Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter (beretning nr. 16/2007) 10. april 2012 RN A502/12 1. Dette notat følger op på sagen om forsvarets administration af større og mindre vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter, som jeg indledte med en beretning i august Notatet handler om Forsvarsministeriets arbejde med at forbedre administrationen af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter, forsvarets indhentning af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på forsvarets bygninger og Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens tilsyn med området. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning Ministerredegørelse Notatet indeholder følgende konklusion: Forsvarsministeriet har på flere måder arbejdet på at forbedre administrationen af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter og Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens tilsyn med området. Jeg finder dette arbejde tilfredsstillende og afslutter derfor denne del af beretningssagen. 18, stk. 4-notat Fortsat(te) notat(er) Denne del af min konklusion bygger jeg på følgende: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har primo 2009 fået besat alle stillinger i såvel byggestøttecentrene som i efterslæbsafdelingen, og bemandingen er generelt kommet på plads. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har øget fokus på at overholde bygge- og rådgivermanualer for de større projekter, bl.a. ved at udarbejde nye manualer og undervise medarbejdere. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har for de mindre projekter fulgt op på brugen af rammeaftaler og sikret dokumentation for, at indkøb sker mest økonomisk med overholdelse af habilitets- og udbudsregler. Forsvaret har sikret en bedre økonomisk styring og opfølgning via DeMars, så der løbende er et samlet overblik over budget og forbrug på de mindre vedligeholdelsesprojekter. Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen har dokumenteret tilsynet med vedligeholdelsesområdet og har fulgt op på undersøgelsen af Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste, der blev udført i Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Mindre vedligeholdelsesprojekter er defineret som projekter under 3 mio. kr., mens større vedligeholdelsesprojekter er projekter over 3 mio. kr.

3 2 Jeg konstaterer, at det vedligeholdelsesmæssige efterslæb ikke er afviklet i henhold til den oprindelige plan, og at der i perioden er opstået et nyt efterslæb på grund af manglende vedligeholdelse af forsvarets bygninger. Jeg konstaterer, at forsvaret ikke har et tilstrækkeligt overblik over omfanget af vedligeholdelsesefterslæbet. Dette skyldes forsvarets forskellige opgørelser af efterslæbet, og at efterslæbet på de gule stokke i Nyboder ikke er blevet revurderet i 2010 og dermed ikke indgår i den nyeste opgørelse over efterslæbet. Jeg finder forsvarets manglede overblik utilfredsstillende og vil derfor forsat følge sagen. Jeg vil afvente etablissementsanalysen af forsvarets bygninger, som forventes færdig i 2012, hvor forsvaret vil revurdere behovet for etablissementer. Dette vil få betydning for opgørelsen af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på forsvarets bygninger og behovet for løbende vedligeholdelse. Jeg vil derfor følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: forsvarets opgørelse af vedligeholdelsesefterslæbet og forsvarets planer for indhentning af dette forsvarets planer, budget og forbrug til vedligeholdelse af forsvarets bygninger. Som en del af opfølgningen på beretningen om forsvarets økonomistyring fra juni 2011 vil jeg følge forsvarets arbejde med at forbedre den generelle økonomistyring og arbejdet med at udvikle et nyt koncept for departementets samlede tilsyn. I. Baggrund 2. Jeg afgav i august 2008 en beretning om forsvarets administration af større og mindre vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter i 2006 og Rigsrevisionen undersøgte forsvarets sagsbehandling af udvalgte projekter og forsvarets styring af økonomien på området. Rigsrevisionen undersøgte endvidere, om Forsvarsministeriet havde fulgt op på de oplysninger, ministeriet havde fået forelagt på området. Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste varetager alle forsvarets vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter og står for driften af forsvarets etablissementer, bl.a. kantinedrift og rengøring. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at forsvarets økonomiske styring af større projekter stort set var tilfredsstillende i 2006 og 2007, men kritiserede at udbudsreglerne ikke var overholdt i alle tilfælde. Statsrevisorerne bemærkede endvidere, at forsvarets økonomiske styring og sagsbehandling af de mindre vedligeholdelsesprojekter var utilfredsstillende i 2006 og Statsrevisorerne konstaterede, at forsvarets efterslæb på vedligeholdelsen af forsvarets bygninger, som i 2006 blev opgjort til mio. kr., ikke var reduceret væsentligt i Som svar på beretningen afgav Forsvarsministeren en ministerredegørelse til Statsrevisorerne den 28. oktober Heri oplyste forsvarsministeren, at ministeren tog Statsrevisorernes bemærkninger og kritikpunkter til efterretning. Ministeren tilsluttede sig generelt Rigsrevisionens konklusioner og anbefalinger i beretningen og fandt, at disse fremover kunne støtte Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i at varetage sine opgaver.

4 3 5. På baggrund af ministerredegørelsen afgav jeg i november 2008 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori jeg fremlagde mine planer for den videre opfølgning på beretningen. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s I notatet lovede jeg, at jeg ville følge udviklingen på følgende punkter: om forsvaret får besat stillingerne i byggestøttecentrene og sikrer, at bemandingen af efterslæbsgruppen kommer på plads om forsvaret har øget fokus på at overholde bygge- og rådgivermanualer for de større projekter om forsvaret for de mindre projekter har fulgt tilstrækkeligt op på brugen af rammeaftaler og sikret dokumentation for, at indkøb sker mest økonomisk med overholdelse af habilitetsregler om forsvaret har sikret en bedre økonomisk styring og opfølgning via DeMars om forsvaret nedbringer det vedligeholdelsesmæssige efterslæb om Forsvarsministeriet dokumenterer et bedre tilsyn med vedligeholdelsesområdet og følger op på undersøgelsen af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der blev udført i Dette notat indeholder min opfølgning på de nævnte punkter. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på II. Resultaterne af opfølgningen på forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter 6. Jeg gennemgår i det følgende min opfølgning på ovennævnte punkter. Opfølgningen er baseret på redegørelser og dokumenter fra forsvaret og møder med repræsentanter for de relevante myndigheder. Organisation og bemanding i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 7. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste blev oprettet den 1. januar 2007 med 5 regionale byggestøttecentre. Det fremgik af beretningen, at der i 2007 var mange ledige stillinger i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Fx var 2 af de 5 chefstillinger for byggestøttecentrene stadig ubesatte medio 2008, og 2 af de 9 stillinger i efterslæbsafdelingen, der arbejdede med at indhente forsvarets vedligeholdelsesefterslæb, var ubesatte pr. 1. august Forsvarsministeren forventede en strammere styring af området med besættelsen af velkvalificerede chefer i byggestøttecentrene. 8. Forsvarskommandoen har oplyst, at alle stillinger primo 2009 var besat i såvel byggestøttecentrene som i efterslæbsafdelingen. 9. Pr. 1. januar 2011 har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste fået en ny organisationsstruktur, som betyder, at de regionale byggestøttecentre og efterslæbsafdelingen er nedlagt. Der er i stedet oprettet en projektafdeling og en vedligeholdelsesafdeling. Pr. 1. januar 2012 var der i projektafdelingen og vedligeholdelsesafdelingen et begrænset antal ubesatte stillinger. Ifølge Forsvarskommandoen betyder den nye organisering, at beslutningskompetencen bliver centraliseret og sikrer et mere ensartet service- og vedligeholdelsesniveau på landsplan. Jeg finder det tilfredsstillende, at bemandingen i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste generelt er kommet på plads.

5 4 Overholdelse af bygge- og rådgivermanualer for større projekter 10. Statsrevisorerne kritiserede i deres bemærkninger til beretningen, at udbudsreglerne for de større projekter ikke var overholdt i alle tilfælde. Forsvarsministeren oplyste i ministerredegørelsen, at ministeren forventede, at et øget fokus på at overholde bygge- og rådgivermanualer ville betyde, at reglerne på området fremover blev overholdt. 11. Forsvarskommandoen har oplyst, at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste på 3 områder har arbejdet med at øge fokus på at overholde bygge- og rådgivermanualer, herunder overholdelse af udbudsregler. For det første har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste sammenskrevet rådgivermanualen til større projekter med byggemanualen, så der pr. 1. februar 2010 kun er én manual for bygge- og anlægsprojekter, som medarbejderne skal forholde sig til. For det andet har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udarbejdet en vedligeholdelsesmanual om sagsbehandlingen af vedligeholdelsesprojekter. Endelig har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste gennemført en intern projektlederuddannelse for samtlige byggeledere, projekt- og vedligeholdelsesmedarbejdere, hvor manualerne er blevet gennemgået. Som led i projektlederuddannelsen er udbudsreglerne og habilitetsreglerne også blevet gennemgået. Projektlederuddannelsen vil løbende blive gennemført for alle nye medarbejdere. Projektlederuddannelsen har til formål at sikre, at alle relevante medarbejdere kender bestemmelserne, manualerne og udbudsreglerne. Jeg finder Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes tiltag med at øge fokus på overholdelse af bygge- og rådgivermanualer samt udbudsregler tilfredsstillende. Rammeaftaler er aftaler med leverandører, som har vundet udbud på mindre vedligeholdelsesopgaver. Rammeaftaler fastsætter, hvilke leverandører der skal bruges og enhedsprisen for en række typiske opgaver. Rammeaftalerne tager afsæt i Finansministeriets strategi for at effektivisere indkøb i den offentlige sektor. Forsvarets brug af rammeaftaler og dokumentation for, at indkøb sker mest økonomisk med overholdelse af habilitetsregler ved mindre vedligeholdelsesprojekter 12. Statsrevisorerne kritiserede, at sagsbehandlingen af de mindre vedligeholdelsesprojekter ikke i alle tilfælde var sket efter reglerne. Fx var der tilfælde, hvor tilbudsloven ikke var overholdt, og hvor forsvarets egne rammeaftaler med leverandører ikke var anvendt fuldt ud. Samtidig kunne forsvaret ikke altid dokumentere, at projekterne var gennemført mest økonomisk. Brugen af rammeaftaler for mindre vedligeholdelsesprojekter 13. Forsvaret indgik i september 2007 en række rammeaftaler for vedligeholdelsesområdet. Rammeaftalerne betyder, at det i de fleste tilfælde ikke længere er relevant at indhente tilbud på de mindre vedligeholdelsesprojekter, fordi forsvarets samlede vedligeholdelsesprojekter med indgåelse af rammeaftalerne har været i udbud. Rammeaftalerne bidrager dermed generelt til, at indkøb sker mest økonomisk, og er med til at sikre, at habilitets- og udbudsregler overholdes. 14. Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste ikke i alle tilfælde brugte rammeaftalerne. Forsvarskommandoen havde opgjort, at der i november 2007 var udført vedligeholdelsesarbejde for 19,6 mio. kr. uden for rammeaftalerne, og at størstedelen af dette arbejde burde have været indkøbt gennem rammeaftalerne. 15. I ministerredegørelsen oplyste forsvarsministeren, at Forsvarskommandoen nøje ville følge, at rammeaftalerne blev overholdt.

6 5 16. Forsvarskommandoen oplyser, at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste som en del af sin controlling hver måned følger op på alle indkøb foretaget til bygningsvedligeholdelse. I den forbindelse følger Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste op på, hvilke indkøb der er foretaget hos leverandører, som ikke er omfattet af rammeaftalerne, for bl.a. at sikre, at eventuel manglende brug af rammeaftalerne bliver afdækket. Rigsrevisionen har som en del af opfølgningen bedt om en opgørelse af brugen af rammeaftaler for en tilfældig udvalgt måned i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes controlling i denne måned viste, at rammeaftalerne blev udnyttet fuldt ud. 17. Jeg finder Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes controlling af brugen af rammeaftalerne tilfredsstillende og finder, at brugen af rammeaftaler bidrager til, at indkøb sker mest økonomisk, og at habilitets- og udbudsregler bliver overholdt. Sikring af, at indkøb sker mest økonomisk med overholdelse af habilitetsregler ved mindre vedligeholdelsesprojekter 18. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har som anbefalet i beretningen udarbejdet en tjekliste for sagsbehandlingen af mindre projekter, der indgår som et bilag i vedligeholdelsesmanualen. Tjeklisten skal sikre, at sagsbehandlingen af de mindre vedligeholdelsesprojekter er gennemsigtig og dokumenterer, at projektlederne foretager indkøb mest økonomisk, og at habilitetsreglerne bliver fulgt. 19. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes vedligeholdelsesmanual og tjeklisten bliver gennemgået på projektlederuddannelsen for samtlige byggeledere, projekt- og vedligeholdelsesmedarbejdere. 20. Jeg finder, at manualen og den tilhørende tjekliste indeholder de forhold, som Rigsrevisionen anbefalede skulle indgå som en del af kontrollen med de mindre vedligeholdelsesprojekter. 21. Jeg finder generelt forsvarets initiativer til at sikre, at indkøb af mindre vedligeholdelsesprojekter foregår mest økonomisk med overholdelses af habilitets- og udbudsregler, tilfredsstillende, herunder Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestens opfølgning på brugen af rammeaftaler. Økonomistyring og opfølgning via DeMars på mindre vedligeholdelsesprojekter 22. Beretningen viste, at forsvaret i 2006 og 2007 ikke havde et samlet system til registrering af mindre vedligeholdelsesprojekter, og at forsvaret ikke anvendte DeMars til styringen af de mindre projekter. Dette resulterede i et utilsigtet merforbrug i 2006 og Statsrevisorerne kritiserede, at forsvaret ikke havde haft et løbende overblik over det økonomiske forbrug på de mindre vedligeholdelsesprojekter. 23. Forsvarsministeren oplyste i sin redegørelse, at forsvaret ville sikre en bedre økonomisk styring og opfølgning via DeMars. Forsvarskommandoen udarbejdede i 2008 en handleplan, som skulle sikre, at der blev rettet op på den samlede økonomistyring inden for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes ansvarsområde. En del af handleplanen var, at styringen af vedligeholdelsesområdet i større grad skulle ske via DeMars. 24. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har siden 2008 anvendt et modul i DeMars til styring af bygningsvedligeholdelse. Modulet gør det muligt for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste at følge budget og forbrug på vedligeholdelsesprojekterne, hvilket sikrer, at dispositionsregnskabet løbende bliver ajourført.

7 6 25. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes brug af modulet i DeMars har resulteret i meget små afvigelser mellem budget og regnskab. Rigsrevisionen konstaterer, at der i perioden kun har været mindre afvigelser mellem det justerede budget og forbruget på de mindre vedligeholdelsesprojekter. 26. Forsvarskommandoen oplyser, at brugen af modulet nu gør Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i stand til at planlægge og iværksætte vedligeholdelsesopgaver via DeMars. 27. Jeg finder det tilfredsstillende, at forsvaret har sikret en bedre økonomistyring af de mindre vedligeholdelsesprojekter via DeMars. Jeg vil som en del af opfølgningen på beretningen om forsvarets økonomistyring fra juni 2011 generelt følge forsvarets økonomistyring de næste år. Vedligeholdelsesefterslæbet 28. Det samlede vedligeholdelsesefterslæb på forsvarets bygninger blev i 2006 opgjort til mio. kr. (2006-priser). Heraf udgjorde efterslæbet på de gule stokke i Nyboder 285 mio. kr. (2006-priser). Omregnet til 2010-priser udgør det vedligeholdelsesmæssige efterslæb fra 2006 ifølge Forsvarskommandoen 645 mio. kr. ekskl. de gule stokke i Nyboder. I ministerredegørelsen oplyste forsvarsministeren, at ministeren forventede at afvikle efterslæbet med ca. 350 mio. kr. i perioden med 100 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 og 150 mio. kr. i Ministeren oplyste endvidere, at efterslæbet ville være indhentet i Samtidig oplyste ministeren, at indhentning af efterslæbet kunne integreres som en del af de større byggeprojekter, i takt med at forsvaret fandt midler til dem. Ministeren oplyste hertil, at disse større byggeprojekter og dermed indhentelse af efterslæb eventuelt først ville blive gennemført efter Forsvarets forbrug til indhentning af efterslæb 29. I tabel 1 ses det planlagte og det endelige forbrug til at nedbringe efterslæbet på forsvarets bygninger i perioden Tabel 1. Oversigt over forsvarets planlagte og endelige forbrug til at nedbringe det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på forsvarets bygninger i perioden (Mio. kr.) I alt Planlagt forbrug Endeligt forbrug Note: De gennemførte efterslæbsaktiviteter blev ikke iværksat før en udarbejdelse af en særskilt efterslæbsplan. Et særskilt budget for indhentning af efterslæb er derfor først fastlagt med virkning fra Tabel 1 viser, at forsvaret i perioden har brugt 206 mio. kr. på indhentning af efterslæbet på bygningerne. Forsvaret har i perioden nedbragt efterslæbet med 191 mio. kr. (87 mio. kr. i 2008, 41 mio. kr. i 2009 og 63 mio. kr. i 2010) i stedet for de oprindeligt planlagte 350 mio. kr. Forsvaret oplyser, at det skyldes, at Forsvarskommandoen af økonomiske grunde har måttet omprioritere indsatsen. Forsvaret har i 2011 ikke afsat midler til indhentning af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. 30. Rigsrevisionens opfølgning viser endvidere, at der også i perioden samlet set er anvendt færre midler end planlagt til den ordinære vedligeholdelse af forsvarets bygninger, hvilket øger efterslæbet.

8 7 Omfanget af efterslæbet 31. Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb var i 2006 på 645 mio. kr. (2010-priser) ekskl. de gule stokke i Nyboder. Da forsvaret siden 2006 har anvendt 206 mio. kr. (svarende til 216 mio. kr. i 2010-priser) på at indhente efterslæbet, kan det nuværende efterslæb ekskl. de gule stokke i Nyboder beregnes til 429 mio. kr. 32. Ved slutningen af 2010 har forsvaret afsluttet en ny gennemgang af alle bygninger og anlæg over en 4-årig periode fra 2006 til På baggrund af denne har Forsvarskommandoen revurderet det vedligeholdelsesmæssige efterslæb fra 2006 og det hidtil anvendte system til at opgøre af det samlede bygningsvedligeholdelsesbehov. 33. Forsvarskommandoen oplyser, at den nye gennemgang viser, at det oprindelige efterslæb fra 2006 nu er på 239 mio. kr. (2010-priser). Den nye gennemgang indeholder ikke de gule stokke i Nyboder. 34. Forsvarskommandoen oplyser, at årsagen til, at det oprindelige efterslæb er revurderet til 239 mio. kr., skyldes flere forhold. Den primære årsag er, at der i det oprindelige efterslæb var indregnet et tillæg på 20 % til skjulte fejl og mangler. Erfaringen fra perioden har vist, at der ikke har været behov for at gøre brug af disse 20 %, hvorfor Forsvarskommandoen ikke har medtaget tillægget i den nye opgørelse. Desuden er det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på gennemførte og planlagte afhændelser også udgået af opgørelsen. Derudover er nogle af de mest påtrængende efterslæbsopgaver blevet udført som almindelig bygningsvedligeholdelse, idet der først i 2007 var en særskilt registrering af indhentning af efterslæbet. Endelig har registreringerne fra 2006 måttet revurderes, idet det flere steder har vist sig, at almindelig bygningsvedligeholdelse fejlagtigt var medregnet som efterslæb. Forsvaret har ikke dokumenteret revurderingen, idet Forsvarskommandoen har oplyst, at dette kun vil være muligt ved at anvende betydelige resurser. 35. Den nye gennemgang viser, at der i perioden er opstået et yderligere efterslæb på ca. 200 mio. kr. Forsvarskommandoen oplyser, at dette efterslæb vil blive indhentet ved at indarbejde det i en kommende 10-års bygningsvedligeholdelsesplan, som Forsvarskommandoen fremadrettet ønsker at anvende inden for bygningsvedligeholdelsesområdet. 36. Forsvaret har i den nye opgørelse af efterslæbet på de 239 mio. kr. ikke opgjort det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på de gule stokke i Nyboder, der som nævnt var på 285 mio. kr. i Der er i perioden ikke indhentet noget vedligeholdelsesefterslæb på de gule stokke i Nyboder, idet forsvaret afventede igangsættelse af et pilotprojekt i Nyboder. I 2010 er pilotprojektet til modernisering af 33 lejligheder igangsat. Forsvaret vurderer, at det vil nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet med 14 mio. kr. 37. Forsvaret har oplyst, at der afventes en færdiggørelse af pilotprojektet i de gule stokke i 2012, inden forsvaret vil udarbejde et fornyet skøn over behovet for vedligeholdelse og modernisering af boligerne. 38. Jeg gør opmærksom på, at der i forhold til fredede bygninger, som de gule stokke i Nyboder, gælder særlige lovkrav om, at de skal holdes i forsvarlig stand. 39. Rigsrevisionen finder det vanskeligt at vurdere det samlede omfang af forsvarets nuværende efterslæb på bygningsvedligeholdelse. Dette skyldes forsvarets forskellige opgørelser over efterslæbet, og at efterslæbet på de gule stokke i Nyboder ikke er blevet vurderet i 2010 og dermed ikke indgår i den nyeste opgørelse over efterslæbet. Forsvarsministeriets interne revision, som også har revideret området, finder ligeledes, at forsvarets opgørelser over efterslæbet er behæftet med stor usikkerhed. Forsvaret har i 2010 samlet set opgjort efterslæbet til ca. 439 mio. kr. (2010-priser) ekskl. de gule stokke i Nyboder, som i 2006 udgjorde 285 mio. kr. (2006-priser).

9 8 40. Forsvaret vil i foråret 2012 som en del af midtvejsevalueringen af implementeringen af forsvarsforliget udarbejde en etablissementsanalyse, hvor forsvaret revurderer behovet for etablissementer og vedligeholdelsen heraf. I den forbindelse vil eventuelle overskydende etablissementer blive søgt solgt eller afhændet til Slots- og Ejendomsstyrelsen. Omfanget af afhændelsen af forsvarets bygninger vil få stor indflydelse på opgørelsen af efterslæbet og behovet for fremtidig vedligeholdelse. 41. Forsvaret har oplyst, at der i 2012 er budgetteret med i alt 154 mio. kr. til indhentning af efterslæb. Endvidere er der afsat 114 mio. kr. pr. år i 2013 og Der er således i forsvarets budget afsat i alt 382 mio. kr. til indhentning af efterslæbet i perioden Forsvarskommandoen har oplyst, at forsvaret fremadrettet ønsker at indføre et nyt system til opgørelsen af behovet for bygningsvedligeholdelse, jf. boks 1. Forsvaret vil derfor overgå til en ny metode, hvor det samlede vedligeholdelsesbehov prioriteres for en 10-årig periode. Forsvarskommandoen har oplyst, at efterslæbet fra opgørelsen i 2006 vil blive indhentet i perioden , og at det nye efterslæb på de 200 mio. kr. vil blive indeholdt i en kommende 10-års plan for afvikling af det samlede vedligeholdsbehov for forsvarets bygninger. Rigsrevisionen finder, at forsvaret fremadrettet bør opgøre vedligeholdelsesbehovet for en given periode og opgøre, hvilke dele af den planlagte vedligeholdelse, der gennemføres, og hvilke dele der udestår, så der er en samlet opgørelse over behovet for vedligeholdelse af forsvarets bygninger. Det bør ligeledes være muligt at følge, om øremærkede midler til bygningsvedligeholdelse er anvendt til formålet. BOKS 1. NYT SYSTEM FOR OPGØRELSE AF VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSLÆB Forsvaret har siden 2006 opereret med 2 forskellige opgørelser inden for bygningsvedligeholdelse: en ordinær bygningsvedligeholdelse og et efterslæb. Forsvaret finder det vanskeligt og uhensigtsmæssigt i forhold til prioriteringen af de samlede vedligeholdelsesopgaver at holde disse adskilt. Forsvaret ønsker derfor fremadrettet at indføre et nyt system for det samlede vedligeholdelsesområde, hvilket ifølge Forsvarskommandoen vil styrke mulighederne for at styre og prioritere forsvarets vedligeholdelsesbehov. 43. Jeg konstaterer, at det vedligeholdelsesmæssige efterslæb ikke er afviklet i henhold til den oprindelige plan, og at der i perioden er opstået et nyt efterslæb på grund af manglende vedligeholdelse af forsvarets bygninger. Jeg vil derfor følge sagen og afventer etablissementsanalysen af forsvarets bygninger i 2012, hvor forsvaret vil revurdere behovet for etablissementer. Jeg vil endvidere vurdere forsvarets implementering af et nyt system for bygningsvedligeholdelse. Dette vil få betydning for opgørelsen af efterslæbet og behovet for løbende vedligeholdelse. Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens tilsyn 44. Beretningen konkluderede, at Forsvarsministeriet fremover burde følge mere systematisk op på oplysninger på vedligeholdelsesområdet. 45. Forsvarsministeriet har som opfølgning på beretningen indskærpet over for Forsvarskommandoen, at det primære tilsyn med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste foretages af Forsvarskommandoen, og at Forsvarskommandoen i den forbindelse bl.a. kontinuerligt bør følge forbrug og budget på området. Ministeriet har endvidere anmodet Forsvarskommandoen om at orientere ministeriet, hvis tilsynet giver anledning til substantielle bemærkninger.

10 9 46. Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen har øget fokus på administrationen af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter ved primo 2010 at oprette en sektion i Forsvarskommandoen, der bl.a. skal føre tilsyn med og udføre controlling af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Forsvarskommandoen får bl.a. månedlige opfølgninger på Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes forbrug, herunder forbruget på de mindre vedligeholdelsesprojekter, med begrundelse for, hvorfor forbruget eventuelt afviger fra budgettet. Forsvarskommandoen har oplyst, at Forsvarskommandoen har fulgt op på undersøgelsen af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste fra 2008 ved bl.a. at indføre månedlige opfølgninger på økonomien, videreudvikling af de interne bevillingsprocesser og en økonomisk rammetildeling til de enkelte områder i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, fx vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. 47. Forsvarsministeriet har oplyst, at ministeriet også selv fører tilsyn med området. Dette tilsyn indebærer bl.a., at ministeriet har modtaget en status på den handleplan, som Forsvarskommandoen i 2008 havde iværksat for at rette op på den samlede økonomistyring af de mindre vedligeholdelsesprojekter. I denne rapport fra 10. marts 2009 vurderede Forsvarskommandoen, at der siden medio 2008 er sket væsentlige forbedringer af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes samlede økonomistyring. 48. Derudover har Forsvarsministeriet ført tilsyn med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste gennem Forsvarskommandoens resultatkontrakt for 2009, hvor der indgår et mål om nedbringelse af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Målet i resultatkontrakten om at anvende 100 mio. kr. på indhentning af efterslæbet i 2009 blev dog ikke opfyldt på grund af omprioriteringer i økonomien. Vedligeholdelsesefterslæbet indgik også i Forsvarskommandoens implementeringsplan til forsvarsforliget, og Forsvarsministeriet har oplyst, at der i den forbindelse har været en løbende dialog med Forsvarskommadonen om efterslæbet. 49. Jeg finder, at Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens tilsyn med vedligeholdelsesområdet er forbedret, men må konstatere, at forsvaret ikke har nedbragt det vedligeholdelsesmæssige efterslæb som planlagt og ikke har et tilstrækkeligt overblik over det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Forsvarsministeriet har i 2010 igangsat et arbejde med at udvikle et nyt koncept for departementets samlede tilsyn. Dette arbejde vil jeg følge op på som en del af opfølgningen på beretningen om forsvarets økonomistyring fra juni III. Næste skridt i sagen 50. Jeg vil følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om opfølgningen på følgende punkter: forsvarets opgørelse af vedligeholdelsesefterslæbet og forsvarets planer for indhentning af dette forsvarets planer, budget og forbrug til vedligeholdelse af forsvarets bygninger. Som en del af opfølgningen på beretningen om forsvarets økonomistyring fra juni 2011 vil jeg følge forsvarets arbejde med at forbedre den generelle økonomistyring og arbejdet med at udvikle et nyt koncept for departementets samlede tilsyn. Annie Nørskov

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets administration

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. August 2008

Beretning til Statsrevisorerne om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. August 2008 Beretning til Statsrevisorerne om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter August 2008 B E R E T N I N G O M F O R S V A R E T S A D M I N I S T R A T I O N A F V E D L

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog Oktober 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere