Dansk Vejtidsskrift. Maj /88 årgang 65. Farøbroerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Vejtidsskrift. Maj 1988. 5/88 årgang 65. Farøbroerne"

Transkript

1 Dansk Vejtidsskrift Maj 1988 Farøbroerne 5/88 årgang 65

2 under 102 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Dansk Vejtidsskrift ISSN Udgiver Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniorforening Meddelelsesblad for Amtskommunernes vejvæsener Vejdirektoratet, Trlkministeriet Dansk Vejhistorisk Selskab Redaktion: Civ.ing. (i. Asger-Olsen (ansv.) Heglingevej 13, 4180 Sorø Civ.ing. A. 0. Haugaard Søndervangen 104, 3460 Birkerød og (ten) Redaktionelle medarbejdere: Civ.ing. 0. Christiansen Vejdirektoratet, Statens Vejlahoratorium Civ.ing. H. C. Nørgaard, Vej direktoratet I rofessor, civ.ing. H. H. Ravn Annoncer, salg og administration: I..F. Design/Marketing ApS Jernbanegade 27, 4800 Nykøbing F. Tlf Udgiverkonsulenterne: Kalvebod Brygge 4, 1560 København V Tll Sats og reproduktion: Design Sats ApS lløjhrogade 9, 4800 Nykøbing F. Tlf Tryk: Nysted Bogtrykkeri ApS Abonnementspris: Kr. 220,- + moms, om âret for 12 numre. Løssalg: Kr. 22,- + moms Medlem : Oplag: eksemplarer iflg. Dansk Oplagskontrol tbr perioden 1. juli juni INDHOLD NVF s danske styrelse 102 Anvendelse CAI) i Frederiks borg amtskommunes tekniske forvaltning 104 H1ndterminaler 109 Problemet motortrikveje 111 NVF 88 Program 113 Information om veje og trik.117 Vej projektering og edb 118 Nyt fra Vejdirektoratet 121 Nyt fra Vejsektorens leverandører 122 Om forsidebilledet i februar NVF s danske styrelse Med stor hjælp fra fhv, amts vejinspektør C.J. Ørum, So rø, er personerne på billedet blevet identificeret. Med undtagelse en svensk gæst udgør de 11 per soner den danske NVF-de lingsstyrelse, som den var i perioden 1. januar 28. maj Billedet må altså være taget i denne periode - den tyske besættelse Danmark og Norge hvor NVF-arbej det stort set lå stille. Personer er fra venstre: A. E. Nielsen, amtsvejassi stent i Frederiksborg amt, formand for dansk Amtsvej assistentforening, som han repræsenterede i NVF-styrel sen fra 5/ til 29/ Søren Jensen Ellert, amtsvej inspektør i Holbæk amt. Re præsenterede vejkomiteen i NVF-styrelsen fra 5/ til 27/ Andreas Kjærgaard, amtsvej inspektør i Frederiksborg amt. Repræsenterede amts vejinspektørforeningen i NVF-styrelsen fra 5/ til 30/ Han var styrel sens næstformand i hele peri oden. N. Bolinder, generaldirektör i Kungl. väg och vattenbygg nadstyrelsen i Stockholm. Formand for den svenske delingsstyrelse fra 17/ til 31/ Axel Riis, civilingeniør. 1_e der Dansk Vej laboratorium fra dets oprettelse i 1928 til sin død i Han var sty relsens sekretær fra 5/ til 11/ Thomas Johan Helsted, over vejinspektør i overvejinspek toratet. Formand for styrelsen fra 5/ til 31/ V Børsholt, civilingeniør. Re præsenterede Tjære- og Emulsionsfabrikkernes Sam menslutning i NVF-styrelsen fra 1/ til 28/ VA. Westergaard, stadsinge niør i Gentofte. Repræsente rede Stads- og Havneinge niørforeningen i styrelsen fra 5/ til 13/ jens Johansen, civilingeniør. Repræsenterede Dansk Inge niørforening i styrelsen fra 5/ til 11/ Viggo Sthyr, civilingeniør. Repræsenterede Ingeniører under de samvirkende Ce mentfabrikker fra 5/ til 31/ A. R. Christensen, professor i vejbygning ved Den poly tekniske læreanstalt, som han repræsenterede i styrelsen fra 5/ til 19/ Ejner Thorsen, civilingeniør. Repræsenterede Entrepre nørforeningen fra 1/ til 31/ Han var formand for den danske delingssty relse fra 24/ til 27/ G. Asger-Olsen

3 Lyng 0gI0fde/ing S/IIQfld Telf 02 Roskilde Konge Jyllo, relf 06 8

4 evne systemets Maskinellets 104 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Anvendelse al CAD i Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning At teknisk assistent Ellen Andersen og civilingeniør Thomas K. Stokholm 1. Indledning I foråret 1987 anskfede Tek nisk forvaltning et GADanlæg til projekterings- og anlægsdelingen med hen blik på anvendelse ved vej- og stiprojektering samt en række andre relaterede opgaver. I det følgende skal i kort hed skitseres, hvilken over vejelser der lå til grund for kravspecificering og valg anlæg, samt hvorledes man løste de praktiske opgaver med anlæggets indkøring og uddannelsen medarbejde re. Endelig gøres kort rede for situationen idag. 2. Foranalyse og kravspecifikation Efter at man i Anlægsdelin gen havde konstateret en vok sende opgavemængde for æg nefunktionen, nedsattes en arbejdsgruppe på 4 medar bejdere, heriblandt artiklens forfattere. Udgangspunktet for arbejdet var en konkreti sering de opgaver, et GADanlæg skulle løse nu og i fremtiden og de nødvendi ge egenskaber, det som en konsekvens her måtte be sidde. Gruppen pegede på føl gende gørende egenskaber. til at imødekomme teknisk forvaitnings krav mht. tegnefaciliteter, teg nenormer og brugerven lighed evne til at kom munikere med andre syste mer, da der i væsentlig grad satsedes på overførs ler kortmateriale fra an dre leverandører som luftfotofirmaer, landinspektø rer, vej datalaboratoriet etc. Systemet skulle endvidere understøtte overførsel griske planer i de rele vante koordinatsystemer. datakrt med henblik på konstant korte svartider også efter systemudvidelser maskinellets modularitet (åben arkitektur) med henblik på udvidelser såvel programmel som ma skinel. Ved den efterfølgende gen nemgang markedet måtte det konstateres, at der ikke fandtes rimeligt ydedygtige systemer til en for os reali stisk prisramme, som var spe cielt rettet mod teknisk for valtnings opgaver og behov. Dette gjalt såvel med hensyn til krav om overholdelse tegnenormer som med hen syn til dataoverførsel i de kor rekte formater. 3. Valg system Med støtte i erfaringer gjort hos landinspektørfirmaet Percival Nielsen i Hillerød fandtes den korrekte løsning at være et åbent, modulært system (HP9000 med MEl 0-programmel) opbyg get i et PC-lignende lokalnet værk med selvstændig pro cessor i hver arbejdsstation. Dette systems generelle GAD-programmel tillader tilføjelse skræddersyede programmoduler i såvel Pas cal som i et højere makro sprog, der medfølger som en integreret del ME1O-programmellet. Ved tilføjelse en række specielt udviklede program mer (fra privat softwarehus) har det været muligt at op bygge et system, der nøje imødekommer forvaltnin gens krav med hensyn til teg nefaciliter, brugervenlighed samt datakommunikation, således som forudsat i det op rindelige oplæg. 4. Systemets anvendelse GAD-systemet bidrager i dag med tilvejebringelse føl gende materialer: a) Projektmateriale til vej projekter herunder far velagte planer til ekspro priationsprojekter. b) Projektmateriale til krydsreguleringer og stiprojek ter. c) Tegningsmateriale til brug for vandløbsregula tivarbejde m.v. d) Administrationsplaner for hoved- og landeveje. e) Temakort på baggrund borddigitaliseret amtskort. f) Bygningstegninger. Forudsætninger: For at løse de under pkt. a, b, c og d nævnte opgaver må der overføres da ta til GAD-anlægget dels fra andre GAD-anlæg og dels fra en totalmålestation. Denne overførsel forudsætter et fæl les udvekslingsformat. Data fra totalstation, Geo dimeter 440, kan direkte indlæses og behandles i ALT-landmålingsprogram merne, der er et»satellit programmel» hæftet på det medfølgende GADprogrammel ME1O. Topogriske- og matriku lære data leveres i DSFL format (Dansk Selskab for Fotogrametri og Landmå ling), og oversættes til MelO format. Projektdata leveres fra Vej datalaboratoriet (VD) i VD format, og oversættes til Me 10-format. Der er i forbindelse med anskfelsen GAD-anlæg get udviklet et oversættelses program fra VD-format til både ME1O og Alt-format. Arbejdsmetoder og teknilçker: a) Udførelse projektmate riale til større vejprojekter sker på baggrund pro jektdata fra Vejdatalabora toriet, topogriske data fra et luftopmålingsfirma og matrikulære data fra en praktiserende landinspek tør. Disse tre sæt data kon verteres og indlæses i GAD-anlægget. På baggrund det resul terede griske billede la ves projektrettelser, side veje, helleanlæg, van dingsprojekter og arealer hvervelsesprojekt. Udteg ning L- og T-profiler sker i ALT-landmålings programmerne på bag grund Vejdatalaborato riets projektdata. b) Udførelse projektmate riale til krydsreguleringer og stiprojekter sker på grundlag matrikulære data fra praktiserende landinspektør, evt. indlæ ste data fra eksisterende landevej splaner samt op-

5 I. HVAD ER ÅRSAGEN TIL at WIRTGEN kan tilbyde det største program indenfor såvel koidtræsemaskiner som recyclingsmaskiner? Det skyldes, at vi er på forkant med udviklingen. Vil De også følge med i denne udvikling, har De interesse i dele at vort produktprogram, som De ser på denne side, er De velkommen til at kontakte os I VIrtQefl 1000 C r w Hovedadministration for Skandinavien Wirtgen AS Taulov Kirkevej DK-7000 Fredericia Telefon: Telex: Telefax: rewir dk

6 - I 0> ni -H c u (D H u ni (_J_) ni c u ii H H > -H ni ni ni H 7Ç 0 >-H 0 L/) m 0 mc

7 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR AREALERHVERVELSESPLAN, udarbejdet på grundlag at leverede digitale data. målingsdata overført fra totalmålestation. c) Tegningsmateriale til for tiver udføres på indlæste topogriske data. d) fra hoved- og landeveje stilles ved overførsel målingsdata fra en målestation kombineret med evt. projektdata i de tilfælde, hvor et nyt vej- el ler stiprojekt er årsag til udarbejdelse nistrationspianer. matrikulære lægges ved data fra serende landinspektør. e) Temakort fremstilles på brug vandløbsregula grundlag Administrationsplaner nye frem op total admi Den situation ind prakti grundlag borddigitali Det seret amtskort. har p.t. ikke været muligt at ra digitale data til ling fra anden side. f) Bygningstegninger stilles ved amtskort fremstil frem borddigitalise ring ældre tegninger el ler ved nykonstruktioner. scanning de bygningstegninger har været videre Venter vi yderliger scanningsystemet og den software. En indtil tilhørende eksisteren undersøgt, men udvikling 5. Uddannelse medarbejdere Uddannelse og omstiling tegnestuens personale til at arbejde digitalt, er en proces, der begyndte ved systemets anskfelse og som vil fortsættet i lang tid fremover. Seks personer har deltaget i et 2 dages kursus hos døren og to pleret kurset med yderliger i dag. I har der været holdt i dags kursus. med systemet og programmellet opstået i den forløbne periode løses pr. telefon. I forvaltningen er foreløbig 3 fortrolige med stemet. Dette tal vil blive ud videt efter anskfelsen yderligere en arbejdsstation. HP-systemet må betragtes som veldokumenteret idet der dog skal tages højde for, at er på engelsk. Indkøringsfasen varede i måned, hvorefter vi gyndte et konkret jekt og sideløbende andre mindre opgaver. dømt fra de faktisk de resultater må systemet ges at have indfriet vores i fuldt omfang. leveran disse har sup landmålingsprogrammet Problemer personer manualerne ud ventninger har kunnet sy påbe pilotpro hermed Be opnåe si for økonomi 6. Startomkostningerne som omfatter i arbejdsstation, i totalstation, i AO-plotter samt ME1O og grammer plus diverse kurser ALT-pro LANGELANDS KEMISKE FABRIKER vi interesserer os for færdseissikkerhed det har vi gjort i 25 år andrager ca. i mill. kr. ex. moms. At vi har gen rentabel kan bedst ses, at vi netop har anskfet bejdsstation 2. fundet investerin nr De kan få: Striber til gader Striber til veje Striber til broer Striber til fodgængere Striber til P-pladser Striber til knallertbaner Striber til flyvepladser Striber til boidbaner Striber til advarsel Striber til anvisning Striber til svømmebassiner Malede striber Termoplast striber Nedfræsede striber Hvide striber Sorte striber Farvede striber yvyv Longelse ar

8 PHØNIX terne i form : r Akustisk støj ved overkørsel Gode lystekniske egenskaber Uhindret passage for regnvand Phønix profilerede kantlinier kan anvendes på alle asfaltbelægninger også som genmarkering. Cl?? Oti lid! A/S Phønix Contractors 6600 Vejen Tlf kantlinier øger Phønix profilerede triksikkerheden giver større sikkerhed for trikan En profilopbyggettrikmarkering velen, får trikanterne de bedste både ses, høres og mærkes, og når mulighederfor problemfri færdsel. Phønix profilerede kantlinier kan regnvande tillige løber væk fra z

9 hvad selv DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Håndterminaler? Af civilingeniør N. E. Dollerup, Vejdirektoratet, økonomisk statistisk deling På baggrund at et seminar i Leeds, England, re degør forfatteren for de forskellige typer håndter minaler, der findes, hvad de kan bruges til og hvil ke ulemper hhv, fordele, der kan forventes. Des uden redegøres for de krav brugeren kan og skal stille til dem. Endeligt drages enkelte sammen ligninger med det udstyr, som hidtil har været be nyttet og de eventuelle økonomiske fordele, som disse håndterminaler kan medføre. I løbet 70 erne begyndte man at interessere sig for elektronisk registrering de papir- og blyantsdata, der var hyppige mellemstadier for trik- og vejregistrering. Registreringerne var en kilde til stor sorg i edb-tider, hvor det voldte en del besvær at omsætte disse data til noget som de nye hellige køer, edbmaskinerne, kunne fordøje. Resultaterne her har væ ret en strøm lomme- og mapperegnerlignende appa rater, der tillader en mere el ler mindre programstyret inddatering observationer. De er allesammen udstyret med tastatur, display og de al lerfleste kan kobles til andet udstyr. Anvendelsesområderne er mange og forskellige. Der kan nævnes nummerskrivninger, manuelle triktællinger, O/D-analyser, parkeringsun dersøgelser, bustrikregi streringer, passagertællinger, tilstandsregistrering veje, beholdningskontrol og meget andet. Man har sågar set regi strering parkeringssyndere med automatisk udskrivning bødeforlæg ved hjælp en lille printer, som kunne kob les på terminalen. Inddateringen sker ved indtastning, ved lyspen (se under tilbehør for en nærme re forklaring) og stregkoder, ved elektriske signaler fra fl styremaskiner til trikregu leringer eller ved kombinati oner. Udlægningen sker gen nem indbyggede kommuni kationsmuligheder til en printer, en pc eller til et edbanlæg. Fordele eller ulemper Der er en lang række tiltalen de træk ved håndterminaler. Man skal ikke bruge tid på at renskrive sine notater og man undgår at lave fejl under renskriften eller under indda tering. De fleste terminaler har indbygget ur, så et klok keslet fr man»gratis<. En observatør kan f?t hjælp via forskellige ledetekster i dis playet og ved de bedste appa rater kan man indprogram mere såvel datatype (tal eller bogstaver) som øvre og nedre grænser for de sandsynlige data. Det giver sikkerhed for at forkerte data ikke accepte res. Endeligt kan man også lave en hjælpeffinktion, der i klar, men kortfattet tekst kan besvare enkle spørgsmål fra betjeneren. Selvfølgelig findes også ulemper. Den væsentligste er at det er mere besværligt at gå tilbage og kontrollere sine inddateringer under målin ger end ved blyant+papir. Desuden er apparaterne lidt mere sårbare end blyant+pa pir og der skal lidt mere om- hu til, så man ikke løber tør for strøm osv. Apparattyper og karakteristika Apparterne kan opdeles efter forskellige kriterier, men først og fremmest i egentlige dataloggere og i regnemaski ner. Regnemaskinerne kan opdeles i lommeregner og mapperegnere, altså eftér fy sisk størrelse, men også efter om de kan programmeres di rekte eller ej. Opdelingen i egentligt da taloggere, der kun kan en ting og i regnemaskiner, der kan flere ting, er klar nok. Opde lingen i direkte programmer bar eller ej er derimod knapt så indlysende, men det er de færreste terminaler som eje ren selv kan programmere uden videre. I reglen kan man købe terminalen med et par programmer fast indbyg get. Hvis man derudover skal have andre programmer eller værre er vil skrive og indlægge sine pro grammer, så bliver det svært og i enkelte tilfælde umuligt. Under alle omstændigheder kan det blive dyrt. Apparaterne har hukom melser på op til 512 kb og en kelte fabrikater anvender løse hukommelsesmoduler til indstikning. Dermed kan modulerne med indhold også sendes til udskrivning og be regning, medens apparatet fortsat bruges. En del fabrikater kan leve res enten med almindelige el ler genopladelige batterier. Det viser sig bare at alminde lige batterier er at foretrække i langt de fleste tilfælde. Be sparelsen er til at overse, især sammenlignet med de øvrige

10 110 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR omkostninger ved at indsam le data. Derimod er der et stort administrativt besvær med at holde styr på ladetil stand osv. Visse fabrikater er iøvrigt så energikrævende at levetiden et sæt batterier, ved tilkoblet ekstraudstyr kan gå så langt ned som 3 timer. Tilbehør Som nævnt kan data indgives håndterminalen via tastatu ret, men andre muligheder er at bruge stregkoder og en lyspen. En lyspen er i denne stav, som indeholder en lyskilde og en fotocelle, som man la der glide over stregkoderne. Fotocellen kan opfatte æn sammenhæng en lille dringerne i den reflekterede lysmængde og omsætte dem til elektriske signaler, som håndterminalen kan opfatte. Her kan de enkelte stregko der tildeles betydning, som et efterfølgende edb-program kan oversætte. Ved fk inter wievs buspassagerer kan på- og stigningsstedet re Vnstresvngende - præsenteres hver sin stregkode, ligesom passagerens køn/alder og type rejsehjem mel. Interwieveren kan da nøjes med at lade lyspennen glide hen over et kodeark, hvor de fornødne stregkoder med tilhørende tekst er trykt. Samtidig vil håndter minalen, om ønsket, tilføje dato og klokkeslet. Apparatet kan endda programmeres til at give akutisk alarm, hvis en læsning ikke har fungeret acceptabelt eller hvis inter wieveren glemmer et spørgs mål. I fig. i er vist et eksem pel på et kodeark til manuelle triktællinger. Aflæsning med en lyspen angives til i 50 90% tilfæl dene at virke første gang. Sagt på anden måde: Engang imellem må man prøve flere gange og så er en alarm en god ting. Inddateringshastigheder Umiddelbart kan man fore stille sig at det kræver lidt øvelse at kunne inddatere pr. Hojresvingende II I II I1i I II II I II I! II II III 1 I IIlI iil s? -.5 1Ii I1IHIIIHIIhi1II 111IlI1hIILiIlii j liiiii1iui v:w II II II II II IIlil Ill l I I IIi II Ii II : ii ii iii Ei i i iiit i ii iii ii i 1 i1 i i ii i i[ i 1I IIi I I III1i I īi i I i 11i I l l Ii I Il 1111 I II l1i I IIi ii i IIi Fig. 1. Kodeark til manuelle triktæiiinger. tastatur uden de store fejl og det er da også rigtigt. For at vurdere hastighed og fej 1- mængde iværksatte institut tet for transportstudier på universitetet i L.eeds en un dersøgelse. Her lod man først en del observatører øve sig i brugen en håndterminal og så satte man dem til at lave nummerskrivning ved en række trikmængder vari erende størrelser. Siden sam menlignede man det med pa pir+blyant+stopur og med båndoptager+ stopur. Ho vedresultatet var en overlegen sejr for båndoptager+stopur. Resultaterne er vist i tabel 1. Her er vist træfferprocen ten. Det vil sige at man har sammenlignet det registrere de udseende nummerpla derne med det korrekte. Først har man givet trikmængde, nemlig 360 køretøjer pr. time og her er papir+blyant samt båndoptager rimeligt nemme at gå til. Efter lidt øvelse op nås bedre resultater på de to forskellige håndterminaler. Når trikmængden sættes i vejret falder registreringernes kvalitet. Tallene i parantes ved de to første metoder an giver træfferprocenten, når man tilføjer det krav at tidsregistreringen skal være kor rekt indenfor +/+ 3 sek. Det te krav er ikke relevant ved de to håndterminaler, der har indbygget ur. Det ses at båndoptageren er de øvrige tre metoder klart overlegen når trikmængden oversti ger Ca. 600 køretøjer pr. time. økonomi Uden øvelse En de væsentlige fordele ved håndterminalerne er, som ovenfor nævnt, at man ikke skal bruge tid på at Med øvelse Trikmængde (biler pr. time) Papir + blyant 80 (75) 80 (75) 80 (70) 40 (53) 33 (25) Bândoptager 80 (60) 80 (60) 93 (65) 75 (50) 70 (45) Terminal i Terminal Tabel 1. Sammenligning at tiere metoder til nummerskrivning. renskrive sine notater og ind datere dem i en pc. Det er derfor interessant at måle den besparelse tid og se om den er en sådan størrelsesorden at den kan forrente og skrive en håndterminal på en rimelig tid. Det første instituttet gjorde var at prøve at tælle i et vej kryds. Man sammenlignede her papir+blyant, håndtæl ler og fire forskelllige typer håndterminaler. Den bespa relse man kunne opnå pr. ti me registrering + efterbe handling i forhold til papir+ blyant blev omsat til skriv ning. Resultatet var at en håndtæller kunne skrives på 150 timer. Den ene håndterminal på 333 timer, en an den 2333 timer og de to øvri ge ville aldrig kunne blive skrevet. Ved nummerskrivningen var forholdene dog gunstige re. Her sammenlignede man papir+blyant, billig båndop tager, dyr (og god) båndopta ger og to forskellige håndter minaler. Resultatet var at en dyr båndoptager kunne skrives på 30 timer, den ene håndterminal på 55 timer og den anden på 700 timer. Danske erfaringer Indenfor trikregistrering anvender kun Hovedstadens trikselskab håndterminaler i større udstrækning, såvidt vides. Man har gennemført en lang række undersøgelser ved hjælp disse terminaler. DSB anvender håndtermi naler til registrering gods vogne idet man har et lands dækkende datanet, som tilla der at sende data fra termina lerne til en central registre ring i København.

11 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Vej direktoratet har prøvet tre fabrikater. De er forsøgt anvendt til køretidsmålinger fra kørende bil, til og til ung. Erfaringerne ved været nedslående, hvorimod ne fra triktællinger og fra køretidsmålinger har været rigtigt gode. merskrivning merskrivning har num triktæl num resultater Valg vælger er der en del ting, som være klaret. Først til hvilke opgaver den skal ges. hvilken re, der skal bruges og hvem der skal levere den. er sjældent at dørerne har et hvis det findes, er det klart en fordel at bruge standardvaren og finde sig i at programmet måske ikke kun giver de ting, som selv lægger vægt på. Hvis selv vil skrive sin software og det kan lade sig gøre, skal det opklares hvordan met bygges ind i og hvilke omkostninger, der er hermed. Det er set at man kan købe ler til nogle få kroner, må betale kroner for hjælpeprogrammer, som skal til for at indbygge grammet. skal det være klaret hvordan får data (og for den sags skyld også programmet) minalen. Selvom påstås at re efter en kendt standard som fx RS-232 har nogle sig på ikke at få ren til at demonstrere det. Så havde man måske opdaget at der»lige skulle anskfes lidt mere softwaree. Endelig skal analysere og eventuelt rationalisere sine fler. Der kan spildes ressourcer gennem dårlig tiner, endda væsentligt mere end den økonomiske gevinst have fe håndterminaler. håndterminal Inden man minal bør Dernæst ment, men men forbundet brændt man man bør håndter bru softwa Det terminalleveran f4digt sorti tusinde Dernæst man man program terminalen termina pro man ud ter terminalen kunne kommunike ud at sælge måleruti uanede ru ansk På forsiden Dansk Vej tidsskrifts er vist en tegning med to be, der sidder i et vejtræ op ad en motortrikvej, hvor der sker en masse frygtelige ting. ene grib sir i len:»som jeg sagde det er lige stedet for kan man man da kalde»sort har været ført en sig polemik i dagspressen i den senere tid om fikvejens triksikkerhed, ler, efter manges mening, mangel på sammen. har været rejst kritik motortrikvej ene, en meget hård og negativ kritik. kritikken har, til en vis grad, forfejlet sit mål, som gerne skulle være at blotlægge gerne til, at nogle trikanter Den Det humore. Der Der aprilnummer oe. grib talebob hid motortra el Men årsa Problemet motortrikveje Af civilingeniør H.C. Nørgaard føler sig usikre på fikvej ene, og derfor reagerer uhensigtsmæssigt. Lad os begynde med at definere, hvad en vej er, og hvorledes den skiller sig fra motorveje og andre hovedlandeveje. mest markante forskel er, at motorveje har mindst 4 spor adskilt i en rabat, medens en motortrikvej har 2 spor uden fysisk adskillelse. På motorveje er alle veje på tværs ført enten over eller un der motorvejen. På ca. 60 km er der geledes niveaufrie vejstræk ninger. På begge vejtyper må kun færdes motorkøretøjer. Cykli ster, fodgængere, maskiner og lignende må ke benytte disse veje. De midten motortrikvejene motortra motortrik ad Den li landbrugs ik tilla delige er også forskellige. På motorveje må man maksimalt køre 100 km/t, og på motortrikveje 80 eller 90 km/t. For andre hovedlandeveje gælder at de er 2- sporede fysisk se. Alle vej skæringer er i veau, eventuelt tilkoblet som vejtilslutninger. male hastighed er 80 km/t og vejene er åbne for alle trikanter. økonomi Når man hastigheder normalt, uden adskillel ni Den maksi typer væl i visse tilfælde ger at bygge motortrikveje i stedet for motorveje, er det dels fiængig lag og dels økonomiske grunde. At anlægge en 4-sporet mo torvej i åbent land koster ca. trikgrund Advarselstavle pà Kirkeåsvejen (motortrikvej) vejkryds i niveau forude.

12 Vtacoat Hel-Co MP 200 spænd/dia MP 100 spænd/dia 0,6-3,6 m Geotekstiler MP 68 spænd/dia 0,3 - m Geomembran 16,0 2,0 Multi-plate Stålautoværn mio. kr. UNDER til kritikken. pr. km. En almindelig nyan der sig pludselig på en vej virker forvirrende, og der går opfatter de nye trikforhold, : j tigt. faktisk ikke tilfældet. selsskilte op. modgående Man kan ikke benægte, at Hvad gør man? og kører ind på en almindelig med modgående trik. Det 100 km/t (ofte mere) og befin 112 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Ståltunnelrørstyper Spiralfalsede dia ,6 m Kunststofbelægning til stdltunnelror Telefax Vi står RØR for Dem Telefon østergade 30. DK 7430 Ikast m Brodæk i stål ) 1ViaCon ViaCon s produktprogram øvrige produkter og viser vejen - VEJEN. ftjiacon lige vejtyper benytter man Når man skal sammenligne Triksikkerhed kvens defineret som antal land koster gennemsnitlig 6 triksikkerheden på forskel gerne et begreb»uheldsfre kvensen som følger: Motorveje 0,06 Motortrikveje Motortrikveje Andre hovedlandevej 0,33 Kommuneveje 0,53 me forhold er Ca. 10 mio. kr. generelt 0,09 Landeveje 0,40 en motortrikvej under sam lagt hovedlandevej i åbnet lige vejtyper er uheldsfre mio. vognkm. For de forskel 14 mio. kr. pr. km. Prisen for uheld med personskade pr. uden kryds 0,07 Der har på enkelte motor vel nok den primære grund fikvej i tilslutning til en eksi på 0,15. Men ellers må det konstateret en uheldsfrekvens erkendes, at forskellen på sik motortrikveje er minimal. sterende motorvej, og det er Trikanten kommer kø rende ad motorvejen med Ofte anlægges en motortra købing blev i årene kerheden på motorveje og trikveje været en noget højere uheldsfrekvens. Ved Saks dan den skal bruges? om til motorveje. problem. De økonomiske stramme rammer udelukker let: Hvordan kan man orien tere trikanterne om, hvad en vis tid, inden trikanten især den forøgede risiko ved overhaling. Man skulle tro det samme var tilfældet, når en bilist forlader motorvejen kampagne. Bl.a. vil man skærpe trikanternes agtpå hovedlandevej, men det er veje. Det skal bare bruges rig givenhed ved at sætte advar for Større Færdselssikkerhed man i samarbejde med Rådet har startet en informations Det skal slås fast der sagen an på den måde, at en motortrikvej er, og hvor at bygge motortrikvejene den fremførte kritik rejser et er intet i vejen med motortrik Vejdirektoratet har grebet Advarselstavle pâ Kirkeåsvejen - trik. Tilbage bliver spørgsmå

13 i en I - laboratorier bilen vejen DANSK VEJTIDSSKRIFT NR IV Veje til fremtiden Nordisk Vejteknisk Forbund holder sin 15. kongres i Kø benhavn i dagene juni Hovedtemaet for kong ressen er Veje til fremtiden. NVF vil her forsøge at se ud i fremtiden fremtid, hvor teknologien er udviklet langt ud over; hvad der kendes i dag. NVF vil komme med nogle bud på, hvordan vejene og vejtransporten vil udvikle sig i fremtidens samfund, hvordan vejbyggeriet og vejenes drift og vedligeholdelse skal fore gå, og hvordan administrationen vejsektoren skal være i fremtiden. Kongressen foregår som 3 parallelt forløbende høringer; hvor paneler fra vejsektorens interessenter og specialister vil drøfte og tage stilling til de fremlagte synspunkter. PROGRAM Mandag 13. juni Åbning at kongressen i Tivolis Koncertsal: Velkomst ved NVF s formand vejdirektør Per Milner, Danmark. Åbning ved trikminister Frode Nør Christensen, Danmark. Hilsen fra de øvrige nordiske lande. Norden og Europa - vejhistorisk sammenhæng Foredrag ingeniørdocent Morten Ludvigsen, Danmark Lunch i Tivoli Præsentation at oplæg til høringer: Fremtidens veje ved teknisk direktør A.J. Grotterød, Norge. Fremtidens vejbygning og vejvedligeholdelse ved vägchef Sven Cederberg, Finland Fremtidens vejvæsen ved vägdirektör Bjbrn Gellstedt, Sverige Fremtidens køretøjer Foredrag direktör Tage Karlsson, Volvo, Sverige Modtagelse på Københavns Rådhus. Tirsdag 14. juni 8.30 Åbning at udstilling på Hotel Scandinavia ved NVF s formand, veidirektør Per Milner, Danmark Høringer i 3 sessioner på Hotel Scandinavia: Fremtidens veje Sessionsleder: Vegdirektør Eskild Jensen, Norge. Frem tidens vejbygning og vejvedligeholdelse Sessionsleder: Overdirektör Våind Suonio, Finland. Frem tidens vejvæsen Sessionsleder: Stabschef Bengt Holmsträm, Sve rige Lunch på Hotel Scandinavia Fortsatte høringer i 3 sessioner på Hotel Scandinavia. Hele dagen udflugter for ledsagere på Sjælland. Aften På Dyrehavsbakken. Onsdag 15. juni Paneldebat i 3 sessioner på Hotel Scandinavia Lunch på Hotel Scandinavia. Formiddag Udflugter for ledsagere i København Afslutning på Hotel Scandinavia. Byen - - i fremtiden Foredrag overingeniør Egil Lundebrekke, Norge, Opsummering høringerne: Fremtidens veje ved vegdirektør Eskild Jensen, Norge. Fremtidens vejbygning og vejvedligeholdelse ved överdirektbr Våinö Suoino, Finland. Frem tidens vejvæsen ved stabschef Bengt Holmström, Sverige, Afslutning ved NVF s formand, vejdirektør Per Milner, Danmark Festbanket på Hotel Scandinavia. i Torsdag 16. juni »Work.shops mindre grupper på Københavns Universitet, Amager, Hele dagen Tekniske ekskursioner på Sjælland og i Nord jylland. Fredag 17. juni Hele dagen Teknisk ekskursion i Nordjylland. Kongresgebyr: Deltagere: kr. Ledsagere: kr. UDSTILLINGER forbindelse med kongressen arrangeres indendørs udstillinger på og ved Hotel Scandinavia. Udstillingerne omfatter følgende: Tirsdag 14. juni Onsdag 15. juni Hele dagen Præsentation de nordiske landes vejvæsener og samt de vejhistoriske selskaber. Præsentation NVF s 14 udvalg og det arbejde, de udfører. En række virksomheder præsenterer produkter, materi aler, udstyr, hjælpemidler, værktøjer, metoder. syste mer, m.v., som skal anvendes inden for vej. og tran sportsektoren i fremtiden. Information og tilsendelse at materiale: NVF s danske deling. Carl Johan Hansen. de Vejdirektoratet, Postbox 2169, 1016 København K. Tlf

14 Mexphalte C - I en - lii Mexphalte 4 Sæt kulør på dagligdagen løsning der sætter kulør på dagligdagen. holdbar mere om den nye Mexphalte C. Besøg vor stand på Nordisk Vejkongres juni 1988 og hr nær og stærke farver. ( -I.1. Nu introducerer Shell et nyt trans C robuste belægrunger med klare Asfalt Service parent bindemiddel -

15 Vi mødes på NVF-kongressen Kom og se: COWI PC-baseret VEJ FORVALTNI I. - holder i i styr på vejnettet langt ud i fremtiden! i i 1 Å _å A - I I Med COWI VEJFORVALTNING opnår De bla.: Altid sikkert overbhk over vejnettets tilstand og udstyr. Bedre beslutningsgrundlag for vedligehold. Optimal anvendelse midlerne. Konsekvensvurderinger ved nedskæringer i budgettet. Besparelse i arbejdet ved bedre planlægning vedligehold. Væsentlig lettere daglig administration. Fleksibelt og fremtidssikret COWI VEJ FORVALTNING kan med sin fleksible struktur med lige stor fordel anvendes såvel små som store kommuner og amter. Systemet kan til stadighed udbygges med nye moduler. Man kan f.eks. begynde med vej belægning og senere inkludere fortove, cyklestier, skilte, stribning, belysning, autoværn etc. PC-baseret COWI VEJFORVALTNING kan anven des på alle IBM-kompatible PC-ere. EDB-programmet er nemt at anvende, menu-styret med udførlige hjælpetek ster. Det kræver ikke særligt EDBkendskab hos brugeren. COWI rådgiver gerne ved valg EDBudstyr - og pätager sig instruktion og træning Deres medarbejdere. COW[coiisiilt RÅDGIVENDE INGENIØRER AS Kvalitet og garanti COWI VEJFORVALTNING er baseret på over 20 års erfaringer med syste matisk vedligehold at vejanlæg, broer og lufthavne. Systemet er i dag mar kedets mest fleksible. Det bliver løbende vedligeholdt o udbygget. Er De i tvivl, sà få det pa prøve i en periode - vederlagsfrit. Rekvirer materiale om COWI VEJFORVALTNING: Hovedkontor: Virum: Esbjerg: Fredericia: Næstved: Odense: svendborg: Vejle: Aalborg: Arhus: Oslo (COWI plan) Tlf.: håfr.l.

16 skine. stilladser.. - \ s TRRL TEXTUR METER 6 trumfer til vejens folk -WDM Ltd s nyudviklede TRRL TEXTUR METER er et énhåndsbetjent måleapparat for må erne bliver udskrevet øjeblikkeligt. ling asfaltens overflade textur. Måleværdi asfaltkomprimering Et verdenskendt, svensk kvalitetsprodukt. DYNAPAC kan opfylde ethvert behov til jordog asfaltkomprimering samt asfaltudlæg DYNAPAC Jord- og løsning vanskelige opgaver. ning. Service omfatter også rådgivning ved Se dem på stand C 7 Hotel Scandinavia SIM Asfaltanlæg at eksisterende anlæg til varmt genbrug. til 400 T/H, også med genbrugsudbygning Meget miljøvenlig maskine med efterbræn Mobile og stationære anlæg med kapacitet ding røggas samt posefilter. STRABAG BAU. Asfalt gen brug genbrugsasfalt fra blokke på 1200 mm til 30 Granulator, som i én arbejdsgang, findeler mm. Kapacitet: 50 T/H. En miljøvenlig ma Svansbjergvej 2 - DK-4681 HERFØLGE - Tlf Fax Tix H.Y. KONDRUP - Jord og as1&tkopriifl V 13VVAPAC CONSULTING AND TRADING APS grammet omfatter også mobil blander og Breining fremstiller enhver form for sprede re til bitumen, emulsion og fugemasse. Pro udlægger at slurry seal. BREINING til vejbygning foretage inspektion og reparation på søjler En genial konstruktion, der gør det muligt at o kørebanens underside uden kostbare Barm ABC. Brovedligehold betjene op til 22 m brede og 30 m høje broer. Udstyret er i arbejdsstilling på 8-10 min. Kan Danmark

17 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Information om veje og trik Af institutchef Ivar Schacke og bibliotekar Lilian Olling Under OECD beskæftiger man sig bl.a. med forsk ning og videnformidling vedrørende vej- og trikforhold. Nærværende artikel omtaler et OECD ar rangeret seminar i København om vej- og tr iktek nisk videnformidling. OECD s vejforskningsko mité fiolder i dagene oktober 1988 et seminar i Eigtveds Pakhus i Køben havn. Formålet med seminaret er at øge kendskabet til OECD s informationssystem IRRD (International Road Research Documentation) og dermed vej sektorens reelle mulighed for at anvende IRRD. IRRD er et internationalt informationssystem, hvori der findes oplysninger om forskningsrapporter, artikler i fagblade m.v. fra alle OECD-lande, d.v.s. Vesteu ropa, USA, Canada, Japan og Australien. Fagligt dækker IRRD om råderne: økonomi, admini stration, udformning veje med tilhørende anlæg, mate rialer, underbund, konstruk tioner tilsyn, vedligehold, trik, transport, ulykker og køretøjer. Oplysningerne indberettes via de deltagende landes vejlaboratorier til IRRD-databa sen. IRRD-basen er et mo derne let tilgængeligt edb-ba seret informationssystem. Basen indeholder oplysnin ger om (referencer) i alt ca rapporter og artikler m.v. Der lægges ca nye referencer ind i systemet pr. år. Der kan søges på bib liogriske data, resumé og nøgleord. Vejbestyrelser og udvik lingsfolk inden for vej- og tra fikområdet kan selvsagt have stor interesse for gennem IRRD at undersøge hvilken konkret viden, der findes om et givet emne eller problem, man måtte have. Seminaret i København henvender sig dels til potenti elle nye brugere IRRD, dels til de personer, der alle rede anvender og de personer der rent praktisk driver IRRD-systemet. Mens den første målgruppe vil fa en indføring i, hvad IRRD om fatter, og hvordan det i prak sis anvendes, vil de to sidste målgrupper også beskæftige sig med den videre udvikling IRRD. Seminarets vil være: hovedemner 1. dag: Generel information om sy stemet. Introduktion til søgning i IRRD-databasen. 1. Demonstration IRRD i sproggrupper: engelsk, tysk og fransk. 2. Special-session for medar bejdere fra IRRD-infor mationscentre. 2. dag: Søgning information om veje og vejtransport. Præsentation og demonstra tion andre informationstje nester betydning for vej- og triksektoren. Special-session: Metoder til input til IRRD. 3. dag: Den globale adgang til IRRD-databasen. Parallelt i mindre sessioner: 1. Hvordan kan IRRD hjæl pe udviklingslande? 2. Paneldiskussion om gen finding og registrering. IRRD i fremtidsperspektiv. Diskussion. Opsummering seminaret. Statens Vej laboratorium er nationalt centre for IRRD i Danmark. Interesserede kan ved henvendelse til bibliote ket (tlf ) dels fa yderligere oplysninger om se minaret, dels støtte til den praktiske anvendelse IRRD. Seminaret, der med for skelligt program vikles hvert 3. år, er som sagt i 1988 henlagt til Danmark. Der forventes deltagere fra ca. 30 lande. Seminaret er denne gang henlagt til København, for at især de nordiske lande far mulighed for at sende del tagere. INTER(ATIONAL ROAD RESEARCH DOCUMENTATOt4 (RRD) AJSTFALM RELANo?4 FOftfS FNLAO vrfl SPAIN{cDx \, \ OENMAR SVL \ \ \ \ JAN PW> CANAflA-. \./ SWTZERLAD. L, AUSTTA _.. $.FV FEDERAL._._ REPUBLtC OF GERMDNY (AT, FG$) UNflEU STÅTES OF AMERCA (T. / / //,/ / // J _/,, r%;/,fr/ Opratotia Cornrni1ee * Comptxtr Subctte Tsw Su-Coiiimttee NETHERI..ANDS swo, I REECE (EW). _-SWEOEN I I [.UNrTEJ»aNGDOM / (F4 - SMTZERLAND PR. JPt} CANADA jtac) SPAN _--ELGUM -- (CRf ÆSR II.CPcT, CEETP. ceoa EEWA)

18 r -- FREMMEDE CAE SYSTEMER forholdsvis simpel matema meget stor mængde data. grisk præsentation et vejanlæg. Edbsystemer til vejprojekte 118 PROJEKTDATA FRA hos store styrelser og virk mulig på større regneanlæg ringssystem kun har været et integreret vejprojekte høj kapacitet. Dette har bety kræver et edbanlæg med en det, at en opbygning og drift somheder. Både pc ere og arbejdssta Stadigt billigere minicom markedsføres, og for teknike denfor edb-udstyr er imidler putere og krtigere pc ere integrerede arbejdsstationer kroner eller mindre betydet, lion er et opnåeligt værktøj at interaktiv grisk konstruic til et par hundredetusinde tutionens udvikling i edbkapacitet kan vokse proporti onalt med virksomhedens til Udvlldingstræk net, og dette betyder at insti Krtigere pc ere, super programmel omlægges og at bejdet er der derfor flere al ning til nogle principielle ternativer, og det giver anled disse typer maskiner. nyt programmel udvikles til gang nye opgaver. Værktøjet skal tilgodese pro jekteringens mål, hvor det væsentligste mål i vejprojek teringsprocessen er at desig ressourcetildelingen, at den tilgodeser såvel tekniske som centvis anvendes mere tid til Projtekttiden for et vejpro tid der anvendes til tekniske for dens omgivelser, og i den medgår til at sikre vejens kva jekt kan deles i den tid, der krav. ne en vej så optimalt ud fra Vejprojektering og edb T v ELEKTRONISK MEDIUM TERRÆNDATA, PÅ akademiingeniør Jens Jaquet, Geoplan AIS At civilingeniør Eric thor Straten, Vejdatalaboratoriet og DANSK VEJTIDSSKRIFT NR ring er karateriseret ved en tisk bearbejdning en ofte TERRÆNDATA MANUELT REGISTRERET MOSS SYSTEMET BEREGNING VISUALISE.RING ANALYSERING TEGNING w) KONVERTERING SKER VIA DSFL STANDARD: DANSK SELSKAB FOR FOTOGRAMHETRI OG LANOM&L.ING: FORSLAG TIL STANDARD FOR UDVEKSLING AF DIGITALE KORTINFORMATIONER VIDEREBEHANDLING FOTOGRAMMETRI TOTALSTATIONER DIGITALISERING AF KORTOATA TRADITIONEL OP MÅL I NO INSTRUMENTAFHÆNGIGT SOFT WARE PRO JEKTDATA BILLEDOATA KAN KONVERTERES TIL ANDRE EDB TEGNESYSTEMER F.EKS GRAFISK SKÆRMBILLEDE BEREGNINGSUDSKRIFTER PLANER. SNIT OG PE.RSPEKTIVTEGNINGER PROJEKTTEGNINGER DATAKONVERTERING tioner kan sammenkobles i for selv små brugere. Den store datamængde ren har især fremkomsten Dette gælder ikke mindst ved nen i dag er en anden. tid nået så langt, at situatio Den tekniske udvikling in MOSS DATAHÅNDTERING overvejelser. edbværktøj i projekteringsar har medført, at eksisterende microer og arbejdsstationer PROJEKTDATA DIGITALE KORTREGISTRE TERRÆNDATA DANGRAF OG TILSVARENDE SYSTEMER ) DATAKONVERTERING SYSTEMAFHÆNGIGT SOFTWARE KONVERTERER TIL OG FRA MOES OVERFØRSEL AF PROJEKT DATA TIL DANGPAF OG ANDRE KORTREGISTRE Når brugeren skal vælge DIGITAL REGISTRERING æstetiske og miljømøssige beregninger og udarbejdelse litet for såvel brugeren som andet projektmateriale. at sikre projektkvalitet end til til et vejprojekt er stigende, og dette medfører, at der pro de tekniske beregninger. Det der optimerer vejanlægget, er de tekniske beregninger Omfanget interessenter PROJEKTDATA TIL Problembeskrivelse FREMMEDE CAE SYSTEMER VEJOATALASORATIRIETS VSP DATA ANDRE DATA E. EKS.: HYDRAULIK MOUSE. MIKE II)

19 Aflikling Indsendelse DANSK VEJTIDSSKRIFT NR og det angivne forhold vedrø rende projekttid betyder, at der må ske en fortsat udvik ling metoder, systemer og udstyr for også fremover at kunne præstere en rationel vejprojektering. Valg metode, system og udstyr er betinget 2 for hold. 1) Brugerens portefølje vejprojekter. 2) Typen på det aktuelle vejprojekt. Størrelsen projektporte føljen har betydning for bru gerens økonomiske mulighed for valg værktøj til projektarbejdet. Med faldende omfang i projektporteføljen findes føl gende muligheder for brug edb-system. Interaktiv grisk kon struktion delopgaver på decentrale pc ere Afvikling opgaver over terminal data til et servicebureau. Regnekrten til edbsyste met kan leveres enten cen trale mainfrarnes, supermic roer og arbejdsstationer og for delsystemer også pc ere. Typen på vejprojektet kan opdeles i: a) vej strækninger i åbent land b) vejkryds og bygader c) ombygninger og renove ring eksisterende veje Opdelingen har sin be grundelse i, at der anvendes forskellige metoder i projek teringen hængig typen på den pågældende opgave. 35 ) ,.. / -/.,..,, /,, En losning Det mest anvendte system hidtil er vejprojekteringssy stemet VSP der er udviklet og installeret på Vej datalabo ratoriets regneanlæg i Herlev. VSP er et godt værktøj til veje i åbent land og har da og så især været brugt til disse typer opgaver, siden syste mets centrale dele blev sat i drift i første halvdel halv fjerdserne. VSP er opbygget en ræk ke enkehprogrammer, som hver løser et projekterings problem eller opstiller data til andre programmer. Data lag res i edbanlægget i et arkivsy stem, som sikrer at de er lette at komme til. En vej stræknings geometri opbygges udfra et normaltværsnit med ændringer som funktion stationeringen. Tværsnittet knyttes direkte til længdeprofilet og indirekte til linieføringen, hvorved edbbeskrivelsen et vejpro jekt i VSP bliver et antal di skrete tværsnit med varieren de stationsinterval. Terræn indmåles som tværprofiler i marken ved nivellement eller med mo derne landmålingsudstyr, hvor resultaterne automatisk lagres på kassettebånd eller i datastak. Til store opgaver anvendes luftfotoopmåling. Det er også muligt at indmåle et terrænområde om kring den forventede vej linie

20 120 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR og fremstille en digital højdemodel. Derved kan konse kvenserne forskellige pla ceringer vejen prøves uden nye målinger. Systemet kan også beregne og ved grisk bildning præsentere konsekvenserne et vejanlæg. Eksempler er sigt- og støjberegning samt optegning planer, perspek tiver og profiler. Vej direktoratets og Geo plans projekteringsopgaver er et sådant omfang, at en fornuftig udnyttelse inte raktiv grisk konstruktion er til stede. I slutningen 1986 be sluttede således Vejdirektora tet og Geoplan A/S samt DSB, at anskfe det engelske system MOSS. Grundideen i MOSS er, at vejprojekt og terræn define res ved langsgående linier i tre dimensioner. Linierne knyttes sammen til en rumlig projektmodel, hvorfra der kan udtrækkes tværsnit, be regnes niveaukurver eller foretages perspektivbild finger. Opbygningen gør det enklere at håndtere proble merne ved projektering kryds og tilslutningsanlæg. Udviklingen MOSS be gyndte i starten halvfjerd serne med en viklingsform svarende til den i VSP. I fir serne er systemet blevet suppleret med interaktive griske værktøjer, der smjdiggør programvikling og samtidig letter projekterings arbejdet for brugeren. Mulighederne for håndte ring kryds og de interaktive griske faciliteter var ud slagsgivende for valget MOSS. MOSS har siden idriftsæt telsen i april 1987 været an vendt i det daglige projekte ringsarbejde. Vejdirektoratet og DSB har først og frem mest anvendt systemet ved projekteringen landanlæg gene til Storebæltsbroen, mens Geoplan har anvendt MOSS i projekteringen et landevejsprojekt i Sudan og et vejprojekt i Herning kom mune. MOSS har udgangspunkt i engelske standarder, hvorfor den væsentligste udviklingsindsats har været tilpasnin gen til danske normer og me toder Ved anskfelsen MOSS indgik i talen med den en gelske leverandør at flere faci liteter skulle leveres i dansk version. En dansk facilitet er således muligheden for at an vende System 34 koordinater i stedet for koordinater i et højreorienteret system, der er den engelske standard DSB har udarbejdet en dansk brugervej ledning i for bindelse med systemets im plementering i DSB s de linger, og samtidig er derindbygget flere jernbanetekniske forbedringer. Hos Vejdirektoratet er det eksisterende VSP og MOSS at betragte som en totalløs ning i projekteringssammen hæng. Vejdatalaboratoriet har der for udviklet moduler, der skal integrere de to systemer. Såle des kan tværsnitsarkiver fra VSP overføres til MOSS, og vej geometrien kan herefter udbygges videre ved hjælp interaktiv grisk konstruk tion. Et moderne vejprojekte ringssystem vil stå i tæt kon takt med digitale kortlæg ningsværktøjer ved udveks ling projekt- og terrænin formation. Geoplan A/S har i samar bejde med Kampsax Data, der er dansk agent for MOSS, udviklet en række oversættere, herunder en DSFL-fortolker, der medfø rer at data fra digitale kortpro ducenter kan behandles og automatisk udtegnes i MOSS med de signaturer, der an vendes i danske kortstandar der. Hos Geoplan er fordansk ningen MOSS også intro duceret på skærmbilleder og

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Bilag 6 Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Mette Kjærsgaard, Matrikel- og Juraområdet, KMS KORT & MATRIKELSTYRELSEN

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II STRENOMETER INFORMATION Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II Elcometer 345 MARK II er en let, bærbar digital lagtykkelsesmåler med vidvinklet (105º) display for nem aflæsning af de gentagelige målinger.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ UDKAST 10.07.2015 Forslaget er endnu ikke politisk behandlet TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ FORSLAG TIL FASE 1 JULI 215 1 Svendborg kommune Center for Ejendomme og Teknisk service Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

CCS Informationsniveauer

CCS Informationsniveauer CCS Informationsniveauer R0, december 2014 Kolofon 2014-12- 11 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Landsforeningen LEVs. byggestrategi

Landsforeningen LEVs. byggestrategi Landsforeningen LEVs byggestrategi for 2011 til 2015 byggestrategi Landsforeningen LEV har fastlagt sin boligvision med afsæt i FNs Handicapkon ven tion, sådan at landforeningen arbejder for, at mennesker

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

for uddannelse i færdselsregulering i forbindelse med særtransporter

for uddannelse i færdselsregulering i forbindelse med særtransporter 28. marts 2014 J.nr.: 2009-9020-210 / TPP 62 Retningslinjer for uddannelse i færdselsregulering i forbindelse med særtransporter Det følger af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1282 af 12. november

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 LOKALPLAN 16.01 Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C COMPUTER ANATOMI Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT C Indhold Indledning... 2 Kravspecifikation... 2 Computerens historie... 2 Computerens ydre dele...

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt

Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU AVF-seminar, Vejle Onsdag den 2. nov. 2005 Side

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Ingen kompromiser siden 1978

Ingen kompromiser siden 1978 a company PRODUkter Ingen kompromiser siden 1978 Produkterne fra Coralba Roads har været omhyggeligt udviklet og afprøvet gennem mange år som følge af en betydelig mængde undersøgelser og evaluering i

Læs mere

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 ELPROCAD ic 5 Pro og Basic indeholder de symboler og funktioner du behøver for at tegne, Kreds-, Hovedkreds-, Ydre tilslutningsskema, Montagetegninger, PLC er

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

vejman.dk årsmøde 2011 Nyborg Strand - 13. Oktober

vejman.dk årsmøde 2011 Nyborg Strand - 13. Oktober vejman.dk årsmøde 2011 Nyborg Strand - 13. Oktober vejman.dk Per Friborg Informatikchef Velkommen til vejman.dk årsmøde 2011 Ved årsmødet i 2010 var ca. 30 kommuner i drift i vejman.dk og vi valgte derfor

Læs mere

Ny navnestandard for vejelementer

Ny navnestandard for vejelementer Af Civilingeniør Marianne Rask CAD-koordinator Transport, Veje & Jernbaner Carl Bro as TMC-DIB bestyrelsesmedlem mar@carlbro.dk Tlf : 43 48 66 73 Ny navnestandard for vejelementer Danmark: Blandt vejingeniører,

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag!

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag! ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag! FOR OS ER DET! Læs videre og se, hvordan... LØSNINGEN SR-Gruppen og glideformsstøbning in situ. Vi støber og indbygger i én arbejdsgang:

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA vejman.dk: STATUS OG PLANER 7. oktober 2010 - Eric thor Straten INDLEDNING Status og planer for omlægning til vejman.dk Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde

Læs mere

dukapc spreder glæde i hele familien

dukapc spreder glæde i hele familien Det er en genial computer. Nu behøver vi ikke at hjælpe mine svigerforældre - de ringer bare til dukapc, hvis noget driller. Nu har vi fået oprettet en digital postkasse og kan nemt bruge netbank, når

Læs mere

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde Af Morten M. Sørensen, NIRAS HVEM ER JEG? Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Civilingeniør fra DTU 2001 (GIS og Geologi) Fra 2001 ansat i BlomInfo nu NIRAS i Allerød.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Ø- posten, november 2015

Ø- posten, november 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø- posten Telefontid Aktivistmøde torsdag d. 5. november og plakater om retsforbeholdet Aldrig mere Krystalnat! Politisk laboratorium om grøn omstilling i Aalborg Medlemsmøde om

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Helle Stisen Dansk Energi

Helle Stisen Dansk Energi 1 31. januar 2013 Referat Mødedato og tid 30-01-2013 10:00-14:30 Sted Mødeleder Referent Energinet.dk Fredericia Thor Gerner Nielsen Thor Gerner Nielsen Emne Dagsorden DLF faggruppe for ledningsregistrering

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Dokument nr.: 103-230-0001A/- dansk Side nr.: 1 Copyright 1993 Crysberg A/S U n i C o r e I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Crysberg A/S Phone: +45 4913 8303 E-mail: mail@crysberg.dk Oldenvej

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

LEICA SPRINTER digital niveller

LEICA SPRINTER digital niveller LEICA SPRINTER digital niveller Fejlfri, let, hurtig Den nye standard indenfor nivellering til en epokegørende pris Med LEICA SPRINTER får du et af verdens hurtigste nivelleringsinstrumenter Pålidelig

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS Car Park Du kan trygt parkere Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS DU FÅR DET HELE FOR DET HALVE SPAR OP TIL 50% PÅ INSTALLATION Hvis ventilationskanaler, brandvægge,

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole.

Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole. Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole. Revit Architecture: På dette kursus vil du lære de grundlæggende funktioner som gør dig effektiv på den moderne

Læs mere

ScanSuite produktbeskrivelse Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad.

ScanSuite produktbeskrivelse Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad. Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad.docx side 1/7 Overblik Neopost har udviklet en løsning, der hjælper private og offentlige organisationer

Læs mere