Godt forår Vinter i Hundiegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt forår 2006. Vinter i Hundiegaard"

Transkript

1 Nummer 1 Årgang 39 Februar 2006 Vinter i Hundiegaard Godt forår 2006 Den altoverskyggende sag har i løbet af året været støjen fra vores omkringliggende veje. Som mange sikkert har set, har vi brugt mange ressourcer på at få politikerne i dialog omkring netop støjen, som ubetinget er et stigende problem. Vi startede med en underskriftsindsamling og derefter en massiv omtale i den lokale presse, til hen imod kommunalvalget for at få politikerne til at komme med deciderede løfter - bl.a. udtrykt i daværende borgmester René Milos svar på vores læserbrev - et svar, hvoraf det fremgik, at der skal gøres noget ved problemet. Tilbage er så blot at håbe, at det nye flertal vil følge sagen op. Bestyrelsen skal i hvert tilfælde nok gøre sit til at minde dem om det! Vi må oprigtigt håbe, at vi ad åre kan få støjen reduceret - og dermed få forøget attraktionsværdien af vores område. I samme forbindelse vil vi gerne minde de beboere, der er skeptiske over for en øget støjafskærmning, om, at øget støjafskærmning ikke betyder, at støjen blot kastes længere ind i bebyggelsen - tværtimod!

2 Indholdsfortegnelse Side Forside: Godt forår Indholdsfortegnelse...2 Referat af ordinær generalforsamling Konstituering...13 Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem Gratis kost og logi...14 Indbrudsstatistik...15 Støjproblemer og udbygning af Hundige StorCenter Opgraderede vejbump...18 Annonce Robert Hansen...18 Tyveri af foreningens hjemmeside Annonce MÆGLERTEAM...21 Vor nye vejbelysning...22 Annonce EDC-mæglerne...23 Service-siden...24 Brug din bestyrelse! Side 2 Vandposten

3 Godt forår 2006 Det, at vi skulle bruge vores ressourcer på en sådan altoverskyggende sag, har også betydet, at vi har måtte udskyde renoveringen af legepladsen på Storebjerg, som vi så til gengæld håber at kunne få renoveret i løbet af i år. Efter en meget veloverstået generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig - og udover den traditionelle fordeling af posterne har vi i år nedsat to grupper, som har fået til opgave at komme med forslag til henholdsvis renoveringen af legepladsen på Storebjerg, og for den anden gruppes vedkommende, at få sikret vore stier, således at man ikke risikerer liv og lemmer ved at blive ramt af en knallert. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi skal bruge midler på sikring af vores stier, men forholdene er nu sådan, at rigtig mange knallerter tordner ned ad vore stier med op i mod km/t, og at Politiet - trods en ihærdig indsats - umuligt kan fange alle syndere og endeligt, at kommunen, modsat Ishøj kommune, ikke gør noget aktivt ved problemet bliver så året, hvor vi kan byde vores Henrik Christoffersen velkommen som medlem i bestyrelsen blev Peter Hammerhøjs debutår i bestyrelsen. Peter har løst en meget tung opgave - nemlig at få vores hjemmeside op at køre igen - og det ser i skrivende stund ud til at være lykkedes blev samtidig året, hvor Flemming Møller trådte ud af betyrelsesarbejdet. I den forbindelse syntes jeg, at vi alle skal takke Flemming for hans utrættelige arbejde gennem snart 35 år - det være sig alt lige fra opgaven som formand for bestyrelsen og til suppleant. Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne takke for alt i alt et godt år, og gentage fra sidste år, at vi i foreningen er ca. 650 medlemmer, og hvis antallet af henvendelser til bestyrelsen omkring naboforhold i almindelighed er et udtryk for, hvordan vi har det - ja, så står faktisk godt til, og det skulle det gerne blive ved med! På bestyrelsens vegne ønskes alle et rigtig godt og lykkebringende Christian Jacobi Formand Nummer 1 Side 3

4 Referat af ordinær generalforsamling I generalforsamlingen deltog 37 stemmeberettigede medlemmer, ialt ca. 44 personer. var fremmødt 1. Valg af dirigent Til at lede generalforsamlingen havde bestyrelsen foreslået Carl Dixen Pedersen, som blev valgt uden modkandidat, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning Herefter fik formanden Christian Jacobi ordet. Sammen med indkaldelsen var udsendt en fyldig beretning, så Christian Jacobi nøjedes med at supplere beretningen med nogle korte oplysende kommentarer. Christian Jacobi nævnte det fortsat gode samarbejde, der er i bestyrelsen, og takkede vor gæstetaler Henrik Greijsen fra Total Teknik A/S for hans gennemgang af Sikrings - og Alarmsystemer. Der var mange gode spørgsmål og svar, som afklarede fordele og ulemper ved sikrings- og alarmsystemer. Politiet var desværre blevet forhindret i at komme og berette om indbrud m.m. Annie Holm Jørgensen fra bestyrelsen fortalte sidste nyt om indbrud i vort område (se statistik i 'Vandposten' nummer 1, årgang 39, side 15) samt berettede om, at politiet Bestyrelsen generalforsamling Side 4 Vandposten

5 Referat af ordinær generalforsamling har øget patruljeringen i vort område på grund af stigningen i indbrudssager. Alt i alt har året set med bestyrelsens øjne været et fornuftigt år. Vor primære målsætning for 2005 om reduktion af trafikstøj i vort område, dels fra motorvejen, men også fra foreningens omkransende vejnet, er blevet hørt og der arbejdes fortsat herpå. Foreningen har i den forbindelse været meget aktiv, bl.a. ved aktiv og synlig deltagelse i høringer og borgermøder, samt en tæt kontakt og dialog med bl.a. Vejdirektoratet, Teknisk forvaltning og Teknisk udvalg. Antallet af reklamationer og henvendelser fra medlemmerne har været meget begrænset - og der, hvor bestyrelsen har kunnet, er det fundet gode og pragmatiske løsninger, som forhåbentlig har kunnet tilfredsstille alle. Strukturen i bestyrelsen Peter Hammerhøj har overtaget og opdateret foreningens hjemmeside, hvilket bestyrelsen er meget glad for. Carl Dixen Pedersen fortsætter som suppleant med ekspertise inden for alt, hvad der vedrører veje, stier og belysning. Flemming Koue fortsætter ligeledes som suppleant og varetager fortsat rollen som redaktør af Vandposten. Flemming Møller ønskede ikke genvalg, og foreningen takker Flemming mange gange for hans store indsats gennem årene. Bent Thorvig ønsker ikke genvalg som medlem af bestyrelsen, men stiller gerne op som suppleant og er villig til at varetage en del af de ting, der vedrører vore grønne områder. Bestyrelsen takker mange gange for, at vi også i det nye år kan stille med et flot team af frivillige til at varetage foreningens opgaver. I det nye år vil bestyrelsesarbejdet fortsætte sin positive stil og det gode samarbejde, bl.a. ved at følge op på det igangsatte legepladsrenoveringsprojekt. Carl Dixen berettede, at det for Hundiegaardsvej er planlagt, at bumpene udglattes inden for nærmeste fremtid. Hastigheden forventes herefter at stige, og foreningen har derfor ønsket, at Der var herefter følgende spørgsmål/kommentarer fra salen: Nummer 1 Side 5

6 Referat af ordinær generalforsamling der etableres en afstribet gang-/cykelsti langs Hundiegaardsvej. Dette for at beskytte de bløde trafikanter. Der er endnu ikke kommet noget afklaring herpå. Vedr. vej- og stibelysningen i vort område oplyste Carl Dixen, at der forventes afholdt et ekstraordinært teknisk udvalgsmøde primo december, for at indgå kontrakt med NESA, således at arbejdet kan påbegyndes i Carl Dixen oplyste endvidere, at han fortsat ville søge at gøre sin indflydelse gældende med hensyn til armaturtypen, dvs. at den bliver retningsbestemt og ikke lyser ind i haverne. Der var på generalforsamlingen fuld enighed om en armaturtype, der ikke lyser ind i haverne. Veje og stier Arne Lund, Knøsen 51: Vi er nogen, der har klaget over støjen fra Bilka's varegård. Er det noget bestyrelsen har hørt nærmere om? Carl Dixen: Kommunen er opmærksom på problemet. Foreningen har været indkaldt til et møde angående centerudvidelsen, herunder støj. Her kommer Side 6 også støj fra Bilka's varegård med i betragtning. Det var et godt og positivt møde med medarbejdere fra Teknisk forvaltning og et ingeniørfirma, som har fået til opgave at beregne de enkelte støjkilders indvirkning på foreningens område. Herefter skal resultatet vurderes. Der vil til information kunne læses mere herom i dette nummer af Vandposten (se side 16/17). Deleuran, Storebjerg 53: Omhandler protesten støj alene eller er denne også imod den planlagte udvidelse af Hundige Storcenter? Christian Jacobi: Protesten omhandler kun støj. Bestyrelsen har ikke udtalt sig om centerudvidelsen. Christian Jacobi beskrev herefter kort støjmålingsprincipperne fra Teknisk Forvaltning-mødet vedr. støj. Eksempelvis, at der bliver målt i intervaller over døgnet, fremfor den normale gennemsnitlige døgneffekt. Støjeffekten mellem 18:00 og 21:00 og den forventede støjeffekt efter centerudvidelsen mellem kl. 21:00 og 24:00 vil som følge af biografen og restauranter naturligt stige væsentligt i et udvidet tidsrum. Det vil sige, at 'støjbilledet' spredes ud over et længere tidsrum end tidligere. Vandposten

7 Referat af ordinær generalforsamling Korsgård Larsen, Knøsen 61: Hvilke virkemidler er der til reduktion af støj, og hvad er chancen for at få medhold i etableringen af en støjskærm? Christian Jacobi: Vi spiller på alle heste: Fartreduktion, støjskærm og støjdæmpende asfalt. Carl Dixen: tilføjede, at den nuværende støjbelastning ligger på omkring 70 db(a), hvilket er langt over det acceptable og tilladte for nybyggeri. Hele foreningsområdet er voldsomt belastet af høj støj fra de omkransende veje, så vi bliver ved med at presse på for en brugbar og acceptabel løsning. Carl Dixen fremviste herefter en medbragt prøve på en mulig støjskærmløsning - og tilføjede, at der er mange typer på markedet at vælge imellem. Arly Knudsen, Sløjen 11: Planlægges der en rundkørsel i krydset Godsvej/Hundige Centervej? Carl Dixen: Der tales om en evt. rundkørsel på det omtalte sted, men den planlagte rundkørsel skal etableres efter centeret i T- krydset ved stationen. Hansen, Rugbjerg 6: Ved vi, om det planlægges at udvide Hundige Centervej til en 4-spors vej? Generalforsamling 2005 Greve Borgerhus Nummer 1 Side 7

8 Referat af ordinær generalforsamling Carl Dixen: Såfremt det er et ønske/behov - så har det lange udsigter og er ikke noget vi skal bekymre os om i forbindelse med støjreduktion m.m. - ydermere vil krydset ved Shell-tanken (Hundige Centervej/Lillevangsvej) blive saneret til ét ligeud-spor i nærmeste fremtid. Dette vil stoppe den accelerations- /"Hvem kommer først"-effekt, der kendes fra i dag. Hansen, Storebjerg 59: Hvor høj kan en støjskærm blive? Kan den blive 5 meter høj? Carl Dixen: En støjskærm beregnes normalt til 2-3 meter. Hvis den bliver højere, vil skyggevirkningen fra skærmen være til gene for beboerne. Belysning Jensen, Storebjerg 61: Tages der hensyn til placeringen af vej-/stibelysning? Carl Dixen: Ja - belysningen skal placeres hensigtsmæssigt, så lysvirkningen er på veje/stier og ikke i haverne. Der var herefter ikke flere spørgsmål fra salen og forsamlingen tog beretningen til efterretning. Side 8 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Foreningens kasserer Morten Andersen gennemgik regnskabet, som revisor havde godkendt. Regnskabsresultatet udgjorde ,60 kr. Diverse indtægter på kr ,- består af gebyrindtægter fra mæglere m.m. i forbindelse med hussalg. Herfor opkræves kr. 400,- pr. ejerskifte. Beløbet for græsslåning lå under det budgetterede - og de budgetterede midler til renoveringen af Storebjerg-legepladsen kr ,- var endnu ikke brugt, men hensat til projektet i det kommende år. Den opførte kontingentrestance på kr. 900,- i balancen var efterfølgende blevet indbetalt. Spørgsmål fra salen: Tønnesen, Dørrøjel 14: Hvad med at sætte ejerskiftegebyret op til kr. 500,- i det kommende år? Morten Andersen: Forslaget vil blive taget med på bestyrelsens næste møde. Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer fra salen og regnskabet blev herefter godkendt. Vandposten

9 Referat af ordinær generalforsamling 4. Forslag fra bestyrelsen a) Fastlæggelse af budget 2005/2006 b) Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår kr. 930,- (jf. beretningen ) c) Årligt gebyr på 30 kr. til ukrudtsbrænding langs med kantsten på stamveje m.m. Morten Andersen gennemgik budgettal for iht. oplæg. Sammen med det foreslåede kontingent forventer bestyrelsen dermed at kunne ramme et flot NUL i regnskabet for det kommende år. Spørgsmål fra salen: Ole Jørgensen, Sløjen 27: Renteindtægterne er for små - bestyrelsen bør kunne få mere og Skandia Bank foreslås. Morten Andersen: Dette vil det blive set nærmere på. Per Grundahl, Engrøjel 43: Der er en regnefejl i det fremlagte budget. Resultatet bliver ,- kr. og ikke de anførte ,- kr. Morten Andersen takkede for oplysningen som erkendtes og beklagedes. Christensen, Brydeholm 6: Der blev tidligere sprøjtet mod u- krudt. Hvor er pengene, der var afsat til dette blevet af? Bent Thorvig: Det er mange år siden, der sidst i budgettet var afsat penge hertil, og derfor må vi konstatere, at vort nuværende budget ikke kan bære en ekstra byrde, uden at der afsættes ekstra midler hertil. Vi må konstatere, at den nuværende fejning og vedligeholdelse fra kommunen ikke er tilstrækkelig, og da vi i bestyrelsen ønsker, at vort område skal fremstå præsentabelt og velholdt, har vi foreslået denne model. Korsgård Larsen, Knøsen 61: Er det muligt at øremærke midlerne til "ukrudtsbekæmpelse" fremfor "ukrudtsbrænding". Dette vil give en større fleksibilitet? Bent Thorvig: Ja - det er et udmærket forslag, som føres til protokols. Andreasen, Marholm 51: Ville det ikke være rimeligt, at grundejerne selv gjorde mere i forbindelse med vedligeholdelsen af rabatter og kantsten? Nummer 1 Side 9

10 Referat af ordinær generalforsamling Bent Thorvig: Jo - men vi oplever, at det sjældent sker, trods mange opfordringer hertil. Flemming Koue: tilføjede, at der flere gange i Vandposten havde været plæderet for netop dette - men uden den store effekt. Knudsen, Sløjen 11: Hvor tit planlægges ukrudtsbekæmpelsen langs kantstenene foretaget? Bent Thorvig: Mellem 3 og 4 gange pr. sæson. Foreningens bekæmpelse vil blive planlagt til at ligge i intervallerne mellem kommunens vedligeholdelse, så området fremstår pænest muligt. Løkkegaard Juul-Nielsen, Dørrøjel 7: Hvem skal udføre ukrudtsbekæmpelsesopgaven? Bent Thorvig: Det tages der stilling til senere, såfremt forslaget godkendes. Forslag til budget og kontingent for 2006 samt gebyr til ukrudtsbrænding blev enstemmigt vedtaget. 5. Forslag fra medlemmerne Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne. 6. Valg til bestyrelsen Christian Jacobi, Knøsen 3, blev genvalgt. Morten Andersen, Sløjen 56, blev genvalgt. Henrik Christoffersen, Rugbjerg 40, blev nyvalgt. 7. Valg af 3 suppleanter Genvalgt blev, Carl Dixen Pedersen, Rugbjerg 55, og Flemming Koue, Rugbjerg 20. Indvalgt som ny suppleant blev Bent Thorvig, Nordrøjel Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Som statsaut. revisor blev Mogens Andersen genvalgt. Som kritisk revisor blev Villy Bendtsen genvalgt. Som suppleanter genvalgtes Fritjof Dittmann og Kenneth Gløver. 9. Eventuelt Flemming Koue sagde, at redaktionen Side 10 Vandposten

11 Referat af ordinær generalforsamling af Vandposten var meget glad for læserbreve, og opfordrede medlemmerne til at skrive og bruge bladet til, hvad man måtte have på hjerte. Redaktøren skulle nok sørge for, at indlæg kom til at fremtræde præsentabelt. Vernerbo, Engrøjel 28: Jeg har ikke modtaget noget velkomstbrev, hvilket jeg har skrevet til bestyrelsen om. Bo Barfod: Ved modtagelse af henvendelser fra eller om nye grundejere fremsendes vor velkomstpakke. Det er en nyttig lille informationspakke, som hurtigt giver et overblik over, hvem og hvor man kan henvende sig i forskellige forbindelser. Det er ikke altid, vi er så heldige, at ejendomsmæglerne husker at skrive til os om ejerskifter, men det er blevet meget bedre i sidste halvdel af Manglen er noteret og en velkomstpakke vil blive fremsendt. Sløjen 29: Kan vi evt. i Vandposten få en liste over fra-/tilflytning i området, så det er synligt, hvem vi kan ønske velkommen som nye medlemmer af foreningen? Flemming Koue: Det vil vi notere os som forslag. PS! Bestyrelsen har drøftet forslaget om offentliggørelse af en fra-/tilflytningsliste i Vandposten, men mente, at en sådan liste alt i alt var af mindre relevans for medlemmerne. Samtidig ville der også være uforholdsmæssig meget arbejde forbundet med offentliggørelsen af sådan en komplet oversigt. Men bestyrelsen takker for det velmente forslag. Bent Thorvig takker af Nummer 1 Side 11

12 Referat af ordinær generalforsamling Foreningens afgående næstformand Bent Thorvig bad herefter om ordet og fortalte om sin glæde ved arbejdet i bestyrelsen gennem årene - der var mange positive minder og de seneste år et rigtigt godt samarbejde. Bent fortalte om, dengang bestyrelsen i forbindelse med en generalforsamling gik i opløsning og Annie Jørgensen var eneste tilbageværende suppleant. Efterfølgende fik hun etableret en "nødbestyrelse", som med efterfølgende generationsskifte har udviklet sig til den bestyrelse, vi kender i Sekretær og referent Bo Barfod dag. Alt i alt en spændende tid - Bent Thorvig takkede for samarbejdet og ønskede bestyrelsen held og lykke fremover. Formanden takkede igen for den store indsats, Flemming Møller og Bent Thorvig havde lagt i foreningen gennem årene og bød Henrik Christoffersen og Bent Thorvig velkommen til et godt samarbejde. Der var herefter ikke flere spørgsmål fra salen og formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og generalforsamlingen for god ro og orden. Dirigent Carl Dixen Pedersen Generalforsamling 2005 Greve Borgerhus Side 12 Vandposten

13 Konstituering På et konstitueringsmøde den konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Christian Jacobi Næstformand: Bo Barfod Kasserer: Morten Andersen Sekretær: Peter Hammerhøj Medlem: Annie Holm Jørgensen Medlem: Henrik Christoffersen Suppleanter: Carl Dixen Pedersen, Flemming Koue og Bent Thorvig. På samme møde nedsattes endvidere et stiudvalg bestående af Carl Dixen (formand), Henrik Christoffersen, Peter Hammerhøj og Flemming Koue og et legepladsudvalg (Storebjergpladsen) bestående af Bo Alexander Barfod (formand), Annie Holm Jørgensen, Bent Thorvig og Christian Jacobi. Bestyrelsen Foreningens nyindvalgte bestyrelsesmedlem præsenterer sig Navn : Henrik Christoffersen Adresse : Rugbjerg 40 Alder : 37 år Gift : Med Susanne Børn : Daniel & Mette Erhverv : Lokomotivfører ved DSB Lidt om mig selv: Jeg er født i Glostrup år 1968, men voksede op i Rødovre. Da jeg var ca. 19 år, flyttede jeg sammen med Susanne i en lejlighed i Københavns Sydhavn, hvor vi boede i ca. 1 1 /2 år. Derfra flyttede vi til Karlslunde i et Nummer 1 nybygget hus. Der boede vi indtil 1996, hvor vi købte Rugbjerg 40. Jeg blev udlært som maskinarbejder på DSB's centralværksted i 1990, hvorefter jeg har lavet lidt af hvert indtil 2001, hvor jeg startede som lokofører hos DSB. Fritidsinteresser: Cykling (vil prøve at cykle lidt mere end sidste år). Hjælpetræner på Greve-drenge årg hold. Og så min modeljernbane i kælderen. Side 13

14 Gratis kost og logi Politiass. Thomsen er flink til at holde os orienteret om begivenhederne i vort område. I november meddelte han, at politiet f.eks. ved en aktion i Askerød i et loftsrum havde fundet mange smykker og lign., en fladskærm til en computer og en æresmedalje (en royal orden). Politiet er ikke i tvivl om, at mange af disse effekter stammer fra indbrud i vort område. Vi har lagt meddelelsen ud på foreningens hjemmeside, men vi bringer den også her i 'Vandposten'. Hvis I mener at have mistet nogle af disse ting, opfordres I til at kontakte kriminalpolitiet i Roskilde på tlf Vi fik yderligere oplyst, at politiet i begyndelsen af januar havde slået en klo i flere tyveknægte her i området og at disse indtil videre var indlogeret på tvungen 'gratis kost og logi'. Flere af dem var straks gået til bekendelse, men 'det var rigtignok første gang, de havde gjort noget ulovligt!' Ideen med aktion 'nabohjælp' var bl.a. dét, der havde virket. Vågne beboere i vort område havde observeret personer med udsædvanlig adfærd og ringet til politiet, og så var der gevinst. Vær i- sær også opmærksom på mistænkelige (ukendte) biler i området og ring hellere til politiet en gang for meget end for lidt. Notér helst model, farve og registreringsnummer, inden I ringer til Roskilde Politi på tlf Politiass. Thomsen meddeler, at bl.a. beboere i Karlslunde-området for nylig har observeret en mistænkelig champagnefarvet Toyota Previra kassevogn på hvide plader (begyndelsesbogstaver XY) køre rundt i dette området. To mænd, omkring 30 år, fra bilen menes at have begået indbrud ved at brække en køkkendør op og derefter køre bort med diverse indbo. Aktion 'Nabohjælp' virker kun effektivt, hvis der sluttes op om den! På næste side følger en ajourført og nedslående statistik over indbrud i vort område. En statistik, som nok kan give politiass. Thomsen og hans kolleger mere at bestille. Side 14 Vandposten

15 Indbrudsstatistik Sløjen Knøsen Marholm Brydeholm Rugbjerg Storebjerg Nordrøjel Sandrøjel Moserøjel Dørrøjel Årøjel Stenrøjel Kærrøjel Østrøjel Engrøjel Rønagervej En i sandhed alarmerende og frustrerende stigning fra 2004 til 2005! Alene i månederne oktober, november, december har der været anmeldt i alt 57 indbrud. Og alene i juledagene blev der ifølge politiet forøvet et større antal indbrud. Det er ganske enkelt for galt! Man tør snart ikke tage hjemmefra. Det var derfor nok heller ikke helt ved siden af, når bestyrelsen til generalforsamlingen havde bedt et firma med speciale inden for alarm- og sikringssystemer komme og fortælle løst og fast om disse systemers effektivitet. Derfor igen, slut om om 'Nabohjælp'! Sig til dine naboer og genboer, når du tager på ferie eller lign. Og læs i de tidligere numre af 'Vandposten', hvad der er skrevet om dette emne. FK Nummer 1 Side 15

16 Støjproblemer og udbygning af Hundige StorCenter Den 19. november 2005 deltog Christian Jacobi, Bo Barfod og Flemming Koue fra grundejerforeningens bestyrelse sammen med repræsentanter for grundejerforeningerne Eriksminde og Hegnsgården i et møde på Greve Rådhus om støjproblemer i forbindelse med den kommende udbygning af Hundige StorCenter. Fra arrangørside deltog Louise Rebien Villefrance og Per Trøjgård Andersen fra det rådgivende ingeniørfirma Ødegaard & Danneskjold - Samsøe A/S og fra Greve Kommune Jesper Brandt, Henrik Rejnhold Jørgensen og Mads Rue. Redaktionen af 'Vandposten' har netop modtaget referat fra dette møde, som vi gengiver nedenfor i lettere revideret udgave. Deltagerne i mødet er orienteret om, at referatet vil blive bragt i 'Vandposten'. Endvidere blev deltagerne fra det rådgivende ingeniørfirma Ødegaard & Danneskjold inden mødets afslutning orienteret om de initiativer, som vi fra vor forening har taget med hensyn til støjproblematikken i form af overrækkelse af 'Vandposten', nr. 3, fra november Dagsordenen for støjmødet var: Præsentation af rådgiverne Jesper Brandt indledte mødet med at gøre rede for det hidtige forløb omkring planlægningen af Hundige StorCenters udbygning. Der er politisk interesse for at mindske støjproblemerne i Greve Kommune. Han præsenterede de to rådgivere fra Ødegaard & Danneskjold - Samsøe A/S. Rådgiverne er ikke blevet bedt om at have færdige løsninger med til mødet. Deres indsats tager udgangspunkt i dette møde og de indsigelser der er kommet til kommunen. Louise Rebien Villefrance præsenterede en række forskellige projekter, som Ødegaard & Danneskjold - Samsøe A/S har arbejdet med omkring støjproblemer i forbindelse med større planlægningsopgaver. Hvad er støj? Per Trøjgård Andersen fortalte om støj og støjmåling. Han demonstrerede lydprøver på forskellige støjniveauer ved hjælp af et medbragt lydanlæg. Orientering om indsigelserne Der blev givet en orientering om ind- Side 16 Vandposten

17 Støjproblemer og udbygning af Hundige StorCenter sigelserne, som er blevet sendt til Greve Kommune i forbindelse med lokalplanens offentliggørelse. De forskellige problemer, som er kommet frem i indsigelserne, blev uddybet af mødets deltagere. Støj fra trafik Følgende problemer omkring støjen fra trafikken blev drøftet: Flere biografer og nye restauranter vil medføre øget trafik - også om aftenen. Problem med at opholde sig i haverne, der vender ud mod de store veje rundt om Centret. Længere åbningstider i Centret øger støjgenerne fra trafikken i et større tidsrum om aftenen og i weekenden Husene rundt om Centret falder i værdi på grund af den øgede trafikmængde. Lydgener fra køleanlæg på bilerne, som kommer til Centret midt om natten. For høj fart på vejene omkring Centret giver øgede støjgener. Støj fra bygninger, varegårde og ventilationsanlæg Følgende problemer omkring støj fra ventilationsanlæg blev drøftet: Lydgener fra køleanlæg på Centret. Tidsplan for det videre arbejde På baggrund af mødet og indsigelserne begynder rådgiverne at afdække de forskellige problemområder. Derefter udarbejdes en foreløbig rapport med mulige løsninger samt omkostningerne, der er forbundet med de forskellige løsninger. Når rapporten er færdig, indkaldes der til et nyt møde i denne gruppe. Rapporten gøres færdig og skal derefter forelægges til politisk høring. Næste møde Der vil blive indkaldt til nyt møde i denne gruppe i januar eller februar Eventuelt Der var enighed om, at der udsendes et kort beslutningsreferat fra mødet. Kommunen havde som arrangør af mødet i øvrigt sørget for et lille forfriskende traktement. Tak for det. FK Nummer 1 Side 17

18 Opgraderede vejbump Medio december 2005 blev vejbumpene på Hundiegårdsvej (efter tidligere påtale fra foreningen) 'opgraderet', således at de i dag er lovlige. Lovliggørelsen blev imidlertid - måske ikke helt uventet - desværre en spareløsning og ikke så omfattende, som vi havde forestillet os. Vi har klaget til kommunens tekniske forvaltning over, at SF-stenene på bumpene flere steder ikke samtidig blev rettet op, nu man var i gang med arbejdet. Vi har nu fået lovning på, at dette vil Bestyrelsen ske i løbet af Det er også fint med skakbræt - markering ved bumpene. De fleste vil imidlertid uden tvivl have bemærket, at bumpene nu er blevet mindre strabadserende at køre over - både i bil og på cykel - og det er positivt. Samtidig har kommunen lovet atter at opsætte et skilt med anbefalet hastighed på 30 km ved indkørslen fra Godsvej på samme måde som ved indkørslen fra Lillevangsvej. Skiltet var blevet stjålet! Har du brug for en blikkenslager - så snak med områdets egen VVS-mand. Side 18 Vandposten

19 Tyveri af foreningens hjemmesideadresse Ikke nok med, at tyveknægte driver deres utiltalende og forargelige spil ved at bryde ind i vore huse her i området (se statistik side 15 over indbrud), men at også foreningens hjemmeside skulle blive genstand for gement domænetyveri (såkaldt "hacking"), var der næppe nogen, der havde fantasi til at forestille sig. Men det var faktisk det, der skete ved indgangen til Tastede man sig ind på foreningens hjemmesideadresse, fik man den lakoniske besked, at den var blevet "Defaced by SNIPER- TEAM", dvs. fjernet, ødelagt eller her ganske enkelt 'stjålet', og på samme side kunne man klikke på et symbol, som havde umiskendelige relationer til tyrkisk baggrund, hvilket også gjaldt sproget i de informationer, man i øvrigt kunne klikke sig videre til. Her er ganske enkelt tale om en kriminel handling i henhold til i hvert fald mindst straffelovens 263, som siger: 263. Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget 1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet, 2) skaffer sig adgang til andres gemmer, 3) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang. Stk. 2. Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et anlæg til elektronisk databehandling. Stk. 3. Begås de i Stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særlig skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år. Nummer 1 Side 19

20 Tyveri af foreningens hjemmesideadresse 'Hackere' er personer, som i høj grad betragter det som en (intellektuel) udfordring at bryde sikkerhedssystemerne i fremmede computersystemer. Det er vanskeligt - men altså ikke umuligt - at sikre en computer/server mod adgang fra uautoriserede personer (hackere), og hvad disse personer gennem deres kriminelle aktiviteter kan afstedkomme af ulykker, ærgrelser og ressourcespild/-forbrug m.m. er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for (tænk f.eks. blot på computervirus) Selv om 'hackerne' måske kun måtte betragte tyveriet af foreningens hjemmeside som drengestreger eller sjov, og selv om vor udbyder hurtigt fik styr på sagen igen, så synes foreningen og samfundet ikke, det er spor sjovt. At vor udbyder så også burde se lidt på sit sikkerhedssystem, giver denne situation også anledning til. Foreningen har anmodet vor udbyder om at politianmelde sagen, hvilket han angiver at have gjort gennem sin advokat den Vor udbyder har samtidig meddelt os, at man ved, hvem angriberne er. For de sproginteresserede skulle ordet 'hacker' stamme fra USA, hvor det blev brugt om fattige bønder, som prøvede at friste tilværelsen ved at opdyrke ufrugtbare bjergsider. Bønderne brugte hakker til at få hul på jorden, så den kunne dyrkes. Herfra skulle efter sigende også udtrykket "at hakke i det" stamme. I edb'ens barndom knyttede betegnelsen 'hacker' sig til en skare entusiaster, der kun levede og åndede for at få disse umulige maskiner til at virke efter hensigten. Siden er så sprogbrugen blevet indsnævret til den nuværende betydning. FK Side 20 Vandposten

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere