaj Kure, født 14/ Viet 24/ til Karoline Frederikke Hansen fra Nygaard, Knudsker, født 7/ Repræsentant, Rønne. Børn: 1)-3). I). Ulla Laura Kure, født 12h 191 I. 2). Børge Georg Kure, født 23/ Landmand. 3) Jørn Kure, født 5/ Barber, Rønne. E). Poul Kure, født 14/ Viet 29/ til Lisbet Charlotte Cordua fra Vestergaard, Vestermarie, født 25/ Ejer af Smedegaard, 17' SIg., Knudsker. Børn: 1)-2). I). Mogens Kure, født 12jlO Handelslærling. 2). Jens Kure, født 24/ Landmand. b. Peter Esper Pedersen, født 29/ Udvandret til Amerika som 16aarig. c. Rebække Kirstine Pedersen, født 19/ Viet 3 0 / til Jens Michael Hermansen fra Vallegaard, Nyker, født 6J4 1848, død 17/ Mangeaarig Ejer af Vallegaard, 15' V dg., Nyker. Nuværende Bopæl: Rolighedsgade 32, Rønne. Børn: A)-G). A). Jens Martin Peter Hermansen, født 10/6 1876, død 23/ Ugift. Kæmner i Hornslet, Jylland. B). Kroli?e irstine Hermansen, født 2/ VIet ul RIchard Kofoed, født Ejer af Sjælegaard, 0stermarie. C). Valdemar Hermansen, født 24/ Viet 20/ til Thora Knudsen fra Klemensker, født 22/ Bopæl: Glimminge, Klemensker. Børn: 1)-5)... I I). Valborg Kristine Hermansen, født 23/ Husassistent. 2). Jens Peter Hermansen, født 11/ Landmand. 3). Jørgen Johannes Hermansen, født 2/ ). Karl Kristian Hermansen, født 28/ ) Grete Katrine Hermansen, født 7/ D). Esper Nicolai Hermansen, født 8/ Viet 20/ til Cecilie Kristine Friedrichsen fra Holbøl, Sønderjylland. Bopæl: Rolighedsgade 32, Rønne. Barn: I). I). Arthur Hermansen, født 14/ Elev paa Johnstrup Seminarium (1934). E). Karl Kristian Hermansen, født 4/4 1885, død Viet til Emma Jensen fra Lersby, 0stermarie. Bopæl: København. F.) Hermandine Rebække Hermansen, født 28/ Ugift. Husbestyrerinde i Melsted. ' G.) Pauli Hermansen, født 23/ Viet til Ellen Hansen fra København. Snedker, Godthaabsvej 226, København. Børn: 1)-2). I). Lilli Hermansen. 2). Ejler Hermansen. 4. Mogens, født 8/9 1809, død 16/ Viet 1/ i 0stermarie til Petrea Cathrine Pedersen fra Ibsker, født 13/4 1822, død 16/ Avlsbruger, 20' Vdg. Gr., 0sterlarsker. Børn: a-e. a. Niels Peter Mogensen, født 25/9 1844, død 23/ »Aflivede sig ved et Skud«. Gift, om Hustruen vides intet. Tjenestekarl paa Kobbegaard, 0sterlarsker. b. Andrea Cathrine Pedersen, født 8/9 1850, død 12/ c. Nielsine Christine Pedersen, født 8/ I Viet 8/ til Hans Andreas Mun.ch fra 20' Y-dg., 0stermarie, født 9/1 I Y derhgere Oplysnmger mangler. d. Hans Jørgen Mogensen, født 17/1 I Ubekendt. e. Julius Mathias Mogensen, født 1/ Ugift. Gartner, 0sterlarsker.

17 Jens, kaldet Jens Pedersen Rasch eller Jens Rasch, 2). Olav Henry Olsen, født 28/II født 19/8 1812, død I3/II Viet 25/ til 1 B). Kristine Martine Olsen, født II / I I 188 r. V let 35 1 Lovise Madsdatter, født , død 25/ /II 1904 i 0sterlarsker til Frederik Johan- 372 Avlsbruger, 26' SIg. Gr., 0sterlarsker. nes Niels Sørensen fra Præstø, født 23/ Peder, født , død 21/ Viet 7J til Opsynsmand, Hollænderskoven, Præstø. 353 Bodil Kirstine Jensen, født 17/3 1819, død 12/ Barn: I). Skomager, 2' Vdg. Gr., 0sterlarsker. Børn: a-f. I). Viggo Søndergaard Sørensen, født 14/ a. Ane Christine Pedersen, født 5/ Viet 12/ Viet 23/ i Tornborg, Korsør, til Anders Jensen Møller, født 20/3 1842, død til Johanne Marie Nielsen fra Korsør, født Ejer af Hallegaard, 6' SIg., Nyker. 7/ Mekaniker, Præstemarken, Bopæl: Karetmager Pedersen, 0ster larsker. Børn: Præstø. Barn: a). født A)-C). a). Kirsten Søndergaard Sørensen, A). Marie Kristine Møller, født 12/ Viet 15/ / IO 1913 til Karetmager Charles Andreas 376 C). Hansigne Elise Olsen, født I9/I VIet Pedersen, født IolII 1888 (Se Nr. 410), 0ster- 27/ til Valdemar Kornehus Ipsen fr 377 larsker. Aaker, født 4/ Murermester, Bakkehøj, 357 B). Anine Kristine Møller, født 19/ Ugift. Rutsker, Hasle. Børn: I)-rr). 12/1 Husbestyrerinde, Stensgaard, Aaker. I). Karen Anine Margrethe Ipsen, født C). Kristine Karoline Møller, født 4/6 1888, død Husassistent, Køberrhavn / Viet 29/ til Sinius Johan- 2). Valborg Oliva Juliane Ipsen, født 12/6 379 nes Larsen fra Friløkken, Vestermarie, født Viet 13/ til Knud Johan Pelle, 380 8/2 1888, død 11/ Viet anden Gang 2/8 født 31/ Arbejdsmand, Muleby, til Ludvig Anias Larsen fra Friløkken, Nyker. Barn: a). Vestermarie, født Ejer af Stens a) Erik Pelle, født 20/ gaard, 39' SIg., Aaker. Børn: 1)-4) )' Juul Nørregaard Ipsen, født 4/ r. I' Ægteskab. Fodermester, p. t. Nylarsker. 361 I). Holger Larsen, født 21/ Landmand. 4). Elisabeth Marie Ipsen, født 12/ ). Ove Johannes Larsen, født 12/ Husassistent, Allinge. 2' Ægteskab. 5)' Valdemar Egeby Ipsen, født / )' Gunhild Andrea Larsen, født l/ii Arbejdsmand, Muleby, Nyker ). Bodil Karen Larsen, født 28/ ). Hedvig Kristine Ipsen, født 26/ b. Christine Margrethe Pedersen, født 15/6 1852, død Husassistent, Vang / Viet 31/ til Ole Olsen, født i I 7)' Ejner Nørregaard Ipsen, født 20/ Sverige 3/ Avlsbruger, 43'Slg. Pc., Klemens- Fodermester, p. t. Klemensker. ker, senere 0sterlarsker, nu ved Nørregaard, Rø. 8). Ethly Anie Ipsen, født 25/ Børn: A)-G) )' Ethel Dorthea Ipsen, født 25/ A). Oluf Marius Olsen, født 7/8 188o. Viet 1717 IO). Karl Edvard Aakær Ipsen, født til Karoline Henriksen fra Nørre Næraa II). Orla Kornelius Egeby Ipsen, født 15/ 6 39 Sogn, født 21/ Bopæl: Brandsby, pr Kapendrup, Fyn. Børn: 1)-2) D). Marie Bodilsine Olsen, født 26/II VIet 369 I). Ellen Marie Olsen, født 5/ / til Johan Peter Theodor Nielsen fra

18 I Nylarsker, født 9/rr Postbud Rønnevej, Aakirkeby. Børn: 1)-3). ' I). Emma,Johanne Nielsen, født 23/ HusaSSIstent, p. t. Hellerup. 2). Harry Vestergaard Nielsen, født 13/ Handelsmedhjælper, Aakirkeby. 3)' Be:ty Maria Nielsen, født 10/ HusaSSIstent, p. t. Hellerup. E). Karl Olsen, født 22/ Ugift. Landmand, Bøgeskoven, Rø. F). Theodor Olsen, født 4/ Ugift. Murersv.end, Hans Rømersvej, Aakirkeby. G). VIctor Olsen, født 28/ Viet til Karen Nielsen. Avlsbruger, Bøgeskoven, Rø. Børn: 1)-4) I). Judith Olsen, født ). Ellen Olsen, født ). Minna Olsen, født ). Kaj Olsen, født c. Jens Peter Petersen, født 25/rr r85j, død ca. 188.t. Formentlig ugift. Bosat i Oslo. d. Sexine Hansgine Pedersen, født 4/ Viet 26/rr ISS2 til Enkemand, Møllersvend Andreas Holm, født 3/9 1848, død S/ Bosat i 0sterlarsker, senere i Rønne. Barn: A). A). Hans Alexander Holm, født 18/3 ISS4, død i Hamburg rr/ Ugift. Sømand. e. Hans Ncolai Pedersen, født Il/II IS58, død 19/ VIet IC/IO 1884 til Dorthea Margrethe Jørgensen fra 0sterlarsker, født 14/2 185S, død 8/ Karetmager, 0sterlarsker. Børn: A)-C). A). Carles Andreas Pedersen, født IO/II VIet 15/ til Marie Kristine Møller fra Hallegaard, Nyker, født 12) (Se Nr. 356). Karetmager, 0sterlarsker. Børn: 1)-6). I). Magda Kristine Pedersen, født 7/1 I ). Anker Møller Pedersen, født 7/ )' Anna Margrethe Pedersen, født 25/ ). Rigmor Marie Pedersen, født 23/4 19I5. 5). Gudrun Andrea Pedersen, født 3/ ). Aage Andreas Pedersen, født 23/ :) S B). Alexandra Birgitte Pedersen, født 29/ Viet 17/1 I 1920 til Vilhelm Jørgensen, født 31/5 IS96. Smed. Randers. Barn: I). I). Valther Tideman Jørgensen, født 19/ C). Hans Pedersen, født 7/3 IS95 Viet til Anna Therkelsen fra Knudsker, født i Aaker April IS94. Købmand, Nørregade 20, Rønne. Børn: 1)-4)'. I). Erna Pedersen, født 24/ I 192 L 2). Margit Pedersen, født 16/ )' Aase Pedersen, født 5/ )' Hans Aage Pedersen, født 16/ f. Alexander Timann Pedersen, født 19/2 IS61, død 27/ Viet 14/10 IS86 til Laura Emilie Petrsen fra København, født I/S IS63 Skomager, Vlksø, Sjælland. Karen Marie (S/4, 8/S), født 24/6 ISI9, død 9/ Viet 2/4 IS41 til Jeppe Andersen (S/3, S/7), født 20/S IS12, død 2S/2 ISS6 (Se Nr. 47).Ejer af Slettegaard, 6' Vdg., 0sterlarsker fra IS41 ul IS79 Sandemand fra ca. IS50. Børn: a-f. a. Caroline Maria Jeppesdatter (4/4), født S/II , død 8/S IS80. Viet 22/ til Svend Hansen Schou (4/3) fra Elleskovsgaard, 0sterlarsker, født 31/ , død 12/11 19rr (Se Nr ). b. Ane Margrethe Ipsdatter (4/2) født 10/ , død 7/ Viet 23/1 I 1860 til Hans Svendsen fra Krogegaard, 0sterlarsker, født 27/ , død 9/ (Se Nr. Ip), c. Hans Peter Ipsen, født 25/rr 1844, død 4/ Viet 19/ til Birgitte Caroline Marie Kofod fra Glasergaard, 0sterlarsker, født 1/4 IS59, død 15/ Ejer af Slettegaard, 6' Vd?, 0sterl.a r s ker , derefter bosat I Gudhjem. Barn: A). A). Andreas Peter Ipsen, født 25/ , død II/ d. Andrea Christine Ipsen, født 23/ , død 29/ Ugift. Bosat mange Aar i Gudhjem, derefter i Rønne.

19 e. gine Marie Ipsen, født 9/ Viet 25/ ). Helge Grønberg Pedersen, født 24/ til Hans Anker Mi.iller fra Bækkegaard, 0sterlars- Kontorist, København. ker, (Broder til Nr. 744) født 3/ Avlsbru- 454 b. Hans Pedersen, født 14/ Ugift. Udvandret ger og Vognmand i Gudhjem Nuvæ- til Amerika. rende Bopæl: Svanekevej I, Rønne. Barn: A). 455 c. Peder Pedersen, født 15/7 1854, død 14/1 I934.Vict 437 A). Agnes Karoline Mi.iller, født 20/ Ugift /4 188 I til Andrea Caroline Funch fra Olsker, Svanekevej I, Rønne. født 9/ i Rø, død 8J Smedemester, 43 8 f. Julie athrine Ipsen, født 7/ Viet 23/ 12 Allinge. Børn: A)-C) tll Enkemand Theodor Marthin J ensen, Søn af 457 A). Alfred Peter Pedersen, født 30/ Viet 439 a Jens Morten Jensen, St. Myregaard, 6' SIg., Knuds II /II 19 II til Ingeborg Engel Marie Rønne ker, født 6/II 1852, død 1I/ Ejer af St. fra Nexø, født 22/ Bankbestyrer, AI- Myregaard, 6' SIg., Knudsker til Nuværende linge. Barn: I). Bopæl: Lobbæk Telefoncentral. Børn: A)-C). 459 I). Ellen Valeur Pedersen, født 231r A). Anna Kathrine Jensen, født 13/ Ugift. Student. Lobbæk. 460 B). Anna Christine Pedersen, født 9/ Viet 44 1 B). Ingeborg Jensine Jensen, født l/i Viet 461 9/ til Karl Otto Kofoed fra Allinge, / til Marius Ambrosius Jensen, født født 6/ Mølleejer, Nymølle, Allinge. 4/ i 0sterma.rie. Ejer af Glasergaard, l Børn: 1)-3)' 25' SIg., 0sterlarsker. Barn: I). 462 I). Valborg Pedersen Kofoed, født 8/ I). Vera Jensen, født 23/ Viet 8/ til Karl Peter Nielsen, født 444 C). Lovisa Marie Jensen, født 30/ Ugift. 2 I / Malermester, Nørregade, Allinge. Lobbæk. Barn: a)-b) Jeppe Pedersen, født 20/5 1822, død 16h Viet 464 a). Kjeld Kofoed Nielsen, født 20/ / til Ane Cathrine Kure fra Rø, født 13/2 464 a b). Kaj Kofoed Nielsen, født 4/ , død 28/ Smedemester paa 67' SIg. Gr., 465 2). Svend Ove Kofoed, født 14/ Viet Klemensker. Børn: a-g. 465 a 61r 1940 til Karen Margrethe Lind, født 447 a. J ens Sigfred Pedersen, født 23/z 1849, død I 61r 61r Nymølle, Allinge Viet 27/ til Margrethe Mortensen fra 466 3). Vagn Kofoed, født 9/ Hasle, født 13/ , død 8/ Smede- 467 C). Marie Andrea Pedersen, født 12/ VIet mester i Rønne. Barn: A) / I til Hans Christian Pedersen fra 449 A). Peder Sigfred Pedersen, født 4/ Viet Sandvig, født 12/9 1882, død 7/ Sten- 45 2/ til Anna Grønberg fra Rønne, født værksformand, Allinge. Viet anden Gan5 23/6 1881, død 5/ Viet anden Gang 469 9/ til Ludvig Christian Nielsen fra. AI / til Frida Anna Jensen fra Horsens, linge, født 22/ Kulhandler, Allmge. født Maskinmester ved Carl Allers Børn: 1)-3)' Etablissement. Bopæl: Malmmosevej 42, Holte. I' Ægteskab. Børn: 1)-2). 47 I). Helga Pedersen, født 26/ Viet 3/9 I' Ægteskab. 470a 1935 til Frands Ege Melchior Hansen, født 4\"2 1). Margot Pedersen, født 22/ Gift. 8/ Bager. Børn: a)-b). Nærmere Oplysninger mangler. 470b a). Leni Debora Melchior Hansen, født 29/

20 33 47 C a b). Rene Ege Melchior Hansen, født 221I ). Anna Marie Pedersen, født 3/ Vit:t 22/ til Jacob Andreas Lund, født 7/ Købmand. 3). Christen Jørgen Pedersen, født 22}IO d. Ane Marie Pedersen, født , død Viet 13/ til Joh. Morten Kofoed Petersen fra Hasle, født 261I 1860, død Maskinsnedker, Rønne. Børn: A)-B). A). Johanne Marie Petersen, født 20/ Ugift. Husbestyrerinde, Aakirkeby. B). Anna Kristine Petersen, født 27( Viet 22/ til Emil Lyngberg fra Knudsker, født 19/7 1887, Købmand, Rønne. Børn: 1)-2). I). Paul Martin Lyngberg, født 27/ Kommis, Rønne. 2). Bernt Vigant Lyngberg, født 25/ I Tømrerlære, Rønne. e. Martin Pedersen, født 281I 1859, død 22/ Viet 7/ til Hansine Barbarine Petersen fra Hasle, født 16/ Smed og senere Slagter i Hasle. Børn: A)-L). A). Augusta Vilhelmine Pedersen, født 5/ Ugift. B). Johanne Marie Pedersen, født 12/ Viet 16/ til Carl Henning Cederlund fra Stockholm, født 13/ Ingeniør. Ludvika, Sverige. Børn: 1)-2). I). Knut Edvard Cederlund, født 27/ ). Karl Henning Cederlund, født 1/ C). Barbro Cathrine Pedersen, født 15/ Viet 6j til Hans Anker Jensen, Ejer af Kofoedgaard, 0stermarie. D). Martin Christian Pedersen, født 4/ Viet 3/ til Marguerithe Karen Jensen fra København, født 5/1 1901, død 20/ Viet anden Gang 7/ til Karen Hansen fra Frederiksberg, født 30/ Maskinmester paa Masnedsund-Færgen a 506b E). Astrid Karoline Pedersen, født 13/ Ugift. Bosat i København. F). Vilhelm Pedersen, født 12( Viet 18/ til Anna Folkmann. Avlsbruger, Aaby, 0stermarie. G). Siri Margrethe Pedersen, født 26/4 19. Viet 28/ til Niels Jacob Richard Holm, født 7/ Kommuneassistent, Rønne. Børn: 1)-2). I). Kaj Otto Holm, født 20/ ). Richard Holm, født 9/ H). Thyra Rigmor Pedersen, født 17/ Viet 6/ til Andreas Lind. Murer, Klemensker. Børn: 1)-2). I). Gurli Marguerith Lind, født 29/ ). Rolf Martin Lind, født 18/ I). Knud Hamfeldt Pedersen, født 26/ Maskinkonstruktør. Viet 14/ til Inger Pedersen, født 14/ Fortsætter Faderens Slagterforretning i Hasle. Barn: I). I). Knud Ole Pedersen, født J). Hans Peter Pedersen, født Viet 16/ til Lisa Anina Birk Mikkelsen, født r/ Uddannet Mejerist. Marts 1937 overtaget Mortensens Slagterforretning, Lille Madsesgade, Rønne. Børn: 1)-2). I). Ruth Birk Pedersen, født 13/ ). Poul-Anker Birk Pedersen, født 26/ K). Ellen Pedersen, født 20/ Modeforretning i Hasle sammen med Søsteren (Nr. 506). L). Else Pedersen, født Viet 1937 til Edvard Lind-Holm, Snedkermester. Modeforretning i Hasle sammen med Søsteren (Nr. 505). Barn: I). I). Frank Lind-Holm, født 2/ f. Janus Oluf Pedersen, født 26/8 1867, død 5/ Viet 12/ til Margrethe Larsen fra Vestermarie, født 4/ ' Smedemester, Samsingsbro, Klemensker. Børn: A)-H). A). Harald Pedersen, født 2/ Ugift. Landmand i Finland. 3

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt K.M.C. Side 1 Smed Bendt Olsen Født ca. 1781. (K: Kirkebogen s.53 død). Død mandag den 4. februar 1822 i Olsker. (K: Kirkebogen s.53). Blev ca. 41 år. Begravet lørdag den 9. februar 1822 fra Olsker kirke,

Læs mere

Ø s t e r 1 a r s k e r. Sl!Egter.

Ø s t e r 1 a r s k e r. Sl!Egter. Ø s t e r 1 a r s k e r Sl!Egter. Tilegnet Mindet om mine Fo~ldre Hans Andreas Svendsen og Mari~ Elene født Schou Ø s t e r 1 a r s k e r S 1 æ g t e r med særlig Tilknytning til Krogegaard (l.selvejergaard),

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~"' - ~ufen. ... " )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ ". ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,."',. I,.. '.. ";...

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~' - ~ufen. ...  )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ . ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,.',. I,.. '.. ;... .. \. ~.. ~ _, fcimiav!e ovc:r.,,,_,_.!~f~"' - ~ufen......~ -~~-:.,."',. I,.. ' " : -.. ''..... ~,,.j.. '... " )r:. " ". ~... ', '.. ";... ' ',: o# I ~- '..-;_ ' '' 'f " ' ' }t: :,.,,. _ S t a m t a v

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1 Udskrift af efterkommere: Dette dokument indeholder efterkommere i forhold til den aktuelle proband dvs. personen, der er udgangspunkt for udskriften. Efterkommerne

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 7. 6. januar 1823 12. juni 1832. Nr. 1. Side 1. 1823. 6. Jan. Wilhelm Piil, soldat, Christiansø. Døde den 22. Dec.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Anden Generation. Tredie Generation

Anden Generation. Tredie Generation 1. Bærild Clausen f. bef 1668, (søn af Claus Hansen og Elsebeth Bærildsdatter) g. 1682, i Klemensker, Sidsel Haagensdatter, f. 1658, Klemensker, (datter af Haagen Sonesøn Rønneby og Sidsele Larsdatter)

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 5 26. marts 1825 12. december 1833. Nr. 1. Side 1. 1825. 26. Marts. Mette Pedersdatter, enke, 20. Sg. Rutsker. Afg. Samuel Hansen. 1 søn. 1 dat. A: Jørgen Samuelsen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Som en videreførelse af den slægtsbog, som vi har, og som kun omhandler min mors slægt, vil vi, Kathrine og Chresten Salling Jensen, gerne

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

S l æ g te n M a d v i g

S l æ g te n M a d v i g S l æ g te n M a d v i g K. Thorsen. 1935 Afskrevet 1979 efter Originalen på Bornholms Museum E. K. Slægten M a d v i g s Hjemsted er Fiskerlejet Madvig (Matvik) ved Trensum By, Hellerød Sogn, Bregne Herred,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

A10 B1 C3 A10 B1 C3. G1. Emil Müller Ralsted, f. 16/ STANGEGAARDS-GRENEN ændret

A10 B1 C3 A10 B1 C3. G1. Emil Müller Ralsted, f. 16/ STANGEGAARDS-GRENEN ændret A10 B1 C3 HJALMAR CHRISTIAN MUNCH, f. 28/8 1887, d. 15/10 1972, gdr., Stavns- st., g. 10/10 1913 SIGRID gård, Poulsker, fra 1949 villa Aftenhvile, Pedersker KATHRINE SONNE (datter af gdr. Hans Anker S.,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Kildehenvisningsrapport 1

Kildehenvisningsrapport 1 Kildehenvisningsrapport 1 1. Anders Hans Andersen - Kirkebog. 1. Anders Hans Andersen [113] 2. CPR, Det Centrale Personregister. Om CPR-området Siden 1924 har der eksisteret en systematisk registrering

Læs mere

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Generation 1 1. Damsbo, Mogens. Mogens blev født d. 1958-02-24 i Greve Kommune, Region Sjælland, Danmark. Han er søn af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund. Han

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

over som særlig stammer fra Aaker og Aakirkeby. Aar 1799 til 1943 omfatter ialt 6 Generationer. Samlet af undertegnede i sit 87. Aar.

over som særlig stammer fra Aaker og Aakirkeby. Aar 1799 til 1943 omfatter ialt 6 Generationer. Samlet af undertegnede i sit 87. Aar. STAMTAVLE over Familien Enge I, som særlig stammer fra Aaker og Aakirkeby. Aar 1799 til 1943 omfatter ialt 6 Generationer. Samlet af undertegnede i sit 87. Aar. Aakirkeby i August 1943. ff. K. Engell.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED 3 Inkl. Allinge Sandvig. 13. januar 1812 23. november 1830. Sidenummeret i protokollen står oppe i venstre hjørne på den venstre side. Sidenummer springer på en

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

EAerstæst af Enevotd Lauridsen Udsen ( 1319-1378)

EAerstæst af Enevotd Lauridsen Udsen ( 1319-1378) EAerstæst af Enevotd Lauridsen Udsen ( 1319-1378) Eftersiægt af Enevo!d Lauridsen Side! Enevoid Lauridsen Udsen født i519. Tutstrup. stihing Væbner, giiit Ingrid Terki!dsdatter. Enevoid døde før 1578.

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere