SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk"

Transkript

1 B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942

2 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien.... Damaskegaardslinien... 5 Krogegaardslinien... 8 Slettegaardslinien Melstedgaardslinien Elleskovsgaardslinien I Krogegaard Melstedgaard Damaskegaard Elleskovsgaard... 8 I Slettegaard Andre Slægtsgaarde (Sandegaard, Strandbygaard, Kjeldsebygaard, Lensbjerregaard) En Ligprædiken En Beretning... " 96 Alfabetisk Personregister. Mænd Kvinder Forkortelser m. m I I 5 Amtsskolekonsulent O. A. NIELSEN: Blade af 0stermarie Udmarks Historie Fhv. Stationsforstander C. KRAGH: Omkring to bornholmske Renaissance-Ligstene Fhv. Stationsforstander C. KRAGH : Kvartermester Lars Nielsen 143 Lektor TH. LIND: Foreningen Bornholm i 35 Aar COlBERGS EFTFL. BOGTRYKKERI. RØNNE

3 0sterlarsker Slægter med særlig Tilknytning til Krogegaard (r. Selvejergaard), Melstedgaard (2. SIg.), Damaskegaard (3. SIg.), Elleskovsgaard (43. SIg.) og Slettegaard (6. Vdg.), alle af østerlarsker Sogn i Bornholms Amts østre Herred. Af Fuldmægtig V. Svendsen. Tilegnet Mindet om min Far Hans Andreas Svendsen og min Mor Marie Elene, f. Schou. Forord. I min Stue hænger ernst Køies kendte Radering af Østerlars Kirke. Under Arbejdet med Slægtsbogen har mit Blik ofte søgt dette Billede, mine T anker er da gaaet til Bornholm, og i Fantasien har jeg Søgt at levendegøre det tørre Arkivstof paa mit Bord. Saa stod jeg atter en Dag paa Bakkedraget ved østerlars Kirke. Mit Blik søgte ud mod Havet, ned til Gudhjem og Melsted med Gaarden af samme Navn og videre ind over Landet mod det store Sogns vestlige Grænse, hvor Elleskovsgaard engang laa. Her har vor Slægt gennem Aarhundreder levet og virket. Slidsomt og haardt har dens Arbejde været paa den stride J ord, men stolte og frie har de siddet paa de gamlf! Slægtsgaarde. Jævnt og stilfærdigt har deres Liv vel almindeligvis formet sig. Kun enkelte af dem er traadt frem blandt deres Standsfæller og har deltaget i offentligt Virke. Men op til den gamle ærværdige Kirke, som vel i henved 800 Aar har knejset paa sin Bakketop, har de alle fundet Vej. Glade

4 og lykkelige, sorgfulde og bedrøvede er de gaaet det korte Stykke over Kirkegaarden for under de gamle Hvælvinger at søge Styrke og Trøst. Og tæt uden for de hvide Mure hviler deres Støv. l det efterfølgende har jeg søgt at udrede de Traade, der forbinder vor Slægt ned gennem Tiderne, et Arbejde, $Om har forskaffet mig megen Glæde. For de yngre Generationers Vedkommende er de genealogiske Oplysninger (fra ca. 1890) baseret paa de paagældendes egne Opgivelser. Denne Del af Arbejdet er for Slettegaards-, Melstedgaards- og Krogegaardsliniens Vedkommende i det væsentlige afsluttet og for Damaskegaards- og Elleskovsgaardsliniens Vedkommende For den Beredvillighed, hvormed Slægtens Medlemmer har besvaret mine Henvendelser, bringer jeg herved hver enkelt min T ak. Ligeledes takker jeg Rigsarkivets og Landsarkivets Embedsmænd for gode Raad og elskværdig Assistance. København i Oktober 1939 V. Svendsen a 6-6a 7-7 a 8-8a 9 FÆLLESLINIEN. De ældste Spor, det er lykkedes mig at finde i Arkivernes gamle Folianter om vor Slægt, taler fra SkifteprotokoIIens gulnede Blade. De fortæller om et Skifte, som har fundet Sted den 3r' Marts r692 (Bh. Land. Skiftep. r690-94, Nr. 5, Fol. r 30-2 o. fl.) efter Anders Nielsen, som boede og døde paa 3' Jordejendomsgaard (Damaskegaard) r a i 0sterlarsker. Arvingerne er hans Enke Anne Svends datter og deres 8 Børn, nemlig: I Niels Andersen, der er død, men efterlader sig to Sønner. Per Andersen. J ep Andersen. Boel Andersdatter gift med Bertel Jensen. Elsebeth Andersdatter gift med Hans Nielsen i Rø. Kirstine Andersdatter gift med Peder Christensen, Gudhjem. Karen Andersdatter gift med Jens Monsen i 0sterlarsker. Margrethe Andersdatter. Som det saa ofte gaar, synes der ogsaa her mellem Anders Nielsens Børn at have været en Del Uenighed angaaende Delingen af Faderens Efterladenskaber. Elsebeths Mand Hans Nielsen fra Rø er villig til at give Afkald paa sin Andel i Løsøret -»Jordegoedtzed aiieene undtagen«- da hans Kone har faaet større Hjemgift end de andre Søskende. Dette vil de øvrige Arvinger imidlertid ikke gaa med til, de forlanger, at Hans Nielsen skal tilbagebetale en Del af Hjemgiften. Skifteforvalteren ref.ererer»diskussionen«saaledes:»... Medarfuingerne formeente at nyde Jefned med hannem effter Loven, og haabte at Hans Nielsen burde legge

5 2 fra sig, om han hafde bekommed meere end hans Hustruis Sødschende, eller at qvitere det udi hans Anpart, hans Hustru kunde tilkomme i Jordegoedzed, huorpaa de var Schiffteforvalterens Kiendelse begierende; Schiffteforvalteren meldede hertil, effterdj at Hans Nielsen ej var nogen Art Løsøre begierende, og ingen visse Effterretninger og Specification under denne sal. Mand Anders Nielsens Haand i Boet findes, kand Hans Nielsen her paa Schiffted ej tilfindes noget effter Medarfuingernes Formeening at qvitere, eller fra sig legge, og i saae Maader indstihede det til Paakiendelse af Dommeren ved Lou og Ret... «Efter Vurderingen blev der til Deling 82 Sldr. 3 Mk. 14 Sk., hvoraf Enken fik det halve, Resten deltes mellem de 7 Børn. Der var ikke mere at dele»... undtagen Jordegoedtzet denne Jord 3' Gaard.«Desværre oplyser Skiftet intet om, hvem der faar "J ordegoedtzet«, dette er vel sagtens blevet afgjort ved en 8 Mands Dom, 'hvorom intet skriftligt er bevaret. Faa Aar senere, den IO' Oktober 1699, (Bh. Land. Skiftep Fol o. fl.) afholdes der atter Skifte paa Damaskegaard, nemlig efter Anders Nielsens yngste Søn 4 Jep Andersen, som altsaa synes at h;;:ve overtaget Gaarden efter Faderen, hvilket er i god Overensstemmelse med de særlige bornholmske Arveregier og ogsaa synes at fremgaa af Skiftebrevet. Heri hedder det:»... Noch anføris til dette boes middel den andeel, denne salig mand Jep Andersøn selv udi denne gaard arfved har efter sin si. fader og en deel sine sødschende udløst og betalt, som efter en samfrenders dom paa berørte gaard, foran dateret den 22 october a. o befindes... «Jep Andersen efterlader sig Hustru Dorethea Larsdatter fra»møllegaarden, som er den 37' i 0sterlarsker Sogn«og en lille Dreng Anders Ipsen paa 3 Aar. Boets Nettoformue er 148 Sldr. 2 Mk. 7 Sk., heraf faar Enken Halvdelen, medens»... dend anden halfue part kand ej nu uddeelis, efftersom encken er fruchtsommelig, og ej vidis huad arfuing endnu vil til komme, huorfor det saaledis hend staar indtil encken worder forløst...«kort efter at have født sit Barn afgik imidlertid ogsaa Dorethea Larsdatter ved Døden, og Skifterettens Folk møder atter IO paa Damaskegaard den 15' Januar (Bh. Land. Skiftep Fol o. fl.) Det synes af dette Skifte at fremgaa, at Dorethea Larsdatter - hun benævnes nu Daarete Lauridsdatter - har været gift 14 to Gange, idet der foruden Sønnerne Anders Ipsen og den 7 ll-i2 Uger gamle Jep Ipsen anføres en tredje Søn Thommis Thommesen Munck paa 7de Aar. Boets Nettoformue opgøres til 152 Sldr. 2 Mk., der deles mellem de tre Børn. Desværre fremgaar der intet af disse to Skifter om, hvem der faar tilkendt Ejendomsretten til Damaskegaard. Efter de almindelige Arveregier ligger det nær at antage, at Ejendomsretten til Gaarden er blevet tilkendt Jep Andersens yngste Søn Jep lpsen; hvorvidt dette har været Tilfældet, er det dog ikke lykkedes mig at konstatere, ligesom det ikke har været muligt at finde Jep lpsens Spor noget Steds. Derimod kan det med Sikkerhed fastslaas, at hans ældre Broder Anders Ipsen omkring 1740 og muligvis adskillige Aar tidligere boede paa og vel sagtens ogsaa ejede Damaskegaard. 14 Anders Ipsen (64/1, 64/17, 64(37, 64/49) maa efter Aldersopgivelsen i ovennævnte to Ski f tebreve være født ca. 1696, hvilket ogsaa stemmer med Indførelsen i 0sterlarsker Kirkebog ved hans Død. Den lyder:»fredag den 15' Februar 1765 blef Anders Ipsen begrafen udi hans Alders 69' Aar.«Anders Ipsen fik som Værge beskikket sin Farbroder Peder Andersen, der boede i Aaker eller maaske Aakirkeby. Da den treaarige Anders Ipsen var forældreløs, er det naturligt at antage, at han er blevet opdragen hos sin Farbroder i Aaker. Denne Antagelse støttes i hvert Fald ved den Kendsgerning, at Anders lpsen, da han blev voksen og skulde giftes, valgte en Kone fra Aaker. Den 8' Juli 1718 viedes nemlig i Aakirke den 15 22aarige Anders I psen til den tre Aar ældre Anna eller Ane Henrichsdatter (64/2, 64/18,64/38, 64/50). Hun var Datter af 16 Henrich Sort, 4' Vdg., Aaker, og døbt 19/ I Bornholms Jordebog for 1691 og 1719 anføres Henrich Sort som Bruger af 4' Vdg. i Aaker; der oplyses endvidere om Gaarden:,>Et frivaardnede af Sigwart Gages Gods. Betaler Egtepenge til Proprietaren. Haaber for den herindførte at blifue fri.«det kan ikke med Bestemthed fastslaas, naar Anders Ipsen 3 1*

6 4 har overtaget Damaskegaard, men hvis man antager, at hans yngste Broder Jep Ipsen er død som Barn, er det naturligt at formode, at Ejendomsretten til 3' SIg. dermed er overgaaet til Anders Ipsen. I saa Tilfælde har han vel ved sit Giftermad eller maaske umiddelbart før overtaget sin Faders Gaard. Hans ældste Søn, der er født 1720, og senere alle hans øvrige Børn er døbt i østeriars Kirke; han har altsaa fra 1720 boet i Sognet, men først ca. 20 Aar senere kan det med Sikkerhed fastslaas, at denne Bopæl er Damaskegaard. Her har han derefter boet til sin Død i Hvis der overhovedet er foretaget Skifte efter ham, findes der ikke mere skriftlige Optegnelser herom. Derimod henvises der i senere Dokumenter til en Kontrakt af 15/ mellem Anders Ipsens Enke Anna Henrichsdatter og hendes yngste Son Jeppe Andersen, hvorefter denne med sine Søskendes Samtykke for 435 Sldr. faar overdraget Ejendomsretten til Damaskegaard. Vi kan altsaa ikke med Skiftedokument som Kilde danne os noget Billede af Anders Ipsens Formueforhold; efter Datidens Forhold synes han dog at have været en velhavende Mand. Panteprotokollerne viser, at han til flere forskellige Personer har udlaant større og mindre Beløb. Da hans ældste Søn Mads Andersen 1747 fik Skøde paa Nabogaarden Krogegaard, var Anders Ipsen saaledes i Besiddelse af et Pantebrev paa 102 Sldr. 2 Mk. i denne Gaard, hvilket Beløb udgjorde en væsentlig Del af Købesummen for Krogegaard. Anders Ipsen var fra 1749 til I75I Kirkeværge (øl. K. Regnskb.). I denne Periode havde Kirkens Regnskab et Underskud paa ca. 100 SIdr., som Anders Ipsen midlertidigt udredede. Da Regnskabet I' Maj I75I atter viste Balance, ønskede Anders Ipsen at blive fritaget for Hvervet som Kirkeværge. r 5 Anna Henrichsdatter døde i den høje Alder af 84 Aar og blev begravet II/ Der synes heller ikke at være foretaget Skifteforretning efter dette Dødsfald. Anders Ipsen og Anna Henrichsdatter havde fem Børn. Fra disse gaar to lige Linier ned gennem vor Slægt nemlig Damaskegaardslinien og Krogegaardslinien, som atter forgrener sig til Slettegaardslinien, Melstedgaardslinien og Elleskovsgaardslinien. Disse fem Børn var: 16 a l. Mads Andersen døbt Dom. I Advent 1720, begravet 4/4 16b Viet 24/ til Walborg Hansdatter født c'a. 1714, begravet 16/ (Krogegaardslinien) a 3 18 b Dorethea Andersdatter døbt Dom. I Advent (29/1 I) Viet 3' Gang til Lars Hansen, Tyskegaard, 14' SIg., Ibsker. Hendrich Andersen døbt Dom. 3 Advent 1724, død 27/ Viet 18/ til Birthe (Birgitte) Peders datter døbt 4/3 1729, begravet 25/ Ejer af Pæregaard, 3' V dg., østerlarsker (Elleskovsgaardslinien). Anders Andersen døbt Festo Purificationis (2/2) Viet til Walborg Christensdatter født ca Ejer af Gamlevælde, 13' Sig., Østerlarsker. Jeppe Andersen døbt Dom. Palmarum 1734, begravet 8/ Trolovet 22/ til Bodil Aredsdatter fra Weidemannegaard, 47' SIg., østermarie, døbt Dom. 23 p. Trin. 1746, begravet 22/ (Damaskegaardslinien). DAMASKEGAARDSLlNIEN. 21 Jeppe Andersen (P/9, 32/25) døbt Dom. Palmarum (Palmesøndag 18/4) Som ovenfor anført overtog han efter sin Fader Anders Ipsens (Nr. 14) Død 1765 Damaskegaard. Han blev samme Aar den 22/12 trolovet (Vielsesdatoen synes ikke 22 at være indført) med Bodil Aredsdatter (p/io, p/26) døbt Dom. 23 p. Trin. (13/II) Hun var fra østermarie og hendes Forældre var Ared An- 24 dreasen Weidemann (64/19, 64/51) død 1771 og Hustru Karen Monsdatter (64/20, 64/52) født ca. 1710, død 22/ , pa Weidemannegaard nu Skovslundegaard, 47' Sig., østermane. Bodil Aredsdatter havde 6 Søskende (Iflg. Skifte efter Faderen 20/ Bh. ø. H. Skiftep Fol o. fl.) nemlig: l. Andreas Aredsen Weidemann, Fløjlegaard, 18' SIg., Ibsker. 2. Mogens Aredsen Weidemann, hjemme. 3. Signe Aredsdatter Weidemann, gift med Hans Mogensen, Daisiunde, 46' SIg., østermarie. 4. Margrethe Aredsdatter Weidemann, 20 Aar. 5. Karen Aredsdatter Weidemann, 18 Aar. 6. Kirsten Aredsdatter Weidemann, 15 Aar. Hver af de ugifte Børn arvede efter Faderen den ret anselige Sum af 300 SI dr. eller samme Beløb, som deres gifte Søskende tidligere havde faaet. Den yngste Søn Mogens fik Gaarden vurderet til 300 Sldr.

7 I en Alder af kun 42 Aar døde Jeppe Andersen (Nr. 21) og ble.v begravet 8/ Ifølge Skiftebrev 14/ (Bh. 0. H. SkIftep Fol o. fl.) var der følgende Børn i Ægteskabet: 3 2 r. Anders Ipsenfødt ca. 1768, død II/ Gift med 33 Mette Margrethe født ca. 1781, død 31/8 1864, (Datter af Han Runge (Nr. 828) og Ane Henrichsdatter (Nr. 824), SIgtegaard, 0sterlarsker) bosat paa Gamlevælde I I, S I g., 0sterlarsker. ' Ared Weidemann Ipsen født 1771 (Se nedenfor) Henrich Ipsen født 1776, død 13/ Anna Ipsdatter født ca. 1773, død Bønene fik hver 120 Sldr. som Arv efter deres Fader, og endvidere skænkede Moderen de to ældste Sønner hver 2 Dusin Sølvknapper og den yngste Søn en Halsknap og et Par Ærmeknapper. Ejendomsretten til Gaarden blev tilkendt den kun faa Maaneder gamle Henrich Ipsen. Da han imidlertid døde som Barn overgik Ejendomsretten til hans 5 Aar ældre Broder Ared Weidemann Ipsen. (Bh. 0. H. Skiftep Fol. 170 o. fl.) Bodil Aredsdatter (Nr. 22) indgik faa Maaneder efter sin Mands Død paany Ægteskab, nemlig den 29/ med Ole Thorsen døbt Dom. 2. p. Epiphania (16/1) 1746 (Se Nr. 543), Søn af Thor Pedersen (Nr. 531, 32/5), Melstedgaa.rd, 0sterlarsker. Hun døde godt 50 Aar gammel den 22/ Ared Weidemann lpsen (16/5, 16/13) eller som han Dom. IO p. Trin (4/8) 1771 blev døbt Arret Veideman har vel sagtens overtaget Damaskegaard efter sin Moders Død i Han blev 30 Aar gammel den 23/ gift med den fem Aar yngre Karen Hansdatter (16/6, 16/14) fra Sandegaard, 14. Sig., 0sterlarsker. Hun var døbt Fest. Trin. (2/6) 1776, og hendes Moder Ana Madsdatter (Nr. 68, 32/ 12,32128 ) døbt Dom. 8 p. Trin. (4/8) 1748, død I9/r 1825, var født paa Krogegaard som Datter af Mads Andersen (Nr. I6a, 32/1, 64/23, 64/55) og saaledes Kusine til sin Datters 4 1 Mand. Faderen Hans Weidemann Dam (32/11,32/27) var døbt 17/ og døde 2/ I Ægteskabet var der foruden Karen Hansdatter 5 Døtre (F. L og 1801) nemlig: 41 a r. Walborg Hansdatter født ca '1 I b 2. Anne Hansdatter født ca Kristine Hansdatter født ca Margrethe Hansdatter født ca. 1783, gift med Hans Svendsen født ca. 1777, død 20/ Overtog 14' Sig. efter Svigerforældrene. 5. Bodil Hansdatter født ca. 1787, gift med Edvart Sonne født ca Hans Weidemann Dam (Nr. 41) var født paa Sandegaard, 42 som han havde arvet efter sine Forældre Sven Hansen Dam 43 (64/21,64/53) født ca. 1696, begravet 7/ og Hustru Ellen Andersdatter (64/22, 64/54) født ca. 1701, begravet 30/ Sven Hansen Dam havde igen arvet Sandegaard efter sin 44 Fader Hans Pedersen ved dennes Død i 1741, den blev da vurderet til 28o Sldr. Ved Skiftet nu i 1766 (Bh. 0. H. Skiftep Fol. 228 o. fl.) var Vurderingen 400 Sldr. Nettoformuen opgjordes til 608 Sldr. 8 Mk. Heraf fik Sven Hansen Dams Enke det halve, medens Hans Weidemann (Nr ) fik godt 202 SIdr., og hans eneste Søster Karen Svendsdat- 46 ter, som var gift med Hans Jensen, Aaløsegaard, I' SIg., 0stermarie, Resten godt 100 Sldr. Ved Skiftet nævnes endvidere en Del Sølvtøj, hvoraf Hans Weidemann fik en Sølvstob mærket O. A. S og en Sølvske med Knap mærket R. A Sandegaard, 14' Sig. eller Aae- (Over) Sandsgaard, som den ogsaa kaldtes, siges at have faaet sit Navn». af den Sandbanke neden fore nær Melsted i Stranden, hvormed Ou eller Oe - d. v. s. Vaad - trækkes efter Tobis.«(Bh. Jordeb. ca. I 779). Ared Weidemann Ipsen (Nr. 36) døde 26/ og overlevedes i mange Aar af sin Kone Karen Hansdatter (Nr. 40), der døde 18/ De havde to Sønner: A-B. A. Jeppe Andersen (8/3,8/7) født 20/8 1812, død Viet 2/ til Karen Marie Pedersdatter (8/4, 8/8) fra Slettegaard, 6' V dg., 0sterlarsker. (Se under Slettegaardslinien Nr. 428). B. Hans Weidemann født 31/1 1815, død 21/ Viet 17/7 184 I til Gjertrud Cathrine Nørregaard fra Nørregaard, 5' Sig., 0sterlarsker, født 14/ Ejer af Damaskegaard, 3' SIg., 0sterlarsker, som han arvede efter Faderen og ejede til sin Død Barn: r. r. Annine Caroline Weidemann født 15/7 1844, død 19/ Viet 23/II 1862 til Jens Jørgen Hansen, født 20/1 1840, død Barn: a.

8 52 a. Anine Camilla Brigida Hansen født l/z 1864, død 53 8/z 193 Z. Viet l4/z 1884 til Johannes Kristian Thorn født i Nylarsker 5/ , død 17/ Forpagter og senere Ejer af Hammersholm i Olsker. Børn: A) - C). 54 A). Johannes Peter Thorn født September 1884, død - druknet - ca Ugift. Maskinmester. 55 B). Gerda Elisabeth Thorn født 6/ Viet 56 12/ til Georg Christorp Andersen, født 19/8 1875, Skibshandler, North Shields, England. Formentlig en Søn. 57 C). AnnaCamilla (kaldet Kamma) Thorn født 13/ ' Viet Z3/ til Kunstmaler Axel Johannes Salto født i København 17/ Bopæl: Pilealle 7 - F, København. Børn: I) - 3). 59 I). Adam Heide Salto født z8/ stud. mag. 60 z). Axel Heide Salto født 19/Z ). Suzanne Heide Salto født 14/4 19ZI. KROGEGAARDSLINIEN. I6a Mads Andersen (32/1, 64/z3, 64/55) døbt Dom. I Advent 16b (IjIZ) 1720, begravet 4/ Viet 24/ til Walborg Hansdatter (3Z/2, 64/24, 64/56) født ca. 1714, begravet 16/ Walborg Hansdatter var fra Knudsker, hendes Forældre 64 a-64 b Hans Pedersen (64/3) og Karne Sandersdatter (64/4) født ca. 1679, begravet 14/7 1733, boede paa Sandemandsgaard, 18' SIg., som Karne Sanders datter 1717 havde arvet efter en Slægt- 64 c ning Hans Mortensen, der foruden Sandemandsgaard ogsaa ejede 56'Slg., Vestermarie. (Skifte 27/1 1717, Bh. Land.Skiftep Fol. 151 o. fl.) Forældrene havde antagelig tidligere boet i Vestermarie; da Kirkebøger fra Vestermarie Sogn for det paagældende Tidsrum imidlertid er gaaet tabt, kan Tidspunktet for Walborg Hansdatters Fødsel ikke nøjagtigt fastslaas. Ifølge Skifte efter Karne Sanders datter 14/ (Bh. Land. Skiftep Fol. 458 o. fl.) havde Ægteparret foruden Walborg Hansdatter 2 Børn, nemlig: I. Peder Hansen født ca. 1710, begravet 24/IZ Hans Enke Anne født ca blev derefter gift med Sandemand Anders Jørgensen, født ca. 1731, som boede paa 14' eller 15' SIg., Knudsker. z. Gundel Hansdatter gift med Anders Pedersen Fyen født ca. 1701, begravet 13/ De boede paa Fynegaard, 13' SIg., Knudsker, som Anders Pedersen Fyen havde overtaget efter sin Forældre Peder Andersen Fyen født ca. 1665, begravet 19/ og Bodil Peder Fyen født ca. 1659, begravet 8/ Gundel Hansdatter blev 28/ viet anden Gang til loen Hansen fra Nylarsker. Ejendomsretten til Sandemandsgaard, der vurderedes til 430 SIdr., overgik efter Faderens Død til Peder Hansen. Boets Nettoformue opgjordes til ca. 487 SIdr., hvoraf Faderen fik det halve, medens Peder Hansen fik ca. 121 Sldr. og hans to Søstre hver ca. 61 Sldr. Walborg Hansdatter viedes 26/z 1738 til Lars Michelsen født 1713, død 1743, Krogegaard, I' SIg., 0sterlarsker. Efter Lars Michelsens Død indgik Walborg Hansdatter paany Ægteskab nemlig 24/ med Mads Andersen. Tre Aar efter Bryllupet den 30/ fik de i Fællesskab tilskødet Krogegaard af Konstabel Hans Michelsen i Rønne, en Broder til Walborg Hansdatters afdøde Mand. Det anføres i Skødet, at de allerede da bor paa Gaarden. Ifølge Skifte dateret 12/ i Mads Andersens Bo (Bh. 0. H. Skiftep , Fol o. fl.) havde Ægteparret 6 Børn, nemlig: I. Lars Madsen døbt Dom. Jubilate (1/5) 1746, bosat paa Kaasbygaard (Vestergaard), 5' SIg., Rutsker. 2. Hans Madsen (I6/r) født 1756, Krogegaard, 0sterlarsker. (Se nedenfor.) 3. Karen Madsdatter døbt Dom. 20 p. Trin. (liho) 1744, gift med Jens Hansen, Randkleve, 16' SIg., 0stermarie. 4. Ana Madsdatter (32/12, 32/z8) gift med Hans Weidemann Dam (Se Nr. 41), 14' SIg., Sandegaard, 0sterlarsker. 5. Kirsten Madsdatter døbt Dom. 7 p. Trin. (12/7) 1750, død. Gift med Hans Andersen, Risen, I I' SIg., 0stermarie. Fem Børn i Alderen 9-18 Aar. 6. Gundel Madsdatter døbt Dom. 25 p. Trin. (19/11 ) Ugift. Opholdt sig hos Broderen paa Krogegaard. Ved Skiftet blev ikke foretaget nogen endelig Vurdering og

9 IO Opgørelse af Boet. Efter fælles Overenskomst arvede Hans Madsen som yngste Søn Krogegaard, mod at han som Arv efter Faderen tilbød at udbetale til den afdøde Søsters Børn i 0stermarie 200 Sldr. og til den ugifte Søster Gundel samme Beløb. De øvrige Arvinger»declarerede at have forhen af Boet bekommet saa meget udi Hiemgift, saa at de ikke nu forlangede eller kunde pretendere nogen Arv udi nogen Maade efter denne salig Mand, men vare i alle Maader fornøyede med hvad de forhen have bekommed.«arvebeløbet skulde ikke udbetales, men skulde efter forskellige Bestemmelser om Rente etc. foreløbig blive staaende i Kt;ogegaard, hvilket ogsaa var Tilfældet med Gundel Madsdatters Mødrenearv paa 300 SI dr. Skiftemyndighederne»consenterede«denne Ordning, idet de fandt, at de umyndige Børn og den ugifte Datter»ikke kunde bekomme mere i Arv efter denne salig afdøde om Boet ved ordentlig Registrering og Vurdering samt Skifte og Deling var blevet igennemgaaet.«65 Hans Madsen (r6h) døbt Dom. 4 p. Epiph. (I12) 1756, død 72 2I1II Viet Ilh 1788 til Anne Marie Hansdatter (16/2) døbt Dom. Septuagesima (27 Ir) 1771, død 17/ Som ovenfor nævnt arvede Hans Madsen Krogegaard ved sin Faders Død Anne Marie Hansdatter (Nr. 72) var fra 0stermarie og hen- 73 des Forældre var Hans Andersen (32/3) døbt 13/II 1743, død r 1829 og Hustru Anne Kirstine Henriksdatter (32/4) døbt 28/8 1746, begravet 18/ Viet 30h I 1765 paa Hullegaard, 7' SIg., 0stermarie. I Ægteskabet var der desuden en 75 Søn Peder Hansen døbt Dom. 4 Advent (2I112) Hans Andersen (Nr. 73) var født paa Hullegaard, hans For- 76 ældre var Anders Hansen (64/5) født ca. 1714, begravet 24/{ (»han døde af Alderdom næsten blind«) og Hustru Kirsten Pedersdatter (64/6) født ca. 1704, begravet 3lro 1792 over 88 Aar gammel. 0stermarie Kirkebog tilføjer:»hun havde levet i Ægteskab med to Mænd i 66 Aar nemlig med den første Mand I I og den sidste 55 Aar. Hun var rørig og uden. " Sygdom til 3/4 Aar før hun døde, da hun fik en Rørelse og siden besværlig talte, klagede sig ikke over Smerte...«. Anne Kirstine Henriksdatter (Nr. 74) var fra Egeby, 5' SIg., 78 Aaker, hendes Fader var Hendrich Tønnesen (64/7) født ca. 1705, død kun 44 Aar gammel. Ifølge Skiftet (Bh a-79b 80 II Land. Skiftep Fol /6 1749) var der foruden Anne Kirstine to Børn i Ægteskabet nemlig: Tønnes Henriksen født ca og Maren Henriksdatter født ca Nettoformuen udgjorde godt 92 Sldr. Moderen Anne Marie Hansdatter Kofod (64/8) giftede sig derefter med. Mads Pedersen Sommer. Hun var Hans Kofods Datter fra Myregaard i Aaker, var døbt Dom. 2 p. Epiphania (18/1) I7 22, døde 49 Aar gammel og blev begravet 2I Hans Madsen (Nr. 65) og Anne Marie Hansdatter (Nr. 7 2 ) paa Krogegaard havde kun en Søn, nemlig: Mads Andersen (81r) født 24/6 1791, død 5lr Viet 29lro 1822 til Kirstine Svendsdatter (Se Nr. 78 I) fra Melstedgaard, 0sterlarsker, døbt Dom. 2 p. Trin. (17/6) 1798, død 22/ (»Kræft i Brystet«). Ejer af Krogegaard, I' SIg., 0sterlarsker. De havde 3 Børn: A-C. A. Anne Marie født 6/5 1824, død 23/ Viet 8/ til Dragonlieutenant Peter Sonne, født 6/ I 18 I 9, død ca (Forældre Morten Jensen og Hustru Maren Kirstine Peders datter, 16' SIg., 0stermarie). Ejer af Randkløvegaard, 16' SIg., 0stermarie. Børn: 1-3: 1. Martin Jensen Sonne født 20/ , død 28/ Ugift. Ejer af Almegaard, 0stermarie. 2. Masine Caroline Sonne født 13/ , død i København 1/ Viet 10/ til Skibsfører Hans Caspar Hansen fra Svaneke, født 19/4 1843, død i København 25/ Mangeaarig Bopæl i Holbæk. Børn: a-d. a. Johannes Sonne-Hansen, født 25/3 1875, død 13 h I Viet 2Ilr til Anna Ulrikke Petersen, født 2/6 188o, Datter af Købmand Emilius Theodor Petersen og Hustru født Mørup, Aalborg. Bopæl: Danas plads 24, København. Børn: A)-C). A). Erna Gudrun Sonne-Hansen, født 2/ Viet 25/ til Walter Jessen, født 21/ i Strassburg. Direktør. Bopæl: Taarbæk ved København. Børn: 1)-3)' I). Dorte Ulrikke Jessen, født 30/ ). Anette Jessen, født 9/ ). Suzanne Jessen, født 1937 B). Sven Eigil Sonne-Hansen, født 29/ Ejer af Børregaard, Krogstrup, Hornsherred. Viet

10 a Juni 1935 til Helene Nielsen. Børn: 1)-2). I). Robert Sonne-Hansen, født Marts ). Leif Sonne-Hansen, født C). Kay Sonne-Hansen, født 4/ Viet December 1939 til Regitse Clausen Mørch. Direktør. Hostrups Have 36, København. b. Marie Sonne-Hansen, født 12/ V-iet 20/ til Christian Andreas Mørup-Petersen fra Aalborg, født 5/6 1873, død 13/3 1941, Cand. pharm., Fabrikant, Norsvej 8, København. Barn: A). A). Gerda Mørup-Petersen, født 23/ Cand. mag. c. A::,el Sonne-Ha.nsen, født 21r0 1880, død 6/ Viet 4/ ul Erna Michel1a Bliicher fra København, født 15/ Grosserer, Marievej 16, Hellerup. Børn: A)-B). A). Grete Sonne-Hansen, født 15/ Sekretær. B). Else Sonne-Hansen, født 5lrI Viet Januar 1940 til Bankfuldmægtig Børge Hoffman Petersen. d. Herluf Sonne-Hansen, født 25/ Viet 2r/I til Piamistinden Rigmor Bjørke fra København, født 12/ Arkitekt, Blegdamsvej 114, København. 3 Andreas Sonne, født 30/7 1848, død I5/II Viet 20/ til Julie Christine Runge fra Hullegaard, 7'. SIg., 0stermarie, født 12/7 1858, død 19/ Ejer af Randkløvegaard, 16' SIg., 0stermarie Børn: a-f. a. Alfred. Peter Some, født 19/ Viet 20/ til Ella Knstme Isabella Kathrine Skovgaard fra Slusegaard, Pedersker, født 2/ Ejer af Brændesgaard, II' Vdg., Ibsker fra Købt Gaarden af Nr Børn: A)-D). A). Eli Skovgaard Sonne, født 28/ Viet 28/1 I 1930 til Christian Tranberg Kjøller fra Strandbygaard, 18' SIg., 0sterlarsker, født 10/ Se Nr Ejer af Skyttegaard, 3' Vdg., Pedersker, fra Barn: I). I). Bodil Kirstine Kjøller, født 11/ B). Eva Skovgaard Sonne, født 20/3 191 r. 110 I IO a III 112 II2a II} 114 I I a 117 II C). Ove Andreas Skovgaard Sonne, født 8/ Viet 20/ til Inge Høyer Jensen, København. Plantør, "Skyttehuset«, Avdebo, Maarsø, Sjæl1and. D). Gunhild Skovgaard Sonne, født 14/ b. Ingeborg Marie Sonne, født 22/II Viet 30/ til Johannes Andreas Ipsen fra Grynegaard, Ibsker (Broder til Nr. 937), født 7/ Ejer af Grynegaard, II' SIg., Ibsker, fra Børn: A).-C). A). Ester Sonne Ipsen, født l/io Viet til Eric Lagergren, født i Stockholm 2/4 1905, Fuldmægtig ved Berlingske Tidende, København. B). Kirsten Sonne Ipsen, født qlrl Viet til Hans Sørensen, født i Randers 21/8 1914, Snedkermester, København. Barn: I). I). En Søn, født 16/ C). Sigrid Sonne Ipsen, født 15/ Viet 20/ til Erik Rudolph Koefoed, født 13/'l 1910 paa»bøsthøj«i Aaker, Forpagter af Grynegaard, Ibsker. c. Anna Kirstine Sonne, født Død som ung. d. Hans Andreas Sonne, født 30/ Viet 20/ til Maren Marie Andersen fra Dalby, Helsinge, Sjælland, født 7/ Ejer af Randkløvegaard, 16' SIg., 0stermarie, fra Børn: A)-C). A). Iris Sonne, født 5/II B). Jarl Sonne, født 2/ C). Jytte Sonne, født 12/ e. Oluf Sonne, født 22/ Ugift. Bopæl: Brændesgaard, Ibsker. f. Thorvald Julius Sonne, født 22/ Viet 4/II 19 I 7 til Dagny Christine Nielsen fra LI. Bukkegaard, Aaker (Søster til Nr. 155) født 3/II Ejer af Vel1ensbygaard, 12' SIg., 3'Vdg. Nyla.rsker, fra Børn: A)-D). A). Gunvor Sonne, født 23/ B). Knud Sonne, født 18/ Landmand. C). Jørgen Andreas Sonne, født 10/ D). Ole Sonne, født 29/

11 13 1 B. Hans Svendsen (4/1), født 27/9 1825, død 9/ Viet 23/II 1860 til Ane Margrethe Ipsen (4/2) fra Slettegaard, 6' Vdg., 0sterlarsker, født 10/3 1843, død 7/ (Se Nr. 430). Ejer af Melstedgaard, 2' SIg., 0sterlarsker Børn: l. Carolin Andrea Svendsen, født 17/5 1862, død 19/ VIet 21/ til Hans Kristian Brandt, født paa Vestergaard, 0stermarie, 17/7 1861, død 13' Ejer af Lundegaard, 32' SIg., 0stermarie, 1s Bopæl:»Lundtofte«, 0stermarie, fra Børn: a-g. 134 a. Alma arriet Brandt, født 28/ Viet 17/ til Anthon Kristian Olsen Winther, født i Thorsager, Randers, 3/ En kortere Tid Ejer af LI. Almegaard, 0stermarie, og Bakkegaard, Nyker. Nuværende Bopæl: Aarsdale. Børn:A)-D) A). Erna Jensine Winther, født 12/ B). Carola Antonia Winther, født C). Henning Brandt Winther, født 26/ D). Harriet Elsie Winther, født 23/ b. Jenny argrethe Brandt: født 16/II Viet 7/ ti! Johannes LaUrIts Petersen, født i Stenmagle, Sorø, 31/ Avlsbruger, Ladegaards Pc., Klemensker. Barn: A) A). Carlo Johannes Petersen, født 28/ c. Hans Aage Brandt, født 21/ Viet 2/ til Else Margrethe Koefoed fra St. Myregaard, Pedersker, født 16/ Landbrugskandidat, Konsulent for Bornholms landøkonomiske Forening fra Ejer af Bakkegaard, 6' Sig., Nylarsker fra Børn: A)-D). 145 A). Jens Koefoed Brandt, født 20/ B). Knud Koefoed Brandt, født 25/ C). Anne Marie Koefoed Brandt, født 20/1 I D). Kirsten Johanne Koefoed Brandt, født 17/ d. Emil Mathias Sommer Brandt, født 23/ Viet!I/ til Marie Andrea Stender fra Aspesgaard i Aaker, født 26/ Fra 1927 Ejer af N. Skarpeskadegaard, Klemensker. Børn: A)-C). Ip A). Margrethe Brandt, født 23/ r64a B). Povl Aaby Brandt, født 9/ C). Hans Christian Brandt, født 16/ e. Harald Svendsen Brandt, født 26/ Viet 26/ til Rigmor Michella Nielsen fra LI. Bukkegaard, Aaker (Søster til Nr. 125), født 8/ Ejer af Lundegaard, 32' Sig., 0stermarie, fra Gaardens Avlsbygninger brændt Maj Børn: A)-F). A). Erik Brandt, født 3/ B). Thorkild Brandt, født 29/9 1930, død 26/ C). Karen Margrethe Brandt, født 2/ D). Bodil Agnete Brandt, født 29/ E). Inger Sofie Brandt, født 23/ F). Gunver Elisabeth Brandt, født 26/1 I r 9 3 S, død 29/ f. Gudrun Ane Elisabeth Brandt, født 3/1I r898. Viet 3/ til Herluf Kristian Hansen, født 30! , Risegaard, 0stermarie. Børn: A)-E). A). Knud Kristian Hansen, født B). Børge Brandt Hansen, født 23/ C). Svend Gunnar Hansen, født 21/ D). Poul Emil Hansen, født 14/ E). Ingrid Hansen, født [3/ g. Knud Gunnar Svendsen Brandt, født 22/ Viet 7/ til Gudrun Gerda Nielsen, født 7/ Civilingeniør. Mariendalsvej 12 B, København. 2. Hansine Anine Svendsen, født 21/ Viet 14/ til Rosinius Hjorth fra Gadeby i 0stermarie, født 20/2 1864, død 24/ Mejeribestyrer paa Humledal Mejeri i Olsker til 11/6 1893, derefter Ejer af Dalegaard, 2' Sig., Nyker, til Gaarden brændt 19/ Nuværende Bopæl: 0stergade 49, Rønne. Børn: a-c. a. Ragnhild Hansine Hjorth, født 27/ Viet 19/5 19 I4 til Emil Funch fra St. Myregaard, Olsker, født 24/4 1885, død 29/ af»spansk Syge«. Ejer af»listedgaard«, Listed, Viet anden Gang 15/ til Barbermester Sophus Skovmose, Rønne, født 1/7 1877, død 9!7

12 a Nu Damefrisørinde, østergade, Rønne. Børn af andet Ægteskab: A)-B). A). Thor Hjorth Skovmose, født 20/ B). Jørn Hjorth Skovmose, født 29/ b. Edith Kathrine Margrethe Hjorth, født 9/8 I 89f 5 Viet 29/ til Andreas Jørgen StC'nde: ra Ladegaard, Klemensker, født 6/3 1890' Ejer af Sædergaard, Klemensker.. c. Alfhild Hjorth, født 19/ VIet 29/ til Søren Peter Laursen Tholstrup fra 0st Torslev ved R'anders, født I4/II Ejer af Dalegaaro, 2' SIg., Nyker, fra Børn: A)-E). A) Arne Tholstrup Laursen, født 23/ B). Niels Tholstrup Laursen, født 27/ C). Erik Tholstrup Laursen, født 3/ D). Svend Tholstrup Laursen, født 6/1 I E). Ole Søren Tholstrup Laursen, født 23/ Mathias Svendsen, født 19/2 1865, død 2/ Ugift. Ejer af»kastaniebo«, Knudsker , derefter bosat 0stervoldgade 14, Rønne., Marie Margrethe Svendsen, født 9/1 1868, død 21{ Viet IO/IO 1893 til Jens Kofoed Maegaard fra Maegaard, Ol sker, født IO/IO 1864, død 28/ Ejer 'af Strandbygaard, 17 SIg., 0sterlrsker Derefter bosat 0sterlarsker Statlonsby. Børn: a-h. a: Magda Helene Ma,egaard, født 25/ Viet 12/ til Jens Dam, født 9/ Ejer af Heslegaard, 21' Vdg., 0sterlarsker. Børn: A)-B). A). Jens Maegaard Dam, født 25/ B). Vilmer Maegaard Dam, født.13/ b. Elie Maegaard, født 14/ Ugift. Bopæl: Voldgade, Rønne. c. Gerda Marie Maegaard, født 18/ , død 14/ '. d. Karen Leonora Maegaard, født 9/ VIet 3 0 / til Viggo Olsen, født 12/ Avlsbruger,, -, østermarie. Børn: A)-B). A). Arne Maegaard Olsen, født 24/ B). Holger Maegaard Olsen, født 4/ a 198 b 198 c a e. Asta Margrethe Maegaard, født 20/ Ugift. Bopæl: Voldgade, Rønne. f. Hans Edvard Svendsen Maegaard, født 23/ Viet 29/ til Bodil Kirstine Pedersen, født 19/ Ejer af Strandbygaard, 17' SIg., 0sterlarsker fra Børn: A)-E). A). Else Margrethe Maegaard, født 26/ B). Jens Oluf Maegaard, født 22/ C). Ingrid Maegaard, født 24/ D). Hans Peter Maegaard, født 25/ E). Ruth Kristine Maegaard, født 12/ g. Eva Morgine Maegaard, født 20/ Viet 3/ til Sofus Larsen, født 2/ Ejer af Billegravsgaard, Pedersker. Barn: A). A). Inge Maegaard Larsen, født 1/ h. Jens Otto Maegaard, født 3/ Viet 15/ til Dagmar Nielsen, født 8/ i Vejstrup Sogn, Fyn. Landbrugskandidat, Lagerforvalter, Svendborg. 5. Hans Andreas Svendsen (2/1) født 24/8 1872, død 5/ Viet 30/ til Maria Elene Schou (2/2) fra Elleskovsgaard, østerlarsker, født 9./ (Se Nr. 1073). Ejer af Porcellænsgaard, 7. Vdg., Knudsker, Nuværende Bopæl: PingelsAlle I, Rønne. Børn: a-f. a. Vilhelm Svendsen, født 17/ Viet 16/ til Anne Johanne Hartmann fra Skive, født 12/II Fuldmægtig i Privatbanken i København. Bopæl: Frijsenborg Alle 58, København. b. Ella Svendsen, født 25/II 1898, død 9/ Viet II/ til Ejnar Vilhelm Kofoed Lau, født i Nexø 27/ Trafikassistent, Søndergade, Rønne. Børn: A)-B). A). Jens Svendsen Lau, født 14/ B). Elene Marie Lau, født 11/ c. Kal"en Margrethe Svendsen, født 24/II Assistent ved Københavns Hospitalsvæsen, Østerbrogade 85, København. d. Knud Svendsen, født 13/ Viet 29/ til Edith Kirstine Laursen, født i København 4/

13 a-219b a 226b Overforvalter, St. Frederikslund, Slagelse. Børn: A)-B). A). Hanne Birgitte Svendsen, født II/ B). Lene Elisabeth Svendsen, født 12/ e. Thora Svendsen, født 2/ Kontorassistent, Rønne. f. Hans Henry Svendsen, født 5/ Bankassistent, København. 6. Julius Peter Svendsen, født 25/ Viet 25( til Petra Svendsen fra Gadegaard, 0sterlarsker, født 18/ Ejer af Melstedgaard, 2' SIg., 0sterlarsker, fra C. Svend Thorsen, født 27/ , død 21/ Viet 19/ til Andrine Caroline Margrethe Rømer, (Forældre: Christen Rømer og Hustru Karen Kirstine Hansdatter, Tyskegaard i Rø) født 18/ , død 17/ Ejer af Krogeaard, I' SIg., 0sterlarsker, Børn: Hans Andreas Thorsen, født 21/2 1857, død 15/ Ugift. Bosat paa Krogegaard til 1917, derefter i Gudhjem. 2. Madsine Andrea Kirstine Thorsen, født II/ Ugift. Bosat paa Krogegaard til 1917, derefter i Gudhjem. 3. Caroline Christine Thorsen, født 2/5 1861, død 5/ Ugift. Bosat paa Krogegaard til 1917, derefter i Gudhjem. <. Andrea Margrethe Thorsen, født 29/II 1864, død 17/ Viet 15/II 1895 til Jørgen Nikolai Runge, født 3/ Ejer af Bobbegaard, Ii Vdg., 0sterlarsker, Barn: a. a. Valborg Andrea Kathrine Runge, født 20/ Viet 9/ til Jens Johan Nielsen fra Klintby, Ibsker, født 28jII Ejer af Bobbegaard, Ii Vdg., østerlarsker, fra Børn: A) - B). A). Margrethe Dorthea Runge Nielsen, født 28/ B). Else Marie Runge Nielsen, født 5/ Svend Thorsen, født 7/ Ugift. Bosat paa Krogegaard til 1917, derefter i Gudhjem. 6. Ole Julius Thorsen, født 25/ Viet 26/ til MargretheAndersen fra Dammegaard, 0sterlarsker, født II/2 1886, død 15/ Viet anden Gang Juni 1927 til Marie Pedersen fra Horsens, født Ejer af Krogegaard, I' SIg., 0sterlarsker, fra Børn: a-d. I' Ægteskab. a. Svend Andreas Thorsen, født 27/ b. Johannes Rømer Thorsen, født 4/ ' Ægteskab. c. Ole Thor.sen, født 28/ d. Lisbet Andrine Thorsen, født 3 1/ SLETTEGAARDSLINIEN. Hans Michelsen (64/29, 64/6 I) og hans Kone Segne Pedersdatter (64/30, 64/62) boede i Sutnirigen af 1750erne paa Stangegaard, 48' SIg., 0sterlarsker. Hans Michelsen synes imidlertid ikke selv at have ejet Stangegaard, hvad Skiftet efter hans Kone viser. Segne Pedersdatter døde 1761 og blev begravet 8' Marts; 71 Aar gammel; hun maa altsaa være født ca Af Skiftebrevet, som er dateret 28/ (Bh. Land. Skiftep Fol o. fl.), fremgaar det, at Hans Michelsen og Segne Pedersdatter havde fire Børn, nemlig: 1. Jens Hansen, Slettegaard, 0sterlarsker. (Se nedenfor). 2. Giertrud Hansdatter gift med Mogens Michelsen, Rodholmsgaard, 22' V dg., 0sterlarsker. 3. Margrethe Hansdatter gift med Udbygger Peder Chri stensen. 4. Bodil Hansdatter gift med Andreas Svendsen, 34' Gaard (Ringebygaard), Vestermarie. Hans Michelsen nægtede til at begynde med at foretage noget Skifte med Børnene, som imidlertid meget energisk forlangte dette, og det synes særlig at have været Mogens Michelsen, Rodholmsgaard - som iøvrigt var Broder til Hans Michelsen - der har været»arvepaastaaende«. Efter Skifterettens Formaning til Arvingerne om at blive enige gik Hans Michelsen ind paa at udbetale Børnene 50 SIdr., hvoraf Sønnen fik de 20 og hver af Døtrene IO Sldr. Der forelagdes derefter et gammelt Skiftebrev fra 8/ (?) efter Karen Hansdatter, hvorefter Sæde- og Indløsningsretten til Stangegaard efter Segne Pedersdatters Død til-

14 faldt hendes ældste Datter Giertrud Hansdatter gift med Hans Michelsens Broder Mogens Michelsen. Gaarden vurderedes til 200 SI dr. Skiftebrevet slutter: Enkemanden bliver boende paa Gaarden til Midfaste 1762 og da faar han af hans Broder Mons Michelsen 14 Sldr. for Udrømningspenge. Mogens Michelsen,»som haver Jorddrotten til ægte«, overtager det hele. Hans Michelsen har antagelig derefter taget Ophold hos sin Søn Jens Hansen paa Slettegaard, og her døde han 1780 og blev begravet den 7' November. Han blev 81 Aar gammel og maa altsaa være født ca Hans Michelsen og Segne Pedersdatters Søn Jens Hansen (F/15, F/3 1) blev døbt Dom. Quinquagesima (27/2) Han var gift to Gange, første Gang med den 17 Aar ældre Inger Esbersdatter (Viet 22/7 1754) fra Slettegaard, som Jens Hansen overtog kort før Brylluppet iflg. Skøde 5/ Efter Inger Esber.sdatters Død i 1775 giftede Jens Hansen sig den 10/ med Bodil Ipsdatter (F/16, 32/F). Det er overvejende sandsynligt, at Bodil Ipsdatters Forældre var Jep Jensen (64/31, 64/63) født ca. 1721, begravet 24/8 1798, og Hustru Dorte Friderichsdatter (64/F, 64/64) født ca. 1724, begravet 22/ Ægteparret synes omkring 1760 at være tilflyttet østerlarsker, hvor de boede paa 45' SIg. Pc. Bodil Ipsdatter døde II/5 18F, 781/2 Aar gammel; hun maa altsaa være født ca. 1754, da hendes Forældre endnu ikke opholdt sig i 0sterlarsker. Det er imidlertid ikke lykkedes mig at finde nogen Kirkebogs-Indførsel om Fødselen i Øens andre Sogne. Jens Hansen døde 18/ af Alderdomssvaghed og Brystklemmelse som Undentagsmand paa Slettegaard. Jens Hansen (Nr. 237) og Bodil Ipsdatter (Nr. 246) havde vistnok flere Børn, her anføres kun Datteren Anna Christine (Ane Kirstine) Jensdatter (16/8, 16/16), hun var døbt Dom. 20 p. Trin. (2/II) 1783 og døde 22/II Hun blev 18/ gift med Pede Mogensen (16/7, 16/15) døbt 27/1 1773, død 24/ Peder Mogensen var fra Ol sker og hans Forældre var Mogens Pedersen (F/13, F/29) Vedby, 2' SIg., Olsker, døbt 4/3 1746, død 26/ og Hustru Anna (Kirstine) Jørgensdatter (F/14, F/3o) døbt 10/6 1742, død 23/ De var viet 21/ og havde foruden Peder Mogensen følgende Børn: (F. L. 1787): l. Jørgen Monsen født ca :63-'264 I , I 27 I a Anders Monsen født ca. 1783, arvede Vedby efter Faderen og var Kirkeværge Anna Monsdatter født ca Margrethe Monsdatter født ca Mogens Pedersens (Nr. 250) Forældre, der ejede Vedby før ham, var Peder Mogensen (64/25, 64/57) - nævnes i Jordebog for 1737 og som Kirkeværge født ca. 17, begravet 24/ og Hustru Margrethe Rasmusdatter (64/26, 64/58) født ca. 1703, begravet 9/ Mogens Pedersens Hustru Anna Jørgensdatter (Nr. 251) var fra Maegaard, 3' SIg., Olsker, og hendes Forældre var Jørgen Jørgensen (64/27, 64/59) født ca. 1708, begravet 17/ og Hustru Anna Larsdatter (64/28, 64/60) død Skiftet efter Anna Larsdatter (Bh. N. H. Skiftep , Fol. 307 o. fl.) oplyser, at hun har været gift tre Gange, nemlig: I' Gang med Peder Wefstsen. Børn: l. Wefst Pedersen (død) gift med Kirstine Peders datter, Hollændergaard, Olsker - 7 Børn. 2. Margrethe Pedersdatter (død) gift med Peder J ørgensen, Bridsensgaard, Olsker - I Søn -. 2' Gang med Hans Rasmussen. Børn: I. Karen Hansdatter gift med Hans Samuelsen, Allinge. 2. Johanne Hansdatter gift med Smed Nicolai Holm, Nexø. 3' Gang med Enkemand Jørgen Jørgensen. Foruden Anne Kirstine Jørgensdatter var der i dette Ægteskab en ældre Datter Sidsele Jørgensdatter gift med Peder Hartvig Møller (Muller), Sandvig. Boets Nettoformue opgjordes til Dl , og der registreredes blandt andet en Del Sølvsager, saaledes 5 Sølvbægre med Mærker, I Sølvkande mrk. Oluf Nielsen og Maren Hansdatter Anno 1663 (vurderet til godt 52 Dl.), samt 4 Sølvskeer. Anna Kirstine Jørgensdatter fik foruden sin retmæssige Arv paa ca. 38 Dl. af sin Fader foræret 200 Dl., samt»imod Søsterens Fæstensøl og Bryllup«100 Dl., og for at have passet sin gamle og svage Moder 70 Dl. Ifølge en 8 Mands Dom afsagt 22/ skulde Maegaard efter Anna Larsdatters (Nr. 259) Død tilfalde hendes Søn af første Ægteskab Wefst Pedersen (Nr. 261), da han imidlertid var død, gik Arveretten over til hans yngste Søn Wefst Peder-

15 sen Wefstsen (4 Aar gammel), idet hans Moder Kirsten Pedersdatter (Nr. 262) k Beboelsesretten "sin Livstid" og flyttede til Maegaard ved MIdfaste Gaarden, der siges at være meget brøstfældig, vurderes til 5 Dl. Jørgen.Jørgensen (Nr. 258) tog derefter Ophold hos sin Datter og SVIgersøn paa Vedbygaard, hvor han døde A. Peder Mogensen og Anna Christine Jensdatter paa Slettegaard havde ni Børn: 1-9. r. Anna Kirstine døbt Dom. 22 p. Trin. (91 I I) 1800 død 16/II Ugift. 2. Bodil Chatrie døbt Dom. I p. Trin. (20/6) 1802, død II/ VIet 4/ til Jørgen Olsen, født 19/ , død 25/ »Aflivet sig ved Hængning, smdssvag, melankolsk«. Skomager, Kongens Mark, 0sterlarsker, Barn: a. a. Je.ns Jørgen Olsen født 20/ , død 25/ VIet 25/ til Ane Margrethe Svendsen født i Melsted 14/3 1858, død 7/II Avlsbuger, Kongens Mark, 0sterlarsker, senere Arbejdsmand i Melsted. 3. Morten, føt 6/3 1806, død 7/ i Rønne. Viet 13/ til Enke Anna Margrethe Kjøller fra Bjergegaard,. 29' SIg., Klemensker, født ca. 1801, død 4/ Viet anden Gang 27/II 1848 til Pauline Kirstine Poulsen fr Pilegaard,.26' SIg., Klemensker, født 7/4 1827, død I Rønne Maj Boede paa Bjeraegaard og Aagaard i Klemensker og fra omkr b paa 9' '! dg. Pc. Klemensker. I første Ægteskab synes der Ikke t have været Børn, i andet derimod tre: a-c. a. Juhane Marie Pedersen, født 20/ , død i Rønne 1/ Viet 28/ til Wiktor Georg Kure fra ranegaard, 4' SIg., Nyker, født 15/6 1844, død I Rønne 8/ Ejer af Smedegaard 17' SIg., Knudsker. Børn: A)-E). ' A). Ana Marie Pauline Kure, født 26/ VIet 26/ til Andreas Peter Folkmann født i 0sterlarsker 20/ Nuværend Bopæl: Sct. Mortensgade 18, Rønne. Børn: 1)-3) I). Bernhard Folkmann, født 20/ Viet 6/ til Hedvig Jensen, født 8/1 191 r. ' Skæreri -Medhjælper, 0sterIarsker. Barn : a). a). Emil Folkmann, født 28/ ). Manna Viktoria Folkmann, født 3/ Viet 25/II 1928 til Knud Valdemar Hansen, født 1/ Avlsbruger, Aaker. Børn: a)-b). a). Erik Hansen, født II/ b). Anna Viktorie Hansen, født 12/ )' Aksel Folkmann, født 3/ Gartnermedhjælper, Rønne. B). Jens Peder Mathias Kure, født 12/9 1877, død Viet 27/ til Ellen Kristine Marie Kofoed fra Brandsgaard, Bodilsker, født , død 11/ Viet anden Gang 5/ til Johanne Kristine Michella Thinggaard fra Pluggegaard, Nyker, født 28 / Ejer af Pilegaard, Nyker. Børn: 1)-10). I' Ægteskab. I). Aage Brandt Kure, født 19/ Viet i Montreal 4/ til Karen Margrethe Arvidsen fra København, født 191 r. Bosat i Montreal, Canada. 2). Esther Eleonora Kure, født 5/ Husassistent, London. 3)' Wilmer Wiktor Kure, født 6/ Bestyrer af Pilegaard, Nyker. 4). Gerda Marie Kure, født 3 / Expeditrice, Rønne. 5). Ruth Charlotte Kure, født 4/ Husassistent, København. 6). Helga Agnethe Kure, født 20/ Husassistent, København. 2' Ægteskab. 7)' Ellen Nathalie Kure, født 10/ ). NathalieThinggaardKure, født 22/ ). Jens Peder Thinggaard Kure, født 23/ IO). Vera Thinggaard Kure, født 13/ C). Rebekka Christine Kure, født 17/II Viet 24/ til Repræsentant Carl Eduard Tho-

16 lander fra Rønne, født II/IO Bopæl: Jyllingevej 2, Vanløse. Børn: 1)-2). I). Rigmor Alvilda Tholander, født 16/ Sygeplejerske, Bispebjerg Hospital, København. 2). Poul Kure Tholander, født 18/ Landmand. D). Nikolaj Kure, født 14/ Viet 24/ til Karoline Frederikke Hansen fra Nygaard, Knudsker, født 7/ Repræsentant, Rønne. Børn: 1)-3). I). Ulla Laura Kure, født 12h 191 I. 2). Børge Georg Kure, født 23/ Landmand. 3) Jørn Kure, født 5/ Barber, Rønne. E). Poul Kure, født 14/ Viet 29/ til Lisbet Charlotte Cordua fra Vestergaard, Vestermarie, født 25/ Ejer af Smedegaard, 17' SIg., Knudsker. Børn: 1)-2). I). Mogens Kure, født 12jlO Handelslærling. 2). Jens Kure, født 24/ Landmand. b. Peter Esper Pedersen, født 29/ Udvandret til Amerika som 16aarig. c. Rebække Kirstine Pedersen, født 19/ Viet 3 0 / til Jens Michael Hermansen fra Vallegaard, Nyker, født 6J4 1848, død 17/ Mangeaarig Ejer af Vallegaard, 15' V dg., Nyker. Nuværende Bopæl: Rolighedsgade 32, Rønne. Børn: A)-G). A). Jens Martin Peter Hermansen, født 10/6 1876, død 23/ Ugift. Kæmner i Hornslet, Jylland. B). Kroli?e irstine Hermansen, født 2/ VIet ul RIchard Kofoed, født Ejer af Sjælegaard, 0stermarie. C). Valdemar Hermansen, født 24/ Viet 20/ til Thora Knudsen fra Klemensker, født 22/ Bopæl: Glimminge, Klemensker. Børn: 1)-5)... I I). Valborg Kristine Hermansen, født 23/ Husassistent. 2). Jens Peter Hermansen, født 11/ Landmand. 3). Jørgen Johannes Hermansen, født 2/ ). Karl Kristian Hermansen, født 28/ ) Grete Katrine Hermansen, født 7/ D). Esper Nicolai Hermansen, født 8/ Viet 20/ til Cecilie Kristine Friedrichsen fra Holbøl, Sønderjylland. Bopæl: Rolighedsgade 32, Rønne. Barn: I). I). Arthur Hermansen, født 14/ Elev paa Johnstrup Seminarium (1934). E). Karl Kristian Hermansen, født 4/4 1885, død Viet til Emma Jensen fra Lersby, 0stermarie. Bopæl: København. F.) Hermandine Rebække Hermansen, født 28/ Ugift. Husbestyrerinde i Melsted. ' G.) Pauli Hermansen, født 23/ Viet til Ellen Hansen fra København. Snedker, Godthaabsvej 226, København. Børn: 1)-2). I). Lilli Hermansen. 2). Ejler Hermansen. 4. Mogens, født 8/9 1809, død 16/ Viet 1/ i 0stermarie til Petrea Cathrine Pedersen fra Ibsker, født 13/4 1822, død 16/ Avlsbruger, 20' Vdg. Gr., 0sterlarsker. Børn: a-e. a. Niels Peter Mogensen, født 25/9 1844, død 23/ »Aflivede sig ved et Skud«. Gift, om Hustruen vides intet. Tjenestekarl paa Kobbegaard, 0sterlarsker. b. Andrea Cathrine Pedersen, født 8/9 1850, død 12/ c. Nielsine Christine Pedersen, født 8/ I Viet 8/ til Hans Andreas Mun.ch fra 20' Y-dg., 0stermarie, født 9/1 I Y derhgere Oplysnmger mangler. d. Hans Jørgen Mogensen, født 17/1 I Ubekendt. e. Julius Mathias Mogensen, født 1/ Ugift. Gartner, 0sterlarsker.

17 Jens, kaldet Jens Pedersen Rasch eller Jens Rasch, 2). Olav Henry Olsen, født 28/II født 19/8 1812, død I3/II Viet 25/ til 1 B). Kristine Martine Olsen, født II / I I 188 r. V let 35 1 Lovise Madsdatter, født , død 25/ /II 1904 i 0sterlarsker til Frederik Johan- 372 Avlsbruger, 26' SIg. Gr., 0sterlarsker. nes Niels Sørensen fra Præstø, født 23/ Peder, født , død 21/ Viet 7J til Opsynsmand, Hollænderskoven, Præstø. 353 Bodil Kirstine Jensen, født 17/3 1819, død 12/ Barn: I). Skomager, 2' Vdg. Gr., 0sterlarsker. Børn: a-f. I). Viggo Søndergaard Sørensen, født 14/ a. Ane Christine Pedersen, født 5/ Viet 12/ Viet 23/ i Tornborg, Korsør, til Anders Jensen Møller, født 20/3 1842, død til Johanne Marie Nielsen fra Korsør, født Ejer af Hallegaard, 6' SIg., Nyker. 7/ Mekaniker, Præstemarken, Bopæl: Karetmager Pedersen, 0ster larsker. Børn: Præstø. Barn: a). født A)-C). a). Kirsten Søndergaard Sørensen, A). Marie Kristine Møller, født 12/ Viet 15/ / IO 1913 til Karetmager Charles Andreas 376 C). Hansigne Elise Olsen, født I9/I VIet Pedersen, født IolII 1888 (Se Nr. 410), 0ster- 27/ til Valdemar Kornehus Ipsen fr 377 larsker. Aaker, født 4/ Murermester, Bakkehøj, 357 B). Anine Kristine Møller, født 19/ Ugift. Rutsker, Hasle. Børn: I)-rr). 12/1 Husbestyrerinde, Stensgaard, Aaker. I). Karen Anine Margrethe Ipsen, født C). Kristine Karoline Møller, født 4/6 1888, død Husassistent, Køberrhavn / Viet 29/ til Sinius Johan- 2). Valborg Oliva Juliane Ipsen, født 12/6 379 nes Larsen fra Friløkken, Vestermarie, født Viet 13/ til Knud Johan Pelle, 380 8/2 1888, død 11/ Viet anden Gang 2/8 født 31/ Arbejdsmand, Muleby, til Ludvig Anias Larsen fra Friløkken, Nyker. Barn: a). Vestermarie, født Ejer af Stens a) Erik Pelle, født 20/ gaard, 39' SIg., Aaker. Børn: 1)-4) )' Juul Nørregaard Ipsen, født 4/ r. I' Ægteskab. Fodermester, p. t. Nylarsker. 361 I). Holger Larsen, født 21/ Landmand. 4). Elisabeth Marie Ipsen, født 12/ ). Ove Johannes Larsen, født 12/ Husassistent, Allinge. 2' Ægteskab. 5)' Valdemar Egeby Ipsen, født / )' Gunhild Andrea Larsen, født l/ii Arbejdsmand, Muleby, Nyker ). Bodil Karen Larsen, født 28/ ). Hedvig Kristine Ipsen, født 26/ b. Christine Margrethe Pedersen, født 15/6 1852, død Husassistent, Vang / Viet 31/ til Ole Olsen, født i I 7)' Ejner Nørregaard Ipsen, født 20/ Sverige 3/ Avlsbruger, 43'Slg. Pc., Klemens- Fodermester, p. t. Klemensker. ker, senere 0sterlarsker, nu ved Nørregaard, Rø. 8). Ethly Anie Ipsen, født 25/ Børn: A)-G) )' Ethel Dorthea Ipsen, født 25/ A). Oluf Marius Olsen, født 7/8 188o. Viet 1717 IO). Karl Edvard Aakær Ipsen, født til Karoline Henriksen fra Nørre Næraa II). Orla Kornelius Egeby Ipsen, født 15/ 6 39 Sogn, født 21/ Bopæl: Brandsby, pr Kapendrup, Fyn. Børn: 1)-2) D). Marie Bodilsine Olsen, født 26/II VIet 369 I). Ellen Marie Olsen, født 5/ / til Johan Peter Theodor Nielsen fra

18 I Nylarsker, født 9/rr Postbud Rønnevej, Aakirkeby. Børn: 1)-3). ' I). Emma,Johanne Nielsen, født 23/ HusaSSIstent, p. t. Hellerup. 2). Harry Vestergaard Nielsen, født 13/ Handelsmedhjælper, Aakirkeby. 3)' Be:ty Maria Nielsen, født 10/ HusaSSIstent, p. t. Hellerup. E). Karl Olsen, født 22/ Ugift. Landmand, Bøgeskoven, Rø. F). Theodor Olsen, født 4/ Ugift. Murersv.end, Hans Rømersvej, Aakirkeby. G). VIctor Olsen, født 28/ Viet til Karen Nielsen. Avlsbruger, Bøgeskoven, Rø. Børn: 1)-4) I). Judith Olsen, født ). Ellen Olsen, født ). Minna Olsen, født ). Kaj Olsen, født c. Jens Peter Petersen, født 25/rr r85j, død ca. 188.t. Formentlig ugift. Bosat i Oslo. d. Sexine Hansgine Pedersen, født 4/ Viet 26/rr ISS2 til Enkemand, Møllersvend Andreas Holm, født 3/9 1848, død S/ Bosat i 0sterlarsker, senere i Rønne. Barn: A). A). Hans Alexander Holm, født 18/3 ISS4, død i Hamburg rr/ Ugift. Sømand. e. Hans Ncolai Pedersen, født Il/II IS58, død 19/ VIet IC/IO 1884 til Dorthea Margrethe Jørgensen fra 0sterlarsker, født 14/2 185S, død 8/ Karetmager, 0sterlarsker. Børn: A)-C). A). Carles Andreas Pedersen, født IO/II VIet 15/ til Marie Kristine Møller fra Hallegaard, Nyker, født 12) (Se Nr. 356). Karetmager, 0sterlarsker. Børn: 1)-6). I). Magda Kristine Pedersen, født 7/1 I ). Anker Møller Pedersen, født 7/ )' Anna Margrethe Pedersen, født 25/ ). Rigmor Marie Pedersen, født 23/4 19I5. 5). Gudrun Andrea Pedersen, født 3/ ). Aage Andreas Pedersen, født 23/ :) S B). Alexandra Birgitte Pedersen, født 29/ Viet 17/1 I 1920 til Vilhelm Jørgensen, født 31/5 IS96. Smed. Randers. Barn: I). I). Valther Tideman Jørgensen, født 19/ C). Hans Pedersen, født 7/3 IS95 Viet til Anna Therkelsen fra Knudsker, født i Aaker April IS94. Købmand, Nørregade 20, Rønne. Børn: 1)-4)'. I). Erna Pedersen, født 24/ I 192 L 2). Margit Pedersen, født 16/ )' Aase Pedersen, født 5/ )' Hans Aage Pedersen, født 16/ f. Alexander Timann Pedersen, født 19/2 IS61, død 27/ Viet 14/10 IS86 til Laura Emilie Petrsen fra København, født I/S IS63 Skomager, Vlksø, Sjælland. Karen Marie (S/4, 8/S), født 24/6 ISI9, død 9/ Viet 2/4 IS41 til Jeppe Andersen (S/3, S/7), født 20/S IS12, død 2S/2 ISS6 (Se Nr. 47).Ejer af Slettegaard, 6' Vdg., 0sterlarsker fra IS41 ul IS79 Sandemand fra ca. IS50. Børn: a-f. a. Caroline Maria Jeppesdatter (4/4), født S/II , død 8/S IS80. Viet 22/ til Svend Hansen Schou (4/3) fra Elleskovsgaard, 0sterlarsker, født 31/ , død 12/11 19rr (Se Nr ). b. Ane Margrethe Ipsdatter (4/2) født 10/ , død 7/ Viet 23/1 I 1860 til Hans Svendsen fra Krogegaard, 0sterlarsker, født 27/ , død 9/ (Se Nr. Ip), c. Hans Peter Ipsen, født 25/rr 1844, død 4/ Viet 19/ til Birgitte Caroline Marie Kofod fra Glasergaard, 0sterlarsker, født 1/4 IS59, død 15/ Ejer af Slettegaard, 6' Vd?, 0sterl.a r s ker , derefter bosat I Gudhjem. Barn: A). A). Andreas Peter Ipsen, født 25/ , død II/ d. Andrea Christine Ipsen, født 23/ , død 29/ Ugift. Bosat mange Aar i Gudhjem, derefter i Rønne.

19 e. gine Marie Ipsen, født 9/ Viet 25/ ). Helge Grønberg Pedersen, født 24/ til Hans Anker Mi.iller fra Bækkegaard, 0sterlars- Kontorist, København. ker, (Broder til Nr. 744) født 3/ Avlsbru- 454 b. Hans Pedersen, født 14/ Ugift. Udvandret ger og Vognmand i Gudhjem Nuvæ- til Amerika. rende Bopæl: Svanekevej I, Rønne. Barn: A). 455 c. Peder Pedersen, født 15/7 1854, død 14/1 I934.Vict 437 A). Agnes Karoline Mi.iller, født 20/ Ugift /4 188 I til Andrea Caroline Funch fra Olsker, Svanekevej I, Rønne. født 9/ i Rø, død 8J Smedemester, 43 8 f. Julie athrine Ipsen, født 7/ Viet 23/ 12 Allinge. Børn: A)-C) tll Enkemand Theodor Marthin J ensen, Søn af 457 A). Alfred Peter Pedersen, født 30/ Viet 439 a Jens Morten Jensen, St. Myregaard, 6' SIg., Knuds II /II 19 II til Ingeborg Engel Marie Rønne ker, født 6/II 1852, død 1I/ Ejer af St. fra Nexø, født 22/ Bankbestyrer, AI- Myregaard, 6' SIg., Knudsker til Nuværende linge. Barn: I). Bopæl: Lobbæk Telefoncentral. Børn: A)-C). 459 I). Ellen Valeur Pedersen, født 231r A). Anna Kathrine Jensen, født 13/ Ugift. Student. Lobbæk. 460 B). Anna Christine Pedersen, født 9/ Viet 44 1 B). Ingeborg Jensine Jensen, født l/i Viet 461 9/ til Karl Otto Kofoed fra Allinge, / til Marius Ambrosius Jensen, født født 6/ Mølleejer, Nymølle, Allinge. 4/ i 0sterma.rie. Ejer af Glasergaard, l Børn: 1)-3)' 25' SIg., 0sterlarsker. Barn: I). 462 I). Valborg Pedersen Kofoed, født 8/ I). Vera Jensen, født 23/ Viet 8/ til Karl Peter Nielsen, født 444 C). Lovisa Marie Jensen, født 30/ Ugift. 2 I / Malermester, Nørregade, Allinge. Lobbæk. Barn: a)-b) Jeppe Pedersen, født 20/5 1822, død 16h Viet 464 a). Kjeld Kofoed Nielsen, født 20/ / til Ane Cathrine Kure fra Rø, født 13/2 464 a b). Kaj Kofoed Nielsen, født 4/ , død 28/ Smedemester paa 67' SIg. Gr., 465 2). Svend Ove Kofoed, født 14/ Viet Klemensker. Børn: a-g. 465 a 61r 1940 til Karen Margrethe Lind, født 447 a. J ens Sigfred Pedersen, født 23/z 1849, død I 61r 61r Nymølle, Allinge Viet 27/ til Margrethe Mortensen fra 466 3). Vagn Kofoed, født 9/ Hasle, født 13/ , død 8/ Smede- 467 C). Marie Andrea Pedersen, født 12/ VIet mester i Rønne. Barn: A) / I til Hans Christian Pedersen fra 449 A). Peder Sigfred Pedersen, født 4/ Viet Sandvig, født 12/9 1882, død 7/ Sten- 45 2/ til Anna Grønberg fra Rønne, født værksformand, Allinge. Viet anden Gan5 23/6 1881, død 5/ Viet anden Gang 469 9/ til Ludvig Christian Nielsen fra. AI / til Frida Anna Jensen fra Horsens, linge, født 22/ Kulhandler, Allmge. født Maskinmester ved Carl Allers Børn: 1)-3)' Etablissement. Bopæl: Malmmosevej 42, Holte. I' Ægteskab. Børn: 1)-2). 47 I). Helga Pedersen, født 26/ Viet 3/9 I' Ægteskab. 470a 1935 til Frands Ege Melchior Hansen, født 4\"2 1). Margot Pedersen, født 22/ Gift. 8/ Bager. Børn: a)-b). Nærmere Oplysninger mangler. 470b a). Leni Debora Melchior Hansen, født 29/

20 33 47 C a b). Rene Ege Melchior Hansen, født 221I ). Anna Marie Pedersen, født 3/ Vit:t 22/ til Jacob Andreas Lund, født 7/ Købmand. 3). Christen Jørgen Pedersen, født 22}IO d. Ane Marie Pedersen, født , død Viet 13/ til Joh. Morten Kofoed Petersen fra Hasle, født 261I 1860, død Maskinsnedker, Rønne. Børn: A)-B). A). Johanne Marie Petersen, født 20/ Ugift. Husbestyrerinde, Aakirkeby. B). Anna Kristine Petersen, født 27( Viet 22/ til Emil Lyngberg fra Knudsker, født 19/7 1887, Købmand, Rønne. Børn: 1)-2). I). Paul Martin Lyngberg, født 27/ Kommis, Rønne. 2). Bernt Vigant Lyngberg, født 25/ I Tømrerlære, Rønne. e. Martin Pedersen, født 281I 1859, død 22/ Viet 7/ til Hansine Barbarine Petersen fra Hasle, født 16/ Smed og senere Slagter i Hasle. Børn: A)-L). A). Augusta Vilhelmine Pedersen, født 5/ Ugift. B). Johanne Marie Pedersen, født 12/ Viet 16/ til Carl Henning Cederlund fra Stockholm, født 13/ Ingeniør. Ludvika, Sverige. Børn: 1)-2). I). Knut Edvard Cederlund, født 27/ ). Karl Henning Cederlund, født 1/ C). Barbro Cathrine Pedersen, født 15/ Viet 6j til Hans Anker Jensen, Ejer af Kofoedgaard, 0stermarie. D). Martin Christian Pedersen, født 4/ Viet 3/ til Marguerithe Karen Jensen fra København, født 5/1 1901, død 20/ Viet anden Gang 7/ til Karen Hansen fra Frederiksberg, født 30/ Maskinmester paa Masnedsund-Færgen a 506b E). Astrid Karoline Pedersen, født 13/ Ugift. Bosat i København. F). Vilhelm Pedersen, født 12( Viet 18/ til Anna Folkmann. Avlsbruger, Aaby, 0stermarie. G). Siri Margrethe Pedersen, født 26/4 19. Viet 28/ til Niels Jacob Richard Holm, født 7/ Kommuneassistent, Rønne. Børn: 1)-2). I). Kaj Otto Holm, født 20/ ). Richard Holm, født 9/ H). Thyra Rigmor Pedersen, født 17/ Viet 6/ til Andreas Lind. Murer, Klemensker. Børn: 1)-2). I). Gurli Marguerith Lind, født 29/ ). Rolf Martin Lind, født 18/ I). Knud Hamfeldt Pedersen, født 26/ Maskinkonstruktør. Viet 14/ til Inger Pedersen, født 14/ Fortsætter Faderens Slagterforretning i Hasle. Barn: I). I). Knud Ole Pedersen, født J). Hans Peter Pedersen, født Viet 16/ til Lisa Anina Birk Mikkelsen, født r/ Uddannet Mejerist. Marts 1937 overtaget Mortensens Slagterforretning, Lille Madsesgade, Rønne. Børn: 1)-2). I). Ruth Birk Pedersen, født 13/ ). Poul-Anker Birk Pedersen, født 26/ K). Ellen Pedersen, født 20/ Modeforretning i Hasle sammen med Søsteren (Nr. 506). L). Else Pedersen, født Viet 1937 til Edvard Lind-Holm, Snedkermester. Modeforretning i Hasle sammen med Søsteren (Nr. 505). Barn: I). I). Frank Lind-Holm, født 2/ f. Janus Oluf Pedersen, født 26/8 1867, død 5/ Viet 12/ til Margrethe Larsen fra Vestermarie, født 4/ ' Smedemester, Samsingsbro, Klemensker. Børn: A)-H). A). Harald Pedersen, født 2/ Ugift. Landmand i Finland. 3

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere