Dansk Vejtidsskrift. Maj /88 årgang 65. Farøbroerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Vejtidsskrift. Maj 1988. 5/88 årgang 65. Farøbroerne"

Transkript

1 Dansk Vejtidsskrift Maj 1988 Farøbroerne 5/88 årgang 65

2 under 102 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Dansk Vejtidsskrift ISSN Udgiver Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniorforening Meddelelsesblad for Amtskommunernes vejvæsener Vejdirektoratet, Trlkministeriet Dansk Vejhistorisk Selskab Redaktion: Civ.ing. (i. Asger-Olsen (ansv.) Heglingevej 13, 4180 Sorø Civ.ing. A. 0. Haugaard Søndervangen 104, 3460 Birkerød og (ten) Redaktionelle medarbejdere: Civ.ing. 0. Christiansen Vejdirektoratet, Statens Vejlahoratorium Civ.ing. H. C. Nørgaard, Vej direktoratet I rofessor, civ.ing. H. H. Ravn Annoncer, salg og administration: I..F. Design/Marketing ApS Jernbanegade 27, 4800 Nykøbing F. Tlf Udgiverkonsulenterne: Kalvebod Brygge 4, 1560 København V Tll Sats og reproduktion: Design Sats ApS lløjhrogade 9, 4800 Nykøbing F. Tlf Tryk: Nysted Bogtrykkeri ApS Abonnementspris: Kr. 220,- + moms, om âret for 12 numre. Løssalg: Kr. 22,- + moms Medlem : Oplag: eksemplarer iflg. Dansk Oplagskontrol tbr perioden 1. juli juni INDHOLD NVF s danske styrelse 102 Anvendelse CAI) i Frederiks borg amtskommunes tekniske forvaltning 104 H1ndterminaler 109 Problemet motortrikveje 111 NVF 88 Program 113 Information om veje og trik.117 Vej projektering og edb 118 Nyt fra Vejdirektoratet 121 Nyt fra Vejsektorens leverandører 122 Om forsidebilledet i februar NVF s danske styrelse Med stor hjælp fra fhv, amts vejinspektør C.J. Ørum, So rø, er personerne på billedet blevet identificeret. Med undtagelse en svensk gæst udgør de 11 per soner den danske NVF-de lingsstyrelse, som den var i perioden 1. januar 28. maj Billedet må altså være taget i denne periode - den tyske besættelse Danmark og Norge hvor NVF-arbej det stort set lå stille. Personer er fra venstre: A. E. Nielsen, amtsvejassi stent i Frederiksborg amt, formand for dansk Amtsvej assistentforening, som han repræsenterede i NVF-styrel sen fra 5/ til 29/ Søren Jensen Ellert, amtsvej inspektør i Holbæk amt. Re præsenterede vejkomiteen i NVF-styrelsen fra 5/ til 27/ Andreas Kjærgaard, amtsvej inspektør i Frederiksborg amt. Repræsenterede amts vejinspektørforeningen i NVF-styrelsen fra 5/ til 30/ Han var styrel sens næstformand i hele peri oden. N. Bolinder, generaldirektör i Kungl. väg och vattenbygg nadstyrelsen i Stockholm. Formand for den svenske delingsstyrelse fra 17/ til 31/ Axel Riis, civilingeniør. 1_e der Dansk Vej laboratorium fra dets oprettelse i 1928 til sin død i Han var sty relsens sekretær fra 5/ til 11/ Thomas Johan Helsted, over vejinspektør i overvejinspek toratet. Formand for styrelsen fra 5/ til 31/ V Børsholt, civilingeniør. Re præsenterede Tjære- og Emulsionsfabrikkernes Sam menslutning i NVF-styrelsen fra 1/ til 28/ VA. Westergaard, stadsinge niør i Gentofte. Repræsente rede Stads- og Havneinge niørforeningen i styrelsen fra 5/ til 13/ jens Johansen, civilingeniør. Repræsenterede Dansk Inge niørforening i styrelsen fra 5/ til 11/ Viggo Sthyr, civilingeniør. Repræsenterede Ingeniører under de samvirkende Ce mentfabrikker fra 5/ til 31/ A. R. Christensen, professor i vejbygning ved Den poly tekniske læreanstalt, som han repræsenterede i styrelsen fra 5/ til 19/ Ejner Thorsen, civilingeniør. Repræsenterede Entrepre nørforeningen fra 1/ til 31/ Han var formand for den danske delingssty relse fra 24/ til 27/ G. Asger-Olsen

3 Lyng 0gI0fde/ing S/IIQfld Telf 02 Roskilde Konge Jyllo, relf 06 8

4 evne systemets Maskinellets 104 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Anvendelse al CAD i Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning At teknisk assistent Ellen Andersen og civilingeniør Thomas K. Stokholm 1. Indledning I foråret 1987 anskfede Tek nisk forvaltning et GADanlæg til projekterings- og anlægsdelingen med hen blik på anvendelse ved vej- og stiprojektering samt en række andre relaterede opgaver. I det følgende skal i kort hed skitseres, hvilken over vejelser der lå til grund for kravspecificering og valg anlæg, samt hvorledes man løste de praktiske opgaver med anlæggets indkøring og uddannelsen medarbejde re. Endelig gøres kort rede for situationen idag. 2. Foranalyse og kravspecifikation Efter at man i Anlægsdelin gen havde konstateret en vok sende opgavemængde for æg nefunktionen, nedsattes en arbejdsgruppe på 4 medar bejdere, heriblandt artiklens forfattere. Udgangspunktet for arbejdet var en konkreti sering de opgaver, et GADanlæg skulle løse nu og i fremtiden og de nødvendi ge egenskaber, det som en konsekvens her måtte be sidde. Gruppen pegede på føl gende gørende egenskaber. til at imødekomme teknisk forvaitnings krav mht. tegnefaciliteter, teg nenormer og brugerven lighed evne til at kom munikere med andre syste mer, da der i væsentlig grad satsedes på overførs ler kortmateriale fra an dre leverandører som luftfotofirmaer, landinspektø rer, vej datalaboratoriet etc. Systemet skulle endvidere understøtte overførsel griske planer i de rele vante koordinatsystemer. datakrt med henblik på konstant korte svartider også efter systemudvidelser maskinellets modularitet (åben arkitektur) med henblik på udvidelser såvel programmel som ma skinel. Ved den efterfølgende gen nemgang markedet måtte det konstateres, at der ikke fandtes rimeligt ydedygtige systemer til en for os reali stisk prisramme, som var spe cielt rettet mod teknisk for valtnings opgaver og behov. Dette gjalt såvel med hensyn til krav om overholdelse tegnenormer som med hen syn til dataoverførsel i de kor rekte formater. 3. Valg system Med støtte i erfaringer gjort hos landinspektørfirmaet Percival Nielsen i Hillerød fandtes den korrekte løsning at være et åbent, modulært system (HP9000 med MEl 0-programmel) opbyg get i et PC-lignende lokalnet værk med selvstændig pro cessor i hver arbejdsstation. Dette systems generelle GAD-programmel tillader tilføjelse skræddersyede programmoduler i såvel Pas cal som i et højere makro sprog, der medfølger som en integreret del ME1O-programmellet. Ved tilføjelse en række specielt udviklede program mer (fra privat softwarehus) har det været muligt at op bygge et system, der nøje imødekommer forvaltnin gens krav med hensyn til teg nefaciliter, brugervenlighed samt datakommunikation, således som forudsat i det op rindelige oplæg. 4. Systemets anvendelse GAD-systemet bidrager i dag med tilvejebringelse føl gende materialer: a) Projektmateriale til vej projekter herunder far velagte planer til ekspro priationsprojekter. b) Projektmateriale til krydsreguleringer og stiprojek ter. c) Tegningsmateriale til brug for vandløbsregula tivarbejde m.v. d) Administrationsplaner for hoved- og landeveje. e) Temakort på baggrund borddigitaliseret amtskort. f) Bygningstegninger. Forudsætninger: For at løse de under pkt. a, b, c og d nævnte opgaver må der overføres da ta til GAD-anlægget dels fra andre GAD-anlæg og dels fra en totalmålestation. Denne overførsel forudsætter et fæl les udvekslingsformat. Data fra totalstation, Geo dimeter 440, kan direkte indlæses og behandles i ALT-landmålingsprogram merne, der er et»satellit programmel» hæftet på det medfølgende GADprogrammel ME1O. Topogriske- og matriku lære data leveres i DSFL format (Dansk Selskab for Fotogrametri og Landmå ling), og oversættes til MelO format. Projektdata leveres fra Vej datalaboratoriet (VD) i VD format, og oversættes til Me 10-format. Der er i forbindelse med anskfelsen GAD-anlæg get udviklet et oversættelses program fra VD-format til både ME1O og Alt-format. Arbejdsmetoder og teknilçker: a) Udførelse projektmate riale til større vejprojekter sker på baggrund pro jektdata fra Vejdatalabora toriet, topogriske data fra et luftopmålingsfirma og matrikulære data fra en praktiserende landinspek tør. Disse tre sæt data kon verteres og indlæses i GAD-anlægget. På baggrund det resul terede griske billede la ves projektrettelser, side veje, helleanlæg, van dingsprojekter og arealer hvervelsesprojekt. Udteg ning L- og T-profiler sker i ALT-landmålings programmerne på bag grund Vejdatalaborato riets projektdata. b) Udførelse projektmate riale til krydsreguleringer og stiprojekter sker på grundlag matrikulære data fra praktiserende landinspektør, evt. indlæ ste data fra eksisterende landevej splaner samt op-

5 I. HVAD ER ÅRSAGEN TIL at WIRTGEN kan tilbyde det største program indenfor såvel koidtræsemaskiner som recyclingsmaskiner? Det skyldes, at vi er på forkant med udviklingen. Vil De også følge med i denne udvikling, har De interesse i dele at vort produktprogram, som De ser på denne side, er De velkommen til at kontakte os I VIrtQefl 1000 C r w Hovedadministration for Skandinavien Wirtgen AS Taulov Kirkevej DK-7000 Fredericia Telefon: Telex: Telefax: rewir dk

6 - I 0> ni -H c u (D H u ni (_J_) ni c u ii H H > -H ni ni ni H 7Ç 0 >-H 0 L/) m 0 mc

7 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR AREALERHVERVELSESPLAN, udarbejdet på grundlag at leverede digitale data. målingsdata overført fra totalmålestation. c) Tegningsmateriale til for tiver udføres på indlæste topogriske data. d) fra hoved- og landeveje stilles ved overførsel målingsdata fra en målestation kombineret med evt. projektdata i de tilfælde, hvor et nyt vej- el ler stiprojekt er årsag til udarbejdelse nistrationspianer. matrikulære lægges ved data fra serende landinspektør. e) Temakort fremstilles på brug vandløbsregula grundlag Administrationsplaner nye frem op total admi Den situation ind prakti grundlag borddigitali Det seret amtskort. har p.t. ikke været muligt at ra digitale data til ling fra anden side. f) Bygningstegninger stilles ved amtskort fremstil frem borddigitalise ring ældre tegninger el ler ved nykonstruktioner. scanning de bygningstegninger har været videre Venter vi yderliger scanningsystemet og den software. En indtil tilhørende eksisteren undersøgt, men udvikling 5. Uddannelse medarbejdere Uddannelse og omstiling tegnestuens personale til at arbejde digitalt, er en proces, der begyndte ved systemets anskfelse og som vil fortsættet i lang tid fremover. Seks personer har deltaget i et 2 dages kursus hos døren og to pleret kurset med yderliger i dag. I har der været holdt i dags kursus. med systemet og programmellet opstået i den forløbne periode løses pr. telefon. I forvaltningen er foreløbig 3 fortrolige med stemet. Dette tal vil blive ud videt efter anskfelsen yderligere en arbejdsstation. HP-systemet må betragtes som veldokumenteret idet der dog skal tages højde for, at er på engelsk. Indkøringsfasen varede i måned, hvorefter vi gyndte et konkret jekt og sideløbende andre mindre opgaver. dømt fra de faktisk de resultater må systemet ges at have indfriet vores i fuldt omfang. leveran disse har sup landmålingsprogrammet Problemer personer manualerne ud ventninger har kunnet sy påbe pilotpro hermed Be opnåe si for økonomi 6. Startomkostningerne som omfatter i arbejdsstation, i totalstation, i AO-plotter samt ME1O og grammer plus diverse kurser ALT-pro LANGELANDS KEMISKE FABRIKER vi interesserer os for færdseissikkerhed det har vi gjort i 25 år andrager ca. i mill. kr. ex. moms. At vi har gen rentabel kan bedst ses, at vi netop har anskfet bejdsstation 2. fundet investerin nr De kan få: Striber til gader Striber til veje Striber til broer Striber til fodgængere Striber til P-pladser Striber til knallertbaner Striber til flyvepladser Striber til boidbaner Striber til advarsel Striber til anvisning Striber til svømmebassiner Malede striber Termoplast striber Nedfræsede striber Hvide striber Sorte striber Farvede striber yvyv Longelse ar

8 PHØNIX terne i form : r Akustisk støj ved overkørsel Gode lystekniske egenskaber Uhindret passage for regnvand Phønix profilerede kantlinier kan anvendes på alle asfaltbelægninger også som genmarkering. Cl?? Oti lid! A/S Phønix Contractors 6600 Vejen Tlf kantlinier øger Phønix profilerede triksikkerheden giver større sikkerhed for trikan En profilopbyggettrikmarkering velen, får trikanterne de bedste både ses, høres og mærkes, og når mulighederfor problemfri færdsel. Phønix profilerede kantlinier kan regnvande tillige løber væk fra z

9 hvad selv DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Håndterminaler? Af civilingeniør N. E. Dollerup, Vejdirektoratet, økonomisk statistisk deling På baggrund at et seminar i Leeds, England, re degør forfatteren for de forskellige typer håndter minaler, der findes, hvad de kan bruges til og hvil ke ulemper hhv, fordele, der kan forventes. Des uden redegøres for de krav brugeren kan og skal stille til dem. Endeligt drages enkelte sammen ligninger med det udstyr, som hidtil har været be nyttet og de eventuelle økonomiske fordele, som disse håndterminaler kan medføre. I løbet 70 erne begyndte man at interessere sig for elektronisk registrering de papir- og blyantsdata, der var hyppige mellemstadier for trik- og vejregistrering. Registreringerne var en kilde til stor sorg i edb-tider, hvor det voldte en del besvær at omsætte disse data til noget som de nye hellige køer, edbmaskinerne, kunne fordøje. Resultaterne her har væ ret en strøm lomme- og mapperegnerlignende appa rater, der tillader en mere el ler mindre programstyret inddatering observationer. De er allesammen udstyret med tastatur, display og de al lerfleste kan kobles til andet udstyr. Anvendelsesområderne er mange og forskellige. Der kan nævnes nummerskrivninger, manuelle triktællinger, O/D-analyser, parkeringsun dersøgelser, bustrikregi streringer, passagertællinger, tilstandsregistrering veje, beholdningskontrol og meget andet. Man har sågar set regi strering parkeringssyndere med automatisk udskrivning bødeforlæg ved hjælp en lille printer, som kunne kob les på terminalen. Inddateringen sker ved indtastning, ved lyspen (se under tilbehør for en nærme re forklaring) og stregkoder, ved elektriske signaler fra fl styremaskiner til trikregu leringer eller ved kombinati oner. Udlægningen sker gen nem indbyggede kommuni kationsmuligheder til en printer, en pc eller til et edbanlæg. Fordele eller ulemper Der er en lang række tiltalen de træk ved håndterminaler. Man skal ikke bruge tid på at renskrive sine notater og man undgår at lave fejl under renskriften eller under indda tering. De fleste terminaler har indbygget ur, så et klok keslet fr man»gratis<. En observatør kan f?t hjælp via forskellige ledetekster i dis playet og ved de bedste appa rater kan man indprogram mere såvel datatype (tal eller bogstaver) som øvre og nedre grænser for de sandsynlige data. Det giver sikkerhed for at forkerte data ikke accepte res. Endeligt kan man også lave en hjælpeffinktion, der i klar, men kortfattet tekst kan besvare enkle spørgsmål fra betjeneren. Selvfølgelig findes også ulemper. Den væsentligste er at det er mere besværligt at gå tilbage og kontrollere sine inddateringer under målin ger end ved blyant+papir. Desuden er apparaterne lidt mere sårbare end blyant+pa pir og der skal lidt mere om- hu til, så man ikke løber tør for strøm osv. Apparattyper og karakteristika Apparterne kan opdeles efter forskellige kriterier, men først og fremmest i egentlige dataloggere og i regnemaski ner. Regnemaskinerne kan opdeles i lommeregner og mapperegnere, altså eftér fy sisk størrelse, men også efter om de kan programmeres di rekte eller ej. Opdelingen i egentligt da taloggere, der kun kan en ting og i regnemaskiner, der kan flere ting, er klar nok. Opde lingen i direkte programmer bar eller ej er derimod knapt så indlysende, men det er de færreste terminaler som eje ren selv kan programmere uden videre. I reglen kan man købe terminalen med et par programmer fast indbyg get. Hvis man derudover skal have andre programmer eller værre er vil skrive og indlægge sine pro grammer, så bliver det svært og i enkelte tilfælde umuligt. Under alle omstændigheder kan det blive dyrt. Apparaterne har hukom melser på op til 512 kb og en kelte fabrikater anvender løse hukommelsesmoduler til indstikning. Dermed kan modulerne med indhold også sendes til udskrivning og be regning, medens apparatet fortsat bruges. En del fabrikater kan leve res enten med almindelige el ler genopladelige batterier. Det viser sig bare at alminde lige batterier er at foretrække i langt de fleste tilfælde. Be sparelsen er til at overse, især sammenlignet med de øvrige

10 110 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR omkostninger ved at indsam le data. Derimod er der et stort administrativt besvær med at holde styr på ladetil stand osv. Visse fabrikater er iøvrigt så energikrævende at levetiden et sæt batterier, ved tilkoblet ekstraudstyr kan gå så langt ned som 3 timer. Tilbehør Som nævnt kan data indgives håndterminalen via tastatu ret, men andre muligheder er at bruge stregkoder og en lyspen. En lyspen er i denne stav, som indeholder en lyskilde og en fotocelle, som man la der glide over stregkoderne. Fotocellen kan opfatte æn sammenhæng en lille dringerne i den reflekterede lysmængde og omsætte dem til elektriske signaler, som håndterminalen kan opfatte. Her kan de enkelte stregko der tildeles betydning, som et efterfølgende edb-program kan oversætte. Ved fk inter wievs buspassagerer kan på- og stigningsstedet re Vnstresvngende - præsenteres hver sin stregkode, ligesom passagerens køn/alder og type rejsehjem mel. Interwieveren kan da nøjes med at lade lyspennen glide hen over et kodeark, hvor de fornødne stregkoder med tilhørende tekst er trykt. Samtidig vil håndter minalen, om ønsket, tilføje dato og klokkeslet. Apparatet kan endda programmeres til at give akutisk alarm, hvis en læsning ikke har fungeret acceptabelt eller hvis inter wieveren glemmer et spørgs mål. I fig. i er vist et eksem pel på et kodeark til manuelle triktællinger. Aflæsning med en lyspen angives til i 50 90% tilfæl dene at virke første gang. Sagt på anden måde: Engang imellem må man prøve flere gange og så er en alarm en god ting. Inddateringshastigheder Umiddelbart kan man fore stille sig at det kræver lidt øvelse at kunne inddatere pr. Hojresvingende II I II I1i I II II I II I! II II III 1 I IIlI iil s? -.5 1Ii I1IHIIIHIIhi1II 111IlI1hIILiIlii j liiiii1iui v:w II II II II II IIlil Ill l I I IIi II Ii II : ii ii iii Ei i i iiit i ii iii ii i 1 i1 i i ii i i[ i 1I IIi I I III1i I īi i I i 11i I l l Ii I Il 1111 I II l1i I IIi ii i IIi Fig. 1. Kodeark til manuelle triktæiiinger. tastatur uden de store fejl og det er da også rigtigt. For at vurdere hastighed og fej 1- mængde iværksatte institut tet for transportstudier på universitetet i L.eeds en un dersøgelse. Her lod man først en del observatører øve sig i brugen en håndterminal og så satte man dem til at lave nummerskrivning ved en række trikmængder vari erende størrelser. Siden sam menlignede man det med pa pir+blyant+stopur og med båndoptager+ stopur. Ho vedresultatet var en overlegen sejr for båndoptager+stopur. Resultaterne er vist i tabel 1. Her er vist træfferprocen ten. Det vil sige at man har sammenlignet det registrere de udseende nummerpla derne med det korrekte. Først har man givet trikmængde, nemlig 360 køretøjer pr. time og her er papir+blyant samt båndoptager rimeligt nemme at gå til. Efter lidt øvelse op nås bedre resultater på de to forskellige håndterminaler. Når trikmængden sættes i vejret falder registreringernes kvalitet. Tallene i parantes ved de to første metoder an giver træfferprocenten, når man tilføjer det krav at tidsregistreringen skal være kor rekt indenfor +/+ 3 sek. Det te krav er ikke relevant ved de to håndterminaler, der har indbygget ur. Det ses at båndoptageren er de øvrige tre metoder klart overlegen når trikmængden oversti ger Ca. 600 køretøjer pr. time. økonomi Uden øvelse En de væsentlige fordele ved håndterminalerne er, som ovenfor nævnt, at man ikke skal bruge tid på at Med øvelse Trikmængde (biler pr. time) Papir + blyant 80 (75) 80 (75) 80 (70) 40 (53) 33 (25) Bândoptager 80 (60) 80 (60) 93 (65) 75 (50) 70 (45) Terminal i Terminal Tabel 1. Sammenligning at tiere metoder til nummerskrivning. renskrive sine notater og ind datere dem i en pc. Det er derfor interessant at måle den besparelse tid og se om den er en sådan størrelsesorden at den kan forrente og skrive en håndterminal på en rimelig tid. Det første instituttet gjorde var at prøve at tælle i et vej kryds. Man sammenlignede her papir+blyant, håndtæl ler og fire forskelllige typer håndterminaler. Den bespa relse man kunne opnå pr. ti me registrering + efterbe handling i forhold til papir+ blyant blev omsat til skriv ning. Resultatet var at en håndtæller kunne skrives på 150 timer. Den ene håndterminal på 333 timer, en an den 2333 timer og de to øvri ge ville aldrig kunne blive skrevet. Ved nummerskrivningen var forholdene dog gunstige re. Her sammenlignede man papir+blyant, billig båndop tager, dyr (og god) båndopta ger og to forskellige håndter minaler. Resultatet var at en dyr båndoptager kunne skrives på 30 timer, den ene håndterminal på 55 timer og den anden på 700 timer. Danske erfaringer Indenfor trikregistrering anvender kun Hovedstadens trikselskab håndterminaler i større udstrækning, såvidt vides. Man har gennemført en lang række undersøgelser ved hjælp disse terminaler. DSB anvender håndtermi naler til registrering gods vogne idet man har et lands dækkende datanet, som tilla der at sende data fra termina lerne til en central registre ring i København.

11 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Vej direktoratet har prøvet tre fabrikater. De er forsøgt anvendt til køretidsmålinger fra kørende bil, til og til ung. Erfaringerne ved været nedslående, hvorimod ne fra triktællinger og fra køretidsmålinger har været rigtigt gode. merskrivning merskrivning har num triktæl num resultater Valg vælger er der en del ting, som være klaret. Først til hvilke opgaver den skal ges. hvilken re, der skal bruges og hvem der skal levere den. er sjældent at dørerne har et hvis det findes, er det klart en fordel at bruge standardvaren og finde sig i at programmet måske ikke kun giver de ting, som selv lægger vægt på. Hvis selv vil skrive sin software og det kan lade sig gøre, skal det opklares hvordan met bygges ind i og hvilke omkostninger, der er hermed. Det er set at man kan købe ler til nogle få kroner, må betale kroner for hjælpeprogrammer, som skal til for at indbygge grammet. skal det være klaret hvordan får data (og for den sags skyld også programmet) minalen. Selvom påstås at re efter en kendt standard som fx RS-232 har nogle sig på ikke at få ren til at demonstrere det. Så havde man måske opdaget at der»lige skulle anskfes lidt mere softwaree. Endelig skal analysere og eventuelt rationalisere sine fler. Der kan spildes ressourcer gennem dårlig tiner, endda væsentligt mere end den økonomiske gevinst have fe håndterminaler. håndterminal Inden man minal bør Dernæst ment, men men forbundet brændt man man bør håndter bru softwa Det terminalleveran f4digt sorti tusinde Dernæst man man program terminalen termina pro man ud ter terminalen kunne kommunike ud at sælge måleruti uanede ru ansk På forsiden Dansk Vej tidsskrifts er vist en tegning med to be, der sidder i et vejtræ op ad en motortrikvej, hvor der sker en masse frygtelige ting. ene grib sir i len:»som jeg sagde det er lige stedet for kan man man da kalde»sort har været ført en sig polemik i dagspressen i den senere tid om fikvejens triksikkerhed, ler, efter manges mening, mangel på sammen. har været rejst kritik motortrikvej ene, en meget hård og negativ kritik. kritikken har, til en vis grad, forfejlet sit mål, som gerne skulle være at blotlægge gerne til, at nogle trikanter Den Det humore. Der Der aprilnummer oe. grib talebob hid motortra el Men årsa Problemet motortrikveje Af civilingeniør H.C. Nørgaard føler sig usikre på fikvej ene, og derfor reagerer uhensigtsmæssigt. Lad os begynde med at definere, hvad en vej er, og hvorledes den skiller sig fra motorveje og andre hovedlandeveje. mest markante forskel er, at motorveje har mindst 4 spor adskilt i en rabat, medens en motortrikvej har 2 spor uden fysisk adskillelse. På motorveje er alle veje på tværs ført enten over eller un der motorvejen. På ca. 60 km er der geledes niveaufrie vejstræk ninger. På begge vejtyper må kun færdes motorkøretøjer. Cykli ster, fodgængere, maskiner og lignende må ke benytte disse veje. De midten motortrikvejene motortra motortrik ad Den li landbrugs ik tilla delige er også forskellige. På motorveje må man maksimalt køre 100 km/t, og på motortrikveje 80 eller 90 km/t. For andre hovedlandeveje gælder at de er 2- sporede fysisk se. Alle vej skæringer er i veau, eventuelt tilkoblet som vejtilslutninger. male hastighed er 80 km/t og vejene er åbne for alle trikanter. økonomi Når man hastigheder normalt, uden adskillel ni Den maksi typer væl i visse tilfælde ger at bygge motortrikveje i stedet for motorveje, er det dels fiængig lag og dels økonomiske grunde. At anlægge en 4-sporet mo torvej i åbent land koster ca. trikgrund Advarselstavle pà Kirkeåsvejen (motortrikvej) vejkryds i niveau forude.

12 Vtacoat Hel-Co MP 200 spænd/dia MP 100 spænd/dia 0,6-3,6 m Geotekstiler MP 68 spænd/dia 0,3 - m Geomembran 16,0 2,0 Multi-plate Stålautoværn mio. kr. UNDER til kritikken. pr. km. En almindelig nyan der sig pludselig på en vej virker forvirrende, og der går opfatter de nye trikforhold, : j tigt. faktisk ikke tilfældet. selsskilte op. modgående Man kan ikke benægte, at Hvad gør man? og kører ind på en almindelig med modgående trik. Det 100 km/t (ofte mere) og befin 112 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Ståltunnelrørstyper Spiralfalsede dia ,6 m Kunststofbelægning til stdltunnelror Telefax Vi står RØR for Dem Telefon østergade 30. DK 7430 Ikast m Brodæk i stål ) 1ViaCon ViaCon s produktprogram øvrige produkter og viser vejen - VEJEN. ftjiacon lige vejtyper benytter man Når man skal sammenligne Triksikkerhed kvens defineret som antal land koster gennemsnitlig 6 triksikkerheden på forskel gerne et begreb»uheldsfre kvensen som følger: Motorveje 0,06 Motortrikveje Motortrikveje Andre hovedlandevej 0,33 Kommuneveje 0,53 me forhold er Ca. 10 mio. kr. generelt 0,09 Landeveje 0,40 en motortrikvej under sam lagt hovedlandevej i åbnet lige vejtyper er uheldsfre mio. vognkm. For de forskel 14 mio. kr. pr. km. Prisen for uheld med personskade pr. uden kryds 0,07 Der har på enkelte motor vel nok den primære grund fikvej i tilslutning til en eksi på 0,15. Men ellers må det konstateret en uheldsfrekvens erkendes, at forskellen på sik motortrikveje er minimal. sterende motorvej, og det er Trikanten kommer kø rende ad motorvejen med Ofte anlægges en motortra købing blev i årene kerheden på motorveje og trikveje været en noget højere uheldsfrekvens. Ved Saks dan den skal bruges? om til motorveje. problem. De økonomiske stramme rammer udelukker let: Hvordan kan man orien tere trikanterne om, hvad en vis tid, inden trikanten især den forøgede risiko ved overhaling. Man skulle tro det samme var tilfældet, når en bilist forlader motorvejen kampagne. Bl.a. vil man skærpe trikanternes agtpå hovedlandevej, men det er veje. Det skal bare bruges rig givenhed ved at sætte advar for Større Færdselssikkerhed man i samarbejde med Rådet har startet en informations Det skal slås fast der sagen an på den måde, at en motortrikvej er, og hvor at bygge motortrikvejene den fremførte kritik rejser et er intet i vejen med motortrik Vejdirektoratet har grebet Advarselstavle pâ Kirkeåsvejen - trik. Tilbage bliver spørgsmå

13 i en I - laboratorier bilen vejen DANSK VEJTIDSSKRIFT NR IV Veje til fremtiden Nordisk Vejteknisk Forbund holder sin 15. kongres i Kø benhavn i dagene juni Hovedtemaet for kong ressen er Veje til fremtiden. NVF vil her forsøge at se ud i fremtiden fremtid, hvor teknologien er udviklet langt ud over; hvad der kendes i dag. NVF vil komme med nogle bud på, hvordan vejene og vejtransporten vil udvikle sig i fremtidens samfund, hvordan vejbyggeriet og vejenes drift og vedligeholdelse skal fore gå, og hvordan administrationen vejsektoren skal være i fremtiden. Kongressen foregår som 3 parallelt forløbende høringer; hvor paneler fra vejsektorens interessenter og specialister vil drøfte og tage stilling til de fremlagte synspunkter. PROGRAM Mandag 13. juni Åbning at kongressen i Tivolis Koncertsal: Velkomst ved NVF s formand vejdirektør Per Milner, Danmark. Åbning ved trikminister Frode Nør Christensen, Danmark. Hilsen fra de øvrige nordiske lande. Norden og Europa - vejhistorisk sammenhæng Foredrag ingeniørdocent Morten Ludvigsen, Danmark Lunch i Tivoli Præsentation at oplæg til høringer: Fremtidens veje ved teknisk direktør A.J. Grotterød, Norge. Fremtidens vejbygning og vejvedligeholdelse ved vägchef Sven Cederberg, Finland Fremtidens vejvæsen ved vägdirektör Bjbrn Gellstedt, Sverige Fremtidens køretøjer Foredrag direktör Tage Karlsson, Volvo, Sverige Modtagelse på Københavns Rådhus. Tirsdag 14. juni 8.30 Åbning at udstilling på Hotel Scandinavia ved NVF s formand, veidirektør Per Milner, Danmark Høringer i 3 sessioner på Hotel Scandinavia: Fremtidens veje Sessionsleder: Vegdirektør Eskild Jensen, Norge. Frem tidens vejbygning og vejvedligeholdelse Sessionsleder: Overdirektör Våind Suonio, Finland. Frem tidens vejvæsen Sessionsleder: Stabschef Bengt Holmsträm, Sve rige Lunch på Hotel Scandinavia Fortsatte høringer i 3 sessioner på Hotel Scandinavia. Hele dagen udflugter for ledsagere på Sjælland. Aften På Dyrehavsbakken. Onsdag 15. juni Paneldebat i 3 sessioner på Hotel Scandinavia Lunch på Hotel Scandinavia. Formiddag Udflugter for ledsagere i København Afslutning på Hotel Scandinavia. Byen - - i fremtiden Foredrag overingeniør Egil Lundebrekke, Norge, Opsummering høringerne: Fremtidens veje ved vegdirektør Eskild Jensen, Norge. Fremtidens vejbygning og vejvedligeholdelse ved överdirektbr Våinö Suoino, Finland. Frem tidens vejvæsen ved stabschef Bengt Holmström, Sverige, Afslutning ved NVF s formand, vejdirektør Per Milner, Danmark Festbanket på Hotel Scandinavia. i Torsdag 16. juni »Work.shops mindre grupper på Københavns Universitet, Amager, Hele dagen Tekniske ekskursioner på Sjælland og i Nord jylland. Fredag 17. juni Hele dagen Teknisk ekskursion i Nordjylland. Kongresgebyr: Deltagere: kr. Ledsagere: kr. UDSTILLINGER forbindelse med kongressen arrangeres indendørs udstillinger på og ved Hotel Scandinavia. Udstillingerne omfatter følgende: Tirsdag 14. juni Onsdag 15. juni Hele dagen Præsentation de nordiske landes vejvæsener og samt de vejhistoriske selskaber. Præsentation NVF s 14 udvalg og det arbejde, de udfører. En række virksomheder præsenterer produkter, materi aler, udstyr, hjælpemidler, værktøjer, metoder. syste mer, m.v., som skal anvendes inden for vej. og tran sportsektoren i fremtiden. Information og tilsendelse at materiale: NVF s danske deling. Carl Johan Hansen. de Vejdirektoratet, Postbox 2169, 1016 København K. Tlf

Januar 1992 1/92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste -

Januar 1992 1/92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste - 1/92 i Januar 1992 Vin tertjeneste - Norge. årgang 69 NVFs Fax. 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt Kolding - :. _J Månedens synspunkt: 3 Vejforum Afvejchefiens Kr ørnskok Ribe Amt Status for vejreglerne - t:t Temaredaktor: Kenneth Kjemtrup,Vejdirektoratet -,,.S _. -s, j :- 10 Revision af Udbuds- og

Læs mere

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -.

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -. .L - skrevet af teknikere til teknikere -. Maj -.. - -. _. -: iisiiyeltlasskrnl I..I I f 52 J Veje &Trafik - Finn Frank ARTIKLER Maj 2 Månedens synspunkt: 3 Er tiden inde til at tage det næste skridt ind

Læs mere

Indhold December 2004

Indhold December 2004 k Indledende årgang Indhold December 2004 h -i Månedens synspunkt: 3 Behov for tværgående koordinering og fornuftig bodeling Af Jane Olesen, formand KVF Vejadministration Temaredaktor: Bo Tarp, Vejdirektoratet

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica»

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica» ,q. I z (7 I -I, 0 c(ø, Qo z 0 acd nordisk årgang Broer Planlægning Kørelojers Drift Datateknologi et DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.5 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN (1)1 1-6548 Nummer 5,96-73 Udgivet af Dansk

Læs mere

Vejd irektoratet justerer kursen

Vejd irektoratet justerer kursen = I s I S I S.. I både et til NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejdirektoratet justerer kursen Af sejdirektør Henning Christiansen 2 FOCUS ARTIKLER: GPS styret entreprenørarbejder ved øresundsbyggeriet Af landinspektør

Læs mere

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet -

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - - -, -- Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - Dansk se side 272. November 1989 Vejtidsskrift 11/89 årgang 66 Dem der tror det er bladud givere og messearrangører. at klippe hinanden! Danskerne kan ikke

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt = NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet

Læs mere

Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3. Focus: DanskVejtidsskrifl

Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3. Focus: DanskVejtidsskrifl Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3 Focus: DanskVejtidsskrifl MINISTERIELLE AFGØRELSER: længere sigt. Stabilitetsprøvning af Jysmaster Af Lars Haslund, DAN-INTRA El-Teknik AIS 4 Når teknologi

Læs mere

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt - hvad - Præsentation,forlob - Det ARTIKLER Marts 2003 rorside: Skanderborgmotorvejen i retning mod syd roro. Hans Faarup Februar 2003 Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup,

Læs mere

ASFALTUDLÆGGEP THOI4AS SCI-II4IDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. Intet montagearbejde på arbejdsste. bel. Passer til enhver opgave. samme.

ASFALTUDLÆGGEP THOI4AS SCI-II4IDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. Intet montagearbejde på arbejdsste. bel. Passer til enhver opgave. samme. 5,50 DE ASFALTUDLÆGGEP DVEBEVSENDE FDDELE 1 4 ntet montagearbejde på arbejdsste Udlægningsbredden er trinløs varia det. Maskinen er arbejdsklar med det bel. Passer til enhver opgave samme. 2 Ensartet kompression

Læs mere

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg I... = I.- i ARTIKLER August 2001 Månedens synspunkt: 3 Nye perspektiver i vej- og transportplanlægning AfTrafik- & transportchefknud Erik Andersen, Vejdirektoratet Kolofon: ISSN 0011-6548 Nummer 8/2001

Læs mere

DEMAG ASFALTUDLÆGGERE

DEMAG ASFALTUDLÆGGERE / 3 1978 Årgang 55 Kundernes tillid og produktets kvalitet har gjort det muligt dfii tj L1 ti DEMAG ASFALTUDLÆGGERE I DANMARK Når ønsket er: 1. Kvalitet 2. Driftssikkerhed 3. Døgnservice vælg da en Demag

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS (01)44 HILDA 4111 1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT JJI1.LI 1)1k ÅRGANG 42 STØBEASFALT med VERYNYL traf ikmarkering udført for Frederiksberg kommune E HOV lx kvalitet og

Læs mere

Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND

Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND TARKETT har for alvor vundet indpas i Danmark. I de fleste større byer kan man se dette slidstærke og vejr bestandige

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III for større LUXOVIT cj B Y G N I N V EJMATE R I ALÉ III trafiksikkerhed J Bitilvit Bitural BitustI A2 VEJ BYGNING c3rr Vonsild-Hejismindevelen Belægning: BITUGRUS 60,2 kg/m2 Riri 9jUp Bitugranit Vinter

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Noter til dagbogen

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Noter til dagbogen -o - I z- I 1 0 c(i, Qo 0 årgang ny ret på at som DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.4 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0611-6548 Nummer 3,96-73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr 10279. Medlemsblad for Dansk

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

ASFALTUDLÆGGEP THOI.IAS SCI-II4IIDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. montagearbejde på arbejdsste. I bel. Passer til enhver opgave. samme.

ASFALTUDLÆGGEP THOI.IAS SCI-II4IIDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. montagearbejde på arbejdsste. I bel. Passer til enhver opgave. samme. r 7 po 1 Q)CO D cc ol 01 (D -o 0 0 0 ii 5,50 DE AG ASFALTUDLÆGGEP DVEBEVISENDE FDDELE 1 montagearbejde på arbejdsste Udlægningsbredden er trinløs varia det. Maskinen er arbejdsklar med det I bel. Passer

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 3 marts 2012 Ny Nørreport Branchen i forandring Risikostyring Uddannelse med jobgaranti Få morgendagens trafik til at glide De private jernbane -

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt Nr. 3 September 2008 DBI Stærkt stigende antal udrykninger Politidirektørens politik Uro blandt unge rammer skoler Virksomheder kan få viden til halv pris Tåge til sikring og træning Brædder skal nu CE-mærkes

Læs mere

VEJTIDSSKRIFT IKAKI. DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE. udført for Stadsingeniorens Direktorat.

VEJTIDSSKRIFT IKAKI. DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE. udført for Stadsingeniorens Direktorat. i DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 VEJTIDSSKRIFT MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE udført for Stadsingeniorens Direktorat. IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S samarbejde med A/S Dansk

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere