Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i 2015, idet kontrakten tjener følgende formål: 1. Den skal fungere som styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. 3. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Parter og gyldighedsområde: Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Rødkilde Gymnasium ved formand Keld Norup og rektor Hans Erik Duschek-Hansen. Kontrakten er gældende fra 1. januar 2015 til 31. december Kontrakten følger bemyndigelse og retningslinjer som er udstukket af Ministeriet for Børn og Unge den 27. juni Basisrammen kr. Mål: Styrke fagene på Rødkilde Rødkilde Gymnasium har vedtaget en række tiltag, som involverer faggrupperne. Progressionsplaner, vidensdeling i faggrupperne, fælles og parallel undervisningsplanlægning, fælles standardforløb, basiskurser på tværs af fag, undervisnings- og holddifferentiering. For a igangsætte disse nye tiltag og for i øvrigt at styrke fagene og fagdidaktikken er det nødvendigt at give faggrupperne og fagkoordinatorerne et kvalitetseftersyn. Dette eftersyn skal igangsættes i Indsats: 1. Der skal udnævnes fagledere for en række af skolens fag. 2. Faglederne skal gennemgå en teamlederuddannelse med henblik på at lede faggrupperne bedst muligt. 3. Faglederne skal i samarbejde med ledelsen fastlægge faggruppeledernes og faggruppernes arbejdsopgaver ikke kun for egne fag, men også for de små faggrupper, hvor der ikke udpeges en faggruppeleder i første omgang. 4. Faglederne skal udarbejde et årshjul for fagenes arbejdsopgaver. 5. Faglederne skal tilrettelægge en arrangement, hvor skolens lærere inddrages i arbejdet

2 Der er udpeget fagledere og forhandlet opgaver og løn i forbindelse med opgavetildelingen 2015/16. Der er udarbejdet stillingsbeskrivelser, således at de nye ledere kan påbegynde arbejdet august Mål: Økonomisk styring af skolen Det er bestyrelsens opfattelse, at der i de kommende år vil ske økonomiske tilpasninger af skolens taxameter både bygningstaxameter og undervisningstaxameter. Det forventes også, at ansøgertallet i de kommende år vil stagnere. Indsats: 1. Rektor skal i løbet af 2015 og inden budgetlægningen 2016 foranledige udarbejdet overslagsbudgetter for de følgende tre år gennem den nødvendige tilpasning til forventelige elevtal og udmeldte statslige sparekrav. Herunder en analyse af skolens kreditforeningslån. Bestyrelsen skal i efteråret have forlagt og have behandlet budgetterne med henblik på inden budgetlægning 2016 at kunne tilpasse skolens økonomiske situation. I forbindelse med budgetlægningen for overslagsårene udarbejdes en kort budgetredegørelse med eventuelle besparelsesforslag. Mål: Implementering af studieretningsprofiler I august 2014 igangsatte vi et udviklingsarbejde med henblik på at sikre et reelt samarbejde i studieretningerne. Dels for at skabe en tydelig studieretningsprofilering for at fremme elevernes læring, men også for at skabe en organisation, der er i stand til at facilitere dette samarbejde, nu og i fremtiden, omkring eksisterende og nye studieretninger. Der blev ansat 9 studieretningsledere, som i efteråret 2014 gennemgik en særligt tilrettelagt team- og projektlederuddannelse, som Rødkilde har været medudvikler af i samarbejde med Danske Gymnasier, Kalundborg og Grindsted Gymnasium. I 2015 skal dette arbejde implementeres og udfoldes fuldt.

3 Indsats: 1. Profiler for alle studieretninger, indhold, pædagogisk og strategisk 2. Årshjul for arbejdet med studieretningens forløb 3. Sammenhæng mellem tværfagligt samarbejde og kompetenceplan 4. Etablering af samarbejdspartnere i udlandet og i Danmark 5. Etablering af samarbejde med videregående uddannelser 6. Sammenhæng mellem årgange og studieretninger : 1. Der er på hjemmeside og andre relevante steder udgivet tilgængeligt informationsmateriale for alle studieretninger: Dette skal hjælpe kommende og nuværende elever og forældre med at orientere sig om valg og indhold af studieretning, og samtidig understøtte studieretningens og gymnasiets profil. 2. Der skal være udarbejdet et årshjul, så elever, lærere og studieretningsledere alle ved hvornår forskellige indsatser skal påbegyndes for at fastholde udfoldelsen af studieretningen. 3. Der skal gennem bl.a. årshjul sikres at samarbejdet på tværs i studieretningen skrives ind i kompetenceplanen og videregives til læring for kommende studieretninger og tænkes med i profileringen af samme. 4. Der skal etableres to-tre destinationer, der kan bruges som studierejsemål, og som alle understøtter skolens- og studieretningens profil. Der skal etableres aftaler med virksomheder og andre skoler eller uddannelsesinstitutioner i både Danmark og udlandet, som kan inddrages i dette arbejde. 5. Studieretningsledelsen skal etableres over to årgange og overførsel af vidensdeling fra en årgang til en anden skal systematiseres og tydeliggøres. Mål: At kunne tilbyde uddannelse og undervisning helt eller delvis på fremmedsprog Som led i den fortsatte opbygning af Rødkilde som det naturlige centrum for internationalt orienteret ungdomsuddannelse i Vejleområdet træffes forberedelser til i 2016 at udbyde en international naturvidenskabelig studieretning med undervisning på engelsk i hovedparten af fagene.

4 Indsats: 1. Der skal foretages en analyse af optagelsesgrundlaget til en naturvidenskabelig primært engelsksproget studieretning. 2. Der skal etableres gensidige partnerskaber med særligt internationalt orienterede grund- og efterskoler i regionen. 3. Der skal etableres kontakt til centrale internationalt orienterede virksomheder og organisationer i vejleområdet med henblik på deres inddragelse i undervisningen og med henblik på Rødkildes tilbud til tilrejsende ikke dansksprogede medarbejderes familier. 4. Der skal igangsættes rekruttering og evt. efteruddannelse af lærere til at forestå undervisningen på engelsk. 5. Der skal i efteråret 2015 igangsættes en forberedelse af særligt tilrettelagte undervisningsplaner i de enkelte fag og af fællesprojekter mellem fag på grundlag af engelsksproget undervisningsmateriale. Begge dele med henblik på et internationalt sigte. 6. Der indhentes fra Undervisningsministeriets godkendelse til at gennemføre uddannelsen og undervisningen på engelsk. 7. Der skal forberedes og igangsættes en presse- og markedsføringsindsats med henblik på ungdomsuddannelsesvalget vinteren Ledelsen forelægger forud for bestyrelsens beslutning om studieretningsudbuddet for 2016/17 en redegørelse for de interne forberedelser af den internationale studieretning. Heri skal bl.a. indgå en analyse og vurdering for forudsætningerne for at udbyde og rekruttere elever til en international naturvidenskabelig studieretning på Rødkilde. Ekstrarammen kroner Mål: Målrettet indsats mod frafald og fravær Rødkilde Gymnasium har ikke et stort frafald. Procentuelt udgør det ca. 8-10% udregnet som forholdet mellem antal elever, der startede i 1g sammenlignet med antal elever, der får studentereksamen 3 år senere. Tallet indeholder kun de elever, som falder ud af systemet. Dvs. ikke overføres til anden ungdomsuddannelse. Rødkilde Gymnasium har til gengæld fortsat et stort fravær, og for mange elever afleverer ikke de skriftlige opgaver til tiden.

5 Indsats I indeværende resultatlønsperiode vil vi fortsætte arbejdet på at nedbringe frafaldet og bekæmpe fraværet med en række tiltag: 1. Alle 1g elever får en kort introduktionssamtale med studievejlederen med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan for at afdække særlige forhold af ikke-faglig karakter. 2. Fortsættelse af ansat mentor til at tage sig af elever med særlige problemstillinger 3. Anvendelse af lærere som faglige mentorer. 4. Brug af ekstern psykolog 5. Gennemførelse af lektiecafeer med både lærere og ældre elever som ressourcepersoner. 6. Oprettelse af diverse opsamlingsforløb i de fag, hvor der konstateres et behov. 7. Bedre koordinering af ledelsens, studievejledernes, klassekoordinatorernes og lærernes arbejde med henblik på at spotte frafaldstruede elever og sikre en hurtig indsats over for fravær / opgaveaflevering. 8. Målrettet brug af diverse lektiehjælpsprogrammer 9. Præcisering og forenkling af gældende procedurer omkring fravær især med henblik på at tydeliggøre ansvarsfordelingen mellem alle aktører Ledelsen afdækker, hvorvidt nye tiltag, procedurer og planer er gennemført og om de opstillede mål er nået. Dette sker blandt andet ved at sammenligne med sidste års resultater. Desuden ønsker vi 1. At tilvejebringe et gennemsnitligt fremmøde på mindst 90 % 2. At reducere antallet af elever med et fravær på mere end 10 % 3. At 90 % af elevernes skriftlige arbejder afleveres 4. At reducere antallet af elever med skriftlige forsømmelser 5. At tydeliggøre informationen om fravær og forsømmelser 6. At lave månedlig offentliggjort fraværsstatistik Mål: Målrettet indsats med henblik på at implementere OK 13 Det målrettede arbejde med hensyn til prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid fortsættes, således at elevernes samvær med lærerne forøges og styrkelsen af indlæringen forbedres.

6 Indsats 1. At ledelsen øger dialogen med den enkelte medarbejder om opgaveporteføljen 2. At arbejde for, at en større andel af lærernes arbejde med elevernes skriftlighedskompetencer integreres i undervisningen 3. At vi foranlediget af EVA-rapporten om vejledning vil have fokus på vejledningen af eleverne til de større skriftlige opgaver og forløb 4. At undervisningen i begyndersprogene i 1.g tilgodeses således, at holdstørrelsen for ikkestamklassehold er maksimalt 22 og at stamklassehold indgår i forsøg med 2 lærerordningen. 5. At der gennemføres en undersøgelse af lærernes opgavevaretagelse med henblik på at dokumentere tidsforbruget 6. At der tilbydes eleverne på tværs af klasser og hold særlige undervisningstilbud, som forelæsninger elle andet. 1. At der gennemføres mindst tre årlige samtaler med den enkelte medarbejder 2. At mindst 25 % af den tid eleverne bruger på skriftligt arbejde (elevtid) omlægges, så det bliver integreret i undervisningen 3. Vi gennemgår, evaluerer og optimerer vores vejledningsmateriale og procedurer. 4. At forsøgene med 2 lærerordningerne i matematik og engelsk fortsætter i 2015/16 5. At der oprettes særlige talenthold inden for fakulteterne med henblik på at målrette indsatsen over for elever med særlige evner og interesser. Resultatvurdering og evaluering Der vil i kontraktperioden være løbende dialog mellem rektor og bestyrelsesformand om status for målopfyldelsen. Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål. På baggrund af rapporten og bestyrelsens dialog med lederen træffer den samlede bestyrelse beslutning om endelig udmøntning af resultatlønskontrakten. Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden, efter indstilling fra rektor, i hvilket omfang målene er nået eller vil kunne nås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad.

7 Kontraktændringer Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. Vejle, den 25/ Keld Norup bestyrelsesformand Hans Erik Duschek-Hansen rektor

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09 Struer Kommune Vedtaget af Struer Byråd d. 24/11 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSPLANER... 3 2.1. MADPRODUKTION

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010

Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010 Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010 Obligatoriske indsatsområder Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer indenfor gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere