Ansøgningsskema til små projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til små projekter"

Transkript

1 Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest kr. men på mindst kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til: a. Franalyser, sm understøtter Erhvervsudviklingsstrategien b. Enkeltstående events/begivenheder med reginalt sigte c. Administrativ bistand til initiativer iværksat af Vækstfrum d. Deltagelse i idécirkel-initiativer e. Ansøgninger til den særlige pulje fr lkale aktinsgrupper (Fiskeri LAG Nrd g Midt-Nrd). Ansøgninger til denne pulje kan have et budget på ver kr. Ansøgerkredsen skal være ffentlige (eller ffentlig lignende) ikke-kmmercielle erhvervsudviklingsrganisatiner. Der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksmheder eller lignende. Med hensyn til de særlige regler g kriterier der gælder fr de små ansøgninger henvises til Handlingsplan Spørgsmål m ansøgning kan rettes til:

2 Side 2 af 15 PROJEKTIDENTIFIKATION Prjektnavn MARCOD - Maritimt Center fr Optimering g Drift - frlængelse i 2015 Ansøger MARCOD - Maritimt Center fr Optimering g Drift Prjektets tidsplan Start Slut Indsatsmråde Stærke erhvervssamarbejder Fkusmråde Klynger (Stærke erhvervssamarbejder) Søges der m midler fra den særlige LAG-pulje? Nej NB. Ansøgningen skal frinden være gdkendt af bestyrelsen fr Fiskeri LAG Nrd eller Fiskeri LAG Midt-Nrd. PROJEKTBESKRIVELSE Denne beskrivelse skal relateres så præcist sm muligt til Erhvervsudviklingsstrategiens mråder. Beskrivelse af prjektet MARCOD blev etableret ultim 2010 med udgangspunkt i den glbale finanskrises effekt på det maritime erhvervsliv i Nrdjylland, hvr mange leverandører blev hårdt ramt. Med centret ønskede man at bygge videre på de histrisk stærke maritime kmpetencer, sm findes i Nrdjylland g etablere MARCOD sm et nyt natinalt videncenter med grøn miljøteknlgi til skibsfart sm mdrejningspunkt g med afsæt i den stærke maritime underleverandørsindustri i Nrdjylland. Ptentialet er at satse på grøn miljøteknlgi til skibsfart, sm indehlder stre frretningsmuligheder fr maritime SMV ere, idet der i disse år fastsættes g implementeres nye miljøkrav- g regler til skibsfarten af FNs internatinale søfartsrganisatin IMO (Internatinal Maritime Organisatin). Eftersm Østersøen, Nrdsøen g Den engelske Kanal er et defineret SECA-mråde, hvr reglerne fr udledning er ekstra strikse (lige sm ved USAs kyster) ses der stre muligheder fr, at Skandinavien bliver first mver g markedsledende på dette felt g senere kan eksprtere sin viden m grøn miljøteknlgi til skibsfart videre ud i verden. MARCOD blev etableret med støtte fra Frnyelsesfnden, Vækstfrum Nrdjylland, stiftelseskapital fra 6 stiftere samt 10% privat medfinansiering. Stifterne bag centret er Frederikshavns maritime Erhvervspark (FME), Frederikshavn Havn, Skagen Havn, MAN Diesel & Turb, Frederikshavn Kmmune samt Spar Nrd Fnden, g med Frederikshavn Kmmune sm pennefører, blev der søgt et 3-årigt prjekt hjem med finansiering fra Frnyelsesfnden samt Regin Nrdjylland på i alt DKK 15 mi. På grund af frskellige etableringsvanskeligheder km MARCOD først fra start ultim 2011 g løber ver en 3-årig peride, sm slutter ultim december Centret er rganiseret sm en almen fnd g har base i Frederikshavn. MARCOD har pt 5 ansatte g en PhD fra Aalbrg Universitet tilknyttet. Centret har en natinal maritim bestyrelse med repræsentanter fr rederier, værfter, udstyrsprducenter, maritime netværk, uddannelsesmiljøet sv. Frmålet med centret er at øge væksten i SMVere inden fr danske maritime service- g udstyrsindustri (primært med fkus på at msætte nye idéer til knkurrencedygtige prdukter g ydelser samt hjælpe virksmheder ind på nye markeder inden fr grøn miljøteknlgi til skibsfart samt maritim service g reparatin, herunder skibe, ffshre vind, ffshre lie/gas). Målet fr MARCOD er at øge væksten i de maritime virksmheder i frm af øknmisk vækst, vækst i beskæftigelsen samt vækst i kmpetenceniveauet. MARCOD skal skabe 100 arbejdspladser i løbet af den 3-årige peride g 400 arbejdspladser ver en 5-årig peride. MARCODs fem hvedaktiviteter er: Etablering, facilitering g udvikling af maritime netværk g undernetværk/prjekter (herunder strategiudvikling, prjektledelse, arrangementer, netværkssekretariat) Etablering af prdukt- & teknlgiudviklingsprjekter (herunder kvalificering af prjektideer, partnersøgning, fundraising, prjektledelse) 1:1 sparring g behvsafklaring samt etablering af udviklingsprjekter i maritime SMV ere, fx inden fr rganisatinsudvikling, markedsudvikling, prduktudvikling, kmpetenceudvikling mv Maritime knferencer, temamøder g generel vidensdeling Maritim frskning - Ph.d. MARCOD er i dag et uvildigt center med str maritim g teknisk indsigt. MARCOD har et indgående kendskab til den maritime branche g et mfattende netværk til maritime aktører i Danmark g Skandinavien, sm f.eks.

3 myndigheder, brancherganisatiner, freninger g virksmheder. MARCOD er en specialiseret maritim erhvervsfremmeaktør, sm supprterer det eksisterende erhvervsfremmesystem. MARCODs visin er, at MARCOD skal være et anerkendt natinalt videncenter, der skaber en erhvervsøknmisk drivkraft i den maritime serviceindustri i Danmark. MARCODs missin er sammen med virksmhederne at skabe bæredygtig vækst g udvikling til gavn fr Nrdjylland g Danmark generelt. Dette passer gdt ind i regeringens maritime vækstplan fra december 2012, sm indehlder en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå Danmark gså fremadrettet skaber vækst g beskæftigelse samt udnytter mulighederne fr grøn mstilling. Visinerne fr Regeringens blå vækstplan er: Side 3 af 15 at Danmark skal være Eurpas maritime centrum, at grønne løsninger er fremtiden fr Det Blå Danmark at væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kmpetencer Link til regeringens blå vækstplan: MARCOD har bidraget til Det Blå Vækstteams anbefalinger til regeringens blå vækstplan i MARCOD har været en succes siden centret blev etableret i 2011 g pfylder alle mål i den nuværende bevilling til fulde. Man har pnået særdeles gde resultater i den maritime industri, hvr man fruden en række virksmhedsudviklingsfrløb med enkeltvirksmheder gså har frmået at åbne dørene til en række større maritime klynger g netværk. Her har man bl.a. lavet strategiudviklingsfrløb fr flere netværk, g er blevet en central g anerkendt aktør i det maritime Danmark. Ved MARCODs midtvejsevaluering i januar 2013 pnåede prjektet en af de højeste bedømmelser, sm COWI ngensinde har målt blandt prjekter g af evalueringen fremgår det, at de adspurgte virksmheder i gennemsnit frventer en stigning i msætningen på 15 prcent, g at de kan ansætte 3,4 persner ekstra på baggrund af deres samarbejde med MARCOD. Med ca 50 virksmheder i MARCODs netværk (i januar 2013) betyder det mkring 170 medarbejdere. COWI skriver blandt andet i deres evaluering: MARCOD har fået str succes på krt tid g er blevet en uundværlig del af vækstudvikling på det maritime mråde i særdeleshed i Nrdjylland( ) Vi vil gerne fremhæve MARCODs fkus på at skabe vækst inden fr en klassisk nrdjysk styrkepsitin ved at styrke innvatinskraften g knkurrenceevnen sm et af de bedste eksempler på tiltag i ydermråderne, vi har evalueret. Se links til pressemeddelelse: g midtvejsevaluering: MARCODs hidtidige resultater mfatter følgende: Tæt dialg med de nrdjyske havne med henblik på at understøtte deres respektive strategier g sikre den nødvendige bagvedliggende maritime erhvervsstruktur kan løfte pgaven i frbindelse med de planlagte havneudvidelser g den vækst, de vil generere. De nrdjyske havne står verfr stre investeringer, sm i høj grad skal frrentes ved mere gds ver kaj samt ved at den bagvedliggende maritime erhvervsstruktur i havnene skal udvikle sig MARCOD hjælper med dette via arbejdet med facilitering g udvikling af de nrdjyske maritime netværk. Maritime Netwrk Frederikshavn: maritim franalyse, ny frretningsplan fr netværket, pstart af undernetværk/prjekter såsm etablering af ffshre lie & gas main cntractr, etablering af uddannelse & kmpetencenetværk fr Maritime Netwrk Frederikshavn g Serviceteam Skagen med deltagere fra industrien samt maritime uddannelsesinstitutiner, herunder etablering af maritim prjektlederuddannelse, ansættelse af maritim uddannelseskrdinatr med henblik på at få flere g bedre maritime lærlinge i Nrdjylland samt frberedelse af etablering af et maritimt brancheudviklingscenter i samarbejde med industrien g en række maritime uddannelsesinstitutiner.

4 Side 4 af 15 Offshre Base Scandinavia: samle virksmheder i Nrdjylland i et ffshre lie & gas erhvervsnetværk samt udarbejdelse af franalyse g strategi fr samme samt facilitering af netværket. Serviceteam Skagen: maritim franalyse, ny frretningsplan fr netværket, pstart af undernetværk /prjekter såsm service på reden samt fælles undernetværk m maritim uddannelse g kmpetenceudvikling (se under Maritime Netwrk Frederikshavn). Repair4Nrway: facilitering af netværket fr Hirtshals Havn, kmpetenceudvikling samt ansættelse af salgsknsulent. Hirtshals Service Grup: Maritim franalyse samt ny frretningsplan fr netværket med henblik på at revitalisere netværket. Ansættelse af ressurce vervejes af netværket. Repair4Nrway frventes integreret i Hirtshals Service Grup på sigt. Serviceprjekt Hansthlm: franalyse udført prim 2013 sm b.la. resulterede i etablering af nyt værft i Hansthlm (Nrth Sea Yard), medvirken til udvikling af trawlerbst knceptet (energiptimering af trawlere) samt etablering af nyt stevedre virksmhed. Udført frundersøgelse sm frberedelse til etablering af et varigt netværk i samarbejde med Hansthlm Havn g Thy Erhvervsfrum i Prdukt & teknlgiudvikling: En række aktiviteter g indsatser ver årene til pbygning af den samlede viden mkring miljøeffektive letvægtsfartøjer g samle branchen mkring dette teknlgiskift: Prjektudvikling g fundraising til Danmarks første CO 2 -neutrale færge bygget i kulfiberkmpsit (i alt DKK 10 mi. fra hhv. regeringens maritime mstillingspujle samt ECO-Innvatin) i samarbejde med Erhvervshus Nrd. Udarbejdelse af en MUDP ansøgning på vegne af et brancheknsrtium Deltagelse i - blandt andet - Det Blå INNO+ prcessen med henblik på at få dette perspektiv g de interesserede SMV ere repræsenteret g tilgdeset i den endelige frdeling af midler. En række møder med enkeltparter g frsamlinger af aktører fr videndeling g frmulering af strategier g løsninger på fartøjsmrådet Bidrag til fællesnrdisk viden g løsninger på færgemrådet, bl.a. i regi af et Interreg KASK frprjekt Tæt samarbejde med AAU vedr. en styrket maritim satsning i Nrdjylland med henblik på at skabe innvatin i sektren, give bedre vilkår fr erhvervslivet g skabe yderligere muligheder fr jbskabelse i det nrdjyske mråde. Bidrag til prjekter mkring energi- g miljøfrbedrende teknlgier, prdukter g systemer, herunder demprjekter på Læsø-færgen, energiprduktin fra havstrømme, genvindingsteknlgi g ptimering af LNG bunkring. Individuelle 1:1 udviklingsprjekter hs maritime SMV ere i Nrdjylland inden fr rganisatinsudvikling, markedsudvikling, kmpetenceudvikling, samt prdukt- & teknlgiudvikling Vidensdeling i frm af afhldte knferencer/temamøder, indlæg på knferencer samt artikler i den natinale / internatinale maritime fagpresse (sidstnævne v/phd) samt årligt nrdjysk get-2-gether fr maritime SMV ere i Nrdjylland Medvirket til at skabe tættere dialg g samarbejde mellem de nrdjyske havne g pnå synergieffekter mellem de nrdjyske havnemiljøer. Dialg g samarbejde med de lkale erhvervskntrer mkring at understøtte deres indsats på det maritime mråde ved en specialiseret indsats.

5 Side 5 af 15 Dialg g samarbejde med de maritime uddannelsesinstitutiner i frhld til hvad det maritime erhverv efterspørger på uddannelses- g kmpetenceudviklingssiden. MARCOD frventer at pnå brnze-certificering i Cluster Management Excellence i 2014 under EUs Eurpean Cluster Excellence Initiative (ECEI) I 2014 Prcesbeskrivelse udarbejdes fr det maritime piltprgram. Nuværende prblemstilling MARCODs nuværende bevilling udløber 31/ MARCOD arbejder ihærdigt på at etablere et bæredygtigt øknmisk fundament, sm skal sikre den frtsatte drift af centret fremver. Fra statslig side (Erhvervs- & Vækstministeriet + Ministeriet fr Frskning, Innvatin g Videregående Uddannelser - FIVU) er der desværre ikke udsigt til basisfinansiering/driftsstøtte med mindre der er en decideret plitisk beslutning herm. Følgelig går MARCOD primært efter en vervejende reginal finansiering i 2015 med henblik på at videreføre eksisterende aktiviteter suppleret med diverse prjektfinansiering, hvis muligt. MARCODs årlige budget er ca. DKK 5 mi. fr at prethlde det nuværende aktivitetsniveau med den nuværende stab, sm består af 1 direktør, 2 knsulenter, 1 cntrller samt 1 administrativ medarbejder er et vergangsår fr MARCOD på linje med de øvrige 9 nrdjyske klyngeinitiativer g netværk støttet af Regin Nrdjylland, idet den nye reginale vækst- g udviklingsstrategi først freligger medi 2015 g EUs nuværende strukturfndsmidler udløber ultim 2014, mens nye EU-strukturfndsperidemidler udmøntes fra Regin Nrdjylland har indikeret et ønske m at frlænge de eksisterende netværk/klynger i Nrdjylland i 2015 fr at undgå at lukke dem ned g så p igen indtil den nye reginaludviklingsplan freligger g nye EU-midler aktiveres. Følgelig skal alle eksisterende klynger g netværk indsende en ansøgning fr 1 år. I vergangsåret skal klyngerne frtsætte eksisterende aktiviteter samt frberede ansøgninger til det nye rammeprgram. De nyere klynger/netværk skal endvidere udarbejde en bæredygtig rganisatrisk g øknmisk frretningsmdel fra Med denne ansøgning ønsker MARCOD således at søge m prjektfinansiering i 2015, hvr der pt. ikke er ngen finansiering på plads. Målet med prjektet er i 2015 at videreføre eksisterende aktiviteter g ikke tabe mmentum. Efter 3 år ser det maritime erhvervsliv i Nrdjylland MARCOD sm en naturlig specialiseret samarbejdspartner på det maritime mråde. MARCODs arbejde g resultater bidrager til øget vækst, øget beskæftigelse g øget kmpetenceniveau jf. side 4-5 samt COWIs midtvejsevaluering g spiller sammen med kmmunale g reginale erhvervsudviklingsstrategier i Nrdjylland samt andre reginale pririteringer såsm Nrges-indsatsen, herunder Business Bren. Dette arbejde er vigtigt at videreudvikle til gavn fr det blå Nrdjylland g de ptentialer, sm bla. Niras rapprt fra marts 2014 peger. Se link: Derudver ønsker vi at bruge 2015 til at frberede det fremtidige juridiske, øknmiske g rganisatriske setup fr MARCOD samt intrducere det nye kncept fr interessenter ultim 2015.

6 Side 6 af 15 Illustratin af Det Blå Nrdjylland fra Niras rapprt, marts Krt prjektresumé til ffentliggørelse MARCOD Maritimt Center fr Optimering g Drift blev etableret i 2011 på sm et 3-årigt prjekt på en bevilling fra Frnyelsesfnden g Reginen g udløber 31/ Frmålet var at hjælpe maritime SMV ere til vækst med fkus på grøn miljøteknlgi til skibsfart. Indsatsen bedømmes i frhld til vækst i arbejdspladser, msætning g kmpetenceniveau. Jvf COWIs midtvejsevaluering i januar 2013 frventer de adspurgte virksmheder i gennemsnit en stigning i msætning på 15% g kunne ansætte 3,4 persner ekstra på baggrund af deres samarbejde med MARCOD. MARCOD søger m videreførelse af nuværende aktiviteter i 2015 (etablering, facilitering g udvikling af maritime netværk, etablering af prdukt- & teknlgiudviklingsprjekter, 1:1 maritim sparring g behvsafklaring, maritime knferencer g vidensdeling samt maritim frskning). Derudver vil MARCOD i 2015 arbejde fr udvikle et bæredygtigt øknmisk, juridisk g rganisatrisk setup fra Med hertil hører at frberede en evt. fusin mellem MARCOD g Det Maritime Brancheudviklingscenter, sm i dag er hjemmehørende hs MARTEC. Dette med udgangspunkt i den maritime satsning i den nye reginaludviklingsplan fr Nrdjylland med udgangspunkt i Niras rapprt m Det Blå Nrdjylland fra 2014 g regeringens blå vækstplan fra dec Nuværende g frtsat fkus: øge væksten i maritime SMVere inden fr markedsudvikling, prduktudvikling, kmpetenceudvikling g frretningsudvikling. Prjektets baggrund Er beskrevet i indledningen Prjektets frmål Hvis der er tale m en frundersøgelse angives gså frmål fr det fremtidige prjekt.

7 Prjektets frmål kan pdeles i t hvedmråder dels at kunne prethlde MARCODs kerneaktiviteter fr det maritime erhvervsliv i Nrdjylland (a) - g dels at kunne arbejde målrettet med at færdiggøre en bæredygtig juridisk, rganisatrisk g øknmisk mdel fra 2016, således at centret er øknmisk sikret fremver (b). Prjektets indhld A. Oprethlde MARCODs aktiviteter i 2015 MARCOD arbejder på fem primære mråder til gavn fr det maritime erhvervsliv: A1. Etablering, facilitering g udvikling af maritime netværk g undernetværk/prjekter En fælles g fkuseret indsats i de maritime miljøer er en generatr fr vækst. Derfr faciliterer g driver vi maritime netværk, hvr vi hjælper netværkene med at udarbejde strategianalyser g frretningsplaner i tæt samspil med virksmhederne. Vi varetager samtidig den krdinerende rlle i netværkene. Resultater indtil videre: MARCOD har haft sm mål at etablere 1-2 nye maritime netværk hvert år, g dette har man nået. MARCOD driver/arbejder nu med lkale netværk i: Skagen Service Team Skagen (2012) Frederikshavn Maritime Netwrk (2012) Hirtshals Repair4Nrway (2013) Offshre Base Scandinavia (2013) Hirtshals Service Grup (2014) Hansthlm (pstart i 2014) At pnå den nødvendige tillid hs de enkelte netværk på tværs af kmmunegrænser g andre tidligere mdsætningsfrhld har været en markant præstatin fr MARCOD, sm dermed har lykkedes med at danne grbund fr fremtidigt samarbejde på tværs af netværkene. Samtidig har man frmået at arbejde prfessinelt med frretningsmæssige kncepter baseret på de enkelte netværks styrkepsitiner g derved skabt unikke kncepter sm f.eks. Service på reden, der leverer serviceydelser til de skibe, der ligger på reden udenfr Skagen, ansættelse af en fælles maritim uddannelseskrdinatr g prettelse af en maritim prjektlederuddannelse fr blt at nævne ngle enkelte knkrete eksempler. Mål fr 2015: I 2015 vil netværksarbejdet frtsat have meget høj priritet fr MARCOD g der vil blive arbejdet videre med udviklingen af de eksisterende maritime netværk samt at få et nyt netværk p at stå i Hansthlm. Det er frtsat muligt, at der vil kmme yderligere nye netværk til men ellers er det ambitinen, at man i højere grad i vergangsåret vil arbejde fr at udvikle en mdel fr at samle de lkale maritime netværk i et fælles verrdnet maritimt netværk i Nrdjylland. Effekten af at samle de lkale netværk til et samlet nrdjysk maritimt netværk er: Opnå større innvatin g frretningsmæssige synergier*. Styrke relatinerne i den maritime klynge i Nrdjylland. Krdinere aktiviteter g viden, fx i frbindelse med udbud af kurser. Genbrug af viden i flere sammenhænge. Opnå kritisk masse på vidensmråder g kmpetencer, så et samlet nrdjysk maritimt netværk kntinuerligt kan udvikle sig selv. *I juli udkm perfrmanceregnskabet fr innvatinsnetværkene, der viser, at de 22 landsdækkende innvatinsnetværk i 2013 skabte innvatin i 780 virksmheder. Der er gså lavet perfrmanceregnskab fr alle andre netværk g klynger, der ligeledes viser, at de gør en frskel g skaber impnerende resultater. Se perfrmanceregnskab fr innvatinsnetværkene på ufm.dk A2. Etablering af prdukt- & teknlgiudviklingsprjekter Har virksmhederne en gd idé til et nyt prdukt eller en ny teknlgi, hjælper vi med at kvalificere g beskrive udviklingspgaven, finde de rigtige partnere til prjektet g søge finansiering til udviklingsarbejdet. MARCOD arbejder især på prdukt- g teknlgispret med et natinalt fkus med udgangspunkt i Nrdjyl-

8 land, idet denne type prjekter fte har meget stre perspektiver, hvr det giver mening både at inddrage natinale g internatinale aktører. Resultater indtil videre: Bl.a. energiptimeringsprjekt på indenrigsfærge, kulfiberfærgedemnstratinsprjekt, energieffektive letvægtsfærger i Skandinavien, medvirken til udvikling af Trawlerbst kncept (energiptimering af fiskerfartøjer) mfl. MARCOD, Martec g AAU er desuden gået sammen m et frprjekt (Det Blå Vandmærke en maritim satsning), der skal danne rammen fr et senere hvedprjekt m en styrket maritim satsning i Nrdjylland. Frmålet med prjektet er at identificere maritime aktører, krtlægge maritime aktiviteter på AAU, arrangere wrkshps med relevante interessenter mkring udvalgte emner, sætte rammerne fr et fremtidigt maritimt prjekt i Nrdjylland, skabe grundlag fr udarbejdelsen af en fælles maritim kmmunikatins- & lbby plan fr Nrdjylland samt skabe rammerne fr nrdjysk maritim deltagelse i InnPlus g Hrizn Mål fr 2015: Vil være at frtsætte arbejdet med etablering af prdukt- g teknlgiprjekter bl.a. undersøges muligheden fr at etablere et større skandinavisk maritimt prjekt i Samtidig er det målet at færdiggøre arbejdet med at skabe et knglmeratprjekt med fkus på nybygning af skibe i letvægtsmaterialer: Side 8 af 15 Figuren illustrerer en knglmratprjekt inden fr prdukt- & teknlgiudvikling, hvr vi tilstræber et sæt af pgaver g prjekter med fælles tilknytning til et vækstptentiale. Derved kan der pnås en samlet synergieffekt fr en gruppe virksmheder sm ikke kunne pnås fr separate enkeltprjekter. F.eks. er effekten af at udvikle kmpsitskibe eller effektivisere kmpsitprduktinen meget lille, hvis ikke brand g is-klasse gdkendelse kan pnås hs myndighederne. Energi- g miljøeffektive letvægtsfartøjer er identificeret sm et sådant samlet vækstmråde fr en gruppe aktører, b.la. inden fr reginen. A3. Maritim sparring g behvsafklaring Èt af MARCODs kernemråder er 1:1 sparring med de maritime virksmheder m mulige udviklings prjekter i de enkelte virksmheder på markeds-, prdukt-, eller kmpetencemrådet. Dette tillidsskabende arbejde på virksmhedernes hjemmebane er en af hjørnestenene i MARCODs måde at arbejde på. Vi yder maritim sparring g behvsafklaring til virksmhederne. Det kan være inden fr rganisatinsudvikling, markedsudvikling, prduktudvikling, kmpetenceudvikling etc. Vi bidrager til at identificere virksmhedernes behv, udarbejde en handlingsplan g finde de eksterne knsulenter, sm kan løse pgaven via knkurrenceudsætning af pgaven. Arbejdet sker i samarbejde med de lkale erhvervskntrer g Væksthus Nrdjylland.

9 Resultater indtil videre: MARCOD har løbende en tæt virksmhedskntakt, g der er etableret langt ver 30 udviklingsprjekter fra etableringsdaten til nu. MARCOD har søgt g fået bevilget at blive administratr fr et nyt nrdjysk vækstprgram målrettet md de mange nrdjyske maritime virksmheder i periden Mål fr 2015: I 2015 vil MARCOD frtsat varetage en tæt kntakt til de små g mellemstre maritime virksmheder. Der skal minimum besøges individuelle virksmheder, g af ledt af disse møder skal disse virksmheder sm minimum indgå i 10 udviklingsprjekter. Det maritime piltprgram aktiveres. A4. Maritime knferencer g vidensdeling Side 9 af 15 MARCOD deltager selv sm indlægshlder på en række knferencer, ligesm MARCOD selv arrangerer knferencer g seminarer, der sætter fkus på aktuelle maritime emner såsm grøn miljøteknlgi til skibsfart, letvægtsmaterialer i skibsbygning, rensning af ballastvand, etc. Dette arbejde har MARCOD høstet rs fr, idet virksmheder har givet udtryk fr, at den viden der frmidles på disse knferencer g temamøder bidrager til virksmhedernes frretningsudvikling. MARCOD har afhldt følgende knferencer/temamøder i Nrdjylland i 2014: Dat Titel Samarbejdspartnere 5/3-14 Maritime business pprtunities within maritime emissin cntrl and retrfit (95 deltagere) Eurpean Maritime Develpment Centre (EMUC), Transprtens Innvatinsnetværk (TØF), Skibsteknisk Selskab. 11/3-14 Frskningsplitisk kntaktudvalg fr tværgående maritim frskning 8/5-14: Temamøde med Kjell Jhannesen, tidligere direktør fr NCE Nde i Nrge Martec, IDA Udbudt til alle maritime netværk g erhvervskntrer i Nrdjylland 13/5-14 LNG seminar Frederikshavn Havn, DNV/GL, Liquiline, MT LNG g TØF 17/6-14 Bliv bedre til kntraktfrhandling Udbudt til alle maritime netværk g erhvervskntrer i Nrdjylland 27/6-14 Maritimt get-2-gether fr den nrdjyske maritime klynge (110 deltagere) Udbudt til alle maritime netværk g erhvervskntrer i Nrdjylland MARCOD har planlagt yderligere arrangementer i /9- Studietur til SMM-udstillingen i Hambrg Fællestur fr Maritime Netwrk Frederikshavn g Serviceteam 14 Skagen 30/-9-14 Decmmissining wrkshp AAU + nrdjyske havne Uge 41 Danish Maritime Days: 6/10-14 Arrangement der sætter fkus på at synliggøre maritime uddannelses- g jbmuligheder i Nrdjylland med arrangementer på maritime virksmheder i hhv. Skagen, Frederikshavn g Hirtshals. Arrangeres i samarbejde med Dansk Metal, uddannelsesinstitutiner, erhvervskntrer, UU g kmmuner. Se bilag. 7/10-14 Arrangement der sætter fkus på danske leverancer til flåden. Arrangeres i samarbejde med Naval Team Denmark, Danske Maritime g Flådestatin Frederikshavn. Se bilag Krdinering af en fælles stand på Danish Maritime Fair 2014 fr Nrdjyllands Maritime Klynge 20/11-14 Viden- g netværksknference Danmark/Nrge i samarbejde med Business Bren Mål fr 2015: I 2015 vil MARCOD frtsat have fkus på vidensdelingsarrangementer inden fr relevante emner. MARCOD er i dialg med Frsvarskmmanden m at rganisere en knference fr maritime virksmheder i DK vedr. udbud på frsvars- g flådemrådet, g hvrdan virksmhederne kan frberede sig på at gå sammen g byde i fællesskab. Der er tale m både sejlende g kørende materiel. Dette kan være en plagt frretningsmulighed fr den maritime branche.

10 Side 10 af 15 A5. Maritim frskning g erhvervsphd ere MARCOD har et tæt samarbejde med adskillige vidensinstitutiner i Danmark sm bl.a. Martec g AAU, sm man har lavet fælles erhvervsphd prjekter med. Har virksmheden et udviklingsprjekt, sm kræver mere dybdegående frskning, frmidler vi kntakt til det maritime frskningsmiljø g hjælper med at etablere eksempelvis et erhvervsphd. Resultater indtil videre: etableret 1 PhD studie: Rbert Rivas Hermann (AAU/MARCOD): Prduct and service innvatin in the Danish maritime industry: Hw t facilitate a transitin t sustainability at sea transprtatin Mål fr 2015: I 2015 vil MARCOD frtsat arbejde fr at realisere erhvervsphd prjekter g lignende samarbejdsprjekter med maritime uddannelsesinstitutiner. Prjekterne kan enten frankres i MARCOD eller alternativt frankres direkte hs større maritime virksmheder eller hs uddannelsesinstitutinerne. B. Arbejde med et bæredygtigt rganisatrisk g øknmisk setup fra er et vergangsår fr MARCOD, idet der er udløb af midler fra EUs nuværende struktur-fndsperide, g dette er medvirkende til pt. at skabe en usikkerhed m finansieringsmdellen, idet der endnu ikke freligger klare retningslinjer g den nye reginale erhvervsudviklingsstrategi ikke vil være klar før medi Denne faktr er medvirkende til at give behvet fr vergangsåret. MARCOD vil i 2015 arbejde ihærdigt på at videreudvikle et bæredygtigt øknmisk fundament, sm skal sikre den frtsatte drift af centret fremver. Fra statslig side (Erhvervs- & Vækstministeriet + Ministeriet fr Frskning, Innvatin g Videregående Uddannelser - FIVU) er der desværre ikke udsigt til basisfinansiering/driftsstøtte med mindre der er en decideret plitisk beslutning herm. Fra Regin Nrdjylland er der på vækstfrummøde den 19/6-14 principgdkendt en videreførelse af de eksisterende 9 klyngeinitiativer i Nrdjylland, herunder MARCOD i frm af min. 50% tilskud til drift g udvikling af den nrdjyske maritime klynge. Medfinansieringserklæringer er indhentet fra 4 kmmuner g 5 havne samt 2 maritime netværk sm følger g er vedhæftet ansøgningen: Hjørring Kmmune g Hirtshals Havn Thisted Kmmune g Hansthlm Havn Aalbrg Kmmune g Aalbrg Havn Frederikshavn Kmmune g Frederikshavn + Skagen Havn Maritime Netwrk Frederikshavn g Serviceteam Skagen. Såfremt basisfinansieringen sikres fra Regin Nrdjylland med supprt fra havne/kmmuner g det maritime erhverv suppleret med det maritime piltprgram, kan MARCOD fasthlde sin nuværende bemanding på 5 medarbejdere. Derudver ansøges m at inkludere den nyansatte udviklingsknsulent i Det Maritime Brancheudviklingscenter. Ressurcen er finansieret af Frederikshavn Kmmune, Maritime Netwrk, Erhvervshus Nrd g MARCOD i freløbigt et år. MARCOD er indskrevet sm en central maritim aktør i Regin Nrdjyllands vækstpartnerskabsaftale med Regeringen g indtænkt sm en del af den reginale erhvervsudviklingsstrategi med henblik på at understøtte den maritime sektr, sm er et reginalt styrkemråde, g bidrage til at udnytte ptentialer inden fr det maritime (synliggjrt i frundersøgelsen til MARCODs etablering g senest i Niras rapprt m Det Blå Nrdjylland fra april 2014). MARCOD bidrager til at skabe vækst g beskæftigelse i de lkale maritime netværk mkring de nrdjyske havne iht. til målene i de kmmunale g reginale erhvervsudviklingsstrategier i Nrdjylland jf. nævnte resultater g COWIs midtvejsevaluering. Ligeledes kan MARCOD blive en central aktør på det maritime mråde i det frstærkede samarbejde mellem de nrdjyske kmmuner g reginen m erhvervsudvikling, sm går i luften fra januar Mål 2015: 3. kvartal skal der være fundet en bæredygtig øknmisk, juridisk g rganisatrisk mdel, der kan sikre MARCODs frtsatte fremtid sm en relevant g værdiskabende maritim klyngedriver i Det Blå Nrdjylland

11 g sm en central aktør i Det Blå DK, samt skabe cmmitment til denne mdel blandt interessenterne. Fremtidigt setup MARCOD har det sidste ¾ år været igennem en række scenarier med bestyrelsen vedr. det fremtidige setup, herunder innvatinsnetværk, GTS, fusiner med eksisterende innvatinsnetværk/maritime rganisatiner samt mulige juridiske knstruktinsfrmer. Bestyrelsen har besluttet, at MARCOD skal arbejde videre med fusinsplanerne mkring Det Maritime Brancheudviklingscenter (MBUC). Regin Nrdjylland er ligeledes indfrstået med dette. Overrdnet set skal MARCODs fremtidige juridiske knstruktin være en frm, sm må mdtage ffentlig støtte g lave kmmercielle aktiviteter. Regin Nrdjylland har udtrykt, at det skal være en ffentlig eller ffentliglignende rganisatin. Det vervejes, m det nye setup skal være sm en frening, i stedet fr den nuværende rganisering sm en fnd men det er nget af det, den kmmende arbejdsindsats skal krtlægge. Side 11 af 15 Illustratin af mulig fremtidig struktur fr samling af de lkale maritime netværk i Nrdjylland til Nrdjyllands Maritime Netværk. I Prjektets samarbejdspartnere g disses rlle/bidrag Maritime virksmheder Maritime uddannelsesinstitutiner sm fx Martec, Skagen Skipperskle, EUC Nrd + Vest, Brandsklen i Hvims, Søværnets uddannelser, Metal Cllege, universiteter (herunder AAU g DTU sv.) mfl. Nrdjyske havne Maritime netværk GTS institutter Søfartsstyrelsen Klasseselskaber Nrdjyske kmmuner med det maritime sm strategisk fkusmråder Erhvervskntrer Hvilke hvedresultater frventes der sm en direkte følge af prjektet. Angiv et skøn fr prjekter hvr dette er åbenbart relevant/muligt. VURDERING AF EFFEKT Effektvurderingsskema Ved prjektets Et år efter afslutning prjektets afslutning Antal skabte jbs 10-15* 15-25* Mermsætning (1000 kr.) mi kr* mi kr*. Sæsnfrlængelse (1) Flere vernatninger (1) (1) Udfyldes kun ved turistprjekter Nter (Bruges til at frklare frudsætning/prblem med angivelse af kvantitativ effekt): * Realistisk set vil det fr værdiskabelse i øget msætning g vækst i beskæftigelse tage mindst 1-2 år før alle effekterne af prjektet kan aflæses, se nærmere beskrivelse af de kvalitative effekter i nedenstående

12 Side 12 af 15 Prjektets målgruppe Maritime SMV'ere i Nrdjylland Branchemråde Maritimt Beskriv prjektets effekt kvalitativt (umiddelbart g året efter prjektets afslutning) -Videreudvikle eksisterende maritime netværk g etablere 1 nyt netværk. EFFEKT: Mermsætning i de virksmheder der deltager i netværksaktiviteter på p til 5% inden 2017 (arbejdet i netværkene sikrer, at de enkelte virksmheder har mulighed fr at erfaringsudveksle g pnå større gensidig tillid g samarbejde. Herunder at virksmhederne kan få en ramme, hvr de kan byde i fællesskab på rdrer med synergieffekter til andre virksmheder i netværkene, sm ikke var muligt fr den enkelte virksmhed. Erfaringsmæssigt tager det tid at høste effekterne af netværkssamarbejdet, g effekten vil sandsynligvis slå igennem i løbet af et par år. -Udarbejdet mdel til at samle de nrdjyske maritime netværk i et fælles paraplynetværk. EFFEKT: Øget værdiskabelse, i gennemsnit 5% vækst i beskæftigelsen blandt de vejledte maritime virksmheder. De maritime netværk vil stå stærkere i den natinale- g internatinale knkurrence, g man vil sm følge heraf pnå en større værdiskabelse blandt de invlverede virksmheder inden Derudver vil man fr den maritime branche stå stærkt, g man vil kunne pnå frbedrede ramme- g knkurrencevilkår, sm gså vil have en psitiv effekt via øget knkurrencekraft. -Etablere 10 individuelle udviklingsprjekter i maritime SMV'ere inden fr prdukt- & teknlgiudvikling, markedsudvikling g kmpetenceudvikling (ud af virksmheder besøgt). EFFEKT: 5 nye arbejdspladser skabes (det antages at hver SMV sm følge af udviklingsprjektet får en mermsætning på i gennemsnit kr. et år efter prjektets afslutning - dette svarer til en mermsætning i 2016 på 5 mi. kr, sm erfaringsmæssigt svarer til etableringen af 5 nye stillinger i de deltagende virksmheder. -Færdiggøre arbejdet med at skabe et knglmratprjekt med fkus på nybygning af skibe i letvægtsmaterialer. EFFEKT: 5-7% øget msætning g jbskabelse på relevante skibsværfter g maritime underleverandører inden (Det antages at knglmratprjektet vil samle maritime teknlgiske udfrdringer g gøre dem til maritime markedsptentialer fr de maritime SMV'ere, via en såvel praktisk sm teretisk indfaldsvinkel at vise vejen fr banebrydende piltprjekter. Eksempelvis vil en 1:1 demnstratinsfærge i letvægtsmaterialer kunne blive den første af en række knkrete danskprducerede færgeprjekter, sm vil give en betydelig psitiv effekt på øget msætning g jbskabelse fr relevante maritime virksmheder. -Afhlde 2 temamøder/knferencer. EFFEKT: Mindst 40 virksmheder har fået ny viden g indsigt, hvilket dermed øge kmpetenceniveauet fr de deltagende maritime virksmheder ift. det knkrete emne, derudver nå ud til flere maritime virksmheder end i dag, øge kendskabsgraden til MARCOD på den krte g lange bane -Arbejde fr at etablere et maritimt erhvervsphd. EFFEKT: 1-2 nye arbejdspladser skabes inden 2017 (det antages, at det maritime erhvervsphd via målrettet frskning g research vil afdække g dkumentere nye prdukt- g markedsmuligheder fr de invlverede SMV'ere. Dette vil føre til knkrete beslutninger m at investere g dermed ansætte nye medarbejdere, sm skal udvikle de nye frretningsmuligheder. -Udarbejdet mdel til nyt øknmisk, juridisk g rganisatrisk bæredygtigt setup fr MARCOD samt sikre interessentpbakning. EFFEKT: Alle relevante målværdier fr MARCOD - værdiskabelse via øget msætning, øget beskæftigelse g øget vækst i kmpetenceniveauet fr SMV'ere i det maritime Nrdjylland vil kunne frtsætte gså efter 2016, hvis det antages, at det lykkes at sikre et bæredygtigt fremtidigt setup fr centret g pbakning hertil. PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Milepæle Angiv de tre vigtigste delmål sm skal pnås indenfr prjektets gennemførelsestid, altså fra prjektstart til prjektafslutning - Alle maritime erhvervshusviklingsprjekter gennemført g mdel fr Nrdjyllands maritime netværk samlet i en fælles klynge udarbejdet med interessentpbakning - MARCOD fusineret med MBUC (eller beslutning taget herm) - Øknmisk, juridisk g rganisatrisk bæredygtigt setup fundet fra 2016 Tidsplan Angiv de tidspunkter der svarer til de angivne milepæle

13 Side 13 af TILLADELSER (udfyldes kun hvr relevant) Er følgende tilladelser ansøgt eller indhentet (sæt kryds) Kpi af indhentede tilladelser vedlægges. Byggetilladelser Znetilladelse Miljøgdkendelse Andre, angiv hvilke Bemærkninger: PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI Beskriv i hvilken udstrækning ansøgningen repræsenterer nget nyt, indhldsmæssigt g/eller metdemæssigt? Er der tale m en frundersøgelse angives den frventet nyhedsværdi MARCOD vil i 2015 have slået sit navn fast, sm den aktør der har arbejdet målrettet med at nedbryde de traditinelle grænser g knkurrentfrhld mellem kmmunegrænserne i det Blå Nrdjylland. Organisatinen vil have arbejdet fr at samle de maritime erhverv, netværk, virksmheder g rganisatiner i en stærkt samarbejdsfællesskab i den nrdjyske maritime klynge, hvr væksten i de maritime erhverv vil have de bedste frudsætninger fr at lykkes. I 2015 vil MARCOD frberede en evt fusin med MBUC, således at maritim erhvervsudvikling g kmpetenceudvikling i Nrdjylland vil have en samlet platfrm. Ansøgningens bidrag til udvikling i ydermråder Hvr mange prcent af det samlede prjekt kmmer hver kmmune til gavn (skøn)? Frederikshavn 15 % Hjørring 15 % Læsø 5 % Brønderslev 5 % Jammerbugt 5 % Aalbrg 15 % Vesthimmerland 5 % Mariagerfjrd 5 % Mrsø 5 % Thisted 15 % Rebild 5 % Udenfr reginen 5 % I alt 100 % Ydermrådefrdeling 50 % (se side 5 af ansøgningsskemaet) PROJEKTETS SAMLEDE UDGIFTSBUDGET Antal timer Timesats (kr.) Udgifter i alt (kr.) Interne persnaleudgifter - Løn til medarbejdere direkte tilknyttet prjektet Ekstern bistand - Knsulentbistand Anden ekstern prjektassistance - Revisin af prjektregnskab Materiale g udstyr Andet (seminarer, rapprter, infrmatinsmateriale m.v.) Ikke refunderbar mms (1) 0 Omkstninger i alt (1) Mms kan alene indregnes i udgiftsgrundlaget i den udstrækning, at den ansøgende institutin eller ffentlige myndighed ikke får refunderet mmsen fra Skat eller kmmunale udligningsrdninger. Mmsen kan kun indgå med det beløb der ikke bliver refunderet. Baggrunden fr hvrfr mmsen indgår i det ansøgte støttegrundlag herunder det mmsbelagte beløb.

14 Side 14 af 15 PROJEKTETS SAMLEDE FINANSIERING Finansiering skal mfatte finansiering af de samlede udgifter angivet i mkstningsbudgettet. Natinal EU-finansiering Finansiering i alt finansiering Søgt støtte fra Vækstfrum Anden ffentlig støtte frdelt på kilde (f.eks kmmunal eller natinal støtte) Ansøgers egenfinansiering - Kntant - Timer Andet (angiv) -Virksmhedsnetværk/havne MARTEC Den Danske Maritime Fnd Finansiering i alt Hvis der er søgt eller bevilliget anden ffentlig støtte angiv da fra hvilken myndighed: STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Ansøgers CVR/CPR Ansøgers navn g adresse MARCOD, Silvej 8, 9900 Frederikshavn Prjektets adresse Silvej 8, 9900 Frederikshavn (hvis frskellig fra ansøgers) Juridisk ansvarlig Christine Lunde, direktør Kntaktpersn Christine Lunde, direktør Telefn Ansøgers juridiske status Ansøgers revisr Navn BDO Adresse Rimmens Allé 89, 9900 Frederikshavn Kntaktpersn Tmmy Andersen Telefn Ansøgningen sendes elektrnisk til: NB: Er der ikke mdtaget kvitteringsskrivelse indenfr fem hverdage efter afsendelse af ansøgningen, kntakt da sekretariatet pr telefn på:

15 Side 15 af 15 Ydermråder De nrdjyske ydermråder er: NB! Ydermråderne er defineret både i frhld til den nuværende kmmunestruktur g i frhld til den tidligere kmmuneinddeling. Det betyder, at et gegrafisk mråde sm tidligere udgjrde en kmmune gdt kan være defineret sm et ydermråde, selv m den nye større kmmune, sm mrådet nu er en del af, ikke er det. Ydermråder (Kmmuner) (Efter den nuværende kmmunestruktur) Hjørring kmmune Frederikshavn kmmune Brønderslev kmmune Mrsø kmmune Vesthimmerland kmmune Læsø kmmune Ydermråder (Efter den tidligere kmmuneinddeling) Tidligere Nørager kmmune Tidligere Arden kmmune Tidligere Hbr kmmune Tidligere Brvst kmmune Tidligere Fjerritslev kmmune Tidligere Pandrup kmmune Tidligere Sydthy kmmune

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland

Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland Versin 2.0 Claus Schmidt Nvember 2008 URS Handleplan 2009 www.senderjylland.dk Side 1 Indledning UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) blev reetableret i januar

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel Kmpetenceklynger - Opbygning g værditilførsel Martin Stenfeldt, 40 år Cand.merc (B2B-marketing) 15 års kmmerciel medtech erfaring Int. Prduktmarketing (Radimeter Medical A/S) Prjektsalg i USA (Radimeter

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa 1 SDHplus Slbaseret Fjernvarme i Eurpa WP2 - SDH gør det muligt at pnå energieffektive bygninger Opgave 2.2 Udvikling af tilpassede g/eller nye mdeller D2.4 Rapprt m tilpassede g/eller nye mulige mdeller

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Det kan kun for alvor lykkes, hvis erhvervssamarbejde bliver en integreret del af universiteternes finansierings- og forretningsmodel.

Det kan kun for alvor lykkes, hvis erhvervssamarbejde bliver en integreret del af universiteternes finansierings- og forretningsmodel. N O T A T 05-04-2011 Viden der virker - Erhvervssamarbejde g videnspredning fra universiteterne Baggrund Danmark har et vækstprblem, sm hænger tungt ver udsigterne fr de kmmende år. Vres nærmeste knkurrenter

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet 25. marts 2015 Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet Afhldt nsdag, den 25. februar 2015 Erfaringer g læring af prjektfrløbet landmændene Frmålet med prjektet har været at udfrdre

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Central Denmark EU Office Oplæg til MEA d. 27. oktober 2014. EU-konsulent, Rasmus Aspe Mørk

Central Denmark EU Office Oplæg til MEA d. 27. oktober 2014. EU-konsulent, Rasmus Aspe Mørk Central Denmark EU Office Oplæg til MEA d. 27. ktber 2014 EU-knsulent, Rasmus Aspe Mørk Central Denmark EU Office er drivkraft fr internatinalisering g anvender Eurpa til at skabe værdi fr Midtjylland.

Læs mere

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015 ZealandDenmark EU Office statuspgørelse: Sundhed, 2015 PROJEKTINITIATIVER: ZealandDenmark EU Office (ZDK) har arbejder efter følgende mål fr periden 2015-16: D. 14. jan. 2015 Bruxelles Deltagelse i 15

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Parterne vil med inddragelse af Danmarks Vækstråd løbende overvåge fremdriften i aftalen om vækstpartnerskabet.

Parterne vil med inddragelse af Danmarks Vækstråd løbende overvåge fremdriften i aftalen om vækstpartnerskabet. Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Vækstfrum Nrdjylland 18. december 2014 Regeringen g Vækstfrum Nrdjylland er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark

Kontakt Interreg Deutschland-Danmark Kntakt Interreg Deutschland-Danmark Sekretariat i Kruså Flensbrgvej 26a DK-6340 Kruså Hannah Nagler han@rsyd.dk, Tlf. +45 76638235 Mbil +45 29201481 Anna Kindberg aki@rsyd.dk, Tlf. +45 76638234 Mbil +45

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere