Håndrundsav Käyttöohje. Käsipyörösaha Bruksanvisning. Handcirkelsåg Οδηγιες χρησεως Instrukcja obsługi Návod k obsluze Ruční okružní pila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndrundsav Käyttöohje. Käsipyörösaha Bruksanvisning. Handcirkelsåg Οδηγιες χρησεως Instrukcja obsługi Návod k obsluze Ruční okružní pila"

Transkript

1 *314714* WSC 85 Bedienungsanleitung Handkreissäge Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Handcirkelzaag Manual de instruções Serra circular manual Manual de instrucciones Sierra circular portátil Brugsanvisning Håndrundsav Käyttöohje Käsipyörösaha Bruksanvisning Handcirkelsåg Οδηγιες χρησεως Χειροπρίονο Instrukcja obsługi Návod k obsluze Ruční okružní pila Hand-held circular saw Scie circulaire électroportative Sega circolare manuale Ręczna pilarka tarczowa Пайдалану бойынша басшылық Қол циркулярлық арасы

2

3 ORIGINAL BRUGSANVISNING Håndsrundsav WSC 85 Maskinens dele 1 Indstillingsgreb til indstilling af skæredybde 2 Stilleskrue til vinkelindstilling 3 Klemmeskruer til parallelanslag 4 Opmærkningsviser 5 Parallelanslag 6 Grundplade 7 Indv. spændeflange 8 Spindel 9 Spaltekile 10 Trykknap til låsning af spindel 11 Skrue 12 Spændeflange 13 Svingkappe Producentgaranti Produkter 14 Skruer til fastgørelse af spaltekile 15 Udsugningsadapter 16 Spånudkast 17 Kontaktspærre 18 Tænd/sluk-kontakt 19 Unbraconøgle 20 Ventilationshuller 21 Geringsskala 22 Skæredybdeskala 23 Fastholdelse af skæredybde 24 Støttegreb Overhold forskrifterne fra arbejdstilsynet og medfølgende sikkerhedshenvisninger. Hilti garanterer, at det leverede produkt er fri for materiale- og fabrikationsfejl. Garantien forudsætter, at produktet anvendes og håndteres samt vedligeholdes og rengøres i henhold til Hilti-brugsanvisningen, og at den tekniske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er anvendt originale Hilti-forbrugsmaterialer, -tilbehørsdele og -reservedele til produktet. Garantien omfatter reparation uden beregning eller udskiftning af defekte dele uden beregning i hele produktets levetid. Dele, der som følge af normalt slid trænger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet af garantien. Hilti afviser alle yderligere krav, medmindre den nationale lovgivning forbyder en sådan afvisning. Hilti påtager sig således intet ansvar for direkte eller indirekte skader, samtidige eller efterfølgende skader, tab eller omkostninger, som er opstået i forbindelse med eller på grund af anvendelsen af produktet, eller som er opstået på grund af produktets uegnethed til et bestemt formål. Stiltiende garantier for anvendelse eller egnethed til et bestemt formål udelukkes udtrykkeligt. I forbindelse med reparation eller udskiftning af produktet eller dele deraf, forudsættes det, at produktet eller de pågældende dele indsendes til Hilti, umiddelbart efter at skaden er konstateret. Nærværende garanti omhandler samtlige garantiforpligtelser fra Hiltis side og erstatter alle tidligere eller samtidige garantierklæringer, såvel skriftlige som mundtlige. Tekniske data Optagen effekt: 1800 W ( V); 1650 W (110 V) Afgiven effekt: 1260 W ( V) Friløbshastighed: 4500/min. Omdrejningstal i belastet tilstand: 3100/min. Scærehastighed i tomgang: 54 m/sek Scærehastighed i belastet tilstand: 37,3 m/sek Skæredybde ved 0 : 0 til 85 mm Skæredybde ved 45 : 0 til 60 mm Skæredybde ved 60 : 0 til 43 mm Skrå indstilling: 0 til 60 Maks. savklingediameter: 230 mm Min. savklingediameter: 207 mm Savklinge boring: 30 mm Spaltekiletykkelse (standard): 1,2 mm Indv. diameter, udsugningsstuds: 35 mm Vægt i henhold til EPTA-procedure 01/2003: 7,8 kg Sikkerhedsklasse iht. EN 60745: Z / II BEMÆRK Det vibrationsniveau, der angives i disse anvisninger, er målt med en målemetode, der opfylder bestemmelserne i EN 60745, og kan anvendes i forbindelse med en sammenligning af forskellige elværktøjer. Det kan også anvendes til en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau dækker de væsentlige anvendelsesformål for elværktøj. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige. Dette kan forøge vibrationsbelastningen i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af vibrationsbelastningen bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere vibrationsbelastningen i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne. Støj- og vibrationsinformation (i henhold til EN 60745) Typisk A-målt lydstyrkeniveau: 111 db (A) Typisk A-målt lydtryksniveau: 100 db (A) For de nævnte støjniveauer iht. EN er der en usikkerhed på 3 db. Brug høreværn! 57

4 Triaksiale vibrationsværdier (vibrationsvektorsum) Savning i træ (a h): 2,5 m/s 2 Usikkerhed (K) for triaksiale vibrationsværdier: 1,5 m/s 2 Forbehold for tekniske ændringer. Brugerinformation jf. EN Når maskinen kobles til, opstår der et kort spændingsfald. Ved ugunstige netbetingelser kan andre maskiner blive negativt påvirket. Ved netimpedanser <0,15 Ohm vil man normalt ikke forvente nogen forstyrrelser. 1. Sikkerhedsanvisninger 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Vigtigt! Læs alle anvisningerne. I tilfælde af manglende overholdelse af nedenstående anvisninger er der risiko for elektrisk stød, alvorlige personskader, og der kan opstå brandfare. Det benyttede begreb "el-værktøj" refererer til netdrevne maskiner (med tilslutningsledning) og batteridrevne maskiner (uden tilslutningsledning). DISSE ANVISNINGER BØR OPBEVARES FOR SENERE BRUG Arbejdsplads a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt. Uorden og uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke maskinen i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen Personlig sikkerhed a) Maskinens stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne maskiner. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. c) Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind trængning af vand i maskinen øger risikoen for elektrisk stød. d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i ledningen, hænge maskinen op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis maskinen benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød Personlig sikkerhed a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør ikke bruge maskinen, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af maskinen kan føre til alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér altid, at afbryderen står på OFF, før stikket sættes i. Undgå at bære maskinen med fingeren på afbryderen og sørg for, at maskinen ikke er tændt, når den sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden maskinen tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader. e) Overvurder ikke dig selv. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere maskinen, hvis der skulle opstå uventede situationer. f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af dette udstyr nedsætter risikoen for personskader som følge af støv Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med den rigtige maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde. b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af maskinen. d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer. e) Maskinen bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at maskinens funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner. f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre. g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser, og sådan som det kræves for denne specielle værktøjstype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af værktøjet til for-

5 mål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer Service a) Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed Sikkerhedsanvisninger for alle save a) Stik aldrig hånden ind i skæreområdet eller ind til savklingen. Tag fat om støttegrebet eller motorhuset med den anden hånd. Når man holder rundsaven med begge hænder, kan man ikke komme til at skære fingrene på klingen. b) Stik aldrig hånden ind under arbejdsemnet. Beskyttelsesskærmen giver ingen beskyttelse mod klingen på emnets underside. c) Tilpas skæredybden efter arbejdsemnets tykkelse. Der må maksimalt være en hel tandhøjde synlig under emnet. d) Hold aldrig et arbejdsemne i hånden eller over et knæ, når der skal saves i det. Emnet skal fikseres på et stabilt underlag. Det er vigtigt at emnet er gjort godt fast, for at minimere risikoen for at komme til at save i sig selv og for at klingen sætter sig fast eller kommer ud af kontrol. e) Hold altid kun fast på maskinen på de isolerede håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor der er risiko for at skæreværktøjet kan komme i kontakt med strømførende ledninger eller apparatets eget kabel. Ved kontakt med en strømførende ledning står metaldelene på maskinen også under spænding og giver et elektrisk stød. f) Anvend altid et anslag eller et lige landstyr ved skæring på langs. Det vil forbedre skærepræcisionen og reducere muligheden for, at savklingen kan sætte sig fast. g) Anvend altid en savklinge i den rigtige størrelse og med det passende spændehul (f.eks. stjerneformet eller rund). Savklinger, der ikke passer til monteringsdele på saven, vil køre ujævnt og kan nemt få maskinen til at gå ud af kontrol. h) Anvend aldrig beskadigede eller forkerte underlagsskiver eller skruer til savklingen. Underlagsskiver og skruer til savklinger bliver konstrueret specielt til den enkelte sav, så man opnår optimal ydelse og driftssikkerhed Yderligere sikkerhedsanvisninger til alle save Årsager til og undgåelse af kast (kickback): kast betyder en pludselig reaktion på grund af at savklingen er klemt fast, sætter sig fast eller er monteret forkert, og som bevirker, at man mister kontroller over saven, der bliver løftet opad og ud af arbejdsemnet og bliver slynget op mod brugeren; hvis klingen binder eller sætter sig fast i savsnittet, der lukker sig, bliver den blokeret, og motorkraften slynger maskinen tilbage mod brugeren; hvis savklingen drejes eller rettes forkert ind i savsnittet, kan tænderne i den bageste del af savklingen bide sig fast i arbejdsemnets overflade, og derefter vil klingen arbejde sig ud af snittet og saven blive slynget tilbage mod brugeren. Et kast (kickback) opstår som følge af forkert brug eller misbrug af maskinen. Det kan undgås ved at tage nedenstående forholdsregler. a) Hold fast på saven med begge hænder og hold armene i en stilling, hvor De kan opfange styrken fra et kast. Stå altid på den ene side af savklingen, savklingen må aldrig stå på linje med kroppen. Ved et kast kan rundsaven springe bagud, men brugeren kan opfange tilbageslagskraften, hvis man forholder sig rigtigt. b) Hvis savklingen binder eller savningen skal afbrydes af en anden grund, så slip start-/stop-kontakten og lad saven blive siddende i emnet, indtil savklingen står helt stille. Prøv aldrig på at tage saven ud af emnet eller at trække den tilbage, så længe savklingen bevæger sig eller der er risiko for kast. Find ud af, hvorfor savklingen har sat sig fast, og træf egnede forholdsregler, så det ikke kan ske igen. c) Når man igen vil starte en sav, som har sat sig fast i emnet, skal savklingen centreres i savsnittet, hvorefter man kontrollerer, at savtænderne ikke har sat sig fast i emnet. Hvis savklingen binder, kan den arbejde sig ud af arbejdsemnet og forårsage et kast, når man starter saven igen. d) Store plader skal afstøttes for at mindske risikoen for kast, på grund af at savklingen sætter sig fast. Store plader har en tendens til at bøje ned i midten på grund af deres egenvægt. Plader skal afstøttes på begge sider, både i nærheden af savsnittet og ved pladens kant. e) Anvend aldrig en sløv eller beskadiget savklinge. En savklinge med sløve eller forkert rettede tænder giver et smal savsnit, som kan give en for høj friktion, få klingen til at sætte sig fast og forårsage kast. f) Skæredybden og skærevinklen skal indstilles og spændes fast, før man begynder at save. Hvis indstillingen ændres under savningen, kan savklingen sætte sig fast og der kan opstå kast. g) Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et dyksnit i et uoverskueligt område, f.eks. i en eksisterende væg. Savklingen, der skal dykke ned, kan blive blokeret i skjulte genstande og give kast Sikkerhedsanvisninger til rundsave med udvendig og indvendig pendulbeskyttelsesskærm a) Kontroller først, om den nederste beskyttelseskappe lukker korrekt, hver gang maskinen skal bruges. Anvend aldrig saven, hvis den nederste beskyttelseskappe ikke kan bevæges frit og ikke lukker sig øjeblikkeligt. Den nederste beskyttelseskappe må aldrig klemmes eller bindes fast i åbnet stilling. Hvis saven falder ned ved et uheld, kan den nederste beskyttelseskappe blive bøjet. Åbn beskyttelseskappen med tilbagetrækshåndtaget og kontrollér, at den kan bevæges frit og hverken berører savklingen eller andre dele ved alle skærevinkler og -dybder. b) Kontrollér, at fjedrene til den nederste beskyttelseskappe fungerer korrekt. Få udført service på maskinen, før den bruges igen, hvis den nederste beskyttelseskappe og fjederen ikke fungerer korrekt. Den nederste beskyttelseskappe kan gå trægt, hvis der er beskadigede dele, klæbrige rester eller større spånaflejringer i kappen. c) Den nederste beskyttelseskappe må kun åbnes manuelt i forbindelse med specielle snit, f.eks. "dyk- og vinkelsnit". Åbn den nederste beskyttelseskappe med tilbagetrækshåndtaget og slip håndtaget igen, så snart savklingen er trængt ned i arbejdsemnet. Ved alle andre former for savning skal den nederste beskyttelseskappe fungere automatisk. d) Læg aldrig saven fra Dem på et arbejdsbord eller på jorden, uden at den nederste beskyttelseskappe dækker savklin- 59

6 60 gen. En ubeskyttet savklinge med efterløb vil få saven til at flytte sig baglæns og vil save i alting, der kommer i vejen for den. Derfor er det vigtigt at holde øje med savens efterløbstid Ekstra sikkerhedsanvisninger til alle save med kløvekile a) Anvend en spaltekniv, der passer til den isatte savklinge. Spaltekniven skal være tykkere end klingens krop, men tyndere end klingens tandbredde. b) Juster spaltekniven, som beskrevet i betjeningsvejledningen. En forkert tykkelse, position og justering kan være grunden til, at spaltekniven ikke kan forhindre et kast effektivt. c) Anvend altid spaltekniven, undtagen ved dyksnit. Monter spaltekniven igen efter dyksnittet. Spalte kniven er i vejen ved dyksnit og kan udløse et kast. d) For at spaltekniven skal kunne virke, skal den sidde i savsnittet. Ved korte snit er spaltekniven uvirksom og kan ikke forhindre et kast. e) Saven må aldrig bruges, hvis spaltekniven er bøjet. Bare en lille fejl kan få beskyttelseskappen til at lukke sig langsommere. 1.2 Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger Personlig sikkerhed a)brug høreværn. Larmen kan forårsage høreskader. b)brug de ekstra håndgreb, der leveres med apparatet. Hvis du mister kontrollen over apparatet, kan det medføre personskader. c) Hvis maskinen anvendes uden støvudsugning, skal du bruge åndedrætsværn. d)sørg altid for, at elledning, forlængerledning og ud sugningsslange holdes bag maskinen for at undgå faren for at falde under arbejdet. e)rundsaven skal altid være tændt, når den føres ned i emnet. f) Emnet skal være fri for forhindringer foroven og forneden. Sav ikke i skruer, søm, osv. g)arbejd aldrig med maskinen over hovedet. h)brems ikke savklingen ved siderettet modtryk. i) Der må ikke bruges: skæreskiver, savklinger af højlegeret stål (HSSstål). j) Savklingen, der stikker frem under emnet, spændemøtrikken og møtrikskruen må ikke berøres. k) Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Asbestholdige materialer må kun bearbejdes af fagfolk. Anvend så vidt muligt støvudsugning. For at sikre en effektiv støvudsugning anbefales det at anvende en egnet mobil støvudsugning anbefalet af Hilti til træog/eller mineralstøv, som er tilpasset til det pågældende elværktøj. Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Det anbefales at bruge åndedrætsværn med filterklasse P2. Overhold de gældende nationale forskrifter vedrørende de materialer, der skal bearbejdes. l) Maskinen må ikke anvendes af børn eller svagelige personer, der ikke er instrueret i brugen. m) Børn bør gøres opmærksomme på, at de ikke må lege med maskinen Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj a) Fastgør det emne, der skal bearbejdes. Brug fast spændingsværktøj eller en skruestik til at fastspænde emnet. Dermed holdes det sikrere fast end med hånden, og du har desuden begge hænder fri til at betjene maskinen. b)kontrollér, at værktøjet passer til maskinens værktøjsholder, og at det er låst korrekt fast i værktøjsholderen. c)ved strømafbrydelse: Sluk maskinen, og træk stikket ud. Dette forhindrer utilsigtet igangsætning af maskinen, når spændingsforsyningen igen fungerer. d)hold kun fat i maskinen maskinen på de isolerede håndtag, hvis der er risiko for at kunne beskadige skjulte elektriske ledninger og kabler med værktøjet. Hvis der opstår kontakt med en strømførende ledning, sættes maskinens uisolerede metaldele under spænding, og brugeren kan få elektrisk stød Personlig sikkerhed a) Kontrollér før arbejdets begyndelse arbejdsområdet for skjulte elledninger samt skjulte gas- og vandrør, f.eks. ved hjælp af en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan være spændingsførende, f.eks. hvis du utilsigtet har beskadiget en elledning. Disse dele udgør en alvorlig fare, da de kan give elektrisk stød. b)kontrollér jævnligt maskinens elledning, og lad en fagmand udskifte ledningen, hvis den bliver beskadiget. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede. Hvis eleller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud. Beskadigede netledninger og forlængerledninger udgør en fare, da de kan give elektrisk stød. c) Brugen af fejlstrømsrelæ øger arbejdssikkerheden Arbejdsplads a) Sørg for god belysning på arbejdspladsen. b)sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Arbejdspladser med dårlig udluftning kan medføre helbredsskader som følge af eksponering for støv Personligt beskyttelsesudstyr Brugeren og personer, der opholder sig i nærheden, når maskinen anvendes, skal bære egnede beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker og, hvis du ikke bruger støvudsugning, støvmaske. Brug beskyttelsesbriller Brug beskyttelseshandsker Brug sikkerhedshjelm Brug støvmaske Brug høreværn

7 2. Anvendelse Rundsaven er beregnet til savning i blødt og hårdt træ, krydsfiner, pressede plader og kunststof m.v. Savning i metal er ikke tilladt! Brugeren bærer ansvaret for skader og uheld, som måtte opstå som følge af en ikke hensigtsmæssig brug af maskinen, som fx at bære maskinen i kablet, at tage stikket ud af kontakten ved at trække i kablet, at anvende forkerte savklinger. Sikkerhedshenvisninger og generelt anerkendte forskrifter om forebyggelse af ulykker ved arbejde med elektroværktøj skal overholdes. 3. Håndtering/funktion Før ibrugtagning Før ibrugtagning skal det kontrolleres, at savklingen sidder ordentligt fast, at den løber korrekt og at spaltekilen er rigtigt indstillet. OBS! Netstikket skal trækkes ud af stikdåsen, før spaltekilen indstilles. Tykkelsen på spaltekilen skal være mindre end savklingens skær, og større/lig med tykkelsen på savklingens stamblad. Af sikkerhedsgrunde skal spaltekilen altid bruges. Derved forhindres det, at savklingen bliver klemt fast. Indstillingen skal foretages ved maksimal skæredybde. Løsn fastgørelsesskruerne 14, indstil spaltekilen 9 (Afb. 5) og spænd skruerne 14 fast igen. Fjern ekstraværktøj inden ibrugtagning. Ibrugtagning Hold maskinen godt fast og stå sikkert under arbejde. Stil kun apparatet fra dig, når svingkappen er lukket. Netspændingen skal stemme overens med angivelsen på typepladen. Tænd/sluk for maskinen OBS: Maskinen må kun tændes, såfremt savklingen ikke er i kontakt med emnet. Tænd: Tryk samtidig på kontaktspærre 17 og tænd/sluk-kontakt 18. Sluk: Slip tænd/sluk-kontakt 18. Rundsaven er udstyret med en automatisk savklingebremse. Når tænd/slukkontakten 18 slippes, begynder bremsningen straks, hvilket fører til hurtig standsning av savklingen. Beskyttelse af savklingen Beskyt rundsavklingen mod beskadigelse. Læg aldrig rundsavklingen på noget hårdt. Tænderne af hårdmetal kan blive beskadigt. Udskiftning af savklinge (Afb. 3) OBS: Netstikket trækkes ud af stikdåsen, før savklingen udskiftes. Stil maskinen på den rillede plade på motorsiden. Tryk på trykknappen til spindelstoppet 10 med den ene hånd for at blokere savspindlen, mens savklingen udskiftes. Afmontering af savklingen (Afb. 5) Unbraconøglen til løsning af flangeskruen befinder sig neden under motordækslet. Stil skæredybden til 0 med indstillingsgrebet 1. Drej skrue 11 ud med unbraconøglen 19 (mod urets retning). Spændeflangen 12 fjernes (Afb. 3), svingkappen 13 drejes tilbage, holdes fast og rundsavsklingen tages af. Montering af savklingen (Afb. 3/5) Vær opmærksom på savklingens drejeretning. Tænderne og retningspilen på savklingen skal pege i samme retning som pilen på den øverste beskyttelseskappe. Sæt derefter spændeflange 12 på og drej den fast med skrue 11. Kontroller at den indvendige spændeflange 12 sidder rigtigt, og rens fladerne for træspåner og andre urenheder. Sammenlign savklingens data med maskinens data. 4. Spånudsugning Spånudsugningen letter udsugningen af savsmuld, reducerer støvbelastningen i rummet og forhindrer større forurening. Ved længere tids arbejde eller ved bearbejdning af materialer, hvor der opstår sundhedsfarligt støv, skal der tilsluttes en ekstern støvsuger. Udsugningsadapter 15 må kun monteres, hvis der bruges en ekstern støvsuger, da spånafgangen ellers kan stoppe til, især ved skæring af fugtigt træ. Sæt udsugningsstutsen forfra ind i svalehalen, med åbningen pegende mod den bageste maskindel, så den går i hak. Udsugningsstutsen sidder kun ordentligt fast, hvis forbindelsen går mærkbart i hak. Forskrifterne om forebyggelse af ulykker skal overholdes. 4.1 Fremgangsmåde ved tilstoppet udsugningsadapter 1. Træk netstikket ud af stikkontakten. 2. Rengør udsugningsadapteren. 3. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at maskinens funktion påvirkes. 5. Arbejdshenvisninger Netstikket skal altid trækkes ud af stikdåsen før ethvert arbejde på maskinen. Savning med opmærkning Sæt den forreste del af grundpladen på emnet, start maskinen og skub rundsaven ensartet frem i skæreretningen. Grundpladen har fire opmærkninger for 0 grader, 22,5 grader, 45 grader og 60 grader. Opmærknings-kanterne svarer til den indvendige kant af savklingen. Savning med parallelanslag (Afb. 4) Med parallelanslaget 5 er det muligt at lave nøjagtige skær langs kanten på et arbeijdsemne eller at skære strimler i samme mål. Skærebredden kan indstilles ved at løsne klemmeskruerne 3 og forskyde anslaget. Spænd derefter klemmeskruerne 3 fast igen. Parallelanslaget kan på samme måde monteres på begge sider af grundpladen. Hvis parallelanslaget vendes om (anslagskanten opad), kan det bruges til udvidelse af grundpladen. Indstilling af skæredybde Skæredybden kan indstilles trinløst ved at forskyde indstillingsgrebet 1. Brug dertil skæredybdeskala 22. Arreteringen 23 skal løsnes hhv. spændes før og efter indstillingen af skæredybden. For at få den optimale kvalitet på savsnittet skal den indstillede skæredybde være mindst 2 mm større end tykkelsen på emnet. Indstilling af skråsnit (Afb. 1) Løsn stilleskrue 2 til vinkelindstilling og drej til den ønskede skrå position på geringsskalaen

8 Drej stilleskrue 2 fast igen. Rengør grundpladen i drejeområdet for savsmuld og andet snavs, før der drejes tilbage til udgangspositionen. Neddykningsfunktion Opmærk udsnittet der skal skæres på emnet. Indstil rundsaven på neddykningsdybde 0, dybdeindstillingen må ikke klemme. Sæt rundsaven på emnet, så den bageste markering på grundpladen passer med opmærkningen. For at forhindre tilbagekast kan der anbringes en liste eller anslag ved bagkanten af grundpladen. Spand dette anslag fast til emnet. Tryk nu rundsaven ned mod emnet og mod baganslaget. Start maskinen og sænk med den frie hånd forsigtigt håndtaget 1 til indstilling af skæredybden, til den ønskede dybde er nået. Udfør snittet, til den forreste markering på grundpladen passer med opmærkningen. Sluk maskinenog træk den først op, når savklingen står stille. Henvisning: Nedsænkningssnit kan udføres ved alle vinkelstillinger. Støttegreb Støttegrebet 24 giver en optimal håndtering og en ergonomisk arbejdsholdning. 6. Vedligeholdelse/pleje/ service Netstikket skal altid trækkes ud af stikdåsen før ethvert arbejde på maskinen. Hold altid maskinen og ventilationshuller 20 rent. Fjern regelmæssigt harpiks fra brugte savklinger, da rent værktøj forbedrer ydelsen. Harpiks 62 fjernes ved at lægge savklingen 24 timer i petroleum eller et almindeligt harpiksopløsningsmiddel. Hvis dybdeindstillingen går trægt, skal føringsskinnen smøres. Maskinen er fra fabrikken fyldt op med fedt. Ved høj belastning gennem længere tid, anbefales en inspektion hos Hilti. Dette forlænger maskinen levetid og forhindrer unødige reparationsudgifter. Reparation af elektriske dele må kun udføres af en autoriseret elektriker. FORSIGTIG Hold maskinen, især gribefladerne, tørre, rene og fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler. Kabinettet er fremstillet af et slagfast plastmateriale. Grebet er fremstillet af elastomermateriale. Anvend aldrig maskinen, hvis ventilationsåbningerne er tilstoppede! Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste. Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i maskinen. Rengør jævnligt maskinen udvendigt med en let fugtig klud. Du må ikke bruge spraymaskiner, dampstrålemaskiner eller almindeligt vand til rengøring! Det kan forringe maskinens elektriske sikkerhed. 7. Copyright Ophavsretten til nærværende betjeningsvejledning forbliver hos firma Hilti AG, FL-9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein. Nærværende betjeningsvejledning er kun beregnet til bru- geren og dennes personale. Den indeholder anvisninger og henvisninger, der ikke må mangfoldiggøres offentliggøres eller på anden vis meddeles tredjemand hverken komplet eller i uddrag. Misligholdelse af disse bestemmelser kan udløse påtale. 8. Bortskaffelse Indlever til genbrug Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti maskiner, kan genbruges. Materialerne skal skilles korrekt ad, inden de kan genbruges. I mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti samler sine brugte maskiner/værktøjer ind til genbrug. For mere information, kontakt Hilti Kundeservice eller din lokale Hilti Konsulent. Kun for EU-lande Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt elværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.

9 9. EF-overensstemmelseserklæring (original) Betegnelse: Håndrundsav Typebetegnelse: WSC85 Seriennummer: Konstruktionsår: 1998 Hermed erklærer vi under eget ansvar, at dette produkt stemmer overens med følgende standarder eller normative dokumenter: 2004/108/EF, 2006/42/EF, EN , EN , EN ISO 12100, 2011/65/EU. Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan Paolo Luccini Jan Doongaji Head of BA Ececutive Vice President Quality & Process Management BU Power Tools & Accessories BA Electric Tools & Accessories 01/ /2012 Tekniske dokumentation ved: Hilti Entwicklungsgesellschaft mbh Zulassung Elektrowerkzeuge Hiltistrasse Kaufering Deutschland Rundsavsklinge De har købt et højkvalitets værktøj. Ved brug og håndtering skal de relevante beskyttelses- og sikkerhedsbestemmelser samt sikkerhedsforskrifterne i denne brugsanvisning ubetinget overholdes. De vigtigste sikkerhedsforskrifter er sammenfattet nedenfor. Læs dem omhyggeligt igennem, før De bruger værktøjet. Anvendelse Rundsavsklingerne bruges til spaltning, afkortning og notsavning i træ og træmaterialer og beslægtede materialer som fx laminerede materialer. Hvis savklingen anvendes til andre formål, end den er bestemt til, kan maskinen og/eller savklingen tage skade, eller der kan brække partikler af. Omkringflyvende brudstykker af savklingen eller integrerede/påhæftede partikler i træet øger risikoen for ulykker. Især påhæftede fremmedlegemer af metal, som f.eks. løse søm, kan medføre beskadigelse og brud på savtænderne, endvidere kan savklingen rive fremmedlegemerne ud af materialet, hvorved der kan udøves en uforudset reaktionskraft på den hånd, der fører saven. Pas på ved valg af savklinger, at de kun bruges til de materialer, der er anbefalet i anvendelseshenvisningerne. Arbejdsmåde Modløb Medløb - kun ved mekanisk fremføring (stationære maskiner) Generelle henvisninger 1. Anvendelse: Rundsavsklinger kan bruges til håndførte og stationære maskiner. En forudsætning er altid, at der er overensstemmelse mellem maskinen data, fabrikantens krav, vedligeholdelseshenvisningerne og apparatets sikkerhedsbestemmelser. 2. Emballage og transport: De skal være meget omhyggelig med ud- og indpakning af klingen samt håndteringen (fx indbygning i maskinen)! Fare for læsioner fra de meget skarpe skær. 3. Brug: Overskrid aldrig den maksimalt tilladelige hastighed! Rens omhyggeligt spændeflangens inderkreds. 4. Værktøj: Kontroller skærene. Kontroller maskinens indstilling. Drejeretningspilen på savklingen skal stemme overens med den drejeretning, som maskinen er indstillet til. Det skal sikres, at maskinen ikke uforvarende kan startes ved klingeskift. Træk stikket ud af stikkontakten! 5. Ibrugtagning: Klingen skal monteres og sikres iht. fabrikantens forskrifter. Fabrikantens forskrifter skal overholdes. 6. Reparation: Funktion og sikkerhed er kun sikret, hvis reparationer foretages af en fagmand. 63

10 7. Fremstilling: Denne rundsavsklinge er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med DIN EN norm. Sikkerhedsforskrifter De gældende forskrifter skal overholdes. Ukyndig og utilsigtet brug er ikke tilladt! Vær opmærksom på alle henvisninger og advarsler med hensigt på sikkerhed, der er beskrevet i betjeningsvejledningerne for save. Hvis De ikke har sådanne betjeningsvejledninger, kan De rekvirere dem hos fabrikanten. Brug beskyttelsesbriller, høreværn og beskyttelseshandsker for Deres egen sikkerheds skyld. Lad aldrig en maskine, kører, uden opsyn. Rengør savklinger, der er i brug, i tide og fjern harpiks. Rene savklinger skærer længere og er dermed mere økonomiske. Hvis maskinen er faldet på gulvet eller har været udsat for lignende behandling, skal den gås efter for beskadigelser på et Hilti-serviceværksted. En beskadiget rundsavsklinge må ikke bruges mere. Netstikket skal trækkes ud af stikdåsen, før spaltekilen indstilles. Tykkelsen på spaltekilen skal være mindre end savklingens skar, og større/lig med tykkelsen på savklingens stamblad. Af sikkerhedsgrunde skal spaltekilen altid bruges. Derved forhindres det, at savklingen bliver klemt fast Slibning og pleje Hvis Stambladet (grundklingen) har revner eller er deformeret, må savklingen ikke bruges mere. Svejse- og loddereparationer på stambladet er af sikkerhedstekniske grunde ikke tilladt. Sandwich-rundsavsklinger med en resthøjde eller -tykkelse på den påloddede skær på mindre end 1 mm må ikke bruges. Anbringelse af løse reduktionsringe er ikke tilladt. Udligning af forskellige diametre er tilladt med en fast sammenpresset reduktionsring, hvis de øvrige pasningsforhold overholdes. Opslibning og reparationer på rundsavsklinger må kun udføres af et Hilti-værksted eller fagkyndige personer, der kender kravene til konstruktion og udformning og kan omgås de relevante sikkerhedsforskrifter. En faglig korrekt vedligeholdelse er af væsentlig betydning for klingens langtids præcision. (Mindstemål for skær på sandwich-rundsavsklinger iht. DIN EN 847-1) Copyright Ophavsretten til nærværende betjeningsvejledning forbliver hos firma Hilti AG, FL-9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein. Nærværende betjeningsvejledning er beregnet til brugeren og dennes personale. Den indeholder anvisninger og henvisninger, der ikke må mangfoldiggøres offentliggøres eller på anden vis meddeles tredjemand hverken komplet eller i uddrag. Misligholdelse af disse bestemmelser kan udløse påtale. Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan Paolo Luccini Jan Doongaji Head of BA Ececutive Vice President Quality & Process Management BU Power Tools & Accessories BA Electric Tools & Accessories 01/ /2012 Tekniske dokumentation ved: Hilti Entwicklungsgesellschaft mbh Zulassung Elektrowerkzeuge Hiltistrasse Kaufering Deutschland 64 Forbehold for tekniske ændringer.

11 Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / Fax: +423 / Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W Pos. 1 1 Printed in Liechtenstein 2013 Right of technical and programme changes reserved S. E. & O / A5

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00 TE 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

ST 2500 SD 2500. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija ar

ST 2500 SD 2500. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija ar ST 2500 SD 2500 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00 C 7 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı C 4/12-50 Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

SCW 70 / WSC 7.25-S. Printed: 14.05.2014 Doc-Nr: PUB / 5070518 / 000 / 02

SCW 70 / WSC 7.25-S. Printed: 14.05.2014 Doc-Nr: PUB / 5070518 / 000 / 02 SCW 70 / WSC 7.25-S Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning SMD 57 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK Ret til ændringer forbeholdes BRUGERVEJLEDNING TBS-205/1000 BORDRUNDSAV Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005 Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK-0412-20 G RESERVEDELSZEICHNING H I E F D C

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR

TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kulllanma Talimatı Инструкция по зксплуатации IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

GWS 6-100 (E) GWS 6-115 (E) GWS 8-100 C (CE) GWS 8-115 C (CE) GWS 8-125 C (CE)

GWS 6-100 (E) GWS 6-115 (E) GWS 8-100 C (CE) GWS 8-115 C (CE) GWS 8-125 C (CE) EURO Printed in Malaysia BA 2 09 140 081 GWS /8-100/115/125 Titel (Vorderseite) OSW 0/01 GWS /8 (081) - Buch Seite 1 Mittwoch, 30. Mai 2001 2:22 14 Bedienungsanleitung Operating Instructions Instructions

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SIW 22T-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

AXT 2200 HP AXT 2500 HP

AXT 2200 HP AXT 2500 HP EURO BA F016L69647 AXT 2200 HP / AXT 2500 HP OSW 05/99 Titel A D AXT 2200 HP AXT 2500 HP B E D 6...10 GB 11...15 F 16...20 E 21...25 P 26...30 I 31...35 NL DK S N 36...40 41...45 46...50 51...55 C 1 5

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning til akku-kabelklipper Type: REC-SH50 Indholdsfortegnelse Side 1 Producenterklæring vedrørende værktøjets sikkerhed 3 2 Forord 3 3 Sikkerhedsanvisninger 3 3.1 Anvendelse i overensstemmelse

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

PSA 81/82/85, PUA 81/82

PSA 81/82/85, PUA 81/82 PSA 81/82/85, PUA 81/82 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

HS40 Emma BETRIEBSANLEITUNG... 1 OPERATING INSTRUCTIONS... 7 INSTRUCTIONS DE SERVICE... 12 ISTRUZIONI DI SERVIZIO... 17

HS40 Emma BETRIEBSANLEITUNG... 1 OPERATING INSTRUCTIONS... 7 INSTRUCTIONS DE SERVICE... 12 ISTRUZIONI DI SERVIZIO... 17 HS40 Emma BETRIEBSANLEITUNG............................................................. 1 OPERATING INSTRUCTIONS....................................................... 7 INSTRUCTIONS DE SERVICE.....................................................

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

TE16 / TE16-C / TE16-M

TE16 / TE16-C / TE16-M *287428* 287428 TE16 / TE16-C / TE16-M Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner Betonarbejde Hvis blandemaskiner anvendes i væsentligt omfang, skal belastningerne ved opskovling reduceres ved hjælp af transportør, transportsnegl, hejseværk med spand o.l. Maskiner med benzinmotor må

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE

DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Käyttöohje Οδηγιες χρησεως ja ko ar. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5127686 / 000 / 00

Käyttöohje Οδηγιες χρησεως ja ko ar. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5127686 / 000 / 00 DCH 230/ DCH 180-SL Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

TE2-A batteridreven borehammer

TE2-A batteridreven borehammer 08 BA TE2-A 13.02.2004 9:00 Uhr Seite 71 TE2-A batteridreven borehammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual BaehrTec NT 250 Micromotor elektrisk Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse Side forord 3 indhold 4 forholdsregler 5-6 Beskrivelse af Styreenhed 7-10 Beskrivelse af håndstykke 11 Beskrivelse af El tilslutning

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

PSA 100. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn. Printed: 05.02.2014 Doc-Nr: PUB / 5070430 / 000 / 02

PSA 100. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn. Printed: 05.02.2014 Doc-Nr: PUB / 5070430 / 000 / 02 PSA 100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

DK Brugsvejledning... 2-15 EMF 180

DK Brugsvejledning... 2-15 EMF 180 DK Brugsvejledning..... 2-15 EMF 180 Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Advarsel om general fare Advarsel

Læs mere