FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER"

Transkript

1 FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning, februar 2013

2 FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling Grafisk tilrettelæggelse: Eckardt ApS Udgivelsesdato: 5. februar 2013 Forsideillustration fra vinderforslag Dyrk din by udarbejdet af Elkiær + Ebbeskov arkitekter, Gottlieb Paludan Architects, GHB Landskabsarkitekter og Hundsbæk & Henriksen rådgivende ingeniører. Konsulent: Rekommanderet og DEAS.

3 INDHOLD Forord... 4 Fremtidens Ydre Østerbro konkurrencen hovedtemaer... 6 Generelt om resultat i fase Resumé af forhandlingsfasen / Dyrk din by. Udpeget som vinder i fase Udarbejdet af ELKIÆR+EBBESKOV arkitekter, Gottlieb Paludan Architects, GHB landskabsarkitekter, Rekommanderet og Hundsbæk & Henriksen Ingeniører 1 / Udviklingsstrategi for Østerbro Udarbejdet af SLA og TRANSFORM i samarbejde med Transsolar og Kuben Management FASE 1 Dommerkomiteens indledende bemærkninger til fase Forslag 1 / Udpeget som vinder i fase Udarbejdet af SLA (ophavsret) i samarbejde med TRANSFORM (ophavsret), Kuben Management og Transsolar Forslag 2 / Udpeget som vinder i fase Udarbejdet af Elkiær + Ebbeskov arkitekter, Gottlieb Paludan Architects, GHB Landskabsarkitekter og Hundsbæk & Henriksen rådgivende ingeniører. Konsulent: Rekommanderet og DEAS. Forslag 3 / Udarbejdet af Henning Larsen Architects (ophavsret) i samarbejde med Thing & Wainø og Alectia. Konsulent: Mark Vacher Forslag 4 / Udarbejdet af Arkitema Architects i samarbejde med Holscher Arkitekter, Rambøll, Social Action og Institut for Fremtidsforskning - IFF. alle med ophavsret Forslag 5 / Udarbejdet af Svendborg Architects i samarbejde med BBP arkitekter og 1:1 landskab. Konsulenter Buro Happold og Oxford Research. Alle med ophavsret

4 FORORD Det er med stor glæde, at dommerkomiteen nu kan præsentere resultatet af arkitektkonkurrencen om Fremtidens Ydre Østerbro Nykøbing Falster. Konkurrencedeltagernes besvarelser til hvordan og for hvem der skal planlægges og bygges i fremtidens provinsbyforstad vil sammen med forslag fra fem andre arkitektkonkurrencer indgå i en generel debat i perioden om bæredygtig udvikling af forstæderne. Initiativet til debatten kommer fra Realdanias kampagne om Fremtidens Forstæder, som har til formål at fremkomme med visioner for en fremtidig bæredygtig udvikling i forstæderne i Danmark. Ydre Østerbros komplekse sammensætning skulle deltagerne i denne konkurrence koble bedre sammen, med nye mødesteder og en grøn rekreativ struktur i - den rekreative hverdagsby. Kommunen ønskede en vision for dette, samt forslag til en plan med en fortættet og ombygget bydel med nye bæredygtige boligtyper, funktioner og fremtidens boformer, alt sammen udarbejdet med udgangspunkt i miljø, demografi og økonomi. rekreative potentialer i skov og ved strand og adgangen til disse? Ydre Østerbro danner et rigtig godt udgangspunkt for denne vision, men hvordan understøttes kvaliteterne i bydelen ved hjælp af robuste strategier, således at området udvikler sig til en bæredygtig forstad i Nykøbing Falster? Første del af konkurrencen bød på fem meget forskellige forslag, som alle bidrog til gode diskussioner i dommerkomiteen. Ud af de fem blev to udpeget til næste fase hvor projekterne er blevet uddybet og konkretiseret. I konkurrencens anden del har de to teams fulgt op på det høje ambitionsniveau, der blev startet i konkurrencens første del. Fokus i projektets anden del har været på at få uddybet helhedsplanen og dens fokusområder samt robustheden og realiserbarheden af forslagene. Begge forslag har med hver deres styrker givet kommunen et kæmpemæssigt katalog over vigtige pointer, idéer og tanker som kan bidrage fremadrettet til at realisere en vision konkret for Ydre Østerbro og som kan inspirere andre byer med lignende problemstillinger. Konkurrencen fokuserede på to tematiske spørgsmål: Hvordan kan man fremtidssikre provinsforstaden med nye, energirigtige boliger, så bydelen lever op til fremtidens krav til boligområder og ikke mindst boformer? Og hvordan kan man forbedre sammenhængskraften i bydelen, højne kvaliteten af områdets De to projekter er i kraft af deres ens udgangspunkt i en grøn bæredygtig bydel meget sammenlignelige, men de har med deres forskellige fokus på henholdsvis proces og projekt hver især bidraget til diskussionen om fremtidens forstad i Nykøbing Falster. Begge forslag har hver deres styrker og svagheder, og valget af 4 Fremtidens ydre østerbro dommerbetænkning

5 vinderprojekt har derfor ikke været let. Hvor Dyrk din by med fokus på stærk udviklingsproces har givet et idérigt og originalt bud med en eksperimentel plan, har Udviklingsstrategi for Østerbro bidraget med en kompetent og robust plan, som i sin fulde realisering fremstår af høj kvalitet. Dyrk din by Et hold har dog i kraft et stort engagement og fokus på proces og udvikling overbevist dommerkomiteen om, at deres plan vil kunne bidrage til den helt rigtige udvikling af Ydre Østerbro. Det drejer sig om forslaget Dyrk din by udarbejdet af udarbejdet af Elkiær + Ebbeskov arkitekter, Gottlieb Paludan Architects, GHB Landskabsarkitekter og Hundsbæk & Henriksen rådgivende ingeniører. Konsulent: Rekommanderet og DEAS. I det følgende vil man kunne læse mere om dommerkomiteens beskrivelse af de to finaleprojekter samt vurderingen heraf. God læselyst! Signeret dommerkomiteen, Nykøbing Falster den 16. januar 2013 Udviklingsstrategi for Østerbro forord 5

6 FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO konkurrencens hovedtemaer Uddrag fra konkurrenceprogrammet TEMA 1: FREMTIDENS BOFORMER Østerbro består i dag af et bredt udbud af boliger, både hvad angår ejerform, størrelse og boligtypologi. I denne konkurrence havde Guldborgsund Kommune fokus på, hvordan man skaber nye boliger, der supplerer de eksisterende boformer. Der ønskedes i den forbindelse bud på boliger, der var bæredygtige både i miljømæssig, demografisk og økonomisk forstand. Der findes ingen endelige svar på, hvem der kommer til at bo på Østerbro i fremtiden. I programmet var der opstillet en række sandsynlige potentielle grupper, der ville kunne tiltrækkes i fremtiden: TEMA 2: DEN REKREATIVE HVERDAGSBY For at sikre fremtidens bosætning på Østerbro skulle der ud over gode boliger også kunne tilbydes andre aspekter af det gode hverdagsliv, herunder rekreative muligheder og aktiviteter i en bred forstand. Fremtidens Østerbro skulle derfor kunne tilbyde gode og trygge bymæssige samlingspunkter og mødesteder både i form af uformelle pladser som f.eks. et lokalt indkøbstorv, hvor man ville kunne mødes jævnligt og hilse på naboerne, og i form af mere organiserede faciliteter, der ville kunne understøtte foreningsprægede aktiviteter som f.eks. beboer-, forsamlings- eller kulturhuse.» Studerende, der bliver boende i byen efter endt uddannelse» Børnefamilier og ældre, der søger ind fra oplandet og det øvrige Lolland Falster for at komme til at bo nær offentlige institutioner, serviceudbud mv.» Mennesker, der har kendskab til byen og egnen via deres fritids-/sommerhus på Falster» Mennesker med kendskab til og præference for provinsbykvaliteter» Unge, der er vokset op i byen, og som efter endt uddannelse vender tilbage til Falster Der ønskedes med konkurrencen en kvalificering af de opstillede målgrupper for den fremtidige bosætning gennem et bud på fremtidens boformer på Østerbro. Endelig skulle fremtidens Østerbro byde på forbedret og mere sikker adgang til områdets rekreative grønne områder, nemlig skovene, kysten og sportsanlæg. Det drejede sig bl.a. om at bryde bydelens infrastrukturelle barrierer både visuelt og fysisk. Det ønskedes ligeledes, at de mange eksisterende rekreative kvaliteters synlighed i byen skulle styrkes. Bydelen rummer mange offentlige rum med et varierende potentiale. Nogle ville kunne udvikles til udflugtsmål for hele byen, andre til sociale omdrejningspunkter for bydelen, mens andre igen ville kunne omdannes til små lokale rekreative oaser af høj kvalitet. 6 Fremtidens ydre østerbro dommerbetænkning

7 Der ønskedes med konkurrencen en samlet strategi for udviklingen af de rekreative muligheder på Østerbro både i forhold til adgang til og oplevelsesværdi i de enkelte rum. en forøget koncentration af unge og børnefamilier, der rykker til bydelens serviceudbud som en del af centraliseringen af regionens befolkning i de større egnsbyer. KONKURRENCEOMRÅDET OG FOKUSOMRÅDER I opgavebesvarelsen skulle der både tages stilling til det samlede konkurrenceområde hele bydelen Ydre Østerbro de tre udpegede delområder, område [A1] og [A2], [B] og [C] samt en udpegning af to - tre mødesteder/rekreative områder. Bearbejdningen af fokusområderne skulle ske ud fra en prioritering af område [A], dernæst område [B] og sluttelig område [C]. Klima tilpasning og bæredygtig energiplanlægning Der ønskedes med konkurrencen at få sat fokus på, hvordan energiforbruget og energiforsyningen kan blive mere bæredygtig. De foreslåede løsninger ville skulle medvirke til at tilføre området identitet. Delområde [A1] var valgt ud som fokusområde. 1. Ydre Østerbro Med konkurrencen ønskedes en overordnet skriftlig analyse af områdets potentialer for bosætning samt en samlet rekreativ struktur for hele Ydre Østerbro og sammenkoblingen med de omkringliggende bynære rekreative arealer. I konkurrenceprogrammet opstilledes kun en række mulige målgrupper, men der ønskedes et bud på fremtidens Ydre Østerbro, der ville kunne rumme både en aldrende befolkning i bydelen og 2. Område [A1] og [A2] I område [A1] ønskedes et bud på, hvordan området ville kunne omdannes fra erhvervsområde til et nyt byområde. For det nye byområde ønskedes fokus på at skabe en klimatilpasset lavenergi bebyggelse. Der skulle samtidig indtænkes en langsigtet udvikling af området [A2]. 3. Område [B] I område B ønskedes et bud på, hvordan man kan styrke Lindholmkvarteret med afsæt i den boligsociale indsats i projektet Restart Lindholm. Der ønskedes også bud på et mere attraktivt indkøbscenter. Konkurrencen skulle bidrage til at fremtidssikre området gennem et imageløft og en bedre integrering i resten af byen. 4. Område [C] I område [C] ønskedes der forslag til, hvorledes der kan brydes med den fysiske og visuelle barriere, som E55 udgør. Der ønskedes forslag til trygge og bedre adgangsforhold til Vesterskoven og det bagvedliggende idrætsanlæg samt bedre integrering af erhvervsområdet. 5. Udpegning af 2-3 mødesteder eller rekreative områder Der ønskedes bud på oplagte steder der kan generere mere liv eller flere steder til rekreativt ophold. konkurrencens hovedtemaer 7

8 GENERELT OM RESULTATET I FASE 2 De to konkurrerende teams er blevet bedt om at forholde sig til hele spektret af problemstillinger, der knytter sig til forstadens byudvikling: den sammenfattende idéudvikling, sociologiserende betragtninger om bosætning og erhverv, konkrete fysiske planlægningsproblemstillinger, social- miljømæssig- og økonomisk bæredygtighed og konkrete arkitektoniske udformninger af landskaber, bymiljøer og bebyggelser fra stor til lille skala. Begge projekter har professionelt og med stort fagligt overblik givet deres bud på en løsning af disse omfattende problemstillinger, både som illustration af en vision for fremtidens Ydre Østerbro og som en skildring af de komplekse processer, der skal realisere visionen. Forslagene minder i udgangspunktet om hinanden, idet de begge fremstiller en byudvikling af Ydre Østerbro baseret på en samling omkring etableringen og opretholdelsen af en grøn, bæredygtig bydel. Forslagene har gennem bearbejdningerne i fase 2 yderligere nærmet sig hinanden, så dommerkomiteen til slut har stået med to meget kvalificerede og sammenlignelige projekter, hvilket også pointgivningen afspejler. Trods forslagenes sammenlignelighed er der forskel på deres vægtning af proces og projekt og på de forslag, der fremstilles inden for disse hovedtemaer. Forslag Dyrk din by har således konsekvent skildret en byudviklingsproces på grundlag af det grønne, dyrkede, hvis bæredygtige potentiale, miljømæssigt, socialt og økonomisk er beskrevet og illustreret agiterende, fantasifuldt og originalt. Fremstillingen af den nybyggede vision vurderes dog at hælde mod en lettere eksperimentel bebyggelsesplan. Dommerkomiteen har imidlertid tiltro til, at projektets fleksibilitet gør det realisabelt i en tilpasset udformning. Oplægget til en bæredygtig ressource- og energianvendelse virker realistisk og sammenhængende. Forslag Udviklingsstrategi for Østerbro har ligeledes lagt vægt på at fremstille en grøn, beplantet urbanitet og i særdeleshed en ny realisabel bydel med traditionsbevidste, rumligt-arkitektoniske dyder inden for rammerne af sine bæredygtighedsbetragtninger. Projektets processuelle tiltag forekommer dog dommerkomiteen mere katalogagtigt skildret, selv om projektets fleksibilitet til en hvis grad kompenserer for dette forhold. Dommerkomiteen har endeligt valgt at udpege forslag Dyrk din by som vinder på baggrund af en overbevisende tilgang til processen som et vigtigt led i det videre arbejde med realisering af idéerne på kort og langt sigt. Derudover fremhæves forslagets iderigdom som kommunen ser frem til at afprøve. 8 Fremtidens ydre østerbro dommerbetænkning

9 RESUMÉ AF FORHANDLINGS- FASEN Som forudsat i udbuds- og konkurrencebetingelserne har der i perioden fra den 24. oktober januar 2013 været gennemført et forhandlingsforløb mellem konkurrenceudskriver og rådgiverne bag de to vinderteams fra 1. fase. Der blev afholdt i alt tre individuelle forhandlingsmøder. Ved forhandlingsmøderne deltog medlemmerne af dommerkomiteen. Formålet med forhandlingsfasen var dels at få belyst en viderebearbejdning af forslagenes bud på helhedsplanens arkitektoniske, planmæssige og landskabelige vision med en uddybning af konkurrencens fokusområder: nye boligtyper og boformer, rekreative mødesteder, forhold vedrørende klimatilpasning og bæredygtig energiplanlægning, styrkelse af de enkelte kvarterer og sammenhængskraften, forhold vedrørende social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed herunder realiseringsproces på kort og langt sigt. Den 14. november 2012 blev der afholdt individuelle møder mellem de to arkitektteams og interessentgruppen. Formålet med mødet var at give konkurrencedeltagerne lejlighed til at stille direkte spørgsmål og få den umiddelbare feedback fra interessenterne. Drøftelserne er blevet sammenfattet til et inspirations- og afklaringsnotat for det videre arbejde. De to rådgiverteams havde forinden det tredje forhandlingsmøde indleveret et endeligt forslag, som er blevet bedømt efter tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af nedenstående fire delkriterier med følgende vægtning: 1. Den samlede kvalitet af forslagets helhedsplan, vægtning 40 % 2. Forslagets evne til at bidrage til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, vægtning 30 % 3. Realiserbarhed, vægtning 20 % 4. Timesatser, vægtning 10 % Der er anvendt følgende pointskala:»» Karakteren 5: Overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet.»» Karakteren 4: God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter overbevisende opfyldt.»» Karakteren 3: God opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet.»» Karakteren 2: Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter godt opfyldt.»» Karakteren 1: Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Med henblik på vurdering af bæredygtigheden i forslagene, herunder ift. energiplanlægning, er anvendt Værktøj til bæredygtig byudvikling, udviklet af Realdania By. Umiddelbart efter det tredje forhandlingsmøde trådte dommerkomiteen sammen og besluttede at udpege forslag 2 / Dyrk din by som vinder. Forslaget er udarbejdet af Elkiær + Ebbeskov arkitekter, Gottlieb Paludan Architects, GHB Landskabsarkitekter og Hundsbæk & Henriksen rådgivende ingeniører. Konsulent: Rekommanderet og DEAS. RESUMÉ GENERELLE AF FORHANDLINGSFASEN BEMÆRKNINGEr 9

10 Forslag 2 / DYRK DIN BY tildelt 4.6 point, UDPEGET SOM VINDER I fase 2 udarbejdet af Elkiær + Ebbeskov arkitekter, Gottlieb Paludan Architects, GHB Landskabsarkitekter og Hundsbæk & Henriksen rådgivende ingeniører. Konsulent: Rekommanderet og DEAS. Søndre Kohave Centrum Ravnstrup Skov DiAGoNAlEN Vesterskov Østerskov den grønne elastik MoTioNSrUTEN Folehaven E 55 leg og læringsbåndet læstien Lindeskov kystruten HELHEDSPLAN Dyrk din by vil ved helt bogstaveligt at dyrke og vækste Ydre Østerbro også opnå den samme effekt i overført betydning. Teamet foreslår en samlet vækstzone, bestående af fem veldefinerede kvarterer med hver sin version af dyrkning og vækst. Disse afspejler forstadens forskellige karaktertræk, kvaliteter og udfordringer. Vækstzonen er diagrammatisk fremstillet som en nedskaleret matrikelstruktur, som den kendes fra det omkringliggende landbrugslandskab. Formålet med dette er ikke at opløse grænsen mellem byen og landbrugslandskabet, men netop at understrege forskellen ved at styrke kvaliteten af de ofte udefinerede grønne karakterer i forstaden. Vækstzonen bindes sammen af den grønne elastik som forbinder vandet mod syd med naturlandskabet mod nord. Langs forbindelsen etableres fire klemmer, der markerer vigtige knudepunkter på ruten og et rigt udvalg af ensfarvet flytbart byrumsudstyr, skal sikre aktivitet og en visuel forbindelse allerede fra dag et. Ligesom det gør sig gældende for vækstzonen overordnet, afspejler den grønne elastik også de fem forskellige kvarterers karaktertræk. Med dette træk samles områdets kompleksitet og forskellighed og vendes til en positiv oplevelse langs elastikken. Vækstzonen danner, på baggrund af en velbegrundet analyse af de lokale udfordringer og potentialer, den fysiske ramme for det rekreative 10 Fremtidens ydre østerbro dommerbetænkning

11 Situationsplan 1:10000 Forslag 2/28118, fase 2 11

12 hverdagsliv. Dyrk din by supplerer endvidere den fysiske analyse med en om muligt mere præcis analyse af en anden ressource, nemlig den menneskelige. I forslagets meget gennemarbejdede procesbeskrivelse udfoldes potentialer i den nuværende og kommende beboersammensætning i området. Beboerne skal bære ikke blot ideen bag Dyrk din by men også påvirke og udvikle den fleksible og fysiske helhedsplan. I vækstkvarteret, den nye bydel i [A1] området, arbejdes der med stedets autenticitet i forhold til en delvis bevaring og omprogrammering af de eksisterende bygninger. De nye programmer knytter sig til lokale interesser og projektets bærende dyrkningsidé. Vækstkvarteret tilplantes med en æblelund. Naturligvis planlagt som en event, som et eksempel på et af de mange ikke-fysiske tiltag i processen. Æblelunden fungerer som en alternativ byggemodning, der sætter fokus på dyrkningstemaet og gør op med nogle af de mange mellemzoner i forstaden. Efterfølgende foreslås det, at den nye bebyggelse kan skære sig ind i beplantningen med et rigt udvalg af typologier og boligformer fra en retænkning af landsbyen, til en suburban fortolkning af villalejligheden og til flerfamiliestrukturer. Helhedsplanen, og ikke mindst planen for vækstkvarteret i [A1], ses altså som et idékatalog af mange fleksible elementer, der afhængigt af processen kan tilpasses, men som alle peger mod det samme mål: visionen Dyrk din by. 12 Fremtidens ydre østerbro dommerbetænkning

13 Forslag 2/28118, fase 2 13

14 NEDBØR NÆRINGSRIG JORD KOMPOSTERING OPSAMLING AF REGNVAND TIL VANDING AF NYTTEHAVER DYRKNING BIOMASSE/ ORGANISK AFFALD LANDMÆND OG FRUGTAFLERE I GULDBORGSUND ENERGI RENOVERING REFA I/S (BIOMASSEANLÆG) Fjernvarmecentral BIOOLIEFYRET NORDIC SUGAR REFA I/S (AFFALDSFORBRÆNDING) VE-SOL - lokalt DYRKNING GULDBORGSUND FORSYNING EL- DELEBILER VÆKSTKVARTERET SÆSONLAGER (borehulslager) VARMEPUNMPE VINDMØLLEPARKER I BYPERIFERIEN MILJØMÆSSIG KVALITET ØKONOMISK KVALITET afledte virksomheder vidensudveksling øget hærlighedsværdi øget omsætning lørdagsmarkeder urbant landbrug mindre transport af fødevare mindre embalage biodiversitet bedre mikroklima vand- ognæringstofkredløb genbrug af materialer nyt ressource grundlag inddragelse af borgere, HOLISTISK BÆREDYGTIGHED I FREMTIDENS FORSTAD intressenter og aktører innovation fysisk og mental planlægning invitere til fællesskaber naboskab mangfoldighed ejerskab gennem deltagelse SOCIAL OG FUNKTONEL KVALITET tryghed sunde førevarer samtidighed ressourceatlas aktivering af ledige fleksibilitet tilgængelighed vindmøller solceller LAR og LUR kompostering delebiler gode forhold for bløde trafikanter rationel håndtering af affald TEKNISK KVALITET BÆREDYGTIGHED Forslagets besvarelse af den tekniske og energimæssige side af bæredygtighedsspørgsmålet demonstrerer en overbevisende viden om emnet, og dette illustreres fint i en række både ambitiøse og realistiske tiltag for området. At der i dag er meget, der tyder på, at bæredygtighed i lige så høj grad afhænger af vores livsstil er teamet også opmærksom på - vi kan selvfølgelig rent teknisk lave nogle forbedringer på vores boliger, men det er først når dette suppleres med livsstilsvalg som forbrug og transport, at vi for alvor ændrer udviklingen. Dyrk din by vil skabe bevidsthed om disse valg, ved konkret at gøre fødevareproduktion til en del af hverdagen og derved gøre opmærksom på denne KVALITET I PROCESSEN ressource. Derudover foreslås det igennem hele processen at have en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed med udgangspunkt i den tyske bæredygtigheds certificeringsordning DGNB. Dette fungerer godt til at belyse alle bæredygtighedens aspekter, men er måske særligt brugbart i forhold til den sociale bæredygtighed. Med den øgede bevidsthed på bæredygtighed der vil følge projektets fysiske og sociale tiltag, vil forslaget kunne påvirke livsstilsvalgene positivt - et stykke Nudge-design i byskala. 14 Fremtidens ydre østerbro dommerbetænkning

15 KOMPOST HØJBED NYTTEHAVE AFFALD GRØNT TAG GRØNT TAG NYTTEHAVE NYTTEHAVE PRUNUSTRÆER TERRASSE PARKERING VANDSPEJL VANDTÅRN VANDTÅRN VÆKSTHUS AFFALD VÆKSTHUS AFFALD DEN GRØNNE ELASTIK VANDTÅRN ÆBLETRÆER ÆBLETRÆER ÆBLETRÆER KOMPOST KOMPOST HØJBED HØJBED HÆNGEKØJER PRUNUSTRÆER PRUNUSTRÆER TERRASSE TERRASSE PARKERING PARKERING DEN GRØNNE ELASTIK DEN GRØNNE ELASTIK LANDSBYEN LANDSBYEN LÆNGEN LANDSBYEN TERRASSE NYTTEHAVE KOMPOST VANDTÅRN VANDTÅRN PARKERING HØJBED KOMPOST TERRASSE VÆKSTHUS NYTTEHAVE ÆBLETRÆER PRUNUSTRÆER TERRASSE ÆBLETRÆER HØJBED PARKERING PARKERING LADEN LADEN GÅRDEN GÅRDEN REALISERBARHED Dyrk din by vurderes som værende en realiserbar helhedsplan, med mange interessante tiltag, der hver især kan justeres og tilpasses over tid, men som alle peger i samme retning. Derved opnås en realistisk og fleksibel helhedsplan forankret i en kontekst, der nødvendigvis ændres over tid det mulige versus umulige. Forslaget demonstrerer en indgående forståelse for de lokale potentialer og forholder sig realistisk til en fleksibel implementering af forskellige tiltag. Dette styrkes yderligere af den allerede nævnte procesbeskrivelse. I tidslinjen for projektets udvikling arbejdes der decideret med både fysiske og ikke-fysiske tiltag i en overbevisende symbiose. I område [A1] arbejder teamet meget pragmatisk med en bevarelse af den eksisterende ejerstruktur, hvor hver enkelt matrikel har lige dele grønt, fælles og bebygget areal. Tanken er, at man derved sikrer effektivitet i udbygningsfaserne. Tilgangen er interessant men også meget sårbar. Det vurderes, at det vil kræve ekstra stærk styring at fastholde helhedsplanens kvaliteter, således at kvaliteterne ikke rationaliseres væk i den lange proces. TIMESATSER Forslagsstillernes timesatser for diverse medarbejderkategorier er vurderet og inddraget i den samlede bedømmelse med den i udbudsbrevet angivne vægtning. Forslag 2/28118, fase 2 15

16 klemme mødested lysporten Dyrkningscentral SAMMENFATNING Dyrk din by udmærker sig som helhedsplan særligt ved at bryde med en mere traditionel anskuelse af en fysisk plan. Den fortæller ikke alene om kvaliteten af de arkitektoniske, byplanmæssige og landskabsmæssige løsninger men supplerer også med et stærkt oplæg til en meget gennemarbejdet proces og en fleksibel realiseringsstrategi med mange variable elementer, der tilsammen kan sikre ejerskabet og virkeliggørelsen af den vision, en helhedsplan jo er. Pontonen kulturlageret Tårnet Man kan forestille sig, at den fysiske plan for område [A1] ville kunne styrkes ved en lidt mindre pragmatisk tilgang til arealfordeling og et øget fokus på kvalitetssikring og definering af de rumlige strukturer. Det virker dog rimeligt at antage, med den fleksibilitet projektet redegør for, at planen for [A1] blot skal ses som ét muligt billede på en udvikling, der i sidste ende netop defineres af processen og beskrivelsen af områdets kvaliteter - visionen. Med Dyrk din by er det lykkedes at skabe noget så sjældent som en bærende ide, der både tager et lokalt afsæt og samtidigt rammer en international trend. Dette giver projektet et potentiale, der rækker langt længere, end hvad en fysisk plan i sig selv kan bære - processen, forankringen og ejerskabet bliver derfor det, der skal forløse ideens potentiale og ansvaret for dette er hermed overdraget til teamet, kommunen og Ydre Østerbro. 16 Fremtidens ydre østerbro dommerbetænkning

17 Forslag 2/28118, fase 2 17

18 Forslag 1 / UDVIKLINGS- STRATEGI FOR ØSTERBRO tildelt 4.4 point udarbejdet af SLA og TRANSFORM i samarbejde med Transsolar og Kuben Management. HELHEDSPLANEN Teamet præsenterer et sammenhængende forslag til udviklingen af Ydre Østerbro af høj kvalitet, både planmæssigt-, by- og landskabsarkitektonisk. Ønsket om at skabe en social-kulturel og fysisk-arkitektonisk sammenhæng på Ydre Østerbro knyttes ideologisk til visionen om en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel. Forslaget illustrerer på basis af denne forestilling en varieret forstadsbydel, hvor fortættede, mere urbane kvarterer, bebyggelser og særlige mødesteder i bylandskabet foldes sammen med de omkringliggende åbne rekreative områder på overbevisende måde. 18 Fremtidens ydre østerbro dommerbetænkning Situationsplan 1:10000

19 19

20 Roen AKTIVITETER PÅ ROEN 01. Skoleskoven 02. Byggelegeplads 03. Østerbro Torv 04. Strand, badebro og krydsningspunkt 05. Naturskole 06. Krydsningspunkt 07. Skovfitness 08.Zoo 09. Vandopsamling 10. Aldi 11. Svømmehal 12. Tennis 13. Fodbold Roenmarkeres leder forbi eksisterende attraktioner og vigtige steder og knytter også de nye mødesteder sammen Forslaget både udnytter og overvinder kreativt de trafikale barrierer, der findes i området, selv om det fortsat er uklart, hvordan Gedserbanen skal krydses eller indgå i bydelen, hvis den ikke nedlægges. Ydre Østerbros byarkitektoniske og betydningsmæssige tyngdepunkter/mødesteder er placeret langs et lokalt loop, som på grund af sin figur kaldes roen. kelsti, der sikrer, at folk kan færdes trygt og oplyst i og mellem kvartererne i området. Roen byder på bevægelse gennem afvekslende bymæssige og landskabelige rumligheder. Roen markeres af 1001 kirsebærtræer langs de centrale dele af ruten. Blandet med frugttræer understreger de bydelens og forstadens bæredygtige og kulturlandskabelige, men nu urbaniserede karakter. Roen forbinder de tre konkurrenceområder og deres vigtigste aktiviteter med en gang- og cy- Roens sydvestlige spids føres gennem det nye klimakvarter (den nye tæt-lave bydel i konkurren- 20 Fremtidens ydre østerbro dommerbetænkning

21 ceområde [A1] og ned til Guldborgsund, hvor en strand med et større anlæg af bade- og opholdsbroer bliver den nye attraktion. Roens sydvestlige spids bliver en del af det nye klimakvarter med dets torve og grønninger omkring de bevarede dele af DLG s bygningsanlæg i en trekant af tyngdepunkter, der desuden omfatter Lindholmbebyggelsen med Lindholmcenteret samt Lindeskovskolen. Dette lille loop tilfører den sydlige del af Ydre Østerbro struktur, orientering og variation. Forslagets kombination af poetiske, sammenbindende bevægelseslinjer og fantasifulde, barriereo- vervindende tyngdepunkter er et overbevisende bud på fornyelsen af forstadens grønne urbanitet. Det samme gælder dets afbalancerede blanding af forstadsfortætning og rekreativt kulturlandskab. Forslaget repræsenterer en høj grad af udbygningsfleksibilitet. De enkelte elementer i forslaget kan realiseres relativt uafhængigt af hinanden. Bebyggelsen i den nye klimabydel kan etableres kvartervis/ karrévis og kan til enhver tid være bymæssigt fungerende. En mindre kommunal indsats omkring fælles offentlige, grønne arealer vil dog være befordrende for udviklingen. GENERELLE BEMÆRKNINGEr 21

22 Smarte apparater Kan lukke ned som reaktion på frekvenssvingninger. Solceller Styring af efterspørgslen Anvendelsen kan flyttes udenfor spidsbelastningsperioder for at spare penge. Lagring Energi, der genereres udenfor spidsbelastnings - perioder kan lagres i batterier til senere brug. Solceller Kontorer Huse Processorer Udføre særlige sikringsordninger på mikrosekunder. Lagring Vindmøllepark Lagring Kontorer Sensorer Opfanger udsving og uroligheder og kan slå alarm til områder der skal isoleres. Generatorer Energi fra små generatorer og solpaneler kan reducere den samlede efterspørgsel i gridtet. Sensorer Udsving i netværket Industrianlæg Kraftværk Isoleret microgrid 22 Fremtidens ydre østerbro dommerbetænkning

23 BÆREDYGTIGHED Projektets sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed er samlet hægtet på den bæredygtige, grønne ideologi, der er dets grundlag. Fællesskabet omkring udviklingen af en træbeplantet, grøn og dyrkende bydel med fora for bæredygtig udvikling er det centrale element i projektets miljømæssige og sociale bæredygtighed. Om det iværksættende center i klimakvarteret og Lindeskovskolens tiltænkte rolle som undervisende planteskole for bydelen er realistiske forestillinger er usikkert. REALISERBARHED Projektets mange idéer og konkrete forslag til fornyelsen og udviklingen af Ydre Østerbro virker både som enkeltelementer og i sin sammenhængende helhed realistiske. De centrale fornyelseselementer som træbeplantning og etablering af forbindelsesruter og mødesteder kan for størstedelens vedkommende etableres relativt billigt og etapefrit. Det samme gælder infillbyggerier og fornyelsen af eksisterende bebyggelse. Den økonomiske bæredygtighed kan forbindes med den relativt billige fornyelse, som træplantningen udgør og eventuelt med udbyttet af dyrkningen i bydelen. Den teknisk-økonomiske bæredygtighed varetager projektet med udformningen af et sammenhængende energiforsyningssystem i bydelen og med kravet om en bæredygtig arkitektonisk og teknologisk udformning af de enkelte boliger og bebyggelser. Disse tiltag har dog i forslaget stadig karakter af et katalog af muligheder og anbefalinger. Klimakvarterets nye bebyggelse er struktureret og udformet, så det er planmæssigt, etapevenligt og typologisk fleksibelt. Bebyggelsen følger i grove træk den eksisterende matrikelopdeling, og de viste bebyggelses- og boligprincipper kan tilpasses en varieret og skiftende beboersammensætning. En konsortiemodel bestående af kvarterets interessenter virker som en fornuftig organisering af kvarterets udvikling, men dens realisme vil afhænge af de involverede parters interesse for projektet. Projektets anvisninger af grønne og landskabelige tiltag i kombination med overvejelser om håndteringen af vand, vind og klimaforhold er fremstillet med professionelt overblik. GENERELLE BEMÆRKNINGEr 23

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER - Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab 1 Området / Kort analyse 2 Visionen / 0-100 / Bygningstypologier / Situationsplan / Landskabsplan

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bygherrestrategi STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1

Bygherrestrategi STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1 AF T Bygherrestrategi 20 14 0- -1 FI 03 NA L DR STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1 Lejerbo vil bygge rum for liv Rum for liv Flere flytter til København i disse år,

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Referat af idéværksted nr. 2

Referat af idéværksted nr. 2 Byomdannelse Bryggervej - Århus Kommune Referat af idéværksted nr. 2 04.05.2010 kl. 17.00 til 19.00 1. Program 17.00 Velkomst og formål med forløbet v/ Carsten Lützen, Århus Kommune 17.05 Introduktion

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

DPL i København. Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø

DPL i København. Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø DPL i København Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø Program Præsentation 30 min: Introduktion til DPL i København DPL anvendt på Amager Vest CMI's mulige anvendelse af DPL-København

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

SHARING DENMARK 00077

SHARING DENMARK 00077 00077 1. MANIFEST: THE POWER OF SHARING DANMARK KAN DELE! Danmark har en unik tradition for at fordele og dele goder og skabe fælles velfærd. Men Danmark er udfordret: Vores forbrug overstiger langt vores

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

KONFERENCE 24-25/1-2013

KONFERENCE 24-25/1-2013 KONFERENCE 24-25/1-2013 IN BETWEEN? CITY Fra konkurrence til investering Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Det Obelske Familiefond og Himmerland Boligforening inviterer til konference om realisering

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 SØMOSEARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 Danneskiold-Samsøes Allé 28 / 1434 København K Tel.: +45 3288 7844 / www.cfmoller.com rojektleder/ kontaktperson: Franz Ødum Dir. +45 3288 7842 / foe@cfmoller.com Kontekst

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik

Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik 10. april 2013 Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik Arkitekturpolitik Regeringen vil udvikle en ny national arkitekturpolitik, som skal sætte mennesket i centrum og have fokus på kvalitet, bæredygtighed,

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere