AFGØRELSE i sag om godkendelse af motorsportsaktiviteter på motorsportsbanen Padborg Park, Flyvepladsen 10, Vesterbæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sag om godkendelse af motorsportsaktiviteter på motorsportsbanen Padborg Park, Flyvepladsen 10, Vesterbæk"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: marts 2012 J.nr.: NMK (tidl. MKN ) Ref.: FIBOE/SMA AFGØRELSE i sag om godkendelse af motorsportsaktiviteter på motorsportsbanen Padborg Park, Flyvepladsen 10, Vesterbæk Afgørelsen er truffet efter miljøbeskyttelseslovens Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2006 stadfæstes med følgende ændringer, idet der henvises til vilkårene i amtets godkendelse af 20. juni 2005: Til vilkår 3 (som ændret af Miljøstyrelsen) tilføjes: Der må kun anvendes motorsportskøretøjer med kendt støjkildestyrke målt efter deklarationsmetoden eller kontrolmetoden i henhold til motorsportsvejledningens bestemmelser. Hvis der foreligger af Miljøstyrelsen anerkendte og offentliggjorte støjkildestyrkemålinger efter deklarationsmetoden (jf. motorsportsvejledningens side 49, 2. afsnit, og bilag 1), skal disse lægges til grund for banens administration. Vilkår 6 ændres til følgende, idet ændringen er fremhævet med kursiv: I forbindelse med påbegyndelse af motorsportsaktiviteter skal der for hver træningsdag udføres støjkildestyrkemåling efter kontrolmetoden af de anvendte køretøjer. Der skal føres journal over afvikling af motorsportsaktiviteterne indeholdende oplysning om benyttede køretøjstyper, antal køretøjer, kørselsmønster og målte støjkildestyrker for hvert køretøj efter kontrolmetoden. Hvis der foreligger oplysninger herom, skal kildestyrker, målt efter deklarationsmetoden, tillige angives i journalen. Optegnelsen skal kunne danne grundlag for en beregning af støjudsendelsen fra en konkret aktivitet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse

2 Vilkår 8 ændres til følgende: Padborg Park skal inden den 1. juni 2012 have udført en Miljømåling ekstern støj, hvor anlæggets støjbelastning af omgivelserne bestemmes ved beregning på grundlag af målte kildestyrker af et repræsentativt antal motorsportskøretøjer, der kører på anlægget. Beregningsresultaterne skal angive den højeste støjbelastning i normalt forekommende driftssituationer (køretøjstyper og antal, der forekommer på banen samtidigt). Måleprogrammet skal forelægges til Aabenraa Kommunes godkendelse inden udførelse. Støjrapporten indsendes til Aabenraa Kommune senest den 1. juli Aabenraa Kommune fastsætter på baggrund heraf og med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 33 nærmere vilkår for det tilladte antal køretøjer og kombinationer heraf, der må anvendes på banen samtidig under hensyn til overholdelse af støjgrænserne. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i Lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. Afgørelsen er truffet af ankechef cand. jur. Line Elikofer (formand) samt konsulent Christian Damgaard og civilingeniør Jørgen Kragh (beskikkede medlemmer). Nævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer. 2

3 Redegørelse for sagen Sagen drejer sig om klage over Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2006 om godkendelse af motorsportsaktiviteter på motorsportsbanen/det køretekniske anlæg Padborg Park. Styrelsens afgørelse blev påklaget til Miljøklagenævnet den 11. januar 2007 af Danmarks Naturfredningsforening samt den 12. januar 2007 af en række naboer til banen. Der klages bl.a. over manglende krav om støjdæmpende foranstaltninger og manglende støjdokumentation forud for godkendelsen, samt at egenkontrolsystemet var utroværdigt, at den tilladte støjbelastning var for stor, og at Miljøstyrelsens afgrænsning af motorsportsaktiviteterne ikke var tilstrækkelig. Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljøklagenævnet 3. Sagens oplysninger Sagens forhistorie Det fremgår af sagen, at Sønderjyllands Amt den 12. december 2002 meddelte miljøgodkendelse til Padborg Park I/S som køreteknisk anlæg samt til events og tests på nærmere bestemte vilkår samt 5 årlige motorsportsarrangementer uden tilladelse i øvrigt til motorsport. Sønderjyllands Amt præciserede i et brev af 27. november 2003, hvilke aktiviteter der kunne foregå på anlægget inden for rammerne af godkendelsen fra Den 20. juni 2005 meddelte Sønderjyllands Amt den i sagen omhandlede tillægsgodkendelse til afvikling af motorsportsaktiviteter. Samtidig vedtog amtet tillæg nr. 31 til regionplanen om ændringen af driften på Padborg Park. I forbindelse med regionplanændringen udførtes en VVM-vurdering med tilhørende VVM-redegørelse. Det vedtagne regionplantillæg blev påklaget til Naturklagenævnet, der i sin afgørelse af 5. oktober 2006 ikke gav klagerne medhold. Miljøgodkendelsen af 20. juni 2005 blev påklaget til Miljøstyrelsen af omkringboende og af Danmarks Naturfredningsforening samt af Padborg Park. De omboende klagede bl.a. over, at der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation for støjbelastningen, herunder impulsstøj, fra anlægget, at der burde etableres støjafskærmning, at der var uklarhed om kategorisering af events og test som motorsport eller køreteknik, samt at anlæggets egenkontrolsystem er upålideligt. Danmarks Naturfredningsforening anførte i sin klage til styrelsen bl.a., at juli måned burde friholdes for motorsportsaktiviteter, samt at støjafskærmning burde overvejes. 3 Jf. lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love samt lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet som ændret ved lov nr af 22. december

4 Padborg Park anførte bl.a., at anlæggets ønsker om at kunne gennemføre aktiviteter indenfor køreteknik, events og test i den udstrækning, det ikke er omfattet af den tidligere godkendelse, blev imødekommet i Sønderjyllands Amts godkendelse, men at amtet derimod fastsatte en række begrænsninger for ikke at give Padborg Park mere aktivitet end motocrossbanen. Miljøstyrelsen stadfæstede den 15. december 2006 amtets afgørelse med nærmere angivne vilkårsændringer. Under sagens behandling i Miljøstyrelsen meddelte Sønderjyllands Amt den 15. marts 2006 tilladelse til ændringer af driftstiden for et enkelt motorsportsarrangement den 9. september 2006 på Padborg Park. Denne afgørelse blev også påklaget til Miljøstyrelsen af omkringboende. Begge klagesager indgår i styrelsens afgørelse af 15. december Miljøstyrelsens afgørelse indebar bl.a. en skærpelse af støjgrænsen for motorsport med 3 db samt en række justeringer af vilkårene om tilsyn og egenkontrol, herunder krav om fornyet støjmåling og dokumentation mv. vedr. virksomhedens egenkontrolsystem. Endvidere definerede styrelsen nærmere, hvilke aktiviteter der måtte anses for motorsport. Der henvises i øvrigt til afsnittet nedenfor om Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december Beskrivelse af virksomheden Padborg Park blev etableret som køreteknisk anlæg i Anlægget omfatter et areal på 8 ha og omfatter bl.a. manøvregård, slalombane, bremsebane og glatførebane. Den samlede banelængde er 2400 m, hvoraf de 2100 m benyttes i forbindelse med motorsportsaktiviteter. Banens bredde er 12 m. Det samlede asfalterede areal er m 2. I nordøstlig retning mod den nærmeste nabo er der opført en støjvold med en højde på 3 m. Anvendelsen af anlægget til motorsport har efter det oplyste ikke krævet bygningsmæssige ændringer. Virksomhedens beliggenhed Ifølge Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2006 er Padborg Park anlagt på et område, som er udlejet af Kruså-Padborg Flyveplads umiddelbart op til flyvepladsens startbane, der ligger øst for Padborg Parks anlæg. Syd for Padborg Park ligger en motocrossbane, som benyttes af Vesterbækken Motocrossklub. Der er opført 8 m høje jordvolde ved motocrossbanens nordlige del. Terrænet omkring Padborg Park er i øvrigt fladt. Efter det oplyste findes 9 enkeltliggende ejendomme omkring Padborg Park indenfor en radius af 1 km. Den nærmeste ejendom ligger i en afstand af 350 meter nordøst for anlægget. Forholdet til region- kommune- og lokalplanlægningen Padborg Park er beliggende i et område, der er omfattet af Bov Kommunes lokalplan nr. 5/24-1 af 13. februar Efter det oplyste er lokalplanområdet udlagt til flyveplads og køreteknisk anlæg. 4

5 Det fremgår af sagen, at Bov Kommune den 22. oktober 2002 meddelte landzonetilladelse (nr ) til etablering af baneanlæg til køreteknisk anlæg, etablering af vandhul og opførelse af bygning til kontor og teorilokale, kontroltårn samt 2 toiletbygninger. Godkendelsen i 2005 til motorsportsaktiviteter blev muliggjort ved udarbejdelse af regionplantillæg nr. 31 til Sønderjyllands Amts regionplan af juni 2005 og Bov Kommunes lokalplan 5/105 af 30. august 2005 Flyveplads og motorsport i Vesterbæk. Den 5. oktober 2006 afgjorde Naturklagenævnet, at regionplantillæg nr. 31 og lokalplanen stod ved magt. Regionplan , der var gældende, da amtet meddelte de to omhandlede miljøgodkendelser i hhv og 2005, indeholder bl.a. følgende retningslinje om støjende sports- og fritidsanlæg: Nye støjende sports- og fritidsanlæg f.eks. skydebaner og motorsportsbaner, skal søges placeret i allerede støjbelastede områder, eksempelvis i nærheden af erhvervsområder, lufthavne eller stærkest trafikerede veje. De skal endvidere søges placeret uden for områder med stor almen benyttelse som f.eks. bynære rekreative områder, udflugtsområder og områder med turismeinteresser, samt områder af landskabelig værdi, værdifulde naturområder og større uforstyrrede landskaber. Lokalplanområdet på ca. 40 ha i Vesterbæk omfatter Kruså-Padborg Flyveplads, det køretekniske anlæg Padborg Park og Vesterbæk Motocross Club. Det fremgår af lokalplanens redegørelsesdel, at lokalplanen skal sikre en fortsat mulighed for udvikling af aktiviteterne i området og ajourføre hele områdets planlægning. Lokalplanlægningen skyldes navnlig ønskede ændringer på Padborg Park. Padborg Park er i dag godkendt til køreteknisk anlæg, hvor der bl.a. foregår køretekniske kurser, events og licenskurser. Herudover er der tilladelse til at afholde motorsportsløb 5 gange årligt. Padborg Park ønsker at udvide aktiviteterne, så anlægget også kan benyttes til motorsportstræning, dvs. testkørsel, løbs- og starttræning samt trænings- og klubløb. Af lokalplanens 1 fremgår, at lokalplanen har til formål at udlægge området til flyveplads, køreteknisk anlæg, motorsport og lign. støjende sports- og fritidsanlæg, herunder motocross-bane, at fastsætte bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse i området med henblik på at forebygge konflikter mellem områdets forskellige anlæg, at minimere de miljømæssige gener ved at fastsætte bestemmelser for afskærmende beplantning og støjvolde i området. Lokalplanen inddeler i 2.2 området i følgende 4 delområder: - Område I: Start/landingsbane - Område II: Køretekniske anlæg, motorsportsbane - Område III: Bebyggelse - Område IV: Motocross-bane. I 3.2 uddybes anvendelsen af delområderne, hvoraf bl.a. fremgår: 5

6 Område II: Køreteknisk anlæg, motorsportsbane og lign. Inden for området kan etableres nødvendigt baneudstyr, som fx autoværn, bander, skiltestandere, tribuner, sandkasser og lign. Der kan desuden etableres afskærmende beplantning og støjvolde. I 8 fastsættes for hele lokalplanområdet en række bestemmelser om ubebyggede arealer. 8.2 lyder således: Der kan etableres støjafskærmende jordvolde og jordvolde som afgrænsning mod det åbne land. Voldenes højde må ikke overstige 8 m og skal overholde de højdebegrænsninger og bestemmelser om sikkerhedszoner mv., der er fastsat af Statens Luftfartsvæsen i forbindelse med flyvepladsens drift. Jordvolde skal ved tilsåning og beplantning gives et grønt præg. I det omfang miljøgodkendelser for aktiviteter i området stiller krav om støjafskærmning, skal der etableres støjafskærmende jordvolde eller anden afskærmning med udformning, størrelse mv. som angivet i miljøgodkendelsen. Regionplan 2005, der er dateret september 2005 dvs. efter vedtagelse af lokalplan 5/105 - indeholder følgende retningslinje om støjende fritidsaktiviteter: Støjende fritidsaktiviteter. Etablering af nye støjende sports- og fritidsanlæg må som hovedregel kun finde sted, såfremt etableringen samlet set medfører miljømæssige forbedringer. Kommuneplan 2009 indeholder følgende retningslinje for støjende fritidsanlæg: Støjende fritidsaktiviteter Etablering af nye støjende sports- og fritidsanlæg kan som hovedregel finde sted, hvis etableringen samlet set medfører miljømæssige forbedringer. Dette kan f.eks. være tilfældet ved sammenlægning af eksisterende anlæg eller ved etablering af et anlæg til erstatning for allerede eksisterende anlæg. Nye anlæg kan endvidere etableres, hvis lokale kapacitetsmæssige forhold taler herfor. Støjende fritidsanlæg skal søges placeret i allerede støjbelastede områder. Eksempelvis i nærheden af erhvervsområder, lufthavne eller stærkt trafikerede veje. Anlæg må som hovedregel ikke placeres i områder med stor almen benyttelse eller i områder af særlig landskabelig værdi, naturområder eller i uforstyrrede landskaber. I områder, der er beliggende inden for støjkonsekvensområderne, må der ikke ske udlæg af arealer eller ændring af arealanvendelsen til de typer af skydebaner, der fremgår af tabel Der må ikke ske udlæg af arealer eller ændret arealanvendelse til miljøfølsom anvendelse, herunder etablering af spredt bebyggelse, inden for støjkonsekvensområderne omkring støjende sports- og fritidsanlæg, medmindre det af planmyndigheden eller bygherren sandsynliggøres, at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter, jf. tabel og kort Støjen fra Padborg Park 6

7 Det fremgår af amtets miljøgodkendelse af 12. december 2002, at der i 2001 blev udført beregninger 4 af støjen ved nærmeste beboelse i to driftssituationer: Almindelig træning med 12 biler af klassen kategori 1, gruppe N, seriefremstillede biler med effektiv driftstid på 40 min. pr. time: 54 db(a), samt Løbsarrangementer med 20 biler af samme klasse som ved træning, men med en effektiv driftstid på 2x15 minutter pr. time: 55dB(A). Det fremgår af støjrapporten fra 2001, at der i beregningerne blev forudsat etableret en støjvold på 3 meters højde som nærmere skitseret i rapporten. I forbindelse med den omhandlede godkendelse til motorsport hos Padborg Park udførte DanAkustik en beregning af støjniveauet i 7 referencepunkter gengivet i støjrapport af 14. oktober Det fremgår af rapporten, at støjpåvirkningen i omgivelserne er beregnet med udgangspunkt i, at støjen ved den nærmeste nabo netop kan overholde en forventet støjgrænse på 55 db(a). Det fremgår af rapporten, at beregningerne blev udført for køretøjstype 26 (Bil, Saxo) og køretøjstype nr. 30 (Rallycross Sport), jf. bilag 1 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 om støj fra motorsportsbaner. 5 Om beregningsresultatet oplystes bl.a. følgende: Under forudsætning af at støjbelastningen ved den nærmeste nabo (referencepunkt 1) overholder en støjgrænse på 55 db(a) for en træningstime, beregnes et tilsvarende lydeffektniveau på 126,3 db(a), h.h.v. 126,5 db(a) ved anvendelse af køretøj nr. 26, h.h.v. 30. Nærmere beregningsdata fremgår af bilag 2. I en af 24. oktober 2006 har Dansk Automobil Sports Union (DASU), oplyst: Når Saxo-bilerne er opført med en kildestyrke på 126,3 db(a) skal det forstås som konstant kørsel med 2,57 Saxo Biler med en kildestyrke på 122,2 db (bilag 1 værdien) hvilket netop giver 55 db(a) ved naboen. Birch & Krogboe har udført støjmålinger som Miljømåling-ekstern støj for Sønderjyllands Amt, dels for at kontrollere om godkendelsens støjvilkår overholdtes, dels for at vurdere det egenkontrolsystem som Padborg Park har etableret. Resultaterne af målingerne er givet i rapport fra Birch & Krogboe af 8. juli Det fremgår bl.a. af rapportens resume, at med den metode, der er valgt, hvor de måler på forbikørsel der, hvor køretøjerne har den største hastighed, forekommer der for flere aktiviteter en overvurdering af støjniveauet. Ved kørsel med motorcykler, hvor der gives et tillæg for støjens indhold af impulser, er støjbelastningen 55 db(a) ved nærmeste nabo, hvilket er 1 db højere end angivet i egenkontrolsystemet. De udførte målinger og analyser af støjen fra Padborg Park viser, at støjniveauet ved nærmeste nabo ikke overskrider støjgrænserne i virksomhedens godkendelse. 4 DanAkustiks rapport af 1. juni Køretøjstypernes numre er hhv. nr. 27 og 31 forskellen skyldes formentlig anvendelse af et udkast til vejledningen i stedet for den endelige vejledning. 7

8 Rapporten er yderligere refereret i Miljøstyrelsens afgørelse. DanAkustik har den 13. september 2006 udført orienterende målinger tæt ved det punkt, hvor Padborg Parks målinger udføres og har foretaget sammenligninger med egenkontrolanlægget på Padborg Park. Resultatet fremgår af notat af 29. september Det fremgår af notatet, som også anført i Miljøstyrelsens afgørelse: at der for måleperioden kl blev målt: Af DanAkustik: 57,2 db Af Padborg Park, ud fra rådata: 56,2 db Af egenkontrolanlægget: 53 db Miljøstyrelsen har den 6. november 2006 på hjemmesiden for Padborg Park fundet de offentligt tilgængelige tal for egenkontrollen med støj, hvoraf det fremgår, at der i det pågældende tidsrum var et støjniveau på 50 db. Motorsportsbanens egenkontrolsystem Egenkontrolsystemet er beskrevet i notat af 27. marts 2006 fra Motorsportens Akustiklaboratorium. Det fremgår heraf, at egenkontrolsystemet måler støj fra alle aktiviteter, bortset fra løbsarrangementer samt køretekniske kurser, dvs. alm. køreundervisning, og køretekniske opfriskningskurser. Det oplyses, at de køretekniske kurser ikke registreres af egenkontrolsystemet, fordi disse aktiviteter typisk foregår på steder af banen, som er uden for målerens rækkevidde og i øvrigt ikke støjer meget. Kontrolsystemet fungerer ifølge notatet på følgende måde: Kontrol af køretøjer inden start: En lydmåler, i indstillingen fast, registrerer det højeste lydtryk under forbikørsel af et køretøj L pamax. Herefter beregnes køretøjets effektniveau/kildestyrke efter følgende udtryk 6 : L WA = L pamax + 20 log a + Lgm Løbende kontrol Den løbende kontrol udføres med en mikrofon 1 meter fra banen i 1,8 meters højde. Ved hver forbikørsel registreres et støjbidrag fra køretøjet. Ved addition af disse bidrag i en time opnås en fiktiv timemidlet kildestyrke for banen: L W,bane = 10 log ( 10 ( L WA/10) x 70/3600), idet en baneomgang svarer til kørsel i 70 sekunder. Det fremgår af støjrapporten af 14. oktober 2004 fra DanAkustik, at en tilsvarende fiktiv kildestyrke på banen på 126,3 db(a) 7 netop svarer til et timemidlet, A-vægtet støjniveau ved nærmeste bolig på 55 db(a), hvilket svarer til en overføringsfunktion fra L W,bane til nærmeste nabo på -71,3 db. 6 Kontrolmetoden som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 om støj fra motorsportsbaner, afsnit (Nævnets kommentar) 7 2,57 konstant kørende Saxobiler med en kildestyrke på 122,2 db jf. bilag 1 i motorsportsvejledningen. 8

9 Det fremgår endvidere af notatet, at For at sikre at de måle- og beregningstekniske forudsætninger for en korrekt registrering er opfyldt, er det således nødvendigt, at køretøjerne passerer målepunktet et ad gangen, med en indbyrdes afstand, der ikke er under 15 meter og med en afstand til målemikrofonen der ikke varierer mere end 1 meter, dvs. mellem 4 m og 6 m hvis der anvendes en nominel måleafstand på 5 meter. 8 Om begrænsninger i overvågningssystemet i øvrigt anføres det i notatet, at for de situationer, hvor aktiviteten er begrænset til kørsel på langsiden ud for målepositionen, vil der ske en overestimering af den beregnede banekildestyrke og dermed det beregnede ækvivalente lydtrykniveau i referencepunktet p.g.a. at køretøjet i beregningerne tilskrives et bidrag til den samlede støj som om den havde kørt en hel baneomgang, og ikke kun havde kørt på den pågældende langside. For de situationer, hvor aktiviteterne foregår på delstrækninger af banen, som ikke overvåges fra målepositionen, vil der ske en underestimering af den beregnede banekildestyrke og dermed i det beregnede ækvivalente lydtrykniveau i referencepunktet p.g.a. at køretøjet i beregningerne ikke tilskrives et bidrag til den samlede støj. For situationer, hvor to eller flere køretøjer passerer forbi målepositionen for tæt på hinanden vil der ske en underestimering af den beregnede banekildestyrke og dermed i det beregnede ækvivalente lydtrykniveau i referencepunktet som følge af, at registreringsperioden ikke bliver nul-stillet mellem de enkelte passager og det dermed kun er det mest støjende køretøj i en sådan gruppe af køretøjer, der bliver registreret. Ved meget små afstande (<< 5 m.) mellem to køretøjer vil der dog ske en samlet registrering af summen af støjen fra begge køretøjer. Situationer med tætkørende køretøjer vil typisk forekomme i forbindelse med løbsarrangementer, for hvilke der ikke er fastsat støjvilkår og hvor der ikke skal foregå registreringer af det automatiske støjkontrolanlæg. I alle andre situationer end løbssituationer vil der altid være tilstrækkelig afstand mellem køretøjerne til, at der kan foregå en korrekt registrering.. I notatet oplyses, at ubestemtheden ved registrering af det ækvivalente lydtrykniveau i referencepunktet vurderes til at være mindre end eller lig 4 db. Det fremgår endvidere af notatet, at de kontrolmålinger, som blev rapporteret af Birch & Krogboe den 8. juli 2005 viste, at det automatiske målesystem overvurderede det ækvivalente støjniveau i referencepunkterne med 2-3 db. Drift og driftstider for Padborg Park Om driftsforholdene oplyses følgende i Miljøstyrelsens afgørelse: Af miljøgodkendelsen af 12. december 2002 fremgår, at normal drift af det køretekniske anlæg er mandag fredag kl og lørdag kl Det fremgår af Birch & Krogboes rapport af 8. juli 2005 at racerbanen er 12 m bred og den indlagte måleafstand, a, er 8 meter samt, at mikrofonen er anbragt i en højde af 1,8 m. Men det oplystes ikke, hvor mikrofonen var placeret. Indholdet af skrivelsen af 7. november 2009 fra naboerne må forstås således, at egenkontrolsystemet altid beregningsteknisk forudsætter passage i en afstand på 8 meter, men at klagerne mener denne afstand burde være 5 meter. 9

10 Anlægget benyttes væsentligst af kørelærere til baneundervisning, men der forekommer også events, fx. køretekniske kurser og licenskurser for firmaer, institutioner og foreninger, samt motorcykel- og biltests. Hertil kommer i op til fem weekends pr. år egentlige motorsportsarrangementer indenfor tidsrummet kl Sønderjyllands Amt præciserede den 27. november 2003, at miljøgodkendelsen ikke giver mulighed for, at racerkørere kan køre med de biler/motorcykler, som benyttes i forbindelse med motorsport bortset fra kørsel i de op til fem weekends. Som en mulig undtagelse herfor nævner amtet, at reservedele kan testes i racerbiler i forretningsmæssig sammenhæng. Amtet henviser i øvrigt til den beskrivelse, som Padborg Park har udarbejdet af de forskellige aktiviteter: Type 1: 1A køreteknisk kursus til kørekort 1 B opfriskningskursus Type 2: 2A køreteknisk udvidet, fx høj hastighed 2B ADAC kursus, fx økonomikursus 2C MC kursus, sving- og bremseteknik Type 3: Supersportskursus for fx mærkeklubber, forhandlere og dækimportører Type 4: 4A event, fx Fleggaard event med event biler 4B event, fx formel event med specialbyggede formel biler Type 5: 5A event, med mindre, specialbyggede formel 1 biler Type 6: Bil/MC-test, afprøvning af komponenter eller indstillinger Type 7: Licenskursus, afholdes af godkendt instruktør Type 8: Løbsarrangementer i fem weekends pr. år Det fremgår ikke af beskrivelsen, hvilke typer eller klasser af biler der benyttes eller deltager i de forskellige typer af arrangementer. De tidligere trufne afgørelser Sønderjyllands Amts afgørelse om godkendelse af det køretekniske anlæg fra 12. december 2002 indeholdt følgende vilkår om støj: 4. det køretekniske anlægs bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige nedenfor anførte værdier på opholdsarealer til omkringliggende enkeltbeboelser: 55 db(a) mandag-fredag kl. 07:00-18:00 55 db(a) lørdag kl. 07:00-14:00 45 db(a) mandag-fredag kl. 18:00-22:00 45 db(a lørdag kl. 14:00-22:00 45 db(a) søn- og helligdage kl. 07:00-22:00 40 db(a) alle dage kl. 22:00-07:00 Tilsynsmyndigheden kan om nødvendigt, f.eks. i tilfælde af klage, dog højst én gang om året for virksomhedens regning, forlange dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdien. ( ) 5. Der må max. Afholdes 5 motorsportsarrangementer pr. år. Hvert arrangement kan udstrækkes over 2 sammenhængende løbsdage. 10

11 Arrangementerne skal afholdes indenfor tidsrummet kl. 9:00 17: De køretøjer, som benyttes ved arrangementerne, skal til enhver tid overholde de af motorsportsorganisationerne fastsatte støjgrænser. 7. Arrangementerne skal offentliggøres i den lokale uge- eller dagspresse senest en uge inden afholdelse. 8. Højttaleranlæg må alene benyttes i forbindelse med arrangementerne. 9. Anlægget skal være effektivt afspærret uden for åbningstiderne for at imødegå uvedkommende kørsel. 10. Åbningstiderne skal fremgå af tydelig skiltning ved indkørsel til baneanlægget. Det fremgår endvidere af godkendelsens forudsætninger, at Anlægget vil først og fremmest blive benyttet af kørelærere til normal baneundervisning af køreskoleelever. Derudover vil der blive afholdt såkaldte events, f.eks. køretekniske- og licenskurser for firmaer, institutioner og foreninger, samt motorcykel- og biltest. Endelig vil anlægget i max. 5 weekends årligt blive benyttet til motorsportsarrangementer i tidsrummet kl. 9:00 til 17:00. Det vil dreje sig om asfaltbaneløb inden for automobilsport og motorcykelsport (road racing). Løbene vil blive afholdt efter gældende reglement fastsat af DASU (Dansk Automobil Sports Union) for automobiler hhv. DMU (Danmarks Motor Union) for motorcykler. På første dag af et arrangement vil der blive afholdt træning og tidtagning, mens hovedløbet vil blive afviklet på andendagen. Sønderjyllands Amts afgørelse om godkendelse af 20. juni 2005 til motorsportsaktiviteter (tillægsgodkendelse) indeholdt bl.a. følgende vilkår: Støj 2. Padborg Park må benyttes til motorsport indenfor automobilsport og road racing (motorcykler på asfaltbane) max. 3 dage om ugen med følgende indskrænkninger: Motorsportsklubber til træningskørsel omfattende afprøvning af motorkøretøjskomponenter og justeringer af motorkøretøjet, starttræning, træning i konkurrencekørsel og løbssimulering samt klubkonkurrencer og klubløb max. 2 dage om ugen på i alt max. 10 timer inde for tidsrummet kl. 8-16, pr. dag dog max. 7 timer som sammenhængende periode. Træningskørslen kan dog afbrydes af en middagslukning på max. 1 time i tidsrummet kl Træningen skal afvikles på for hvert år faste dage og tidspunkter. Dage og tidspunkter skal offentliggøres senest den 15. marts hvert år i den lokale uge- eller dagspresse, på Padborg Parks hjemmeside samt ved skiltning ved indkørslen til anlægget. Firmaer og racerteams max. 1 dag om ugen i tidsrummet kl til træningskørsel omfattende afprøvning af motorkøretøjskomponenter og justeringer af køretøjet. Offentliggørelse skal ske senest ugedagen før på Padborg Parks hjemmeside samt ved skiltning ved indkørslen til anlægget. Max. 3 dage motorsport om ugen er alene gældende i månederne maj, juni, august og september. I øvrige måneder må der max. foregå motorsport 2 dage om ugen og med den yderligere indskrænkning, at det samlede antal dage med motorsport i perioden 15. november til 15. marts, begge dage incl., ikke overstiger 10 dage. 11

12 I alle tilfælde må der ikke foregå motorsport på søn- og helligdage, herunder grundlovsdag. Afvikling af motorsportsarrangementer som fastlagt i miljøgodkendelsen dateret den 12. december 2002 dog undtaget. Motorsportsaktiviteterne skal afvikles efter gældende regler som fastsat af de respektive danske motorsportsorganisationer DASU og DMU, herunder støjudsendelse for det enkelte køretøj. Det gælder også for udenlandske arrangører. I alle tilfælde skal regler fastsat af internationale motorsportsorganisationer overholdes. Ligeledes må der kun anvendes køretøjer, som Padborg Park efter såvel nationale og internationale motorsportsorganisationer har tilladelse til at benytte. 3. Bidraget fra Padborg Park som motorsportsbane til det ækvivalente støjniveau i db(a) må på opholdsarealer ved omkringliggende spredt bebyggelse ikke overstige følgende værdier: hverdage kl db(a) hverdage kl db(a) lørdage kl dB(A) lørdage kl db(a) Støjgrænserne er angivet som det ækvivalente A-vægtede støjniveau inden for 1 time med repræsentative støjforhold. 4. der skal ved afvikling af de nævnte motorsportsaktiviteter gennem tilstedeværelse af den driftansvarlige for anlægget, alternativt en instruktør, klubleder eller lignende, sikres, at miljøgodkendelsen bliver overholdt. 5. Højttaleranlæg må ikke benyttes. Egenkontrol 6. Der skal føres journal over afvikling af motorsportsaktiviteterne indeholdende benyttede køretøjstyper, antal køretøjer og kørselsmønster. Optegnelsen skal kunne danne grundlag for en beregning af støjudsendelsen fra en konkret aktivitet. 7. Tilsynsmyndigheden vil til enhver tid på grundlag af Padborg Parks journal kunne kræve udført en støjberegning af en konkret aktivitet. Beregningen skal udføres af et firma eller laboratorium, som har den nødvendige akkreditering eller godkendelse fra Miljøstyrelsen. Virksomheden skal afholde alle omkostninger i forbindelser hermed. 8. Som dokumentation for støjudsendelsen fra Padborg Park skal der etableres et fast overvågningssystem med installering af et eller flere stationære målepunkter på baneområdet. Målingerne skal kunne overføres til en central computer for løbende beregning af støjbelastningen ved nærmeste naboer. En beskrivelse af overvågningssystemet skal foreligge senest 1 måned efter meddelelse af godkendelsen hos tilsynsmyndigheden. Et firma eller laboratorium, som har akkreditering eller godkendelse fra Miljøstyrelsen til udførelse af støjberegninger, skal stå som ansvarlig for projektet. En placering af de stationære målepunkter uden for baneområdet kan accepteres, såfremt der foreligger en faglig eller praktisk begrundelse. Systemet skal være i drift senest 3 måneder efter meddelelse af miljøgodkendelsen. Tilsynsmyndigheden vil til enhver tid kunne kræve en afrapportering af de udførte målinger og beregninger. 12

13 Data skal opbevares i mindst 5 år. Virksomheden skal afholde alle omkostninger i forbindelse med etablering og drift af overvågningssystemet. Miljøstyrelsens afgørelse af 15. december 2006 lyder således: A. Miljøstyrelsen stadfæster Sønderjyllands Amts miljøgodkendelse af 20. juni 2005 til motorsportsaktiviteter, idet styrelsen ophæver godkendelsens vilkår 2, 3, 4, 7 og 8 og erstatter dem med følgende: Vilkår 2 får følgende ordlyd: 2. Padborg park må benyttes til motorsport indenfor automobilsport og road racing indenfor tidsrummet kl i 3 hverdage (mandag lørdag) pr. uge i månederne maj, juni, august og september, og i 2 hverdage (mandag lørdag) pr. uge i andre måneder. Dog må der højst være 10 dage med motorsport i perioden 15. november 15. marts. Bortset fra de arrangementer, som er omfattet af miljøgodkendelsen af 12. december 2002, må der ikke foregå motorsportsaktiviteter på søn- og helligdage og grundlovsdag. Motorsportsaktiviteterne skal foregå på faste ugedage, og de valgte ugedage for den kommende 12 måneders periode skal offentliggøres senest den 15. marts hvert år i den lokale uge- eller dagspresse, på Padborg Parks hjemmeside samt ved skiltning ved indkørslen til anlægget. Motorsport omfatter træningskørsel, herunder afprøvning af komponenter på og justering af motorsportskøretøjer, starttræning, træning i konkurrencekørsel og løbssimulering, samt konkurrencer og klubløb, samt øvrig kørsel med motorsportskøretøjer. Vilkår 3 får følgende ordlyd: 3. Bidraget fra Padborg Park som motorbane til det ækvivalente støjniveau må på opholdsarealer ved omliggende boliger ikke overstige følgende værdier: hverdage kl db(a) lørdage kl db(a) lørdage kl db(a) Støjgrænserne er angivet som det ækvivalente A-vægtede lydtrykniveau indenfor 1 time. Vilkår 4 får følgende ordlyd: 4. Der skal ved afvikling af de nævnte motorsportsaktiviteter være en person til stede med ledelsesansvar for, at miljøgodkendelsen overholdes. Vilkår 7 får følgende ordlyd: 7. 13

14 Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid, dog højst en gang pr. år, kræve det eftervist ved støjmåling og/eller beregning udført som Miljømåling-ekstern støj, at støjvilkåret jf. vilkår 3 er overholdt. Virksomheden skal afholde alle omkostninger herved. Vilkår 8 får følgende ordlyd: 8. Til egenkontrol af støjbelastningen fra Padborg Park skal der etableres et fast anlæg, hvor støjen fra et eller flere målepunkter i nærheden af banen registreres, og hvor der på grundlag heraf foretages løbende beregning af støjniveauet som middelværdi over 1 time i et punkt ved den mest støjbelastede bolig. Senest den 1. marts 2007 skal Padborg Park lade udarbejde en dokumentation og instruktion om kalibrering og kontrol af anlægget til egenkontrol. Instruktionen skal følge principperne for kontrol af måleudstyr til brug for Miljømåling-ekstern støj. Dog skal støjmåleudstyret opfylde IEC 60651, type 2. Desuden skal der inden 1. juni 2007 gennemføres en Miljømåling-ekstern støj hvor anlæggets støjbelastning af omgivelserne bestemmes ved beregning på grundlag af måling af kildestyrken af et repræsentativt antal eventsbiler og DTC biler, der kører på anlægget. Med samme frist skal Padborg Park lade foretage en vurdering af, om andre støjkilder end de, der bestemmes af det faste støjovervågningsanlæg, har betydning for støjbelastningen ved den mest belastede bolig. Vurderingen skal indgå som en del af den nævnte måling af anlæggets støjbelastning. B. Miljøstyrelsen stadfæster samtidig hermed Sønderjyllands Amts godkendelse af 15. marts 2006 af ændrede køretider ved motorløbet den 9. september 2006, idet styrelsen præciserer at der er tale om ét arrangement og ikke en godkendelse af fortsatte motorløb i aftenperioden. I forbindelse med afgørelsen bemærkede Miljøstyrelsen bl.a.: Støjbelastning og køretider, motorsport Miljøstyrelsens vejledning om motorsportsbaner indeholder retningslinjer for vurdering af støjbelastningen fra motorsportsbaner og angiver vejledende støjgrænser og træningstider med afhængighed af støjniveauet, samt vejledning om weekendarrangementer. Det fremgår af vejledningen, at miljøgodkendelser ikke skal fastsætte støjgrænser for løb og konkurrencer i weekends, men derimod sætte grænser for antallet af arrangementer pr. år. Samt en tidsmæssig begrænsning af kørslen på de enkelte løbsdage. De vejledende grænseværdier for motorsportsbaner med tre træningsdage pr. uge er 53 db om dagen og 48 db om aftenen ved spredt beboelse i det åbne land. Miljøstyrelsen finder ikke særlige grunde til, at disse grænseværdier skulle fraviges for Padborg Park, og styrelsen ændrer derfor godkendelsens støjgrænser i overensstemmelse hermed. Derimod angiver vejledningen ikke, at der ud over en regulering af støjniveauet og antallet af træningsdage yderligere kan ske en regulering af den samlede køretid i timer pr. uge, og styrelsen finder ikke i den aktuelle sag belæg for det. Derfor ophæver styrelsen godkendelsens vilkår om en højeste samlet køretid på 10 timer for motorsportsklubber pr. uge. 14

15 Regulering af motorsport, udlejningskørsel og køretekniske aktiviteter Det fremgår også af motorsportsvejledningen, at der på nogle motorsportsbaner foregår beslægtede aktiviteter som fx køreteknisk undervisning og udlejningskørsel, og at disse aktiviteter skal reguleres efter støjvejledningen. Støjvejledningen giver imidlertid ikke specifikke anvisninger, der kan benyttes til at skelne generelt og entydigt imellem motorsport og udlejningskørsel, og netop dette spørgsmål har givet anledning til problemer i andre sager om støj fra asfaltbaner, som benyttes både til køreteknisk undervisning og til motorsport. Hensigten med opdelingen er, at udlejningskørsel (til fx firmaarrangementer, polterabend) reguleres som virksomhedsstøj på samme måde som forlystelsesparker, mens kørsel på den måde, der karakteriserer motorsport, reguleres efter motorsportsvejledningen, selvom kørslen ikke finder sted på en bane, der er ejet af en klub, men på en lejet bane. Prøvekørsel med køretøjer, der overholder kravene til at kunne godkendes til gadebrug, kan sidestilles med kørsel på et køreteknisk anlæg, og reguleres også efter samme retningslinjer som virksomhedsstøj. Miljøstyrelsen lægger til grund, at opfattelsen af støj fra typisk motorsport er anderledes end generel virksomhedsstøj. Motorsport er kendetegnet ved hyppige gentagelser af ensartede støjbegivenheder, som har en karakteristisk lyd af motorer ved høje omdrejninger, og både støjens karakter og det forhold, at der er tale om en fritidsaktivitet, kan bevirke, at støjgenerne opleves anderledes. Støj fra motorsportsbaner reguleres ved at fastsætte de tidsrum (antal dage pr. uge og tidsrum indenfor den enkelte dag), hvor der kan foregå motorsport, samt støjgrænser for træningskørsel. Ved fastsættelsen af de vejledende støjgrænser for motorsport er det ikke forudsat, at der er støjende aktiviteter udenfor disse tidsrum. Støj fra virksomheder reguleres derimod alene ved at fastsætte grænser for den støj, som virksomheden forårsager, når den støjer mest. Det er således som regel de samme grænser der gælder, hvad enten virksomheden støjer mest hele tiden eller det kun er lejlighedsvist, den mest støjende driftstilstand optræder. Det fremgår af bemærkningerne i klagerne, at det i den foreliggende sag ikke har været muligt at opstille tilstrækkeligt klare og entydige regler om, hvilke af aktiviteterne på Padborg park, der skal henregnes til motorsport og som er omfattet af den påklagede miljøgodkendelse, og hvilke aktiviteter der skal henregnes som køreteknisk undervisning eller udlejningskørsel. Hverken miljøgodkendelsen af 12. december 2002, amtets afgørelse af 27. november 2003, eller den opstilling af aktiviteterne i 8 grupper med underpunkter, som Padborg Park har foretaget, giver den fornødne klarhed eller entydighed. Begreberne event og test er ikke defineret på en måde, som har sammenhæng med den frembragte støj, og også betegnelsen kursus er benyttet i flere sammenhænge, hvorfra der forventes meget forskellig støjudsendelse. Efter Miljøstyrelsens vurdering bør en opdeling mellem motorsport og andre aktiviteter som udlejningskørsel, køreteknisk undervisning o.l. være baseret på støjudsendelsen fra de typer af køretøjer, der benyttes til enkelte typer af arrangementer, således at der i forbindelse med køreteknisk undervisning og udlejningskørsel alene benyttes støjsvage køretøjer. Støjbilledet fra kørsel med få, støjende køretøjer vil have samme karak- 15

16 ter som motorsport, hvorimod støjen fra kørsel med flere, støjsvage køretøjer ikke har tilsvarende karakteristika. Ifølge bilag 1 til motorsportsvejledningen er de mindst støjende af de relevante typer af motorsportskøretøjer Road Racing 80 ccm standard, PR 125 ccm standard (Aprilla) og biler klasse N. Kildestyrken af de nævnte klasser er omkring eller under 118 db re 1 pw. Kildestyrken af de mest støjende Road racing maskiner og biler (DTC) er omkring 129 db re 1 pw. Til sammenligning hermed er kildestyrken af typegodkendte biler under maksimal acceleration ca. 105 db re 1 pw. Som kriterium for en opdeling kan det foreslås, at kørsel med køretøjer med kildestyrke over db betegnes som motorsport. Omregnet til den måleposition, som egenkontrolsystemet benytter, svarer kriteriet til et A-vægtet maksimalniveau på omkring db. Den påklagede afgørelse vedrører imidlertid ikke spørgsmålet om, hvilke aktiviteter der er omfattet af godkendelsen af 12. december 2002 eller amtets afgørelse af 27. november 2003, og dermed kan Miljøstyrelsen ikke ændre den opdeling, som fremgår heraf. Derimod kan styrelsen afgrænse, hvilke aktiviteter der er omfattet af miljøgodkendelsen til motorsport. Ud fra de anførte betragtninger ændrer Miljøstyrelsen godkendelsens afgrænsning til at omfatte: Træningskørsel, herunder afprøvning af komponenter på og justeringer af motorsportskøretøjer, starttræning, træning i konkurrencekørsel og løbssimulering, samt konkurrencer og klubløb, samt øvrig kørsel med motorsportskøretøjer. Kontrol og egenkontrol Det fremføres i klagen fra naboerne, at amtet ikke gør en tilstrækkelig indsats for at kontrollere anlægget, samt at man ikke finder Padborg Parks anlæg til egenkontrol pålideligt. Tilsynsmyndigheden skal selv undersøge og behandle klager. Herunder skal tilsynsmyndigheden nærmere undersøge, om der foreligger ulovlige forhold. Det vil i en sag som den foreliggende sige, at den skal undersøge om et forhold er i strid med godkendelsen for anlægget eller øvrige miljømæssige bestemmelser. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden håndhæve bestemmelserne. Som minimum skal den indskærpe forholdet og indgive politianmeldelse, hvis det ikke er tilstrækkeligt til at bringe forholdet til ophør, eller hvis der er tale om gentagelse eller en grov overtrædelse. Miljøstyrelsen har modtaget oplysninger om, at amtet har foretaget et større antal tilsyn, og at amtet har meddelt indskærpelse til Padborg Park. Med hensyn til støjforholdene finder Miljøstyrelsen ikke, at der forelå en dokumentation af den forventede støjbelastning fra motorsport på Padborg Park forud for godkendelsen. Imidlertid er der udført en orienterende beregning af sammenhængen mellem støjen, som måles med anlægget for egenkontrol, og støjbelastningen i omgivelserne. 16

17 Desuden er det beregnet, at der kan foregå kørsel med et mindre antal motorsportskøretøjer uden overskridelse af en støjgrænse på 55 db. Den beregnede sammenhæng benyttes i den daglige drift til at sikre at støjgrænsen overholdes ved udelukkelse af for støjende biler. Miljøstyrelsen vurderer imidlertid ikke, at der foreligger en fyldestgørende dokumentation af anlægget til egenkontrol, ligesom styrelsen ved sin besigtigelse 23. oktober 2006 bemærkede, at anlæggets mikrofon var anbragt på en måde som i væsentlig grad påvirker måleresultaterne. Ved sammenligning mellem anlæggets resultater om resultaterne af den Miljømåling-ekstern støj som Birch & Krogboe har udført, blev det fundet at anlæggets visninger var 4-9 db højere end miljømålingerne. Ved den seneste sammenligning mellem anlæggets visninger og orienterende støjmålinger 13. september 2006 var anlæggets visning 4 db lavere end støjmålingen. Miljøstyrelsen fastsætter derfor vilkår om, at der skal udarbejdes dokumentation for og instruktion om kalibrering og kontrol af anlægget til egenkontrol. Desuden skal der senest 1. marts 2007 gennemføres en Miljømåling-ekstern støj, hvor anlæggets støjbelastning af omgivelserne bestemmes ved beregning på grundlag af måling af kildestyrken af et repræsentativt antal eventsbiler og DTC-biler der kører på anlægget. Endvidere skal der foretages en vurdering, der indgår som del af målingen, af, om andre støjkilder end motorstøjen ved den pågældende langside har betydning for støjbelastningen. Øvrige bemærkninger Med hensyn til bemærkningen fra Danmarks Naturfredningsforening om, at der ikke skal være aktiviteter i juli måned, skal styrelsen bemærke, at godkendelsen af 12. december 2002 ikke indeholder en sådan pause i aktiviteterne. Da klagefristen for denne afgørelse er udløbet, har Miljøstyrelsen ikke hjemmel til at tage den op til behandling. Den påklagede godkendelse har vilkår om, at der i juli måned kun tillades motorsport i 2 dage pr. uge, mens der i andre måneder tillades tre køredage om ugen. Styrelsen opretholder denne del af vilkåret, men finder ikke anledning til yderligere skærpelse af støjreguleringen i juli måned. Miljøstyrelsen er enig i bemærkningerne fra Padborg Park om, at kravet om, at køretøjerne overholder DA- SU/DMU regler om støj, er overflødigt, ligesom det ikke er miljømæssigt begrundet at der er instruktør eller en ansvarlig leder til stede. Styrelsen ophæver derfor de pågældende vilkår.. Styrelsen kan heller ikke tilslutte sig kravet om, at der skal etableres støjvolde eller skærme omkring anlægget. Når støjen reguleres ved at fastsætte grænser for støjbelastningen, skal der ikke her ud over fastsættes vilkår for de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger.. Ændrede køretider ved motorløb 17

18 Der er ikke i motorsportsvejledningen angivet anbefalede tidsrum for motorsportsløb i weekend, men det fremgår, at motorsportsbaner ikke bør benyttes til træning og lignende efter kl. 18 på lørdage. For andre asfaltbaner skal løb og lignende arrangementer, som kan foregå uden fastsatte støjgrænser i et begrænset antal weekends pr. år, afsluttes inden kl de pågældende dage. Tidsgrænsen for løb i miljøgodkendelsen af 12. december 2002 er i overensstemmelse med denne praksis. Miljøstyrelsen vurderer, at det betegner en væsentlig forøgelse af forureningen, når motorsportsløb forlænges i aftenperioden, fordi de omkringboende har større støjfølsomhed i denne periode. Styrelsen lægger her til grund, at der som regel forekommer højere støjniveauer fra løb end fra andre motorsportsaktiviteter, blandt andet som følge af brug af højttalere. Derfor kan Miljøstyrelsen ikke tilslutte sig, at tidsrummet for løb på Padborg Park generelt forskydes, så et eller flere løb afsluttes i aftenperioden efter kl. 18. Styrelsen kan dog stadfæste amtets tillæg af 15. marts 2006 til ændring af køretiden ved et enkelt løb den 9. september Klagerne Danmarks Naturfredningsforenings klage til Miljøklagenævnet af 11. januar 2007 lyder således: Vi anser en miljøgodkendelse af et motorsportsanlæg for at have principiel karakter og landsdækkende betydning. Kommunalreformen, hvor miljøgodkendelser og tilsynet nu er lagt ud til kommunerne, medfører også et behov for rammer for nye anlæg af denne type. Derfor bør Miljøklagenævnet efter vores opfattelse tage sagen op. Danmarks Naturfredningsforening har i sin klage over miljøgodkendelsen fra Sønderjyllands Amtsråd udtrykt uenighed i, at der ikke under punktet støj stilles krav om støjafskærmende foranstaltninger. Miljøstyrelsen har afvist denne del af vores klage med henvisning til fastsættelsen af en maksimal støjgrænse. Midlerne til at overholde støjgrænsen vil Miljøstyrelsen ikke blande sig i. Imidlertid skriver Miljøstyrelsen et andet sted i sin afgørelse, at man ikke vil støtte et naboforslag om foranstaltninger til at undgå fusk med Padborg Parks egne støjmålinger. Her er begrundelsen, at et tilsyn med et sådant vilkår ikke er muligt. Danmarks Naturfredningsforening finder derfor, at Miljøstyrelsens begrundelse for at afvise støjafskærmende foranstaltninger udvandes af styrelsen selv. Vi skal derfor bede Miljøklagenævnet revurdere denne del af vor klage til Miljøstyrelsen. Danmarks Naturfredningsforening mener, at med usikkerheden omkring støjniveauet bør der sættes mest muligt ind på at begrænse støjen fra Padborg Park. I denne forbindelse har vi bemærket, at Miljøstyrelsen i sin afgørelse henviser til amtets forskellige kategorier af arrangementer. Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at afgørelsen skaber den fornødne klarhed om, hvornår der er tale om motorsport-lignende aktiviteter. Det er fortsat et gråt område, som bør afklares af hensyn til lokalsamfundet og den fremtidige administration af miljøgodkendelsen. Klagen fra Birthe og Johannes Petz, Tøndervej 37, 6330 Padborg samt Janne og Frede Larsen, Tøndervej 64, 6330 Padborg af 12. januar 2007 lyder således:. 18

19 Indledning: banen blev etableret som et almindeligt køreteknisk anlæg med tilladelse til 5 årlige motorsportsarrangementer. Banens ejer har siden aldrig lagt skjul på, at hensigten var at få en motorsportsbane. Ved banens etablering er der aldrig taget hensyn til miljøbeskyttelseslovens vedrørende støjudsendelse og forebyggelse af støj. Vi henviser til miljøbeskyttelseslovens 1. stk. 2 1) og 2 2). Fra etableringstidspunktet og frem til i dag med den meddelte miljøgodkendelse er der uomtvisteligt sket en meget betydelig ændring i anvendelsen i forhold til det oprindelige planlagte og tilladte. I dette forløb er aktiviteterne blevet udvidet i meget betydelig grad, hvilket har medført store gener. Padborg Park har ved denne fremgangsmåde, efter vores opfattelse, opnået den ønskede drift på langt mere lempelige vilkår end det ville have været tilfældet, hvis der fra starten havde været søgt om etablering af en motorsportsbane frem for et køreteknisk anlæg. Det kan konstateres, at der ikke foreligger valide støjmåledata, hvilket vi har anført i de klager vi har indgivet til forskellige instanser, uden at det har medført forbud eller andet. Nu anerkender Miljøstyrelsen, at der er stor divergens i støjmåleresultaterne. Det kan omkring dette punkt endvidere bemærkes, at Padborg Park selv har offentliggjort måleresultater, der er urigtige. Dette fremgår af Miljøstyrelsens afgørelse på siderne 4 og 5. Padborg Park havde på hjemmesiden oplyst, at støjudsendelsen var 50 db, mens 3 forskellige måleresultater reelt viste udledninger på henholdsvis 57.2, 56.2 og 53 db. Vi anser følgende 4 yderligere punkter i miljøgodkendelsen for kritisable, og af større og principiel betydning. Vi finder at miljøgodkendelsen stadig er meget uklar på en række områder, og på en række væsentlige punkter meget vanskelig at kontrollere, hvilket Miljøstyrelsen også fremfører. 1. Virksomhedens støjovervågningsanlæg drives af virksomheden selv. Vi finder dette forhold meget kritisabelt, idet tilsynsførende myndighed fra dag 1 og til dags dato, hvilket er 4 år, ikke har været i stand til at kontrollere støjmåleanlæggets pålidelighed. Tilsynsførende myndighed som var Sønderjyllands Amt har overfor os ved flere lejligheder både mundtligt og skriftligt meddelt, at de ikke så sig i stand til at kontrollere støjudsendelsen. (Se vedlagt bilag) 9. Dette forhold har været genstand for store og uholdbare konflikter parterne imellem. Og med store menneskelige omkostninger for omkringboende naboer. Egenkontrolsystemet af støj er yderst utroværdigt, hvilket Miljøstyrelsen også fremfører, ved besigtigelse af anlægget den 23. oktober Vi finder det påkrævet, at der opsættes et støjmålesystem, der er uden for virksomhedens indflydelse. Dette finder vi særligt påkrævet, idet der ikke er stillet krav om fysisk støjafdæmpende foranstaltninger omkring banen. (Støjafskærmning). 9 Ikke vedlagt nævnets afgørelse. 19

20 Banen er placeret i det åbne og flade land, uden nogen form for støjafskærmning, og kan høres mange kilometer væk. Ved banens anlæggelse er der på ingen måde taget hensyn til forebyggelse af støjudsendelsen. 2. Vi finder, at den tilladte støjudsendelse fra banen, er givet på forkert grundlag, idet der er givet tilladelse til 5 ugentlige motorsportsdage. Padborg park 3 dage og den opadliggende motocross 2 dage. Derfor finder vi det rigtigt, at den udsendte støj beregnes ud fra 5 motorsportsdage. 3. Vi finder det meget kritisabelt, at der ikke forelå en dokumentation for støjbelastning fra motorsport på Padborg Park forud for godkendelsen, som Miljøstyrelsen også gør opmærksom på. Dvs. at miljøgodkendelsen er givet på urigtigt grundlag. Der er således tale om forkert retsanvendelse, hvilket bør medføre, at Miljøklagenævnet behandler sagen. Miljøgodkendelsen bør på en baggrund kaldes tilbage, hvorefter Padborg park må ansøge på ny. Ansøgningen må i dette tilfælde underbygges af tilstrækkelig og valid dokumentation for støjbelastningen. 4. Vi finder det meget nødvendigt, at der bliver en helt klar adskillelse mellem motorsport og køreteknik. Det fremgår af Miljøstyrelsens bemærkninger på side 13, at det ikke har været muligt at skelne mellem de forskellige typer af aktiviteter event, test, kursus og racerskole. Denne type aktiviteter, har en støjudsendelse som motorsport, og der køres også kun med motorsportsbiler ved disse aktivitetsbetegnelser. Amtet har blot lagt Padborg Parks egene udarbejdede beskrivelser til grund, hvilket ikke kan være korrekt. Der må foreligge objektive afgrænsninger for, at en miljøgodkendelse kan efterleves og kontrolleres. Det har kunnet konstateres, at dette ikke frem til dato har været tilfældet. Der har ikke kunnet foretages en effektiv valid kontrol, hvilket myndighederne har erkendt. Der er således tale om et ureguleret område, hvor der er behov for en klar administrativ afgørelse, der kan medvirke til skabelse af klare retningslinjer. Vi foreslår, at kørsel med biler, som er indregistreret til gadebrug, og som opfylder lovens krav herom betegnes køreteknik, og at alle andre former for kørsel betegnes som motorsport, uanset hvilken kreativ betegnelse virksomheden kalder aktiviteten. Vi finder disse 4 punkter af en meget væsentlig og principiel karakter. Siden anlæggets start 1. maj 2003 har området været udsat for en grænseoverskridende støj, uden hensyntagen til miljøet, dvs. mennesker og husdyr er dybt berørt i en stor radius omkring banen. Myndighederne har ikke været i stand til at gribe ind, skønt der har været et stort antal klager fra omkringboende. Myndig- 20

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00416 Ref.: BAB/SMA AFGØRELSE i sag om støj fra paintballbane - Åkirkebyvej 138, Rønne Natur-

Læs mere

MOTORSPORTSBANER I DEN FYSISKE

MOTORSPORTSBANER I DEN FYSISKE Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 113 Offentlig Indhold FORORD 7 1 MOTORSPORTSBANER 9 1.1 MOTORSPORTEN I DANMARK 10 1.1.1 Speedway 10 1.1.2 Motocross 10 1.1.3 Road Racing 10 1.1.4 Gokart

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010):

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 10 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 21. december 2010 J.nr. MKN-100-00788 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane 1. Amtets afgørelse Viborg Amt meddeler herved på vilkår godkendelse af Fårup Motocrossbane på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92 B, 8850 Bjerringbro.

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup CVR nr. 26 69 86 87 Tillæg til miljøgodkendelse 1200 årlige skolehelikopteroperationer på Koldingegnens Lufthavn ApS, matr. nr. 6a Bønstrup By, Vamdrup

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. Glumsø-Fensmark Jagtforening. v/ Kresten Skagge Pedersen Nødholmsvej 51 4171 Glumsø

Team Virksomhed og Spildevand. Glumsø-Fensmark Jagtforening. v/ Kresten Skagge Pedersen Nødholmsvej 51 4171 Glumsø Glumsø-Fensmark Jagtforening v/ Kresten Skagge Pedersen Nødholmsvej 51 4171 Glumsø Tillæg til miljøgodkendelse Glumsø-Fensmark Jagtforening Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Jeannie Kristensen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. december 2014 J.nr.: NMK-31-01112 Ref.: JAV AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en sidebygning til eksisterende maskinhus på ejendommen matr.nr. 22 Notmarkskov, Notmark, der ligger på Kornbæk 7, 6440 Augustenborg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen Grønnegangen 42, 3070 Snekkersten

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen Grønnegangen 42, 3070 Snekkersten Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. august 2013 J.nr.: NMK-33-01800 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50

Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50 Mads-Peter Kristensen Dato: 7. december 2015 Enghaven 11 Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG på ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. januar 2016 J.nr.: NMK-33-02877 KlageID: 62959 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afgørelse om at et boldbur i Rådhusparken ikke er i strid med områdets planlægning

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afgørelse om at et boldbur i Rådhusparken ikke er i strid med områdets planlægning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. februar 2015 J.nr.: NMK-33-02596 Ref.: SSC-NMKN AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afgørelse om at et boldbur i Rådhusparken

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2016 J.nr.: NMK-513-00038 KlageID: 90180 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om et skilt i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Det bemærkes, at der ikke med kommunens afgørelse af 10. juni 2014 er truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1.

Det bemærkes, at der ikke med kommunens afgørelse af 10. juni 2014 er truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 09. december 2014 J.nr.: NMK-33-02552 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes dispensation fra lokalplan til opførelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej, Ålsgårde, i Helsingør

AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej, Ålsgårde, i Helsingør Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2015 J.nr.: NMK-33-02454 Ref.: macos AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Peter Bachmann Tøndervej 43 Vedsted 6500 Vojens Mail: pb@spartelpeder.dk 1. oktober 2013 Sagsident: 13/28205 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Teknik og Miljø

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse

Afgørelse Landzonetilladelse Haderslev Golfklub v. Lars Seide Olesen Viggo Carstenssensvej 7 6100 Haderslev 19. maj 2014 Sagsident: 14/15349 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Haslev Modelflyveklub att.: Uffe Bindzus e-mail: bubhaslev@gmail.com Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N Teknik, Erhverv og Kultur 30.juni 2015 Sagsnummer 480-2015-80089 Dokument nr. 480-2015-185134 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 6377 Nordfyns Kommune Østergade

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning af delområde 1 og 3 - Kongevejen 235 (Skibsegen)

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning af delområde 1 og 3 - Kongevejen 235 (Skibsegen) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. august 2015 J.nr.: NMK-33-02957 KlageID: 66958 Ref.: KAGRA-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Henrik Langtofte Larsen Søbanken 2 Jorløse 4470 Svebølle DATO 28. oktober 2015 SAGSNR. 326-2015-51444 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 21. oktober 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26 48

Læs mere

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en TDC A/S fiberstation for mobiltelefoni på ejendommen matr.nr. 65 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 38, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Niels Skov Jensen Centralgårdsvej 90 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.:72577777Fax:72578888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT for Brabrand-Tilst Ungdomsskoles go-kartbane på Depotområde Tirstrup Godkendelsen omfatter: Kørsel med go-karts Dato: 7. maj 2002 Godkendt:......

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. FK-Ejendomme VVM - screening lysanlæg Frederiksberg Stadion. Afgørelse om ikke VVMpligt. Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Projektet

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

Tommy Schink Våninggade 11, Pøl 6430 Nordborg

Tommy Schink Våninggade 11, Pøl 6430 Nordborg Tommy Schink Våninggade 11, Pøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en ny ladebygning i forlængelse af en eksisterende udbygning på ejendommen matr.nr. 249 Pøl, Nordborg, der ligger på Våninggade

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013 DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013 Lydmålermanual Retningslinjer for lydmålere i DMU Miljø-koordinatorgruppen 2013 FRA ALMENT REGLEMENT 01.111.1. Lydmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Egebjergvej 4, 6818 Årre som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02 for

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01-10-2013

Læs mere

Ronni Fogt Caspersen Guderupvej 2 6440 Augustenborg

Ronni Fogt Caspersen Guderupvej 2 6440 Augustenborg Ronni Fogt Caspersen Guderupvej 2 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre et udhus på ejendommen matr.nr. 23 Hundslev, Notmark, der ligger på Guderupvej 2, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486 AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Ålborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-07-2010

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30. Henrik Højer Lundergaardsvej 8 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. februar 2008 til en kommune

Statsforvaltningen brev af 1. februar 2008 til en kommune Statsforvaltningen brev af 1. februar 2008 til en kommune 01-02- 2008 Statsamtet Sønderjylland har modtaget en række klager af blandt andet 2. august 2004, 20. maj 2005 og 9. februar 2006 over Sønderjyllands

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 /-}-,ini ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 112 for et fritidsområde på Mosegård i Hedeland REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge

Læs mere

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. juni 2014 J.nr.: NMK-512-00048 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 24. marts 2014 J.nr.: NMK-31-00874 Ref.: Bibis AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom

Læs mere

Campingtilladelse Bildsø Camping

Campingtilladelse Bildsø Camping Bildsø Camping v/ Dorthe Kristensen 4200 Slagelse Sendt som digitalt post Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Campingtilladelse Bildsø Camping Slagelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en vognmandsvirksomhed mv. i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om en vognmandsvirksomhed mv. i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. januar 2016 J.nr.: NMK-31-01607 KlageID: 77428 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om en vognmandsvirksomhed mv. i Høje-Taastrup

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

02-10-2013 13/32083. Sønderborg Kommune har den 5. august 2013 modtaget din ansøgning om opførelse af redskabsskur.

02-10-2013 13/32083. Sønderborg Kommune har den 5. august 2013 modtaget din ansøgning om opførelse af redskabsskur. 02-10-2013 13/32083 Landzonetilladelse til opførelse af redskabsskur på ejendommen matr.nr. 288 Holm, Nordborg, der ligger på adressen Brønd 3, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 5. august 2013 modtaget

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. F31

Tillæg 1 til lokalplan nr. F31 Tillæg 1 til lokalplan nr. F31 for boligområdet syd for Lillevangsvej i Fredensborg MILJØ & TEKNIK Indholdsfortegnelse Generel orientering... 3 Indholdsoversigt... 5 Lokalplantillæggets formål og indhold...

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

Gerhard Jacobsen Illerstrandvej 20 6310 Broager

Gerhard Jacobsen Illerstrandvej 20 6310 Broager Gerhard Jacobsen Illerstrandvej 20 6310 Broager Landzonetilladelse til at renovere eksisterende udhuse og opføre en dobbelt carport på ejendommen matr.nr. 107 Iller, Broager, der ligger på Illerstrandvej

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro Henrik Seidelin Kummerlev 5 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-5-14 23-01-2014 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus (overdækning samt redskabsrum)

Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus (overdækning samt redskabsrum) Jacob Mai Lemming Vestre Skolevej 19 8464 Galten Mail: lemming.j@gmail.com Dato: 8. oktober 2015 Sagsnr.: 15/48834 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus

Læs mere

Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg

Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en dobbelt garage på ejendommen matr.nr. 35 Hundslev, Notmark, der ligger på Engvej 1, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 6. januar 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 6. januar 2013 kl. 15:30. Per Danielsen Grønbækvej 10 9460 Brovst Per-danielsen@hotmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Lov om naturbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer.

Lov om naturbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer. Finn Gravesen Over Jerstalvej 62 A 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 22. januar 2015

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20120813T100503.528\20120813T100505.387\bf1f918b-420b-4fbc-a...

file://c:\adlib Express\Work\20120813T100503.528\20120813T100505.387\bf1f918b-420b-4fbc-a... Page 1 of 1 From: Hansen, Sally Lauenborg Sent: 16-11-2011 15:35:21 To: åå Halsnæs kommune CC: Mette Mouritzen Subject: Udsendt afgørelse i sagen om Halsnæs Kommunes mulighed for at håndhæve en privatretlig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. januar 2016 J.nr.: NMK-10-00901 KlageID: 60893 Ref.: CHPAA-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dansence Kallerup Bakkevej 5 4400 Kalundborg Att.: SørenJensen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte Johanne Baden Schimming Lejrevej 52 A 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail:

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Indretning af dyrepension i eksisterende maskinhusbygning opført i 2009.

Indretning af dyrepension i eksisterende maskinhusbygning opført i 2009. Povl-Erik Frisk Ribe Landevej 22 6510 Gram Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Byg og Bolig Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. november

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere