Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af Resultatlønskontrakt"

Transkript

1 Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. Kontrakten bygger på Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere, der er udsendt den 27. juni Kontrakten er indgået mellem rektor Kirsten Danving og bestyrelsen for Nykøbing Katedralskole, der tegnes af bestyrelsesformand Jørgen E. Olsen og næstformand Jens Erik Boesen 1. Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Resultatlønskontrakten knytter an til de visioner, der fremgår af Nykøbing Katedralskoles visioner som er vedtaget i bestyrelsen. Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Nykøbing Katedralskoles opgavevaretagelse samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for indeværende periode. 2. Basisramme og ekstraramme Resultatlønskontrakten er opdelt i en basisramme og en ekstra ramme. Der er knyttet følgende retningslinjer og krav til brugen af de to økonomiske rammer: Basisrammen angiver hvilke indsatsområder der skal indgå. ndsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Ekstrarammen har tilknyttet to krav: 1) indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater som fører til synlige ændringer for institutionen. 2) i indsatsområderne skal indgå målsætning om en indsats mod frafald.. 1

2 vision 1 vision 2 Det synlige gymnasium, der samarbejder med lokale og nationale globale partnere. (Udmøntes med 35%) nternational samarbejde: indgå tre nye samarbejdsaftaler med andre udviklingsorienterede gymnasier. Vi har indgået nye samarbejder med Ghana (Oyoko Methodist Senior High), talien (Roseto: Liceo Statale Saffo) og Frankrig (Metz: Lycée Georges de la Tour). Videreførelse af Ny Nordisk Skole (NNS) samarbejde med Fjordskolen. ndgå i tre nye projekter under NNS. Vi har indgået følgende nye projekter i NNS samarbejdet: 1: dræt vores idræt B niveau elever har på baggrund af deres træneruddannelse lavet opvarmningsprogrammer til 6 klasses eleverne 2: psykologi har lavet fast aftale om at feltstudier i daginstitutionerne Kaninbjerget og Børnehuset. Psykologiholdets observationer meldes tilbage til institutionerne, der har valgt at hænge holdets observationer op i institutionerne til information af personale og forældre. 3: 1.g naturvidenskab har forberedt og formidlet om naturens kemi, colamotor, lufttryk mm for 6 klasses elever 2.g har undervist 9. klasses elever i ældre litteratur Det udviklingsorienterede gymnasium, der dyrker den enkelte elevs potentiale gennem tydelige krav og rammer i et fællesskabsorienteret miljø. (Udmøntes med 25%) Studieretningssamarbejde med to 1.g klasser hvor der udvikles værktøjer til forbedring af trivsel, samarbejde og omlagt elevtid. Det dokumenteres gennem en nedbringelse af såvel fysisk som skriftligt fravær set i forhold til samme studieretning på 10%. årgang 1c + 1d klasser årgang årgang gennemsnit gennemsnit Fysisk fravær Skriftligt fravær 7,35% 7,85% 7,69% 7,28% ændring 4,36% -7,90% vision 3 Kontinuerligt udvikle et attraktivt studie- og arbejdsmiljø. (Udmøntes med 40%) Organisationsudvikling- implementering af ny udvalgsstruktur, med igangsættelse af 10 ad hoc grupper og evaluering af udvalgsstrukturen (vedlægges som bilag). Følgende ad hoc grupper er iværksat: 1 Talentarbejde og forskerspirer 2 lektieintegreret HF 2

3 3 dræt styrketræningsfaciliteter 4 i-pad klasser 5 klare studieretningsprofiler 6 klasserumsledelse og studie- og ordensregler 7 grøn skole Grøn bevisthed 8 synlighed i lokalsamfundet 9 integrering af interkulturelle kompetencer 10 Tysk projekt i samarbejde med CELF og region Sjlælland 10 medarbejdere gennemfører projektlederuddannelse (kursusbeviser) Følgende 12 medarbejdere har gennemført projektlederuddannelsen: Mai-Brit Bülow-Nielsen, Ronni Pettersson Jørgensen, Lis Ravnsted Larsen, Christian Enemark, Thomas Boesen, Niels Ladefoged Rasmussen, Søs Maxner, Jette Nygaard, Mette Olsen, Merete Bandak, Lars Erik Petersen, nge Wagner. 6 dialogmøder, hvor ledelsen drøfter udviklingsaspekter med medarbejderne. Møderne evalueres i foråret Dialogmøder /8 2013: Obligatorisk dialogmøde om skriftlighed og fraværsprocedure 11/9 2013: Frivilligt dialogmøde om studieretninger 2/ : Obligatorisk dialogmøde om psykisk arbejdsmiljø 25/ :Frivilligt dialogmøde om årsplan 13/1 2014: Frivilligt dialogmøde om optagelsesprøver 19/2 2014: Frivilligt dialogmøde om AT-progressionsplan. 13/3 2014: Obligatorisk dialogmøde om internationalt arbejde og rejseregler 18/3 2014: Frivilligt dialogmøde om årsplan og ændringer i grundforløb Evaluering er gennemført kontinuerligt og vi har tilrettet konceptet undervejs i form af obligatoriske og valgfrie møder. Samtidig har vi lavet en ordning hvor alle medarbejdere kan komme med forslag til dialogmøde temaer. (Evalueringen vedhæftes som bilag) Ekstra tiltag: Vision 4 være en grøn og sund skole (udmøntes med 25%): Opbygge bedre styrketræningsfaciliteter for elever og medarbejdere. Etablering af nyt styrketræningsrum og etablering af udendørs fitnessområde. Det nye træningshus er nu fuldt udbygget og der er etableret udendørs fitnessområde. Bestyrelsen besigtiger de nye lokaliteter. Vision 3 attraktivt studiemiljø (udmøntes med 40%). Ved ændring af planlægningskvoten for den enkelte undervisningstime bliver der mere tid til møde mellem lærer og elev. Der måles udfra lærer-elev ratio i Benchmarking fra PWC mhp antal årselever pr årsværk i forhold til Vedr. antal årselever pr årsværk: Antallet af årselever pr årsværk er faldet fra 9,0 til 8,9 fra 2012 til 2013 ifølge benchmark fra PWC. Dette skyldes bl.a. at antallet af ansat personale blev forøget da kantinen blev lagt under skolens drift i

4 Det giver derfor bedre mening at kigge på antallet af årselever pr årsværk undervisere. Her steg antallet af årselever pr årsværk fra 10,6 til 10,7, hvilket afspejler status quo i elevtal og en nedgang i underviserårsværk på 0,8. Der er en del forhold, der påvirker dette tal: Ændringen i planlægningskvoten for den enkelte undervisningstime først blev effektueret med den nye overenskomst i august Dette svarede til en beskæring på ca 3,5 årsværk undervisere eller 4,7%. Antallet af årselever pr årsværk vil forventes at stige yderligere i 2014 ndfasningen af elevloftet på 28 elever pr klasse har betydet at der skulle oprettes flere klasser selvom antallet af årselever er nogenlunde det samme. august 2012 havde skolen 29 klasser, i 2013 var der 30 klasser og i 2014 er der 31 klasser. Dette betyder at den enkelte underviser alene af den grund skal have flere undervisningstimer. Vision 2 udviklingsorienteret gymnasium (Udmøntes med 35%). Lektieintegreret forsøgsordning i 1. HF klasserne, hvor der udvikles værktøjer til udvikling af undervisningen i HF klasserne. Måles på øget karakterniveau i de deltagende klasser sammenholdt med tilsvarende klasser i Karakterniveauet for 1. HF klasserne i : 5.1 Karakterniveauet for 1. HF klasserne i : 5.8 Begrundelsen skal ikke søges i karakteren af det lektieintegrerede forsøg, men i at årgang var en usædvanlig god årgang og at 1. HF er en usædvanlig svag årgang, der bl.a. har ført til at nogle elever har fået dumpekarakterer i flere fag. 3.Økonomiske rammer Det maximale beløb, der kan udbetales i resultatløn, er kr. til basisramme og kr til ekstraramme. ndberetning til styrelsen af aftalens økonomiske ramme og udbetalingsprocent skal ske senest den 1. september. Resultatlønnen udbetales primo september. Revisor skal påse, at nærværende retningslinjer overholdes. Det gælder både udbetalinger og øvrige regler. 4. Resultatvurdering og evaluering Ved kontraktperiodens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontakten. rapporten beskriver rektor, i hvilken udstrækning kontaktens mål er opfyldt. På baggrund af rapporten og dialog mellem bestyrelsesformandskabet og rektor, beslutter bestyrelsesformandskabet i hvilken grad, der er sket målopfyldelse af kontakten. Graden af målopfyldelse afgør udbetalingsprocenten. Ved fratrædelse i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformandskabet efter indstilling fra rektor i hvilken udstrækning, målene er opfyldt eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformandskabet ved periodens udløb resultatlønskontraktens opfyldelsesgrad 4

5 5. Kontraktændring Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til genforhandling/justering af kontrakten. Kontrakten er opgjort efter behandling i bestyrelsen den 12.september Dato: Bestyrelsesformand Jens Erik Boesen Rektor Kirsten Danving 5

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere

Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer:

Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer: Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret 2014-15 1. Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere