Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter (beretning nr. 16/2007) 10. april 2012 RN A502/12 1. Dette notat følger op på sagen om forsvarets administration af større og mindre vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter, som jeg indledte med en beretning i august Notatet handler om Forsvarsministeriets arbejde med at forbedre administrationen af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter, forsvarets indhentning af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på forsvarets bygninger og Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens tilsyn med området. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning Ministerredegørelse Notatet indeholder følgende konklusion: Forsvarsministeriet har på flere måder arbejdet på at forbedre administrationen af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter og Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens tilsyn med området. Jeg finder dette arbejde tilfredsstillende og afslutter derfor denne del af beretningssagen. 18, stk. 4-notat Fortsat(te) notat(er) Denne del af min konklusion bygger jeg på følgende: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har primo 2009 fået besat alle stillinger i såvel byggestøttecentrene som i efterslæbsafdelingen, og bemandingen er generelt kommet på plads. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har øget fokus på at overholde bygge- og rådgivermanualer for de større projekter, bl.a. ved at udarbejde nye manualer og undervise medarbejdere. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har for de mindre projekter fulgt op på brugen af rammeaftaler og sikret dokumentation for, at indkøb sker mest økonomisk med overholdelse af habilitets- og udbudsregler. Forsvaret har sikret en bedre økonomisk styring og opfølgning via DeMars, så der løbende er et samlet overblik over budget og forbrug på de mindre vedligeholdelsesprojekter. Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen har dokumenteret tilsynet med vedligeholdelsesområdet og har fulgt op på undersøgelsen af Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste, der blev udført i Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Mindre vedligeholdelsesprojekter er defineret som projekter under 3 mio. kr., mens større vedligeholdelsesprojekter er projekter over 3 mio. kr.

3 2 Jeg konstaterer, at det vedligeholdelsesmæssige efterslæb ikke er afviklet i henhold til den oprindelige plan, og at der i perioden er opstået et nyt efterslæb på grund af manglende vedligeholdelse af forsvarets bygninger. Jeg konstaterer, at forsvaret ikke har et tilstrækkeligt overblik over omfanget af vedligeholdelsesefterslæbet. Dette skyldes forsvarets forskellige opgørelser af efterslæbet, og at efterslæbet på de gule stokke i Nyboder ikke er blevet revurderet i 2010 og dermed ikke indgår i den nyeste opgørelse over efterslæbet. Jeg finder forsvarets manglede overblik utilfredsstillende og vil derfor forsat følge sagen. Jeg vil afvente etablissementsanalysen af forsvarets bygninger, som forventes færdig i 2012, hvor forsvaret vil revurdere behovet for etablissementer. Dette vil få betydning for opgørelsen af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på forsvarets bygninger og behovet for løbende vedligeholdelse. Jeg vil derfor følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: forsvarets opgørelse af vedligeholdelsesefterslæbet og forsvarets planer for indhentning af dette forsvarets planer, budget og forbrug til vedligeholdelse af forsvarets bygninger. Som en del af opfølgningen på beretningen om forsvarets økonomistyring fra juni 2011 vil jeg følge forsvarets arbejde med at forbedre den generelle økonomistyring og arbejdet med at udvikle et nyt koncept for departementets samlede tilsyn. I. Baggrund 2. Jeg afgav i august 2008 en beretning om forsvarets administration af større og mindre vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter i 2006 og Rigsrevisionen undersøgte forsvarets sagsbehandling af udvalgte projekter og forsvarets styring af økonomien på området. Rigsrevisionen undersøgte endvidere, om Forsvarsministeriet havde fulgt op på de oplysninger, ministeriet havde fået forelagt på området. Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste varetager alle forsvarets vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter og står for driften af forsvarets etablissementer, bl.a. kantinedrift og rengøring. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at forsvarets økonomiske styring af større projekter stort set var tilfredsstillende i 2006 og 2007, men kritiserede at udbudsreglerne ikke var overholdt i alle tilfælde. Statsrevisorerne bemærkede endvidere, at forsvarets økonomiske styring og sagsbehandling af de mindre vedligeholdelsesprojekter var utilfredsstillende i 2006 og Statsrevisorerne konstaterede, at forsvarets efterslæb på vedligeholdelsen af forsvarets bygninger, som i 2006 blev opgjort til mio. kr., ikke var reduceret væsentligt i Som svar på beretningen afgav Forsvarsministeren en ministerredegørelse til Statsrevisorerne den 28. oktober Heri oplyste forsvarsministeren, at ministeren tog Statsrevisorernes bemærkninger og kritikpunkter til efterretning. Ministeren tilsluttede sig generelt Rigsrevisionens konklusioner og anbefalinger i beretningen og fandt, at disse fremover kunne støtte Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i at varetage sine opgaver.

4 3 5. På baggrund af ministerredegørelsen afgav jeg i november 2008 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori jeg fremlagde mine planer for den videre opfølgning på beretningen. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s I notatet lovede jeg, at jeg ville følge udviklingen på følgende punkter: om forsvaret får besat stillingerne i byggestøttecentrene og sikrer, at bemandingen af efterslæbsgruppen kommer på plads om forsvaret har øget fokus på at overholde bygge- og rådgivermanualer for de større projekter om forsvaret for de mindre projekter har fulgt tilstrækkeligt op på brugen af rammeaftaler og sikret dokumentation for, at indkøb sker mest økonomisk med overholdelse af habilitetsregler om forsvaret har sikret en bedre økonomisk styring og opfølgning via DeMars om forsvaret nedbringer det vedligeholdelsesmæssige efterslæb om Forsvarsministeriet dokumenterer et bedre tilsyn med vedligeholdelsesområdet og følger op på undersøgelsen af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der blev udført i Dette notat indeholder min opfølgning på de nævnte punkter. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på II. Resultaterne af opfølgningen på forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter 6. Jeg gennemgår i det følgende min opfølgning på ovennævnte punkter. Opfølgningen er baseret på redegørelser og dokumenter fra forsvaret og møder med repræsentanter for de relevante myndigheder. Organisation og bemanding i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 7. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste blev oprettet den 1. januar 2007 med 5 regionale byggestøttecentre. Det fremgik af beretningen, at der i 2007 var mange ledige stillinger i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Fx var 2 af de 5 chefstillinger for byggestøttecentrene stadig ubesatte medio 2008, og 2 af de 9 stillinger i efterslæbsafdelingen, der arbejdede med at indhente forsvarets vedligeholdelsesefterslæb, var ubesatte pr. 1. august Forsvarsministeren forventede en strammere styring af området med besættelsen af velkvalificerede chefer i byggestøttecentrene. 8. Forsvarskommandoen har oplyst, at alle stillinger primo 2009 var besat i såvel byggestøttecentrene som i efterslæbsafdelingen. 9. Pr. 1. januar 2011 har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste fået en ny organisationsstruktur, som betyder, at de regionale byggestøttecentre og efterslæbsafdelingen er nedlagt. Der er i stedet oprettet en projektafdeling og en vedligeholdelsesafdeling. Pr. 1. januar 2012 var der i projektafdelingen og vedligeholdelsesafdelingen et begrænset antal ubesatte stillinger. Ifølge Forsvarskommandoen betyder den nye organisering, at beslutningskompetencen bliver centraliseret og sikrer et mere ensartet service- og vedligeholdelsesniveau på landsplan. Jeg finder det tilfredsstillende, at bemandingen i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste generelt er kommet på plads.

5 4 Overholdelse af bygge- og rådgivermanualer for større projekter 10. Statsrevisorerne kritiserede i deres bemærkninger til beretningen, at udbudsreglerne for de større projekter ikke var overholdt i alle tilfælde. Forsvarsministeren oplyste i ministerredegørelsen, at ministeren forventede, at et øget fokus på at overholde bygge- og rådgivermanualer ville betyde, at reglerne på området fremover blev overholdt. 11. Forsvarskommandoen har oplyst, at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste på 3 områder har arbejdet med at øge fokus på at overholde bygge- og rådgivermanualer, herunder overholdelse af udbudsregler. For det første har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste sammenskrevet rådgivermanualen til større projekter med byggemanualen, så der pr. 1. februar 2010 kun er én manual for bygge- og anlægsprojekter, som medarbejderne skal forholde sig til. For det andet har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udarbejdet en vedligeholdelsesmanual om sagsbehandlingen af vedligeholdelsesprojekter. Endelig har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste gennemført en intern projektlederuddannelse for samtlige byggeledere, projekt- og vedligeholdelsesmedarbejdere, hvor manualerne er blevet gennemgået. Som led i projektlederuddannelsen er udbudsreglerne og habilitetsreglerne også blevet gennemgået. Projektlederuddannelsen vil løbende blive gennemført for alle nye medarbejdere. Projektlederuddannelsen har til formål at sikre, at alle relevante medarbejdere kender bestemmelserne, manualerne og udbudsreglerne. Jeg finder Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes tiltag med at øge fokus på overholdelse af bygge- og rådgivermanualer samt udbudsregler tilfredsstillende. Rammeaftaler er aftaler med leverandører, som har vundet udbud på mindre vedligeholdelsesopgaver. Rammeaftaler fastsætter, hvilke leverandører der skal bruges og enhedsprisen for en række typiske opgaver. Rammeaftalerne tager afsæt i Finansministeriets strategi for at effektivisere indkøb i den offentlige sektor. Forsvarets brug af rammeaftaler og dokumentation for, at indkøb sker mest økonomisk med overholdelse af habilitetsregler ved mindre vedligeholdelsesprojekter 12. Statsrevisorerne kritiserede, at sagsbehandlingen af de mindre vedligeholdelsesprojekter ikke i alle tilfælde var sket efter reglerne. Fx var der tilfælde, hvor tilbudsloven ikke var overholdt, og hvor forsvarets egne rammeaftaler med leverandører ikke var anvendt fuldt ud. Samtidig kunne forsvaret ikke altid dokumentere, at projekterne var gennemført mest økonomisk. Brugen af rammeaftaler for mindre vedligeholdelsesprojekter 13. Forsvaret indgik i september 2007 en række rammeaftaler for vedligeholdelsesområdet. Rammeaftalerne betyder, at det i de fleste tilfælde ikke længere er relevant at indhente tilbud på de mindre vedligeholdelsesprojekter, fordi forsvarets samlede vedligeholdelsesprojekter med indgåelse af rammeaftalerne har været i udbud. Rammeaftalerne bidrager dermed generelt til, at indkøb sker mest økonomisk, og er med til at sikre, at habilitets- og udbudsregler overholdes. 14. Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste ikke i alle tilfælde brugte rammeaftalerne. Forsvarskommandoen havde opgjort, at der i november 2007 var udført vedligeholdelsesarbejde for 19,6 mio. kr. uden for rammeaftalerne, og at størstedelen af dette arbejde burde have været indkøbt gennem rammeaftalerne. 15. I ministerredegørelsen oplyste forsvarsministeren, at Forsvarskommandoen nøje ville følge, at rammeaftalerne blev overholdt.

6 5 16. Forsvarskommandoen oplyser, at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste som en del af sin controlling hver måned følger op på alle indkøb foretaget til bygningsvedligeholdelse. I den forbindelse følger Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste op på, hvilke indkøb der er foretaget hos leverandører, som ikke er omfattet af rammeaftalerne, for bl.a. at sikre, at eventuel manglende brug af rammeaftalerne bliver afdækket. Rigsrevisionen har som en del af opfølgningen bedt om en opgørelse af brugen af rammeaftaler for en tilfældig udvalgt måned i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes controlling i denne måned viste, at rammeaftalerne blev udnyttet fuldt ud. 17. Jeg finder Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes controlling af brugen af rammeaftalerne tilfredsstillende og finder, at brugen af rammeaftaler bidrager til, at indkøb sker mest økonomisk, og at habilitets- og udbudsregler bliver overholdt. Sikring af, at indkøb sker mest økonomisk med overholdelse af habilitetsregler ved mindre vedligeholdelsesprojekter 18. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har som anbefalet i beretningen udarbejdet en tjekliste for sagsbehandlingen af mindre projekter, der indgår som et bilag i vedligeholdelsesmanualen. Tjeklisten skal sikre, at sagsbehandlingen af de mindre vedligeholdelsesprojekter er gennemsigtig og dokumenterer, at projektlederne foretager indkøb mest økonomisk, og at habilitetsreglerne bliver fulgt. 19. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes vedligeholdelsesmanual og tjeklisten bliver gennemgået på projektlederuddannelsen for samtlige byggeledere, projekt- og vedligeholdelsesmedarbejdere. 20. Jeg finder, at manualen og den tilhørende tjekliste indeholder de forhold, som Rigsrevisionen anbefalede skulle indgå som en del af kontrollen med de mindre vedligeholdelsesprojekter. 21. Jeg finder generelt forsvarets initiativer til at sikre, at indkøb af mindre vedligeholdelsesprojekter foregår mest økonomisk med overholdelses af habilitets- og udbudsregler, tilfredsstillende, herunder Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestens opfølgning på brugen af rammeaftaler. Økonomistyring og opfølgning via DeMars på mindre vedligeholdelsesprojekter 22. Beretningen viste, at forsvaret i 2006 og 2007 ikke havde et samlet system til registrering af mindre vedligeholdelsesprojekter, og at forsvaret ikke anvendte DeMars til styringen af de mindre projekter. Dette resulterede i et utilsigtet merforbrug i 2006 og Statsrevisorerne kritiserede, at forsvaret ikke havde haft et løbende overblik over det økonomiske forbrug på de mindre vedligeholdelsesprojekter. 23. Forsvarsministeren oplyste i sin redegørelse, at forsvaret ville sikre en bedre økonomisk styring og opfølgning via DeMars. Forsvarskommandoen udarbejdede i 2008 en handleplan, som skulle sikre, at der blev rettet op på den samlede økonomistyring inden for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes ansvarsområde. En del af handleplanen var, at styringen af vedligeholdelsesområdet i større grad skulle ske via DeMars. 24. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har siden 2008 anvendt et modul i DeMars til styring af bygningsvedligeholdelse. Modulet gør det muligt for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste at følge budget og forbrug på vedligeholdelsesprojekterne, hvilket sikrer, at dispositionsregnskabet løbende bliver ajourført.

7 6 25. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes brug af modulet i DeMars har resulteret i meget små afvigelser mellem budget og regnskab. Rigsrevisionen konstaterer, at der i perioden kun har været mindre afvigelser mellem det justerede budget og forbruget på de mindre vedligeholdelsesprojekter. 26. Forsvarskommandoen oplyser, at brugen af modulet nu gør Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i stand til at planlægge og iværksætte vedligeholdelsesopgaver via DeMars. 27. Jeg finder det tilfredsstillende, at forsvaret har sikret en bedre økonomistyring af de mindre vedligeholdelsesprojekter via DeMars. Jeg vil som en del af opfølgningen på beretningen om forsvarets økonomistyring fra juni 2011 generelt følge forsvarets økonomistyring de næste år. Vedligeholdelsesefterslæbet 28. Det samlede vedligeholdelsesefterslæb på forsvarets bygninger blev i 2006 opgjort til mio. kr. (2006-priser). Heraf udgjorde efterslæbet på de gule stokke i Nyboder 285 mio. kr. (2006-priser). Omregnet til 2010-priser udgør det vedligeholdelsesmæssige efterslæb fra 2006 ifølge Forsvarskommandoen 645 mio. kr. ekskl. de gule stokke i Nyboder. I ministerredegørelsen oplyste forsvarsministeren, at ministeren forventede at afvikle efterslæbet med ca. 350 mio. kr. i perioden med 100 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 og 150 mio. kr. i Ministeren oplyste endvidere, at efterslæbet ville være indhentet i Samtidig oplyste ministeren, at indhentning af efterslæbet kunne integreres som en del af de større byggeprojekter, i takt med at forsvaret fandt midler til dem. Ministeren oplyste hertil, at disse større byggeprojekter og dermed indhentelse af efterslæb eventuelt først ville blive gennemført efter Forsvarets forbrug til indhentning af efterslæb 29. I tabel 1 ses det planlagte og det endelige forbrug til at nedbringe efterslæbet på forsvarets bygninger i perioden Tabel 1. Oversigt over forsvarets planlagte og endelige forbrug til at nedbringe det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på forsvarets bygninger i perioden (Mio. kr.) I alt Planlagt forbrug Endeligt forbrug Note: De gennemførte efterslæbsaktiviteter blev ikke iværksat før en udarbejdelse af en særskilt efterslæbsplan. Et særskilt budget for indhentning af efterslæb er derfor først fastlagt med virkning fra Tabel 1 viser, at forsvaret i perioden har brugt 206 mio. kr. på indhentning af efterslæbet på bygningerne. Forsvaret har i perioden nedbragt efterslæbet med 191 mio. kr. (87 mio. kr. i 2008, 41 mio. kr. i 2009 og 63 mio. kr. i 2010) i stedet for de oprindeligt planlagte 350 mio. kr. Forsvaret oplyser, at det skyldes, at Forsvarskommandoen af økonomiske grunde har måttet omprioritere indsatsen. Forsvaret har i 2011 ikke afsat midler til indhentning af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. 30. Rigsrevisionens opfølgning viser endvidere, at der også i perioden samlet set er anvendt færre midler end planlagt til den ordinære vedligeholdelse af forsvarets bygninger, hvilket øger efterslæbet.

8 7 Omfanget af efterslæbet 31. Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb var i 2006 på 645 mio. kr. (2010-priser) ekskl. de gule stokke i Nyboder. Da forsvaret siden 2006 har anvendt 206 mio. kr. (svarende til 216 mio. kr. i 2010-priser) på at indhente efterslæbet, kan det nuværende efterslæb ekskl. de gule stokke i Nyboder beregnes til 429 mio. kr. 32. Ved slutningen af 2010 har forsvaret afsluttet en ny gennemgang af alle bygninger og anlæg over en 4-årig periode fra 2006 til På baggrund af denne har Forsvarskommandoen revurderet det vedligeholdelsesmæssige efterslæb fra 2006 og det hidtil anvendte system til at opgøre af det samlede bygningsvedligeholdelsesbehov. 33. Forsvarskommandoen oplyser, at den nye gennemgang viser, at det oprindelige efterslæb fra 2006 nu er på 239 mio. kr. (2010-priser). Den nye gennemgang indeholder ikke de gule stokke i Nyboder. 34. Forsvarskommandoen oplyser, at årsagen til, at det oprindelige efterslæb er revurderet til 239 mio. kr., skyldes flere forhold. Den primære årsag er, at der i det oprindelige efterslæb var indregnet et tillæg på 20 % til skjulte fejl og mangler. Erfaringen fra perioden har vist, at der ikke har været behov for at gøre brug af disse 20 %, hvorfor Forsvarskommandoen ikke har medtaget tillægget i den nye opgørelse. Desuden er det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på gennemførte og planlagte afhændelser også udgået af opgørelsen. Derudover er nogle af de mest påtrængende efterslæbsopgaver blevet udført som almindelig bygningsvedligeholdelse, idet der først i 2007 var en særskilt registrering af indhentning af efterslæbet. Endelig har registreringerne fra 2006 måttet revurderes, idet det flere steder har vist sig, at almindelig bygningsvedligeholdelse fejlagtigt var medregnet som efterslæb. Forsvaret har ikke dokumenteret revurderingen, idet Forsvarskommandoen har oplyst, at dette kun vil være muligt ved at anvende betydelige resurser. 35. Den nye gennemgang viser, at der i perioden er opstået et yderligere efterslæb på ca. 200 mio. kr. Forsvarskommandoen oplyser, at dette efterslæb vil blive indhentet ved at indarbejde det i en kommende 10-års bygningsvedligeholdelsesplan, som Forsvarskommandoen fremadrettet ønsker at anvende inden for bygningsvedligeholdelsesområdet. 36. Forsvaret har i den nye opgørelse af efterslæbet på de 239 mio. kr. ikke opgjort det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på de gule stokke i Nyboder, der som nævnt var på 285 mio. kr. i Der er i perioden ikke indhentet noget vedligeholdelsesefterslæb på de gule stokke i Nyboder, idet forsvaret afventede igangsættelse af et pilotprojekt i Nyboder. I 2010 er pilotprojektet til modernisering af 33 lejligheder igangsat. Forsvaret vurderer, at det vil nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet med 14 mio. kr. 37. Forsvaret har oplyst, at der afventes en færdiggørelse af pilotprojektet i de gule stokke i 2012, inden forsvaret vil udarbejde et fornyet skøn over behovet for vedligeholdelse og modernisering af boligerne. 38. Jeg gør opmærksom på, at der i forhold til fredede bygninger, som de gule stokke i Nyboder, gælder særlige lovkrav om, at de skal holdes i forsvarlig stand. 39. Rigsrevisionen finder det vanskeligt at vurdere det samlede omfang af forsvarets nuværende efterslæb på bygningsvedligeholdelse. Dette skyldes forsvarets forskellige opgørelser over efterslæbet, og at efterslæbet på de gule stokke i Nyboder ikke er blevet vurderet i 2010 og dermed ikke indgår i den nyeste opgørelse over efterslæbet. Forsvarsministeriets interne revision, som også har revideret området, finder ligeledes, at forsvarets opgørelser over efterslæbet er behæftet med stor usikkerhed. Forsvaret har i 2010 samlet set opgjort efterslæbet til ca. 439 mio. kr. (2010-priser) ekskl. de gule stokke i Nyboder, som i 2006 udgjorde 285 mio. kr. (2006-priser).

9 8 40. Forsvaret vil i foråret 2012 som en del af midtvejsevalueringen af implementeringen af forsvarsforliget udarbejde en etablissementsanalyse, hvor forsvaret revurderer behovet for etablissementer og vedligeholdelsen heraf. I den forbindelse vil eventuelle overskydende etablissementer blive søgt solgt eller afhændet til Slots- og Ejendomsstyrelsen. Omfanget af afhændelsen af forsvarets bygninger vil få stor indflydelse på opgørelsen af efterslæbet og behovet for fremtidig vedligeholdelse. 41. Forsvaret har oplyst, at der i 2012 er budgetteret med i alt 154 mio. kr. til indhentning af efterslæb. Endvidere er der afsat 114 mio. kr. pr. år i 2013 og Der er således i forsvarets budget afsat i alt 382 mio. kr. til indhentning af efterslæbet i perioden Forsvarskommandoen har oplyst, at forsvaret fremadrettet ønsker at indføre et nyt system til opgørelsen af behovet for bygningsvedligeholdelse, jf. boks 1. Forsvaret vil derfor overgå til en ny metode, hvor det samlede vedligeholdelsesbehov prioriteres for en 10-årig periode. Forsvarskommandoen har oplyst, at efterslæbet fra opgørelsen i 2006 vil blive indhentet i perioden , og at det nye efterslæb på de 200 mio. kr. vil blive indeholdt i en kommende 10-års plan for afvikling af det samlede vedligeholdsbehov for forsvarets bygninger. Rigsrevisionen finder, at forsvaret fremadrettet bør opgøre vedligeholdelsesbehovet for en given periode og opgøre, hvilke dele af den planlagte vedligeholdelse, der gennemføres, og hvilke dele der udestår, så der er en samlet opgørelse over behovet for vedligeholdelse af forsvarets bygninger. Det bør ligeledes være muligt at følge, om øremærkede midler til bygningsvedligeholdelse er anvendt til formålet. BOKS 1. NYT SYSTEM FOR OPGØRELSE AF VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSLÆB Forsvaret har siden 2006 opereret med 2 forskellige opgørelser inden for bygningsvedligeholdelse: en ordinær bygningsvedligeholdelse og et efterslæb. Forsvaret finder det vanskeligt og uhensigtsmæssigt i forhold til prioriteringen af de samlede vedligeholdelsesopgaver at holde disse adskilt. Forsvaret ønsker derfor fremadrettet at indføre et nyt system for det samlede vedligeholdelsesområde, hvilket ifølge Forsvarskommandoen vil styrke mulighederne for at styre og prioritere forsvarets vedligeholdelsesbehov. 43. Jeg konstaterer, at det vedligeholdelsesmæssige efterslæb ikke er afviklet i henhold til den oprindelige plan, og at der i perioden er opstået et nyt efterslæb på grund af manglende vedligeholdelse af forsvarets bygninger. Jeg vil derfor følge sagen og afventer etablissementsanalysen af forsvarets bygninger i 2012, hvor forsvaret vil revurdere behovet for etablissementer. Jeg vil endvidere vurdere forsvarets implementering af et nyt system for bygningsvedligeholdelse. Dette vil få betydning for opgørelsen af efterslæbet og behovet for løbende vedligeholdelse. Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens tilsyn 44. Beretningen konkluderede, at Forsvarsministeriet fremover burde følge mere systematisk op på oplysninger på vedligeholdelsesområdet. 45. Forsvarsministeriet har som opfølgning på beretningen indskærpet over for Forsvarskommandoen, at det primære tilsyn med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste foretages af Forsvarskommandoen, og at Forsvarskommandoen i den forbindelse bl.a. kontinuerligt bør følge forbrug og budget på området. Ministeriet har endvidere anmodet Forsvarskommandoen om at orientere ministeriet, hvis tilsynet giver anledning til substantielle bemærkninger.

10 9 46. Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen har øget fokus på administrationen af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter ved primo 2010 at oprette en sektion i Forsvarskommandoen, der bl.a. skal føre tilsyn med og udføre controlling af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Forsvarskommandoen får bl.a. månedlige opfølgninger på Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes forbrug, herunder forbruget på de mindre vedligeholdelsesprojekter, med begrundelse for, hvorfor forbruget eventuelt afviger fra budgettet. Forsvarskommandoen har oplyst, at Forsvarskommandoen har fulgt op på undersøgelsen af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste fra 2008 ved bl.a. at indføre månedlige opfølgninger på økonomien, videreudvikling af de interne bevillingsprocesser og en økonomisk rammetildeling til de enkelte områder i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, fx vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. 47. Forsvarsministeriet har oplyst, at ministeriet også selv fører tilsyn med området. Dette tilsyn indebærer bl.a., at ministeriet har modtaget en status på den handleplan, som Forsvarskommandoen i 2008 havde iværksat for at rette op på den samlede økonomistyring af de mindre vedligeholdelsesprojekter. I denne rapport fra 10. marts 2009 vurderede Forsvarskommandoen, at der siden medio 2008 er sket væsentlige forbedringer af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes samlede økonomistyring. 48. Derudover har Forsvarsministeriet ført tilsyn med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste gennem Forsvarskommandoens resultatkontrakt for 2009, hvor der indgår et mål om nedbringelse af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Målet i resultatkontrakten om at anvende 100 mio. kr. på indhentning af efterslæbet i 2009 blev dog ikke opfyldt på grund af omprioriteringer i økonomien. Vedligeholdelsesefterslæbet indgik også i Forsvarskommandoens implementeringsplan til forsvarsforliget, og Forsvarsministeriet har oplyst, at der i den forbindelse har været en løbende dialog med Forsvarskommadonen om efterslæbet. 49. Jeg finder, at Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens tilsyn med vedligeholdelsesområdet er forbedret, men må konstatere, at forsvaret ikke har nedbragt det vedligeholdelsesmæssige efterslæb som planlagt og ikke har et tilstrækkeligt overblik over det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Forsvarsministeriet har i 2010 igangsat et arbejde med at udvikle et nyt koncept for departementets samlede tilsyn. Dette arbejde vil jeg følge op på som en del af opfølgningen på beretningen om forsvarets økonomistyring fra juni III. Næste skridt i sagen 50. Jeg vil følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om opfølgningen på følgende punkter: forsvarets opgørelse af vedligeholdelsesefterslæbet og forsvarets planer for indhentning af dette forsvarets planer, budget og forbrug til vedligeholdelse af forsvarets bygninger. Som en del af opfølgningen på beretningen om forsvarets økonomistyring fra juni 2011 vil jeg følge forsvarets arbejde med at forbedre den generelle økonomistyring og arbejdet med at udvikle et nyt koncept for departementets samlede tilsyn. Annie Nørskov

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets administration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets økonomistyring (beretning nr. 8/2010) 10. april 2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Danmarks Eksportråd (beretning nr. 8/03) I. Indledning 1. Jeg orienterede statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold. Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold. Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret Projektbeskrivelse for Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret 27. juni 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2. Aktiviteter og tidsplan 3.

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om visse forhold vedrørende Statsministeriets tidligere pressechef 1. På statsrevisorernes møde den 14. september

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Afsluttende revision af regnskaberne for Dansk Rumforskningsinstitut Revision i årets løb ved Dansk Polarcenter

Afsluttende revision af regnskaberne for Dansk Rumforskningsinstitut Revision i årets løb ved Dansk Polarcenter Afsluttende revision af regnskaberne for Dansk Rumforskningsinstitut Revision i årets løb ved Dansk Polarcenter MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING 18. februar 2004 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere