Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner"

Transkript

1 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Årsrapport 2014

2 Indholdsfortegnelse Side 1 FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 2 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 3 Beredskabskommissionens påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 FÆLLESSKABETS ÅRSBERETNING Ledelsens årsberetning 6-7 Hoved- og nøgletal 7 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB 2014 Anvendt regnskabspraksis 7-9 Driftsregnskab 10 Balance 11 Noter til driftsregnskab og balance BILAG 1 Specificeret udgiftsregnskab

3 Fællesskabsoplysninger 2 Fællesskab: Fælleskommunalt redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner N.P. Josiassens Vej Grenaa CVR nr Telefon: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Grenaa 1. januar december Beredskabskommissionen 01. januar 31. december 2014: Claus Wistoft, formand Jan Petersen, næstformand Jørgen Brøgger Jan Fischer Torben Jensen Niels Basballe Politidirektøren Direktion: Beredskabschef Leif Bang Revision: BDO Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, Randers C.

4 Påtegninger 3 Ledelsens påtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Årsrapporten bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Grenaa, den 23. april 2015 Leif Bang Beredskabschef Beredskabskommissionens påtegning Beredskabskommissionen for Det Fælleskommunale Redningsberedskab for Norddjurs og Syddjurs Kommuner har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret Grenaa, den 23. april 2015 Claus Wistoft Formand Jørgen Brøgger Jan Petersen Næstformand Torben Jensen Jan Fischer Niels Basballe Jørgen Illum Politidirektør

5 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Til den fælles beredskabskommission for Fælleskommunalt Redningsberedskab Norddjurs og Syddjurs Kommuner Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs og Syddjurs Kommuner for perioden 1. januar til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, driftsregnskab, balance og noter til driftsregnskab og balance. Årsregnskabet er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. Lov om kommunernes styrelse. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for redningsberedskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af redningsberedskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

6 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 5 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af redningsberedskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af redningsberedskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Redningsberedskabet har i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse som sammenligningstal i driftsregnskabet for regnskabsåret 2014 medtaget det korrigerede budget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Randers, den 23. april 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ole Nielsen Registreret revisor

7 Fællesskabets årsberetning 6 Ledelsens årsberetning Opgaver Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende farer herfor. Beredskabet skal endvidere kunne indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, redningsopgaver i søer, moser, åer og havne, brønd - og højderedningsulykker, naturkatastrofer, og uheld med farlige stoffer på landjorden i søer, moser, åer og havne. Årets væsentligste begivenheder Brand og Redning Djursland havde i 2014 i alt 504 udrykninger hvilket ligger på et normalt niveau. Der er særlig én indsats samt to øvelser, som kan fremhæves. Ved en stor gårdbrand blev der indsat mandskab i 232 timer og Beredskabsstyrelsen blev kaldt til assistance for at bistå med slukningsarbejdet. Lovgivningen kræver, at rederiet Stena Line skal afholde brand og evakueringsøvelser med politiet og brandberedskabet. I år startede øvelsen på åbent vand, hvor Aarhus Brandvæsen, der har ansvaret til søs, blev indsat med helikopter. Da færgen når i havn, overdrages indsatsen til Brand og Redning Djursland. Brandmandskabet brugte 72 timer og de frivillige brugte 84 som behandlerpladsassistenter ved denne øvelse. Lovgivningen kræver ligeledes, at Tirstrup Lufthavn afholder øvelser med Politi og brandberedskabet. Øvelsen var hovedsagelig en øvelse, hvor der trænes ledelse for indsatsleder politi, indsatsleder brandvæsen og lægestaben, der sammen skal træne koordinering af indsatsen. Brandmandskabet træner frigørelse, førstehjælp og båretransport og lægestaben træner redning af liv og førlighed ved hurtigt at vurdere, prioritere og behandle, samt transport af patienter til endelig behandling. Brandmandskabet brugte 44 timer og de frivillige 114 timer ved denne øvelse. Udvikling i forudsætninger i forhold til budget Regnskabet udviser en nettomerudgift på 0,6 mio. kr. svarende til 3,5 %. Dette svarer til nettomerudgiften ved betalingen fra kommunerne. Det skal bemærkes, at kun lønninger og indtægter er p/l fremskrevet de senere år. Øvrige udgiftsarter er ikke fremskrevet i budgetforslagene, hvilket alt andet lige har betydet en manglende finansiering.

8 Redningsberedskabets udgifter afhænger af antallet af udrykninger og det nødvendige omfang af indsatsen, ligesom udskiftningerne i mandskabsstyrken påvirker udgifterne i væsentligt omfang p.g.a. uddannelsesudgifterne. Der har i de senere år været problemer med at skaffe deltidsmandskab i arbejdstiden, da der er mange på Djursland, der pendler ud af kommunen. For at beredskabet kan yde en forsvarlig indsats mod skader på personer ejendom og miljøet, er det nødvendigt, at ansætte mandskab, der kan møde i arbejdstiden, og andre, der kan møde den øvrige del af døgnet, hvilket giver en stigende udgift på personalekontoen. 7 Mål og evaluering på væsentlige områder Målsætningen er, at sikre borgerne en hurtig og effektiv indsats samt sikre, at der iværksættes en hurtig følgeskadebekæmpelse, så skaderne minimeres. Beredskabets hurtige og effektive indsats kræver, at beredskabet kan ansætte det nødvendige antal deltidsbrandmænd, der døgnet rundt kan afgå fra brandstationen på 5 minutter. Det kan derfor forventes, at det på grund af samfundsudviklingen i årene fremover bliver vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt med deltidsansatte til at opfylde målsætningen. Hoved- og nøgletal Mio. kr. Regnskab 2014 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Udgifter, brutto Indtægter, brutto Nettoudgift, kr. pr. indbygger: 237,02 223,32 218,72 Anvendt regnskabspraksis Generelt Fælleskommunalt redningsberedskab for Norddjurs og Syddjurs Kommuner er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter styrelseslovens 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af ministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. God bogføringsskik Fællesskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

9 Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændring i anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. 8 Driftsregnskabet Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat de er kendte for fællesskabet inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes efter samme principper som driftsudgifterne. Præsentation i udgiftsregnskabet Det udgiftsbaserede regnskabs funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Balancen Formålet med balancen er at vise beredskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo og primo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

10 Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Øvrige bestemmelser i henhold til Norddjurs Kommunes retningslinjer for registrering af aktiver, herunder afskrivningstider for anlægsaktiverne. Afskrivningstiden for større lastbiler og brandbiler er her fastsat til 8-10 år og for en personbil 5 år. 9 Finansielt leasede anlægsaktiver Beredskabskommissionen besluttede den 8. februar 2012, at anskaffelse af køretøjer m.v. finansieres ved leasing i max. 15 år. Automobilsprøjter skal have en udskiftningsfrekvens på 10 år. Vandtankvogne og øvrige køretøjer en udskiftningsfrekvens på op til 15 år. Leasingforpligtelsen optages på balancen med saldoen på leasingkontrakterne som passiv og modposteres på aktivsiden. Det leasede materiel betragtes som afskrevet, når sidste ydelse er betalt, og optages derfor ikke med nogen værdi i status ved den efterfølgende overtagelse af materiellet. Grunde og bygninger Uddrag af samordningsaftalen, 8, stk. 2: Større nyanskaffelse af f.eks. bygninger og køretøjer til det samordnede redningsberedskab foretages af en af de deltagende kommuner og forbliver den pågældende kommunes ejendom. Redningsberedskabets bygninger er derfor ikke optaget i fællesskabets balance, men fremgår af hver kommunes ejendomsfortegnelse og balance. Hensatte forpligtigelser Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under hensatte forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages der en akutarmæssig beregning af forpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Forpligtigelsen er beregnet ved udgangen af Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år. Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtigelsen opgøres på individniveau for personale med ret til ferie med løn. Opgørelsen omfatter både feriedage (12,5 % af lønsummen) og særlige feriedage (2,5 % af lønsummen). Feriedage optjenes i kalenderåret og afholdes i ferieåret, som går fra den 1. maj til 30. april året efter. Det betyder, at de skyldige feriepenge omfatter feriepenge optjent i indeværende kalenderår og feriepenge fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er afholdt.

11 Driftsregnskab pr. 31. december Driftsregnskab Noter Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Korrigeret Afvigelse Forbrugs 2014 budget % 2014 Indtægter 1 Diverse indtægter -1,937-1,397-0, ,6 Betaling fra kommunerne: Norddjurs Kommune: -8,989-8,682-0, ,5 Syddjurs Kommune: -9,888-9,563-0, ,4 Indtægter ialt -20,814-19,642-1, ,0 Udgifter 2 Personaleudgifter 13,870 13,084 0, ,0 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 1,524 1,388 0, ,8 4 It, inventar og materiel 4,145 3,805 0, ,9 5 Grunde og bygninger 1,276 1,365-0,089 93,5 Udgifter ialt 20,814 19,642 1, ,0 Specifikation af årsregnskabet vedlægges som bilag. Fordelingsregnskab Bruttoudgift: 20,814 Indtægt: -1,937 Nettoudgift: 18,877 Kommunernes andele: Betalt a/c Slutopgørelse Norddjurs Kommune: ,989 8,741 0,248 Syddjurs Kommune: ,888 9,563 0,325 Indbyggertal i alt : ,877 18,304-0,573

12 Balance pr. 31. december Balance Noter Balance i mio. kr. Primo Ultimo Aktiver Finansielle anlægsaktiver: 6 Leaset materiel: 18,678 17,374 7 Mellemregning, kommunerne: Syddjurs Kommune, slutopgørelse 0,195 0,325 Norddjurs Kommune, slutopgørelse 0,197 0,248 Aktiver ialt 19,070 17,947 Passiver Langfristet gæld: 6 Leasingforpligtigelser, saldo: 18,678 17,374 Hensatte forpligtelser: 8 Tjenestemandsforpligtelse 2,547 2,658 Kortfristet gæld: 9 Feriepengeforpligelse: 1,140 1,193 Egenkapital: -3,296-3,278 Passiver ialt 19,070 17,947 Noter til driftsregnskab og balance Driftsregnskabet Driftsregnskabet balancerer med 20,814 mio. kr. i udgift og tilsvarende i indtægt, svarende til en merudgift og merindtægt på 1,172 mio. kr. / 6,0 % i forhold til budgettet. Eksterne indtægter udgør 1,937 mio. kr., og den heraf følgende nettoudgift på 18,877 mio. kr. er finansieret ved betaling fra kommunerne. Betalingen fra kommunerne er 0,6 mio. kr. større end budgetteret svarende til 3,5%. Brand og Redning Djursland havde 507 udrykninger i 2014 fordelt på de ni stationer. Antallet i 2013 var 558 og i Hertil kommer den frivillige styrke, der havde uddannelsestimer i Timetallet var i 2013 og i Der er til Beredskabsstyrelsens enhedstimebetaling indberettet 836 timer vedrørende tilskud til uddannelsesaktiviteter for juniorbrandkorpset.

13 12 1) Diverse indtægter Indtægterne omfatter udførelse af arbejder i forbindelse med oprydning efter færdselsuheld og forureningsuheld samt abonnementer for tilsluttede brandalarmeringsanlæg m.v. Merindtægt 0,540 mio. kr. / 38,6 %. Merindtægten vedr. eksterne indtægter på 0,540 mio. kr. skyldes viderefaktureringer på 0,394 mio. kr. og diverse merindtægter på 0,146 mio. kr. hvor hovedparten kommer fra en stigning på blinde alarmer på 0,095 mio. kr. En blind alarm er en alarm fra et Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA-amlæg), hvor alarmen skyldes uforsigtighed. 2) Personaleudgifter Løn- og personaleudgifterne på 13,870 mio. kr. omfatter følgende personale: 1 beredskabschef 1 viceberedskabschef 3 beredskabsinspektører 7 indsatsledere 44 holdledere 103 brandmænd 1 kontorassistent 1 rengøringsassistent Merudgift 0,786 mio. kr. / 6,0 % hovedsagelig som følge af at der er uddannet 16 nye brandmænd, udgift 1,6 mio. Dette skyldes, at flere stationer mangler mandskab, der kan sikre, at der ved alle udrykninger kan stilles med tilstrækkeligt mandskab. Problemet er størst i arbejdstiden, da mange af brandmændene arbejder udenfor området. 3) Materiale og aktivitetsudgifter Merudgift 0,136 mio. kr. / 9,8 %. Merudgiften skyldes hovedsagelig en afholdt udgift vedr. Stena Nautica, som er blevet viderefaktureret. 4) Inventar og materiel Merudgift 0,340 mio. kr. / 8,9 % Merudgiften skyldes hovedsagelig, at der er foretaget reparationer af liften for 0,107 mio.kr. og båden for 0,032 mio. kr. samt indkøbt 2 rensetelte til 0,108 mio. kr., hvortil kommer de udgifter, der har været nødvendige, for at holde materiellet i orden på de 9 stationer. 5) Grunde og bygninger Mindreudgift 0,089 mio. kr. / 6,5 % Mindreudgifter vedr. husleje, el, vand, varme og renovation.

14 Udover vedligeholdelsesudgifter vedr. grunde og bygninger er der her placeret udgifter vedrørende brandhaner og branddamme. Det skal bemærkes, at station Fjellerup er renoveret for 0,055 mio. kr. og Station Ebeltoft for 0,023 mio. kr. Der er indkøbt og monteret brandhaner for 0,049 mio. kr. Mindreudgiften skyldes hovedsagelig, at budgettet til husleje er højere end den faktiske husleje. 13 Balancen 6) Leaset materiel Leasingforpligtelsen er optaget som passiv med saldoen på leasingydelserne, og materiellet optaget som aktiv med samme beløb. Der er ikke foretaget afskrivning af materiellet, idet afskrivningen af materiellets værdi forudsættes at følge ydelserne i leasingkontrakternes forløb. 7) Mellemregning, kommunerne Saldoen omfatter differencen mellem det opkrævede a-conto beløb og kommunernes endelige andel af regnskabsresultatet. Nettoudgifterne fordeles i.h.t. 8 i samordningsaftalen efter indbyggertallet pr. 01. januar i regnskabsåret. Budgettet fordeles efter indbyggertallet pr. 1. januar i budgetåret. 8) Tjenestemandspensionsforpligtelse Beredskabschefen er ansat på tjenestemandsvilkår. 9) Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse for redningsberedskabets personale.

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere