Ansøgningsskema til små projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til små projekter"

Transkript

1 Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest kr. men på mindst kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til: a. Franalyser, sm understøtter Erhvervsudviklingsstrategien b. Enkeltstående events/begivenheder med reginalt sigte c. Administrativ bistand til initiativer iværksat af Vækstfrum d. Deltagelse i idécirkel-initiativer e. Ansøgninger til den særlige pulje fr lkale aktinsgrupper (Fiskeri LAG Nrd g Midt-Nrd). Ansøgninger til denne pulje kan have et budget på ver kr. Ansøgerkredsen skal være ffentlige (eller ffentlig lignende) ikke-kmmercielle erhvervsudviklingsrganisatiner. Der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksmheder eller lignende. Med hensyn til de særlige regler g kriterier der gælder fr de små ansøgninger henvises til Handlingsplan Spørgsmål m ansøgning kan rettes til:

2 Side 2 af 15 PROJEKTIDENTIFIKATION Prjektnavn MARCOD - Maritimt Center fr Optimering g Drift - frlængelse i 2015 Ansøger MARCOD - Maritimt Center fr Optimering g Drift Prjektets tidsplan Start Slut Indsatsmråde Stærke erhvervssamarbejder Fkusmråde Klynger (Stærke erhvervssamarbejder) Søges der m midler fra den særlige LAG-pulje? Nej NB. Ansøgningen skal frinden være gdkendt af bestyrelsen fr Fiskeri LAG Nrd eller Fiskeri LAG Midt-Nrd. PROJEKTBESKRIVELSE Denne beskrivelse skal relateres så præcist sm muligt til Erhvervsudviklingsstrategiens mråder. Beskrivelse af prjektet MARCOD blev etableret ultim 2010 med udgangspunkt i den glbale finanskrises effekt på det maritime erhvervsliv i Nrdjylland, hvr mange leverandører blev hårdt ramt. Med centret ønskede man at bygge videre på de histrisk stærke maritime kmpetencer, sm findes i Nrdjylland g etablere MARCOD sm et nyt natinalt videncenter med grøn miljøteknlgi til skibsfart sm mdrejningspunkt g med afsæt i den stærke maritime underleverandørsindustri i Nrdjylland. Ptentialet er at satse på grøn miljøteknlgi til skibsfart, sm indehlder stre frretningsmuligheder fr maritime SMV ere, idet der i disse år fastsættes g implementeres nye miljøkrav- g regler til skibsfarten af FNs internatinale søfartsrganisatin IMO (Internatinal Maritime Organisatin). Eftersm Østersøen, Nrdsøen g Den engelske Kanal er et defineret SECA-mråde, hvr reglerne fr udledning er ekstra strikse (lige sm ved USAs kyster) ses der stre muligheder fr, at Skandinavien bliver first mver g markedsledende på dette felt g senere kan eksprtere sin viden m grøn miljøteknlgi til skibsfart videre ud i verden. MARCOD blev etableret med støtte fra Frnyelsesfnden, Vækstfrum Nrdjylland, stiftelseskapital fra 6 stiftere samt 10% privat medfinansiering. Stifterne bag centret er Frederikshavns maritime Erhvervspark (FME), Frederikshavn Havn, Skagen Havn, MAN Diesel & Turb, Frederikshavn Kmmune samt Spar Nrd Fnden, g med Frederikshavn Kmmune sm pennefører, blev der søgt et 3-årigt prjekt hjem med finansiering fra Frnyelsesfnden samt Regin Nrdjylland på i alt DKK 15 mi. På grund af frskellige etableringsvanskeligheder km MARCOD først fra start ultim 2011 g løber ver en 3-årig peride, sm slutter ultim december Centret er rganiseret sm en almen fnd g har base i Frederikshavn. MARCOD har pt 5 ansatte g en PhD fra Aalbrg Universitet tilknyttet. Centret har en natinal maritim bestyrelse med repræsentanter fr rederier, værfter, udstyrsprducenter, maritime netværk, uddannelsesmiljøet sv. Frmålet med centret er at øge væksten i SMVere inden fr danske maritime service- g udstyrsindustri (primært med fkus på at msætte nye idéer til knkurrencedygtige prdukter g ydelser samt hjælpe virksmheder ind på nye markeder inden fr grøn miljøteknlgi til skibsfart samt maritim service g reparatin, herunder skibe, ffshre vind, ffshre lie/gas). Målet fr MARCOD er at øge væksten i de maritime virksmheder i frm af øknmisk vækst, vækst i beskæftigelsen samt vækst i kmpetenceniveauet. MARCOD skal skabe 100 arbejdspladser i løbet af den 3-årige peride g 400 arbejdspladser ver en 5-årig peride. MARCODs fem hvedaktiviteter er: Etablering, facilitering g udvikling af maritime netværk g undernetværk/prjekter (herunder strategiudvikling, prjektledelse, arrangementer, netværkssekretariat) Etablering af prdukt- & teknlgiudviklingsprjekter (herunder kvalificering af prjektideer, partnersøgning, fundraising, prjektledelse) 1:1 sparring g behvsafklaring samt etablering af udviklingsprjekter i maritime SMV ere, fx inden fr rganisatinsudvikling, markedsudvikling, prduktudvikling, kmpetenceudvikling mv Maritime knferencer, temamøder g generel vidensdeling Maritim frskning - Ph.d. MARCOD er i dag et uvildigt center med str maritim g teknisk indsigt. MARCOD har et indgående kendskab til den maritime branche g et mfattende netværk til maritime aktører i Danmark g Skandinavien, sm f.eks.

3 myndigheder, brancherganisatiner, freninger g virksmheder. MARCOD er en specialiseret maritim erhvervsfremmeaktør, sm supprterer det eksisterende erhvervsfremmesystem. MARCODs visin er, at MARCOD skal være et anerkendt natinalt videncenter, der skaber en erhvervsøknmisk drivkraft i den maritime serviceindustri i Danmark. MARCODs missin er sammen med virksmhederne at skabe bæredygtig vækst g udvikling til gavn fr Nrdjylland g Danmark generelt. Dette passer gdt ind i regeringens maritime vækstplan fra december 2012, sm indehlder en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå Danmark gså fremadrettet skaber vækst g beskæftigelse samt udnytter mulighederne fr grøn mstilling. Visinerne fr Regeringens blå vækstplan er: Side 3 af 15 at Danmark skal være Eurpas maritime centrum, at grønne løsninger er fremtiden fr Det Blå Danmark at væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kmpetencer Link til regeringens blå vækstplan: MARCOD har bidraget til Det Blå Vækstteams anbefalinger til regeringens blå vækstplan i MARCOD har været en succes siden centret blev etableret i 2011 g pfylder alle mål i den nuværende bevilling til fulde. Man har pnået særdeles gde resultater i den maritime industri, hvr man fruden en række virksmhedsudviklingsfrløb med enkeltvirksmheder gså har frmået at åbne dørene til en række større maritime klynger g netværk. Her har man bl.a. lavet strategiudviklingsfrløb fr flere netværk, g er blevet en central g anerkendt aktør i det maritime Danmark. Ved MARCODs midtvejsevaluering i januar 2013 pnåede prjektet en af de højeste bedømmelser, sm COWI ngensinde har målt blandt prjekter g af evalueringen fremgår det, at de adspurgte virksmheder i gennemsnit frventer en stigning i msætningen på 15 prcent, g at de kan ansætte 3,4 persner ekstra på baggrund af deres samarbejde med MARCOD. Med ca 50 virksmheder i MARCODs netværk (i januar 2013) betyder det mkring 170 medarbejdere. COWI skriver blandt andet i deres evaluering: MARCOD har fået str succes på krt tid g er blevet en uundværlig del af vækstudvikling på det maritime mråde i særdeleshed i Nrdjylland( ) Vi vil gerne fremhæve MARCODs fkus på at skabe vækst inden fr en klassisk nrdjysk styrkepsitin ved at styrke innvatinskraften g knkurrenceevnen sm et af de bedste eksempler på tiltag i ydermråderne, vi har evalueret. Se links til pressemeddelelse: g midtvejsevaluering: MARCODs hidtidige resultater mfatter følgende: Tæt dialg med de nrdjyske havne med henblik på at understøtte deres respektive strategier g sikre den nødvendige bagvedliggende maritime erhvervsstruktur kan løfte pgaven i frbindelse med de planlagte havneudvidelser g den vækst, de vil generere. De nrdjyske havne står verfr stre investeringer, sm i høj grad skal frrentes ved mere gds ver kaj samt ved at den bagvedliggende maritime erhvervsstruktur i havnene skal udvikle sig MARCOD hjælper med dette via arbejdet med facilitering g udvikling af de nrdjyske maritime netværk. Maritime Netwrk Frederikshavn: maritim franalyse, ny frretningsplan fr netværket, pstart af undernetværk/prjekter såsm etablering af ffshre lie & gas main cntractr, etablering af uddannelse & kmpetencenetværk fr Maritime Netwrk Frederikshavn g Serviceteam Skagen med deltagere fra industrien samt maritime uddannelsesinstitutiner, herunder etablering af maritim prjektlederuddannelse, ansættelse af maritim uddannelseskrdinatr med henblik på at få flere g bedre maritime lærlinge i Nrdjylland samt frberedelse af etablering af et maritimt brancheudviklingscenter i samarbejde med industrien g en række maritime uddannelsesinstitutiner.

4 Side 4 af 15 Offshre Base Scandinavia: samle virksmheder i Nrdjylland i et ffshre lie & gas erhvervsnetværk samt udarbejdelse af franalyse g strategi fr samme samt facilitering af netværket. Serviceteam Skagen: maritim franalyse, ny frretningsplan fr netværket, pstart af undernetværk /prjekter såsm service på reden samt fælles undernetværk m maritim uddannelse g kmpetenceudvikling (se under Maritime Netwrk Frederikshavn). Repair4Nrway: facilitering af netværket fr Hirtshals Havn, kmpetenceudvikling samt ansættelse af salgsknsulent. Hirtshals Service Grup: Maritim franalyse samt ny frretningsplan fr netværket med henblik på at revitalisere netværket. Ansættelse af ressurce vervejes af netværket. Repair4Nrway frventes integreret i Hirtshals Service Grup på sigt. Serviceprjekt Hansthlm: franalyse udført prim 2013 sm b.la. resulterede i etablering af nyt værft i Hansthlm (Nrth Sea Yard), medvirken til udvikling af trawlerbst knceptet (energiptimering af trawlere) samt etablering af nyt stevedre virksmhed. Udført frundersøgelse sm frberedelse til etablering af et varigt netværk i samarbejde med Hansthlm Havn g Thy Erhvervsfrum i Prdukt & teknlgiudvikling: En række aktiviteter g indsatser ver årene til pbygning af den samlede viden mkring miljøeffektive letvægtsfartøjer g samle branchen mkring dette teknlgiskift: Prjektudvikling g fundraising til Danmarks første CO 2 -neutrale færge bygget i kulfiberkmpsit (i alt DKK 10 mi. fra hhv. regeringens maritime mstillingspujle samt ECO-Innvatin) i samarbejde med Erhvervshus Nrd. Udarbejdelse af en MUDP ansøgning på vegne af et brancheknsrtium Deltagelse i - blandt andet - Det Blå INNO+ prcessen med henblik på at få dette perspektiv g de interesserede SMV ere repræsenteret g tilgdeset i den endelige frdeling af midler. En række møder med enkeltparter g frsamlinger af aktører fr videndeling g frmulering af strategier g løsninger på fartøjsmrådet Bidrag til fællesnrdisk viden g løsninger på færgemrådet, bl.a. i regi af et Interreg KASK frprjekt Tæt samarbejde med AAU vedr. en styrket maritim satsning i Nrdjylland med henblik på at skabe innvatin i sektren, give bedre vilkår fr erhvervslivet g skabe yderligere muligheder fr jbskabelse i det nrdjyske mråde. Bidrag til prjekter mkring energi- g miljøfrbedrende teknlgier, prdukter g systemer, herunder demprjekter på Læsø-færgen, energiprduktin fra havstrømme, genvindingsteknlgi g ptimering af LNG bunkring. Individuelle 1:1 udviklingsprjekter hs maritime SMV ere i Nrdjylland inden fr rganisatinsudvikling, markedsudvikling, kmpetenceudvikling, samt prdukt- & teknlgiudvikling Vidensdeling i frm af afhldte knferencer/temamøder, indlæg på knferencer samt artikler i den natinale / internatinale maritime fagpresse (sidstnævne v/phd) samt årligt nrdjysk get-2-gether fr maritime SMV ere i Nrdjylland Medvirket til at skabe tættere dialg g samarbejde mellem de nrdjyske havne g pnå synergieffekter mellem de nrdjyske havnemiljøer. Dialg g samarbejde med de lkale erhvervskntrer mkring at understøtte deres indsats på det maritime mråde ved en specialiseret indsats.

5 Side 5 af 15 Dialg g samarbejde med de maritime uddannelsesinstitutiner i frhld til hvad det maritime erhverv efterspørger på uddannelses- g kmpetenceudviklingssiden. MARCOD frventer at pnå brnze-certificering i Cluster Management Excellence i 2014 under EUs Eurpean Cluster Excellence Initiative (ECEI) I 2014 Prcesbeskrivelse udarbejdes fr det maritime piltprgram. Nuværende prblemstilling MARCODs nuværende bevilling udløber 31/ MARCOD arbejder ihærdigt på at etablere et bæredygtigt øknmisk fundament, sm skal sikre den frtsatte drift af centret fremver. Fra statslig side (Erhvervs- & Vækstministeriet + Ministeriet fr Frskning, Innvatin g Videregående Uddannelser - FIVU) er der desværre ikke udsigt til basisfinansiering/driftsstøtte med mindre der er en decideret plitisk beslutning herm. Følgelig går MARCOD primært efter en vervejende reginal finansiering i 2015 med henblik på at videreføre eksisterende aktiviteter suppleret med diverse prjektfinansiering, hvis muligt. MARCODs årlige budget er ca. DKK 5 mi. fr at prethlde det nuværende aktivitetsniveau med den nuværende stab, sm består af 1 direktør, 2 knsulenter, 1 cntrller samt 1 administrativ medarbejder er et vergangsår fr MARCOD på linje med de øvrige 9 nrdjyske klyngeinitiativer g netværk støttet af Regin Nrdjylland, idet den nye reginale vækst- g udviklingsstrategi først freligger medi 2015 g EUs nuværende strukturfndsmidler udløber ultim 2014, mens nye EU-strukturfndsperidemidler udmøntes fra Regin Nrdjylland har indikeret et ønske m at frlænge de eksisterende netværk/klynger i Nrdjylland i 2015 fr at undgå at lukke dem ned g så p igen indtil den nye reginaludviklingsplan freligger g nye EU-midler aktiveres. Følgelig skal alle eksisterende klynger g netværk indsende en ansøgning fr 1 år. I vergangsåret skal klyngerne frtsætte eksisterende aktiviteter samt frberede ansøgninger til det nye rammeprgram. De nyere klynger/netværk skal endvidere udarbejde en bæredygtig rganisatrisk g øknmisk frretningsmdel fra Med denne ansøgning ønsker MARCOD således at søge m prjektfinansiering i 2015, hvr der pt. ikke er ngen finansiering på plads. Målet med prjektet er i 2015 at videreføre eksisterende aktiviteter g ikke tabe mmentum. Efter 3 år ser det maritime erhvervsliv i Nrdjylland MARCOD sm en naturlig specialiseret samarbejdspartner på det maritime mråde. MARCODs arbejde g resultater bidrager til øget vækst, øget beskæftigelse g øget kmpetenceniveau jf. side 4-5 samt COWIs midtvejsevaluering g spiller sammen med kmmunale g reginale erhvervsudviklingsstrategier i Nrdjylland samt andre reginale pririteringer såsm Nrges-indsatsen, herunder Business Bren. Dette arbejde er vigtigt at videreudvikle til gavn fr det blå Nrdjylland g de ptentialer, sm bla. Niras rapprt fra marts 2014 peger. Se link: Derudver ønsker vi at bruge 2015 til at frberede det fremtidige juridiske, øknmiske g rganisatriske setup fr MARCOD samt intrducere det nye kncept fr interessenter ultim 2015.

6 Side 6 af 15 Illustratin af Det Blå Nrdjylland fra Niras rapprt, marts Krt prjektresumé til ffentliggørelse MARCOD Maritimt Center fr Optimering g Drift blev etableret i 2011 på sm et 3-årigt prjekt på en bevilling fra Frnyelsesfnden g Reginen g udløber 31/ Frmålet var at hjælpe maritime SMV ere til vækst med fkus på grøn miljøteknlgi til skibsfart. Indsatsen bedømmes i frhld til vækst i arbejdspladser, msætning g kmpetenceniveau. Jvf COWIs midtvejsevaluering i januar 2013 frventer de adspurgte virksmheder i gennemsnit en stigning i msætning på 15% g kunne ansætte 3,4 persner ekstra på baggrund af deres samarbejde med MARCOD. MARCOD søger m videreførelse af nuværende aktiviteter i 2015 (etablering, facilitering g udvikling af maritime netværk, etablering af prdukt- & teknlgiudviklingsprjekter, 1:1 maritim sparring g behvsafklaring, maritime knferencer g vidensdeling samt maritim frskning). Derudver vil MARCOD i 2015 arbejde fr udvikle et bæredygtigt øknmisk, juridisk g rganisatrisk setup fra Med hertil hører at frberede en evt. fusin mellem MARCOD g Det Maritime Brancheudviklingscenter, sm i dag er hjemmehørende hs MARTEC. Dette med udgangspunkt i den maritime satsning i den nye reginaludviklingsplan fr Nrdjylland med udgangspunkt i Niras rapprt m Det Blå Nrdjylland fra 2014 g regeringens blå vækstplan fra dec Nuværende g frtsat fkus: øge væksten i maritime SMVere inden fr markedsudvikling, prduktudvikling, kmpetenceudvikling g frretningsudvikling. Prjektets baggrund Er beskrevet i indledningen Prjektets frmål Hvis der er tale m en frundersøgelse angives gså frmål fr det fremtidige prjekt.

7 Prjektets frmål kan pdeles i t hvedmråder dels at kunne prethlde MARCODs kerneaktiviteter fr det maritime erhvervsliv i Nrdjylland (a) - g dels at kunne arbejde målrettet med at færdiggøre en bæredygtig juridisk, rganisatrisk g øknmisk mdel fra 2016, således at centret er øknmisk sikret fremver (b). Prjektets indhld A. Oprethlde MARCODs aktiviteter i 2015 MARCOD arbejder på fem primære mråder til gavn fr det maritime erhvervsliv: A1. Etablering, facilitering g udvikling af maritime netværk g undernetværk/prjekter En fælles g fkuseret indsats i de maritime miljøer er en generatr fr vækst. Derfr faciliterer g driver vi maritime netværk, hvr vi hjælper netværkene med at udarbejde strategianalyser g frretningsplaner i tæt samspil med virksmhederne. Vi varetager samtidig den krdinerende rlle i netværkene. Resultater indtil videre: MARCOD har haft sm mål at etablere 1-2 nye maritime netværk hvert år, g dette har man nået. MARCOD driver/arbejder nu med lkale netværk i: Skagen Service Team Skagen (2012) Frederikshavn Maritime Netwrk (2012) Hirtshals Repair4Nrway (2013) Offshre Base Scandinavia (2013) Hirtshals Service Grup (2014) Hansthlm (pstart i 2014) At pnå den nødvendige tillid hs de enkelte netværk på tværs af kmmunegrænser g andre tidligere mdsætningsfrhld har været en markant præstatin fr MARCOD, sm dermed har lykkedes med at danne grbund fr fremtidigt samarbejde på tværs af netværkene. Samtidig har man frmået at arbejde prfessinelt med frretningsmæssige kncepter baseret på de enkelte netværks styrkepsitiner g derved skabt unikke kncepter sm f.eks. Service på reden, der leverer serviceydelser til de skibe, der ligger på reden udenfr Skagen, ansættelse af en fælles maritim uddannelseskrdinatr g prettelse af en maritim prjektlederuddannelse fr blt at nævne ngle enkelte knkrete eksempler. Mål fr 2015: I 2015 vil netværksarbejdet frtsat have meget høj priritet fr MARCOD g der vil blive arbejdet videre med udviklingen af de eksisterende maritime netværk samt at få et nyt netværk p at stå i Hansthlm. Det er frtsat muligt, at der vil kmme yderligere nye netværk til men ellers er det ambitinen, at man i højere grad i vergangsåret vil arbejde fr at udvikle en mdel fr at samle de lkale maritime netværk i et fælles verrdnet maritimt netværk i Nrdjylland. Effekten af at samle de lkale netværk til et samlet nrdjysk maritimt netværk er: Opnå større innvatin g frretningsmæssige synergier*. Styrke relatinerne i den maritime klynge i Nrdjylland. Krdinere aktiviteter g viden, fx i frbindelse med udbud af kurser. Genbrug af viden i flere sammenhænge. Opnå kritisk masse på vidensmråder g kmpetencer, så et samlet nrdjysk maritimt netværk kntinuerligt kan udvikle sig selv. *I juli udkm perfrmanceregnskabet fr innvatinsnetværkene, der viser, at de 22 landsdækkende innvatinsnetværk i 2013 skabte innvatin i 780 virksmheder. Der er gså lavet perfrmanceregnskab fr alle andre netværk g klynger, der ligeledes viser, at de gør en frskel g skaber impnerende resultater. Se perfrmanceregnskab fr innvatinsnetværkene på ufm.dk A2. Etablering af prdukt- & teknlgiudviklingsprjekter Har virksmhederne en gd idé til et nyt prdukt eller en ny teknlgi, hjælper vi med at kvalificere g beskrive udviklingspgaven, finde de rigtige partnere til prjektet g søge finansiering til udviklingsarbejdet. MARCOD arbejder især på prdukt- g teknlgispret med et natinalt fkus med udgangspunkt i Nrdjyl-

8 land, idet denne type prjekter fte har meget stre perspektiver, hvr det giver mening både at inddrage natinale g internatinale aktører. Resultater indtil videre: Bl.a. energiptimeringsprjekt på indenrigsfærge, kulfiberfærgedemnstratinsprjekt, energieffektive letvægtsfærger i Skandinavien, medvirken til udvikling af Trawlerbst kncept (energiptimering af fiskerfartøjer) mfl. MARCOD, Martec g AAU er desuden gået sammen m et frprjekt (Det Blå Vandmærke en maritim satsning), der skal danne rammen fr et senere hvedprjekt m en styrket maritim satsning i Nrdjylland. Frmålet med prjektet er at identificere maritime aktører, krtlægge maritime aktiviteter på AAU, arrangere wrkshps med relevante interessenter mkring udvalgte emner, sætte rammerne fr et fremtidigt maritimt prjekt i Nrdjylland, skabe grundlag fr udarbejdelsen af en fælles maritim kmmunikatins- & lbby plan fr Nrdjylland samt skabe rammerne fr nrdjysk maritim deltagelse i InnPlus g Hrizn Mål fr 2015: Vil være at frtsætte arbejdet med etablering af prdukt- g teknlgiprjekter bl.a. undersøges muligheden fr at etablere et større skandinavisk maritimt prjekt i Samtidig er det målet at færdiggøre arbejdet med at skabe et knglmeratprjekt med fkus på nybygning af skibe i letvægtsmaterialer: Side 8 af 15 Figuren illustrerer en knglmratprjekt inden fr prdukt- & teknlgiudvikling, hvr vi tilstræber et sæt af pgaver g prjekter med fælles tilknytning til et vækstptentiale. Derved kan der pnås en samlet synergieffekt fr en gruppe virksmheder sm ikke kunne pnås fr separate enkeltprjekter. F.eks. er effekten af at udvikle kmpsitskibe eller effektivisere kmpsitprduktinen meget lille, hvis ikke brand g is-klasse gdkendelse kan pnås hs myndighederne. Energi- g miljøeffektive letvægtsfartøjer er identificeret sm et sådant samlet vækstmråde fr en gruppe aktører, b.la. inden fr reginen. A3. Maritim sparring g behvsafklaring Èt af MARCODs kernemråder er 1:1 sparring med de maritime virksmheder m mulige udviklings prjekter i de enkelte virksmheder på markeds-, prdukt-, eller kmpetencemrådet. Dette tillidsskabende arbejde på virksmhedernes hjemmebane er en af hjørnestenene i MARCODs måde at arbejde på. Vi yder maritim sparring g behvsafklaring til virksmhederne. Det kan være inden fr rganisatinsudvikling, markedsudvikling, prduktudvikling, kmpetenceudvikling etc. Vi bidrager til at identificere virksmhedernes behv, udarbejde en handlingsplan g finde de eksterne knsulenter, sm kan løse pgaven via knkurrenceudsætning af pgaven. Arbejdet sker i samarbejde med de lkale erhvervskntrer g Væksthus Nrdjylland.

9 Resultater indtil videre: MARCOD har løbende en tæt virksmhedskntakt, g der er etableret langt ver 30 udviklingsprjekter fra etableringsdaten til nu. MARCOD har søgt g fået bevilget at blive administratr fr et nyt nrdjysk vækstprgram målrettet md de mange nrdjyske maritime virksmheder i periden Mål fr 2015: I 2015 vil MARCOD frtsat varetage en tæt kntakt til de små g mellemstre maritime virksmheder. Der skal minimum besøges individuelle virksmheder, g af ledt af disse møder skal disse virksmheder sm minimum indgå i 10 udviklingsprjekter. Det maritime piltprgram aktiveres. A4. Maritime knferencer g vidensdeling Side 9 af 15 MARCOD deltager selv sm indlægshlder på en række knferencer, ligesm MARCOD selv arrangerer knferencer g seminarer, der sætter fkus på aktuelle maritime emner såsm grøn miljøteknlgi til skibsfart, letvægtsmaterialer i skibsbygning, rensning af ballastvand, etc. Dette arbejde har MARCOD høstet rs fr, idet virksmheder har givet udtryk fr, at den viden der frmidles på disse knferencer g temamøder bidrager til virksmhedernes frretningsudvikling. MARCOD har afhldt følgende knferencer/temamøder i Nrdjylland i 2014: Dat Titel Samarbejdspartnere 5/3-14 Maritime business pprtunities within maritime emissin cntrl and retrfit (95 deltagere) Eurpean Maritime Develpment Centre (EMUC), Transprtens Innvatinsnetværk (TØF), Skibsteknisk Selskab. 11/3-14 Frskningsplitisk kntaktudvalg fr tværgående maritim frskning 8/5-14: Temamøde med Kjell Jhannesen, tidligere direktør fr NCE Nde i Nrge Martec, IDA Udbudt til alle maritime netværk g erhvervskntrer i Nrdjylland 13/5-14 LNG seminar Frederikshavn Havn, DNV/GL, Liquiline, MT LNG g TØF 17/6-14 Bliv bedre til kntraktfrhandling Udbudt til alle maritime netværk g erhvervskntrer i Nrdjylland 27/6-14 Maritimt get-2-gether fr den nrdjyske maritime klynge (110 deltagere) Udbudt til alle maritime netværk g erhvervskntrer i Nrdjylland MARCOD har planlagt yderligere arrangementer i /9- Studietur til SMM-udstillingen i Hambrg Fællestur fr Maritime Netwrk Frederikshavn g Serviceteam 14 Skagen 30/-9-14 Decmmissining wrkshp AAU + nrdjyske havne Uge 41 Danish Maritime Days: 6/10-14 Arrangement der sætter fkus på at synliggøre maritime uddannelses- g jbmuligheder i Nrdjylland med arrangementer på maritime virksmheder i hhv. Skagen, Frederikshavn g Hirtshals. Arrangeres i samarbejde med Dansk Metal, uddannelsesinstitutiner, erhvervskntrer, UU g kmmuner. Se bilag. 7/10-14 Arrangement der sætter fkus på danske leverancer til flåden. Arrangeres i samarbejde med Naval Team Denmark, Danske Maritime g Flådestatin Frederikshavn. Se bilag Krdinering af en fælles stand på Danish Maritime Fair 2014 fr Nrdjyllands Maritime Klynge 20/11-14 Viden- g netværksknference Danmark/Nrge i samarbejde med Business Bren Mål fr 2015: I 2015 vil MARCOD frtsat have fkus på vidensdelingsarrangementer inden fr relevante emner. MARCOD er i dialg med Frsvarskmmanden m at rganisere en knference fr maritime virksmheder i DK vedr. udbud på frsvars- g flådemrådet, g hvrdan virksmhederne kan frberede sig på at gå sammen g byde i fællesskab. Der er tale m både sejlende g kørende materiel. Dette kan være en plagt frretningsmulighed fr den maritime branche.

10 Side 10 af 15 A5. Maritim frskning g erhvervsphd ere MARCOD har et tæt samarbejde med adskillige vidensinstitutiner i Danmark sm bl.a. Martec g AAU, sm man har lavet fælles erhvervsphd prjekter med. Har virksmheden et udviklingsprjekt, sm kræver mere dybdegående frskning, frmidler vi kntakt til det maritime frskningsmiljø g hjælper med at etablere eksempelvis et erhvervsphd. Resultater indtil videre: etableret 1 PhD studie: Rbert Rivas Hermann (AAU/MARCOD): Prduct and service innvatin in the Danish maritime industry: Hw t facilitate a transitin t sustainability at sea transprtatin Mål fr 2015: I 2015 vil MARCOD frtsat arbejde fr at realisere erhvervsphd prjekter g lignende samarbejdsprjekter med maritime uddannelsesinstitutiner. Prjekterne kan enten frankres i MARCOD eller alternativt frankres direkte hs større maritime virksmheder eller hs uddannelsesinstitutinerne. B. Arbejde med et bæredygtigt rganisatrisk g øknmisk setup fra er et vergangsår fr MARCOD, idet der er udløb af midler fra EUs nuværende struktur-fndsperide, g dette er medvirkende til pt. at skabe en usikkerhed m finansieringsmdellen, idet der endnu ikke freligger klare retningslinjer g den nye reginale erhvervsudviklingsstrategi ikke vil være klar før medi Denne faktr er medvirkende til at give behvet fr vergangsåret. MARCOD vil i 2015 arbejde ihærdigt på at videreudvikle et bæredygtigt øknmisk fundament, sm skal sikre den frtsatte drift af centret fremver. Fra statslig side (Erhvervs- & Vækstministeriet + Ministeriet fr Frskning, Innvatin g Videregående Uddannelser - FIVU) er der desværre ikke udsigt til basisfinansiering/driftsstøtte med mindre der er en decideret plitisk beslutning herm. Fra Regin Nrdjylland er der på vækstfrummøde den 19/6-14 principgdkendt en videreførelse af de eksisterende 9 klyngeinitiativer i Nrdjylland, herunder MARCOD i frm af min. 50% tilskud til drift g udvikling af den nrdjyske maritime klynge. Medfinansieringserklæringer er indhentet fra 4 kmmuner g 5 havne samt 2 maritime netværk sm følger g er vedhæftet ansøgningen: Hjørring Kmmune g Hirtshals Havn Thisted Kmmune g Hansthlm Havn Aalbrg Kmmune g Aalbrg Havn Frederikshavn Kmmune g Frederikshavn + Skagen Havn Maritime Netwrk Frederikshavn g Serviceteam Skagen. Såfremt basisfinansieringen sikres fra Regin Nrdjylland med supprt fra havne/kmmuner g det maritime erhverv suppleret med det maritime piltprgram, kan MARCOD fasthlde sin nuværende bemanding på 5 medarbejdere. Derudver ansøges m at inkludere den nyansatte udviklingsknsulent i Det Maritime Brancheudviklingscenter. Ressurcen er finansieret af Frederikshavn Kmmune, Maritime Netwrk, Erhvervshus Nrd g MARCOD i freløbigt et år. MARCOD er indskrevet sm en central maritim aktør i Regin Nrdjyllands vækstpartnerskabsaftale med Regeringen g indtænkt sm en del af den reginale erhvervsudviklingsstrategi med henblik på at understøtte den maritime sektr, sm er et reginalt styrkemråde, g bidrage til at udnytte ptentialer inden fr det maritime (synliggjrt i frundersøgelsen til MARCODs etablering g senest i Niras rapprt m Det Blå Nrdjylland fra april 2014). MARCOD bidrager til at skabe vækst g beskæftigelse i de lkale maritime netværk mkring de nrdjyske havne iht. til målene i de kmmunale g reginale erhvervsudviklingsstrategier i Nrdjylland jf. nævnte resultater g COWIs midtvejsevaluering. Ligeledes kan MARCOD blive en central aktør på det maritime mråde i det frstærkede samarbejde mellem de nrdjyske kmmuner g reginen m erhvervsudvikling, sm går i luften fra januar Mål 2015: 3. kvartal skal der være fundet en bæredygtig øknmisk, juridisk g rganisatrisk mdel, der kan sikre MARCODs frtsatte fremtid sm en relevant g værdiskabende maritim klyngedriver i Det Blå Nrdjylland

11 g sm en central aktør i Det Blå DK, samt skabe cmmitment til denne mdel blandt interessenterne. Fremtidigt setup MARCOD har det sidste ¾ år været igennem en række scenarier med bestyrelsen vedr. det fremtidige setup, herunder innvatinsnetværk, GTS, fusiner med eksisterende innvatinsnetværk/maritime rganisatiner samt mulige juridiske knstruktinsfrmer. Bestyrelsen har besluttet, at MARCOD skal arbejde videre med fusinsplanerne mkring Det Maritime Brancheudviklingscenter (MBUC). Regin Nrdjylland er ligeledes indfrstået med dette. Overrdnet set skal MARCODs fremtidige juridiske knstruktin være en frm, sm må mdtage ffentlig støtte g lave kmmercielle aktiviteter. Regin Nrdjylland har udtrykt, at det skal være en ffentlig eller ffentliglignende rganisatin. Det vervejes, m det nye setup skal være sm en frening, i stedet fr den nuværende rganisering sm en fnd men det er nget af det, den kmmende arbejdsindsats skal krtlægge. Side 11 af 15 Illustratin af mulig fremtidig struktur fr samling af de lkale maritime netværk i Nrdjylland til Nrdjyllands Maritime Netværk. I Prjektets samarbejdspartnere g disses rlle/bidrag Maritime virksmheder Maritime uddannelsesinstitutiner sm fx Martec, Skagen Skipperskle, EUC Nrd + Vest, Brandsklen i Hvims, Søværnets uddannelser, Metal Cllege, universiteter (herunder AAU g DTU sv.) mfl. Nrdjyske havne Maritime netværk GTS institutter Søfartsstyrelsen Klasseselskaber Nrdjyske kmmuner med det maritime sm strategisk fkusmråder Erhvervskntrer Hvilke hvedresultater frventes der sm en direkte følge af prjektet. Angiv et skøn fr prjekter hvr dette er åbenbart relevant/muligt. VURDERING AF EFFEKT Effektvurderingsskema Ved prjektets Et år efter afslutning prjektets afslutning Antal skabte jbs 10-15* 15-25* Mermsætning (1000 kr.) mi kr* mi kr*. Sæsnfrlængelse (1) Flere vernatninger (1) (1) Udfyldes kun ved turistprjekter Nter (Bruges til at frklare frudsætning/prblem med angivelse af kvantitativ effekt): * Realistisk set vil det fr værdiskabelse i øget msætning g vækst i beskæftigelse tage mindst 1-2 år før alle effekterne af prjektet kan aflæses, se nærmere beskrivelse af de kvalitative effekter i nedenstående

12 Side 12 af 15 Prjektets målgruppe Maritime SMV'ere i Nrdjylland Branchemråde Maritimt Beskriv prjektets effekt kvalitativt (umiddelbart g året efter prjektets afslutning) -Videreudvikle eksisterende maritime netværk g etablere 1 nyt netværk. EFFEKT: Mermsætning i de virksmheder der deltager i netværksaktiviteter på p til 5% inden 2017 (arbejdet i netværkene sikrer, at de enkelte virksmheder har mulighed fr at erfaringsudveksle g pnå større gensidig tillid g samarbejde. Herunder at virksmhederne kan få en ramme, hvr de kan byde i fællesskab på rdrer med synergieffekter til andre virksmheder i netværkene, sm ikke var muligt fr den enkelte virksmhed. Erfaringsmæssigt tager det tid at høste effekterne af netværkssamarbejdet, g effekten vil sandsynligvis slå igennem i løbet af et par år. -Udarbejdet mdel til at samle de nrdjyske maritime netværk i et fælles paraplynetværk. EFFEKT: Øget værdiskabelse, i gennemsnit 5% vækst i beskæftigelsen blandt de vejledte maritime virksmheder. De maritime netværk vil stå stærkere i den natinale- g internatinale knkurrence, g man vil sm følge heraf pnå en større værdiskabelse blandt de invlverede virksmheder inden Derudver vil man fr den maritime branche stå stærkt, g man vil kunne pnå frbedrede ramme- g knkurrencevilkår, sm gså vil have en psitiv effekt via øget knkurrencekraft. -Etablere 10 individuelle udviklingsprjekter i maritime SMV'ere inden fr prdukt- & teknlgiudvikling, markedsudvikling g kmpetenceudvikling (ud af virksmheder besøgt). EFFEKT: 5 nye arbejdspladser skabes (det antages at hver SMV sm følge af udviklingsprjektet får en mermsætning på i gennemsnit kr. et år efter prjektets afslutning - dette svarer til en mermsætning i 2016 på 5 mi. kr, sm erfaringsmæssigt svarer til etableringen af 5 nye stillinger i de deltagende virksmheder. -Færdiggøre arbejdet med at skabe et knglmratprjekt med fkus på nybygning af skibe i letvægtsmaterialer. EFFEKT: 5-7% øget msætning g jbskabelse på relevante skibsværfter g maritime underleverandører inden (Det antages at knglmratprjektet vil samle maritime teknlgiske udfrdringer g gøre dem til maritime markedsptentialer fr de maritime SMV'ere, via en såvel praktisk sm teretisk indfaldsvinkel at vise vejen fr banebrydende piltprjekter. Eksempelvis vil en 1:1 demnstratinsfærge i letvægtsmaterialer kunne blive den første af en række knkrete danskprducerede færgeprjekter, sm vil give en betydelig psitiv effekt på øget msætning g jbskabelse fr relevante maritime virksmheder. -Afhlde 2 temamøder/knferencer. EFFEKT: Mindst 40 virksmheder har fået ny viden g indsigt, hvilket dermed øge kmpetenceniveauet fr de deltagende maritime virksmheder ift. det knkrete emne, derudver nå ud til flere maritime virksmheder end i dag, øge kendskabsgraden til MARCOD på den krte g lange bane -Arbejde fr at etablere et maritimt erhvervsphd. EFFEKT: 1-2 nye arbejdspladser skabes inden 2017 (det antages, at det maritime erhvervsphd via målrettet frskning g research vil afdække g dkumentere nye prdukt- g markedsmuligheder fr de invlverede SMV'ere. Dette vil føre til knkrete beslutninger m at investere g dermed ansætte nye medarbejdere, sm skal udvikle de nye frretningsmuligheder. -Udarbejdet mdel til nyt øknmisk, juridisk g rganisatrisk bæredygtigt setup fr MARCOD samt sikre interessentpbakning. EFFEKT: Alle relevante målværdier fr MARCOD - værdiskabelse via øget msætning, øget beskæftigelse g øget vækst i kmpetenceniveauet fr SMV'ere i det maritime Nrdjylland vil kunne frtsætte gså efter 2016, hvis det antages, at det lykkes at sikre et bæredygtigt fremtidigt setup fr centret g pbakning hertil. PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Milepæle Angiv de tre vigtigste delmål sm skal pnås indenfr prjektets gennemførelsestid, altså fra prjektstart til prjektafslutning - Alle maritime erhvervshusviklingsprjekter gennemført g mdel fr Nrdjyllands maritime netværk samlet i en fælles klynge udarbejdet med interessentpbakning - MARCOD fusineret med MBUC (eller beslutning taget herm) - Øknmisk, juridisk g rganisatrisk bæredygtigt setup fundet fra 2016 Tidsplan Angiv de tidspunkter der svarer til de angivne milepæle

13 Side 13 af TILLADELSER (udfyldes kun hvr relevant) Er følgende tilladelser ansøgt eller indhentet (sæt kryds) Kpi af indhentede tilladelser vedlægges. Byggetilladelser Znetilladelse Miljøgdkendelse Andre, angiv hvilke Bemærkninger: PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI Beskriv i hvilken udstrækning ansøgningen repræsenterer nget nyt, indhldsmæssigt g/eller metdemæssigt? Er der tale m en frundersøgelse angives den frventet nyhedsværdi MARCOD vil i 2015 have slået sit navn fast, sm den aktør der har arbejdet målrettet med at nedbryde de traditinelle grænser g knkurrentfrhld mellem kmmunegrænserne i det Blå Nrdjylland. Organisatinen vil have arbejdet fr at samle de maritime erhverv, netværk, virksmheder g rganisatiner i en stærkt samarbejdsfællesskab i den nrdjyske maritime klynge, hvr væksten i de maritime erhverv vil have de bedste frudsætninger fr at lykkes. I 2015 vil MARCOD frberede en evt fusin med MBUC, således at maritim erhvervsudvikling g kmpetenceudvikling i Nrdjylland vil have en samlet platfrm. Ansøgningens bidrag til udvikling i ydermråder Hvr mange prcent af det samlede prjekt kmmer hver kmmune til gavn (skøn)? Frederikshavn 15 % Hjørring 15 % Læsø 5 % Brønderslev 5 % Jammerbugt 5 % Aalbrg 15 % Vesthimmerland 5 % Mariagerfjrd 5 % Mrsø 5 % Thisted 15 % Rebild 5 % Udenfr reginen 5 % I alt 100 % Ydermrådefrdeling 50 % (se side 5 af ansøgningsskemaet) PROJEKTETS SAMLEDE UDGIFTSBUDGET Antal timer Timesats (kr.) Udgifter i alt (kr.) Interne persnaleudgifter - Løn til medarbejdere direkte tilknyttet prjektet Ekstern bistand - Knsulentbistand Anden ekstern prjektassistance - Revisin af prjektregnskab Materiale g udstyr Andet (seminarer, rapprter, infrmatinsmateriale m.v.) Ikke refunderbar mms (1) 0 Omkstninger i alt (1) Mms kan alene indregnes i udgiftsgrundlaget i den udstrækning, at den ansøgende institutin eller ffentlige myndighed ikke får refunderet mmsen fra Skat eller kmmunale udligningsrdninger. Mmsen kan kun indgå med det beløb der ikke bliver refunderet. Baggrunden fr hvrfr mmsen indgår i det ansøgte støttegrundlag herunder det mmsbelagte beløb.

14 Side 14 af 15 PROJEKTETS SAMLEDE FINANSIERING Finansiering skal mfatte finansiering af de samlede udgifter angivet i mkstningsbudgettet. Natinal EU-finansiering Finansiering i alt finansiering Søgt støtte fra Vækstfrum Anden ffentlig støtte frdelt på kilde (f.eks kmmunal eller natinal støtte) Ansøgers egenfinansiering - Kntant - Timer Andet (angiv) -Virksmhedsnetværk/havne MARTEC Den Danske Maritime Fnd Finansiering i alt Hvis der er søgt eller bevilliget anden ffentlig støtte angiv da fra hvilken myndighed: STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Ansøgers CVR/CPR Ansøgers navn g adresse MARCOD, Silvej 8, 9900 Frederikshavn Prjektets adresse Silvej 8, 9900 Frederikshavn (hvis frskellig fra ansøgers) Juridisk ansvarlig Christine Lunde, direktør Kntaktpersn Christine Lunde, direktør Telefn Ansøgers juridiske status Ansøgers revisr Navn BDO Adresse Rimmens Allé 89, 9900 Frederikshavn Kntaktpersn Tmmy Andersen Telefn Ansøgningen sendes elektrnisk til: NB: Er der ikke mdtaget kvitteringsskrivelse indenfr fem hverdage efter afsendelse af ansøgningen, kntakt da sekretariatet pr telefn på:

15 Side 15 af 15 Ydermråder De nrdjyske ydermråder er: NB! Ydermråderne er defineret både i frhld til den nuværende kmmunestruktur g i frhld til den tidligere kmmuneinddeling. Det betyder, at et gegrafisk mråde sm tidligere udgjrde en kmmune gdt kan være defineret sm et ydermråde, selv m den nye større kmmune, sm mrådet nu er en del af, ikke er det. Ydermråder (Kmmuner) (Efter den nuværende kmmunestruktur) Hjørring kmmune Frederikshavn kmmune Brønderslev kmmune Mrsø kmmune Vesthimmerland kmmune Læsø kmmune Ydermråder (Efter den tidligere kmmuneinddeling) Tidligere Nørager kmmune Tidligere Arden kmmune Tidligere Hbr kmmune Tidligere Brvst kmmune Tidligere Fjerritslev kmmune Tidligere Pandrup kmmune Tidligere Sydthy kmmune

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere